You are on page 1of 2

UBND QUN SN TR

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

PHNG GIO DC V O TO

c lp - T do - Hnh phc

S: 166 /Q-PGDT

Sn Tr, ngy 10 thng 02 nm 2015

QUYT NH
V vic thnh lp T cng tc Nm vn ha, vn minh th 2015
TRNG PHNG GIO DC V O TO
Cn c Quyt nh s 41/Q-UB ngy 17 thng 02 nm 1997 ca UBND
qun Sn Tr v vic thnh lp Phng Gio dc v o to qun Sn Tr;
Cn c Ch th s 43-CT/TU ngy 25 thng 12 nm 2014 ca Ban Thng
v Thnh y v tng cng s lnh o, ch o thc hin Nm vn ha, vn
minh th 2015;
Cn c K hoch s 89/KH-PGDT ngy 05 thng 02 nm 2015 ca
Phng Gio dc v o to v t chc trin khai Nm vn ha, vn minh th
2015 trong ngnh Gio dc v o to qun Sn Tr;
Xt ngh ca b phn Tng hp hnh chnh Phng Gio dc v o
to,
QUYT NH:
iu 1. Thnh lp T cng tc Nm vn ha, vn minh th 2015 (sau y
gi tt l T cng tc) gm cc ng (B) c tn sau y:
1. B L Th Thy Nga

Ph Trng phng

T trng

2. B Chung Th Thanh Nhn

Chuyn vin

Thnh vin

3. ng Trng Quc Ph

Chuyn vin

Thnh vin

4. B Vn Th Kim Thoa

Chuyn vin

Thnh vin

5. B Dng Th Phng Anh

Chuyn vin

Thnh vin

iu 2. T cng tc c nhim v gip Trng phng theo di, n c,


kim tra vic thc hin Ch th s 43-CT/TU ca Thnh y Nng, K hoch
ca UBND thnh ph, UBND qun, S Gio dc v o to v K hoch ca
ngnh trong vic thc hin Ch th s 43-CT/TU.
Phi hp tt vi cc trng trong vic kim tra, pht hin v bo co kp
thi cho Trng phng v cc c quan chc nng cc v vic, hnh vi vi phm
trong lnh vc vn ha, vn minh th v: trt t an ninh trng hc, trt t an

ton giao thng, trt t m quan th, v sinh mi trng trong v xung quanh
khu vc trng hc gii quyt theo ng quy nh php lut.
nh k hng thng, qu, T cng tc bo co Trng phng v vic thc
hin nhim v c giao.
iu 3. Quyt nh c hiu lc k t ngy k.
T cng tc t gii tn sau khi hon thnh nhim v.
iu 4. Cc ng (B) c tn ti iu 1 cn c Quyt nh thi hnh./.
Ni nhn:
- Nh iu 4;
- Lu: VT, THHC.

TRNG PHNG
( k v ng du)
Nguyn Th Tho