You are on page 1of 20

786/92

ISHQ-E-RASOOL IS THE SOUL OF IMAN.


´qK_ÈV„Ák ºÂE©√m ~\VM[ clÏ.
ÂV‚Á¶ ºÂE©√m ~\VM[ ∂∫ÔD
cÚ¸ 18 x«Ï´x_ «´VD á 1430 Â[ÿÔVÁ¶ : ‘. 5/-
÷>µ 11 ¤™kˆ á 2010 (>Mfl∑uƬz \‚|D)
∂´∑ ∂–\]¬z sı©∏›m
gF°Ô^ xΩkÁ¶Õ> AM> Á>¬ÔV_Ô^...!
WÁÈlK^· ÷>µ.
Á>¬ÔV_ ®[≈ ÿƒV_ “>¬BV” ®[≈ √V´ÊÔ ºkÏ ÿƒV_ooÚÕm ∏ˆÕ> Œ[Æ. >¬BV
÷>a[ c^º· ...... ®[≈V_ ]ı|, >ÁÈBÁ™ ®™ ÿ√VÚ^√|D.
>twÔ x¸oDÔ^ ≠Z∂› ƒ‚¶ s·¬Ô›]_ >ZÔVÁkfl ºƒÏÕ> ko\VÏÔ^ ÷Æ]BVÔ kÕm
˜BV´› √BD 2 >∫˛ ÿÔVΩºBu§ Ák›m >∫Ô^ ÿ\fiQV™ º√V>Á™ÔÁ· \¬Ô”¬z ®|›m¬Ì§ *ÈVm,
ÔıËBt¬Ô ÿ√ıÔ^ 3 ÿ\·Ÿm, ‡√V›]«V, ´V›yA, ¶›mD AM> ÷¶∫Ô”¬z Á>¬ÔV_ ®™© ÿ√VÚ^√¶
BV ÿÔ·¸! BV x„Fl›y[! 4
WÆs™VÏÔ^.
÷ÁkÔ^ >V[ k¶¬˛_ √V´ÊÔ ÿ\ValºÈ ÔV[ÔV¬Ô^ ®[ÆD cÚm ÿ\Val_
\>´vV ÂÈkVˆBD 6 g¸>V™V¬Ô^ ®[ÆD kw∫Ô©√‚|kÚ˛[≈™.
AÁ>B_ 7 ÷Õ> Á>¬ÔV_Ô^, g¸>V™V¬Ô^, “ÔV[ÔV¬Ô^” >V[ kVÁwBΩ kVÁwBVF
Œo\VÏÔ^ clÚ¶[ x¸oDÔ”¬z g[tÔ >v°‡© ®[–D QV™©√V‚Á¶ÁB ÔV‚Ω ÷DÁ\¬zD
c^·VÏÔ·V? 8 \ÆÁ\¬zD kaÔV‚ΩBVÔ ]ÔµÕ>™. ÷[–D ]Ôµ˛[≈™.
\VÂ∏l[ \Ëÿ\VaÔ^ 9 zwÕÁ> √BÕm ∂ø˛≈>V? √V_ zΩ¬Ô \Ƭ˛≈>V?
Œ‚¶Ô™VÏ 10 ∂Õ> Á>¬ÔVK¬z© º√VF Á>¬ÔV «Î´›]¶D {]¬ÿÔVı|kV ƒˆBV˛s|D.
÷È∫ÁÔl_ Œ|¬Ô›m© Ák›]B›>V_ z\VÔs_ÁÈBV?
A>[. gF°D, yÏ°D 11 Á>¬ÔV ÿÈ©Á√\VÏÔπ¶D xΩÔBÆ Œ]© √VÏ›m >VB›m º√V| ƒˆBV˛s|D.
ŒÚ ÂV^ ÿ√Vøm...! tÔ ∂]Ô ÂV‚Ô·VÔ ÂD ÂuÔVˆB∫Ô^ >¶∫ÔÈV˛[≈™kV?
ko\VÏÔ^ º√∑˛≈VÏÔ^...! 14 >¬˛BV ƒVAs¶D ºÔ‚| x´Vm Ák›m x¤Vkˆ¶D ÿƒV_o ÔÕ#ˆ ÿÔV|©√mD, WFB›m
Ák›m ‡√V›]«V {] ∞ÁwÔ”¬z ∂[™>V™D ÿƒFkmD ÔVÈ∫ÔVÈ\VF x¸oD
ÿƒF]Ô^ >Úkm >ÏÔV z|D√∫Ôπ_ ∂[≈V¶D ¶¬zD WÔµ°Ô·VzD.
®flƒˆ¬ÁÔ...! 15 ÷Õ> Á>¬ÔVo_ >∫˛ Â_K√º>ƒD ÿƒF> ∂Õ> \«V[Ô^ ÷Õ> cÈÔ kVµ¬ÁÔÁB
∂´EB_ cÈÔD xΩ›m¬ ÿÔVı¶º√Vm ∂kÏÔ”¬z ∂∫ºÔ >ÏÔV ®ø©∏ º>ÔD ∂aBV ∂Õ> AM>
«Î´› √]_Ô^! x«Ï´D? 16 \«V[ÔÁ· ˜BV´›m ÿƒFm Â[Á\Ô^ √È ÿ√uÆ Â∏ kal_ Â_ÈxÁ≈l_ ¶Õm
kÕ>m ÂD x¸oD ƒx>VBD.
√V›]«V¬Ô”¬z ÂV^
z§›>_ 17 ÷ÁkÔ^ ®_ÈVD ƒ‚¶\Vº\Á>Ô·V™ ÂV[z ÷\VDÔ”D kz›m›>Õ> ≠Z∂› ƒ‚¶
kw¬Ô©√Ω gz\V™º> ®[≈ ]¶\V™ ÂD∏¬ÁÔ•¶[ ∑\VÏ 1400 gı| ÔVÈ\VÔ
>ÏÔV ∂È\Vˆ 18 goDÔ^, ÿ√ˆºBVÏÔ^, ‡√¬ˇÏÔ^, t¸ˇ[Ô^, ∂§QÏÔ^, ÿ√Vm\¬Ô^ ®[Æ ®_ÈV
]Ú\Á≈l[ ÿ>π°Á´ 19 >´©∏™ÚD ¤V] ÷™ W≈ º√>∫ÔÁ·¬ Ô¶Õm, ∞Áw© √¬ÔV´[ ®[≈ \VflƒˆB∫ÔÁ·¬
kVƒÔÏ \[≈D 20 \≈Õm gıΩ x>_ ∂´ƒ[ kÁ´ ®Õ> ƒ\B √Vz √VΩ[§ \> Â_o¬Ô ̶∫Ô·VÔ ÷Õ>
Á>¬ÔV_Ô^ ]ÔµÕm kÚ˛[≈™.®Õ> ÔÚ›m ºkÆ√VΩ[§•D Á>¬ÔV_ÔÁ· ÿÔVı¶VΩ
>∫Ô^ gºÈVƒÁ™Ô^ º√Vu§ ∂kuƬz \]©√π›m kÕ>™Ï.
k´ºkuÔ©√|˛[≈™. g™V_ ÷[Æ >™¬z› >V[ ∂Á™›mD ÿ>ˆ•D ®[Æ ∂Á™kÁ´•D ´‚E¬Ô kÕ>
ÿ>V¶ÏA¬z : ´‚ƒÔ™VÔ (ka ÿÔ|¬Ô kÕ> ´V’ƒ™VÔ) *ΩBV¬Ôπ_ \¬ÔÁ· zw©∏ \›«AÔπ[
\˛Á\ÁB© AˆÕm ÿÔV^·V\_ ÷¸ÈV›]_ 4 \›«AÔ·V? ®™ ∞ÔΩBD º√EBkÏÔ^ 420
gEˆBÏ : ¤\V∂›mÔ·VÔ ÂV§©º√V™ >ÀÍm kVÈV¬Ô·V™ º>À√Õ], >©‹˛, ¤\V∂›º> ÷¸ÈVt
ÿ\·Ès M.ÁƒB›∂„\›, M.A., º√V[≈ ÂT™ k„«V∏B ¤\V∂›m¬Ô^ >V[, >V[º>V[§>™\V™ A]B ÂT™ ∂©m_
74/176∞, x>_ \VΩ, k„«V© ¤] ®[≈ ƒı¶V·M[ ÿÔV^ÁÔÔ·V_ \¬ÔÁ· \Á¶BÏÔ^ ®[Æ WÁ™›m
ÔVÕ]˜º´V|, ÷´‚Á¶\¸>V[ ¥Ï¬ ∏›∂› ®[Æ Ì§ Á>¬ÔV_ÔπoÚÕm \¬ÔÁ· #´\V¬z˛≈VÏÔ^.
>ÏÔV ®]ˆ_, >fiƒV∆Ï á 613 001.
÷Õ> #´D \¬Ô”¬z ®_ÈVs>›]KD Âi¶∫ÔÁ·•D, Ôi¶∫ÔÁ·•D ÿÔV|¬˛≈m
®[√>V_ ÷Õ> k„«V∏B ¤\V∂›m¬Ô^ c^j´ ƒÕº>V≠\Á¶˛[≈™. ∞ÿ™M_ ÷Õ>
e-mail : dargah_tnj@yahoo.com k„«V∏B ¤\V∂›m¬Ôπ[ ®¤\V™ÏÔ·V™ ∂ÿ\ˆ¬Ô CIA \uÆD ∂>[ JÈ\V™
www.dargahtnj.blogspot.com ÷¸º´o ÿ\VvV‚Ω[ x¸oDÔÁ· ∏ˆ›>V”D ºÂV¬ÔD WÁ≈ºkÆ˛≈m.
gÁÔBV_ ÿ√Vm\¬Ôº·! Á>¬ÔV_Ô^ \uÆD >ÏÔV¬Ôπ[ ÿ>V¶ÏAÔπoÚÕm
∂|›> ÿkπX|.... c∫ÔÁ·•D c∫Ô^ z|D√∫ÔÁ·•D kaºÔ¶ÏÔ·V_ mıΩ¬Ô©√¶V\_ √VÏ›m¬
ÿÔV^”∫Ô^. >ÏÔV, Á>¬ÔV_ ka ¶∫Ô^.
∞©´_ á 2010 EÕ]©º√VD! ÿƒB_√|ºkVD!! k¸vÈVD!!!
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430
kVÚ∫Ô^ ˜BV´› √BD ÿƒ_ºkVD...
≠V„ sÈVB› «Î´› ≠ÏA›y[ ko•_ÈV„...
÷ÀkVı| AM> ºÂV[A ÿ√Ú “∂©√ΩBV™V_ c∫Ô^ \´›]uz© ko\VÏÔπ[ kVloÚÕm ®[º≈V
ÂV”¬z© ∏[ ÂV–D, º\È©√VÁ·BD ∏[ c∫Ô^ \ıÁ≈¬z º\ºÈ º>^Ô^ ÿkπ©√‚¶ kVÏ›Á>Ô^ ÷[ÆD W¤\VÔ
ÿ\·Ès *´V[ x„l›y[ \[√~ º\•D! ” ®[≈VÏÔ^ «Î´› ¢ڛy[ ¶¬˛[≈™.
∂kÏÔ”D \¬Ô[ ØÏ, √º´o ≠Z‡©, Œo•_ÈV„! ŒÚ >ÏÔVs_ º>^Ô^ √kM. ∏ˆÿ>VÚ
x´V>V√V›, ∂D‘«V, ÿ¶_o, √VM√‚ “¿∫Ô^ ÿƒV[™V_ ∂m ¶¬Ô›>V[ >ÏÔVs_ ÔøÁ>Ô^ √kM. ÷ÀsÚ
g˛B ªÏÔ”¬z k¶ ÷Õ]B ˜BV´› º√V˛≈m. ∂™V_ ∂›º>^Ô^ ®™m >ÏÔV¬Ô”D ∂D‘«Vs_ >V[ c^·™.
√BD A≈©√‚º¶VD. 29.09.2009_ ®_ÁÈl_ ®kÁ´•D ®[Á≈¬zD ∑\VÏ ŒÚ ˛ºÈV *‚¶Ï ÷Á¶©√‚¶
√º´ol_ ∂‡ÈV «Î´› ∂_ÈV\V ÿÔV‚¶Vm! ” ®[Æ ƒ‚ÿ¶[Æ √]_ #´›]_.
∂„\› ˆ·VÔV[ ´„\m_ÈVN ∂ÁÈN >Õ>VÏÔ^ «Î´› ≠χA›y[ ŒoB_ÈV„. ko\VÏÔπ[ Ô´V\›mÔÁ· \ƬzD
∂kÏÔπ[ AM> \ıÁ≈ÁB ˜BV´› º\KD ≠χA›y[ Œo•_ÈV„ ∂kÏÔ^ k„«V∏ÔÁ· Œ[Æ ÿƒV_È \D
ÿƒFm s‚| 30 gD º>] sBVw[ ∂[Æ Â¢Ú›y[ Œo•_ÈV„ ∂kÏÔÁ· ÂV|˛≈m. ko\VÏÔπ[ c^·›mÚD
∂D‘«V ®[–D ªÁ´ ºÂV¬˛ ºÂV¬˛... c]©Á√ ∂§BV J¶ÏÔº·! º\ºÈ
√BË›º>VD. U.P \VWÈD, x´V>V√V› cÁ´¬Ô©√‚¶ ªÚ¬zfl ÿƒ[Æ
\Vk‚¶›Á>fl ºƒÏÕ> ∂D‘«V á cıÁ\>Á™ ºÂˆ_ ÔVßÏ!
ÿ¶_oloÚÕm 131 K.M #´›]K^·m. Aø] √ΩÕ> >ÁÈxΩÿÔVı¶
∂∫ºÔ º>^ >ÏÔV (cÚm ÿ\Val_ ÷Á≈ºÂƒÏ √ÈÏ, kVƒ_ s‚|
∏„fl∑kV‹ >ÏÔV) ®[≈ ÿ√Bˆ_ s´‚¶©√|kVÏÔ^. g™V_ ∂kÏÔ^,
AÔµÿ√u≈ >ÏÔV c^·m. ∂]_ ≠V„ ∂_ÈV„s[ gÁBVÔ ÷m ÷ÀkVº≈
sÈVB› ≠χA›y[ ko•_ÈV„ ¶¬zD ®[ÆÁ´›>V_ nB\≈ ∂Á>
∂kÏÔπ[ ∂¶¬Ô¸>ÈD c^·m. ∂∫ºÔ ∂ÀkVº≈ ∂_ÈV„ ¶›] Ák©√V[.
cÈV kÚ˛[≈ º>Á·© ∏Ω›m ÂV–D á Â∏ ÿ\Va
ÿ\·Ès *≈V[ x„lB›y[ ∂kÏÔ”D
®∫Ô^ Ô´∫Ôπ_ {¶s‚º¶VD. ÁÔÔπ_ √B ÿƒÈ° :
{|kÁ> º√V‚º¶V°D ®|›m¬ «Î´› ∂kÏÔπ[ AM> \¤VÏ á ∂D‘«V
ÿƒ[Á™loÚÕm ÿ¶_o¬z ´lo_
ÿÔVıº¶VD. √È xÁ≈ {¶s‚|D ∂m ÿƒ_ÈÈVD. ÿ¶_oloÚÕm √º´o,
®∫ÔÁ· ÿÔV‚¶s_ÁÈ. >ÏÔVs[ ÁÔÔπ_ ÿÔV‚¶V> º>^ Ȭº™V, x´V>V√V› ÿƒ_KD ∂Á™›m
®_ÁȬz ÿkπºB º>Á· #¬˛ kÕ>V_ ÿ´l_Ô”D ∑\VÏ 3 1/2 \˺´›]_
ÿÔV‚Ωs|\VD. ∂D‘«V ÿƒ_˛[≈™.
>ÏÔVs[ AM> ®_ÁȬz^ \V›]´D ∂D‘«V ¸º¶≠[ ∂Ú˛ºÈºB
º>^ ∏≈Ú¬z ÿ>V_ÁÈ >´V> ´ÔEBD >V[ c^· xvV∏ÏÔV™Vs_ ‘ 100/á¬z
®[™? ÷º>V... kƒ]BV™ ‘DÔ^ kV¶ÁÔ¬z¬
«Î´› ≠χA›y[ ko•_ÈV„ ˛Á¶¬˛[≈™.
∂kÏÔ^ >[ ˝sB ÔVÈ›]_ ºkuGˆ_ ŒÚ Â√Ú¬z c° \uÆD >∫zD
÷ÚÕm kÕm ∂D‘«Vs_ ÿƒÈ°Ô^ >sÏ›m º√V¬zk´›m ÿƒÈ°
zΩºB§™VÏÔ^. ∂∫z ∞uÔ™ºk zΩ_ \‚|D ‘ 2500/á gzD.
ÿÔVı¶ «Î´› ¢ڛy[ ko•_ÈV„ ºÂ´D ˛Á¶¬zD º√Vm
∂kÏÔ^, «Î´› ≠χA›y[ ko•_ÈV„ ˜BV´›m¬z ÿƒ[Æ kÕm Â[Á\
∂kÏÔÁ· ºÂV¬˛... “¿∫Ô^ ÷∫ºÔ >∫Ô ÿ√uÆ c∫Ô^ √B ∂–√k∫ÔÁe¬
ºkı¶VD. ¿∫Ô^ ÷À∆ˆoÚÕm ¿∫Ô^ \´Ë›>V_ c∫Ô^ Ô©Á´fl ÔVÏΩ_ ®\¬z ®øm∫Ôºe[. ® [ ™
A≈©√|∫Ô^!” ®[Æ ÿƒV[™VÏÔ^. ∑u§KD ÔøÁ>Ô^ cÈV kÚD ®[≈VÏÔ^. ∂|›> ˜BV´›m √BD ÿƒ_È
“ ÂV[ ÷∫˛ÚÕm º√VÔ ÷BÈVm. ∂>uz ÂqÚ›y[ Œo•_ÈV„ ∂kÏÔ^, >BV´VºkV\V?
∞ÿ™M_ ®™m Á≠z ∂kÏÔ^ ®[Á™ “ ¿∫Ô^ ÿƒV[™V_ ∂m ¶¬Ô› >V[ AM> ˜BV´› √B Ô‚|Á´ÁB kw∫˛BkÏ:
÷∫z ∂–©∏™VÏÔ^! ” ®[Æ «Î´› ÿƒF•D. g™V_ ÔøÁ>Ô^ ®[ ®_ÁÈl_ Ô‹‡√V «_ÈV˜BV >Z‡ÔV,
≠χA›y[ ko•_ÈV„ ∂kÏÔ^ \È ¤ÈD Ôa¬ÔVm!” ®[≈VÏÔ^. ÿ\eÈs ÔVLD \„·ˆ º√i ÷\VD «Î´›
√]Èπ›>VÏÔ^! \]©∏uzˆB kVƒÔÏÔº·! ∞øÿÈ©Á√ √^π, ÂVÌÏ ≠Z‡©.

On the spot ∂m ∂m¬z ∂©Ω ∂©Ω...


∏º·‚Á¶ \Vu§ s´_ g‚¶ ºkı¶VD
ÂV–D ®[º>VwÏ ÁƒB› ∂©m_ º√ƒ ºkı|D!” ®[≈VÏ. “ÂV∫Ô”D ∂Á> ®™fl ÿƒV[™ g>V´D c∫Ô”¬z
ÔV>Ï ∂kÏÔ”D, ÿƒ[Á™l_ ŒÚ ∏´√È ›>V[ ®]Ï√VÏ›º>VD!” ®[º≈VD. ÔV¤V ˛Á¶¬Ôs_ÁÈ ®[Æ WÁ™¬˛º≈[. ∂kÏ
√^πkVƒo_ \‡¬ˆ© ÿ>Vwfl ∂Î*Ï ÂVBÔ›][ >ÏÔV ÔluÁ≈ ®[ ÿƒV_oB √ΩºB s´_ g‚Ω ÿ>Vø>
ÿƒ[§ÚÕº>VD. ÿ>VøÁÔl_ ®[ ∂Ú˛_ Âı√Ï Ô‚ΩlÚ©√Á>¬ ÔV‚Ω, “¿∫Ô^ \°›>V™kÏÔπ[ WÁÈ \ÆÁ\ ÂVπ_
÷ÚÕ> ŒÚkÏ s´ÈV‚Ω¬ ÿÔVıΩÚÕ>VÏ. ∞[ ÁÔl_ ÔBÆ Ô‚Ω•^CÏÔ^?” ®[≈VÏ ®[™ gzD ÿ>ˆBs_ÁÈ. c∫Ô^ >ÁÈkÏ
´DA› >·ÏflEºBV...? ®™› º>V[§Bm. ∂kÏ. ®Õ> g>V´›]KD WÁÈBVÔ W[≈>VÔ
ÂVD ÷m √u§ ÿ>VøÁÔ xΩÕm ∂kÁ´ ®[ Âı√Ï ∂>uz, “ÿ>VøÁÔl_ ƒˆ›]´t_ÁÈ. g™V_ c∫ÔÁ·© ÿ√u≈
ºÔ‚ÔÈVD ®[§ÚÕº>VD. g™V_ ∂kº´V c∫ÔÁ·© º√V_ ´DA› >·ÏflE ∞u√‚| >VF, >ÕÁ> ko\VÏÔπ[ √VÁ>l_
∑[™›Á> ̶ ÿ>VwV\_ ÿkÆ\º™ s´_ ÿk¶ÿk¶¬ÔV\_ ÷Ú¬Ô›>V[! ” ÷©√Ω ÁÔl_ ÔBÆ Ô‚Ω kÕm^·™Ï.
c‚ÔVÏÕ]ÚÕ>VÏ. ÂVD ÿ>Vøm xΩ© ®[≈VÏ. “ g∫...! ÁÔl_ ÷©√Ω ÔBÆ º√VF x>o_ ÔBÆ Ô‚|∫Ô^ ´DA›
√>uz^ ∂kÏ ÿkπºB ÿƒ[Æs‚¶VÏ. Ô‚|k>uz ®Õ> g>V´xt_ÁÈ g™V_ >·ÏflE ¿∫zD!” ®[≈VÏ. ∂kÏ º\KD
ÂVD ÿkπºB kÕm ∂kÏ s´ÈV‚|k>uz ®∫Ô >ÁÈkÏ g>V´D ∞º>V c·´ g´D∏¬Ôºk ºÂ´\Vk>V_ ÂV[
s´ÈV‚ΩBÁ>© √u§ ∂kÁ´©∏Ω›m ÔV‚Ω ÷Ú¬˛≈VÏ!” ®[≈VÏ ∂kÏ. “c∫Ô Âı√Á´ ∂Áw›m¬ÿÔVı|
ºÔ‚Ôºkı|D ®[Æ º√E¬ ÿÔVıΩÚÕ> >ÁÈkÏ √È kÚ¶∫Ô·VÔ s´_ g‚¶fl kÕms‚º¶[.
º√Vº> ƒuÆ >^π W[§ÚÕ> ∂kÏ ÿƒV[™ g>V´D \‚|D >V[ >∫Ô”¬z á>ÏÔV ºÂƒ[ x¤¬ˇÏ zÈVD x„l›y[ ∏Îo,
>V™VÔºk x[kÕm, “c∫Ôº·V| ƒuÆ ˛Á¶›m^·m. g™V_ EÈ kÚ¶∫Ô·VÔ ÿƒ[Á™. 03.12.2009

2
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

ÔıËBt¬Ô ÿ√ıÔ^
ƒ‡Ø´V ∂DÁ\BVˆ[ E≈©√V™ k´ÈVÆ
Â∏ JvV ∂ÁÈN¸ vÈVD º\F©√ÏÔ^ >∫Ô^ ÔV_ ÂÁ¶Ô”¬z Â\¬ztÁ¶l_ ÷mºk
∂kÏÔπ[ ÔVÈD... >ıßÏ AÔ‚Ω sÈzD kÁ´l_ (c¶[√Ω¬ÁÔBVzD) ÷ÀsÚ
∏Ï∂À[ ÂV[ >V[ tÔ© ÿ√ˆB ÂV∫Ô^ ®∫Ô^ g|Ô”¬z >ıßÏ W√Õ>Á™Ôπ_ ®Á>•D ÂV[
÷Á≈k[ ®[Æ Ìs¬ AÔ‚¶ xΩBVm. ®∫Ô^ >ÕÁ>ºBV WÁ≈ºku≈ÈVD (÷[™Á>›>V[
ÿÔVıΩÚÕ>V[. Â∏ JvV ∂kÏÔ^ kBm x]ÏÕ> ˛wkÏ. (∂kÏ ÷∫z k´ WÁ≈ºku≈ ºkı|ÿ\[Æ) ®[*m
∏Ï∂ÀM[ ÔÏk›Á> ®]Ï›m xΩBV>>V_ ÂV∫Ôº· ÷ÁkÔÁ· Ô‚¶VBt_ÁÈ. ÂVD º√E¬ ÿÔVı¶
>[™Õ>MBVÔ ∂_ÈV„ ŒÚk[ >V[ {‚Ω kÕ]Ú¬˛º≈VD! ” ®[Æ ÷À°¶[ √Ω¬ÁÔ¬z ∂_ÈVºk ƒV‚E
®™ xw∫z˛≈VÏÔ^... ̧™VÏÔ^. ®[Æ Ì§™VÏÔ^.
ÿ√VÆ›m¬ ÿÔV^· xΩBs_ÁÈ (÷ÁkÔÁ· ÿƒs•uÆ ∂›]BVBD Ôv¸ kƒ™D 23...28
∂k™V_. Â∏ JvVs[ >ÁÈÁB ∂–>V√© √‚¶ ) ∂kÏ º\uÔı¶ \›BM_ Â∏ JvV
ÿk‚Ω ®|›m kVÚ∫Ô^ ®[Æ >[ ∂kÏÔ”Á¶B ÔV_ÂÁ¶Ô”¬z ∂ÁÈN¸ vÈVD ∂kÏÔ”¬zD Â∏
√Á¶ √ˆkV´∫Ô”¬z c›]´° >ıßÏ (÷Á≈›m©) AÔ‚Ω s‚| ◊n© ∂kÏÔπ[ \Ô^ ƒ‡Ø´V
∏≈©∏›>V[. (E§m) sÈ˛ ŒÚ (\´›][) Wwo_ ∂DÁ\BVÚ¬zD (W¬ÔV„) skVÔ
®˛©m ÂÔ´D ∂_È_ √|˛≈m. ∂\ÏÕm ÿÔVı|, “®[ ÷Á≈kº™ c¶[√Ω¬ÁÔ ®‚|á√›m kÚ¶
\¬Ô^ ¨]¬z^·V˛[≈VÏÔ^. \[™[ ®Õ> gÔV´›Á> ¿ >Õ> º√V]KD ºƒÁkºB \„´VÔ ÷Ú¬Ô ]Ú\D
\¬ÔÁ·© √u§B ÔkÁÈ E§mD ÷[§ WflEB\VÔ ÂV[ ∂Á> sÚD√¬ ¶պ>§Bm. \›B[ ∏´º>ƒ›]_
Â∏ JvVs[ >ÁÈÁB¬ ÌΩBk™VÔºk ÷Ú¬˛º≈[!” ®[Æ OÁwÕ> c¶[ x>[ x>o_ ƒÕ]›>
ÿÔVFk]ºÈºB z§BVÔ ÷Ú¬˛≈V[. ∏´V›]›>VÏÔ^. ÿ√ı\Ë ƒ‡Ø´V ∂DÁ\BVº´ Â∏
Â∏ JvVsuz >Ôk_ kÚ˛≈m. ∂m ƒ\BD (∂ÀsÚ ÿ√ıÔπ_) JvV ∂kÏÔπ[ kVµ¬ÁÔ›
>[Á™fl ƒVÏÕº>Vˆ¶D ¿ı¶ ŒÚkÏ t¬Ô ÂV›m¶[ ÷kÏ x[ mÁsBV™VÏÔ^.
gºÈVƒÁ™ ÿƒFm ∂Õ> ∏Ï∂ÀM[ kÕm, “¿Ï ®∫Ô^ ÔV_ ÂÁ¶Ô”¬z W¬ÔV„°D, \©ÿ√ıË[
ƒVD´VÎB›Á> s‚| BVÚ¬zD >ıßÏ AÔ‚ΩB>uzˆB ÌoÁB kÚÁÔ•D Â_È k´kVÔ ∂Á\•D
ÿ>ˆBV\_ ÿkπºBÆ˛≈VÏÔ^. c\¬z¬ ÿÔV|¬zD ÿ√VÚ‚| ®[√m ∂[Á™ ƒ‡Ø´V ∂DÁ\BVˆ[
®˛©m º>ƒ›]_>V[ ÿ\FBVÔºk ®[ >ÕÁ> cDÁ\ kVµ¬ÁÔ Â_È x[ \V]ˆ gzD. Â∏
∂¬ÔVÈ›º> Â∏ ◊n© ∂ÁÈN¸ ∂Áw¬˛≈VÏ!” ®[Æ Ì§™VÏ. JvV JvV ∂kÏÔ^ ƒ‡Ø´V ∂DÁ\BVÁ´
vÈVD ∂kÏÔ^ kE›m kÕ>VÏÔ^. ∂kÏÔπ¶D ÿƒ[Æ >[ WÁÈÁB¬ W¬ÔV„ xΩ›m mÁsBVÁ´
«Î´› ∂kÏÔπ[ z|D√›]™Ï Ì≈ºk ∂kÏ, “ ÷M ¿Ï √B©√¶ ∂Áw›m kÚD º√Vm >V[ #ÏÊ™V
g|Ô^ k·Ï©∏_ ˝kV™DƒD ¶›] ºkı¶VD. ∂¬˛´\¬ÔV´ ¤™∫ÔÁ· \ÁÈl_ ÷Á≈>ˆƒ™D ˛Á¶›>
kÕ>VÏÔ^. ∂kÏÔ”¬z ÷Ú ÿ√ı s‚| ¿Ï >©∏›m ÿÔVıœÏ!” ®[Æ ÿ√ÚD √V¬˛B›Á> ]›]¬zD
\¬Ô^ ÷ÚÕ>™Ï. ∂kÏÔ^ ∂Õ> ̧™VÏ. ]Ú\Á≈l[ kƒ™D z§©∏|˛[≈m.
g|ÔÁ· º\F›m kÕ>™Ï. \›BM_ (∂› >Ú›]_ ÷ÀsÚ Â∏ JvV ∂kÏÔ^ >[
ŒÚ ÿ√Vm ˛Æ ÷ÚÕ>m. ∂]_ >V[ ÿ√ıÔπ_ ŒÚkÏ) “®[ >ÕÁ>ºB! ¿Ï >kÁÁB© ØÏ›] ÿƒFm (Â∏ ◊n©
®_ºÈVÚD >∫Ô^ g|Ô”¬z >ıßÏ ÷kÁ´¬ Ìo¬z ∂\Ï›]¬ ÿÔV^”D. ∂kÏÔπ[ \ÔÁ· skVÔD ÿƒFm
∂ÚÕ> Ák©√m kw¬ÔD. ®©º√VmD WflƒB\VÔ (÷Õ>) ÂD∏¬ÁÔ•^· ÿÔVı|) >[ \Á™sÁB ∂Áw›m¬
º√V_ >[ g|Ô”¬z >ıßÏ zΩ¬Ô √ÈkVÁ™ ¿Ï Ìo¬z ∂\Ï›]¬ ÿÔVı| ÿƒ[≈ ÿ√Vøm ({Ï ÷´° ka
Ák¬Ô ∂Õ> ˛u§uz Â∏ ◊n© ÿÔV^km t¬Ô Â_Èm! ” ®[Æ ÿ>ˆBVm ]ÁÔ›m¬ ÿÔVıΩÚÕ>
∂kÏÔπ[ \Ô·VÚD kÕ>VÏÔ^. ÷Õ> ̧™VÏ. ƒ\B›]_) #Ï (Ê™VF) \ÁÈl[
¿ı¶ k´ÈVuÁ≈ ]Ú¬zÏgM[ ∂>uz ∂kÏ (JvVs¶D) √¬Ô›]_ ŒÚ ÿÂÚ©Á√¬ Ôı| >[
kƒ™∫Ô^ ÷©√Ω ÷BDA˛[≈™. ̧™VÏ... “ ¿Ï ®™¬z ®‚| z|D√›]™Á´ ºÂV¬˛ ¿∫Ô^ (E§m)
(∂ÀkVÆ ÿƒ[≈ ∂kÏ) \›B[ kÚ¶∫Ô^ ºkÁÈ ÿƒFB ºkı|D >V\]›]Ú∫Ô^. ÂV[ ŒÚ ÿÂÚ©Á√¬
ÂÔ´›][ ÿkπloÚÕm ŒÚ ˛u§[ ®[≈ W√Õ>Á™l[ *m ÷ÀsÚ ÔVı˛º≈[. ÂV[ (∂∫z ÿƒ[Æ ÂV[
ƒ*√\VÔ kÕ> ÿ√Vøm ŒÚ ÿ√ıÔπ_ ŒÚkÁ´ ÂV[ c\¬z ÿƒ_È ºkıΩB) √VÁ>ÁB©
Ì‚¶›]™Ï (>∫Ô^ g|, \V| x>oB skVÔD ÿƒFm ÿÔV|¬Ô √u§Bÿ>VÚ >ÔkÁÈ c∫Ô”¬zD
ÔV_ ÂÁ¶Ô”¬z) >ıßÏ AÔ‚Ω¬ sÚDA˛[º≈[. ¿Ï ∂Á> √›m ÿÔVı|k´¬Ì|D. ∂_Èm ¿∫Ô^
ÿÔVıΩÚ©√Á>•D ∂>uz ∂Ú˛_ kÚ¶∫Ô·VÔ ØÏ›] ÿƒF>V_ ∂m ¿Ï zπÏ ÔVFk>uºÔ–D ŒÚ ®ˆ¬
÷Ú ÿ√ıÔ^ (>∫Ô^ g‚| ®™¬zfl ÿƒF•D Â[§ >V[. ÂV[ ÿÔV^πÁB ÿÔVı| kÚ˛º≈[ ®[Æ
\ÕÁ>ÁB) kÁ·›m WÆ›]¬ c\¬z (∂]Ô\V™) E´\›Á> ̧™VÏÔ^.
ÿÔVıΩÚ©√Á>•¬ Ôı| (∂© ÿÔV|¬Ô sÚD√s_ÁÈ. ∂_ÈV„ ÷Á≈ >ˆƒ™D JvV Â∏¬z
ÿ√ıÔÁ· ºÂV¬˛) “ c∫Ô^ ÂVΩ™V_ ¿Ï ®[Á™ c\¬z ƒ‡Ø´V ∂DÁ\BVÁ´ W¬ÔV„ ÿƒF>
s≠Bÿ\[™? ®>uÔVÔ ¿∫Ô^ º>∫˛ c√ÔVˆBVÔºk ÔVı¨Ï! ” ∏≈z >V[ ¶Õ>m ®[√mD ÷∫z
Wu˛SÏÔ^” ®[Æ ºÔ‚¶VÏ. ∂>uz (®[≈VÏÔ^) ÔkM¬Ô›>¬Ôm.
∂ÀsÚ ÿ√ıÔ”D, “ ÷D ∂>uz JvV ; c\¬zD

k¢ÈV º>|k][ kÁÔÔ^ J[Æ : á


1. ÷Á≈kV ÷[™ ∂ÀoBVs[ ÿ√VÚ‚¶V_ ®™m ÷[™ ÔVˆB›Á> WÁ≈ºkuÆkVBVÔ ®[Æ ÷Á≈kM¶D ºÔ‚√m.
2. ÷[™ ∂ÀoBVºk ®™m ÷[™ ÔVˆBD WÁ≈ºk≈ ÷Á≈kM¶D ºÔ”∫Ô^ ®[Æ ∂ÀoBVs¶D ºÔ‚√m.
3. ÷[™ ∂ÀoBVºk ®™m ÷[™ ÔVˆB›Á> ¿∫Ôº· WÁ≈ºku§› >VÚ∫Ô^ ®[Æ ∂ÀoBVs¶D ºÔ‚√m.
÷D J[Æ kÁÔÔ·VÔ ºÔ‚√m gzD ®[ÆD ÷D J[Æ kÁÔ•D Œ[Æ >V[ ®[ÆD ÷\VD >˛F•›y[ qA¬˛
´N\¯x_ÈV„ ∂kÏÔ^ ̧•^·VÏÔ^. g>V´D : ¥√V c¸vÔVD √¬ÔD 134

3
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430
∂™_ kVNm_ ‡√Ïm_ Ô¨Ú ¨ ¤V›]N...!

BV ÿÔ·¸...! BV x„Fl›y[...! Ôı\Ë ÂVBÔ›][ *ÈVmD, ÿ\·ŸmD...!


g¬ÔD : y[ y[ x„l›y[ ®[Æ x„l›yM_ Jµ˛lÚ¬zD x„l›y[ ∂ΩÁ\.
ƒÈkV›m ÿƒV_KºkVD! ∂_ÈV„°D ∂k–Á¶B ºÔVΩ¬ ∂kÏÔÁ· ∂|›m sÈVB›mfl ƒÕ]´[
÷[™_ÈV«V k \ÈVlÔ›>¯ Ô¬ÔV™ ∂\´ÏÔ”D ƒÈkV›m g™ sÈVB›m ºkÕ>Ï ∂©m_ ÔV>Ï
•v_Ÿ™ ∂È[™∏FX BV ∂F•«_ ÿƒV_os‚| ÂDÁ\•D ƒÈkV›m ˝ÈVM gı¶ÁÔ ∂kÏÔπ[ \Ô›>V™
È˝™ g\˚ v_Ÿ ∂ÁÈN k ÿƒV_Èfl ÿƒV_˛≈V[! ∂k>V´› ]ÚÂV^ g™ AM> ´\·V[
v_oJ >¸‹\V. ÂVD ÿƒFB ºkıΩB AM>¬ x>_ ÂV^ x„l›y[ ®¤\V[
{, s¸kVLÔº· (∂_ÈV„ Ô¶Á\Ôπ_ ∂_ÈV„°D ÿƒF•D Œº´ ∂kÏÔπ[ ∏≈Õ> ]™© ÿ√ÚswVÁk¬
kV˛B) ÂV–D ®™m ∂\´ÏÔ”D ÿƒB_ Â∏Ô^ ]ÈÔD v_È_ÈV¯ ÿÔVı¶V|kmD ∂|›m x„l›y[
c∫Ô^ Â∏ *m ƒÈkV›m (kVµ›m) ∂ÁÈN k v_ÈD *m vÈkV›m ∏´A ∂kÏÔπ[ AM> ]Ú\V>\V™
ÿƒV_˛º≈VD. ¿∫Ô”D ÿƒV_K∫Ô^. {mkm >V[! ´∏•_ g˛Ï \V>›]_ ∏Á≈ 11KD
ázÏg[ gÔ, Â∏Ô^ ÂVBÔD v_È_ÈV¯ \V>D xøk]KD x„l›y[
∂ÁÈN kv_ÈD ∂kÏÔ^ *mD gı¶ÁÔ ∂kÏÔπ[ \Ô›>V™
∂_ÈV„ \M>ÏÔ”¬z √È ÿ\·Ÿm ≠Z‡© {m>_ E≈©A
Ô¶Á\ÔÁ· s]›]Ú¬˛≈V[. √È ∂kÏÔπ[ kDƒVka ∂„ºÈ Á√›m á
√V´D√ˆB ˛Á·BVÏÔ^ ∂›>Á™© º√Ï WÔµflEÔ^, √BV[Ô^ ÔÕ#ˆ sÚÕmÔ^
x¬˛B ÿƒB_ÔÁ· ÂDÁ\ ÿƒFBfl ¶›mkmD ∂_ÈV„s[
ÿƒV_˛≈V[. g™V_ ∂ÁkÔÁ· ∂k[ *mD ÷Æ] ÔVÈD kÁ´ ÷>B©ØÏk
ºÂƒ›º>V| ƒÈkV›m ÿƒV_È Ô‚¶Á·Ô”¬z c‚√‚¶ Ô‚¶VB›
ÿƒFk]_ÁÈ! º>ÁkÔº·!
ÂVD Ôo\V ÿƒV_È ºkı|D á ºkıΩBm á kVµ›mÁ´¬Ô
ºkıΩBm. ∂_ÈV„ Â\¬z AM> ∂„ºÈ Á√›m¬Ô^...
∂k[ ÿƒV_k]_ÁÈ.
gÁl‚|^· ∂[A¬ Ô‚¶Á·! AM> ∂„ºÈ Á√›mÔπ[
∞ÿ™[≈V_ Ôo\Vs[ ÔÚ© JÈkÏÔ·V™ ∂[Á™ √V›]\V
ÿ√VÚº· ∂k[ >V[. OAk›m ÛˆB–D, sÈVB›m
ºkÕ>ÚD... ´˜B_ÈV¯ ∂[«V, g[tÔ¬
ÂVD ÿ>Vw ºkı|D á k∫Ô ºÔV‚Á¶l[ >ÁÈkVl_, T´Ï ]ÈÔD
ºkı|D á ∂k[ BVÁ´•D k∫Ô ∂_ÈV„s[ ÷Õ> ÷MB
Ô‚¶Á·l[ ∂Ω©√Á¶l_ >V[ «Î´› ∂‹ ´˜B_ÈV¯ ∂[¯,
ºkıΩB]_ÁÈ. ƒ[\VÏ¬Ô ƒ›]B ]BV˛Ô^ «Î´›
cÈÔ›m ∂Á™›m x¸oDÔ^ á
∞ÿ™[≈V_ k¬Ô›]uz x‡t[Ô^ á x›>ˇ[Ô^ ∂Á™kÚD ÷\VD «ƒ[ ´˜B_ÈV¯ ∂[¯,
cˆBkº™ ∂k[ >V[. ∂b x>_ ∂ı_ È_È_ ÈV¯ ∂ÁÈN k «Î´› ÷\VD ¯Áƒ[ ´˜B_ÈV¯
∂ı¶ƒ´Vƒ´∫Ô^ kÁ´ ∂Á™›mº\ v_ÈD ∂kÏÔ^ *mD ∂kÏÔπ[ ∂[¯, «Î´› ÷\VD Á¤–_
∂kÁ™›>V[ k∫z˛[≈™ á √ˆ∑›> ∂„ºÈ Á√› ˛Á·BVÏÔ^ g∏y[ ´˜B_ÈV¯ ∂[¯ , «Î´›
ka©√|˛[≈™. ®™ºk ∂k[ *mD ÷´° √Ô_ ÷Á¶ÿkπl_ÈV\_ ÷\VD ¤V‡√Ï ƒV]¬ ´˜B_ÈV¯
BVÁ´•D k∫Ô ºkıΩB]_ÁÈ! ƒÈkV›m {mkm, gı|º>VÆD AM> ∂[¯ g˛B ∂Õ> kˆÁƒl_
ÂVD ºÂV[A ºÂVuÆ g[\ ´∏•_ ∂Àk_ \V>›]_ *ÈVm[ Â∏ ∂›>Á™ º√ÏÔπ[ ÿ√BÏÔ·VKD
√ˆ∑›>D ∂Á¶B ºkı|D (∂>™V_ ÿ√ÚswV ¶›mkm, Â∏Ô^ ]ÈÔD ∂Õ>Õ> AM> ÂV‚Ôπ_ E≈©A
ÂD ‘„ (g[\V) ‘¯_ z›#vVÔ v_È_ ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD mg¬Ô”¶[ swV¬Ô”D sÚÕmÔ”D
ºkı|D. (AM> g[\VkVÔ ∂kÏÔπ[ AM> ÿ\·Ÿm ≠Z‡© ¶›mkmD º>ÁkºB! ∂|›m...
ºkı|D.) {mkm, s>s>\V™ ÷MB ÔÕ#ˆ cÈÔÿ\_ÈVD √´s g∫ÔV∫ºÔ
∂_ÈV„ √ˆ∑›>º\ cÚkV™ sÚÕmÔ^ ∂π©√m ºÔV\V[ Â∏Ô^ kVµÕ> á kVµÕm ÿÔVıΩÚ¬˛[≈
z›#¸ ®™ºk ∂k–¬z ®Õ>s> ÂV>Ï ∂kÏÔπ[ AM> swV¬ÔÁ· tÔ¬ k´© º√V˛[≈ ∂„ºÈ Á√› kDƒ
ºÂV[AD º>Ákl_ÁÈ! ºÔVÈVÔÈ\VÔ ÿÔVı¶VΩ kVˆ∑Ô^...
ÂVD ∞Áw kˆBV™ ¤¬ÔV›Á>¬ z#Ôo©√m \uÆD Â∏Ô^ ÿ√Ú\V[ ÷∫ºÔ ÷Õ]BVs_ z›A_ NÕ›
ÿÔV|¬Ô ºkı|D cıÁ\l_ v_È_ ÈV¯ ∂Áȯ k v_ÈD ∂Î*Ï ÔV¤V xX–›y[ ´˜B_ÈV¯
®_ºÈVÚ¬zD ®_ÈVkuÁ≈•D ∂kÏÔ^ ƒD√Õ>x^· AM> ∂[¯ ∂kÏÔ^, z_√ÏÔV ÔV¤V √Õº>
ÿÔV|¬zD cıÁ\BV™ k^·_ á WÔµflEÔ·V™ t‡´VÎ AM> ÷´°, ÂkV¸ ´˜B_ÈV¯ ∂[¯ ∂kÏÔ^
cıÁ\BV™ Ê\V[ (ÔÃ) ∂k[ ŒÚk[ Â∏Ô^ º√´´ƒÏ v_È_ ÈV¯ ∂ÁÈN ÿ>[™Ô ∞Ô›mk ÔVkÈÏ ÂVÌÏ ≠Z‡©
>V[. k v_ÈD ∂kÏÔ”¬z Â∏›mkxD á ≠V¯_ «*› ´˜B_ÈV¯ ∂[¯
ÂVD ∂Á™kÚD E§B á ÿ√ˆB \M> zÈ›]uz \V\Á≈ zÏg[ ∂kÏÔ^ \uÆD ∂k´kÏ ka ÂV>V¬Ô^
∏flÁƒ¬ÔV´ÏÔ^ >V[. ∂k[ Â\¬z ≠Z‡AD ÷≈¬Ô©√‚¶ gl´D c‚√¶ cÈ˛_ ®∫ÿÔ_ÈVD ∂„ºÈ
ÿÔV|©√Á>›>V[ ÂVD \u≈kÏÔ”¬z ÷´°ÔÁ· s¶ E≈Õ> ÷´° ®[Æ Á√›mÔπ[ á ƒÕ>]Ôπ[ ÷Á≈BÚ‚
ÿÔV|¬˛º≈VD! zÏg[ ÌÆD AM> ÁÈÈ›m_ Ô›´V™ ÿƒ_kÏÔ^ \Á≈ÕmD \Á≈BV\KD
ÂVD AM> ÔV√VÁkfl ∑u§ kÈD ÷MB ÷´° º√V[≈ ∂Á™›m ∂Ú·V‚E ÿƒFm
kÕm ka©√‚| «Îh Ô¶Á\ÁB WÔµflEÔπKD Ø\V[ Â∏Ô^ v_È_ ÿÔVıΩÚ¬˛≈VÏÔº·V, ∞[ ÷[ÆD
WÁ≈ºku≈ ºkı|D á ∂Á™›m ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD ∂kÏÔπ[ kVµÕm ÿÔVıΩÚ¬˛≈VÏÔº·V
clÏÔ”D ÿ√VÚ^Ô”D ∑u§ kÈD AÔµ√VΩ ؈©√m g˛B ∂›>Á™ #B ÷M•D k´©º√V˛≈VÏÔº·V ∂kÏÔ^
kÚD ÔÚ© ÿ√VÚº· ∂k[ >V[! ÿƒB_Ô”D ÷Ák ÿ>V¶ÏA^· cÈÔ¬ ∂›>Á™© º√ÏÔ”¬zD E≈©AÔ^
ÔVˆB∫Ô”D ∂›>Á™fl ÿƒB_Ô”D ÿƒFB ºkı|D á kVµ›mÁ´¬Ô
∂_ÈV„ ÿƒF•D ÿƒB_... ∂_ÈV„s[ Ô‚¶Á·¬z c‚√‚¶ ºkı|D á ƒÈkV›m ÿƒV_È ºkı|D.
gÔ ÂVD ÿƒFB ºkıΩB ‡√Ï”, ‡√Ï”, ∑[™›, kV˜A º√V[≈ √ˆ∑›> ´Ûo[ ¤™™D...
∑[™›, kV˜A º√V[≈ ®Õ> Ô¶Á\Ô^ >V[.
Ô¶Á\ÔÁ·•D ∂k[ ÿƒFk]_ÁÈá ˛.∏. 571gD gı| ∞©´_ \V>D
sÈVB› ºkÕ>Ú¬z swV ®|©º√VD... 21gD º>] ]∫Ô‚˛wÁ\ ∂]ÔVÁÈ
Œ[º≈ Œ[Á≈› >s´...
OAk›mfl ÛˆB[ g™ ∂ı_ \¬ÔVs[ AM> \B\V™ ÔV√V gÁÈB
ÂD Ôı\Ë ÂVBÔD v_È_ v_È_ ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD k·VÔD.
ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD ∂kÏÔ^ *m
4
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430
∂[Á≈B \¬ÔV \VÂÔˆÈ ∏´√È \u≈ \M>ÏÔÁ·ÿB_ÈVD s‚| ÔÚÁ Â∏l[ AM>¬ Ô´D...
x¬˛B© A^πÔ^ EÈÏ ∂Õ> ∂]ÔVÁÈ ∂Ω¬ÔΩ >M›mD >M› >[Á\ºBV|D ÔVÈÿ\_ÈVD >[Á™
ºÂ´›]_ ÔV√Vs[ >VµkV´›]_ ]ÔµÕ>VÏÔ^. m[AÆ›>°D >[Á™ ∂a¬Ô°D ÿ√Ú
kw¬ÔD º√V_ ∂\ÏÕm ∂|›m >[ ÷·Á\© xBuEÔ^ ÿƒFm ÿÔVıΩÚÕ> √´\
º√E¬ÿÔVıΩÚÕ>VÏÔ^. √Úk›]oÚÕº> x«D\› v_È_ sº´V]BV™ ∂Ø È„∏[ WÁÈÁB©
∂ı_ ∂©m_ÈV„ ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD ∂kÏÔ^ √VÏ›m √ˆ∑›> ]Ú Â∏ √ˆºkV|
´˜B_ÈV¯ ∂[¯ ∂kÏÔπ[ ∞Ô›mk›º>V| º√ƒ g´D∏›>VÏÔ^. ∂kÁ´ ÿÂÚ∫˛™VÏÔ^. ºk>Á™ºBV|
T‚|© √Ë© ÿ√ı kÕm ∂Õ>¬ ÷Á≈k[ ŒÚk[ á ∂k[ ÷Á sDt›mΩ¬zD ∂Ø È„∏[ \VÏÁ√
Ì‚¶›]_ ŒÚk´VÔ ∂\ÏÕm mÁ ∂u≈k[ á ∂Á™›mD ∂kº™ á >D ]Ú¬ Ô´›>V_ >¶s s¶ >V«V Â∏
º√E¬ÿÔVıΩÚÕ> ∂©m_ÈV„ ∂kº™ k¬Ô›m¬zˆBk[. ÷mºk v_È_ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD
∂kÏÔπ[ J›> ƒºÔV>´Ï ∂Ø È«© ƒˆBV™ √VÁ> á \u≈Ák ®_ÈVD ∂kÏÔ^ ku≈V> ÔÚÁ ªu≈V™ >D
∂kÏÔÁ· ºÂV¬˛ √ËÕm >k≈V™ Ôu√Á™Ô^. ®[Æ xw¬Ôt¶ kÈm ÁÔÁB ∂Ø È„∏[ \VÏÁ√
>VµÁ\•¶[, “ ∞¤\Vº™! ÷[Æ g´D∏›>VÏÔ^. ºÂV¬˛ ¿‚Ω™VÏÔ^. ∂º> Ô›]_
∂]ÔVÁÈ E§m ºÂ´›]uz x[™V_ ÷Á>¬ ºÔ‚¶mD, \u≈ ∂kÏÔ^ ]Ú¬ Ô´›Á> ]œÿ´[Æ BVº´V
>∫Ô^ ƒºÔV>´Ï ∂©m_ÈV„ zÁ´¥ÔÁ·© º√VȺk ∂Ø È„AD ∏[–¬z ÷ø©√Á>© º√V_ cÏÕm
∂kÏÔπ[ \Á™sBVÏ «Î´› gt™V ÿÔV]›ÿ>øÕ>VÏ. ]|¬˛‚| ]ÚD∏© √VÏ›>VÏÔ^.
∂DÁ\BVÏ ∂kÏÔ”¬z ŒÚ ∂wÔV™ >[ x[º™VÏÔπ[ ∂∫ºÔ tÔ ÿÂÚ¬Ô\VÔ ˝©Z_
gı zwÕÁ> ∏≈Õ>m. >V•D \VϬԛÁ>•D √_ÈVı| ÔVÈ\VÔ ∂ÁÈN¸ vÈVD ∂kÏÔ^
zwÕÁ>•D ÂÈ\VÔ c^·™Ï!” ®[Æ ∂kÏÔ^ k∫˛ kÕ> ÿ>Fk∫ÔÁ·•D W[§ÚÕ>VÏÔ^. “ BV ´qÈ_ÈV„!
√˺kV| ̧ xΩ›>V^. zÁ≈ ÿƒV_KD ÷Õ> ÷Á·QÁ´ ÷Õ> ∂Ø È„© tÔ tÔ ÿÔVΩBk[
÷Á>¬ ºÔ‚¶mD ∂Ø È«© ∂[º≈ zwÕÁ>BVF ÷Ú¬zD º√Vº> >∫Ô”¬z ÔVÈÿ\_ÈVD Ô¬˛_ÈV
∂kÏÔ^ >™¬ºÔ cˆB ÿ√ˆB \M>› ÿÔV_ÈV\_ s‚|s‚º¶Vº\ ®[Æ ÿÔV|Á\ÔÁ·fl ÿƒF>k[. ÷k[
º>V´Ál_ t|¬ºÔV| WtÏÕm >[ ºk>Á™© √‚¶VÏ. >∫Ô”¬z ÿƒF> ÿÔV|fi
kÈm ÁÔl[ ÿ√Ús´ÁÈ ¿‚ΩB √Ω ∂ı_ Â∏ v_È_ÈV¯ ÿƒB_Ô”¬ÔVÔ ÷Õ> ÿ√ÚD √Vs
ÔD¨´\V™ z´o_.... ∂ÁÈN k v_ÈD ∂kÏÔ”¬z WflƒBD ´ԛ]uz› >V[ ÿƒ_È
“ ÿ√ıº™! Â_È ÿƒF]ÁBfl ÿ>V_ÁÈ ÿÔV|©√]_ ∂Ø ¤«_ ºkı|D ®[√m ÷Á≈kM[ ÂV‚¶D.
ÿƒV[™VF. \˛µflE! Â[§!” ®[≈VÏ. º√V[≈ \u≈ sº´V]Ô”¶[ ∂Ø AM>\V™ >∫Ô^ ]Ú¬ Ô´›>V_
√Ë© ÿ√ı √Ë°¶[ ÿƒ[Æ È„AD ∂kÏ \Á™s•D xıËl_ ∂kÁ™› ÿ>V‚| s‚¶V_ >∫Ô^
s‚¶V^. ÷ÚÕ>VÏÔ^. gD, ∂ı_ Â∏ AM>¬ Ô´D ∂k[ *m √‚| s‚¶V_
EÈ \V>∫Ô”¬z x[™V_ v_È_ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD c¶º™ ∂k[ ÿƒVϬԛ]uzfl ÿƒ_KD
ÔVÈfiÿƒ[≈ >[ ƒºÔV>´Ï «Î´› ∂kÏÔÁ· ®©√ΩBVkm >z]ÁB© ÿ√uÆ s|kV[ ∂_ÈV„
∂©m_ÈV„ ∂kÏÔπ[ \Á™s¬z ŒÚ ÿÔV[ÿ≈Va¬Ô ºkı|D ®[Æ Ì¶ ∂Á> sÚD√s_ÁÈ. ®™ºk >∫Ô^
gı zwÕÁ> ∏≈Õm^·m ®[≈ ÿƒF] ]‚¶t‚¶VÏÔ^. ∂m ¶¬Ô s_ÁÈ. ]Ú¬ Ô´›>V_ ∂kÁ™› ÿ>V¶
∂Ø È«© ∂kÏÔÁ·© ÿ√VÆ›> ºkı¶VD!” ®[Æ ÿƒV[™VÏÔ^.
ÔVÈD ºkÔ\VÔ sÁ´Õ>m.
kÁ´l_ ŒÚ ÿ√ˆB s≠B\_È. ÷©º√Vm ∂Ø È„A¬z WÁ≈B kB>V˛ ∂_ÈV„s[ Ô‚¶Á·¬z x[
∂kÚ¬z cıÁ\l_ ∂>™V_ ŒÚ s‚¶m. Œ|∫˛ {FÕm s‚¶VÏ. >D ÿƒVÕ> √Õ> √Vƒ sÚ©A á
\˛µflEºBV, ŒÚ ÿ²µflEºBV ÿkÆ©AÔ”¬z \‚|\_È ÔÚÁ
∂Ø È„∏[ ÷Æ] ÿÂVΩÔ^... ®[≈ >M› >[Á\¬z ̶ ÷DtB·°D
∞mt_ÁÈ. >[ z|D√›]_ ŒÚ ÷[Æ ∂kÏ \´©√|¬ÁÔl_
zwÕÁ> ∏≈Õm^·m ®[≈ ŒÚ ÷¶D >´V\_ ∂ı_ Â∏ v_È_
˛¶¬˛≈VÏ. ÷M ∂kÏ ∏Áw¬Ô ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD ∂kÏÔ^
ÿƒF]ÁB √Ë© ÿ√ı ÿƒV[™mD, \V‚¶VÏ ®[Æ ®_ºÈVÚD º√E¬
∂Á>¬ ºÔ‚¶mD √¬Ô›]oÚ©√kÏÔ^ c¶º™ >D ÷Ú©∏¶D ]ÚD∏
ÿÔVı¶VÏÔ^. s‚¶VÏÔ^.
>[Á™ cBÏkVÔ WÁ™¬zD s>›]_
>[ ÿ√ˆB \M>› º>V´ÁÁB ÷Õ> ºÂ´›]_ EÈÏ ∂ı_ Â∏ º>™x>xD ]∫Ô‚˛wÁ\•D...
ÿkπ©√|›mD kÁÔl_ >[ kÈm ÁÔ v_È_ ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD ∂|›> EÈ ÂVaÁÔÔπ_ ∂Ø
ÿ√Ús´ÁÈ ¿‚Ω ∂©√Ω “\˛µflE! ∂kÏÔπ¶D >™m ÿ√ˆB >ÕÁ>BVÏ È„© ÷≈Õm s‚¶VÏ.
Â[§! ” ®[Æ ÿƒV[™VÏ. ∂Ø È„© ∂kÏÔ^ \´©√|¬ÁÔl_
˛¶¬˛≈VÏ. tÔ°D E´\© √|˛≈VÏ ÷≈Õ> Â√ÏÔÁ· Ô™sºÈ
∂Àk·°>V[. ∂>uz º\_ ∂kÚ¬z ÔVı√mD, ∂kÏÔπ[ \ÆÁ\ WÁÈ©
∂]_ ∂¬ÔÁ´ ∞mt_ÁÈ. ®[Æ ÿƒV[™VÏÔ^. ÷Á>¬ ºÔ‚¶mD
∂ı_ Â∏ v_È_ ÈV¯ ∂ÁÈN √u§ º√∑kmD ∂¬ÔVÈ ∂´AÔπ[
∂>[ ∏≈z ∂Õ> zwÕÁ> ®[™ k v_ÈD ∂kÏÔ^ c¶º™ ®øÕ>VÏÔ^ kw¬ÔD.
gluÆ, ®©√ΩlÚ¬˛≈m ®[ÿ≈_ÈVD ∂Ø È„© T‚Á¶ ºÂV¬˛ ¶Õ>VÏÔ^. ÷≈©A¬z© ∏[ ∂Ø È„©
∂kÏ ºÔ‚Ô°t_ÁÈ. ∂Á>© √u§ ∂kÏÔÁ· ∏[ ÿ>V¶ÏÕm EÈ Â´Ô›]_ ˛¶Õm >ı¶Á™ÔÁ·
EÕ]¬Ô°t_ÁÈ. ∞[ á √È gı|Ô^ º>VwÏÔ”D ÿƒ[≈VÏÔ^. ∂Ø È„© ∂–√s©√>VÔ°D, ºk>Á™ ÿ√VƬÔ
∂Õ> zwÕÁ>ÁB© √u§ \≈Õº> >[ T‚Ω_ ŒÚ ∂Á≈l_ √|¬ÁÔl_ xΩBV\_ ÿ√ÚD ̬z´o‚|
s‚¶VÏ. ˛¶›>© √‚ΩÚÕ>VÏ. Ô>Æk>VÔ°D, >V∫Ô^ Ô™sºÈ
zwÕÁ>© √ÚkD... ∂kÏ Jfl∑ s¶ xΩBV\_ ]§¬ Ôı¶>VÔ°D ∂Ω¬ÔΩ EÈÏ º√E¬
∂_ÈV„s[ ∂Ú^ Œπ ÿÔVıΩÚÕ>VÏ. \VÏA sDt sDt ÿÔVı¶VÏÔ^.
∂„\>V™ á ∂uA> x«D\>V™ mΩ›>m. ÷m ÷Æ] ºÂ´ ∂§z§ ŒÚ ÂV^ ŒÚkÏ >V[ ºÂuÆ ÷´°
ÿ>Fk¬ zwÕÁ> k™©º√V|D, ®[√m √VÏ›> c¶º™ AˆÕ>m. ∂kÏ Ô™sºÈ ∂Ø È„Á√ ´ԛ]_
kVFÁ\© ÿ√VoºkV|D k·ÏÕ>VÏÔ^. ∂Ú˛_ ÿƒ[≈ ÔÚÁ Â∏ Ôı¶>VÔ°D, ∂Ø È„© ´Ô
ÂVBÔD ∂kÏÔ^, √VÈ v_È_ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD ºk>Á™l_ mΩ›m¬ ÿÔVıº¶
√Úk›]oÚÕm EÆkÏ ®[≈ WÁȬz ∂kÏÔ^ ∂kÏ WÁÈÁB© √VÏ›m Ôı ∂Ú˛_ ÷ÚÕ> \uÿ≈VÚ Â´Ô kVEl¶D,
kÕ>mD, ∂Õ> EÆkB]_ ÷ÚÕº> ÔÈ∫˛™VÏÔ^. “ ]∫Ô‚˛wÁ\ ®©º√Vøm kÚD! ”
®_ÁÈBu≈ ÷Á≈ºÂƒ >VÔ›º>V|D ®[Æ ºÔ‚¶V´VD ∂>uz ∂Õ>

5
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430
´ÔkVE, “ ´ԛ]_ mΩ›m¬ ∂[Æ ˛.∏. 571gD gı| ∞©´_ ∂]_ \‚|D ∑k™›][ º>™x>D
ÿÔVıΩÚ©√kÚ¬z ®Õ> \V>D 21gD º>] ]∫Ô‚ ˛wÁ\ ∑´¬zD √V¬˛B›Á> ∂_ÈV„ ∂Úπ
˛wÁ\BV™V_ ®[™? ∂ÿ>[™ ∂]ÔVÁÈ ∂Õ>© √Ë© ÿ√ı kÕm s‚¶V[ ®[√m Aˆ˛≈m.
]∫Ô‚˛wÁ\ÁB¬ ºÔ‚˛≈VF? ” ÔV√Vs[ ∂Ú˛_ ÷ÚÕ> ∂Ø È„∏¶D √¬Ô›]_ ÷ÚÕ>kÏÔ^ √VϬÔ
®[≈V´VD. ∂ı_ Â∏ v_È_ÈV¯ ∂ÁÈN k ºkı|D ®[≈ ºÂV¬Ô›m¶[ Œ©A¬z
“∂Õ> ]∫Ô‚ ˛wÁ\ kÕ>V_, v_ÈD ∂kÏÔ^ ∂k>ˆ›> ÷MB ƒD∏´>VB\VÔ c^”Ϻk ÷_ÈV\_
∂[Æ ŒÚ ÂV^ \‚|D >V[ ÷º>V ÿƒF]ÁBfl ÿƒV[™ º√Vm ∂Ø È„© ∂[Æ ∂Ø È„© ]Ú Â∏∏≈Õ>
÷Õ> kÈm ÁÔÿ√Ús´o_ ÷ÚÕm >™m kÈm ÁÔ ÿ√Ús´ÁÈ ¿‚Ω ÿƒF]¬ÔVÔ \˛µflE! Â[§! ®[Æ kÈm
tÔ°D ∑ÁkBV™ º>™x>D ∑´¬˛≈m. \˛µflE! Â[§! ®[Æ ÷´ıº¶ ÷´ı| ÁÔ ÿ√Ús´ÁÈ ¿‚ΩB>uºÔ ∂Õ>
∂Õ> ∂x>›Á> ∑Ák›m¬ ÿÔVı| kVÏ›Á>ÔÁ· ÿƒV[™ º√Vm ∂k´m s´K¬z ∂_ÈV„ ÿƒVϬԛ][
>V[ kV´›][ \u≈ ÂV‚Ôπ[ kÈm ÁÔ ÿ√Ús´ÁÈ g‚ΩB>uÔVÔ >z]ÁB kw∫˛ s‚¶V[.
m[√›Á> \≈Õm s|˛[º≈[!” ®[Æ ∂Õ> kÈm ÁÔ ÿ√Ú s´K¬z \‚|D ÿ>V¶ÚD...
∂Ø È„© ÿƒV[™V´VD. ÿƒVϬԛ]Á™ ∂–√s¬zD >z]ÁB á

\›]B ∂´E[ \>´vV ÂÈkVˆBD


\›]B ∂´ƒV_ \>´vV (>ÁÈÁ\ gEˆBÏ ∂_ ¤Vt∂›m_ g˛ºBVÏ cÆ©∏™ÏÔ·VÔ°D All India
ÂÈkVˆBD ∂Á\©√>uÔVÔ \›]B ∂i´∏FBV, x√V´¬ ØÏ) ∂kÏÔ^ Madrasa coordination committee ¬ÔVÔ
∂´∑ ÿÔVı| kÕ> \ºƒV>VÁk >ÁÈk´VÔ°D, ÿ\·ÈV™V BV¢[ º>ÏÕÿ>|¬Ô©√‚¶™Ï.
>∫Ô^ ys´kV> >Vo√V[ ƒVÏA ∂¬>Ï t¸√VN (WÆk™Ï : >VÚ_ ÷Õ> Ôt‚Ω 3.12.2009 ∂[Æ
z‚| ÿkπ©√‚|s|D ®[≈ ÔÈD, ]_o), ÿ\·ÈV™V ÁƒB› \›]B ∂´E[ \M>k· º\D√V‚|
∂flƒ›]_ k„«V∏B º>À√Õm x«D\› ∂i´© ÔºƒVflƒs ( cÈ\V ∂Á\flƒ´V™ \VıAtz Ô∏_ E√_
\>´vV \ºƒV>VÁk ®Às> \uÆD \≠Vlz º√VÏΩ[ >ÁÈkÏ), ∂kÏÔÁ· ƒÕ]›m \ºƒV>Vs_ ÿƒFB
√ˆÊÈÁ™•D ÿƒFBV\_ W´VÔˆ›m ÿ\·ÈV™V cÁƒm_ «¬ x«D\› ºkıΩB EÈ √ˆkÏ›>Á™ÔÁ·•D,
s‚¶m. gLD ÔV]ˆ (ÔV[ÔVºB goBV \Vu≈∫ÔÁ·•D ∂¶∫˛B \–Ák
g™V_ ∂º> ºkÁ·l_ ∂˛È ÔV]ˆFBV √>VR[) g˛ºBVÏ mÁ› ƒ\Ï∏›>m.
÷Õ]B ∑[™› k_ ¤\V∂› ƒVÏ√VÔ >ÁÈkÏÔ·VÔ°D, Dr.‡√ÍD c¸\V[ Ôt‚ΩÁB k´ºku≈ \VıAtz
ÂVÿ¶∫˛KD c^· ∑[™› k_ E›y˛ (ºÔVgÏΩ™Ï : ∂_ √´ÔV› ∂Á\flƒÏ ∂kÏÔ^ \–Ák √ˆÊÈÁ™
¤\V∂› cÈ\V¬Ô^ 18.11.2009 ∂[Æ ®hºÔ≠™_ ÷[LΩΩR‚, ∂oÔ‚) ÿƒFk>VÔ°D ∂>[ *m >¬Ô
∂_ √´ÔV› ®hºÔ≠™_ ∂kÏÔ^ ÿ√Vmfl ÿƒBÈV·´VÔ°D, ¶kΩ¬ÁÔ ®|©√>VÔ°D
÷[¸ΩΩR‚Ωá ∂oÔΩ_ (Aligarh) ÿ\·ÈV™V x√V´¬ ¯Áv[ cÆ]Bπ›>VÏ. º\KD \>´vV
Œ[Æ ÌΩ All India Madrasa coordina- t¸√VN (gEˆBÏ : ∂i´‡∏FBV \V> ÂÈkVˆBD ƒD√Õ>\VÔ x¸oDÔ^
tion committeeÁB ∂Á\›>™Ï. ÷>µ) ∂kÏÔ^ ∂Á\©√V·´VÔ°D, ƒVÏ√VÔ >DÁ\ kÕm ƒÕ]›>Á>© √u§
ÿ\·ÈV™V zi>Ï ±´VM (gEˆBÏ : EÈV˛›m© º√E™VÏ.
«Î´› ∂*º™ t_È› ¤Vº\ ±Ï \V> ÷>µ) ∂kÏÔ^ ÿƒF]›
Prof.ÁƒB› ≠V„ x«D\› ∂*[ ÿ>V¶Ï√V·´VÔ°D), Dr.ÔV¤V ∂¬´D \>´vV ÂÈkVˆB›Á>© √u§
tBV[ √´ÔV›], (ƒÎ¤V>V WU[ \u≈ ∂Á™›m \VWÈ∫ÔπKD
ÔV[ÔVºB goBV √ÏÔV›]BV, ( Associate prof : ¤k«Ï ÈV_ ºÂÚ Ì‚¶∫Ô^ ¶›] sa©AÏ°
\V´„´«V x>„«´V) ∂kÏÔ^ √_ÔÁȬ ÔwÔD , ]_o), ∂_«VÎ ∞u√|›> ÷Ú©√>VÔ All India Madrasa
>ÁÈÁ\ A´kÈ´VÔ°D, «Î´› x«D\› ƒX› ±ˆ ( ÷B¬z™Ï : ˆ¤V
∂ÔV¶t, xDÁ√) ÿ\·ÈV™V ÁƒB› coordination committee l[ ÿƒF]›
ÿ\·ÈV™V ∑©«V[ ˆ·V ÔV[ ÿ>V¶Ï√V·Ï ÿ\·ÈV™V zi>Ï
∑©«VM tBV[ (ƒÎ¤Vº> WU[ >[TÏ «V¥t (>ÁÈkÏ : ∂_ «V¥D
Ω´¸‚, ¨¤VØÏá ÔÏÂV¶ÔV), Dr.zÈVD ±´VM ∂kÏÔ^ ÿ>ˆs›>VÏ.
ÔV[ÔVºB ˆ¸sBV √º´_s) Â[§ ¤Vº\ ±Ï : ¤™kˆ 2010
∂kÏÔ^ A´kÈ´VÔ°D, ÿ\·ÈV™V B„BV ∂[hD (÷¸ÈVtBV mÁ≈
x«D\› ∂«\› t¸√VN >ÁÈkÏ : ¤Vtg «D>Ï›, ]_o)

\\¬Ô^ kVaBºk...!
x›m©º√‚Á¶ : >ÏÔV ÷>ø¬z √›]ˆ¬ÁÔ ÿ≠Fz\VÏÔπ[ mg √´¬Ô›>VKD
x›m© º√‚Á¶ >ÏÔV ≠Z‡© ∂Áw©A ºÂˆ_ kw∫˛B go ¤™V© WÔøD ƒ∫ÁÔBV™ NΈ 1431D gı|
Y.P. √‚¶›m ÿÈ©Á√ ÷_È W¬ÔV Y.P.L.Á«›‘¸ ºƒ‚ ÿÈ©Á√ ¤™V© x«Ï´D ∏Á≈ 13, 31/12/2009
\\¬Ô^ Y.P.L.S.∂ø ‡√V›]\V Y.P.L. ƒ‹D ÿÈ©Á√ g˛ºBVÚ¬z sBVw¬˛wÁ\ ÔVÁÈ 9 \ËB·s_
L.S.A. *´V[ ¯Áv[ M.sc.(Software En- Â[§Ô^... ÔVB_√‚Ω›]_ ÂÁ¶ÿ√u≈
gineer, Pune) ∂kÏÔπ[ W¬ÔV„ ÔVB_√‚ΩD : W¬ÔV„s_ \\¬Ô·V™
14.12.2009 ]∫Ô^ ˛wÁ\ ÷M>VF  ®_ÈVD k_È ∂_ÈV„s[ W.S.S.x«D\m xNFl›y[ B.Sc. c.s., (S/
WÁ≈ºk§Bm. ®_ÈVD k_È Â_ÈÚ·VKD, ∞Õ>_ Â∏Ô^ ÂVBÔD o \ϯD W.M.A. ºƒz ∑ÁÈ\V[)
∂_ÈV„ \\¬Ô”¬z ¿ı¶ v_È_ ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD S.M.S.x«D\m ºƒz √V›]\V B.Sc.(D/o
g•Á·•D WÁ≈Õ> ÿƒ_k›Á>•D, ∂kÏÔπ[ ÔÚÁBV”D ÷Á≈ ∂Ú^ \ϯD M.O. ÿƒFlm x«D\m
WD\]BV™ kVµÁk•D, Â∏\VÏÔ^ ÿ√u≈ Â∏\VÏÔ^, zÚÂV>Ï ÿÔ·m_ ƒVo„) g˛ºBVˆ[ kVµ° E≈¬Ô
kVµÕm ÔV‚ΩB kal_ E≈©AuÆ ∂‡ÈD xNFl›y[ ∂©m_ ÔV>Ï x√V´¬ÔV™ Â_kVµ›m¬ÔÁ·
kVw°D, Â∏Ô^ ÂVBÔD, ®_ÈV ˝ÈVM ´oB_ÈV¯ >gÈV ∂[¯ ̧¬ÿÔV^km¶[ >ÏÔV ÷>µ
ko\VÏÔ^, z§©√VÔ x›m©º√‚Á¶ ∂kÏÔ^. ®∫Ô^ ÿ≠Fz ÂVBÔD ºƒz √Ë\Á™ zøs™Ï ko\VÏÔπ[
º≠¬ >V∆› ÂVBÔD g˛ºBVˆ[ ∂©m_ ÔV>Ï `∏ «Î´› ƒ[M]l_ √ËÕm mg ÿƒF˛º≈VD.
ÿ√VÚ‚¶V_ x√V´¬ÔV™ ´oB_ÈV¯ >gÈV ∂[¯ \uÆD ºÂˆ_ kÕm ∂Áw©A s|›>
Â_kVµ›º>V|, >ÏÔV ÷>µ √Ë\Á™ ∞Á™B ∂ÀoBV¬Ô^, ÔV]ˆFBV, V.S.L. ºƒz ∂©m_ ÔV]Ï ∂kÏÔ”¬z
zøs™Ï √ËÕm mg ÿƒF˛º≈VD. ¬≠√Õ]BV >Z¬ÔV¬Ôπ[ ÔVtÈV™ Â[§Ô^.
6
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

AÁ>B_...5 >©‹¬ k„«V∏Ô^ >twÔ›]_ OÁwÕ> ÔÁ> ...


ÔÁ>...
÷[Æ >ÀÍm kV]Ô^ ®[Æ ÿƒV_o¬ ÿÔV^”D k„«V∏Ô^ √˛´∫Ô\VÔ ∂_ÈV„s[ *mD ∂k[ ´qo[ *mD
∂°oBV¬Ôπ[ *mD Ák¬zD >´¬zÁ≈kV™ s\σ™∫ÔÁ·•D, >©A› >©√V™ \VÏ¬Ô ƒ‚¶∫ÔÁ·•D c^º· \Á≈›m¬ ÿÔVı|
ÿ\_È ÿ\_È k„«V∏B ÿÔV^ÁÔÔ”¶[ º>À√Õm \>´vVs[ g>´ºkV| ∂º> k„«V∏B Âfl∑¬ ÔÚ›m¬ÔÁ· >twÔ›][
c^º· OÁw¬Ô ÿÂu§l_ ÔÚ©AD, ÁÔl_ >¸∏•D, \a›> *Áƒ•D, ¿ı¶ >VΩ•D, ∂Á>s¶ ¿ı¶ ˜©√V°D º√V‚¶ >©‹ÔÏÔ^
xB[≈ º√Vm ∂kÏÔÁ· ÂD >twÔ›m ∑[™› ¤\V ∂›][ ∂[Á≈B ƒ∫ÁÔ tz cÈ\V¬Ô^ ®©√Ω >|›>™Ï ®[√Á>
∂§Õm ÿÔV^”D ºÂV¬Ô›º>V| mk¬Ô©√‚¶m>V[ ÷Õ> AÁ>B_ √z] .
ºkŸÏ √V¬˛BVm¸ vVo«V› \>ÏvV \«_ÈV √^πkVƒo_ >©‹¬kVÈV¬Ôπ[
ÿ>V_ÁÈ >V∫ÔxΩBV\_ 1957_ ÿkπl¶©√‚¶ ºÂV‚œ¸
º√Vo› >©‹¬ ÿ√Vm \¬Ô”¬z ÷>™V_ ÿ>ˆs©√m BVÿ>M_...!
∂ºÂÔ ÂV‚Ô·VF \¸˜mÔπ_ ÷¶∫Ô·V™ √¸WÁÈB∫ÔπKD ÷´l_ √˛∫Ô´\VÔ ∂kÏÔÁ· Ôo\V {>fl
x›>k_oÔπ[ ∂–\]ÁB© ÿ√uº≈ WÁÈB∫ÔπKD º\u√Ω sˆ©AÔÁ· ÿƒV_o ºÔkÈ©√|›mk][ ÔV´\VÔ
∏´ƒ∫˛Ô^ ∏´ƒ∫ÔD Aˆkm sˆ›º>V ∂_Èm sˆ¬ÔV\_ zw©√›Á> cı| √ıˬ
kwÁ\loÚÕm kÚ˛≈m. ÷º> ∑Ú‚ΩB√ΩºB Ák›º>V ∂kÏÔ^ ÿÔVıΩÚ¬˛[≈™Ï. ÿ√VmkVÔ ∏[
∏´ÔV´D √V¬˛BV› x«_ÈVsuz c‚ÔVÏÕ]Ú¬Ô°D ∂ÁkÔπ_ º\u√Ω k´¬ ÌΩBÁkÔÁ· ºBVE¬ÔV\_
ƒD√Õ>©√‚¶ ÷´ı| \¸˜mÔπKD ∂Û]Ô^ √‚ΩÚ¬Ô°D Ì|D ®[≈ ÿƒF•D ºkÁÈÔ·VKD ÿ\·Ès
¶Õm ÿÔVıΩÚÕ>m. g™V_ EÈ ®ı›]™V_ EÈ ÿ>VøÁÔBVπÔ^ g¥ºÔ ÷ÈVNl[ √˛´∫Ô
]™∫Ô·VÔ >©‹¬ÔV´ÏÔπ_ ŒÚkÚD \™WD\]BuÆ ÷ÚÕ>VÏÔ^. g>ÈV_ ∂§¬ÁÔBVKD sÁ·Õ> √È[
sÚfiEA´kVE•\V™ ÿ\·Ès «V˜ º\u√Ω sˆ©AÔÁ· \¸˜Ôπ_ Ák©√Á> ®[™ÿkM_ √V˛BV› \«_ÈVsuz
«V∏¸ ∂Ø ƒ∆› ƒVN© ÿ√l‚ s‚|D >Á¶ ÿƒFB©√‚¶m. ÷>uz©∏[ ƒD√Õ>©√‚¶ ÷´ı| \¸˜mÔπ[
ÿƒÔ´¶ˆ \>´vV √V˛BV›m¸ goDÔ”D goD ∂_ÈV>kÏÔ”D tD√ÏÔ^ ÿ√Vm\¬Ôπ[
vVo«V› ºkŸÏ ÷kÏÔπ[ c√ÕWBVƒD AˆB g´D∏›m s‚¶VÏÔ^. ºkı|ºÔV”¬z ÷∫Ô ÿ√VmkVÔ
ƒºÔV>ˆÁB >©‹˛_ xDx´\VÔ goD ∂_ÈV>kÏÔ^ c√º>ƒD Aˆkm >©‹˛_ ºƒ´V>kÏÔ”D z§©√VÔ >©‹¬
~|√‚| ºkÁÈ ÿƒF•D k¶ ∂_ÈV„s[ √V_ Âπ™\VÔ°D ∂wÔV™ ÔV´ÏÔ”D º\_√Ω ÷´ı|
÷Õ]BkVEBV™ tBV[˜ ~vV ƒVN© c√ÕWBVƒ›Á>¬ ÿÔVı|D ∂Áw©¨´VÔ! \¸˜mÔπKD x›>k_o ƒVN∏[
>©‹˛¬z skVÔD ÿƒFm ®[≈ ∂Ú”¬z xu§KD x´VÔ ∂–\]l[§ ∏´ƒ∫Ô∫Ô^ ÿƒFkÁ>¬
ÿÔV|¬Ô©√‚¶m. ÿ\·Ès ƒVN∏[ ÷Ú©√m¶[ >©AD >kÆ\V™ Ô|Á\BVÔ >Á¶ ÿƒFB© √‚|^·m
ƒºÔV>´Ï ÿ\·Ès «V˜ x«D\› \¸∂ÈV¬ÔÁ·¬ Ì≈°D mËÕm ®[≈ ƒ‚¶›Á> yÏ\VM›m^·VÏÔ^. ®_
÷©´VND ƒVN© º\_ s‚¶VÏÔ^. √Ès> WÏ√Õ>∫Ô^ ÈV x¸oD ƒºÔV>ÏÔπ¶›]KD ÷Às>
s≠V´›]K^· >©‹¬ \>´vVs_ ÿƒFk]KD ∏[kV∫Ôs_ÁÈ. ∂>Vkm zw©√›Á> cı| √ıbD >©‹¬
ºkÁÈ √VÏ›m kÚ˛≈VÏ. ÷[™kˆ[ ÿ¶_N¬z kVÚ∫Ô^, º\kV›m¬z ¤\V∂›Á> s‚|D >sÏ›m
ƒÔÁÈ ÿ\·Ès √‚º¶_ ∂©m_ kVÚ∫Ô^, ®∫Ô”¶[ ŒÚ E_ÈV (40 ÿÔV^”\VÆ ÂV∫Ô^ ºkıΩ¬
k„«V© ƒVNAD (gEˆBÏ ÂV‚Ô^) kVÚ∫Ô^, c∫Ô”Á¶B ÿÔV^˛º≈VD. ∞ÿ™M_ ∂_ÈV¯
√V˛BV›m¸ vVo«V› ºkŸÏ) ÿ√VÚ‚Ôπ™V_ ∏≈ ¤™∫ÔÁ· ∂–©∏ >gÈV >[ ]Ú\Á≈l_ zw©√›Á>
ºƒÏÕm x›>k_o ƒVN∏[ Ák•∫Ô^ ®[√™ º√V[≈ √È √V¶∫ÔÁ· cı| √ıbkm ÿÔVÁÈ AˆkÁ>s¶
∂–\]ÁB© ÿ√uÆ √V˛BV› º√V]¬Ô g´D∏›>™Ï. ÷Õ> (√Vk›]_) ÔΩ™\V™m ®™¬
\«_ÈVsuz ƒD√Õ>©√‚¶ ÷´ı| W√Õ>Á™Ôπ[ ÔV´\VÔ Ì§•^·V[. ÷Às>¬ zw©√D
\¸˜mÔπKD >[ \flƒVÁ™ ÿ>VøÁÔBVπÔ”D \¸˜› ÷¸ÈVtBÏÔπ[ ŒuÆÁ\¬z ªÆ
ƒÕº>V≠©√|›mk>uzD ÔıËB© ÿ√VÆ©AÁ¶BkÏÔ”D >™kÕ>ÏÔ”D sÁ·s©√>V_ ∂Á>› >|¬Ô ÷Õ>
√|›mk>uz\VÔ ∏´ƒ∫ÔD ÿƒFB ÷kÏ (>©‹¬ÔV´Ï) Ôπ[ kÚÁÔÁB© s·D√´›Á> √Ω©√kÏÔ^ √Ω©√m¶[
g´D∏›>VÏÔ^. ÷Á> ÂÈ\V™ √VÏ›>mD \¸˜Á> s‚| s´ıº¶V¶°D ∏≈Ú¬zD √Ω¬Ô¬ ÿÔV|∫Ô^.
ÔVˆBÿ\™ c›º>E›m \¸˜][ ∂kÏÔ^ >∫˛lÚ¬zD kÁ´ \¸˜]uz ÂD x¸oD ƒºÔV>´ÏÔ^ ÷>Á™©
ÿ √ V Æ © A Á ¶ B k Ï Ô ^ k´V\oÚÕmD \¸˜mÔ^ ÔVoBVÔ ÷ÚÕm √Ω›m cıÁ\ÁB Â[z cÏÕm
ÿ√VÚ‚√|›>V\_ s‚|¬ ÿÔV|›m ÿÔVıΩÚÕ>™. yBÁkÔπ[ √¬ÔD ÿƒ_ÈV\_
kÕ>VÏÔ^ ÂV·Á¶s_ Ô¬Ôu≈ >©‹ÔÏÔπ[ >k≈V™ \¸∂ÈV¬Ô^ :á ÷Ú¬Ôºk ÷©∏´∑´D *ı|D
>©‹¬ÔV´ÏÔ^ >©‹˛[ ÿ√B´V_ >©‹¬ ¤\V∂› (gıÔ^ ÿ√ıÔ^ ∂flE¶©√‚|^·m.
>∫Ôπ[ J‚Á¶ xΩfl∑ c‚√¶) ÷Às> >[–Á¶B >k≈V™ ÷m cÚms[ ÿ\Va©
sˆ©AÔÁ·•D xvV‡√Ï √∫Ô·VÁk© ¶kΩ¬ÁÔÔ·VKD √È ÷¶∫Ôπ_ ÿ√Vm ÿ√BÏ©√VzD. cÚms_ ∏´∑ˆ›>kÏ
º√V_ \¸˜][ º\uz© A≈x^· \¬Ô^ \›]l_ >k≈V™ \¸∂ÈV¬ÔÁ·¬ ¤V¬˛Ï √UÚ_ÈV„ ƒVBA, ¤Vl[
tD√Á´fl ºƒÏÕ> ∑ku§_ ƒVF›m ̧ \¬ÔÁ·© ¨]BÁ¶Bfl ÿƒFm >[ ÿƒÔ´ÿ¶ˆºB , √V¬˛BV› \«_ÈV,
Ák¬Ô g´D∏›>VÏÔ^. \¸˜][ Â| ÿƒ_kV¬ÁÔ ÷wÕm kÚkm¶[ ºÔkÈxD ºkŸÏ, (N.A.) 1957
\›]l_ c°D cı› ∂Á¶Õm kÚ˛≈Á> Ôı̶VÔ© √VÏ›mD *ı|D ∂flE‚¶m : 1983
ÿ>V¶∫˛™VÏÔ^. \¸˜mÔπ_ ºÔ‚|D kÚ˛º≈VD √È ÷¶∫Ôπ_
Ák¬Ô©√|D sˆ©AÔ^ ∂ºÂÔ\VÔ gƒVº´ ≠Z© Á>¬ÔV_, ÿÔVıΩ´V¤
x¸oDÔ”¬z Ôo\V¬ ̶ QV√Ôt_ÁÈ √VÁ·BD ÿ>Ú, >fiƒV∆Ï á 613001
EÆ¿Ï º√V[≈ ∂Û]Ô^ W´D∏B ®[Æ ÿÔ‚¶ ®ıD ÿÔVı|
®¶¬z! \¶¬z! ƒÕº>Ô ≠D◊ √VF.
ƒ‚¶\Vº\Á>Ô·V™ ÂV[z ÷\VDÔ”D ̧B ∑[™› k_ ¤\V∂› ≠Z∂›ƒ‚¶ gz\V™ xÁ≈©√Ω >ÏÔV¬Ô”¬z
ÿƒ[Æ, ∂_«Dm, z_⁄k_ÈV¯ ∂„›, z_ ∂∆h ∏´©∏_ ‡√Ȭ, z_ ∂∆h ∏´©∏[™V¸, BV¢[, >√V´¬,
zÏg[, ƒÈkV›, ƒÈVD Á√›m, √Ω›m √V›]«V {] ˜BV´›m ÿƒFkm º>À√Õ], >©‹˛, >ÀÍ] \uÆD ∂Á™›m
k„«V∏B ¤\V∂›m¬Ôπ¶D ¥Ï¬z, ∏›>›m, «´VD.......... ∂©√ΩBV™V_...
√‚¶© √Ôo_ ‚¶ Â| º´V‚Ω_, ÷·D z\ˆ© ÿ√ıÔ^ x>_ ÁÔ¬ zwÕÁ>Ô^ kÁ´, ÿÔVΩÔ^ ∏Ω›m, ÁÔÔÁ·
cBÏ›] g‚Ω g‚Ω, º√V´V|ºkVD! º√V´V|ºkVD!! ®™ ºÔV≠∫ÔÁ· xw¬˛ cÈÔ *ΩBV¬Ôπ¶D º√V‚|¬ ÔV‚|km...
∞ ! Ô›mºkV\V...? √¬ÔV >ÀÍ>V...? x¬ÔV >ÀÍ>V...? EÕ]•∫Ô^... ƒºÔV>´ ƒºÔV>ˆÔº·!!
÷©√Ω¬z ƒÕº>Ô ≠D◊ √VF.

7
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

Œo\VÏÔ^ clÚ¶[ c^·VÏÔ·V?


sÈVB›][ ´ÔEBD :á ÿƒ[§Ú¬˛≈VÏÔ^. ÿƒ[Æ ˜BV´›m ÿƒFm √B[
g] ∏>V Â∏ g>D ∂ÁÈN¸ «Î´› ÷\Vx_ g‡È› ∂Ø ÿ√ƺkV\VÔ.
vÈVD ∂kÏÔ^ ÷À°È˛uz kÕ> º√Vm «Ã‡√V ´„\m_ÈVN ∂ÁÈN cÈÔ©∏´E›]© ÿ√u≈ ÔÏ√ÈV
ÿkπ´∫Ô›]_ OAk›mD, c^ ´∫Ô›]_ ∂kÏÔ^ k‡√V›>V™ ∏≈z, ∂kˆ[ ∂Ú˛_ «Î´› ÿ√Ú \ÔV[ x«D\m
sÈVB›mD cÁ¶BkÏÔ·VÔ Ô©Ú¬z ŒÀÿkVÚ ∑©¯D ˛KÆ ∂©m_ÈV„ Œπ•_ÈV„
÷ÚÕ>VÏÔ^. ∂kÏÔ”¬z© ∏≈z ∂ÁÈN¸ vÈVD ∂kÏÔ^ ÿƒ[Æ ∂¶∫˛•^·VÏÔ^. ∂kÏÔ^
√_ÈVl´¬Ô¬ÔV™ Â∏\VÏÔ^ ≠Z∂›][ ÷_x Ô_sÁB© √Ω›m ∂¶∫˛•^· Ô©Ú ∂kÏÔπ[ ]Ú√V>D
ÿkπBV˛, ÷Æ]BVÔ Ôı\Ë Â∏Ô^ kÕ]Ú¬˛[≈VÏÔ^. º\KD ÿÔ·m_ ÿkπºB ÿ>ˆ•D kı\VÔ
ÂVBÔD v_È_ÈV¯ ∂ÁÈN k ∂‡ÈD ∂kÏÔ^, ÷\VD ∂„\› ÷©– ÔV‚EBπ›m¬ ÿÔVıΩÚ¬˛[≈m.
v_ÈD ∂kÏÔ^ º>V[§™VÏÔ^. «D√_ ∂kÏÔπ[ Ô©Ú¬zfl ÿƒ[Æ \¬Ô^ ŒÀÿkVÚ ]™xD kÕm ˜BV´›
∂kÏÔº·V| Â∏›mkD WÁ≈°© ˜BV´›mfl ÿƒFÁÔl_ ÷\VD ∂kÏÔ^ ÿƒFm ÿÔVıΩÚ¬˛≈VÏÔ^. ÷Õ>
ÿ√uÆs‚¶>V_, ∂kÏÔ^ √V_ Ô©ˆoÚÕm ÿkπBV˛ Ô‚Ω›>øs ∂uA>¬ ÔV‚EÁB ÷[ÆD ÔVÈVD.
√˛´∫Ô\VÔ ÷ÚÕ> OAk›mD sÁ¶ÿ√uÆ \Á≈Õ>VÏÔ^. ºÂˆ_ Ôı¶kÏ ÿ\·ÈV™V, ÿ\·Ès
∂Õ>´∫Ô\V˛, ∂Õ>´∫Ô\VlÚÕ> 1972ágD gı| ÿƒ[Á™l_ ∂_«VÎ ∂_ÈV\V x©]
sÈVB› (Ô´V\›) √˛´∫Ô\V˛s‚¶m. cÈÔ© ∏´E›m© ÿ√u≈ ÿ\·ÈV™V V.ƒÈV¯›y[ (√Vˆá J.P) ÷È∫ÁÔ.
gÔºk Â∏›mk›][ ÷Æ] ÿ\·Ès ∂_«VÎ, ∂_ÈV\V x©] ∂°oBV¬Ô^ ˝k–^·kÏÔº· :á
Œo\VÏÔπ[ g´D√\VzD. g´D√›]_ x«D\m «¨A_ÈV„ ƒVN© ÔV]ˆ W¤Vx›y[ Œo•_ÈV„ ∂kÏÔ^
sÈVB›Á>fl ∑\Õ>kÏÔ^ «Î´› ∂o ∂kÏÔ^ ÿkπl‚¶ ∏´√È ∂´A› Ω_ol_ ∂¶∫˛lÚ¬zD ÔV¤V
ÔÏ´\_ÈV¯ kΤ¯ gkVÏÔ^. >tµ ‡√›kVÁk >∫Ô^ x[ z›A›y[ √¬]BVÏ ÔV¬ˇ ∂kÏÔπ[
∂kÏÔπ[ ka kÕ> ÿÔ·m_ ∂‡ÈD Ák¬˛º≈[. >ÏÔV°¬z ˜BV´›Á> ÂVΩfl
∂kÏÔº· sÈVB›]uz ∂]√]BVÔ ÷\VD x«D\m Ô¸vVo ÿƒ[≈VÏÔ^. ∂kÏÔπ[ Ô©Ú ≠Z‡Á√fl
÷Ú¬˛≈VÏÔ^. ∂kÏÔ^ >™m ÷„BV°Kt›y[ ®[≈ ∑u§ ¶Õm ÿÔVıº¶... Ω_olK^·
÷Á≈k[ Â∏\VÏÔ‚z >™m ±o_ \M>ÏÔπ[ \´›]uz ∏≈zD Ô©ÚÔ^ ®_ÈV ÔVˆB∫ÔÁ·•D
kÍÁ«¬ ÿÔVı| √luEBπ›>V[. ∂kÏÔ”Á¶B Ô©Á´ √´¬Ô›m¬ÔVÔ WÁ≈ºku§ ∂Ú·¬ÌΩB>VÔºk
Œo\VÏÔ”¬z ÿ>FTÔ c]©√V˛B ˜BV´›m ÿƒFkm gzD. ∂>Vkm ÷Ú¬˛[≈m. ÂV[ ®[ ÿƒV_ºk[! ÂV[
÷_«VÁ\¬ ÿÔVı| ƒV>V´ \M>ÏÔ”¬z ÷Àk·° ÷∫z kÕ]Ú©√Á> ∂kÏÔ^ ∂§Õm
√luEBπ¬˛≈V[. ∂ÀoBV¬Ô^, \˛Á\ ÷Ú¬zD ÿ√Vøm ÷Ú¬˛≈VÏÔº·V ®[™ºkV? ®[≈
Â∏l[ WÏkVÔ© ÿ√VÆ©√V·´VÔ°D, ∂ÀoBV¬Ô”¬z ®Àk·° \˛Á\ ƒÕº>ÔD ∂kÚ^ cı¶V˛s‚¶m.
∏´]W]BVÔ°D, kVˆ∑Ô·VÔ°D ÷Ú¬zD ®[√Á> ∂Õ> ƒÕº>Ô c]©A ∂¶∫zk>uz^...
÷Ú¬˛≈VÏÔ^. ÿ>ˆÕm¬ÿÔV^TÏÔ·VÔ. cDÁ\©º√VÈ ®DÁ\•D
\ıº™V| \ıV˛© º√Vk]_ÁÈ :á R∑© >V>Vsuz ÂVÌÏ ÂVBÔ›][ ˝k–^·kÿ´™ ∂§Õm ÿÔV^T´VÔ!
∂ÀoBV¬Ô^ \´\V˛ √]_ :á ®[ Ô©Ú¬z ¿Ï c¶ºÈV|
\ıº™V| \ıV˛©º√Vk]_ÁÈ. ÂVMÈD Ôı¶ \ÔV[ ÂVÌÏ ÂV>Ï kÕ]Ú¬˛[SÏ. ÂVº™V ‘¯¶[
c¶_Ô”D ÂE©√]_ÁÈ. ˝sB›]_ ∂kÏÔ^ \´\V˛ ∂¶¬Ô©√‚¶ kÕ]Ú¬˛[º≈[. ®[–Á¶B
÷ÚÕ>m º√V_ \´›]uz© ∏≈zD J[≈VD ÂV^ ÔVÁÈl_ ∂kÏÔ^ QV√Ô›Á> s‚|D ¿Ï ¿∫˛lÚ©√>VF
Ô©ˆ_ (√Ϥ˛_) ∂©√ΩºB c¶_ (k¢B›) c√º>ƒ©√Ω >∫Ô”Á¶B ®[™ºkı¶VD. ¿Ï ®[Á™ √VϬÔV
ºÔVÏÁk¬ zÁÈBV]Ú©√VÏÔ^. z\V´Ï \ÔV[ Áƒlm x«D\m R∑© s‚¶VKD cDÁ\ ÂV[ √VϬ˛º≈[!
∂kÏÔ”Á¶B c¶ÁÈ \ı ][™Vm. ÂVBÔD ∂kÏÔ^ Ô©Ú ≠Z‡© ®[Æ Ô©Ú ≠Z‡∏oÚÕm √]_ kÕ>m.
÷Á≈k[ «´V\V¬˛s‚¶V[. \´D ∂ÚÔVÁ\l_ ÷ÚÕm >\m g>V´D ˛BV«› cÚm ±_ á gÔºk
x‡t–¬z ÔVˬÁÔBVzD. Â∏Ô^ >Ô©√™VÚ¬z ƒÈVD ÌÆÁÔl_, Œ·oBV¬Ô^ clÚ¶[ c^·VÏÔ·V
ÂVBÔD ∂kÏÔ^ cÈÔ kVµÁk› m≈Õ> Ô©ˆoÚÕm ƒÈV›]uz √]KD, º\KD ®[≈ s™Vsuz gD! ƒÕº>Ôt[§
º√Vm ∂kÏÔº· ºÂˆ_ >\m ¿Ï √B©√¶ ºkı¶VD, ¿ÚD c\m clÚ¶[ c^·VÏÔ^! ®[Æ
÷_È›]uz kÕm √Ë©ÿ√ı˶D ƒÕ>]Ô”D ®[ kVƒÁÈ s‚|D º√VÔ gË›>´\VÔ √]_ ∂π›]|∫Ô^.
∂kπ[ ∑Ô ÿƒF]ÁB•D, T‚Ω[ ºkı¶VD ®[ÆD ̧•^·VÏÔ^. g¬ÔD : √[˚ÈVEˆBÏ á E.K.S. ∑_>V[
s≠B∫ÔÁ·•D sƒVˆ›mfl ®™ºk ÷Àk´ÈVuÆfl ƒV[ÆÔÁ· ÂD ƒVNA ÔV]ˆ á ÂVÌÏ ≠Z‡©
EÕÁ>l_ ÿƒK›] ∂kÏÔÁ· ºÂˆ_
ÿ>Vw¬Ì¶V> ºÂ´∫Ô^ ∞[...? √V]©AÔÁ· ∞u√|›mD kVF©A cı|.
ÿ>Vw¬Ì¶V> ºÂ´∫Ô^ ®™ ÛˆB–D, ƒÕ]´–D ØtÁB ÷Á> sfiQV™ ØÏk\VÔ ∂§Õm
®_ÈV© √^π kVƒ_Ôπ[ ∂§s©A© Á\B\VÔ¬ ÿÔVı| Œº´ ºÂϺÔV‚Ω_ sfiQVMÔº· sBÕm^·™Ï.
>Ôk_ : \„Ø© ¤V[ x√V´¬
√ÈÁÔÔπKD ®ø] Ák›]Ú©√Á> ÂVD ƒÕ]©√>V_ ÛˆBM¶tÚÕm t[
√VÏ›]Ú¬˛º≈VD. ƒ¬]•D, ƒÕ]´MoÚÕm ÔVÕ>ƒ¬]•D, >ÏÔV WÏkV˛Ô”¬z∂§s©A
ÿ√VmkVÔ ÷ku§_ √ÎÏ ∞u√‚|\u≈ ˛´Ô∫Ô”¬zD ÷Õ> ƒ¬]
ºÂ´›]uz ƒuÆ ∏[AD, K«Ï √´s Œ[º≈V| Œ[Æ √ˆ\V§¬ >ÏÔV, Á>¬ÔV_ WÏkV˛Ô^, «Î´›
ÿ>VøÁÔ¬z ƒuÆ x[ ∑\VÏ √›m ÿÔV^k>V_ Øt >[ AsXÏ©A ƒ¬]BV_ \VÏÔ^, x>k_oÔ^, ÿ√ˆºBVÏÔ^,
√Mÿ´ı| Wt¶∫Ô”D, \‡¬ˆ© ∂Õ> ƒ¬]ÁB Øt¬z ~ϬzD ºÂ´º\ ÿ>V¶ÏAÁ¶ºBVÏ >›>\m ÿ√VÆ©∏_
ºÂ´›]uz ƒuÆ x[ ∑\VÏ ÂV[z ∂Õ> ÿ>Vw¬Ì¶V> ºÂ´\VÔ ∂§s¬Ô© c^· >ÏÔV¬ÔÁ·© √u§B sk´∫ÔÁ·
Wt¶∫Ô”D ÿ>Vw¬Ì¶Vm ®[Æ √‚|^·m. ÷Õ> t[ÔVÕ> ƒ¬] Øtl_ cÈÔ·VsB >ÏÔV ÿk©Áƒ‚¶V™
www.aulia-e-hind.com ®[≈ ÿk©Áƒ‚Ω_
z§¬Ô©√‚ΩÚ¬zD. ~Ϭԩ√‚|¬ÿÔVıΩÚ¬zD ºÂ´›]_ √]° ÿƒF•∫Ô^.
∞[ ÷ÀkVÆ z§¬Ô©√‚|^·m? >ÁÈ ƒÎ>Vs_ ÷ÚÕ>V_ JÁ·l_ >ÏÔV¬ÔÁ·© √u§ ÿ>ˆÕm ÿÔV^·
÷>uz ÔV´D ®[™? ®[Æ BVÚD c^· ´DAÔ^ √V]¬Ô©√¶ÈVD. sÚDAºkVÏ º\uÔı¶ ÿk©Áƒ‚Ω[
∂Á> ŒÚ ÿ√ˆB s≠B\VÔ ÿ√VÚ‚ ∂]Ô\VÔ QV√Ô \≈] ∞u√¶ÈVD. JÈD cÈÔ·VsB >ÏÔV¬ÔÁ·© √u§
√|›mk]_ÁÈ. º\KD ∂Õ> ºÂ´›]_ ÷>™V_ Ôı√VÏÁk √V]¬Ô©√¶ÈVD. >Ôk_ÔÁ·© ÿ√≈ÈVD. Â[§ >Ôk_ :
ÿ>Vøm ÿÔVıΩÚ©√kÏÔ”D cı|. ÷[–D ®›>Á™ºBV Â\¬z ∂§BV> Ali Janab Shabbir Ahmed Bijli - Dubai

8
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430
E«VE›>V

\VÂ∏l[ \Ëÿ\VaÔ^
÷m kÁ´ ÂVD √´Ô›]uÔVÔ «y¸Ôπ[ s·¬Ô∫ÔÁ· ∑Ú¬Ô\VÔ© ÂVBÔD ∂kÏÔ^ ÷©√Ω ÿƒV_kÁ>
ºkıΩ ÷© √z]l_ ∂„ÿÈ Á√› √VÏ©º√VD. ÂV[ ºÔ‚º¶[ á ÷©√Ω ÿƒFkÁ>
ÁƒB›\VÏÔπ[ \Ô›mkD, √VkV «y¸ :á √VÏ›º>[ ®[Æ ÌÆD «y¸, «yºv
g>D ∂ÈV Â∏l™V ∂kÏÔ^ Â∏Ô^ ºÔV\V[ Ôı\Ë ÂVBÔD \χØc gzD.
∏≈©√>uz x[∏ÚÕm yÏ©A ÂV·V˛B ∂kÏÔÁ·› ÿ>V‚| ƒ«V√V© «yºv \À̇© : á
˛BV\› ÂV^ kÁ´ ÁƒB› ÿ√Ú\¬Ô^ kVlÈVÔ >V√X[Ô^, ∂§s¬Ô©√|D «yL[ ÿ√BÏ
ƒV>V›\VÏÔπ[ º\[Á\ >√°›>V√X[Ô^ ®™ ÂD kÁ´ √‚ΩB_ ÂVBÔ›º>VwÏ kÁ´
®©√Ω©√‚¶m ®[√Á> ˛Á¶›> ´qK_ÈV„ v_È_ ÿƒ[≈Á¶km. c>V´\VÔ ÂVBÔ›
z§©∏‚º¶VD. ÷M•D ∂Á> ÈV¯ ∂ÁÈN k v_ÈD ∂kÏÔπ[ º>VwÏ ÷©– ∂©√V¸ ∂kÏÔ^
sˆkVÔ ∂Õ>Õ> «y¸Ôπ[ º√Vm ÿƒV_, ÿƒB_, ∞k_, >|›>_, ̧™VÏÔ^ ®[Æ ÿ>V¶∫zD
®ømºkVD. ∂∫ˇÔV´D, \°™D g˛B ∂›>Á™ «y¸Ô^.
∂>uz x[™V_ \VÂ∏l[ √]°Ô”D «y¸Ôº·. «yºv \‡¬#c :á
\Ëÿ\VaÔÁ· ®ÀkVÿ≈_ÈVD ´Vs :á ∂§s¬Ô©√|D «yL[ ÿ√BÏ
Ôi¶©√‚| ÿ>Vz›m √>D ∏ˆ›m ®Dÿ√Ú\V[ Â∏Ô^ ÂVBÔ›][ √‚ΩB_ >V√l kÁ´ ÿƒ[≈Á¶km.
ºÔVÏÁk ÿƒFm, ®kuÁ≈ÿB_ÈVD ÿƒV_, ÿƒB_ c›]´°, >|›>_, ∂>Vkm >V√l á ƒX› ÷©– hÁ√Ï
≠Z∂›m¬z JÈ g>V´\VÔ ÿÔV^· ∂∫ˇÔV´D, \°™D º√V[≈kuÁ≈ ∂kÏÔ^ ÷©√Ω ̧™VÏÔ^ ®[Æ
ºkı|D ®kuÁ≈ÿB_ÈVD ®|›mÁ´©√kÏ. ˆkVB›m ÿƒFB©√‚¶ «y¸Ô^.
√Ω©∏Á™BVÔ ÿÔV^· ºkı|D ˆkVB›:á «yºv x>kV]Ï :á
®[Æ «y¸ ÔÁÈ k_K™ÏÔ·V™ «y¸ÔÁ· √]° ÿƒFkm, ®_ÈV ÔVÈ›]KD ∂Õ>
÷\VDÔ^ ŒÀÿkV[Á≈•D «y¸ÔÁ· ÌÆkm. «yÁv ÌÆ√kÏÔ^ ®ıˬÁÔl_
ÿ>Vz›m›>Õ>ÁkÔÁ· ºÂuÆ ÿ√F> v™º> «y¸ :á tÔ ∂]Ô\VÔ°D, ∂kÏÔπ_ ®kˆ[
\Áwl_ ÷[Æ xÁ·›> «y¸ÔÁ· √]° ÿƒF√kÏÔπ[ *mD ®Às> ƒÕº>Ô›]uz ÷¶t[§
ÔV·V[Ô·V™ >ÀÍ]B k„«V∏B á ÌÆ√kÏÔπ[ ƒ∫o› ÿ>V¶Ï ÿ√BÏ ÷Ú©√mD gzD. ÷Às> «y¸
º√ÏkaÔ^ ·X©Aá√Èˇ™\V™ «y¸ √‚ΩB_. «yºv x>kV]Ï gzD.
®[≈ Œº´ kVÏ›Á>l_ ºÔkÈ© «yºv \i¯Ï :á
√|›m˛≈VÏÔ^. \>º™ «y¸ :á
«y¸ ÌÆ√kÏÔπ[ ÿ√BÏ ®_ÈV ÔVÈ∫ÔπKD ∂Õ>
·X©A ®[√Á> ®[≈
®ø›>V_ ®ømk>V, ®[≈ ®ø›>V_ √‚ΩB_ xΩÕ> ∏[ kÚD kV¬˛BD. «yÁv ÌÆ√kÏÔ^ ÷Ú Â√Ú¬z
x«›]¸ :á º\u√‚¶k´VÔ ÷Ú¬zD «y¸Ô^.
®ømk>V, ®[≈ ®ø›>V_ ®ømk>V, ÷kuÁ≈ «yºv x¸>‡¨¸ ®[ÆD
®[≈ ®ø›>V_ ®ømk>V «y¸ÔÁÈl_ √VıΩ›]BD ÌÆkÏ.
®[√m ̶ ÿ>ˆBV> k„«V∏B ÿ√u≈ WAÏ.
«yºv ∂˝¸ :á
ƒ∆]B B⁄]Ô^ ...! ®[º™ ƒ«V∏ :á ®_ÈV ÔVÈ∫ÔπKD ∂Õ>
gflƒˆBD! ÂVBÔ›º>VwÏ. Â∏Ô^ ÂVBÔ›Á> «yÁv ÌÆ√kÏÔ^ ÷Ú Â√´VÔ
kVƒÔ©ÿ√Ú \¬Ôº·! ∂mÔ^ ºÂ´ΩBVÔ Ôı| ÷¸ÈV›Á> ∞uƬ ÷Ú©√mD, xø ÿ√BÏ √‚ΩBoKD
®©√ΩBVkm ®¬ºÔ| ÿÔ‚¶Vkm ÿÔVı¶kÏ. ˆkVB›m ÿƒF√kÏÔ^ ÷Ú Â√Ú¬z
º√VÔ‚|D. \V‚EÁ\© ÿ√VÚÕ]B >V√l :á zÁ≈BV\_ ÷Ú¬zD «y¸Ô^
«y¸ ÔÁÈ k_K™ÏÔ·V™ ÂVB›º>VwÁ´¬ Ôı| ÷Á≈› «yºv ∂˝¸ ®[≈Áw¬Ô©√|˛≈m.
x«›]¢[Ô^ \VÂ∏l[ #>Ï Â∏Ô^ ÂVBÔ›Á>•D, «yºv ÔZ© :á
\Ëÿ\VaÔ·V™ «y¸ÔÁ· ∂_ÈV„Ák•D ∞uƬÿÔVı| ÷Õ> «yÁv ∂§s©A
ÔıËB›m¶[ ƒ∫ÁÔ ÿƒFm ÷¸ÈV\V™kÏ. ÿƒF√kÏÔπ[ ÿ√BÏ √‚ΩB_
®›>Á™ kÁÔÔ·VÔ© ∏ˆ¬˛≈VÏÔ^ «yºv z›L :á ÿ>V¶ÏflEl_ ®∫ÔVkm ŒÚ Â√Ï
®[√Á>•D ∂>[ s·¬Ô∫ÔÁ·•D ∂_ÈV„suzD, Ôı\Ë \‚|º\ ∂§s¬zD «y¸Ô^
∑Ú¬Ô\VÔ© √VÏ©º√VD. ÂVBÔD ∂kÏÔ”¬zD ÷Á¶l_ «yºv ÔZ© gzD.
®|›º>[ Ôsµ›º>[ ®[√m ˜©´X_ ÷[§ ÂÁ¶ÿ√u≈ ·X‡© :á
∂_È. «y¸ÔÁÈl[ º\[Á\ ƒD√V≠Á™Ô^.
Ô¶ÁÈ©º√V[≈ gwxD. ∂ÔÈxD Â∏Ô^ ÂVBÔD ̧B kV¬ÔVÔ
«yºv ƒÍ„ :á ÷Ú©∏–D ˆkVB›m ÿƒF•D Â√ˆ[
ÿÔVı¶m. «y¸ÔÁÈ su√[™ÏÔ^ «yL_ Ì≈©√|D kVƒÔ›]KD, zÁ≈√V| ÔV©√‚¶ «yÁv
«y¸ÔÁ· ®›>Á™kÁÔ·VÔ© ÿƒV_√kÏÔπ[ √‚ΩBo_ ·X‡© √Èˇ™\V™ «y¸ ®[˛º≈VD.
∏ˆ¬˛≈VÏÔ^ ®[Æ √VÏ©º√VD. c^·kÏÔ^ *mD ®Às> ƒÕº>ÔxD «yºv \Àhc :á
1. «yºv z›L 2.«yºv ƒÍ 3. ÷_ÁÈ ®[Æ ∞uƬÿÔV^·©√‚¶ Â∏Ô^ ÂVBÔD ∂kÏÔ^
«yºv \χØc 4. «yºv \À̇© 5. «y¸. ̧B>VÔ ÷‚|¬ Ô‚¶©√‚¶ «y¸.
«yºv \‡¬#c 6. «yºv x>kV]Ï «yºv \χØc :á
7. «yºv \i¯Ï 8. «yºv ∂˝¸ kΤV°_ «y¸ :á
∂§s¬Ô©√|D «y¸ Â∏Ô^ Â∏Ô^ ÂVBÔD ∂kÏÔ^
9. «yºv ÔZ© 10. «yºv \Àhc ÂVBÔ›º>V| ºÂ´ΩBVÔ ÿ>V¶ÏA ̧B>VÔ ÿ√VF ÌÆ√k[. ÷‚|¬
11.kΤV°_ «y¸ 12. «yºv ·X‡©. ÿÔVıΩÚ©√m. ∂>Vkm «yÁv Ô‚|√k[.
º\u Ì≈©√‚¶ kÁÔÔ·V™ ÌÆD ƒ«V∏ á ÂVBÔ›º>VwÏ, Â∏Ô^ º\KD ÿ\VaºkVD.....

9
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

~´V¬ º√Vˆ[ cıÁ\¬ ÔV´D... The Three Trillion War : The True Lost of The Iraq Conflict
÷Õ]BV kV∫ÔÁȺBV... ÷Õ]BV...? ÿ√VÚ·V>V´›]_ ºÂ√_ √ˆ∑ ÿ√u≈ º¤Vƒ© E
ƒÏkº>ƒ∫Ô”D ÔVVV...ˆ›m©AD k„«V∏ƒD... LΩ˛o¸‚ \uÆD «VÏkÏ| √_ÔÁȬ
∂©m_ k„«V© ÂÎ]¬z k¬ÔVÈ›m kV∫zD ƒ∆]... Ôw›][ ÿ√VÚ·V>V´ º√´VEˆB´V™ oı¶V
Œ‚¶Ô™Vˆ[ ÿƒF]¬ ºÔVÏÁk... J ∏_ÿ\¸ ÷ÁÕm ∂π›> gFk§¬ÁÔ...
] ]Z Ωˆ_oB[ kVÏ;The Three Trillion War
√ÈkV≈Ô› º>Ω ∂ÁÈÕº>VD Œ‚¶Ô™VÁ´ Ôı|∏Ω¬Ô xΩBs_ÁÈ Â\m Âı√Ï ÔVB_√‚ΩD ÿƒ[≈ º√Vm
Œ‚¶Ô™VÁ´ tÔ°D ºÔ‚| sƒVˆ›m ÷Ú¬˛≈VÏÔ^. “∂©º√Vm ®[™ zÏ√VM \Vƒ›]_ Œ‚¶Ô™VÁ´ zÏ√V[ ÿƒFB
º>|˛SÏÔ·V?” ®[Æ “∂kÁ´ zÏ√VM z|›ms|kVÏÔ^ ®[Æ √BÕm √m¬˛s‚¶Vº´V” ®[Æ Âı√ÏÔ^ ̧
Eˆ›m^·VÏÔ^.
kVµÔ Œ‚¶Ô™VÏ ®[Æ xw¬ÔD kÕ> ]Áƒl_ ]ÚD∏© √VÏ›>]_ ∂FBV ¤™V© Œ‚¶Ô™VÏ. ∞ÔƒÕº>V≠D.
“ÂV[ zÏ√V[ gk>uÔVÔ© ∏≈Õ>k[. Â∏ ƒVo„ ∂ÁÈN¸ vÈVt[ x‡˜ƒV ∂uA>›]_ kÕ>k[. √›Ú
•›>›]_ ÂV∫Ô^ ∞ø º√Ï, ®]ˆÔπ[ kV^ TflÁƒ mflƒ\VÔ¬ ÔÚ] mkƒD ÿƒF>kÏÔ^. Nδ›][ º√Vm Ø\V[ Â∏
ºÔV\VÁ™ \y™›m T]l_ ƒ«V∏› º>VwÏ ∂Ø ∂FR© ∂[ƒVˆ T‚Ω_ tÔfl ƒˆBVÔ ÷≈¬˛Bk[, ÔÏ√ÈV º√V[≈
Ô·D √È Ôı¶k[. ®[Á™© √VÏ›m zÏ√VM¬z √BÕm Œm∫z√k[ ®[≈V ÿƒV[ÃÏ ” ? ®[Æ >[ T´y´
√´V¬˛´\∫ÔÁ· ∂|¬˛BkÁ´ √VÁÈk™fl ºƒVÁÈ Ô©√ºÈ! ÔVϺ\Ôº\! ®™ ∂|¬z ÿ\Va kƒ™Dº√E
ÿƒF]Ô”¬ÔVÔ JÁ¶ \Vu§º™VD.
“ØÁ™¬z‚Ω ÿkπºBkÕm s‚¶m”! ®[Æ ÿƒV_È› ÿ>V¶∫˛™VÏ... “√È ÷È‚ƒ¬Ô¬ÔVº™VÏ ∂™VÁ>BV˛,
T| kVƒ_ ÷wÕm, sÁÈ\]©∏_ÈV clÏÔÁ· ÷wÕm... ~´V¬ º√VÏ Â¶›>©√‚¶ ÔV´›Á> ŒÀÿkVÚ xÁ≈•D
ŒÀÿkVÚ ÿ√VFÁBfl ÿƒV_KD ∂ÿ\ˆ¬ÔV ÷©º√Vm ŒÚ cıÁ\¬ ÔV´›Á>fl ÿƒV_o•^·m. The Three Trillion War
: The True Lost of The Iraq Conflict ®[≈ ±o_ x[™V^ Jº>s Ai, mÁ Á≠›>V[ Ω¬ ÿƒ[M \uÆD g•>
sBV√VˆÔπ[ g•>D kV∫Ô›>V[ {Ï º√VÏ. ∂>[ ÔÚ›Á> ∂©√ΩºB √Ω›m© √VÚD!” ®[≈VÏ.
 ~´V¬ º√VÁ´ ÿ>V¶∫˛B>[ x¬˛B\V™ c^·VÏÕ> ÔV´D ®[™? BVÚÁ¶B ÂÈMuÔVÔ ÷Õ>© º√VÏ
¶›>©√‚¶m. 1961 gD kÚ¶D >™m kaB–©A swVs_ º√EB ∂[Á≈B ∂ÿ\ˆ¬Ô ¤™V]√] ¤ƒº™VkÏ, g•>
ÿ>VauƒVÁÈÔ^ c¶[ ∂ÿ\ˆ¬Ô ∂´EB_kV]Ô^ ÿ>V¶ÏA z§›m ∂ÿ\ˆ¬Ô ÂV‚| \¬Ô”¬z ∂[º≈ ®flƒˆ¬ÁÔ
ÿƒF>VÏ. ÷Õ> g•> ÿ>VauƒVÁÈÔπ[ ∂]√ÏÔ^ >V[ ∂´E[ ]‚¶∫Ô^ \uÆD √VmÔV©A ¶kΩ¬ÁÔÔÁ·
kΩkÁ\›]Ú¬˛[≈™Ï. ~´V¬ º√VÏ JÈD ÿ√Ú\·° √B™Á¶Õ>kÏÔ^ ÷Õ> g•> sBV√VˆÔ^ >V[. ~´V¬ º√VÏ
ÿ>V¶∫˛B°º™ºB Hallibirton, General Dynamics, Lockheed, Martin º√V[≈ WÆk™∫Ôπ[ √∫zÔ^ \VϬÿÔ‚Ω_ ®˛§Bm.
Hallibirton ®[≈ g•>› >BVˆ©A WÆk™›][ x[™V^ >ÁÈkÚD ∂ÿ\ˆ¬Ô› mÁ ¤™V]√]•\V™ Ω¬ ÿƒ[M
zΩB´∑¬ Ô‚El[ º>Ï>_ ÿƒÈ°Ô”¬z ∂Õ> WÆk™›]¶tÚÕm 11,46,248 ¶VÈÏ ÿ√uÆ^·VÏÔ^.
 Ô¶Õ> 6 gı|¬ ÔVÈ\VÔ g•> sBV√VˆÔπ¶tÚÕm Ai WÏkVÔ›]™Ú¬z¬ ºÔVΩ¬Ô¬ÔV™ ¶VÈÏ
Èfiƒ\VÔ ÿÔV|¬Ô©√‚|^·m. Ai WÏkVÔ›]KD, ÿ√ı¶ÔMKD z§©∏‚¶ ŒÚ EÈ ´Vbk ∂]ÔVˆÔ”D ÷>™V_
ÿÔV^Á· ÈV√D ∂Á¶Õm^·™Ï. ÷>uz ®Às> Ô¬zD ˛Á¶BVm. ∂ÿ\ˆ¬Ô© √VmÔV©A mÁ≈l_ 1,96,000 g•>
>·kV¶D \uÆD √_ºkÆ √ËÔ”¬ÔV™ Œ©√Õ>>V´ÏÔ^ ÷Ú¬˛[≈™Ï. ÷Õ> ®ıˬÁÔ 1998 x>_ 2004á kÁ´ 105
\¶∫z cBÏÕm^·m. g™V_ ÷kÏÔÁ· º\u√VÏÁkl|ºkVÏ ®ıˬÁÔ 25 sø¬ÔV| zÁ≈¬Ô©√‚|^·m. ÷m
\‚|\_ÈV\_, ~´V¬˛_ \ÆÊ´Á\©A© √ˬÔV™ ÿ¶ı¶ÏÔ^ ∂Á™›mD ∂ÿ\ˆ¬Ô ÔDÿ√MÔ”¬ºÔ
∂π¬Ô©√‚|^·™. ÷]_ ºÔVΩ ºÔVΩBVÔ ∂Õ> WÆk™∫Ô^ ÿÔV^Á·BΩ›m^·m ÿ>ˆBkÕm^·m. 20 ÔVk_
WÁÈB∫Ô”¬z ÿ√lı‚ ∂Ω©√>uz 25t_oB[ ¶VÈÏ ÿƒÈ° ÿƒFB©√‚|^·m Ôı|∏Ω¬Ô©√‚|^·m.
÷Õ]BV kV∫ÔÁȺBV... ÷Õ]BV...?
“∂ÿ\ˆ¬Ô© A´VD º√VmD √V´>© A´VD ÌÆD” ®[≈m >V[ >V\>D “÷Õ]BV kV∫ÔÁȺBV ÷Õ]BV”
®™ ÿ√ˆB sBV√Vˆ º√VÈ Ìk g´D∏›m s‚¶VÏ.
“∂¶ WÆ›mD! ÂD ÂV‚Á¶ suÔ© √VϬ˛SÏÔ·V”? ®[º≈VD. 19.11.2009 zx>D ˆ©º√V϶ˆ_ ]Ú ºƒVÁÈ
®ø]B “÷Õ]BV su√Á™¬z” ®[≈ Ô‚|Á´ÁB #¬˛© º√V‚¶VÏ. ∂>[ ∑Ú¬Ô∫ÔÁ·© √Ω›m© √VÚ∫Ôº·[.
 ÷[Á≈¬z ÷´ı¶Vkm xÁ≈BVÔ ∂Á\Õ> \[º\VÔ[ E∫ ∂´∑ ƒuƬ Ì|>ÈVÔ© √ÈD ÿ√u§Ú¬˛≈m.
÷¶m ƒVˆÔ^ √ÈD ÷wÕm s‚¶™Ï. ∏.º¤.∏ÁB© √u§fl ÿƒV_È› º>Ákl_ÁÈ. ÿ√Vm›mÁ≈© √∫zÔÁ· suÆ
ÂV‚Á¶ ÂVƒ\V¬zk>uz ®[º≈ kVÎ√VF g‚El_ {Ï ÷ÈVÔV cÚkV¬Ô©√‚¶m. ∂[Á≈B ∏.º¤.∏ ∂´E[
∂Ωfl∑k‚Ω_ >V[ ÷[Á≈¬z \[º\VÔ[ E∫ ∂´∑ ÿƒB_√|˛≈m. ®_ÈVD >MBVÏ\BD ®[≈ >›mk›]uz› º>Vw[.
 √∫zfl ƒÕÁ> Û>V‚¶¬ Ô·›]_ x>‹| ÿƒFB ÿ√V[ x‚Á¶l|D kV›m¬ÔÁ· ∂Ƭԩ º√V˛º≈VD
®[˛≈VÏÔ^.ÿƒ[≈ gı| ∂ÿ\ˆ¬Ô© ÿ√VÚ·V>V´D gË ºkº´V| ÿ√BÏÕm TµÕ>m. √ÔV∑´ WÆk™∫Ô^
]kVÈV˛™. cÈÔD xøÁ\•D ˛Á·Ô^ √´©∏B k∫˛Ô^ Ô>°ÔÁ· JΩ¬ ÿÔVı¶™. √∫zfl ƒÕÁ> √B∫Ô´ TµflE¬
Ôı¶m. ∂Õ>© √∫zfl ƒÕÁ>l_ x>‹| ÿƒF> WÆk™∫Ô^ WÏJÈ\V˛™.
∂Õ> ∂asoÚÕm *^k>uz ∂ÿ\ˆ¬ÔV Jfl∑› ]§¬ ÿÔVıΩÚ¬˛≈m. ]kVÈV™ >MBVÏ k∫˛Ô^,
WÆk™∫Ôπ[ √∫zÔÁ· ∂´ºƒ kV∫z˛≈m. gD, \´©√|¬ÁÔl_ \[≈V|D >MBVÏ WÆk™∫ÔÁ·¬ ÔV¬Ô
∂ÚD√V| √|˛≈m. g™V_ ÷∫ºÔ Â_È ÈV√›]_ ÷B∫zD ÿ√Vm›mÁ≈ WÆk™∫Ôπ[ √∫zÔÁ·› >MBVÚ¬z
suÆ \´©√|¬ÁÔ¬z ∂–©√© √VϬ˛≈VÏÔ^.
 ÿƒ[≈ gı| ÿ√VÚ·V>V´ ∑™VtBV_ g‚¶D Ôı¶ ÂV|Ôÿ·_ÈVD >MBVÏ mÁ≈ÁB¬ Ô‚|©√|›>°D
ÿ√Vm›mÁ≈ÁB kK©√|›>°D xB[Æ kÚ˛[≈™. g™V_, ÷∫ºÔ ÔıÁ suÆfl E›]´D kV∫Ô› >BV´V˛
s‚¶™Ï.
 LIC WÆk™D cÈ˛ºÈºB >ÁÈE≈Õ> ÔV©¨‚|¬ ÔwÔ\VÔfl ÿƒB_√|˛≈m. ÷©º√Vm ∂>Á™©
√ÈT™©√|›mk>uzD \[º\VÔ[ E∫ ∂´∑ >BV´V˛ s‚¶m. ÷kÏÔ·m zÚzÈ\V™ ∂ÿ\ˆ¬ÔVs_ >MBVÏ
÷[◊´[¸ WÆk™∫Ô^ ]kVÈV˛ kÚ˛[≈™.
10
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

 ®_ÈV su√Á™•D ∂[MB x>‹‚Ωuz ®[≈ WÁÈ ÿ>V¶Ú\V™V_ ®[™ ÂÁ¶ÿ√ÆD? ÷Õ]BV su√Á™¬z
®[Æ ŒÚ ÂV^ ∞|Ôπ_ s·D√´D kÚD.
÷Àk·° ÿƒF]ÔÁ· kVE›m¬ ÔV‚ΩB Œ‚¶Ô™Vˆ[ xÔD ÔÁÈBVF ÷Ú©√Á>© √VÏ›m «Î…© ÿ√ÚÂV^
zÏ√VM ÿƒFm Â∏ ÷©´VÍD Â∏ ÷¸\VX_ ∂ÁÈN¸ vÈVD ∂kÏÔπ[ √V›]«V ÿ´V‚Ω•D, ∑‚¶ ]¬ÔV Ôˆ•D
EÔ©A >¸>Ï sˆ›m √ˆ\V§º™VD. ¤D ®[Æ ƒV©∏‚|. ∞©√D s‚| ∂_«Dm o_ÈV„ ̧BkÁ´ “ºkÆ ÿƒF]
cı¶V?” ®[Æ ˛·§º™VD.
“ƒÏkº>ƒ ¿]√]Ô^ \VÂV‚Ω_ k„«V∏B yk´kV>›Á> ƒˆBVÔ º√V‚| cÁ¶›m^·VÏ RSS ∂∏\VM ´VD
ÿ¤›\ÈVM. ∂©m_ k„«V© ÂÎ]ÁB© √u§ º√V‚¶ º√V‚Ω_ ƒ∆] #>Ú¬z ÿ√V›m¬ ÿÔVı| ºÔV√D k´
ÿkπ¶©A. cıÁ\ Ôƒ¬Ô›>Vº™ ÿƒF•D. ∂Á>•D THE HINDUs[ >ÁÈ©Á√•D ]™\Ë ÿƒF]ÁB•D √VZÏ!”
®[Æ ÷´ıÁ¶•D ®|›m¬ ÔVı∏›>VÏ.
 Saudi envoy walks out over Jethmalani’s remark. (THE HINDU- 22.11.2009 Page : 9)
 m´]Úi¶kƒ\VÔ 17ákm ±u≈VıΩ_ k„«V© ®[≈ yB \M>Ï ÿƒ·] ∂º´∏BVs_ º>V[§™VÏ. x¸oD
cÈÔD TµflE ∂Á¶kÁ>© √u§ ÔkÁÈ©√‚¶ k„«V© ∂>uz >k≈V™ yÏÁk› >Õ>VÏ. ys´kV>› >V¬z>_ÔÁ·
º\uÿÔV^· ºkı|D ®™ ÷Á·QÏÔπ[ c^·∫Ôπ_ {Ï ®ı›Á> k„«V∏ ys´kV> ÿÔV^ÁÔ cÚkV¬˛Bm.
k„«V∏ ys´kV>›Á> g>ˆ›> ÂV|Ô”¶[ ÷Õ]BV ‚A≈° ÿÔVı¶m ºk>Á™BV™ s≠B\VzD. NÕm
ys´kV]Ô”D, A›> ys´kV]Ô”D ÷Ú¬ÁÔl_, cÈÔ›]_ ys´kV>D ®[≈VºÈ x¸oD ®™ x›]Á´ z›>©√|km
m´]Úi¶kƒ\V™>VzD. ÷¸ÈVD c^√¶ ®_ÈV \>∫Ôπ[ \Vk[ ÂV[ ®[√Á> ÿ>π°√|›> sÚDA˛º≈[.
∂Á\]l[ ÷Ú©∏¶\V™ ÷Á≈› #>Ï x«D\m Â∏ *m ∂]Ô√‚ƒ \ˆBVÁ> Ák›m^º·[.
(Â[§ :]™\Ë 22.11.2009 √¬ÔD : 7)
xΩ›m¬ ÿÔV^·ÈVD ®[√Á>© º√VÈ Œ‚¶Ô™Vˆ[ xÔD ÷Ú©√Á>© √VÏ›m ÿƒ[Æ kVÚD ¨‡∂\VM_ÈV„,
∏¤Vº« ´qo_ÈV„! ®[Æ sÁ¶ ÿÔV|›º>VD.

÷È∫ÁÔl_ Œ|¬Ô›m© A>[!


gF°D yÏ°D...
∂[A^· ƒºÔV>´ ƒºÔV>ˆÔº·! >Ôk_ÔÁ· ÷∫z ∑Ú¬Ô\VÔ› Ô›>ˆ¬ÔV•D ®[Æ Ì§ ∂kÁ´› #¬˛
∂¸vÈVx ∂ÁȬzD k >Ú˛[º≈VD. ®§k>V?
´„\m_ÈVN k √´ÔV›m⁄... ÷\VDÔÁ·•D, \ÔV[ÔÁ·•D ∂kÁ´› #¬˛®§Õ>V_
v‡√Ï \V>D tΩÁ\¬zˆB #¬˛®§Õms‚|D, ∂kÏÔ·V_ ]Ú¬zÏg–D Â∏ ÿ\VaÔ”D ÌÆ˛[≈
\V>ÿ\[ÆD, ÷D\V>›]_ ®Õ>ÿkVÚ ®ø>©√‚¶ ±‚ÔÁ·© ÷_«VD ®[≈ ∂§Ák› #¬˛
Â_È ÔVˆBxD ÿƒFBÈVÔVÿ>[ÆD A≈¬ÔË›ms‚|D >\¬z zÏg–D, ®§Õ>>V˛s|D. gÁÔBV_ ∂kÁ´
\¬Ôπ¶D {Ï ∂∏©∏´VBD ÷ÚÕm «y`D º√Vmÿ\[Æ ∞uƬÿÔV^· ºkı|D. ∞uƬ
kÚ˛[≈m. ÿƒV_√kÏÔ”¬z ÷©∏´∑´D ÿÔV^k>Vl–D ÔıÁ
÷ÕÂVπ_ \V, kVÁw ÷M¬Ô°\V‚¶Vm. \¬Ô°\V‚¶m. JΩ¬ÿÔVı| ∞uƬ ÿÔV^·xΩBVm.
÷ÁÈÔπº·V, ¨∫ÔV[ >‚|¬Ôπº·V ÔøÁ>¬z z∫z\D \©√]_ÁÈ ∂kÁ´ ≠Z∂› ®[˛≈ >´VE_ WÆ›]©
∏[kÚD ]Ú¬zÏg[ kƒ™∫ÔÁ· ®ø] ®[√m ÿ√VFBV ÿ\Va. √VÏ¬Ô ºkı|D. ∂kˆ[ ÿÔV^ÁÔ•D,
∂Á> ¿´V_ ÔÁ´›m¬ zΩ¬zD Ô ı ¶ ÿ > u ÿ Ô _ È V D ¶kΩ¬ÁÔÔ”D ≠Z∂›m¬z
kw¬ÔxD, ®ø>©√‚¶ ÷ÁÈÁB ]Ú¬zÏgMoÚÕmD, «yLoÚÕmD x´Ë_ÈV]ÚÕ>V_, ∂kÏ Â_ÈΩBVÏ
c¶o_ z§©√VÔ› >ÁÈl_ º>F›m¬ ºÂ´ΩBV™ ÿ>πkV™ g>V´D ºÔ‚| ®[Æ √´kÈVÔ
zπ¬zD kw¬ÔxD ÿ>V[Æÿ>V‚| ŒuÁ≈¬ ÔVo_ Wuº√VÏ ÷_x_ ∂§B©√‚¶k´VlÚÕ>V_ ∂kˆ[
z§©√VÔ ÷Õ]B x¸oDÔπ¶D ÷ÚÕm ÷_«VD, ÷_x_ Èm[à ®[Æ ŒÚ º√flÁƒ ∞uƬ ÿÔV^· ºkı|º\B[§
kÕ>m. kÁÔ ∂§°ı| ®[√Á>•D ∂kÁ´› #¬˛ ®§Õms¶ÈVÔVm.
÷Àkw¬ÔD ÷ÚÕm kÕ> ÔVÈ›]_ EÕ>Á™luÿÔV^· ºkı|D ÷©√Ω ÷Õ> ∂Ω©√Á¶l_ Œ|¬Ô›m©
÷\VDÔ^ º√V_ ]≈Á\•D, ∂§° ŒÚ ∂§°ı| ®[√m ]Ú¬zÏgM[ A>[ ÿ>V¶Ï√VÔ ko\VÏÔ”D,
x]ÏflE•D ÿ√u§ÚÕ> \VÏ¬Ô g>V´D ÿÔVı|D, ƒˆBV™ ÷Á≈QVMÔ”D ̧•^· ÔÚ›m¬ÔÁ·
∂§QÏÔ^ √ÈÏ ÷ÚÕm∫ ̶ ∂kÏÔπ_ «y¸Ôπ[ g>V´D ÿÔVı|D EÕ>Á™lu ÿÔVı| ÿƒB_√¶
®kÚD ÷Àkw¬ÔD ÷¸ÈVD WÆk©√‚¶ s¶Bÿ\[√Á>•D ºkı|D.
\VϬԛm¬z x´V™ÿ>[º≈V, ÿ>ˆÕm ÿÔV^· ºkı|D. v√Ï \V>D {Ï gF° :
∏›∂› ®[º≈V, J¶ ÂDt¬ÁÔ ®[º≈V Â∏\VÏÔ”¬z kÍ•D ÷ÚÕ>m, v√Ï \V>D tΩÁ\¬zˆB \V>D
ÿƒV[™mt_ÁÈ, ®ø]Bmt_ÁÈ, ÷_«VD ®[≈ ∂§°D ÷ÚÕ>m. ®[≈ ∂∏©∏´VBD Â∏ v_È_ÈV⁄
ÿk^π¬˛wÁ\ tD√Ï º\Á¶l_ g™V_ Â∏\V´_ÈV> ko\VÏ, ∂ÁÈN k v_ÈD ∂kÏÔπ[
xw∫˛Bmt_ÁÈ. \V≈VÔ ∂kÏÔ^ Â_ÈΩBVÏÔ”¬z ÷_«VD \‚|D ÔVÈ›]uz x[ kVµÕ> \¬Ôπ¶xD
÷Àkw¬Ô›]uz Œ›mÁw©A kw∫˛ºB ÷ÚÕ>m. ÷Á>BVÚD \Æ¬Ô xΩBVm. ÷ÚÕ>m. ÷m ŒÚ >k≈V™
kÕm^·VÏÔ^. gl–D ƒ*√ ÔVÈ›]_ ŒÚkÏ ŒÚ s¶B›Á> ∂∏©∏´VB\VzD. ÷>™V_>V[ Â∏
√Ω›m© √‚¶D ÿ√u≈ EÈÏ ÷Àkw¬ÔD ÿƒV_K˛≈VÏ ®[Æ Ák›m¬ ∂kÏÔ^...
«´VD ®[ÆD, ∏›∂› ®[ÆD, ÿÔV^ºkVD. ∂kˆ¶D ¿∫Ô^ ÷¸ÈVD \VϬԛ]_ ÿ>VuÆ
J¶ÂD∏¬ÁÔ ®[ÆD º√E•D ®ø]•D ÿƒV_k>uz ]Ú¬zÏgMKD, ºÂVF. √≈Ák ¤V>ÔD, gÕÁ>
tD√Ï º\Á¶l_ xw∫˛•D «yLKD g>V´D cı¶V? ®[Æ Ô›mk>V_ \´D WÔµ>_ v√Ï \V>D
kÚ˛[≈VÏÔ^. ºÔ‚zD º√Vm ∂m ®™¬z› ÿ>ˆBVm, tΩÁ\¬zˆBm ®[√™ ÷_ÁÈ ®[Æ
®™ºk ÷m√u§ ]Ú¬zÏg–D, g™V_ ÷Á> ®™m ÷_«VD ®[≈ ∂Úπ™VÏÔ^.
Â∏ÿ\VaÔ”D, ÷¸ÈVtB ∂§QÏ ∂§s[ JÈD ÿƒV[º™[ ®[Æ ∂kÏ ÷>[ ÔÚ›m v√Ï \V>D
Ô·V™ ÷\VDÔ”D ÿ>ˆs›m^· ÿƒV_kV´Vl[ ∂kÁ´ ∞uƬ tΩÁ\¬zˆB \V>t_ÁÈ ®[√>VzD.
ÿÔV^k>V? ∂_Èm ÷_«VxD
11
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430
gl–D ∂_ÈV„ ÂVΩ™V_ tΩÁ\, sˆ°Á´ ±_ 27 gD √VÔD, 119 gD ÛµflE, mº´VÔ›m¬zˆB ÂV·VzD,
Ôi¶D, ºÂVF º√V[≈kuÁ≈ v√Ï √¬Ô›]_ ∂m ≠ÀkV_ \V>D QVluƬ˛wÁ\ \´D Â|>_, Ô‚Ω¶D
\V>›]KD >ÚkV[. ∞Á™B ∏u√z]lK^· A>[ ˛wÁ\ ®[Æ Ô‚|k>uzˆB ÂV·VzD. ]∫Ô‚˛wÁ\
\V>∫ÔπKD >ÚkV[. gl–D v√Ï Ì§•^·VÏÔ^. √BD, cÁw©A¬zˆB ÂV·VzD.
\V>D tΩÁ\, Ôi¶D, ºÂVF ∂_ÈV\V kˇc ∂kÏÔ^ z≈Ï ÿƒÀkVF¬˛wÁ\ k[Á\,
º√V[≈kuÁ≈ ∑B\VÔ ∞u√|›mÿ\[Æ ®[≈ ±o_ ŒÀÿkVÚ \V›][ ÔÁ¶E© m¬Ô›m¬zˆB ÂV·VzD. A>[˛wÁ\
ÿÔV^”>_ ∏ÁwBV™>VzD. ∂>Vkm A>[˛wÁ\ „¸ cÁ¶B ÂV^ ®[Æ ÿÔV|¬Ô_ kV∫ÔK¬z© ÿ√VÚ›>\u≈
¥Ï¬ ®[≈ ÷ÁÁk›>ÁÈ ÂVBÔD ∂§s›m^·>VÔ ÷©– ÂV·VzD. sBVw¬˛wÁ\ º>ÁkÔÁ·›
∞u√|›>¬ÌΩB>VzD. ∞ÿ™M_ ∂©√V¸ ∂kÏÔÁ·› ÿ>V‚|D º>|k>uzD, ∂]ÔVˆÔπ¶D
∂_ÈV„Ák› >s´ ∑B\VÔfl kÕm^· Â∏ ÿ\VaÁB ÷©– ÿƒ_k>uzˆB ÂV·VzD.
ÿƒFk>uz ®kÚ¬zD ®>uzD ƒ¬]ºB \Ï>Ák„ ∂kÏÔ”D, ∂_ «yA_ ÿk^π¬˛wÁ\ ]Ú\© º√fl∑¬zD,
÷_ÁÈ. ÷mºk ŒÚ x¸ot[ √¬>Vy ∂kÏÔ”D ∂§s›m^·>VÔ ]Ú\D ÿƒFk>uzD ÿ√VÚ›>\V™
ÂD∏¬ÁÔBVzD. ÈVv√´ ∏_ ÷¸ÈVD ®ø]•^·VÏÔ^. ÷\VD >√´Và ÂV·VzD. ®™ Â∏Ô^ ÂVBÔD ∂kÏÔ^
®[≈ kƒ™D ÷¬ÔÚ›Á>ºB ∂kÏÔ^ ∂Õ> ÂV^ A>[ ˛wÁ\ ®[Æ Ì§•^·VÏÔ^.
ko•Æ›m˛≈m. >s´ v√Ï \V>›]_ >∫Ôπ[ >√´Và ®[≈ ±o_ √]° ÷Õ> Â∏ ÿ\VaÁB «Î´› ÷©–
®kÚ¬zD tΩÁ\, Ôi¶D, ºÂVF ÿƒFm^·VÏÔ^. gl–D º\uÔı¶ ∂©√V¸ ∂kÏÔ^ ∂§s›>>VÔ «Î´›
º√V[≈Ák k´Vÿ>[√mD ÔÚ›>_È. ÷Ú Â∏ ÿ\VaÔÁ·•D ∂Ø «V>D, ∂ØB‡ÈV ∂kÏÔ”D, «Î´› ∂Ø vX›
ÂV‚Ôπ_ ÿÔ‚¶ ÂV^ cı¶V? ÷©–_ ¤À¢, ÷©– ´¤©, vÔVT ∂kÏÔ^ ∂§s›>>VÔ ÷©–
∂_ÈV„ √Á¶›> ∞ø ÂV‚Ôπ_ g˛ºBVÏ wX© √ÈD zÁ≈Õ>Ák ®[Æ ∂]FBV„ ∂kÏÔ”D, «Î´› >\VD
ÿÔ‚¶ ÂV^ á tΩÁ\, Ôi¶D, ºÂVF ̧•^·VÏÔ^. ∂kÏÔ”D ∂_√kVl› ®[≈ ±o_
º√V[≈ku§uÔV™ ÂV^ cı| A>[ ˛wÁ\ „¸ cÁ¶B ÂV^ √]° ÿƒFm^·VÏÔ^.
®[√>uz ]Ú¬zÏgM_ g>V´D ®[Æ >Ôk_Ô^ ÷Ú©√m º√V_ ∂m gl–D «Î´› vÔVT ∂kÏÔ^
c^·m. Â_È ÂVÿ·[ÆD >Ôk_Ô^ c^·™. ÷Õ> Â∏ÿ\Va √ÈT™\V™ÿ>[Æ
WflƒB\VÔ ÂVD ∂kÏÔ^ *m g› t[«Vh_ ⁄ÁÈt, ◊∂A_ ̧•^·VÏÔ^.
Ì‚¶›]™Ï *m „¸ cÁ¶B ÂVπ_ Á√∂ˇ g˛B ÷Ú ±_ÔπKD ÿkızi¶D, ÔÚ∫zi¶D
Ô|Á\BV™ ÔVuÁ≈ ∂–©∏ A>[˛wÁ\ \]B ºÂ´›][ ∏[ ÷´ı|D A>[˛wÁ\l_>V[
Ák›º>VD. ∏´VÏ›>Á™ ∞uƬ ÿÔV^·©√|D ÿkπBVzÿ\[Æ Â∏Ô^ ÂVBÔD
]Ú¬zÏg[ á Ô\Ï ∂›]BVBD : 101 ®[Æ Ì≈©√‚|^·m. ∂kÏÔ^ ̧•^·VÏÔ^.
WflƒB\VÔ ÂVD ∂kÏÔ^ *m „¸ ÷\VD AÏ«V–_ ÷¸ÈVD ÷Õ> Â∏ÿ\VaÁB «Î´› ÷©–
cÁ¶B ÂVπ_ Ô|Á\BV™ ÔVuÁ≈ ∂kÏÔ^ N>VB„ ®[≈ ±o_ c\Ï ∂kÏÔ^ ∂§s›m^·>VÔ ÷©–
∂–©∏ Ák›º>VD. kÕm^·>VÔ >∫Ôπ[ >‡‹x_ \V¤V°D, ºkÆ ÷ÚkaÔπ_ «V¬˛D
]Ú¬zÏg[ á A¸LÈ› ∂›]BVBD : 16
x>∂_oD ®[≈ ±o_ A>[ ˛wÁ\ ∂kÏÔ”D √]° ÿƒFm^·VÏÔ^.
g´D∏¬Ô©√|˛[≈ ®Õ>ÿkVÚ A>[ ˛wÁ\ ÂÔD ÿk‚|>_
º\uÔı¶ ÷Ú kƒ™∫ÔπKD x[ ÔVˆBxD WflƒB\VÔ WÁ≈ºkÆD
kVµÕ> Ì‚¶›]™Ú¬z ∂_ÈV„ ̶Vÿ>[ÆD, ∂ÀkVÆ ÿƒF>V_
®[ÆD ∂[Æ>V[ ∂_ÈV„ ŒπÁB© zi¶ºÂVF kÚÿ\[ÆD EÈ >Ôk_Ô^
Ô|∫ÔVuÁ≈ ∂–©∏ ∂kÏÔÁ·› √Á¶›>V[ ®[ÆD
>ıΩ›>>VÔ¬ ̧•^·V[. ÌÆ˛[≈™. ŒÚ ºÂVBVπl¶D zƒÈD
z§©∏‚|^·VÏÔ^. ÷>™V_ >V[ sƒVˆ¬Ôfl ÿƒ_km Â_È ÔVˆB\Vl–D
º\uÔı¶ ÷Ú kƒ™∫Ôπ_ ÿ√ˆºBVÏÔ^ á «Î´›\VÏÔ^ Ô_s ∂Á>© A>[ ˛wÁ\ >sÏ›m¬
xÕ]™ kƒ™›]_ „¸ ®[≈ ÿƒV_ ƒD√Õ>\V™ kz©AÔÁ· ÿÔV^”>_ Â_Èÿ>[ÆD >Ôk_Ô^
ŒÚÁ\BVÔ°D, ÷´ı¶VD kƒ™›]_ A>[˛wÁ\l_ ÿ>V¶∫˛ ÌÆ˛[≈™.
√[Á\BVÔ°D kÕm^·m. ÷fl kÕm^·VÏÔ^. ∂º>V| A>[˛wÁ\
ÿƒV_K¬z yÁ\, tΩÁ\, >ˆ›]´D Ô_s¬zˆB ÂVÿ·[ÆD √´kÈVÔ A>[˛wÁ\ tΩÁ\¬zˆB ÂV·VÔ
º√V[≈ ∂Ï›>∫Ô^ c^·™. º\uÔı¶ Ôˬԩ√|˛[≈m. ÔÚ>©√|ÿ\[ÆD, \V>›][ ÔÁ¶E©
÷Ú kƒ™∫Ô^ JÈD „¸ cÁ¶B A>[˛wÁ\ tÔ°D Ô|Á\BV™
®k™Vkm A>[˛wÁ\ \´∫ÔÁ· tΩÁ\¬zˆB ÂV·VÔ ÔÚ>©√|D
ÂVÿ·[Æ Œ[Æ cı| ®[√m ‚Ω q©«V™_ √V÷]_ kVZ]
ÿ>πkV˛[≈m. ∂Õ> ÂV^ ®m ®[√]_ ®[ÆD, ∂Ï≈Àw„ ®[≈ ±o_
®[Æ ÿƒV_kV™Vl[ ∂Ák ∂k–¬z Ì≈©√‚|^·m.
∂§QÏÔ”¬˛Á¶l_ ÔÚ›mºkÆ√V| ÔVFÔMÔÁ·¬ ÿÔV|¬zD ®[≈
ÔV©√|˛[≈m. ∂º>V| ∂Õ> ÂV^ Â∏ÿ\VaÁB «Î´› ¤V∏Ï ∂kÏÔ^ \V>›][ ÔÁ¶E© A>[˛wÁ\
®Õ> \V>›]K^· ÂV^ ®[√]KD ∂§s¬Ô ÷©– N©√V[ ∂kÏÔ”D tΩÁ\¬zˆB ÂVÿ·[Æ Â∏Ô^ ÂVBÔD
ÔÚ›mºkÆ√V| ÔV©√|˛[≈m. Á>È* ∂kÏÔ”D >\m ±‚Ôπ_ ∂kÏÔ^ ̧B>VÔ «Î´› ÷©–
÷Àsk´›Á> ƒˆBVÔ ∂§Õm √]°ÿƒFm^·VÏÔ^. ÷Õ> ∂©√V¸ ∂kÏÔ^ ∂§s›m^·VÏÔ^.
ÿÔV^k>Vl[ g› Ì‚¶›]™Ú¬z Â∏ÿ\VaÁB g>V´\VÔ¬ ÿÔVı| ‘⁄_ √BV[ ®[≈ ]Ú¬zÏg[
∂_ÈV„ √B∫Ô´ ÔVuÁ≈ ∂–©∏B ÿ√ˆºBVÏÔ^ ÿƒB_√‚| sˆ°Á´ ±_ kV_•D 09 √¬ÔD 324_
\V>D, ÂV^ √u§› ÿ>ˆÕmÿÔV^”>_ kÕm^·VÏÔ^. A>[˛wÁ\ ∑kϬԛm ¿Ï cÈÔ›m
ºkı|D. ÷]_ ̶ k´ÈVuÆ A>[˛wÁ\ ÿÔ‚¶ÂV·V? ¿Ú¶[ ÔȬԩ√|k>V_ ∂[Æ
gEˆBÏÔ”¬˛Á¶l_ ÔÚ›m zπ©√m E≈Õ>ÿ>[Æ Ì≈©√‚|^·m.
ºkÆ√V| cı|. ®M–D ÷m A>[˛wÁ\ „¸ cÁ¶B ÂV^ >ı¶Á™ÁB©ÿ√u≈ ®Õ>ÿkVÚ
ÿ>V¶Ï√VÔfl ÿƒV_È©√‚|^· √Ȉ[ ®[√>uÔV™ EÈ >Ôk_ÔÁ· ÷∫z ̶\Vl–D ∂m A>[˛wÁ\ºB
ÔÚ›Á>•D ÷∫z >Ú˛[º≈VD. >Ú˛[º≈VD. ®™m cD\›m¬Ô^ >ıΩ¬Ô©√‚|^·m. ÷Õ> >Ôk_
∂Õ> ÂV^ A>[ ˛wÁ\>V[ ®[Æ ÿkƬÔ\V‚¶VÏÔ^ ®[§ÚÕ>V_ ‘⁄_ √BV[ kV_•D 08 √¬ÔD 328_
√_ºkÆ ∂§QÏÔ^ ÔÚ›m A>[˛wÁ\ √BD ÿƒFB ºkı¶VD ÷¶Dÿ√uÆ^·m.
̧•^·VÏÔ^. gl–D ∂kÏÔ^ ®Õ> ®[Æ ∂kÏÔÁ· ÂV[ √Ë›]Ú©º√[
®[Æ ÂVBÔD ∂kÏÔ^ ̧B>VÔ v√Ï \V>›][ ÔÁ¶E©
\V>D ®[√m √u§ ÿ>πkVÔ°D, ∂[Á™ gl≠V ∂kÏÔ^ A>[˛wÁ\l_ x[˚u§
]‚¶k‚¶\VÔ°D Œ[ÆD ÿƒV[™>VÔ ∂§s›m^·VÏÔ^. ÷Õ> Â∏ÿ\Va ÷Ú√>Vl´D ºƒV>Á™Ô^, m[√∫Ô^
ÔVs_ÁÈ. >©¢Ï ‘⁄_ \gMl[ ∏Ï>À¸ ®[≈ ±o_ √]kV˛•^·m. ÷≈∫zk>VÔ°D, kÚ¶ ÂV‚Ôπ_ ∂Õ>
gEˆBÏ ∂kÏÔ^ >∫Ôπ[ º\uÔı¶ ÂV^ Œ[Æ \‚|º\ tÔ°D Ôi¶\V™
kV´ ÂV‚Ôπ_ ƒM¬˛wÁ\ á
12
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430
ÂVÿ·[ÆD ÷Á≈QVMÔ^ >∫Ôπ[ W«VB›m_ ∂\_ ®[≈ ƒ‚¶ A>[˛wÁ\ ]Ú¬zÏg[ kƒ™∫ÔÁ·
ÿƒV_olÚ©√>VÔ x¤Ï´√Vm› Á>´¨ ±_ 208gD √¬Ô›]_ Œ|¬Ô›m© A>[ \V á kVÁw ÷ÁÈÔπºÈV, ∂_Èm
®[≈ ±o_ 103gD √¬Ô›]_ √u§¬ z§©∏|ÁÔl_, ŒÀÿkVÚ ÔV˛>D ¨∫ÔV[ º√V[≈ku§ºÈV
Ì≈©√‚|^·m. kÚ¶›]uÿÔ™°D ∂_ÈV„kV_ ®ø]¬ ÔÁ´›m¬ zΩ©√mD, c¶o_
ÔV¤V ∂Î*Ï ÂVBÔ›][ ÌuÆ ∞u√|›>©√|˛[≈ √ÈVFÔ^, º>F›m¬ zπ©√mD x√V„
∂iÁ≠z_ ÔVt_ √Zm›y[ Ôi¶∫Ô^, ºƒV>Á™Ô^ ÈÀ¯_ gz\V¬Ô©√‚¶ ÔVˆBº\B[§ ∂m
\¸∆› Ô[º¤ ≠ÔÏ ∂kÏÔ^, >∫Ôπ[ \„Ø^ √ÈÁÔloÚÕm ØtÁB ®Õ>kÁÔlKD \VϬԛ]uz
QV™zÚ «¤V xX–›y[ ∂kÏÔπ[ ∂|›m^· x[ kV™›m¬z v√Ï \V> x´V˛s¶Vm. ∂>™V_ ∞º>V ŒÚ
∂À≈V› ÿ>Vz©∏_ ∏[kÚ\VÆ ÷Æ]© A>™[Æ ÷≈¬Ô©√|˛[≈™. kÁÔl_ √B[>V[ ˛Á¶¬zº\B[§
÷Ú¬Ô, >V[ Ôı¶>VÔ¬ gÁÔBV_ ˇµ ÔVbD ]Ú kƒ™∫ÔÁ·© √VkD kÕms¶Vm. ÷Á> ®]Ï©º√VÏ
̧•^·VÏÔ^. √V›]´›]_ ®ø] ∂Á>› >ıß´V_ ÷Às¶B›Á> gw\VÔ gF° ÿƒFm
ŒÀÿkVÚ kÚ¶xD x[˚u§ ÔÁ´›m¬ zΩ©√kÏÔ”¬z º\uz§›> ÷flÿƒB_ ¥Ï¬ ®[Æ› ∏›∂› ®[ÆD
÷Ú√>Vl´D ºƒV>Á™Ô^ á m[√∫Ô^ ºƒV>Á™Ô^ ∞u√¶\V‚¶V ÿ>[Æ J¶ÂD∏¬ÁÔ ®[ÆD ‡√›kV
÷≈∫z˛[≈™. ∂ÁkBV°D v√Ï Ì§•^·VÏÔ^. kw∫zkÁ>•D, t[√Ï º\Á¶Ôπ_
\V›][ ÷Æ] A>[˛wÁ\lºÈºB Œ|¬Ô›m© A>[ ÷Õ]B xw∫zkÁ>•D ÔıΩ©√VÔ› >sÏ›m¬
÷≈∫z˛[≈™. ∂Õ> kÚ¶ ÂV‚Ôπ_ J¶ÂDt¬ÁÔB_È ÿÔV^”>_ ºkı|D.
÷Õ> ÂV^>V[ tÔ°D Ôi¶\V™m. Œ|¬Ô›m©A>[ ÔÁ>•D, \V á ÷m ÿ>V¶Ï√VÔ kÕm^·
∂[Æ BV´Vkm ÂV[z ≈¬∂› ÿ>Vøm kVÁw ÷ÁÈl_ ÷¸D ®ø]¬zΩ¬zD Â∏ÿ\VaÔ^ √ÈD zÁ≈Õ>Ák ®[Æ
ŒÀÿkVÚ ´¬∂›]KD √V›]«V Û´V á zπ¬zD ÔÁ>•D ÷Õ]BVsoÚÕm Ák›m¬ ÿÔVı¶VKD ̶ √ÈD
{]B ∏[ ÷[™V ∂‡Á>™V Ô_ÔÀvÏ ÷≈¬z\] ÿƒFB©√‚¶ J¶ÂD∏¬ÁÔ zÁ≈Õ> Â∏ÿ\VaÔÁ· g>V´\VÔ¬
®[≈ Û´›Á> 17 >´xD, ®[Æ ÿƒV_ºkVÏ º\uÔı¶ ÿÔVı| ÿƒB_√¶ xΩ•ÿ\[√Á>•D
z_⁄k_ÈV⁄ nÕm >´xD, z_ ±ÈVEˆBÏ \¬ÔV„s_ ∏≈Õm, ]Ú ∂kÏÔ^ ÿ>ˆÕmÿÔV^”>_ ºkı|D,
∂∆ m∏ ´©∏_ ‡√Ȭ ŒÚ >´xD, z_ \y™Vs_ \Á≈Õ>kÏ ®[√Á>› ÷Àkw¬ÔD «´VD ®[√>uºÔV, ¥Ï¬
∂∆ m∏ ´©∏[™V¸ ŒÚ >´xD ÿ>ˆÕmÿÔV^”>_ ºkı|D. ®[√>uºÔV, g>V´D ÷_ÈV
{]™V_ ∂Õ> kÚ¶D xøkmD ∂k[ ŒÀÿkVÚ \V>›][ ÷Æ]© ]Ú©√>VKD, g™V_ x√V„
ƒÔÈ √ÈVFÔπoÚÕmD √VmÔV¬Ô© A>[˛wÁ\•D, z§©√VÔ v√Ï gzÿ\[√>uz g>V´D ÷Ú©√>VKD
√|kV[. ∏[A vÈVD ®[≈ ÿƒV_ \V>›][ ÷Æ]© A>[˛wÁ\•D „¸ ÷Á> ®]Ï©º√VÏ ÷m s¶B›]_
ÿÔVı| mk∫Ô©√|˛[≈ ]Ú¬zÏg[ tΩÁ\¬zˆB ÂV‚Ô^ ®[√>uÔV™ zÁ≈Õ>√‚ƒD sÚDAºkVÏ
kƒ™∫ÔÁ· √[ÃÏ, Ô¸#ˆ, z∫z\D º\uÔı¶ g>V´∫Ô^ ÿÔVı|D, ÿƒFB‚|D, sÚD√Vº>VÏ s‚|
ÿÔVı| ¨∫ÔVM_ ®ø]¬ zΩ¬Ô°D Â∏Ô^ ÂVBÔD ∂kÏÔ^ cÈÔ kVµÁk s¶‚|ÿ\[≈Vkm ÿƒV_Ⱥkı|D
ºkı|D. ±_ : √wVlÆi ◊⁄ˆ_ m≈¬zD c¶_ ÂȬzÁ≈°D v√Ï ®[Æ ∂kÏÔÁ· ∂[√VF ºÔ‚|¬
«ÎˆFBV„ á √¬ÔD á 33,34 \V>›][ ÷Æ]© A>[ ˛wÁ\ ÿÔV^˛[º≈VD.
v√Ï \V>D ¨Á¶ \V>\V? g´D√\V™Á>¬ ÔÚ›]u ÿÔVı|D {Ï ªˆ_ ÿ>V[Æÿ>V‚| ¶Õm
v√Ï \V>D ®Õ>ÿkVÚ ºkÁÈ•D ∂[Á≈B ]™D ]Ú¬zÏg[ kÕ> ŒÚ kw¬ÔD x√V„
ÿƒFBV\_ ÷Ú©√m E≈Õ>ÿ>[Æ kƒ™∫ÔÁ· \V á kVÁw ÷ÁÈlºÈV, gz\V¬Ô©√‚¶ Œ[≈VÔ ÷ÚÕ>V_
∂ºÂÔÏ ∂∏©´VBD ÌÆ˛[≈VÏÔ^ ∂_Èm ºkÆ √V›]´›]ºÈV ®ø] ∂Á> ∂©√ΩºB s‚|s¶
®[ÆD, ºÂVF, tΩÁ\, Ôi¶D ºkı|º\B[§ ∂Á>› >|›m
º√V[≈ku§oÚÕm √VmÔV©A© ÿ√ÆD WÆ›mkmD, ∂Á>¬ ÔÚkVÔ¬ ÿÔVı|
v√Ï \V>D xΩÕm s‚¶ÿ>[Æ ºÂV¬z¶[ zΩ©√Á> ÷¸ÈVtB J›> ªÏ \¬Ôπ¶D ∏·Ák•D,
®[M¶D ∑√flÿƒF] ÿƒV_√k–¬z ∂§QÏÔ^ Â_È ÔVˆBD ®[Æ ∏´flƒÁ™ÁB•D cÚkV¬zkmD Ô|D
∑kϬԛÁ>¬ÿÔVı| ÂV[ ∑√fl ÿƒF] ̧•^·>V_ ÷Àkw¬ÔD ®Õ> >ı¶Á™¬zˆB zu≈\VzD.
ÿƒV_ºk[. ®[Æ Â∏Ô^ ÂVBÔD kÁÔlKD «´VD gÔºkV, ∏›∂› zw©√kV]Ôπ[ ˇµ>´\V™
∂kÏÔ^ ̧•^·VÏÔ^ ®[ÆD gÔºkV, ¥Ï¬ gÔºkV \V‚¶Vm. ÿƒBK\VzD. ∂vÏ ÿ>VøÁÔl[ ∏[
«BV›m_ Á«kV[ ®[≈ ±o_ ÿ>VøÁÔl_ ŒÚ EÈÏ \ÆEÈÚ¶[
x>ÈVD √VÔD 120gD √¬Ô›]_ ∂Ú^ ÿ√≈ ÂVΩ ]Ú¬zÏg[
kƒ™∫ÔÁ· ∂[Á≈B ]™›]ºÈV, ºkÆ xvV√V„ ÁÔÿÔV|›m vÈVD
Ì≈©√‚|^·m. ÿƒV_km º√V[Æ ÛˆB ˛´Ô›
]™›]ºÈV zΩ©√>uz WÁ≈B
÷g™m› >Vo¨[ ®[≈ g>V´∫Ô^ c^·™. º>ÁkBVº™VÏ ÿ>VøÁÔ•D, ƒÕ]´ ˛´Ô›
ƒ‚¶¬ÔÁÈ ±ÁÈ ®ø]BkÚD, ®Dx¶[ ÿ>V¶ÏA ÿÔVı| ÿ>VøÁÔ•D \VϬԛ]_ ∑[™›
\¬ÔVs_ ∏≈Õm ]Ú \y™V„ ÂÔˆ_ ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD. g¬Ô©√‚|^·>uÔV™ ÔV´D ÷∫z
\Á≈Õ>kÚ\V™ ∂¸ÿvFl› ®™ºk v√Ï \V>›][ ÷Æ]© gF°¬z ®|¬Ô©√¶ ºkıΩB
x«D\› ≠V„ ∂›]DBVy ∂kÏÔ^ A>[˛wÁ\BV™ Œ|¬Ô›m© Œ[≈VzD.
∞ø ]Úkƒ™∫Ô^
1. vÈVx[ ÿÔ·ÈD tÏ ´©∏Ï ´ÍD (36-28)
2. vÈVx[ ∂ÈV ±N[ ‡∏_ gÈt[ (57-79)
3. vÈVx[ ∂ÈV ÷©´VÍD (37-109)
4. vÈVx[ ∂ÈV JvV k «V‘[ (37-120)
5. vÈVx[ ∂ÈV ÷_BV¢[ (37-131)
6. vÈVx[ ∂ÁȬzD ]©›mD ‡√›zŸ «VÔVoy[ (37-73)
7. vÈVx[ NB «›>V \›È ÷_ √ÎÏ (97-5)
Â[§Ô^ √È
ÿ\·Ès ∂_«VÎ ∂©mÏ ´ª© t¸√VN á √„˝ ∂˛È ÷È∫ÁÔ ƒ\V>V™ ¿]kV[ ÔV›>[zΩ. ÿ>VÁȺ√E :
065-2245625 0777733786 ÿkπX| ÷≈V¬ ‚A≈° Œ[§BD, Ô_xÁ™. 24.03.2006
13
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

!
ÆD !
∂Õ> ÔVÈ x¸oD z|D√∫Ôπ[ ŒÚ ÂV^ ÿ√Vøm...!
[
∂ ÆD ÿƒ_È ºkıΩBm ∂ı[\VÏÔπ[ ∂[º™V[B\VÔ º√∑D ƒVflƒV, kV©√V,
÷[ ÿ√VÆ©A. ÷_ÁȺB_ ÷©‹∑, E[™ ∂›>V, Â[™V BV´Vkm s·¬ÔD
∂]ÔVÁÈ √V∫˛uz x[º√V, Á≠›>V[ >D∏B ∂wV\ Ì‚Ω‚|© ÿƒV_o› >V[ ÿ>ˆB kÚD.
∏[º√V ®øÕm s|ºkVD, ∂_Èm º√V¶V ®[Æ ]‚º¶V, EÈ ƒ\BD ºÂuÆ ÿ>VwV>kÏÔ^, ƒV©∏|D
®ø©√©√‚| s|ºkVD! √È T|Ôπ_ ]‚|¶[ ÌΩB ∂ΩºBV, ∂Ω•¶[ º√Vm ∏¸t ÿƒV_o ƒV©∏¶V>kÏÔ^
ÁÈ‚ ˛Á¶BVm. ∂©√Ω ÷ÚÕ>VKD ÌΩB ]‚º¶V kVMÁÈ ∂§s©Á√© ®[Æ sƒVˆ›m, ∏^Á·Ô”¬z \VϬÔD
zı| √_A >V[. ΩR© ÁÈ‚ ÔÚ©√V º√V_ ∂Àk© º√Vm cı|! ÿƒV_o¬ ÿÔV|©√]_ÁÈ ®[Æ
Ek©√V ÿ>ˆBVm. E[™>VÔ ®ˆ•D ÿ√ı ∏^Á·Ô^ ‡√ÎÚ ÿ>Vøm T‚Ω_ c^·kÏÔÁ·•D ºƒÏ›m
s·¬z ]ˆÁB Ì‚Ω ÿkπflƒD xΩ›m T‚Á¶ Ì‚Ω ÿ√Ú¬˛ xΩ›m, ]‚|kVÏ «Î´›.
∞u√|›]¬ ÿÔVı| ÿÔV^Á·© E[™ ºÔV≠V m©√‚Ω º√V‚| Œ[™Á´ ÷´ı| \˺´D
√¬ÔD ÔVÁÈ Ô¶[ÔÁ· xΩ›m¬ ˛>VA¶[ ∂Á´ \Ë ºÂ´ ƒKÁÔ•¶[ \>´vV ¶¬zD. ∏[ ®_ºÈVÚD
ÿÔVı|, ÿ√ˆB ÷ÚDA ¶©√Vs_ \>´vV kÚkVÏÔ^. ÷>uz x[ ®øÕm W[Æ nÕm Ôo\V¬Ô^, ∂´∏
√_ ÿ√VΩ º√V[≈ ÔÚ©A #^ Â[M\V, Ø\V ®øÕm, ÿkÆD Á√›m¬Ô^, ∂´∏ >tµ √V¶_Ô^,
÷Ú¬zD. ∂Á> >BVˆ©√m ®[√m Ák›º>V¶ \>´vV º√VF ®[™ ÿ>VøÁÔ, ºÂV[A, ¤ÔV› ƒ‚¶∫Ô^,
>M¬ ÔÁ>. ÿ√ˆB ÷ÚDA Ô¶Vl_ √Ω¬zD zwÕÁ>Ô^? ®[Æ º> ÂV[z ÷\VDÔ^, ÂV[z Ôo√V¬Ô^,
ctºBV, >sº¶V º√V‚| ∂|©∏_ >ı˺BV, ÔV©∏ >ı˺BV ko\VÏÔπ[ k´ÈVÆ, \ÀomÔ^ ®[Æ
Ák›m ®ˆ›m {´·° ÔÚ©√V™°¶[, ÿÔVfiƒD kƒ]•^· T|Ôπ_ ®_ÈVs> \VÏ¬Ô s≠B∫ÔÁ·•D
Ô_ c©Á√ ( ∂Õ> ÔVÈ›]_ #^ c©A ÿÔV|©√mı|. ®πÁ\BV™ xÁ≈l_ \™]_ √]B
√V¬ÿÔ‚ ®_ÈVD ˛Á¶BVm) ÷Ω›m √^π kVƒoºÈV, kƒ]•^· Ák›ms|kVÏÔ^. ÂV∫Ô^ ®øÕm
#·V¬˛ ∂›m¶[ ŒÚ ∂·° ÔÚ \«_ÈV¬Ôπ_ √^π >VkV´›]ºÈV W[Æ ºÔV´vVÔ {mkm \«_ÈV
t·zD ÷Ω›m #·V¬˛ Â[≈VÔ \>´vV ¶¬zD «Î´› Â|s_ EÆ ∂]ÚD√Ω ºÔ‚zD.
ÔÈÕm Ák›]Ú©√VÏÔ^. ®|›m© ÿ¶¸ÁÔ© º√V‚| ÔD¨´\VÔ «Î´› ∂¸vÈVx ∂ÁȬzD
º√V‚| º>F›>V_ ~ÏÔπ_ ºÈƒVÔ c‚ÔVÏÕ]Ú©√VÏ. «Î´›][ ŒÚ ®[Æ g”¬z ŒÚ \V]ˆ Ô›]s‚|,
®ˆflƒÈVÔ°D, c©A¬ Ôˆ©√VÔ°D √¬ÔD \VsÔ”D, ŒÚ √¬ÔD «Î´›]¶D \V‚Ω ÿÔV|›m ]‚|
÷Ú¬zD. ∂Õ> ÔÚ©A #·V_ √_ \VkÏÔ”D kˆÁƒBVF kV∫Ô Ák›>kÁ™, ∂ΩkV∫Ô
º>F›m Œ” ÿƒF>V_ ÷[Á≈B c ‚ Ô V Ï Õ ] Ú © º √ V D Ák›>kÁ™ Ì‚¶›]_ Â∫z ®[Æ ŒÚ
º√Vo s·D√´∫ÔÁ· s¶ √uÔ^ ŒÀÿkVÚk´VÔºkV ∂_Èm «Î´› z‚| z‚Ωs‚| ÷[™Vo_ÈVN...
√CÏ ÿk^Á·BVF ÷Ú¬zD. Ì©∏|D Â√´VÔºkV >´¸ √V¶D {> ®|›>V™V {‚¶D! ®[Æ \«_ÈVs_
√^π¬z ∂Ú˛_ c^·kÏÔ^ ºkı|D. √V¶D ÷´s_ {>V\_ {Ωs|km ÷[Æ WÁ™›>VKD
√^π¬z ÿ>Vw ÿƒ[Æs¶ ºkı|D. kÕ>kÏÔ^ ¿º√V, ÂVº√V ®[Æ z∑ √∑Á\BVF c^·m.
ÿ>Vøm kÕ>V_ ∂o‡©, º√ ÔVl>V, z∑©º√VD... º\uÿÔVı| ®ø> ÷¶©
∂_ «Dm, zÏg[ ®[Æ ®Á> {]¬ “Á≠›>V– ∂°oBV° º√̇© √u≈V¬zÁ≈ ÔV´\VÔ gEˆBÏ
ÿÔVıΩÚ¬˛º≈Vº\V ∂Á> >|©√>V_ ∂>uz© ∏[ ÿ√VøÁ>
ˆ«VK¶[ >ÁÈl_ Ák›m¬ Jº>s ¤«[™D ” ®™ «Î´›
Ô›mkVÏ. ∞º>V ºÔV√\VÔ ÷Ú¬˛≈VÏ ®ømk>V, ºkı¶V\V ®[√m kVƒÔÏ
ÿÔVı| √^πkVƒo_ c^· ª¬ÔD ÿÔV|›m ®ømD ∂fiƒ_
\V´vVsuz ÿƒ[Æs¶ ºkı|D. ®[√m ÿ>ˆ•D. ∂´∏, ‡√VÏL, cÚm,
>tµ ®[Æ √È ÿ\VaÔ^ ºƒÏ›m ∂‚Á¶¬ ÔΩ>∫ÔÁ· ÿ√VÆ›>m.
>D∏Ô”D ÷ÚÕ>V_ ˛>VA ®|›m¬ ÔVÁÈ 8 \ˬz º\_ ®[™ ¶¬zD
ÿÔV|›m, ÿ>V©∏ Ák›m ∂Áw›mfl ]‚|˛≈VÏ ®[Æ T‚Ω_ ®∫Ô”¶[
®[√Á> ÿ>¶ÏÕm √VϬÔÈVD...
ko\VÏÔ^ º√∑˛≈VÏÔ^...!
>©¢Ï, «y¸ √z]Ô^ >ÏÔV ÷>a_ mk∫˛B º√Vm ko\VÏÔ^ √u§B ŒÚ √z] mk∫˛™V_ ®[™ ®[≈>[
ÿkπ©√V| >V[ ko\VÏÔ^ º√∑˛≈VÏÔ^...
÷ÚÕº>VÁ´•D, ®™m k‡√V›m¬z© √V¬˛B\VÔ ÔÚm˛º≈[ ®™ Ìƺk[.
«Î´› ∂A_ «ƒ[ ˛ÏÔVM... ∏[ ®[ >ÏÔVsuz ˜BV´›]uz ∂_ÈV„s[ ÂV‚¶›>V_ ŒÚ
ÂVÌÏ ®¤\V[ √Vm≠V kÕº>VÁ´•D, BVÏ ®[ ÿ√BÁ´ ÿ√ˆB ∂wÔV™ sˆ©A sˆ¬Ô©√|D
ÂVBÔ›][ zÚÂV>´V™ «Î´› WÁ™° ÌÏÕ>VÏÔº·V ∂kÏÔÁ·•D ∂]_ ÂV[ WÆ›>©√¶ÈVºk[.
ÁƒBm¸ vV>V› «Î´› ÿÔ·q_ \[M›>Ú^kVBVÔ! ∂©º√Vm ko\VÏ ∂Õ>¸m
x¸o*[ ÁƒB› ≠V x«D\› ∂m º√Vm ÷Á≈k[ ∂Ú^kV[. ∂Á¶Õº>VÁ´ ®[ x[ WÆ›]
ÿÔ·¸ zkVoBÏ ∂kÏÔπ[ 6km ¿Ï ∂[Æ cÈ˛_ kVµÕ> º√Vm ®™m ∂_ÈV„, ´`ÁÈ sπ›m¬ ÌÆkV[.
>ÁÈxÁ≈ √V‚¶™VÏ ÁƒBm¸ (´`ÈV_ kw∫Ô©√‚¶) ≠Z∂› ÷Õ> ko\VÏÔ^ >∫Ôπ[ sÚÕ]™Ï
vV>V› «Î´› ‡√Zm›y[ ∂›>VÏ ƒ‚¶›Á> º√Ë Â¶ÕyÏ, ®™ºk ÷[Æ gkÏ. g™V_ ÷Õ> ∂A_ «ƒ[
(513 NΈ) ∂kÏÔ^ >\m cÈÔ© ÂV[ c\m sÚ©√›Á> ØÏ›] ˛ÏÔVM ®DxÁ¶B sÚÕ]™Ï! ®[Æ
AÔµ ÿ√u≈ ˛´Õ>\V™ >¸˛´›m_ ÿƒF˛º≈[ ®[Æ Ì§ ∂›>Á™ ÌÆkV[.
∂ÀoBVs_ 296km √¬Ô›][ º√ÏÔ”D ®[ x[º™ ÿÔVı| º\KD √ÔÏÕ>VÏÔ^, BVÏ
«Î´› ∂A_ «ƒ[ ˛ÏÔVMl[ k´©√|D º√Vm Â∏Ô^ ºÔV\V[ ®[–Á¶B º√flÁƒ¬ ºÔ‚|
ÌuÁ≈ ÷©√Ω ®øm˛≈VÏÔ^. Ôı\Ë ÂVBÔD ∂kÏÔ^ ®[Á™© ¶Õ>™º´V, ÂVÁ· ºÔ‚|
®_ÈVD k_È ®™m ÂVB[ √VÏ›m ÿƒV_kVÏÔ^, c\¬ÔVÔ ®[ ¶©√VÏÔº·V ∂›>Á™ º√ˆ[
˛BV\ ÂVπºÈ ®[Á™ >[ ∂Ú˛_ x[™V_ ÷¶D Œm¬˛› >Ú˛º≈[ ∂Õ>¸›mD ˛BV\ ÂVπ_ zÁ≈Õ>
∂Áw›m¬ ÌÆkV[. ¿ ®Á> ®[√VÏÔ^. g™V_ ∂kÏÔπ¶D BV √‚ƒ\VÔ ®[™kVÔ ÷Ú¬zÿ\[≈V_
sÚDA˛SÏ? ÂV[ √Ë°¶[ ´`ºÈ! cÈ˛KD ÂV[ >∫ÔÁ· ∏[ ∂kÏÔ^ Ô¬z kw¬z ÷_ÈV\_
√]Èπ©º√[ BV ∂_ÈV„! ÂV[ ÿ>V¶ÏÕm kÕº>[. ÷∫zD ÂV[ \[M¬Ô©√|kVÏÔ^!
cÈ˛_ kVµÕ>º√Vm ®[™Ú˛_ >∫Ô^ ∏[™V_ ÷Ú©√Á>ºB ±_ : >¸˛´›m_ ∂ÀoBV √¬ÔD 296

14
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

∞ÏkVΩ >ÏÔVs_ ÿƒF]Ô^ >Úkm


ƒÕ>™¬Ì| ]ÚswV ÂVÌÏ ≠Z‡∏_ E[™ gı¶kÏÔ^ c‘¸ x[M‚| g[*Ô
´V\ÂV>A´D \Vk‚¶D, ∞ÏkVΩ ÿƒVuÿ√Va°
>ÏÔVs_ \«V[ z›A_ ∂¬>V© ∑_>V[ ÂVÌÏ gı¶ÁÔ «Î´› ÿƒFBm ∂_«VÎ K.A.M. x«D\›
ÿƒFBm ÷©´VÍD ≠Ím Œo•_ÈV„ ∂©m_ ÔV]Ï ≠V¯_ «*m x„l›y[ goD √VÔs
∂kÏÔπ[ ƒÕ>™¬Ì| ]ÚswV ÷Õ>
gı| ÂkD√Ï 11gD º>] A>[˛wÁ\ √Vm≠V ÂVBÔD ∂kÏÔπ[ ∂ÚÁ\ (º\È©√VÁ·BD) ∂kÏÔ”D, M.K.
∂]ÔVÁÈ E≈©√VÔ ÂÁ¶ÿ√u≈m. ÷]_ A›]´´V™ «Î´› ∑_>V–_ x«D\› ÔVLD \„·ˆ (÷\VD
∂Á™›m ƒx>VB›]™ÚD ]´·VÔ ÔÈÕm \V≠Vlz ≠V„ ÿƒFBm x«D\m ∞øÿÈ©Á√ ¤Vtg \¸˜› ÂVÌÏ
ÿÔVı¶™Ï. ƒÕ>™¬Ì| ®|›mkÚD R∑© ƒVNA gˆ‡© ∏_ÈV„ ®[–D ≠Z‡©) ∂kÏÔ”D √[˚_ gEˆBÏ
ªÏkÈD ÿ√ˆB ∞ÏkVΩloÚÕm ]ÚÂV\›Á>•Á¶B «Î´› >V>V M.A. Á«>Ï ∂‹ B.A., ÔV]ˆ ◊›>Vˆ
A≈©√‚| >ÏÔVÁk kÕ>Á¶Õ>m. ƒVNA ÂVBÔD ∂kÏÔπ[ ƒÕ>™D Ei] ˆ‡√Vl ∂kÏÔ”D \uÆD √È
ªÏkÈ›]_, ∂È∫Ôˆ¬Ô©√‚¶ Ø∑D WÔµflEÁB x[M‚| ÂVÌÏ cÈ\V¬Ô”D, ÿƒVuÿ√Vas_
BVÁ™Ô^, ÿk^Á·¬ z]Á´Ô^, ÂVBÔD ºÂƒ© √VƒÁ≈ 20.11.2009 ÔÈÕm ÿÔVı¶™Ï. ÿƒVuÿ√Vas_
∂Ëkz›m kÕ>™. kV›]BD º\·∫Ô^ ÿk^π¬˛wÁ\ ÔVÁÈ 10\ˬz ]´·VÔ \¬Ô^ ÌΩlÚÕ>™Ï.
xw∫Ô kV ºkΩ¬ÁÔÔ”¶[ ÿk^π© ÂVÌÏ >ÏÔV ≠Z‡© c‚A≈D g[*Ô ÿƒVuÿ√Vas[ xΩs_
º√Áwl_ BVÁ™ *m ®|›mk´©√‚¶ ÿƒVuÿ√Va° WÔµflE¬z E≈©√VÔ √[˚_ gEˆBÏ M.A. Á«>Ï ∂‹ B.A.,
ƒÕ>™D, \ÔVM[ ƒ\V]l_ ؃©√‚¶m. ∞u√V| ÿƒF]ÚÕ>™Ï. ∂kÏÔ^ ®ø]B xD\>D º√VuÆD
ªÏkÈ\VÔ ®|›m k´©√|D WÔµflE¬z x>k_o K.x«D\› ÂVÌ´VÏ, ÂVÌÏ gı¶ÁÔl[ º√´Ï
ƒÕ>™¬Ì‚Ω[ ŒÀÿkVÚ √z]ÁB•D,
ŒÀÿkVÚ ƒJÔ›]™ÚD ÿƒFm Ôo√V ƒVNA ÔV]ˆ (>ÏÔV √´D√Á´ ÔV‚| √VkV ‡√¬Ú›y[ ≠Ím
∂È∫Ôˆ›m ®|›m kÚk>V_, ∂Á™›m Ô‹√V & º\º™˜∫ Ω´¸Ω) ∂kÏÔ^ Œo•_ÈV„, x›m©º√‚Á¶
\>›]™ÚD ÿÔVı¶V|D \> Â_o¬Ô >ÁÈÁ\ >V∫˛™VÏÔ^. Ôi‡A_ Ô´V\V› ÔV´©AmÁ\
swVkVÔ°D ÷m ¶Õm kÚ˛≈m. ÿ\·ÈV™V ÿ\·Ès «V‡∏µ g˛B ±‚Ô^ ÿkπl¶©√‚¶™.
ÿÔ·`_ ∂¬kV¸ >*D ∂[vVˆ ∂kÏÔπ[ ÿÔVΩºBu≈D \uÆD cÚ¸ x√V´¬
ÿƒ[Á™ÁB ∂|›m^· ºÔVk·D \uÆD ∏≈ \VWÈ∫ÔπoÚÕm ÷ÚÕm ÿÔVΩºBu≈D \uÆD cÚ¸
˛´V\›]_ «Î´›m_ ∂¬>¸ kÕm ÔÈÕm ÿÔVı¶™Ï. «Î´› >*D ]™∫Ôπ_ ÔVk_ mÁ≈ Âı√ÏÔ^
ÿvFl]™V ∂¸«V√ ´qK_ÈV„ ∂[vVˆ ´˜B_ÈV¯ ∂[¯ ∂kÏÔ^ E≈©√VÔ √VmÔV©A ∞u√V|ÔÁ·
ÿÔ·q_ ∂¬kV¸ >*D ∂[vVˆ Â∏Ô^ ÂVBÔD x«D\› v_È_ÈV¯ ÿƒF]ÚÕ>™Ï. ∂kÏÔ”¬z ∂Á™kÏ
∂_\>M ‡∏_√›ˆ k¸vV>› √mˆ ∂ÁÈN k v_ÈD ∂kÏÔπ[ ƒVÏ√VÔ°D Â[§ÔÁ· ÿ>ˆs›m¬
´˜B_ÈV¯›> gÈV ∂[¯ º>VwÏÔπ_ ŒÚkÚD º\[Á\ t¬Ô √›Ú ÿÔV^˛º≈VD.
∂kÏÔπ[ AM>tz >ÏÔV ≠Z∏_ v«V√V¬Ôπ_ ŒÚkÚ\VkVÏ ®[√m Â[§ á ÿƒF] : gºÈ ´q_ ∂ÀÈVº>
18.11.2009 A>[˛wÁ\ ÷´° 7.00 ÷∫z z§©∏¶›>¬Ôm. ÿÔ·q_ ∂‡ÈD ≠V„ ÁvFBm vϬÔVÏ
\ËB·s_ AÔµÿ√u≈ ÿÂ_ÁÈ ∂A_ cÚ¸ ]™›]_ ºÔVk·D ƒÏÔVÏ ∂_ «vM k_ ¯ÁvM ÔV>ˆ, A«Vˆ
√´ÔV› ÔV>ˆ zøs™ˆ[ Ôflºƒˆ ∂kÏÔπ[ ÷_È›]KD ÿ\·Ÿm ≠Z‡© ∂kÏÔ^
∂kÏÔ^,,
ÂÁ¶ÿ√u≈m. ∂[Æ ÷´° 9.00 \uÆD \VÏ¬Ô ÿƒVuÿ√Va° WÔµflE ÿÔ·q_ ∂‡ÈD x„l›y[ gı¶ÁÔ
\ˬzº\_ ªÏkÈ›Á>› ÿ>V¶ÏÕm ÂÁ¶ÿ√u≈m. Á>¬ÔV≠Z© ºÔVk·D ≠Z©.
>ÏÔV ÿÔVΩ›>·›]_
ÿÔVΩºBu≈©√‚¶m. ®flƒˆ¬ÁÔ...!
3.12.2009 sBVw[ ∏[ºÂ´D ºÔV‚, Û‚, Ø‚ º√V‚| ÂD ~\VÁ™ √§©º√Vˆ¶D á ¤V¬˛´Á>!
ÿk^π ÷´° ƒÕ>™¬z¶ >VØ› ªÏkÈD
÷´° ∑\VÏ 1.00 \ËB·s_ >ÏÔV ºÔV‚, Û‚, Ø‚, Â_È >VΩ á ¤V¬˛´Á>...! ∂kÏ>V[ ∏ˆ‚Ωi
ÿ>ÚsoÚÕm E≈©√V™ xÁ≈l_ ØÁk ÷>uz >zÕ>kVÆ \VÏ¬Ô ∂§Q´V? ∞ÔV]√›]B›]uz© ∏[ ÷[Æ
ÿƒÕ]_ t[s·¬z ∂È∫ÔV´›m¶[ ÔVºÈÎ Aÿ´V√v´V? ∂_Èm º√V‹¸ÔV´™VÔ cÈÁÔºB z›>ÁÔ
AÔµÿ√u≈ zÈV© º√ı| kV›]BD •MkϸLΩ Ák¸ ºƒ[EÈ´V? ®™ ®|›m^· ∂ÿ\ˆ¬Ô c·° ¸>V√™D
xw∫Ô, ÿ·√›, >VB´V, >©¸ \uÆD Ôı|∏¬Ô xΩBV> ÿÔ‚¶©! s´_ CIA \uÆD ÷¸º´oB ÿ\vV‚¶V_
ÂV>¸k´ ÷Áƒ•¶[ kÈD kÕm 4.12.2009 OMl_ zÏg[ gB›mÔπ[ ®ıÔ^. Divide and Rule Policy l_ >BVÏ
ÿk^π ∂]ÔVÁÈ ∑A¯ ÿ>VøÁÔ¬z ˛Ú¸mkÏÔ^ Á√∏Á· º\uºÔV^ ÿƒFB©√‚¶ ∞ÿ¤ı‚!
x[ vÈkV›m[ Â∏ \›„ ≠Z© {> ÔV‚|km c∫Ô^ WÁ™°¬z kÕ>V_ ∂kˆ¶tÚ¬zD AÈÁ\ÁBá\VϬÔ
∂¸«V√ ´qK_ÈV„ ∂kÏÔπ[ ∂§Ákák´ÈVuÆ ÿƒøÁ\ÁB¬ Ôı|
AM>D ÿ√V∫zD \¤VÏ xÔ›>q_ ÂV∫Ô^ ÿ√VÆ©√_È!
∞\V≈ ºkı¶VD.
∂˝t_ ƒÕ>™D ƒ\Ï©∏¬Ô©√‚¶m. √‚ΩBÈVÔ «y¸ÔÁ· ∂ƒV_¶VÔ
ÌÆkVÏÔ^. OM ÂV¬˛_ g∫˛ÈD z§©√VÔ g∫˛ÈD ÿ\›>©√Ω›>
4.12.2009 ÿk^π¬˛wÁ\ cÚ¸ º\>VsÔ^ ®flƒˆ¬ÁÔBVF ÷Ú¬Ô
x√V´¬ ∂[Æ ÔVÁÈ 10.00 \ËB·s_ AzÕm sÁ·BV|D. {Ï g∫˛È º\Á> ºkı|D. ÷_ÁÈÿBM_
>ÏÔV ÿ>Ús_ c^· WÏkV˛Ô^ ÷©√Ω \VϬԛÁ> ÔÁ´›m zΩ›m ´`K_ÈV„ ƒV>V´ \M>Ï á
÷_È›]_ >©Ú¬ ƒV©√V| ∂Á™kÚ¬zD T.V , D.V.D ,Ôπ_ s·V∑˛≈Vº´ ®™ ÷\VDÔ^ ®>uz á ƒ«V√V¬Ô^
kw∫Ô©√‚¶m. ∂[Æ ÷´° 10.00 J¬˛_ s´_ Ák©¨ÏÔ^. >k≈V™kÏÔ^ á ko\VÏÔ”D,
\ˬzº\_ AÔµÿ√u≈ cÚm ÔÀkVo gΩ‚º¶VˆB∫Ôπ_. ÿ√ˆB *‚Ω∫ >ÏÔV¬Ô”D ÷¸ÈV›]_ ÷_ÁÈ ®™
ÂÁ¶ÿ√u≈m. «V_Ôπ_, √^πkVƒ_Ôπ_, ÿ√Vm¬ kVÁw √w›]_ ªE ∞uÆkm© º√V_
4.12.2009 ÿk^π¬˛wÁ\ \VÁÈ Ì‚¶∫Ôπ_ AzÕm sÁ·BV|˛≈Vº´ ÂD ~\VM_ s≠D ∞u§ ÂDÁ\
\‡¬ˆ© ÿ>VøÁÔ¬z© ∏≈z ∂¸«V√ ®™ gflƒˆB©√|˛SÏÔ·V? ∂Dº√_ g¬˛s|kVÏÔ^ ®[Æ
´qK_ÈV„ ´°ÈV x™Àk´Vs_ ∂Á\]l[ ÿ√B´V_ ∂kÏ ®flƒˆ¬˛º≈VD.
∂¸«Vº√ √›ˆX[Ô^ \°Ÿm ≠Z‡©
\Îo¸ ÂÁ¶ÿ√u≈m. Ì‚¶∫ÔπKD, ÿ>VÁȬÔV‚E c>V´∫Ô^ : ¤V¬˛Ï ÂVB¬, tÏvV
ÿÔVΩºBu≈D \uÆD cÚ¸ ºƒ™_ÔπKD º>V[Æ˛≈V´V...? zÈVD ∂„\› ÔV]BVM
WÔµflEÔπ_ ÿ√Vm \¬Ô^ >twÔD (∂„\]BV¬Ô^)

15
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

÷>µ √VÏÁkl_ ∂´EB_ cÈÔD


zMB¬ zMB... ÷>uz ÔV´D ÂVD √ÈT™\V™kÏÔ^ ÿƒB_√|D ÷Õ]B› #>´Ô›Á> ®[™
(∂ÿ\ˆ¬ÔVs¶D ∂Ω√Ë•D ®[√>V_ ∂_È. ÂVº\ ÂDÁ\ ÿƒV_km?
÷Õ]B ∂ºBV¬˛B›>™D...) √ÈT™\V™kÏÔ·VÔ¬ ÔÚ]¬  ∏´>\Ï \[º\VÔ[ E∫˛[
 ÷Õ]B ∏´>\Ï ∂ÿ\ˆ¬ÔV ÿÔV^k>V_>V[. Â\m ÿkπskÔV´› kV¥∫¶[ s¤B›m¬z x[º™VΩBVÔ,
√B\V˛≈VÏ ®[≈V_, Œ[Æ, W] c>s mÁ≈ ∂Á\flƒÔxD, ∂]ÔVˆÔ”D ºkı|ÿ\[º≈ ÷Õ]BVÁk ∂k\V™©
ºÔ‚√>uÔVÔ ∂_Èm ∂ÿ\ˆ¬Ô zMk]KD, zÁwk]KD ÔV‚|D √|›mD xBuEÔ^ ∂ÿ\ˆ¬ÔVkV_
∂]ÔV´ Á\B∫Ô^ ∏≈©∏¬zD ∑Æ∑Æ©Á√, xÁ≈BVÔ ∂´∫ºÔu≈©√‚¶m. ÷Õ]B ∂ÿ\ˆ¬Ô
c›>´°ÔÁ·•D, s|¬zD ®flƒˆ¬ ]‚¶t|k]KD, ´V¤>Õ]´ Z]BV™ ∂bƒ¬] Œ©√Õ>›]_ z§©∏¶©√¶V>
ÁÔÔÁ·•D ÿ\·™\VÔ› >ÁÈBÁƒ›m ∂bzxÁ≈ÔÁ·¬ ÁÔBV^k]KD ≠´›mÔ^ koB ®ø©√©√‚|,
∞uƬ ÿÔV^k>uÔVÔ ®[√m ÔVÈV ÔV‚|k]_ÁÈ ®[√>V_>V[. ÷Õ]BVÁk© ÿ√BÚ¬z \‚|º\ {Ï
ÔVÈ\VÔ› ÿ>V¶ÚD ∂–√kD. ÷Õ> ∏´>\Ï \[º\VÔ[ E∫˛[ ∂b g•> ÂV¶V¬zD xBuE ¶պ>§
s≠B›]_ ÷Õ]´V ÔVÕ] ∏´>\´VÔ ∂ÿ\ˆ¬Ô s¤B›]uÔVÔ, Â\m kÚ˛≈m. Œ©√Õ>D ÁÔºBø›>V˛
÷ÚÕ> ÔVÈÔ‚¶D \‚|D s]sȬz! ÿkπskÔV´› mÁ≈•D, kV¥∫¶M {´Vı¶VÔ© º√V˛≈m. ∂b ∂·°D
K^· ÷Õ]B› #>´ÔxD º>ÏÕ ®m°º\ ∂ÁƒÕ>>VÔ› ÿ>ˆBs_ÁÈ.
cÈÔ© ÿ√VÚ·V>V´ k_KÂÏÔ^,
ÂVÁ·B k_È´∑Ô^ ®[Æ ∂Á¶BV·D ÿ>|›]Ú¬zD º>]Ôº· >kÆ. Â[§  ∂ÿ\ˆ¬Ô¬ ÔËË› mÁ≈ ÷Õ]BV
ÔV‚|D ÂV|Ô^ ÷Õ]BV°D Ê™V°D. ∂§s›>_ ]™D ÿÔVı¶V|D ƒVÏÕ> Œ[≈VÔ›>V[ ÷Ú¬˛≈m. g™V_,
g™V_ ∂ÿ\ˆ¬ÔVs[ ∂bz kV´›]_ ∂ÿ\ˆ¬ÔVºk ºÔVÈVÔÈ\VÔ ∂ÿ\ˆ¬ÔÏÔ^ ÷Õ]BÏÔÁ· ∂§°
xÁ≈l_, Ê™V°¬z› >´©√|D ÷Ú¬zD ºkÁ·l_ ∏´>\ˆ[ ƒVÏÕ> ÌoÔ·VÔ›>V[ ÔÚm˛≈VÏÔ^.
\ˆBVÁ>•D, x¬˛B›mkxD kV¥∫¶[ s¤BD º√V]B x¬˛B› Â[§ : ]™\Ë á >ÁÈB∫ÔD
÷Õ]BV°¬z› >´©√|k]_ÁȺB ∞[? mkD ÿ√≈Vm ®[√m ̶› ÿ>ˆBV\_, á 25.11.2009 ÿƒ[Á™

«Î´› √]_Ô^ ! ! ! Â[§ ∂§s©AÔ^ :á


ºÔ^s : x«Ï´D \V>›]_ kVƒÔ©ÿ√Ú\¬Ôº·! ÂD >ÏÔV 1. >[ √Ë {F° √›]_ >ÏÔV ÷>µ
ÿÂÚ©∏_ z]©√m ∞[? ÷>ø¶[ J[Æ xÁ≈ ÿ>V¶ÏÕm ƒJÔ k·ÏflE¬ÔVÔ ‘ 10,000/á FD W´Õ>´ Ák©A
≠°¬Ô› ∂o á ÂV\¬Ô_. ºƒÁk \™©√V[Á\•¶[, ∑[™› k_ W] kw∫˛B go ¤™V© ≠©¨Ï ∂„\›
¤\V∂› ÿÔV^ÁÔl_ kVw ºkı|D ∏Îo ∂kÏÔ”¬z \™\VÏÕ> Â[§.
"√]_ : ®[≈ Â_ÿÈı›][ ∂Ω©√Á¶l_ 2. go ¤™V© x„l›y[ ºÂƒÏ ∂©m_
∂¸vÈVx ∂ÁȬzD. 8.11.2009 1. ÿ√ıÔ”D >ÏÔV ˜BV´›mD 2. ÔV>Ïá ´V\ÂV>A´D ‘ 2000/á
c∫Ô^ ÔΩ>D ˛Á¶›>m. ¿∫Ô^ ÿ\·Ÿm {>ÈVD 3. ‡√V›]«V {>ÈVD 3. Es_ ÷[˜MBÏ go ¤™V© ∂©mÏ
ºÔ‚ΩÚÕ> >ÏÔV ÷>µ ∂–©∏ ®[≈ E≈©√V™ ÔÚ›m ∏´∑´∫ÔÁ· ´U›á ºƒÈD ‘ 1000/á
s‚º¶VD. ˛Á¶›]Ú¬zD. >V∫Ô^ kw∫˛BkÚD, >ÏÔV ÷>µ k·ÏflE¬z
‘.2000/á kw∫˛ c>sB ƒJÔ 4. gtºÈ ÔVt_ go ¤™V© «*› √V≠V
>ÏÔV ÷>Áw sÚD∏© √Ω©√>uzD, gÏkÈÚD, ®¤\V[ x„l›y[ ÔV]ˆ ◊›>Vˆ á kÈ›mÁ≈ Á>¬ÔV_
‘20/á \ËBVÏ¶Ï ÿƒF>Á\¬zD ºÂƒÚ\V™ go ¤™V© ´V\ÂV>A´D ÿÔV^π¶D ‘ 500/á
Â[§Ô^ √È. ∂©m_ ÔV>Ï ∂kÏÔ”¬zD, º\KD 5. go ¤™V© ±Ï ∂o ‘ 500/á
x«Ï´D \V>›]_ ÿÂÚ©∏_ W]•>s kw∫˛ ºBVÚ¬zD >ÏÔV ÷>µ 6. go ¤™V© ÁƒB› ∂y¬ ∂„\› á
z]©√Á>© √u§ ºÔ‚ΩÚÕyÏÔ^. Â[§ÔÁ· ƒ\Ï©∏¬˛≈m. ºÔVBDA›#Ï ‘ 400/á
÷\VD ⁄Áv[ ´oB_ÈV¯ ÂD ÷>µ kVE©º√Vÿ´_ÈVD ±_ ∂[√π©A...
∂[¯ ∂kÏÔ^ º√VÚ¬zfl ºÂ´ΩBVÔ°D, \u≈kÏÔπ[ ∂˛ÈD º√VuÆD gÈV «Î´› ±_
ÿƒ_k>uz x[ ÔÏ√ÈV Ô·›]ºÈ kVlÈVÔ°D, ÿ>VÁȺ√E, ∂ÁȺ√E ÿkπk´ x¬˛B ÔV´\VÔ°D,
∂Ôa ®[≈ ∂ÈVkV º>VıΩ ÿÂÚ©A JÈ\VÔ°D, √V´V‚|ºkVÚ¬z Â[§Ô^ ∂Õ±ÁÈ >[ ÿƒVÕ> ÿƒÈs_ √]©∏›m
kVÏ›m ∂>[ ∂Ú˛_ W[Æ, “ Â∏ √u√È. kVƒÔÏÔπ¶D >ÏÔV ÷>µ ∂Á™kÚD √Ω›m √B[ÿ√≈ ºkı|D
x[Ák¬zD Œº´ ŒÚ ºkı|ºÔV^ ®[≈ Â[ºÂV¬Ô›][ ∂Ω©√Á¶l_
÷©´VÍD ∂ÁÈN¸ vÈVD ®[™ÿkM_ >∫Ô^ ®_ÈV
∂kÏÔ”¬z ºƒVÁÈk™\VF \V§B ÷Èkƒ\VÔ ÿkπl‚¶kÚD, ÂD >ÏÔV
ÔÚ›m¬ÔÁ·•D ŒÚ ∂fiƒ_ ∂‚Á¶ ÷>µ kVƒÔÏÔ”¬z ∂[√π©√VÔ
ÿÂÚ©º√! ∂m º√V_ ®[ JÈD ÿ>ˆs›>V_ ®ø›m©ØÏk\V™
z|D√›]™Ï ÁƒBm\VÏÔ”¬z kw∫˛B kÚ\V™ ÷[˜MBÏ
gk\VÔ ®∫Ô”¬z ˛Á¶¬zD, ≠V¤«V[ (>fiÁƒ) ∂kÏÔ”¬z >ÏÔV
Â_ÈÁ> ÂVΩ c>k kÚD Â_ºÈVÚ¬z ®∫Ôπ[ ®ø›m© √Ë•D E≈¬zD ÷>µ zø\D >[ \™\VÏÕ> Â[§ÔÁ·›
ØkVÔ°D, yºBVÚ¬z Â´Ô ®[√Á> >VµÁ\•¶[ ÿ>ˆs›m¬ ÿÔV^˛≈m.
ÿÂÚ©√VÔ°D \V§s|kVBVÔ!” ®[≈ ÿ>ˆs›m¬ÿÔV^˛º≈VD.
∂_ÈV„s¶D mg ºÔ‚¶>V_ ÂVD ºÔ‚ÔV\ºÈºB ®Às> >[˝º\ ∂„ÿÈ ∑[™› k_
÷[Æ kÁ´ ∂>[ ÿƒB_√V|Ô^ ∏´]√È–D ÷[§ >ÏÔV k·ÏflE W]ÁB ¤\V∂›ƒVÏ√VÔ x«Ï´D swV
ÔVÈD ÔVÈ\VF ¶Õm kÚ˛[≈m Â[ÿÔVÁ¶BVÔ kw∫zD Â_ ºƒÈD \VÂÔˆ_ >[˝º\ ∂„ÿÈ
®[√m k´ÈVuÆ cıÁ\. c^·∫Ô”¬z Â[§! Â[§!! Â[§!!! ∑[™› k_ ¤\V∂› ƒVÏ√VÔ x«Ï´D
º\KD sk´∫Ô”¬z >fiÁƒ ∂[Æ ºÔV‚Á¶l_ 30.12.2009 ÔVÁÈ 10
÷¸ÈVtB A›>Vı| swV... \ËB·s_ ÿ\·Ÿm {] \VÂÔˆ[
>ÏÔV¬Ô”D ÔÏ√ÈV E[™∫Ô”D ºƒÈD \VÂÔˆ_ >tµÂV|
®[≈ ±o_ sˆkVÔ¬ ÔVÈVD. ∂Á™›m \>´vV¬Ôπ[ zwÕÁ>Ô”¬z
÷\VDÔ^ º√´Ák ƒVÏ√VÔ ÷¸ÈVtB √ˆ∑© ÿ√VÚ‚Ô”D c¸>V›¨¬Ô”¬z
º>ÁkBVl[ ®ø] ÿ√uƬ A›>Vı| swV 19.12.2009 A¶ÁkÔ”D kw∫Ô©√‚¶m. ∂vÚ¬z©
ÿÔV^·°D. QVluƬ˛wÁ\ ∂vÚ¬z© ∏[ ¤∫≠[ ∏[ √V›]«V {] ≠Ï√›mD, \¬ˆ©A¬z©
ÿ>V¶ÏÕm >ÏÔV ÷>µ √Ω›m g¤V› √^πkVƒo_ E≈©√VÔ ∏[ ÷\VD ⁄Áv™VÏ ÿ√B´V_
WÁ≈zÁ≈ ∑‚Ω¬ ÔV‚Ω™V_ Â[§. ÂÁ¶ÿ√u≈m. √V›]«V {] >√Ú¬ sÚÕmD
>∫Ô^ z|D√›]™Ú¬zD, ∂ÀkÁ\BD cÈ\V¬Ô^ x«Ï´D ∂π¬Ô©√‚¶m. ∏[ cÈ\V¬Ôπ[
Âı√ÏÔ”¬zD ƒÈVDÔ^. \V>›Á>© √u§ ÿƒVuÿ√VakVu§™Ï. ÿƒVuÿ√Va°D WµÔflE•D ÂÁ¶ÿ√u≈m.
16
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

÷≈Õº>VÚ¬z 3,7,10,40 √V›]«V¬Ô”¬z ÂV^ z§›>_ á {Ï gF°


(ÔıËBtz ‡√—È›mi Á≠z ∂¸ ÁvB› ∂©m_ ∂˝¸ ÿ\·ÈV™V zi«Vo «Î´› ∂kÏÔ^)
∞wVD ÂV”D ∂>[ \˛Á\Ô”D : ÷ÚÕ> º√V]KD ∂_ÈV„s[ AÔµ 4. ÷¸ÈVtB Ô¶Á\Ôπ_ ¤Õ>Vkm
ŒÚkÏ ÷≈Õm, J[≈VD xΩ°≈ xΩBVm. WflƒB\VÔ ∂_ÈV„ Ô¶Á\BV™ AM>t¬Ô «Î˜[
ÂV·[Æ Ô›>D √V›]«V {] tÁÔ›>k[ QV™x^·k[. º√Vm Ô‡√VÁk ∞ø xÁ≈ kÈD
ckÚÕ]fl ÿƒ[≈kÏÔ^ ∏[ *ı|D Û≈V á K¬\V[, kƒ™D á 27 kÚ>_. ƒ‡√V, \ÏkV
∞øVD ÂV·[Æ Œ[Æ Ì|˛[≈™Ï. ÷M ]Ú\Á≈l_ skˆ¬Ô© √‚|^· \ÁÈÔ”¬˛Á¶ºB ∞ø xÁ≈
J[≈VD ÂV·[Æ ÷ÀkVÆ Ô™°Ô^ ∞wVzD. ∂ÁkBVk™... ÿ>V∫ºÔV‚¶D {|>_, t™Vs_ ∞ø
ÿƒFk>uzˆB g>V´ÿ\[™ ®[Æ 1. Â∏ ÷©´V¯D ∂ÁÈN¸ vÈVD ÔuÔÁ· ®ˆ>_, zÏ√VM
ºÔ‚º¶VÚ¬z x[™V_ ÂVD ®|›m¬ ∂kÏÔ^ >\m Á\Õ>Ï ÷¸\VX_ ÿÔV|©√>uz \Vº¶V ∂_Èm
̧B g>V´∫ÔÁ· √VÏ›> ¿∫Ô^ ∂ÁÈN¸ vÈVD ∂kÏÔÁ· ∂Æ›m Œ‚¶Ôº\V ∞ø Â√ÏÔ”¬z
÷©º√Vm ∞wVkm ÂV”¬zˆB √ol|k>VÔ Ôı¶ Ô™°. √Ô´\V¬Ô©√‚ΩÚ›>_.áá Â∏ÿ\Va
g>V´∫ÔÁ·•D c∫Ôπ[ √VÏÁk¬z 2. Â∏ R∑‡© ∂ÁÈN¸ vÈVD ÷M k¬Ô∫Ôπ_ >ÁÈBVB
>Ú˛º≈VD. ∂kÏÔ^ >\¬z √]ÿ™VÚ ÷¶›Á> k˛¬˛[≈ ÿ>VøÁl_
1. Â\m >ÁȬz º\_ ÿ>ˆ•D ‚ƒ›]´∫Ô”D, ÛˆB–D ƒÕ]´–D >[Á™ ƒ*∏©√>uz¬ ÔV´\VÔ
kV™›Á>•D, ÂVD cÈs› ]ˆ•D E´D √ËB¬ Ôı¶ Ô™°. ∂Á\Õm^· q…Á> ∞ø
ØtÁB•D ∂_ÈV„ ∞wVÔºk 3. EÁ≈loÚÕ> ÷Úkˆ_ ŒÚkÏ cÆ©AÔÁ·¬ ÿÔVı| ÿƒF•\VÆD,
√Á¶›>V[. ]´V‚Áƒ √wfl ƒVÁ´ ∏ak>VÔ¬ ∂¬Ô¶Á\ ŒÀÿkVÚkÚ¬zD ∞wVD
Û≈V á ∂›>ÈV¬, kƒ™D á 12 Ôı¶ Ô™°. kB]oÚÕm Ô¶Á\BV˛≈ÿ>[ÆD,
2. Â∏ºB! ]¶™VÔ ÂVD c\¬z ]ÚD√› 4. ÷´ı¶V\kÏ >\m >ÁÈl_ ÷ÀkVº≈ ÷Á≈k™m ÷_È›Á> ∞ø
]ÚD√ {>¬ ÌΩB (Û≈›m_ ÿ´V‚ΩÁB ∑\©√>VÔ¬ Ôı¶ Ô™°. xÁ≈ kÈD k´ ºkı|D ®[ÆD ]Ú
√V›]«VÁk•D) ∞ø kƒ™∫ÔÁ·•D, 5. ®˛©m ÂV‚| ∂´ƒ[ √fiƒ›Á>¬ \Á≈•D, ]Ú Â∏l[ \Ëÿ\Va•D
\Ô›>V™ zÏgÁ™•D kw∫˛ z§›m Ôı¶ Ô™°. ∞ø ®[–D ®ıb¬zˆB E≈©Á√
÷Ú¬˛º≈VD. 6. Â_ÈΩBVÏÔ·V™ ko\VÏÔ”¬z Â\¬z cÏ›]¬ ÔV‚|kÁ> ÂVD
Û≈V á ∂_ NÎÏ, kƒ™D á 87 ÷Ú°ÈÁÔ z§›mD >´©√|D ∑√fl Ôıº¶VD.
3. ∂>(´˛)uz ∞ø kVl_Ô^ cı|. ÿƒF]. ∂]_ ÷À°Èz¬zˆBm ∏[™Ï ∂_ÈV„°D ∂k™m
∂ÁkÔπ_ ŒÀÿkV[ÆD √∫˛¶© Ô™kVzD. ´`KD ∞ø ®[√>uzˆB
√‚¶ (>M›>M) ∏ˆs™ÏÔ”¬z 7. Â∏ v_È_ ÈV¯ ∂ÁÈN k ÷ȬԛÁ> ®[™ \V]ˆBV™
cˆB>VzD. v_ÈD ∂kÏÔ”¬z \¬ÔVs[ ¸>V™›]_ Ák›m^·™Ï ®[√Á>
Û≈V ∂_ NÎÏ, kƒ™D á 44 ÿku§ÁB z§›m Ô™s[ JÈD ÿ>ˆÕ]ÚÕ>>V_ >V[ Â\m
4. ∂_ÈV„°Á¶B √VÁ>l_ >∫Ô^ ∂§s›m >´©√‚¶m. x[º™VÏÔ^ ÔıΩ©√VÔ ÷Õ>
ÿƒ_k›Á> ÿƒÈs|ºkVÚ¬z 1. q…m ÿƒFB©√¶ ºkıΩB ®ıb¬z \Ô›mkxı|, ∂]_
ckÁ\BV™m, ŒÀÿkVÚ Ô]ˆKD ±Æ cÆ©AÔ^ ÿ\V›>D ∞wVzD. ∂Ák ; ÿƒFB©√|D ÂuÔVˆB∫Ô^ tÔ tÔ
>VMB \ËÔÁ·¬ ÿÔVı¶ ∞ø ÿÂu§, ÷Ú c^·∫ÁÔ, ÷Ú ÔV_Ô^, ∞u≈\V™Ák ®[√Á> ÿ>ˆÕm ŒÚkÏ
Ô]ÏÔÁ· xÁ·©∏¬zD ŒÚ s›Á>© ÷Ú J‚|Ô^ g˛BÁkÔ·VzD. ÷≈Õm º√V™ ∞wVD ÂV·[Æ zÏg[,
º√V[≈>VzD.∂k[ ÂVΩBkÏÔ”¬z á Â∏ ÿ\Va. mg º√V[≈ÁkÔÁ· {] c°D
∂>Á™ ÷´‚Ω©√V¬z˛≈V[. ÷[–D 2. ∏^Á· ∏≈Õ> ∞wVD ÂV·[Æ >Õm ∂>[ ƒkVÁ√ ÷≈Õ>kÚ¬z
∂k[ ∂Á™›Á>•D Â[Ô§Õ> gÿ¶V[Æ ∂Æ›m ∂ˇÔV ÿÔV|›m ºƒÏ›m Ák›>™Ï. ÷]_ ®[™ >kÆ
sƒVÈ\V™ ÿÔVÁ¶BV·[. >ÁÈxΩÁB ÷≈¬˛ ÿ√BÏ Ák›>_. ÷Ú¬Ô xΩ•D.
Û≈ á∂_ √Ô´V, kƒ™D á 261. áÂ∏ÿ\Va. ( g>V´D á ®›]Ák©º√VD kVZÏ, √¬ : 68)
5. º\KD ]¶™VÔ ÷©AslK^· 3. ∏^Á· ∏≈Õm ∞ø kBÁ> ∂Á¶Õm ÷[≠V ∂_ÈV„! ÷M ∂|›>
\´∫Ô^ BV°D ®ømºÔVÈVÔ°D, Ô¶_ s‚¶V_ ∂©∏^Á·ÁB ÿ>Vw¬ ÷>a_ √›>VD ÂV”¬zˆB
¿Ï xøkmD ÷[–D ∂>–¶[ ∞ø Ô‚¶Á·l¶ ºkı|D. \˛Á\ÔÁ·•D, ∂>[ E≈©AÔÁ·•D
Ô¶_Ô^ ∂]Ô\V¬Ô©√‚| (Á\BVÔ) á Â∏ÿ\Va. ÔVıº√VD.

∑_>V–_ gˆ‡¨[ ÁƒB› ∂„\›


\[ÛÏ ˆ‡√Vl \Æ›mD ∂>Á™ ºÂV¬˛ ∞!
Ô¨Ï ´oB_ÈV¯ ∂[¯ ∂kÏÔπ[ gı¶ÁÔl[ Ô´V\› mi¶tÚÔº\, ¿ ∂_ÈV¯ >gÈVs[
>VF\V\[ ∂kÏÔ^ \[ÛÏ ÷©– ÷Ú¬˛[≈º√Vm ∂À∆´VÚ^ ŒÚkÁ´ ∞kÁȬ ÿÔVı| ƒVkVBVÔ ®[Æ
∂Ø√¬ÔÏ ˆ‡√Vl ®[≈ ÿ√ˆBVÏ ∂∫z^· ∂¶sÔπ_ ]ˆ•D ºk∫ÁÔ Ô‚¶Á·l‚¶VÏÔ^. ÷∫Ù™D ÿƒV_o
gkVÏÔ^. ∂kÏÔ^ gˆ‡A ÂVBÔD Œ[Æ ∏Ω›m ∂kÚÁ¶B ÷Ú Ô´∫ kVF J|Dx[ ∂Àºk∫ÁÔ >Á´l_
∂kÏÔπ[ ∂[Á™BV˛B gl≠V
ÔÁ·•D x§›ms‚¶m. ∂>Á™ søÕm ÿƒ›>m. ∏[A ÷kÏÔ^ ÁÔÔ^
ÂVB˛ ∂kÏÔπ[ ƒºÔV>´Ï gkÏ. º\KD
÷kÏÔ^ ºÔ^s•uÆ c¶º™ÿBøÕm x§Õm º√V™ \M>Á´ ∂ÚºÔ
«Î´› «v[ ´oB_ÈV¯ ∂[¯ ∂¶sluº√VF W[Æ, ∂Õ> ∂Áw›m, x§Õ> mı|ÔÁ·› >∫Ô^
∂kÏÔπ[ ƒÕ>]Ôπ_ ˆ‡√Vl ˛Á·ÁBfl
ºk∫ÁÔÁB¬ Ì©∏‚| ∂>[ ÿÂu§l_ ÁÔBV_ ®|›m ŒΩÕ> ÷¶›]_
ºƒÏÕ>kÏ gkÏ. ∂_ÈV¯ >gÈV°¬z
c^· cº´V\›Á>¬ ÔuÁ≈BVÔfl ºƒÏ›m© Ák›mfl ºƒÏ›m©∏Ω›m¬ ÿÔVı| BV
cˆ›>V·´V™ ∂ÀoBV¬Ô”^ tÔ ∏Ω›m ÷ø›m¬ ÿÔVı|, ∂>Á™ Á«•, BVÁÔRD, BV …_¤ÈVo k_
º\D√V|^· ÂVBÔ\kÏÔ^ ∂_ÈV„Ák
ºÂV¬˛ ®∫Ô^ ∂ıÁ¶ T‚¶VÁ´ ¿∫Ô^ ÷¬´VD. ÷Õ> ŒΩÕ> x‚ÔÁ· Œ[≈VÔ©
cÏÕm ∂§Õm ka√‚| k∫zk]_ y∫z ÿƒFBºkı¶VD ®[Æ ÂV[ x[ ÿ√VÚ›mkVBVÔ ®[Æ ]ÚkVF\ÈÏÕm
>\¬z ÷Ál_ÈV>kÏÔ^. \¬Ô^ ŒÚ>´D c∫Ô”¬zfl ÿƒV_Ès_ÁÈBV? ÿƒV[™VÏÔ^. ∂©º√Vº> x§Õ> ÁÔÔ^
]ÁÔ¬zD kıD ∂uA>∫ÔÁ·fl ®[Æ ºÔ‚¶VÏÔ^. ∂©º√Vm ∂Õ> Œ[≈VF© ÿ√VÚÕ] x[º√VÈ gl™.
ÿƒF˛[≈kÏÔ^. ºk∫ÁÔ, ∂©√Ωfl ÿƒV[™m cı| ∏[A ÷kÏÔ^ >∫Ô^ ÁÔBVºÈºB ∂Õ>
>k§Áw›> ºk∫ÁÔ¬z >ı¶Á :á ®[–D z§BVÔ› >ÁÈÁB› >Vµ›] ºk∫ÁÔl[ º>VÁÈ cˆ›m
«Î´› \[ÛÏ ÷©– ∂Ø√¬ÔÏ W[≈m. s‚¶VÏÔ^.
ˆ‡√Vl ∂kÏÔ^ √>Vlz ÂÔ´›]_ ±_ : gˆ‡A ÂVBÔ kƒ™D √¬ÔD 42,43
c¶º™ ÷kÏÔ^ E™∫ÿÔVı|
17
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

∂È\Vˆ
>fiÁƒ ƒVÿ«© ko•_ÈV„ ∂kÏÔπ[ >ÏÔV k·VÔ›]_ 17.12.2009 sBVw¬ ˛wÁ\ \VÁÈ 5 \ËB·s_ ÷_x_
÷[vV[ \uÆD ∂˛ÈD º√VuÆD gÈV «Î´› g˛B ±‚Ôπ[ ÿkπX‚| swV ÂÁ¶ÿ√u≈m. swVs_ ¤™V© B.¸´›
÷_BV¸ D.Pharm.,á kø›#Ï, ¤™V© Lion.A.√ÊÏ ∂«\m B.Sc., á kø›#Ï, «V˜ M.J.∂©m_ ´∆© á kø›#Ï, «V˜ P.M
>Vh›y[ á kø›#Ï, ¤™V© F.∂©m_ ÔZD ÔV]ˆ á kø›#Ï, Dr.M.ÁƒB› ÔZD ∂o≠V >∫Ô^ M.D.DSc., ÿ\·ÈV™V ÿ\·Ès
±o[ ÿ√BÏ :÷_x_ ÷[vV[. ±o[ ÿ√BÏ : ∂˛ÈD º√VuÆD «V∏µ M. ∂©mÏ ´Î¤V¬ ÔV]ˆ Û‡∏ á
ÿ>Vz©√VEˆBÏ :H.∂©m_ «‹D. gÈV «Î´›. >fiƒV∆Ï, ¤™V© A.R∑© ∂[ƒVˆ (Daceu)
√¬Ô∫Ô^ :145. ÿ>Vz©√VEˆBÏ : ÿ\·Ès «V∏µ ákø›#Ï g˛B x¬˛B¸>ÏÔ^ ÔÈÕm
ÿÔVı¶VÏÔ^. ∂Õ> ±‚Ôπ[
sÁÈ :‘100/á ∂©mÏ ´Î¤V¬ s\σ™D >ÏÔV ÷>µ kVƒÔÏ √VÏÁk¬z.
˛Á¶¬zt¶D :ÔV[ ÷´V°›>Ï √¬Ô∫Ô^ : 16.
¸´› ÷_BV¸ ∂„\›,1/60, ˛Á¶¬zt¶D : ƒVÿ«© >ÏÔV,>fiÁƒ. ±o[ ÿ√BÏ : Â∏ AÔµ ÔVsBD.
ˇµ›ÿ>Ú,kw›#Ïá614210,>fiƒV∆Ï. s\σ™D : .....20 ±u≈VıΩ_ gEˆBÏ : ∂]Á´ ∂Ú‚Ôs ∂_«VÎ
s\σ™D :...÷_x_ ÷[vV[ c›]´©∏´º>ƒD \VWÈD, √º´o ®[≈ x«D\m >V«V \>Ã.
∂>Vkm \M>Á™© √u§B QV™D. EuGˆ_ º>V[§B ∂„ºÈ ∑[™› k_ √¬Ô∫Ô^ : 272.
\M>[ >[Á™ \≈Õm ∏≈ º\VÔ∫ ÔÁ· ¤\V∂› cÈ\V¬Ôπ_ tÔ°D º√VuÆ
º>Ω {Ω¬ÿÔVıΩÚ¬zD ÷Õ> >K¬zD Ô_s QV™∫Ôπ_ E≈ÕmD s·∫ sÁÈ : ‘.75/á
ÔVÈÔ‚¶›]_ \M>[ ®[√k[ BVÏ? ˛B ÿ\·ÈV™V ∂«\› ´¤V ÔV[ √º´_s ˛Á¶¬zt¶D : ÁÔˆFB› √]©√ÔD,
∂k[ ®©√Ω cı¶V˛≈V[? ∂k[ ∂kÏÔÁ·© √u§ ∂§B c>°D ±_. ÔsQÏ ºÈ[, 20/51áE, ÿ√ˆB ÿƒ°
ÿƒB_Ôπ[ ´ÔEBD ®Às>D ÿ>Ú, ∂]´VD√‚ΩDá614701.
÷B∫z˛≈m? º\V‚ƒD ∂Á¶km ÂVBÔ›Á> ÂD clˆ–D º\ÈV™ Â∏Ô^ º√E : 04373á240279
>©‹˛B º>À√Õ] >ÁÈkÏ
®ÀkVÆ? ®[Æ √ÈkVÆ ºÔ^sÔÁ· Ô·V™ ∂i´© ∂o >V™s, ´U› ∂„\› s\σ™D : .....±o[ gEˆBÏ ÔsÁ>fl
®ø©∏ ∂>uz sÁ¶Bπ›]Ú¬˛≈VÏ. Ô∫ºÔVN, ÔVLD ÂVº™V›s g˛ºBVÏ ÿƒD\_, g¥ºÔ ´Û_, ∂_«VÎ
÷Õ±o[ ÿ>Vz©√VEˆÏ ˆ‡√Vl ƒÏzÚ ®©√ΩÿB_ÈVD >´¬zÁ≈kVÔ >∫Ô·m x.x«D\› >V«V \>Ã, ®D.∞, ∏.®‚.,
ÔsQÏ.«.∂©m_ «‹D ∂kÏÔ^. A›>Ô∫Ôπ_ ®ø]lÚ¬˛≈VÏÔ^ ®[√Á> ∂kÏÔ^ ∂Ω©√Á¶l_ ÷¸ÈVtB
∂[≈V¶D x¸oDÔ^ º√ cÈz¬z ®|›m¬ ÔV‚Ω ∂kÏÔ”¬z >¬Ô ÷Ȭ˛B gÏkÈÏ.
ºkıΩB kVµsB_ ÂÁ¶xÁ≈ √]ÈΩÁB >Õ>kÏ ∂„\› ´¤V ÔV[ ÂVu√m¬zD º\ÈV™ ±uÔÁ·
ÔÁ·•D, ÷DÁ\lKD, \ÆÁ\lKD √º´_s gkVÏ. kw∫˛lÚ¬zD ∂]Á´ ∂Ú‚Ôs
ÿku§BÁ¶k>uÔV™ kaxÁ≈ ÷Õ> zº´V>›>V_ >V[ ÷[Æ kÁ´ ∂kÏÔ^ x>_ xBuEBVF Â∏Ô^
ÔÁ·•D, ]¬Ú¬Ô^ ®[–D ]BV™ >©‹ÔÏÔ^ >∫Ô·m º√flƒVKD, ÂVBÔ›][ ƒˆ›]´›Á> Am¬ÔsÁ>
xÁ≈Ô^, >ZÔ›][ x¬˛B ÷´ÔEB∫Ô^, ®ø›>VKD, √^πkVƒ_, √›]ˆÁÔ, Ω.s, kΩs_ BV›>π›]Ú©√m \VuÆ \>
EÚiΩÔπ[ >›mk∫Ô^ ®™ ÔÁȬ ÷[ÿ¶Ïÿ‚ ®™ ∂Á™›m ª¶Ô∫ ƒºÔV>´ÏÔ”D s·∫zD kÁÔl_ tÔ
Ô·fiEB\VÔ ÿ>Vz›m ∂Á™kˆ[ ÔπKD ÿ\·ÈV™V ∂„\› ´¤V ÔV[ ®πB ÂÁ¶l_ c^·m.
√V´V‚|>ÁÈ•D >‚Ωfl ÿƒ_˛≈VÏ. √º´_sÁB ŒÚ A]B Ì‚¶›][ >ÁÈkÏ, ŒÀÿkVÚ T‚ΩKD ÷Ú¬Ô
\M>[ >[Á™ ∂§B xu√‚¶VºÈ √º´_s ®[√m ∂¬Ì‚¶›][ ÿ√BÏ ®™ ºkıΩB, ÷[Á≈B ÷¸ÈVtB ÷Á·B
º\V‚ƒD ®™ ÌÆD ÷Õ#_ ∂Á™kÚD ÿ√VF ∏´flƒV´D ÿƒFkm ÷Õ> ±ÁÈ >ÁÈxÁ≈l™Ï ∂kEBD √Ω›m
√Ω¬Ô ºkıΩB tÔ x¬˛B\V™ ±_. kVE¬zD º√Vm ÿ>ˆBkÚ˛≈m. √VmÔV¬Ô ºkıΩB ÿ√V¬˛≠D.

E≈©A¬ ÔΩ>D... Ì›>VÂ_ŸˆÏ ÿ\·Ÿm swV... ˇµ√V]l_ cÚ¸...


ga¬ ÔÚ∫Ô¶_ ∂´kÁ©∏_ ∂Á\Õ> ˝ÈV[ ¿© Eˆ›>V_ ∑¶´Ω¬zD ÿƒD\_ Â∏ p xiD √VÁ·B∫
>È›]_ ªa©ÿ√Úko >Á™ÿk_È c]›> x„l›y[ ∂kÏÔ·m 18gD >ÁÈxÁ≈l_ ºÔV‚Á¶ ˇµ√V]l_ ∂¶∫
ÿ√Ú\Vº™! kÕm]›> ∞ÏkVΩ ÿƒFlm ÷©´VÍD ˛lÚ¬zD «Î´› ÁƒB>V
>ÏÔV gEˆBÚ¬z ∂¸vÈVx ∂ÁȬzD... ≠Ím ko•_ÈV„ ∂kÏÔπ[ ¯Áv[ ¨ «Î´›
Œ[√>VD gı| ÿ\·Ÿm swV. Áƒl]™V *´V[ ¯Áv[
>ÁÈB∫ÔD : EÈ «Î´›\VÏÔ^ á ÷\VDÔπ[ ko•_ÈV„Ôπ[ cÚ¸
ÿƒBKD >∫Ôπ[ ºkı|ºÔV”D tÔ E≈©AD NΈ 1430gD kÚ¶D m_«Î
\V>D ∏Á≈ 30 ÿk^π \VÁÈ 18.12.2009 ÔÕ#ˆ x«Ï´D ∏Á≈ 10, 1431
cıÁ\•D. √¬ 4:√›Ú© º√Vˆ_ koÔ^ ºÔV\V[ ƒM˛wÁ\ ∂vÏ ÿ>VøÁÔ¬z© ∏[ NΈ ]∫Ô^˛wÁ\
xfl∑¶Ï JÈ© √´D ÿ√VÚ^ x„l›y[ Ì›>VÂ_Ÿˆ_ \«V[ ∂©m_ \„Jm 28.12.2009 ∂[Æ \VÁÈ 6
∂k>V´›Á> tÔ ∂wÔVÔ «¬ÁÔ Ì§Bm Â[Æ! goD ƒVN© ∂©√V Á>¬ÔVo_ \ˬz gÈD *ÈVm zøs[
m¶´‚|D x„l›y[ ∂ΩÁ\l[ ]Ú©√Ë ÿ\·Ÿm {>©√‚| Ê´Ë *ÈVm, ÿ\·Ÿm \uÆD
√¬6:]ÚflE >©ºÈ gÈD √Vm≠V >ÏÔVs_ cÈÔ kw∫Ô©√‚¶m. \‡¬ˆ© ÿ>VøÁÔ¬z© ÿƒ[Á™, ÿÂ_o¬z©√D
>ÏÔV¬Ô^ AÁÔ©√¶ \uÆD A›>Ô ÔıÔV‚EÔÁ· ∏[ ÿ\·ÈV™V ÿ\·Ès ∂_«V∏µ ˆ‡√Vl ‡√¬ˇÏ\VÏÔπ[
ºÂˆ_ Ôı¶m º√V_ cÏÕº>VD tÔ ∂ÚÁ\. ∂_«VÎ M.S. ∂«\m *´V[ «Î´› ´V›yA ƒ´‡© «ÀkV cÚm
√¬13: ÷≈Õº>VÚ¬z 3,7,10,40 kÚ¶ √V›]«V (÷\VD, Á>¬ÔV_ √^π) ∂kÏÔπ[ ÔÀkVo•¶[ E≈©√VF
gF° ∂uA>D ÿ>V¶´‚|D á ÿ>V¶ÏÕm ÔÏ√ÈV >ÁÈÁ\l_, N.S.M.*´V[ x„l›y[ ÂÁ¶ÿ√u≈m.
º√Vˆ[ cıÁ\fl ƒD√kD tÔ cÚ¬ÔD. goD(gÏ : Am\Á™ z›√V √^π, ∂´∏ º\uÔı¶ c‘¸ ∞u√V
Â_ºÈVˆ[ ÂV>V¬Ôπ[ ÔV_ÔÁ· x›>t|>_ \›´vV, º\È©√VÁ·BD)∂kÏÔπ[ |ÔÁ· «Î´› x«D\›
\VÂ∏l[ \Ëÿ\VaÔ^ á ]Ú\Á≈l[ ko\VÏÔπ[ kVµsMºÈ >ÁÈ©∏_ ÷©´VÍD z›A›y[ *´V[
ÿ>π°Á´ ®[Æ ÷>µ 10 ®_ÈVº\ x›mfl E≈©AÁ´ ÂÁ¶ÿ√u≈m. ∂_ Ô_‡© ÁƒB› >VN[
E>≈ÈVÔ ~\VM[ ÿ√V¬˛≠\VÔ c^·m. ´V›]© ¤ÈVoFBV ]¬Ú \Îo¸ ∂o ≠V„ (®)
>kÆÔ”¬z \[M¬Ô°D, ∏ÁwÔÁ· ]Ú›]¬ swV¬zøs™ÏÔ”D ÿ√VÆ©√V·Ï ´Î¤Vz_ÈV„ ≠V„
ÿÔV^·°D, ∂]Ô›Á> zÁ≈›m¬ ÿÔV^·°D. ƒl´V›>Ï K.∂*Ú›y[ ¤ÈVo ∂kÏÔ”D x«D\› ÷©´VÍD ÁƒB›
k¸vÈVD. ∂[√[ x„l›y[ ºÂƒ[. ÁƒFlm ÿ\·Ÿm \uÆD √BV[ WÔµflE¬z ÔV>Ï ÔV]ˆ g˛ºBVÏ
∂©m_ ÔV]Ï. ÷´V\ÂV>A´D. 15.12.2009 E≈©√VÔ ∞u√V| ÿƒF]ÚÕ>™Ï. E≈©√VF ÿƒF]ÚÕ>™Ï.

18
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430

]Ú\Á≈l[ ÿ>π°Á´
cÚm xÈD : «ˇx_ cD\› ∂„\› BVÏÔV[ ´„\m_ÈVN ∂ÁÈN ááá >ta_ : ÿ\·Ès «V∏¸ ∂©mÏ ´Î¤V¬ ÔV]ˆ Û‡∏
k∫z>KD, ∂Áw›>KD :á ̧•^·VÏÔ^. ÷Àkƒ™∫Ôπ_ ko ∂ÀoBV
∂_ÈV„ ∂_ÈV>Á> g™V_ zw©√kV]Ô·V™ ®[√>uz c>s ÿƒF√kÏ ®[Æ
∂Áw¬ÔVyÏÔ^ ®[Æ kÚD k„«V∏Ô”D, º>À√Õ]Ô”D ®[™ \‚|º\ ®_ÈV ÷¶∫ÔπKD
kƒ™∫Ô”¬z zÏgM[ s·¬ÔD ÌÆ˛[≈VÏÔ^ ÿ>ˆ•\V? ∂Ï›>D Ák›>V_ ∂_ÈV„ ∂_ÈV>
s·¬Ô›Á>© √VÚ∫Ô^. ∂Áw›>_ á mg ®[≈ ®kÁ´•D c>s ÿƒF√kÏ ®[Æ
BVÏ ∂_ÈV„°¶[ ºkÆ kVÏ›Á>Ô”¬z zÏgM[ s·¬Ô ÔÚ]BkÏ ÔV∏Ï, xiˆ¬ ®[Æ kÕm
Ô¶°Á· ∂Áw¬˛≈Vº´V ∂kÚ¬z º\Á>Ô·V™ x‡√¸LZ[Ôπ[ s|D. ÷m zÏg–¬zD,
®Às> g>V´xt_ÁÈ. ∂>[ ºÔ^s s·¬Ô›Á> ®|›m¬ÿÔV^·V\_ «yq¬zD, ∞[ ∂§°¬ÔD
Ô¬z ∂k–¬z ÷Á≈kM¶D >\m >k≈V™ kaÿÔ‚¶ ÿÔV^ÁÔ¬z x´V™m. ÔV´D zÏgM_
cı|. (∂_ zÏg[á23:117) g>V´\VÔ >\m A≈›]oÚÕm A]B ∂_ÈV„ >\m ∂ΩBVÏÔÁ· c>s
∂_ÈV„°¶[ ºkÿ´kÁ´•D s·¬Ô∫ÔÁ·... ∂Áw›>_ ®[≈V_ ÿƒF√k´VÔ ÌÆ˛≈V[.
∂Áw¬ÔVyÏÔ^. ÷m >V[ ®[≈ EÈ kÁ´BÁ´ÔÁ·
(∂_ zÏg[á28:88) Ák›m¬ ÿÔVı¶VÏÔ^.
∂_ÈV„ ∂_ÈVÁ> ∂Áw¬ÔVyÏÔ^ kaºÔ¶ÏÔπ[ √VÏÁkl_
®[≈V_... ∂_ÈV„ ∂_ÈV> ∂Áw›>_ ®[≈V_ #´›]_ gÔºk WflƒB\VÔ ∂_ÈV„
®kÁ´•D Ô¶°^ ®[Æ ÔÚ] c^·kÏÔÁ· ∂Áw›>_ ∂kÏÔπ[ c>sBV[. º\KD
∂Áw¬ÔVyÏÔ^. ∂>Vkm \´Ë›>kÏÔÁ· ∂Áw›>_ ®[√m ˜©´X_, ƒVo«V™ x‡t[Ô”D,
k∫ÔVyÏÔ^ ®[≈ s·¬ÔD >V[ >V[. ∂>[ ∏[ \Ȭz\VÏÔ”D
®[√Á> º\uÔı¶ ÷Úkƒ™∫Ô”D ÷Õ> kaÿÔ‚¶ º>À√Õ]Ô”D, c>sBV·ÏÔ·VkÏ.
ÿ>π°√|›m˛[≈™. ®∫ÿÔ_ÈVD k„«V∏Ô”D ÌÆD ÷Õ> (∂_ zÏg[á66.4)
∂_ÈV„ ∂_ÈV>Á> ∂Áw¬Ô >Á¶ s·¬Ô›]uz zÏgM_ g>V´D
ÿƒFm kƒ™∫Ô^ kÚ˛[≈™ºkV c^·>V? ®[≈V_ xu§KD ÷ÁkÔ^
∂>uz ÷ÀsÚ kƒ™∫Ô^ >V[ zÏgM[ s·¬Ô›]uz \Vu≈\V™m.
>©¢Ï gzD. ∂°oBV¬ÔÁ· ∂Áw¬ÔÈVD :á
Â∏\VÏÔ”D, ƒ«V√V¬Ô”D c∫Ôπ_ ko (c>sBV·Ï)
˛BV\› ºkÁ·lKD ̶ ∂_ÈV„°D, ∂k™m ´ÛKD, Ú̇
∂Ák ∂kÏÔ”¬z √]Èπ¬ÔVm. \´Ë›>kÏÔÁ· ∂Áw›m^·™Ï. √È
Á\_ #´›]oÚÕmD ̶ ÿƒF√kÏÔ·V™ ÿ>VøÁÔÁB WÁÈ
÷[–D ∂kÏÔπ[ ∂Áw©Á√ºB ÂV‚Ω, ¤¬ÔV›Á>•D kw∫˛ kÚD
∂§BV>ÁkBV™ ∂_ÈV„ ∂Áw›m^·™Ï. ∂ÀkÁw©A
ÿƒs•≈©√‚|^·m. x‡t[Ô”D gkÏ.
∂_ÈV>Á> ∂Áw©√kÁ™ s¶ tÔ
ºÔ| ÿÔ‚¶k[ BVÏ? (∂_ zÏg[á5.55)
(∂_ zÏg[á46:5) zÏg[ kƒ™∫Ôº· zÏg[
\M>ÏÔÁ· \Æ√Ω•D kƒ™∫Ô”¬z s·¬Ô\π©√>uz
®ø©√©√|D ˛BV\› ÂVπ_ ∂Ák ÷[–D EÈ c>V´∫ÔÁ· x‡t[Ô·V™ gı, ÿ√ı EÈÏ,
÷kÏÔ”¬z ®]ˆÔ·V˛ º\KD ÔVıº√VD. EÈÚ¬z c>sBV·ÏÔ·VkÏ.
∂kÏÔπ[ k¬Ô›Á> W´VÔˆ›m ∂_ÈVÁkB[§ c∫Ô”¬z (∂_ zÏg[á9.71)
s|D (∂_ zÏg[á46:6) ÿÂÚ∫˛Bkº´V, c>sBV·º´V ÷m º√V_ √È kƒ™∫Ô^
gÔ ˛BV\› ÂVπ_ xiˆ¬zÔ^ ˛Á¶BVm. (∂_ zÏg[á2.107) ˛Á¶¬zD.
k∫˛B EÁÈÔ^ ∂kÏÔπ[ ∂_ÈV„ ∂_ÈV>Á> cÈÔ ÔVˆB\VÔ‚|D, \VϬÔ
k¬Ô›Á> W´VÔˆ›ms|D. ®™ºk ÿÂÚ∫˛Bk´VÔ g¬z√kÏÔ”¬z ÔVˆB\VÔ‚|D ∂m ÂÁ¶©ÿ√≈
∂Áw›>_ ®[√>[ ÔÚ›m ÷∫ºÔ c>V´D EÈÕ] kÁÈÁB© \uÿ≈VÚkˆ[ c>s ÷ÚÕ>VÔ
k¬Ô\VÔ, Ô¶°^ ®[Æ ®ıË º√V[≈m. ∂m ŒÚ Ì‚Á¶ ºkı|D. c>°>_ W[Æ s‚¶V_
∂_ÈV„ ∂_ÈV>Á> ∂Áw©√m ∂Á\›m¬ÿÔV^”D. WflƒB\VÔ cÈÔ ÷B¬Ôº\ ÊÏ zÁÈÕms|D.
>V[ ®[√Á> º\u√Ω kƒ™∫Ô^ Ì|ÔπºÈºB tÔ √Èˇ™\V™m. ÷©º√Vm ÌÆ∫Ô^. ÷m©
ÿ>^·› ÿ>πkVÔ s·¬z˛[≈™. EÈÕ] Ì|>V[. (∂_ zÏg[á29.41) º√V[≈ c>sÔÁ· º>|√kÁ´
∂Áw›>_ ®[√Á> k∫z>_ ÷Õ> ÔV∏ÏÔ^ ®[Á™ s‚| xiˆ¬ ®[Æ ®©√Ω Ì≈ ÷BKD?
®™ ÿ√VÚ^ ÿÔV^”>_ :á s‚| ®[ ∂ΩBVÏÔÁ· koÔ·VÔ ƒˆ ∂©√ΩBV™V_ ko ̶Vm
®™ºk >V[ ÿ√VmkVÔ g¬˛¬ ÿÔV^· WÁ™¬˛≈VÏÔ·V? ®[Æ kÚD kƒ™∫Ô”¬z zÏgM[
∂Á™›m ]Ú\Á≈ WflƒB\VÔ ÂVD ÔV∏ÏÔ”¬z ´ԛÁ> JÈD Â\¬z Â\¬z ÿ>ˆBkÚkm
s ˆ ° Á ´ B V · Ï Ô ” D sÚÕ>VÔ >BVÏ√|›] Ák›m^º·VD. ®[™? BVÁ´ koBVÔ ∞uƬ ÿÔV^·
(x‡√¸LZ[Ô^) ∂_ÈV„ (∂_ zÏg[á18.102) ∂_ÈV„ zÏgM_ ÿ>π°√|›]
∂_ÈV>Á> ∂Áw©√Á> >Á¶ ÷m º√V[≈ √È kƒ™∫Ô^ c^·V[? zÏgM[ kƒ™∫Ôº· Â\m
ÿƒFm kÚD kƒ™∫Ô”¬z ∂Áw›>_ kÚ˛[≈™. ko ∂ÀoBV ®[√>[ ºÔ^sÔ”¬z ÿ>πkVÔ
®[≈V_ k∫z>_ ®[º≈ ÿ√VÚ^ ∂Ï›>D Âı√Ï, c>s ÿƒF√kÏ, s·¬Ô\π©√Á>© √VÚ∫Ô^ó
ÿÔV^·ºkı|D ®™ cˆÁ\BV·Ï, º√V[Æ √È c^·™. ÷[≠V ∂_ÈV„! ÿ>πkÁ¶ºkVD..

19
¤™kˆ á 2010 x«Ï´x_ «´VD á 1430
kVƒÔÏ \[≈D.....
ÔıËBtz «Î´› \ȤțÁ> xÔÏÕ>kÚ¬z x«D\› c¸\V[ - \mÁ´ 12.11.2009
∂kÏÔ”¬z... ∂¸vÈVx ∂ÁȬzD √V›]«Vs[ \D ®©√Ω ®‚|D «Î´› ∂‹l[kÈm º>Vπ_
k ´„\m_ÈVN k √´ÔV›m¯... ÔıËB›]uzˆB gEˆBÏ ®¤\V[ x„l›y[ gı¶ÁÔ
ÂÈD! ÂȺ\ sÁ·Ô! ∂kÏÔ”¬z >∫Ôπ[ ∂¬º¶V√Ï >ÏÔV ÿ√VÚ^ ∂u≈kÁ™ BVÚD á ∞[
m_ÔVl>V \V>÷>µ kÕ>m. ÷>µ Ôı| ∂Ô\˛µÕ>m. ∂_«Dm \Á™s•D sÚD√\V‚¶V^ ®[≈ ÌuÁ≈
k„«V∏Ô^ xÔ›]Á´ÁB ˛a›m o_ÈV„. ®M–D ÿ\·ÈV™V...? ÁƒB› cÁ¶›m Â∏ ∂FR© ∂ÁÈN¸ vÈVD
®§˛≈m. >∫Ô^ √Ë E≈¬Ô ∂©√V¸ t¸√VN ∂_ÔVLt, ∂kÏÔÁ· ∂[Á™ ´Í\V
kVµ›m¬Ô^. Â∏Ô^ AÔµ \VÁÈ º>À√Õ]l[ \¶K¬z ƒˆBV™ ∂ıt›]ÚÕm ÔÁ¶E kÁ´ ºƒÁk ÿƒF>
ÔV©∏B\VÔ kΩ›º>[. >∫Ô^ º\ÈV™ s·¬Ô\VÔ ÷m ∂Á\•D ®[≈ k´ÈVÆ Ô_ÁÈ•D ÔÁ´Bfl ÿƒF•D AM>
√VÏÁk¬z ∂–©∏ Ák›]Ú¬˛º≈[. ÂD∏¬ÁÔl_ ÂV[ ÷Á> ®øm˛º≈[. k´ÈVÆ. ŒÀÿkVÚkÚD √Ω›m
√Ω›m ®øm∫Ô^. >ÏÔV ÷>a_ >twÔ cÈ\V¬Ô”¬z ∏Ω›> √B[ÿ√≈›>¬Ô √z].
∂m√u§ s\σ™D ®øm∫Ô^. \uÆD ºÔ¶VÔ º>V[§B g´Ë Ô\VK›y[ «Î´› ∂‹ ÔÏ´\_ÈV¯ kΤ¯
>∫Ô^ >√VÁÈ ®]Ï√VϬ˛º≈[. √VÔs•D, Á√˜ ≠V ±ˆ•D >©‹¬ ∂kÏÔπ[ kÈm º>Vπ[ ∏[A≈tÚÕm
k¸vÈVD. ¤\V∂›>V[ ∑[™› k_ ¤\V∂› ®[≈ t[™ÿÈ™ ®]ˆÔÁ· ÿk‚Ω Tµ›]B
ÔsÁ>fl ÿƒD\_ x«D\m >V«V \>M ∂Ω©√Á¶l_ ŒÚ \VB º\VÔ›Á> ÿ√ÚÁ\¬zˆB ÁÔ ®¤\V[ x„l›y[
á ∂]´VD √‚ΩD. 30.10.2009 ®u√|›] >tµ ÂV‚Ω[ ∞Ô cÈ\V¬ÔÁ· gı¶ÁÔ ®[Æ √Ω›> º√Vm ®ı¤V[
\]©∏uzˆB >ÏÔV ÷>µ gEˆBÏ kaÿÔ|©√]_ √∫ÔVu§BkÏÔ^ c¶DAD EÈÏ›m ∂¶∫˛Bm.
∂kÏÔ”¬z ∂¸vÈVx ∂ÁȬzD. ®[√]Á™ ∂Õ> \VB º\VÔ kÁÈl_ AÁ>B_ √z]l_ ∂´∏¬
>ÏÔV ÷>µ √›]ˆ¬ÁÔ >k≈V\_ E¬ÔV]ÚÕ]ÚÕ>V_ º\uÌ≈©√‚¶ ∂Õ> >©‹¬kVÈVs[ ∂‚¶ÔVƒ›Á>
√Ω›m kÚ˛º≈VD. \V>ÿ\VÚ xÁ≈ ÔıËBkV–¬Ô ŒÚºkÁ· ÿ>ˆÕ]Ú¬Ô ÿkπl‚|¬ ÔV‚ΩlÚ©√m
√›]ˆ¬ÁÔ kÕ>V_ Â[≈VÔ ÷Ú¬zD. kVF©Aı|. g™V_ ]Áƒ >k§B ®_ºÈVÚ¬zD Â_È ®flƒˆ¬ÁÔ!
÷Õ> √›]ˆ¬ÁÔ JÈ\VÔ›>V[ ÁƒBm Ô©√o[ \VKtBVÔ >V–D >|\V§, Â_ºÈVˆ[ ÔVÁÈ x›>t¶KD,
kDƒ›]™Á´© AˆÕmÿÔVıº¶VD. ÔıÔÁ· JΩkıD ∂|›>kÏÔ”D ÁƒB›\VÏÔπ[ º\[Á\ÁB s·¬zD
º\KD ÷Õ> >ÏÔV ÷>µ k·ÏflEBÁ¶B zÚ¶ÏÔº· ®™ >|\V§•^·VÏ. «y¸Ô”D gË›>´\V™ g>V´›m¶[
Â∏Ô^ ÂVBÔD ∂kÏÔπ[ k¢ÈVkV_ ÷k´m º≠¬˛[ ÿkπX¶V™ Ú…©√|›m˛[≈™.
∂Á™›m ∂ÀoBV¬Ôπ[ k¢ÈVkV_ º>À√Õ][ 200 kÚ¶ ÷Á≈ºÂƒÏÔ^ ®[≈ ®∫ÔÁ· *§ Â[≈VÔ
mg ºÔ‚˛º≈VD. A›>Ô›][ ŒÚ EÈ √z]ÔÁ·BVkm Eˆ›ms‚º¶VD. ÔV´D Aiá◊¬Ô^
∂Î\_ á ºƒÈD 6.11.2009 ÷kÏ Ôı]≈Õm √VÏ›]ÚÕ>V_ ∂kÁ´ >V[. ED√Vo¬ÔVÔ ◊¬ÔÁ·
(gEˆBÏ z§©A á ¤™V© ∂Î\_ #¬˛Ák›m Ê´V‚ΩlÚ¬Ô\V‚¶VÏ z§©∏‚ΩÚÕ>m Â[≈VÔ ÷ÚÕ>m.
ƒVN© ∂¸vÈVx ∂ÁȬzD. ®[√m ]ıD. 200 kÚ¶ ÿ√uº≈Vˆ[ ÷≈©A¬z©∏[á √È
>V∫Ô^ ®ø] ∂–©∏B ÷´ı| Ô‚|¬ÔÁ>l[ 2gD √]©∏_ 49gD ƒÕº>Ô∫Ô”¬z sÁ¶Bπ©√m¶[
ÔÕ#ˆ º>]ÔÁ·•D kÚD >ÏÔV √¬Ô›]_ 2 √V´Vs_ ÿ\·ÈV™V ÷_BV¸ √B–^· √z]BVÔ°D ÷Ú¬˛≈m.
¤[]ˆl_ ºƒÏ›m¬ ÿÔVıº¶VD. ÷m ÔVÕ>Èsl[ Â[M\Vs[ ÔÏ√ÈV º√Vˆ[ cıÁ\¬
z§›m >∫Ô”¬z ÂVD ®ø]B ÔΩ>D ƒ¶È›]oÚÕm ÿkπBV™ \Ȥț][ ÔV´›]Á™ √‚ΩBo‚|
>∫Ô^ sÈVƒD >k≈VÔ c^·>V_ ÂÆ\›Á> ÷k´m c¸>V› Ô\VK›y[ ÔV‚ΩlÚ©√m ÔVÈ›]uzD √Ω©∏Á™ á
]ÚD√ kÕms‚¶m. ƒˆBV™ OÔÏÕm √VÏ›m ∂–√s›> s>›Á>•D EÕ>Á™ÁB ˛·ÏÕ> √z].ÿ\V›>›]_
sÈVƒ›Á> ÿ>ˆB©√|›>°D. Â[§, √¬ÔV k„«V∏ ´U› ∂„\› Ô∫ºÔVN ÔVÈÕ>VµÕm >ÏÔV ÷>µ ÁÔ¬z
k¸vÈVD.) º>À√Õ]l[ k´ÈVu§_ 145gD ˛Á¶©√m √´kÈVÔ c^· zu≈fl ƒV‚|
√¬Ô›]_ ´U› ∂„\› Ôı¶ kÚ›>›Á> ∂π¬˛≈m. \„Ø©
\]©∏uzˆB >∫Ô^ ƒJÔD ÷[√∫Ôπ[ kı¶kV·›Á>•D
∂¸vÈVx ∂ÁȬzD. ÂÈD, ÂÈD ¤V[ x√V´¬ á >fiÁƒ. 03.12.2009
∂_ÈV„ ÿ√VFÿƒV_KkV[ ®™¬Ì§B
ÔV sÁw°. >∫Ôπ[ >ÏÔV ÷>øD ÔVLD ÂVº™V›>s•D √Ⱥ√Ï ∂¸vÈVx ∂ÁȬzD, >∫Ôπ[
A¸>ÔxD mı| ∏´∑´xD ˛Á¶¬Ô© x[MÁÈl_ ºÔkÈ\VÔ {ˆ™ºƒÏ¬ÁÔ >ÏÔV ÷>Áw kVE›º>[. tÔ°D
ÿ√uÆ ∂Ô \˛µÕº>[. >ÏÔV ÷>µ ÿƒF> ‹ÁÈÁB ∂ÏkVº« √B–^·>VÔ ÷Ú¬˛≈m. ÂkD√Ï \V>
∑[™› k_ ¤\V∂› ºÔV‚Á¶BVÔ vÈVvVsKD, √Ω›]ÚÕ>V_ ∂©√Ω ÷>Áw ®™¬z ∂–©∏ Ák¬z\VÆ
]Ôw ÔV>Ïko ÂVBÔt¶D mg ®_ÈVD ®ø> mËÕ]Ú¬Ô\V‚¶VÏ. ∂[A¶[ ºÔ‚|¬ÿÔV^˛º≈[. >ÏÔV
ºÔ‚¶k™VÔ ÷Ú¬˛º≈[. ¤[]ˆÁB•D ÷›m¶[ ∂–©∏
∂m°D cıÁ\>V[ ∏›][ Ák¬z\VÆ ºÔ‚|¬ÿÔV^˛º≈[. t¬Ô
÷©º√Vm ÿkπkÕ> >ÏÔV ÷>a_ \ȤÈD √‚¶ mËBV_ ÂÆ\D
ÿkπkÕ> ∂›>Á™ Ô‚|Á´ÔπKD OÔ´¬ÌΩB >©‹¬ ¤\V∂›]™Ú¬z ÔVÔD Â[§!
zw©√kV]Ô‚z ƒˆBV™ ƒ°¬ÔΩ ÁƒB› ∂>V°_ÈV„ Head Constable
ƒV©∏|km Â[Á\ >ÚD ®™ ∏ΩkV>D >Ï\Aˆ. 7.12.2009
kw∫˛ ÷Ú¬˛SÏÔ^. ∂|›> ÷>aKD ∏Ω¬zD º>À√Õ]B k„«V∏Ô”¬z
Ô|Á\BV™ xÁ≈l_ ®ø>°D. ÂV[ ®∫Ù™D ∂ÀoBV, ∂[∏BV¬Ôπ[ ∂¸vÈVx ∂ÁȬzD,
÷›m¶[ ∂–©∏•^· mı| ÿ√B´V_ {>©√|D √V›]«Vs[ >∫Ô”Á¶B >ÏÔV ÷>Áw kVE›º>[.
∏´∑´›Á> ]Ú›>D ÿƒFm ÂÆ\D ®‚|D? ®[√Á> ÂVD EÕ]›m tÔ°D ∂ÚÁ\BVÔ ÷Ú¬˛≈m. ®™¬z ŒÚ
ÿkπl|\VÆ ºÔ‚|¬ÿÔV^˛º≈[. ÷©√VsÔπ¶tÚÕm ÂDÁ\•D Â\m ÂÔÁÈ ∂–©A\VÆ ºÔ‚|¬
Â[§, ®[ÆD mg°¶[ ∂|›> >ÁÈxÁ≈ÔÁ·•D ÔV¬Ô k_È ÿÔV^˛º≈[. t¬Ô Â[§.
E.K.S ∑_>V[ ƒVNA ÔV]ˆ á ÂVÌÏ ≠Z‡© ∂_ÈV„s¶D Â∏Ô^ ºÔV\VM[ S.ÂkV©¤V[ Sub - Inspecter
09.11.2009 √V>´iÁƒÔπ[ ÿ√VÚ‚¶V_ Ô^·¬z§flE - 7.12.2009
ºkı|ºkV\VÔ.
WÚ√ÏÔ^ :
c¸\V[ ºƒ‚ B.Com., m√VF WÚ√ÏÔ^ :
ÿÔ·´k gºÈVƒÔÏ : º≠¬ ÷¸\Vl_ M.B.A.,
ÁƒB› \›y[ ∂«\› ƒ¬ÔV©, B.E., ÁƒB› ∂©m_ ÔV>Ï, M.S., (I.T)
«V∏¸ Ú¸mD ∂o (cÚm) √Vˆ¸ ∂„\› ÔV[
WvVÏ ∂„\› B.E., √V˜_ ∂«\› ÔV[

20