You are on page 1of 11

rl

'El elEl
.vt'61
gl Ht
L<

t;g
F{<
wt7|Fl
tt NO
.iil <Fll*l rsl YN
i-,i
ql 9l #t6i Ti>l
=t':-l
<rEl
!fN

?l3l
>l- '-' - '5
l- .H

FT
<-!l

e
frl;l -d
() ;
En ho !s

€#
:
:
:
gl
:
.:z $l gt *_ g
<r.ll i N<
,32
gl 'El .-E =
+ 9ts

rF
:

fl c^=ry
E
i
xv
F.ll
i
:
3t 5 r5d
"^-
v

Qlr.=t
st: {a l
r hll (.) I '-d
:'ll Fl
q[ gl --
<[ 6!
>ril
r ll .E
I
cl F,/E ,Fi :5

ilrl E{
dI
Vll Hl -!o
Er ai I
'-u
iJll i{ | +
Nh 5l
sll
a[
lfAt
Nl
-\ti c!
trt
gl
i
'El *=1 i
4Jlcl : 5cg
VE
'tr .v
.:v

=l .:-8
Fil :l
5.1! Jal
qLE oo'F
J 'q=
R

.E >ri
i2x
=
|,'O
bl ()g
E .-.
vl ;

El
*l
uEr Er r"
L
:()"
; sl ii = g
tr -6r-i\l L/
^+r - -
T! r-.: eh
F+t
rtsl
vl
el
:,
A
A#:H,
i*
!Yi
I'Fi
€-
i

Eilrss
;!';12 c)
HIE
EtE Fx
FV
'cur|'ig
sl >r.q
\J
c6t
r-{
d
::
i .:,
i0)l
i di

iEi
.:t
ryslF8
#El? e.?
il =l:=
sls
Hlx s.tr
i:i<qlr=;
<H! €l v
I
t-itsi
I
f) H0)
it -\' -'-+'Fl
'r1 C)
dl bd
tl ^t
r.l.i
t.6i
:F
i-i Fs -d

?l il" *Y ;qri
,h
m -i.
H€
'f;+- rf;i
:Zl
vi tr'
A
E i-\l
hr E: Lr
6)';:^
ii
=-
{
=
F#
:Oi
.!f,
;:O'
:mi
?El
;:91
en
0F
H
Et.V .E-
3:b
o. il"
F">
bO
lv>Li
F4
(a
.*l
al
flEIE*
1'>l>E TIE= HE
-, -hr*-v El
H
-

6.YS
rr (d

tJ ()l .cE=l ,v2 sl !r) tr-:=.i-e I ^O


t*, >51 3_v *l =;;c)::63 .E.rC
qE
iEi;l= = <l.U* f;2.;> >>Et
d
\
4
C)I

.Yt
EilT=
EI ET
-E
;i?S*9 s:c EI
>x
0) ar
-c

q)
4f
>l
'I
ql
='il=; flf r aE # E 9.;
\q)
oo=
()-
bo
.
q)

-q)

€l
il x :amn
^:HU
H,^()
|-l
c)
<l <l -*
fi7E,.T I{ITLITT{:TA

A} }L{KLARIN iI-ER! SSEtrrpITglU CPVR.E ACTSTNBAN SINIF'T-ANBTRB&4


ihakiarrn nitelikleri bakimrndan yaprlan srnrflandrrma)
Ertlek tlakler isEi? hakl*i'iEdreEi hahlar
ffi.,rr ol,.-
Kisrlere'inallar uzerirrde ve "dicer krsil tsirbirlerivle beiirli bir iliski icinde bulunair
--_l-- rra#
'\
&gggt en
genis rretL-ileri rzeren iraklardlr

ciira'ilehi l ffioleri l-lprl'ee irrr hrL.lcr'e "rc.r-'lff-


siir*lel;ilerNaklardu'. Aiacak irakkr- aile ve
uvmakla
ffi
v*kitlmliidtir. Mallar tizerindeki ve miras hukukundan dcEan haklar bu haklara
kiryilere iligkin mutlak haklar olmak uzere ornek olarak gosterilebilir. Alacak hakkr
lt{r.ve avrrlabilir.
| iki-ve ayillaDrllf. alacakh iie bcrgiu arasrndaki iliqkiden do$an
].r-n - ," dizerindeki mutlak h*h-lar
l'1) Mallar t t 1 r
haklardrr. ,\
UrneQrn ev sahibi ile
'r t'
kracr
l.'-/
I a) Maddi ma!l*r iizerindel:i ! arasrndaki ilighiden dogan haklar. Bu liaklar
.. hericese kargr cie$ii: yainrzca bu huiruki
h:l:lir ve sri,.n'lr a.. r:i haklar cli'rak i-izere ikive iliskiCe bulu::al ki-cilet-in bir-'-.'irlelii:e karsl
ileri siirebildikleri hak:larc'lrr.

dogar. Borcun kaynakla., r .t^


ud hukuksal
+
ir*lemler- haksrz fiiiler ve sebepsiz
.ilapa;l;"lr;* m"'+!nE; Ilqnl4l
hnlrln*. P" Lolrl.. -o- -itt loot"-orlir
AVrrSrrrrwoirrvvrt.
Jll!! L lltDltlll
=--
EIEUtr!4tl . UU ttqt\I4l

J- t.-t-
(J.t l f\ -^L:L:.-:.-
s<allluit.tlil t-^^l:;i-^-:-J^1,;
l!€ltul Ll4Ct tl.tuvnI
L-l. l--
l!<lNtdt Nisbi haklar belli suie iqinde iieri
- stinihnez se zamanaql rnlira u$rayan haki ardrr.

mutlak haklar (velavet- vesavet sibi) olarak Genel dava zamanastru siiresi 10 5'11411.
.'rtttttttttttttttttttltttttttttt--- igg
--.-.r.-L:t:-.
a1}-lllalrrrrl m.125)
-

B) IIAKKIN KONUSU ACTSINDAN SINIFLANDIRMA


i'} ]VLALVARLEGI ELAKLART

acak hak ni haklar **1 adcli de$eri olapr li v#niivle fikri


a l- - ---I. l-
- -l-
--l-l----
/-!-iacaKrrYa uui (- !uLian ye*iEek do$cr-a;ca:
irit e,'lirni i cternp do5rudan eeemenlik Roman, patent,
-:=i#la
,etkisi sa$lar saflavan herkes* Kira iliskisini fesih marka eibi mailar
-&-
hakkr, 4fum, 0n alim, iggrjs$S&iS&&,aidil
-'G
--
h o lr l o.r{ tt' Q tr t li t crori
"lrm hcLL r nr*.clr
-F
---
sayrdadrr

2) KES! VARLTGE H,A

@. klsiiidin manevi vominri ileilendiren haklardrr SUlliElSEltJl ve aile


h"l."l^'-Jo,r
rlul\ut\ullLlalrt Jniot
uui*rr hoLl"t l.tr
r!g[rgr uu hak!ara crnek olarek gcster-ilebi!!r. Bu haklar baEkastita

rievrerliiemez. lr4ira s voir-ivia i:aikasn'ra geq.rnez.

c) FL&KLAREr+ APSACT -vElA ETKir,ERi ACESENaAN WL4


Egemeniik Efade Ede* E[akBarl e*iiik S*Eurucu Hai{Ear*
Ye*iEik Soiurntay*n Ffaklar k sahibine tek yanh irade agrklamast ile
Hak sahibi hakkuu kullandr$r zaman diger baskasrnrn huh:k alantnda sonu.e. daEurma
:,-_1_7-_, *_^--'..-
kigiierin i:una engel olmaraalan veya i;eiii lIuKaIil v trt lt .

eciim<ie buiunmaiarr gerekir. Ayni haielarda a) Kurucu i airrn, a-n 4irm, S;riairrn hakian)
'.- ---_'*
da aiacak haklarrnda da durum bovledir. Bu b)Fozucu (qo-Ziqqmenin feshi)
haklann kullarirlmas; sonucu yeni bir c)Degigtirioi {segimlik barEiarda edinr

hukuksal durum mevdana gelmez.


***,qvlTi E{AKLA
F#t *ynri Eraklar-

ry\
verir

.ri l-ri
g?
Ul {eiti" l*affi
teminai alttna alan,
nral satrlai'ak@
--^L.^:
t'eiir irak-frr. ry
---
seiiedi) clarak iki3.e
ilpot*t, borq seirdi, irad
ayrtltr.

da vermeYe Inec
n,-
'_: r€
.Jt\'+
==
--
- 4Rl-
Fr -(a
r:>^
A}
Fq2 -uFq
t-c 14
*+
ffi
\ fl.
FE{
4f f,.) c 9J
e
4t
L\J

J
*> :
,tJJJ \J
\iqtr

fil
'v -

\#t
-i4 :
-\
fl
F\
g--
\-
-
f{
(fr
ia
(g) F
\51
#r<
E
F{
flc
FIA
*
M fl) x-' b\J
)bftJ\
\tg
Ef
ffi
.j +#
F2 nffi(J
L

#
'd) L \l
7 q3 F
@ = - 6J
;= _:i _= H
iI r. L\J
=(-'4eF =-.,, >bs
'JJ'
-
-!4
tA E r:i
Ze
ffi
4\
€i
\.\J
lF
i
SJ G
\u )3 r#,
:
o Fi =
.J
-\f,)
k4
_---J
,## -l:'
eE
.-- : -.- g-r )b.0
_F{J (J
A

L\)J
R F. -E
R
lF-{
-
- -

t*+ C{ CR
5fi\
*t gt#
ilt
Hi
rul
ffi'-
f;l
--ll
:t €
r:l
€-i L :- r
!5-

+l
-.LJl l= 'Hi .rJ!t=Ld -
:el| ss*H'PH
# LIJI 4 ffl
"-- | tU
=l i '.** '*+ H \.j F, g
-:+ \"d
.[]{
)egj A
rv

€t dl
ffi
F--
-: '. V d (,=<
\ E
*
nt
#t
F* ! l
5i$4i i"l =r; {'=
-l
a *ir
ut G =Str5_d) G H(r
tri =
R\!---:.UJ:"-L\J
fi.tl
\tsl
'u
R
b\r {"1 . }bc
)cJ$
-b!L#

fr
Y{l)t =i
#l
\l =
ds
ilQl *.;=
\# F#
-
ts<
GI EEE
uf :-: (s-
..ryla^
| \s)
F1 il\E Ce
#l
L{I F\. -i
srl \*F
#t
url ffi
qE g:i
fd
5ff)
€l il
eF#l .d
r.J

ffi*q a
#l
F \T
\dT T\d
,:<
H
*i
kl
E6=H
\J ri-r
ef
e\#l i H dl Lu
=
El s h ,{o'P
.E e . .Fq
lsw'+ "Yl

s
=
bAb*
R=)l
€l
Fl
er--11
llJ
-
H
-
4
ffit 5 - I r---l
Ei #i-;:e}Uhl-V:
-.i<t FiE=c5E:GG
H
#
Q
Ht
,l -' , -,,i
,e4:M-e"dvh-c
dl d
L\)I - J +i ;i\4--\J= <Fi 'ir
Atf,
Hl F# '€i
-l
>l
G=,e3=+;!
f , *_d i+r

€i
<l r r I
Al # nl ca t
I
e
frt
*
-bv
ffit )b0
HI
L\,I ?L\J
r-{ g*{
$<5,{,__}
\lI
tr-
I

t
fl '
F:
d
L\]
=
L\J
#f<
rr{
dt -+f,j# *
b\d
#l I
-

qJffi aJ -gHr=
q r{J
I

F&{ | tr
*-& #
"+:}E
I

e! tF{
(n {F"E
IJ
**ffi (##J
tr41
L\,I a# n NFtJJ
€l
f,tIt(
$-{
R
\l
#-rrr
tfu 'r-{ 1;
rY
6*{

V
rd#
tH
U)Vf,'#
ca*JJ
€. \

6
JI
I # F Fq#;J
.#
e
.€F*
r.A
- CU L\} e FrL{ |t.J F*
w-{lI
HI
rla
nq ,\-
fffi \J u 0)E
)bo
ffi
\dF
,+a
rul
t'
ts*<
<# H )bs eu

= :G til

m-Y
I TJ
:F F4:
ftt
g)l
I FJ*l
rft 'g ?{
ofr \-/ r!-; -q
t<l
>t V I
fl^.I
I

6)l
\gl
rla
€1.
.F+l
)as
(}I
cll =e
fi-) |

1-1
-,
I d\
\JJ fr)
.r*{l '(J =d # Fi
f\

fll f- /a f-
ffi
$-i
cg F<
R
F{ JJ
6 )l "Fh a r"d
--il
Ll_-t I
$-i
#|
L\)
i<ffi
(J= L<
() V \l
:51 r+ L-t
N
Ff F=
tu
F+l \l L\
rtJ
.r<
V.
'E .J
fr d
trd
"t4
:=l
rAl . $-r $< V +J
utl ?-d
ts () . rE:4 ()
L\J /1
.F{l V r----l
. r-{
.F{ h
$<l FT -6 [/]q ;rf -
4\l
qJl
/d
LUN Ub er{ t+
F{l {+ <
?, :!d
,o
.F(

L-]EJ
V (.)
- t--------1 I
3 t/-.g
f
I I
Ff C{
MI( rn. 195612 ve trl. 195'da613 eviilik birlifi devam etmektedir'. Boqanmaya ve ayrrhfa
V
cla liai.ai' defildir. Bu h.iiktimler uyarurca talep edilebilecek nafakaya uygulanacak
r'e1i[nig
lrukr-rk hakkncla bir aEikhk yoktur'. MOHUK n.1412 ve I4l4 hiihtimleri kanunca burada

uygulanamaz. N4OHUK m.19'un n1'gulanmast dtigtiirulebilir: mi? Antlan maddelere


bakrldrfrnda evlilili birliginin devamr srrasinda ahnabilecek bu tedbirlerin aile iligkilerinin
cliizenlepmesi. borg.lulala talimat verilmesi, gocrililarm bakttnt ve gegici nafaka tayini gibi qok
gegitli oldugu gortihuekteclir. Ogretide bir gdltiqe gore, bu tedbir:ler gecici nitelikte usiili
tedbirlerclir r,.e lex foi:i uygulanmahdlr6la. Di$el bir gcf'rige gore, erilililc birli$inin devami

srrasrnda tecibir qeklinde talep edilecek nafakaya uygulanacak hr-rkuk tespit edilirken aile
r.,,r.,,1,,,,.^ -
^ o,,lili,iq Azoii ha6lnrrre lrrrralrrrrlrrr
llL|l\Ll-t\uI|4vLl-\1Il|3UUZ5L|U45r4l]lqr!urqrrrr9grr,^>*.,*^ -evlerrrnerritr setrel hirkLimlerini idare gdefl

hghuli- a)/rllmayl gerektirecek bi1 sebep yoktur. Bununla birlilite acele halier:de hakimin
,vabancr hukr-rku bihnemesi ve bu hlikmiin kamu diizenin
agrkga ayktrr olmast halinde lex
6I5.
causae'nin uygulanmastndan vazgegilmesi onerilmekteclir

Di$er. bir gortiqe gore, Mtilga MOHUI( doneminde savuuulan "evlat edinmeuin
nafakaya iiiqkin hiikrimler-i, eqin bakrmr iie iigili oian nafaka talepleli iie tedbir nafaliasi ve
birlikte ya$amaya ara verilinesi haliiide verilen ve evlilik son b';lunca gccu$un Sretigrnesine

iligliin iqtirak nafakasi Scizlegmedeki bafiama kulahntn kapsamtna girmektedir"6l6.

MI( m.191-199'da di.izenlenen "birlikte yagamaya ara verilmesi" bir baqka deyiqle
aylhk kararr6lT halinde ahnabilecek tedbirleri6l8 cltizenledifiinden boqanma ve ayrrhk
4"F'<
stattisrlne mi t6bi olacak?

o't ,,Evlilik birliIinden dofan yilkiinltiliil<lerin yerine getirilniemesi veya evlilik birliIine iligl<in
cinenli bir korrLrcla uyugmazlrga dtigiilmesi halinde egler ayn ayn veya birlikte hahimin rlticlahalesini
istel ebililler.
Hal<iur, eqleri yliki-itnltili.ikleri konusuncla uyartr; onlarr uzlagtlnraya galrgrr Ve e$leriu ofiali rtzast ile
Llzlran ki gilerin yardtmtn I isteyebilir.
Hapini, gerekti$i takdirde eqlerden birinin istemi ilzerine kanunda dngoriilen oulemleri altr".
613 ,,Eglerdeu
birinin isteni i.jzerine hakirn, ailenin gegimi igin her birinin yapacafr parasal l<atkryr
belirler.
Egin ev i;lerini gorniesi, gocuklara baltmasr, di$er egin iginde kargrhksrz galtgmasl, katkt militarlnrn
bel illenhresinde diklcate altntr.
Bu katktlar, gegmig bir yrl ve gelecek yrllar igin istenebilir"'
6ra
Nomer/$ault, s.261, Aynr yonde, Uluocak, s'67.
u't
Tekinalp, (2006), s.213. Bu goriirg Miilga MOHUK doneminde savunulmuqttt'
u'u
Tekinalp, (2006), s.227 .

617
Ayrrhk rlr**
6't.,Eglerden biri, orlak Sayat sebebiyle kigiligi, ekonomik giivenli$i veya ailenin huzuru ciddibigimde
tehlikeye diigtii$i.i stjrece ayrr ya$ama hakkrna sahiptir.

121
ir4K m.115 ve 176'da dtizenlenen yoksr.rlltik nafakasr6ie, MOHUK m.IlD gere$i

bo;anma ve a},nl1ft statiisune tdbidil.

MK m.182'de diizenlenen i;tilak nafakast620 bakrnrmdan MOHUI{ n.1412 Liyarrtca

boqanma ve ayrrh[a ilighin kural uygulauacaktir.

MK m.183 uyannca almabilecek tedbir1er621 ise vela.vetirr de$iqimi konu aldr[rndan

MOHUK n.143 uyarlnca boqanma ve aynhfa iligkin kulal uygulanacaktti' .

Biilikte yagauraya ara verilmesi haklr bir sebebe dayanryol'53 hakim, eglerdeil birinin isteni iizerine
birinil digerine yapaca$l parasal katlcrl,a, konut ve ev egyastndan yararlantttaya ve eglerin tlaliartutu
yonetimine iliqkin onlernleri altr.
Eglerdel biri, l-raklr bir sebep olmaksrznt di$erinin birlilite ),atamaktan kagtttnrast veya oftak hayattn
bagka bil sebeple olanaksrz hale gehnesi i.izerine de yLrkartdal<i isteinlerde bLrlunabiiir.
Eglerin ergin olprayan gocuklan varsa hakim, ai-la ve baba ile gocuklar araslndal<i iligkileri dlizenleyen
htilitimlere gore gereken onletnleri alrr" (m.197)'
"Eglerden biri, birli[in giderlerine kattima yiii<iiniiiiiti$iinii yerine getirmezse, irakim onlir.r
al^---^-,i +^.-^^.-^.-
-.--r--l------^ uLtErIl9Jl
r-
L4lll4tllvll .,^.,^ 1,,-'-^^'. ur5!r
YvJ4 r\trrrrlrr Aie^- o.o ',o'-'..olor"rr., or."r'or{chilir /nr 1QR\
uul9lLllaruta,
Ailenin eliononik varhlrnrn korunmasr veya evlilik birliginden do$an rnali bir yiikiiniliilti$iin yet'iue
getirill-resi gerektirdi$i 61giide, eqlerden birinin istemi iizerine hal<irn, belirleyece$i malvarli$t
cle$erleriyle ilgili tasarrr.rflann ancak ouLln nzaslyla 1,apt1u1r''"ce$ine karar verebilir.
Hakirn bu durumda gerel<lionleuleri alrr.
Hakirn, eglerden birinin taSrnmaz r-izerinde tasarruf yetkisini kaldtrrsa, re'sen dulumun tapu
ktittifilne gerhedilmesine karar verir" (m. 1 99)'
u'n
Boga,,mu yiiziipden yoksullLrSa diigecek taraf, kusuru daha aftr oltnamal< ko;ulLryla geqimi igin
r- -rr---^:- ^l^..^1, .-^C^1.^ :^i^. ^l-:l:.-
dlgef Iafaliall Illall gLlctl olalllllua Sulcslz ulalalt lldr.rr\d rsts)surrrr.
N afaka yti l<ii m I lis ii nii u kusuru ar anmaz (ni' I 7 5 )'
,,N{acicii tanrinai ve yoksuiiuk nafakasiiriii iopiaii veya cliiiuiriiiii geieklerine gore irat biqiminde
odenmesine ltarar verilebiiir.
Manevi taznliuatrn irat bigirninde odenmesine karar veriletilez.
irat biEimiucle odenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklt tarafin )'eniden
evlenmesi ya da taraflardan birinin oltirnti halinde kendili$inden kalkar; alacakh tarafin evleurne
olnraksrzrl fiilel evliymig gibi yagamasr, yoksullu$Lrnun ofiadan kallirnasr ya da haysiyetsiz hayat
siirmesi halinde mahlieme karartyla kaldrrrlrr.
Taraflarrn nali durumlagnrn deSigmesi veya hakkarriyetin gerektirdi$i hallerde iradtn afttrtlmasr veya
azaltr lmasrna karar veri lebilir.
Hal<im, istem 6alinde, irat bigirninde odenmesine karar verilen naddi tazminat veya nafakanln gelecek
miktarda odenecefini karara ba$layabilir"
i,rllarda taraflarrn sosyal ve ekonomil< clurumlarrna gore ne
(m.176).
uto,'Mahke,re bosanma veya ayrrllfa liarar verirketi, olanak bLrlLrndukga al]a ve babayr dinledikten ve
gocul< vesayet altrnda ise vasinin ve vesayet makaurrnu.r di.igiincesini aldrktan sonra, alla ve babanttl
haklarrnt ve Eocuk ile olan kigisel iligkilerini diizenler.
Velayetil hullanrlmasr kendisine verilmeyen egin gocuk ile kigisel iliqkisinin diizenlenmesinde,
qo"1-,g.,,.r ozetlikle sa$lik, e$itim ve ahlak bakrmtndau yararlart esas tutulur. Bu eq, gocu$un balittl ve
e$itirl giderlerine giicii orantnda katrlmak zorundadtr".

r22
4"-'^t' J' {T } / nrK

T|- FJ{ },E E De H! E{.{H €--' H qi'' 5 Lr F{ 8..$. S E_A N C E C EI LrK ii E',FLE R E

A. H:-:karke:r: *yg*Eaxtr:tas! Ee F<ay:taklarl


Fe€ €EIE=EE !.- ,i{aiiirn, sozir-vle v* 6zii-vle de$i;:di$i butu;i k-aiiuiai-da ui gulaiiir
1.,. J^ ,.^i-^-
Kanunda uygulanabilir bir huku;n yoksa, irikim, orive ddet hukukuiia Eore, L' Ll Lt ;t ) {-:ri,.3

kendisi kanun kol,ucu olsavdr nasrl bir kural k*.vacak iciil se cua g*re kaiar .;eiir. '-lfi).-
F{Akirn, karar verirken bi}imsel goruqlerdel ve ir'argi karariarti:dait l,atarlatur. ,.,L'l
,

B. E{ukuk? eEigkrEerin kapsaxen


{. Siil''disf davrs:agc}a
h,L{DDE 2.- Hei kes, hakianni kuilanirken ve borqiantri yerine getirirken dririisti*k
liurallaiina uymak zci"undadii. }.
Eir hakkrn agrkga kottiye kullatlrlmaslnt hukuk di"izeni koiumaz. {),\ L"," : ,
'Jl-i r I,1L: i
k'

lT. iyini*;et
E€AF}&E, 3.- Kanunun iyii:riyete i:*lkril..? bir sonuq ba$ladr$l duru*:lar,ja, asi! ,-^'1an
iyiniyetin varl$rdrr.
a.- --1- r.--.*-.- *^-^r-r^-:-^ -*-^c i.:ndisinden t.^i.l^-.^- Azani rrAc*arnra\ran Li-.4 irrinirrpf
,rtlluill1. uul ulllutt 5t'r gr!!tr! lr!tr 5ut f!( u!t\| lwlr u4lrrr buJl!!r!!vj Irr tllllrJv

iddiasrnda l:uluuanaz. '3''^. /,-r -., I


./ '--'l
IIX. E{*kiffi?iar takciir yetliisi
IX4ABFE 4.- Kanunun takdir yetkisi tanrdr$r ve.rra dunlmutt gereklerini ya da hakh
seliepleri goz onunde tutma-vl erm'etti$i konularda htkim, h'-ikuka ve hakkarliyete gore karar
veiir. t" i
{rt \.d .
^

,--
\-. J-^*^t
!.ltrE;tttt .";r^l;!'!i l""il'iimlar
EtEEqttnEt !luR*EEErur

F€ABIIE Bu Kanun .,,e Bcrqlar Kanununun gelel nitelikli huk-i:mleri,


5.= u1,-e,un dr-rqtit$ii
olcudc tum ozel hukuk iliqlcilerine r"tygulanir. /.
\:,t1.,..:
".a I
F!. Espaf FiuralEart {
=+
r. !sElar yuFiEi / ;.-j .: '/'
/ f

MADDE 6.- Kanunda aksine bir hukrim bulunmadrkQa, tarailardan her biri^ hakkrnr
da1,' andrrdr$r olgularrn vari r$t n t i sp atl a y"tikiimludrir.

IL R.esnui belgelerle ispat '\,{'' { ,'^


:' v7 , "
ndADDE 7.- Resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguiann do$rulu$una kantt olu;turur.
Bunlann igeri$inin do$iu clmadr$rirn ispatr, kanunlarda baqka bir liiihim liuiunmadrkga,
her hangi bir gekle bagh de$ildir.
-l
EI

E/
i:l
'Jt
;>
tA

";ii
tg
;lr
=1,
EI,

I
I

J 15
le 7,
1
a-r N
Fd (u
I
rn
l
I
l'v -r
-- hi,
r\ I
I
l!
/]#
lL 'a)
trn "). -, uad
l€) t'- 6 d,-
J IV
It
a t-
a'>9
NI
4).*
r4,^
l.
rO
a J''d bI)
/1. (S
\l
si c
-i
l-r
m
i{d
l-i-ll
i + i I

J=
;fr ii = || |

le | =
'J |
i

l= 1..6 i
|

Itr{ i;li o.r


l-q Ii
I

> I

tE i;E r:
I
IIFJI

i
i-'-:=rJ I

i,! ,.-: tj
lEPl.-'i l*
I;
I
|
t.Flv*lLl I
..a
;v rrl 5 J-i
il=v:= I vt I

i-- ?
CI
j,fe
la
;F,*
l
= iF
r= c' O
F.
i

i
I

le
l- l;Eo
='
l$ !'q
I'3,)A\
l.X -i?
I

i
lE t=?i tH:vj :t(ri Ii

l:- fi" ltt ! ,a


vr.,l
i= i_-€.i8lE;s 'a.. I

> >z
I

Ir l,F a,io l,d >


j^i G6
I

i t;ti
!r,l
i
Ii

llli i

---L

!
!*
--.:*
2
i\
L*.j
an

1i
'^} t
s.
) itii!
t!sAl-i
,IF
tr l'&
aa
63 im
\
,^(
i- F
3: li:

ts lx ij.., l€
h ii: ;= ;-.r
I

iF ir l.j 1.";l