You are on page 1of 11

`ÆæŒ ŒÆØ ÆıŁÆæ ƌ، Œæı Ø æÆØ

¯ŒÆØıØŒ ŒÆØ ..
ί
«˝Æ ÆæıØÆ ØŒÆæØ ˙ ÆıÆ ÆıŁÆØ ÆŒØŒ Œºø
> ØıŁı ªıÆø ŒÆºÆ ı Æ ŒÆÆŁı ªØÆ ÆæÆÆØŒ ıæØæ ÆŁ

ˆ`¯
ˆ`˝˝˙ ˚`˚ˇ—ˇ¸ˇ
ØÆÆæıæÆ ø ØıŁı -
ŒÆ’ æÆŒØ-
ºø æŒÆº ¯ÆŒºŁ
Œ Æ ŒÆºÆØ ØŒÆæØ ŒÆØıØŒ
(ıŁø Ø ØıŁı ºø ªØÆ

Æ ŒÆÆŁı ÆæÆÆØŒ æƌ،


æºÆÆ ÆŁ
ˇØ ø ºø ºø Øı-
،ƺ Ł
ŁæØÆ Æ ¸ ı Æ -
ıæø
æı ÆıÆ ŒÆØ Æ Ææı ÆÆ-
Ø
ªØÆ ÆŁ ı ıÆØ-
æÆ ºææ
Œ ÆıØı Æ Æ ÆŁÆÆ ØÆŒÆ
˝Æ ªøØ Æı-
ıæøØŒ ı
æÆ Æ ØæÆ æºÆÆ ı ÆØø-
ı ı-
ÆŁ ı Ø ÆæØ ŒØøØŒ
æ ıæÆ ¯ŒÆØıØŒıºªÆ
˙ ºªø ØıŁæØÆ ı ÆıŁŁŒ ŒÆØ
æ ııº ªØÆ ØæØ ı Æ Æ
ı،ƺØØŒ æªø ø Ł ØÆ
ı ı ŒÆƪªºØ ŒÆØ ºº ı-
æƌ،
ºØ
`ØØ Æ溺ºÆ ŒÆØ ÆÆæŒ
ıæØæ ı ÆıØŒ ı Øæ Æ

—ˇˆ¨ˇ ˜˚¸˚œ˝˙ˆ
˚` `˙ˇˇ` ¸˛˙
`ˆˆˇ˚˚´ «¯˝˙
¯—`` ¸¯¯˘ˇ

UTYNOWKOI `ˇ

<˚£» 155-`æŁæ5

`غ، Ø º Œº ªØÆ

ªıÆØæ ` ÆæƺłØ Æ ÆæıØÆ


ØŒÆæØ ŒØıØ æØ ıºŒØ ŒÆØ

Ø Ø ˆØÆ ıı ºªı ı ÆƺłØ


Æ ØÆ ø ÆÆæø Æø Œº

ΠΟΛΙΤΗΣ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 46
²ıóêŁøù ûØù ŒºêúïØù ûõı
îØŒÆúûñæëõıúï
ïŒöÆØîïıûØŒõÿùûØù
öæõøŁõÿó ïöØîþûïù ûõı
îñºóïØ õ ÆúûıóõòØŒþù
îØïıŁıóûêù ¸ïòïúõÿ `ó
ªØÆ ŒèöõØõ ºþªõ Æıûê ñ

Æöõúûõºê éýïØ ÆóÆûïŁïëúï


ÆúûıóõòØŒþ ŒØ õ

öÆæƺêöûñù îïó
öÆæƺÆòíèóïØ ûñó Œºêúñ
ïëóÆØ úıóêŁñù öæÆŒûØŒê ñ
ïóÆöþŁïúñ ûñù úûõó ýæõ
öõı íæëúŒïûÆØ õ

ïŒöÆØîïıûØŒþù

ûñù öÆæÆîúïØ ûñó Œºêúñ ªØÆ óÆ öÆæõıúØÆúûïë úûõ öºéõó ÆæòþîØïù ıöñæïúëïù «˜ïó ªëóïûÆØ þòøù þûÆó
îØŒÆúûêæØõ 躺ïù öØõ ıöïÿŁıóïù ıöñæïúëïù þöøù ûõ ûòêòÆ ˚õØ-
½ıªŒïŒæØòéóÆ ñ îØïıŁÿóûæØÆ ŒÆºõÿóûÆó óÆ öÆ- óøóØŒêù ¯ıñòïæëÆù «úñŒóõıó ûÆ ýéæØÆ» óÆ ðñûïë-
æõıúØÆúûïë úûõ îØŒÆúûêæØõ ªØÆ óÆ ïôïûÆúûïë ŒÆØ óÆ óÆ Æóƺèíõıó æþºõ óûï-
ûÆØ Æöþ ûõıù ïŒöÆØîïıûØŒõÿù
îúïØ ŒÆûèŁïúñ úýïûØŒè òï öõØóØŒþ ÆîëŒñòÆ îØÆ- ûéŒûØí» ıöõúûñæëðïØ ñ ½ïòïºëîõı ïóûõöëðõóûÆù
Œ

Œõöêù ûñù üõëûñúñù îÿõ òÆŁñûó ûõı úýõºïëõı ûñù ûõ üõíïæþ 麺ïØòòÆ úûõıù ıöõúûñæØŒûØŒõÿù òñýÆ-
…ûÆó æûñúï ûõó ÆúûıóõòØŒþ ûØ ïëóÆØ Æıûè ûÆ éóûı- óØúòõÿù ûõı úýõºïëõı ˇ õæªÆóøûØŒþù ªæÆòòÆûéÆù
öÆ ŒÆØ ªØÆûë ŁÆ öæéöïØ óÆ ûÆ öÆæƺèíïØ ïŒïëóõù ûØù ûñù ˇ¯¸³¯˚ Œ ¨éòñù —õºıíëõı îñºóïØ öøù ŒÆ-
ÆöþŁïúï úûõ îØèîæõòõ (îïëªòÆ þûØ öÆæéîøúï ŒØ óéóÆù ïŒöÆØîïıûØŒþù îïó ïëóÆØ ıöõýæïøòéóõù óÆ öÆ-
Æöõýæñúï ˜ïó öæþºÆíï óÆ ûõı ïôñªêúïØ öøù îïó æõıúØÆúûïë úûõ îØŒÆúûêæØõ þûÆó öæõúøöØŒè ŒºñŁïë
éýõıó ÆæòõîØþûñûÆ õØ ïŒöÆØîïıûØŒõë úï ŁéòÆûÆ îØï- Æöþ ûñó ÆúûıóõòëÆ ˇüïëºïØ ñ ûïºïıûÆëÆ óÆ Æöïı-
æïÿóñúñù ıöõŁéúïøó õÿûï òöõæõÿó óÆ öæõíõÿó úï ŁıóŁïë úûñó ÆæòþîØÆ Ææýê ñ õöõëÆ ïëóÆØ ûõ ıöõıæ-
õöõØõóîêöõûï ýïØæØúòþ ýøæëù ïóûõºê Æöþ ûõıù öæõœ- ªïëõ —ÆØîïëÆù ê ŒÆûè öïæëöûøúñ ŒÆØ úûõ ûõöØŒþ
úûÆòéóõıù ûõıù úûõ ıöõıæªïëõ —ÆØîïëÆù —æèªòÆ ïöÆæýØÆŒþ ªæÆüïëõ ûõı ıöõıæªïëõı
ªØÆ ûõ õöõëõ üıúØŒè éöæïöï ÆæýØŒè óÆ ïëýï ïóñòï- —æõŒÆûÆæŒûØŒê Łéúñ ûñù õæªèóøúñù ûøó ŒÆŁñ-
æøŁïë ˚ÆØ íéíÆØÆ ûõ Æıûõóþñûõ öøù îïó ªëóïûÆØ óÆ ªñûó ïëóÆØ öøù ûÆ òéºñ ûñù îïó öÆæõıúØèðõóûÆØ
ÆöõúöõÿóûÆØ Æöþ ûõ ïŒöÆØîïıûØŒþ ûõıù éæªõ ŒÆŁñ- úûõ îØŒÆúûêæØõ ªØÆ ïôéûÆúñ ûéûõØøó ıöõŁéúïøó
ªñûéù òïûéýõóûÆù úûØù ýæõóõíþæïù îØŒÆúûñæØÆŒéù Æüõÿ ŁÆ öÆæÆóõòêúõıó ŒÆØ ûÆ ëîØÆ þûÆó ŒºñŁõÿó óÆ
îØÆîØŒÆúëïù ªØÆ ûØù þöõØïù ıöõŁéúïØù öÆæõıúØÆ- öÆæõıúØèúõıó öæõúøöØŒè îïîõòéóÆ ûõı öÆØîØõÿ
úûõÿó îØŒÆëøòÆ öõı éýïØ òþóõ æ ŒñîïòþóÆù ûõı
³ïûè ûñó ÆóÆŒëóñúñ ûõı ŁéòÆûõù ïóîØÆüéæõó
ˇ¯¸³¯˚ ˜ïó éýõıòï æþºõ ïöéîïØôï ŒÆØ ûõ ïöÆæýØÆŒþ ªæÆüïëõ ³éúñù úûñ ¸ï-
˙öæþïîæõù ûñù ˇ¯¸³¯˚ Œ ¯ºéóñ ½ïòïºëîõı îñ- òïúþ ïöØŁïøæñûêù ûõı õöõëõı ÆúýõºêŁñŒï ýŁïù òï
ºóïØ þûØ ûõ úõíÆæþ Æıûþ ŁéòÆ ŁÆ ÆöÆúýõºêúïØ ûñ ûõ ŁéòÆ öõı îñòØõıæªêŁñŒï ïöØúŒïöûþòïóõù ûõ ªı-
ó’
ªæÆòòÆûïëÆ ûñù ˇæªèóøúñù ªØÆ ÆöõüÆúØúûïë ñ òóèúØõ úûõ õöõëõ ïöØîþŁñŒï ñ Œºêúñ «¯ëóÆØ ŁéòÆ
öæÆŒûØŒê öõı ŁÆ ÆŒõºõıŁñŁïë Ææýêù óÆ ïóñòïæóïûÆØ ûõ ıöõıæªïëõ —ÆØîïëÆù öæ-
¯ØîØŒè ªØÆ ûõó ýïØæØúòþ ûõı îØÆŒõ- ûÆ òéúø ûøó ÆóûØöæõúöøó ûõı úûñó ŒèŁï ïöÆæ-
ŁéòÆûõù ûñù
öêù üõëûñúñù òÆŁñûó Æöþ ûÆ úýõºïëÆ Œ ½ïòï- ýëÆ õØ õöõëõØ òöõæõÿó óÆ Œæëóõıó Æóè öïæëöûøúñ
ñ
ºëîõı ûõóëðïØ öøù îØïıŁıóûéù ŒÆØ õØ ıöïÿŁıóõØ
õØ ŒÆØ óÆ îúõıó õîñªëïù Æó ŒèöõØõØ îØïıŁıóûéù ŁÆ
ŒÆŁñªñûéù ïóïæªõÿó êîñ ŒÆØ öéæÆó ûøó ÆæòõîØõûê- öæéöïØ óÆ ÆóûÆöõŒæØŁõÿó úûñó Œºêúñ ûõı îØŒÆ-
ûøó ûõıù `óƺÆòíèóõıó óÆ îØïæïıóêúõıó ŒèöõØïù úûñæëõı» êûó ñ öæûñ ïŒ òéæõıù ûõı
ÆóûëîæÆúñ
öûıýéù Æıûó ûøó ıöõŁéúïøó ŒÆØ óÆ ïóñòïæúõıó ûØù ıöõıæªïëõı —ÆØîïëÆù
ΠΟΛΙΤΗΣ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 46
æÆ Æ
ºØŒ æØ
ŒÆØÆØ Æ ØÆæØŒ ÆÆ ms ŒÆØı ŒØøÆ æÆÆ ªØÆ ŒæÆØŒ ŒÆØ

ÆŁæØ º ıØÆØ æ

-»’ ت ªØÆ Ææª Æ Æ Æ ºº ŒÆØ Ææ-


mr Œ Æ
, ºØŒ æØ 2010 -

Æ ªæÆØŒæÆØŒ ØÆØŒÆ
/ 1 2011 ı ºÆØı ø æÆ-
¸ŒØ
ªØÆ ˆıØ ŒÆØ
Ø æºØ æÆ
ŒØ æøæ ıæª —ÆØÆ ˙
ı ıæªı —ÆØÆ
Ææª æÆ ııÆ ˙ ت æºØ ºØŒ
Ø ºº ƺºÆª ı ŁÆ ŒØı Æ
øæØ ı ŁÆ -
Æ æØı
ÆæÆØ Æ ªØÆ Æ ŒÆº ÆØ æÆ Æ Æ ŁÆ ÆæÆØ

ÆÆæø ŒÆØ ŒıªæØ ÆØ Æ ˆıØ æ


ø
ŒÆæØ ØÆ ŒÆı 10 -20 2 æ 23 -5 ŒÆØ

ØŒÆØÆ Æ溺ºÆ ŒÆØ Æ æØ ¸ŒØ æ 10 - 20 2 -

ı،ƺØØŒ ÆÆ ˇ¯¸¯˚ æ 23 22
˙ Ææª ø æÆø ŁÆ Ø
˙ æÆ ªØÆ Ææª ø æÆ-
ıÆÆ ŒÆºæ æªø
ØÆŒÆºÆ ØÆŒÆ º ØÆ ŒÆØ Æ ÆÆ Æ-
-
ˇØ æ
ºØŒ æØ ŒÆØ ŁÆ ÆƺºØ ŒÆØ-
ŁÆÆ ŒÆ Ø - Ø ÆæÆı
ıØŒ ŒÆØ ÆŁ Æ ı Æ ØÆ
æı ƺº ŒÆØ ÆæÆ ª ı -
º ı ı æÆı ŒÆØ
æŒÆº Ø ÆºØŒ æØÆ ªØÆ ı æ —— ƺº
ªØÆ ØƪøÆÆ ˜Ø ıÆÆ ŒÆØ
ŒÆØ Ø ŁÆ ı ıÆ-
ºØŒ
ıæØÆ æªæÆÆ Ø- ØæøØ-
Æ Æ ªØÆ æªæÆÆØ
ıæªØŒ æªÆØ ŒÆØ Æºø ø ØÆæø ı Øƌ، æøØ-
Œ
ÆŁ ˜Ø ıÆÆ ØıæªØŒ ƺø ø Æ-
`’ Œ
ı æÆı æ-
ø º Ł ŒÆØ ººø æÆæØø
ªÆÆØ ØæøØŒ ØæØÆ -
ˇØ ˆıÆı ŒÆØ ¸ıŒı ŁÆ
ÆŁ
Œ ºØŒ Æ ¨Æ ØºØ ºÆı ˜º ŒÆØ
¯ ˜Øƪøª
Æ溺ºÆ Ææ ºØıæªØŒ æ- `’
ŒÆØ æÆı ªæø º ÆıÆæı
ºÆÆ ı ÆæıØØ ºÆØ ø ŁÆ ÆƪæÆØ ı
æØø ŁÆ ÆƺºØ ŒÆØıØ- ŒÆØıØŒ
Øƪøª ı
ŒÆØ ÆŁ ŒÆ ŁÆ ŒÆØ

ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 12
`’ ´’
ŒÆØ ˆıòóÆ-
¯öëúñù ŒèŁï òÆŁñûêù ûñù
`’
úëõı ŒÆØ ŒÆØ ´’¸ıŒïëõı ŁÆ ºÆòíèóïØ
´’
˜ïºûëõ ¯öëîõúñù ŒÆØ ˜Øƪøªêù ûïûæÆ-

òêóõı òïûè ûõ öéæÆù ûñù úýõºØŒêù ýæõóØèù


ˆ’
òï ïôÆëæïúñ ûõıù òÆŁñûéù ûñù
ˆıòóÆúë-
ˆ’
õı ŒÆØ ¸ıŒïëõı öõı ŁÆ ºÆòíèóõıó `öõ-
ºıûêæØõ
-
˜ïºûëõ ¯öëîõúñù ûõı òÆŁñûê ªØÆ ûõ
¾õ
`’
ûïûæèòñóõ ŁÆ öÆæõıúØèðïØ ûñ íÆŁòõºõ-
ªëÆ ûõı òÆŁñûê ñ õöõëÆ ŁÆ ïôèªïûÆØ Æüõÿ
ŁÆ ºÆòíèóõóûÆØ ıöþłñ ûÆ öØõ Œèûø
1 ˙ úıòòïûõýê ûõı òÆŁñûê úûñó ûèôñ
òéúÆ Æöþ ûñó ŒÆŁñòïæØóê ïŒöÆØîïıûØŒê
îØÆîØŒÆúëÆ (íÆŁòþù öæõüõæØŒêù ïöëîõ-
úñù
2 ˙ úıòòïûõýê ûõı òÆŁñûê úï îñòØõıæ-

ªØŒéù ïæªÆúëïù ê ïæªÆúëïù ûÿöõı òïºéûñù


(project
3 ˙ úıòòïûõýê ûõı òÆŁñûê úï ïŒîñº-

úïØù ŒÆØ îæÆúûñæØþûñûïù ïóûþù ûñù ûèôñù


ê ûñù úýõºØŒêù òõóèîÆù
4 ¾Æ ÆöõûïºéúòÆûÆ ûõı òÆŁñûê úûØù

îØèæŒïØÆ ûõı ûïûæÆòêóõı (ŁÆ îØïôèªïûÆØ


éóÆ ûõıºèýØúûõó îØƪóØúòÆ úï ŒèŁï òèŁñ-
òÆ

´’ íÆŁòõºõ-
ûïûæèòñóõ ŁÆ öÆæõıúØèðïØ ûñ

`’
ëîØõ ûæþöõ þöøù ûõ ûïûæèòñóõ ½ï ôïýø-
æØúûê úûêºñ ŁÆ öÆæõıúØèðïØ ûñ íÆŁòõºõªëÆ

³ÆŁñûéù ŒÆØ ŒÆŁñªñûéù ŁÆ ÆöƺºÆªõÿó Æöþ


ÆýæïëÆúûõ üþæûõ ŒÆØ öëïúñ
ïØúêªñúñ
˙ ûõı à—— úûñæëýûñŒï úûÆ
öºïõóïŒûêòÆûÆ öæõúüéæïØ ûõ öºÆëúØõ
öõı
ŒÆØ ñ ïüÆæòõªê ûøó ûïûæÆòêóøó úï õýéúñ
òï ûõ ıüØúûèòïóõ úÿúûñòÆ ûøó ûæØòêóøó
½ÿòüøóÆ òï ûñó öæþûÆúñ ûõı àöõıæªïëõı
ûõ óéõ öºÆëúØõ ýÆæÆŒûñæëðïûÆØ Æöþ ûÆ ïôêù

ŁïûØŒè úûõØýïëÆ
1 ˙ ŒÆûÆóõòê ûõı ýæþóõı ûñù úýõºØŒêù
ýæõóØèù úï îÿõ ûïûæèòñóÆ (òï íèúñ ûñó
öæƪòÆûØŒê îØèæŒïØÆ ûõı ýæþóõı Æıûõÿ
ŒæëóïûÆØ öØõ õæŁõºõªØúûØŒê ŒÆØ öØõ Æöõûï-
ºïúòÆûØŒê ŒÆØ ïŒöÆØ-
ªØÆ ûõıù îØîÆŒûØŒõÿù

¨Æ ïöغÿúïØ öõººè Æöþ ûÆ ºïØûõıæªØŒè


öæõíºêòÆûÆ öõı öÆæõıúØèðõóûÆØ úêòïæÆ
òï ûÆ ûæëòñóÆ
2 òÆŁñûéù ˆıòóÆúëõı ŒÆØ ¸ıŒïëõı
Æ ˇØ

ŁÆ Æöþ ÆýæïëÆúûõ üþæûõ îØÆ-


ÆöƺºÆªõÿó
ªøóØúòèûøó ¨Æ ÆöƺºÆªõÿó Æöþ ûñó öëïúñ
Æóè ûæëòñóõ ¨Æ Æöïª-
ûñù íÆŁòõºõªëÆù
ŒºøíØúûõÿó Æöþ ûñ ºõªØŒê ûñù õıóïýõÿù
íÆŁòõŁñæëÆù ŒÆØ ŁÆ òöõæõÿó öØõ êæïòõØ
óÆ öÆæÆŒõºõıŁõÿó ûÆ òÆŁêòÆûÆ ŒÆØ óÆ

ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 12
üéæóõıó úï öïæèù ûØù ïæªÆõØïù ûõıù 6 ˙ úýõºØŒê òõóèîÆ ŁÆ ÆöƺºÆýûïë
îØÆîØŒÆ-
Æöþ öØïúûØŒéù ªæÆüïØõŒæÆûØŒéù
ûñûÆ ŒÆºÿûïæñù õæªèóøúñù ûñù îØîÆŒûéÆù úëïù ûõı ïŒöÆØîïıûØŒõÿ ŒÆØ ªæÆòòÆûïØÆŒõÿ
öæõªæÆòòÆ- öæõúøöØŒõÿ ƺºè ŁÆ òïØúïØ ŒÆØ ûØù ïöë-
ÿºñù ŒÆØ öØõ ÆöõûïºïúòÆûØŒõÿ
ýæõóØ- ½ıº-
ûØúòõÿ úûñ íèúñ ûøó öæƪòÆûØŒó öõóïù úıóïîæØèúïØù ûøó ˚ÆŁñªñûØŒó
`’ ´’
îïîõòéóøó ¾õ ûéºõù ûõı ŒÆØ ûï-
Η
ûæÆòêóõı ˙Æ îëóïØ ûñ îıóÆûþûñûÆ õûõıù ïŒöÆØîïıûØŒõÿù
ˇ ïóîØèòïúõù ûøó îÿõ ûïûæÆòêóøó
öÆØîïıûØŒõÿù ØîØÆëûïæÆ ûøó ïôïûÆðþòïóøó
òÆŁñòèûøó óÆ Œèóõıó ïöÆóƺêłïØù ŒÆØ ûþûñûÆ ªØÆ ïöØòþæüøúñ ûøó ïŒöÆØîïıûØ-
ŒÆ- ïóîõúýõºØŒéù ÆıûõÆôØõºõªØŒéù
ÆóÆŒïüƺÆØúïØù öõı ŁÆ íõñŁõÿó úûñó Œó ªØÆ
ïóÆ-
ºÿûïæñ ÆóÆûæõüõîõûØŒê ÆôØõºþªñúñ ûñù îæÆúûñæØþûñûïù ŒÆØ ªØÆ îñòØõıæªØŒéù
ïöëîõúñù ûõı òÆŁñûê ƺºè ŒÆØ ûñù îØŒêù úýõºêúïØù ûøó òÆŁñûó
ûõıù îõıºïØèù
`’
3 ˇ úûÆŁòþù ûõı ûïûæÆòêóõı ŁÆ âæïØèðïûÆØ ûæõöõöõëñúñ ûñù óõòõŁïúëÆù
íõñŁêúïØ łıýõºõªØŒè ïŒöÆØîïıûØŒè ŒÆØ ˙ ıºõöõëñúñ ûõı öºÆØúëõı ûøó ûïûæÆòê-
öÆØîƪøªØŒè îØîèúŒõóûïù ŒÆØ îØîÆúŒþòï-
óõıù ŒÆØ ˙Æ ûõıù Æö戴¸øæØõïØ Æöõ ûñ
ýæõ- 2010-2011 ³éýæØ ûþûï öæéöïØ óÆ ûæõöõ-
óØŒê úûïóþûñûÆ öõı öÆæõıúØèðïûÆØ õêòïæÆ öõØñŁïë ñ óõòõŁïúëÆ ŒÆØ õØ ŒÆóõóØúòõë
úûï öïæغÆòíèóõóûÆØ îØÆîØŒÆ-
òØï ûæëòñóÆ
ûÆ óÆ õØ óéïù
ˇØ ïŒöÆØîïıûØŒõë ŁÆ éýõıó ûñ
îıóÆ- öõı Æüõæõÿó ûñó ïüÆæòõªê ŒÆØ ûõ
4 úëïù
ûþûñûÆ óÆ úıóïæªÆúûõÿó óÆ öÆæÆŒõºõıŁê- öºÆëúØõ ûøó ûïûæÆòêóøó —æéöïØ ïöëúñù óÆ
úõıó ŒÆØ óÆ ÆôØõºõªêúõıó ûõó òÆŁñûê úï ªëóïØ ïóñòéæøúñ ŒÆØ ïöØòþæüøúñ ïòöºï-
òïªÆºÿûïæõ ýæõóØŒþ îØèúûñòÆ öæèªòÆ öõı Œõòéóøó ŒÆØ ïŒöÆØîïıûØŒó ŒÆŁù ŒÆØ
ÆóûØŒïØòïóØ- ûæõöõöõëñúñ úûõ ¸õªØúòØŒþ öæþªæÆòòÆ
ŁÆ ûõıù ïöØûæéöïØ óÆ ïëóÆØ öØõ
Œõë ŒÆûè ûñó ÆôØõºþªñúñ ûõı òÆŁñûê `´`˚²ˇ öõı îØÆýïØæëðïûÆØûØù úýïûØŒéù

îØÆîØŒÆúëïù ŒÆØ ýæñúØòõöõØïëûÆØ Æöþ ûØù


óõïØ öØïúûØŒê ŒÆûèúûÆúñ öõı ïöØŒæÆ-
ûñ
`öÆæÆëûñûñ öæõßöþŁïúñ ûñó ïØúÆ-
ûïë õêòïæÆ úï íèæõù ûøó òÆŁñûó Æüõÿ õ ªØÆ

òïªÆºÿûïæõù ýæõóØŒþù õæëðõóûÆù ûøó


ûï- ªøªê ûøó ûïûæÆòêóøó ïëóÆØ ŒÆØ ñ ƺºÆªê
ûæÆòêóøó ŁÆ îúïØ ûñ îıóÆûþûñûÆ ŒÆºÿûï- ûøó ˜ïºûëøó —æõþîõı ŒÆØ `öõºıûñæëøó
ïæªÆ- ûøó òÆŁñûó
æñù ïŒöÆØîïıûØŒêù ŒÆØ öÆØîƪøªØŒêù
úëÆù ŒÆØ õýéõñù òÆŁñûó
- ïŒöÆØîïıûØŒó ½ñÿæõù ½øûñæëõı

ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 12
ïüÆæ-
¾õ ˚ ûñù ˇ¯¸³¯˚ úï ýŁïõØóê úıóïîæëÆ èóÆłï ûõ öæèúØóõ üøù ªØÆ
ûïûæÆòê-
òõªê ûñù öæþûÆúñù ûõı àöõıæªïëõı —ÆØîïëÆù ªØÆ ûñó ïØúƪøªê ûøó
óøó ˙ ˇ¯¸³¯˚ ıØõŁéûñúï ûñó öæþûÆúñ ŒÆØ ÆöõòéóïØ Æöºè ñ úıðêûñúñ òï ûõ
à—— ªØÆ ŒèöõØÆ ïöØòéæõıù úñòïëÆ öõı ýæêðõıó öïæÆØûéæø ïòíèŁıóúñù ˙
ÆöþüÆúñ ûñù ˇ¯`³¯˚ öèæŁñŒï øúûþúõ òïûè Æöþ úıðêûñúñ ŒÆØ łñüõüõæëÆ
Æüõÿ õØ õæªÆóúïØù `¸¸`ˆ˙ ˜˙˚˚² ½ıóïæªÆúëÆ ŒÆØ ˝éÆ —óõê ŒÆûéŁïúÆó
öæþûÆúñ ªØÆ ïóîØèòïúïù
ïôïûèúïØù úûþ ûéºõù ûõı öæûõı ûïûæÆòêóõı ³ØÆ öæþ-
ïØ-
ûÆúñ öõı õıúØÆúûØŒè ŁÆ èººÆðï õºþŒºñæñ ûñ üغõúõüëÆ ûøó ûïûæÆòêóøó ˙
úêªñúñ ûøó ûïúúèæøó õæªÆóúïøó ÆöïææëüŁñ òï õæØÆŒê öºïØõłñüëÆ Æüõÿ ñ

öæþûÆúñ ûõı łñüëúûñŒï øù ïëýï òï 9 łêüõıù ûñù —æõõîïıûØŒêù ŒÆØ ûñù


à——
½ñ-
˝éÆù ˚ëóñúñù ïó ñ öæþûÆúñ ªØÆ ïóîØèòïúïù ïôïûèúïØù öêæï 8 łêüõıù
ŒÆŁõ-
òïØøûéõ þûØ ñ öæþïîæõù ûñù ˇ¯¸³¯˚ ¯ºéóñ ½ïòïºëîõı ûêæñúï Æöõýê
öæþûÆ-
æëðõóûÆù õıúØÆúûØŒè ŒÆØ ûõ ÆöõûéºïúòÆ ¯èó ñ Œ ½ïòïºëîõı łêüØðï ûñó
úñ ûøó ûïúúèæøó õæªÆóúïøó ûþûï òï ûñ óØŒúÆ łêüõ ûñù ŁÆ öïæóõÿúï ñ
öæþûÆúñ ŒÆØ ŁÆ ïëýÆòï ÆóÆûæõöê ûõı úŒñóØŒõÿ
ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 12
ûïûæÆ-
³ï íèõñ ûÆ öØõ öèóø ŁÆ îØÆüõæõöõØñŁïë ñ íÆæÿûñûÆ ûøó íÆŁòó ûøó
ïôïûÆðþòï-
òêóøó úûõ ˆıòóèõØõ ŒÆØ ûñù íÆŁòõºõªëÆù úûñ ªæÆöûê ïôéûÆúñ úûÆ
óÆ òÆŁêòÆûÆ òï íèúñ ûõıù õöõëõıù ŁÆ ïôèªïûÆØ ûõ Æó öæõèªïûÆØ ê ÆöõºÿïûÆØ õ
òÆŁñûêù Æó òéóïØ ÆóïôïûÆúûéõù ê Æó òéóïØ úûèúØòõù øù ïôêù ½ûõ ˆıòóèúØõ õ
òÆŁñûêù ýæïØèðïûÆØ 6 òõóèîïù úûõ ûïºØŒþ ªæÆöûþ ïèó úûÆ îıõ ûïûæèòñóÆ öèæïØ
˜-˜ ê ˜-¯ ê ˆ-¯ ïó úï öïæëöûøúñ öõı öèæïØ ¯-¯ ŁÆ ýæïØèðïûÆØ 10 òõóèîïù
úûõ ûïºØŒþ ªæÆöûþ
¯èó îïó ïôÆúüƺëúïØ ûØù öØõ öèóø òõóèîïù úûñó ûïºØŒê ªæÆöûê ïôéûÆúñ ûþûï
öÆæÆöéòöïûÆØ ªØÆ ÆóïôéûÆúñ ûõ ½ïöûéòíæñ òï ûõıù ŒÆóõóØúòõÿù öõı Øúýÿõıó
úêòïæÆ
`’ ´’ ˆ’
ˆØÆ ûñó , ¸ıŒïëõı ýæïØèðïûÆØ õ òéúõù þæõù ûøó íÆŁòó ûøó îıõ ûï-
ŒÆØ
ûæÆòêóøó ŒÆØ ûñù ûïºØŒêù ïôéûÆúñù óÆ úıòöºñæóïØ ûÆ 10
½ûõ ¸ÿŒïØõ õ ûïºØŒþù íÆŁòþù Æóè òèŁñòÆ ŁÆ îØÆòõæüóïûÆØ òï ûñó ÆóƺõªëÆ
`’ ´’
´ÆŁòþù ûïûæÆòêóõı 35 ´ÆŁòþù ûïûæÆòêóõı 35 ŒÆØ ´ÆŁòþù ûïºØŒêù

ªæÆöûêù ïôéûÆúñù 30
Æóï-
³ÆŁñûêù ¸ıŒïëõı öõı Æöéûıýï úï ŒèöõØõ ïôïûÆðþòïóõ òèŁñòÆ ŒÆØ òéóïØ
öÆæÆŒèŁïûÆØ ÆóïôéûÆúñ ½ï-
ôïûÆúûéõù úıòüøóè òï ûñ óõòõŁïúëÆ ŁÆ úï ûõ

öûéòíæØõ

ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 12
Æ Øæı ÆÆ

6Æ Æ Æ ºÆØÆ

ø ªºø ƺºÆª
Æ ºÆØÆ ø ªºø ƺºÆª ı æøŁÆØ
ÆÆ ÆØ-
ŒÆØıØŒ Æ ŁÆ ŒÆØ Æ Øæı
ÆÆ ø ŒÆØıØŒ æªÆø Ø ıæ-
ŁØ ÆÆŒø Æ-
ª —ÆØÆ ÆÆÆ
Æ ı ıı ´Øºªø ˇ¯¸¯˚
ı Ææ ÆæÆæ ØÆ Øƌ، æØı
ı ıªŒŒæØı Œºı ı Ø-
ı ŒÆŁª
ˆ’
Œı ı ¸ıŒı
ııæª Ø Ø æØŒÆ ØÆ æ ŒÆ-

Æ æøŁÆØ ŒÆØıØ-
æØØŒ ƺºÆª
Œ Æ Æ " ŒıªæØ ø ÆƺıØŒ
ŒÆØ ø溪ø æªæÆø ı æŒÆØ ºØ ŁÆ

ÆÆÆŁØ æØ ø غØø øæ ØÆŒÆ-

ºÆ ı Ø Ø ÆŁ Æ ºÆ Æ ØØ
ÆƺÆÆ Ø Æ Æ ºÆØÆ Æı ø ƺºÆª
ŁÆ Æ ŒÆØ Øæı ÆØÆÆ ø ŒÆØıØŒ
æªÆø
˚ƺ Æ溺ºÆ Æ ı-
Ø ŒÆØıØŒ æªÆØ
ÆŁ æØÆ æŁØÆ ı ŒÆƺºØ
ıæª —ÆØÆ ŒÆØ —ºØØ ªØÆ ÆÆŁØ
ıÆ
ı Øı ºı ŒÆØ ı ŒÆØıØŒ Æ
Æ ı ŁÆ Æ æ º ºø ø ºŒø
ÆŁ ŒÆØıØŒ ŒÆØ ªø
"Æ ºÆØÆ Øı-
Æı ªº æŁØÆ
Ø æ Æ æŁ ØŒÆØØŒ ºØ ŒÆØ ªØÆ

ØæÆ ØŒæ ªÆºæÆ ÆÆ ı Łı Ø

ŒÆØıØŒ æªÆØ ŒÆƺªØ ÆÆŒø

ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 16
ifc `¨ˇ
To ºØØŒ ºº ø ŁæŒıØŒ ø ˚æ
. ºıÆø æøø غı -
ØıØ Ø ŁØŒ ı
ØŒ ºØØŒ ºº ø ÆæŁŒÆ ´ıº ø `Øæø ı
æØ ØŒæ ŒØø ˚æı ÆÆ Ø ŒæøØ ø
ÆæÆ-
æØ
(ÆæøØ `æø ŒÆØ ¸Æø ŒÆØ ø ºæ º —ÆØ-
æ Øæ
ƺÆØ ıŁø ƺªÆ ı Æ
ŒÆØ ÆÆæØ ı ŒıæØÆŒ ıªÆ- ııæª "ªŁŒ Æ Œ-
—ÆØÆ Ø
ˇØ ı æ- ø
æØ ÆغłØ ø ºØŒ ı ˚ øæ ø æØ
ØÆæØŒ æºªÆ ¸ÆŁÆÆ ø ªØÆ Ææª ø ŒºØŒ ıØ
ÆƺøÆ ıæ Æı ŁÆ ŒÆØ ı ÆƺªÆ ı Œæı
ƪı Æ ÆºŁ æØ ¯ ˚ºæ ŒÆƺŁ æ-
ØÆŒıæ
ı ÆØ ºº Ææ ØÆæø - ŁØÆ Æ ŒÆºıŁ Œ Æı ØæØ-

ºØØŒ æÆ ªØÆ ºº Æ ˚ÆÆŁø Øæı —ææÆ ªØÆ Ø "ŁæŒıØŒ


ı Æ Æºı Ł Æı ƺ æ ıæ
ŒØ ÆłØ (

æ ªØÆ æºÆØ ŒÆØ ÆÆæ Ø- ı ªØÆ


ØÆ ÆºÆØŒÆ ıªÆ
ŒØŒ ı Øı ŒÆº ØæØ ŒıæØŒ ÆØøÆø ˇ -
ŁÆ æ ŒØÆ ÆØØÆ ªØÆ ºØæª -
Æ æ ƺ æØ
ºØØŒ ºº Æ Œæ-
Æ ø ıæ،،
´Ø ı "Łæ- ø
ıªÆ Ø ŒÆØ Œæı
ØØ ŒıØŒ Æ Æ —Øø ø Œı ªŒØÆØ Ææ ªØÆ
˜æÆ `æÆŒ Æ Œæø Æ - ºº ÆºØ -
ºæ Æ ÆƪŒÆÆ
`˘Ø ¯ººØŒ ˚ØØŒ ı-
º ºØØŒ º Æ æı ºØÆ ªØÆ
ºı ı Æ ŁØŒ Ø ŁØ ıæ،، Œº-
ƺº ŒÆØ ŒºØŒ æªÆ

ΠΟΛΙΤΗΣ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 14
úûØŒõÿ õæªèóõı öõı ºïØûõıæªïë úûñ íèúñ ûñù öï- îØŒÆØòÆûÆ öÆæéòíÆúñù éŒüæÆúñù ªóòñù úı-

ûıýñòéóñù úıóûƪêù ûõı "¯öØûæþöõı-³Æóºñ ðêûñúñù îØÆüøóëÆù ŒÆØ ŒÆûèŁïúñù öæõûèúïøó


˚ÆØ þûÆó ñ öõºØûïëÆ ÆöƺºÆªïë Æöþ ûõ úıóûƪ- óþòõı úï úıóÆüê ŁéòÆûÆ ûñù ÆæòõîØþûñûÆù ûõıù
òÆûØŒè ƪŒıºøòéóõ õæªÆóþªæÆòòÆ ûõı àöõıæ- ¯î "öÆëðïØ ñ öæƪòÆûØŒè ûõºòñæê ŒÆØ îØïŒîØ-
ªØŒõÿ ½ıòíõıºëõı ê þûÆó ÆØúëøù üŁèúõıòï úûñó ŒñûØŒê öõºØûØŒê öæèôñ âæñúØòõöõØóûÆù öõºØ-
öõºıöþŁñûñ ºÿúñ ûõı ˚ıöæØÆŒõÿ óÆ ïöØðñûê- ûØŒê öïØŁ ÆóƺÆòíèóõıóóÆ öïëúõıó (þöøù Œè-
úõıòï ŒÆØ óÆ ïôÆúüƺëúõıòï ûñ îñòØõıæªëÆ "àüı- Łï íõıºïıûêù öõı ŒÆûÆŁéûïØ öÆæþòõØÆ öæþûÆúñ
öõıæªïëõı ³ïØõóõûêûøó ûõıù úıóèîïºüõıù íõıºïıûéù ûñó ïöØûæõöê ŒÆØ
ŒÆû’
¯æýþòïóõØ ûæÆ úûñó öÆæõıúëÆ ûøó ¯Œöæõúöøó ïöéŒûÆúñ ûÆ ŒþòòÆûÆ ªØÆ ûñó õæŁþûñûÆ
öøó úûñ ´õıºê ïëóÆØ ªïªõóþù öøù îïó ûõıù öÆ- 戴ıæþûñûÆ ÆóƪŒÆØþûñûÆ ŒÆØ íØøúØòþûñûÆ òØÆù
æéýïûÆØ ûõ îØŒÆëøòÆ ûñù łêüõı ƺºè ŒÆóéóÆù óõòõŁïûØŒêù æÿŁòØúñù ´èúïØ ûõı ıüØúûèòïóõı
ŒÆóõóØúòþù îïó ûõıù úûïæïë ûõ îØŒÆëøòÆ ûõı ºþ- ûæþöõı ºïØûõıæªëÆù ûñù ´õıºêù Æüõÿ "öïæèúïØ
ªõı `óûØŁéûøù ïëóÆØ ŒÆûõýıæøòéóõØ ŒÆØ Æöþ- ñ öæþûÆúñ Æöþ òØÆ ïöØûæõöê ÆöõòéóïØ ñ ûıöØ-
ºıûÆ ïºïÿŁïæõØ óÆ öÆëæóõıó ûõ ºþªõ úûñó õºõ- Œê îØÆîØŒÆúëÆ ûñù łñüõüõæëÆù ŒÆØ éªŒæØúñù úûñó
òéºïØÆ ŒÆØ úûØù ïöØûæõöéù ªØÆ ŁéòÆûÆ öõı Æüõ- õºõòéºïØÆ ˚ÆØ þûÆó üûèúïØ òØÆ öæþûÆúñ óþòõı
æõÿó ûØù "ŁæñúŒïıûØŒéù õòèîïù ˚ÆØ ñ ´õıºê úûñó õºõòéºïØÆ ûõ Æó õ ïŒöæþúøöõù łñüëðïØ ê þýØ
õüïëºïØ óÆ ûõıù ïòöºéôïØ úûØù îØÆíõıºïÿúïØù ŒÆØ ïëóÆØ ûþúõ öïæØûûþ þúõ ŒÆØ ÆîØèüõæõ
óÆ ïØúÆŒõÿúïØ ûØù ŁéúïØù ûõıù ½ıóõłëðõóûÆù ïëóÆØ ŒÆŁêŒõó ûøó ïŒöæõúöøó óÆ
½ûõ öÆæïºŁþó õØ ïŒöæþúøöõØ `úûðØèó ŒÆØ —õ- ÆóûغñüŁõÿó óÆ ŒÆûÆóõêúõıó ŒÆØ óÆ ïüÆæòþ-
îØ- úıòòïûéýõ-
ªØÆûðêù îïó îëúûÆúÆó óÆ ýæñúØòõöõØêúõıó ûõ úõıó öºêæøù ûØù ÆæòõîØþûñûïù ûõıù
ŒÆëøòÆ ûñù öÆæéòíÆúñù úûñó õºõòéºïØÆ ¯öÆ- óõòõ-
óûÆù éòöæÆŒûÆ úûõó ŒõØóõíõıºïıûØŒþ íëõ
ïŒûïºïúûØŒõÿ "Łæñ-
óƺÆòíÆóþòïóõ ïô躺õı öÆæèîïتòÆ Æöõûïºïë ŁïûóûÆù ªØÆ ðñûêòÆûÆ öõı ÆöÆúýõºõÿó ûØù
ñ ªØÆ îïŒÆïûëïù ûæÆ ŒÆŁØïæøòéóñ õòغëÆ ûõı úŒïıûØŒéù õòèîïù ŒÆØ öÆæ躺ñºÆ ïöØðñûóûÆù
`æòïóëõı ïŒöæõúöõı Æöþ ûõ íêòÆ ûñù õºõòé- Æöþ ûõ Œæèûõù ûñó öÆæõýê ïŒïëóøó ûøó ïŒûïºï-
ºïØÆù úûñó ïöéûïØõ ûñù `æòïóØŒêù ˆïóõŒûõóëÆù úûØŒó õæªèóøó (ïöëûæõöõù ıüıöõıæªïëõ ê èº-
ˇØ úñòïæØóõë ïŒöæþúøöõØ ÆöÆØûõÿó óÆ ÆöõŒûê-
ïüÆæ-
ºõù üõæéÆù öõı ŁÆ ïöØûæéłõıó ûñ îëŒÆØñ
úõıó îØŒÆëøòÆ łêüõı ŒÆØ öºêæïù úûèûõıù íõı- òõªê þºøó þúøó Æöõææéõıó Æöþ ûõ ½ÿóûƪòÆ
ïıæøöÆœŒéù
ºïıûê òï ûõ öæþúýñòÆ þûØ Łéºõıó (ŒÆØ îïó ûõıù ûõıù ˝þòõıù ŒÆØ ûØù öïæë òïØõóõûêûøó
ïöØûæéöõıó óÆ úıòòïûéýõıó öØõ éòöæÆŒûÆ úûØù öÆœŒéù ½ıòíèúïØù ŒÆØ ˇîñªëïù
ïæªÆúëïù ûñù ´õıºêù ³ï Æıûê ûñ ºõªØŒê éŒÆ- ¾õ ÆöÆØûõÿòïóõ ŒÆŁÆæè ÆæŁæøòéóõù öõ-
ïëóÆØ õ

úûõù öõºëûñù öõı ÆóêŒïØ úï "ŁæñúŒïıûØŒê õòèîÆ ºØûØŒþù ºþªõù õØ æïƺØúûØŒéù ŒÆØ þýØ öÆæèºõªïù
ŒÆØ úıòòïûéýïØ úûØù îÿõ öÆæ躺ñºïù łñüõüõ-
ÆØúŁêòÆ-
ÆöÆØûêúïØù ŒÆØ ñ ÆöïºïıŁéæøúñ Æöþ
æëïù ÆóèîïØôñù ûøó 56 íõıºïıûó ŒÆØ ûõı
ïŒöæõúöõı
ûÆ òþóØòõı ŒÆûÆûæïªòõÿ ŒÆØ úÿóîæõòÆ ŒÆûøûï-
ÆóûØòïûöØúñ ÆôØòÆûõù
öæõúöõı ŁÆ ÆöõŒûêúïØ ûõ ıöéæ-îØŒÆëøòÆ ûøó æþûñûÆù ˚ÆØ üıúØŒè ñ ûõı
îÿõ ïŒüæÆúûó ûñù łêüõı ûõı ŒÆØ ûñù îØöºêù òÆûõù ûõı ¯Œöæõúöõı úÆó öõºØûØŒþù Łïúòþù ŒØ
ÆóûØöæõúöïıúñù úûñ ´õıºê `æÆ ñ ÆöÆëûñúñ þýØ úÆó ïöØýïØæñòÆûØŒêîæÆúûñæØþûñûÆ õÿûï úÆó
Æıûê ÆŒõÿªïûÆØ öÆæèºõªñ ŒÆØ èŒÆØæñ ïØîØŒè úï Łïúòþù ŒõØóõûèæýñ ê ÆŒþòÆ ýïØæþûïæÆ úÆó éóÆù
òØÆ öïæëõîõ öõı ñ ŒõØóê ªóòñ úıðñûè éóûõóÆ íÆæÿªîõıöÆ ºÆœŒëðøó öÆæƪõóûØúòþù
ªØÆ ûõ Łïúòþ "éóÆù öõºëûñù-òëÆ łêüõù ³þóõ éûúØ ŁÆ ïôÆúüƺØúûïë ŒÆØ ŁøæÆŒØúûïë ûõ
˙ ŒõØóõíõıºïıûØŒê ïöØûæõöê —ÆØîïëÆù "Œºñæõ- öõºØûØŒþ ò麺õó ûøó "ŁæñúŒïıûØŒó õòèîøó
óþòñúï Æöþ ûñó ˚ ûØù ÆæòõîØþûñûïù öõı
Æüõ- úûõ öõºıöõºØûØúòØŒþ òøúÆœŒþ ŒÆØ ûñ îñòõŒæÆ-
æõÿó èòïúÆ ûØù ûæïØù òïØõóþûñûïù ïŒöÆëîïıúñ ûØŒê ŒõØóøóëÆ úûñó õöõëÆ ðõÿòï ˚ÆØ òþóõ ûþûï
öõºØûØúòþù ŁæêúŒïıòÆ ªºúúÆ ÆŁºñûØúòþù ŒÆØ õØ ÆöþªõóõØ òÆù ŁÆ ïëóÆØ öïæêüÆóõØ ªØÆûë Œè-
ú’
Æıûêó õØ ïŒöæþúøöõØ ïëóÆØ öºêæñ òéºñ ŒÆØ þýØ öõØõØ üæþóûØúÆó óÆ öæõóõêúõıó úøúûè ªØÆ ûõ
Æöºõë öÆæÆûñæñûéù òï öºêæñ ŒõØóõíõıºïıûØŒè ò麺õó

ΠΟΛΙΤΗΣ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 14
¢Ø¯ æ ªØÆ
Ææª æÆø
ˆˇ˙ ŁøæÆØ º æ ø Æ-
ÆŁºª
ÆÆØæŁæø ı ºØŒ Ł ˆıØ øÆ
Æ -
ı Æ Æ ıŁŒÆ
æØ Æ æºØ ŁØ ıæÆ ı ı-
ÆØŒÆÆ ø æØ æØ- ÆÆ-
ıºı ˇ¯¸¯˚
ø æÆ ÆØ Æ Ø ŒÆŁØæø ÆæØŁ-

˚˜ˇ¯¸¯˚ŒæØŁ ØŒ ÆŁºªÆ ŒÆØ


æÆ ˆıØ (-
ı ııæª-
ºÆ
˙ˇ¯¸¯˚ºØ
ŒÆØøŒı- ÆÆƪæÆ-
ŒÆØ Ø
ı ÆªØ ÆØ 20 19 18
æªØÆÆ ØÆø ˙Æø ŒŒÆ`
ªıØÆÆØ- <*mmmmm Œ ’
æıŁ-
Æ Æ
Ø Æ æÆ Æ ıºÆتÆ
Ææ ºØŒÆ ø ŒÆŁª Ææ
æØ 2010-2011 Æıæ- ÆƺªÆ ı تÆØ
Æ ˇæªø ø ŒÆ- ııæª ª-
ªØÆ Æªøª ı
ŁªŒØŒłØŒÆتØÆ ØŒ ÆŁ ˆ ¸ıŒı
æÆØæø ƺºÆª ı ø ºØ ææ
ıæØ æ Æ ˇ¯¸¯˚ ª Ø ÆæØŒ
Ææ æÆ ¯Ø- æ Æ Ææ æØŒæÆ

ØŒæÆ Æı ııæªı Æ
Æ ØªŁ Ø-
ØıÆæÆ Æ
æªØÆ Øø Æ- ŒÆØ æÆ Œ-
Æ ªı
Æ’
ø -
º ı æÆ-
Ø æØØ
ı- ƺºÆª
ŒÆŁ ŒÆØ ¯—˝`˚˙`˚˜ˇ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Παρασκευη, 26 Φεβρουαριος 2010, p. 40