การจัดนิ ทรรศการ

ผู้จัดทำา

นายเจษฏา พจน์สวุ รรณ
รหัส
527190005
นางสาวราตรี เนตรคม
รหัส
527190038
นางสาวจินตนา ลอยแกูว
รหัส
527190022
นางสาวแสงเดือน แจ่มจันทร์
รหัส
527190050

ความหมาย
นิ ทรรศการ คือ การแสดง อันจะเป็ นการแสดงแบบ
ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กบ
ั จุดประสงค์ของผ้่จัด วูามีจุดประสงค์
แสดงอะไร นิ ทรรศการ เป็ นสื่อการเรียนประเภทหนึ่ ง ที่
ใช้วิธีการนำาเอาสิ่งของมาแสดง ไว้ให้ผช
้่ มได้รบ
ั ปั จจุบน

นิ ทรรศการ เป็ นเครื่องมือการสื่อสารที่มีบทบาทมาก
และมีอิทธิพล มากขึ้นทุกขณะ ทั้งในด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม การ
แพทย์ สาธารณสุข และอื่น ๆ นิ ทรรศการ เป็ นวิธก
ี าร
อันทรงประสิทธิภาพในการกระต้น
ุ ให้ผค
้่ นสนใจในวัตถุ
และแนวความคิด เป็ นวิธีท่ีมักสามารถเข้าถึงประชาชน
ได้

ประเภทนิ ทรรศการ
นิ ทรรศการอาจแบ่งวิธีการจัดไดูเป็ น 3 ประเภทคือ

ห้องรามคำาแหงอนุสรณ์ จัดแสดงห้องฉลองพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงเสด็จพระราชทาน
ปริญญาบัตร บัณฑิต ม.รามคำาแหง ปี 2518

1.นิ ทรรศการถาวร (Permanent Exhibition)
เป็ นการจัดแสดงนิ ทรรศการที่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แนูนอน เชูน เรื่องราว
ประวัติศาสตร์ การตั้งแสดง
ใช้เวลานาน เชูน การแสดงภาพเขียนในหอศิลป์ แหูง
ชาติ โบราณวัตถุ พิพธ
ิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯ

2.นิ ทรรศการชัว่ คราว (Temporary Exhibition)
เป็ นการจัดแสดงชัว่ คราว 2 อาทิตย์ – 1 เดือน อาจจัด
อยู่ภายในสถานที่จัดนิ ทรรศการถาวรได้ ทางพิพธ
ิ ภัณฑ์
อาจจัดแสดงเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะเป็ นการเปลี่ยน
บรรยากาศที่ให้ความร้่และนูาสนใจ ให้ประชาชนได้รบ

ทราบ

3.นิ ทรรศการหมุนเวียน (Travelling Exhibition) เป็ นการจัด
แบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนะ
และเผยแพรูให้ผ้่ชมได้รบ
ั ร้่ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการนอกจาก
วิธีการจัดการประเภทของนิ ทรรศการแล้ว การจัดยังแบูงสถานที่วูา
จะจัดที่ไหน เชูน
นิ ทรรศการในร่ม (Indoor Exhibition)
ภายในหูอง ได้แกู การจัดตามผนั งห้องเรียน หรือทำาแผูนป้ าย
นิ ทรรศการ การจัดสถานที่ใช้เรื่องงูายๆ สั้นๆเกี่ยวกับบทเรียน
หรือสรุปบทเรียน เมื่อเราสามารถทราบวูา ผ้ม
่ าชมนิ ทรรศการมี
ระดับความร้่ ประมาณเทูาใดแล้ว อาจจัดนิ ทรรศการ ในห้องสมุด
หรือในห้องเรียนก็ได้

เฉลียง หรือระเบียงทางเดิน เป็ นสถานที่ท่ีตอ
้ งใช้
เดินผูานไปมา เป็ นการจัดสถานที่ท่ีมีอยู่แล้วมักเป็ น
เรื่องราวที่รวบรวมเหตุการณ์ ที่นาู สนใจ นิ ทรรศการ
ตามระเบียง บางครั้งภาพที่แสดงเป็ นร่ปที่หายาก หรือ
สิ่งของมีคาู บางอยูาง จึงอาจจะต้องทำาต้ก
่ ระจกเก็บ
แสดง นิ ทรรศการจะชูวยการเรียนการสอนได้มาก
หูองโถง การจัดสถานที่เชูนนี้ มักเป็ นหัวเรื่อง
ใหญูๆ จะต้องแสดงไปตามลำาดับ ตั้งแตูตน
้ เรื่องจนจบ
และเพื่อที่จะให้ผช
้่ มจำานวนมากได้เข้าชมโดยสะดวกทัว่
ถึง โดยไมูเบียดเสียดยัดเยียด ป้ ายและบอร์ดควรจะวาง
ในลักษณะตูางๆ ดังนี้

นิ ทรรศการกลางแจูง (Outdoor Exhibition) เป็ นการจัดนิ ทรรศการที่ใหญูโตมีผ้่
รูวมจัดจากหนูวยงาน องค์การธุรกิจหลายสาขา มีจุดมูุงหมายสาขา มีจุดมูุงหมาย
ให้ประชาชนจำานวนมากได้มีโอกาสชม อาจจัดบริเวณที่กว้างๆ เชูน สนามหลาง วัง
สราญรมย์ สวนลุมพินี หรือที่สนามในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือที่สวนสารธารณะ
ที่กว้างพอที่จะมีเต๊นผ้าใบ หรือปล่กสร้างศาลาชัว่ คราวเพื่อจัดนิ ทรรศการ
การวางแผนการจัดนิ ทรรศการ
การสื่อสารไมูวาู จะเป็ นร่ปแบบใด จะได้ผลดีหรือไมู ต้องอาศัยการวิเคราะห์
ประชากรเป้ าหมาย อยูางรอบคอบ ให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาของการรับร้่ และ
หลักจิตวิทยาทางสังคมของกลูุม ผ้่รบ
ั สาร ซึ่งมีอยู่ตูางกัน การวางแผนสำาหรับ
นิ ทรรศการจะต้องออกแบบให้ผ้่ชมที่เป็ นเป้ าหมายรับร้่ได้ถ่กต้องและสอดคล้องกับ
อารมณ์ความร้่สึก และความต้องการของผ้่ชม จึงจะได้ผลดี

การวางแผนเกีย
่ วกับเรื่องและเนื้ อหา นิ ทรรศการสามารจัดได้แทบทุกเรื่อง
โดยจะต้องคำานึ ง ถึงสิ่งตูางๆ ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของงาน ผ้่จัดควรต้องทราบวูา จะจัดอะไร
ให้ใครด่ เรื่องอะไรที่กลูุมเป้ าหมายสนใจ ต้องการให้ร้่อะไรบ้าง นิ ทรรศการที่
ดีต้องมีจุดมูุงหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีแนูนอน การจัดนิ ทรรศการหลาย
เรื่องหรือหลายวัตถุประสงค์ยูอมเป็ นอันตราย ถึงแม้จะจัดเสนอดี ก็อาจ
ทำาให้ผ้่ชมให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยเทูานั้ น
2. การเสนอเนื้ อหา เนื้ อหาที่ดีไมูได้หมายถึงต้องเป็ นเนื้ อหาที่คุ้นเคย หรือ
สามารถให้ความบันเทิงใจส่งสุด และไมูได้หมายความวูา จะต้องให้
สอดคล้องกับรสนิ ยมในสังคมเสมอไป แตูหมายถึงวูาเนื้ อหานั้ นอาจนำามา
แสดงได้อยูางเหมาะสม และสามารถ กระตุ้นความสนใจ ถูายทอดความร้่ให้
แกูผ้่ชมได้เป็ นอยูางดี

3. หัวเรื่อง ชื่อของนิ ทรรศการนั บวูาเป็ นสิ่งสำาคัญที่ต้องคำานึ ง
ถึง เพราะจะเป็ นตัวแจ้งกับผ้่ชมวูา นิ ทรรศการนี้ จะจัดเกี่ยวกับ
อะไร ตรงกับความสนใจของผ้่ชมหรือไมู ในขณะเดียวกันก็ให้
ความหมายครอบคลุมเนื้ อหาที่จะแสดงไว้ด้วย
4. ขูอความ
และคำาบรรยาย นิ ทรรศการที่เต็มไปด้วยข้อความและคำา
บรรยายมักทำาให้นูาเบื่อ ควรเลือกเอาแตูส่ิงที่ดีและสำาคัญที่สุด
มาเสนอ นิ ทรรศการที่เต็มไปด้วยการอูานมักไมูประสบผล
สำาเร็จ เพราะผ้่ชมอาจ เหนื่ อยล้า หมดอารมณ์กับการอูาน อีก
ประการหนึ่ งผ้่ชมจำานวนมากจะต้องเคลื่อนที่ไปตามแนว การ
อูานข้อความมากๆนั้ น อาจทำาให้ผ้่ชมสูวนใหญูกลับไปพร้อม
กับความสับสนมากกวูาความร้่

การวางแผน เกีย
่ วกับสิง่ แสดง
1. ความเหมาะสมของสื่อ
สิ่งของตูางๆ ที่จะนำามาแสดงไมูวูาจะเป็ นสื่อ แผง
ตั้งแสดงตลอดจนฐานตั้งแสดง ควรผูานการพิจารณา
ในด้าน คุณสมบัตบ
ิ างประการเสียกูอน ไมูวูาจะเป็ นหูุน
จำาลอง ที่ตอ
้ งการแสดง อาคาร สถานที่ หรือวิธก
ี ารจัด
หรือตกแตูงบางสิ่งบางอยูาง ที่นำาของจริงมาแสดงไมูได้
หรือร่ปภาพ นั บเป็ นการเลือกวัตถุท่ีจะนำามาแสดงที่
ประหยัดที่สุด แตูควรจะ ได้ภาพที่ถาู ย ชัดเจนและ สื่อ
ความหมายได้มาก

2. บอร์ดจัดแสดง
นิ ทรรศการมักนิ ยมใช้แผงหรือบอร์ดจัดแสดงสำาหรับติดสื่อ
แสดงประเภท 2 มิติ เชูน ภาพถูาย แผนภ่มิ แผนสถิติ นั บวูา
มีความ สำาคัญมาก เพราะนอกจากใช้ประโยชน์สำาหรับติดชิ้น
งานแล้ว บอร์ดจัดแสดงยังชูวยเสริมหรือเพิ่มคุณคูาให้แกู
นิ ทรรศการอีกด้วย บอร์ดจัดแสดงควรคำานึ งถึงความสวยงาม
และประโยชน์ใช้สอย ความมัน
่ คงแข็งแรง การทรงตัว มีความ
ส่งพอเหมาะหรืออยู่ในระดับสายตา ซึ่งงูายแกูการมอง การ
ประกอบและติดตั้งควรทำาได้งูาย และสะดวก
3. การจัดสถานที่
จะต้องจัดแสดงไปตามลำาดับตั้งแตูต้นเรื่องจนจบ และเพื่อที่จะ
ให้ผ้่ชมจำานวนมากได้เข้าชมโดยสะดวกทัว่ ถึง ป้ ายและบอร์ด
ควรจะวางในลักษณะตูางๆ ดังนี้

1. การจัดแสดงตามระเบียงทางเดิน
2. การจัดแสดงแบบตูอเนื่ องกันไป
3. บอร์ดที่จัดตั้งให้เห็นสิ่งที่แสดงทั้งสองด้าน
4. จัดแสดงแบบตูอเนื่ องโดยใช้บอร์ดที่ด่ได้ท้ ังสองด้าน
5. การวางบอร์ดที่แยกจากกัน
6. จัดบอร์ดแบบสลับฟั นปลา
การถูายเทอากาศ สำาหรับอาคารที่จัดนิ ทรรศการที่ไมูมีเครื่อง
ปรับอากาศ ควรจะต้องมีประต่หน้าตูางชูองระบายลมให้เพียง
พอ สำาหรับให้อากาศถูายเทได้สะดวก สำาหรับอาคารที่อับทึบ
ในการจัดนิ ทรรศการ ควรจัดหาพัดลมสำาหรับเปู าและด่ด
อากาศให้เพียงพอ แสง แสงสวูาง แสงเป็ นสิ่งสำาคัญในการจัด
ผ้ช
่ มจะเพลิดเพลินและ ให้ความสนใจ มากน้อยก็อยู่กบ
ั สิ่งนี้
ถ้าแสงสวูางไมูเพียงพอ ผ้ช
่ มก็อาจเบื่อได้งูาย หรือถ้าแสดง
สวูางมากเกินไปก็อาจทำาให้ปวดสายตาสิ่งที่จะแสดง

4. ผูน
้ ำาชม ในบางครั้งสิ่งที่แสดงอาจจะต้องมีการ
สาธิตให้แกูผช
้่ มทราบวูาใช้อยูางไรในการชม บางครั้งด่
ด้วยตา อูานคำาอธิบาย แล้วยังไมูเข้าใจแจูมชัด จำาเป็ น
ต้องมีผอ
้่ ธิบายเพิ่มเติมอีก ทั้งยังได้เป็ นการเฝ้ าสิ่งของ
ไปด้วย บางครั้งสามารถที่จะทำารายการ ประเภทของผ้่
ชม สถิติ จำานวนผ้่ชม สูวนใหญูสนใจงานอะไรประเภท
ไหน เพราะบางทีผช
้่ มก็เบื่อหนูายที่จะให้ขอ
้ เท็จจริง
ด้วยการออกแบบสอบถาม การใช้โสตทัศน่ ปกรณ์ เชูน
ภาพยนตร์ ภาพสไลด์ วีดิทัศน์ ที่มีเนื้ อหาสาระ
สอดคล้องกับนิ ทรรศการใช้รูวมกับการแสดงได้

การออกแบบนิ ทรรศการการออกแบบนิ ทรรศการ
การออกแบบการจัดนิ ทรรศการ การจัดนิ ทรรศการมีอยู่ 3 ร่ปแบบดังนี้
1. แบบกำาหนดทางเดิน การจัดแสดงนิ ทรรศการในแบบนี้ เรา
สามารถกำาหนดทางเดินเข้า - ออก และกำาหนดลำาดับของการตูอ
เนื่ อง ของการแสดงได้ ทำาให้ผ้่ด่เคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ หรือ
เปิ ดให้ได้ผูานสูวนที่ต้ ังใจจะให้คนได้เห็นเป็ นพิเศษ สามารถจำากัด ผ้่
ชมตามความเหมาะสมของสถานที่และนั บจำานวนผ้่ชมเข้าได้งูาย
การกำาหนดผังทางเดินคูอนข้างยูุงยากอาจใช้สูวน ของ การแสดง
บอร์ดหรือ หลักบังคับทิศทางเดินหรือสิ่งกีดขวาง เชูน ใช้เชือกกั้น
ในบริเวณที่ผ้่คนคับคัง่ อาจทำาเป็ นที่ยืนชม 2-3 แถว ลดหลัน
่ กันไป

2. แบบเปิ ด เป็ นการจัดนิ ทรรศการ ที่เปิ ดโอกาสให้ผ้่เข้าชมเลือกด่เอา
ตามใจชอบโดย ไมูได้กำาหนดทางเข้าออก การจัดเป็ นกลูุม ๆ อาจตูอ
เนื่ องหรือไมูก็ได้ ข้อดีของการจัดแบบนี้ คือ สามารถจัดเป็ นกลูุมอิสระ
เฉพาะเรื่องได้จัดผ้่เข้าชมเป็ นหมู่ตามความสนใจ การจัดยูุงยากน้อย
กวูา สูวนข้อเสีย คือ คนอาจเบียดเสียดกันเป็ นแหูง ๆ เฉพาะจุดที่นูา
สนใจ
3. แบบผสม เป็ นการจัดแบบกำาหนดทางเดิน และแบบเปิ ดผสมกัน
กลูาวคือ จัดบริเวณสูวนที่ต้องการให้ผ้่ดม
่ องเห็นสิ่งที่แสดงตามลำาดับ
ตูอเนื่ องกันไป เป็ นแบบปิ ดโดยกำาหนดทางให้เข้าทางหนึ่ งออกทางหนึ่ ง
สูวนบริเวณที่ไมูจำาเป็ นต้องแสดงขั้นตอนตูอเนื่ อง ก็จด
ั เป็ นแบบเปิ ดได้
สิ่งที่นำามาใช้ในการกำาหนดทางเดินนั้ น อาจใช้บอร์ด หรือแผง
นิ ทรรศการหรือใช้วส
ั ดุอ่ ืน ๆ เชูน ไม้ไผู เชือก ต้นไม้ประดับ ฯลฯ แตู
สิ่งเหลูานี้ ต้องไมู รบกวนหรือแยูง ความสนใจ ของผ้่ชมไป

ประโยชน์ของนิ ทรรศการ
1. นิ ทรรศการชูวยรวบรวมสิ่งแสดงตูางๆ มาไว้ในที่แหูง
เดียวกัน เชูน ร่ปภาพ ของจริง ของตัวอยูาง หูุนจำาลอง และ
การสาธิต จะทำาให้สะดวกตูอการศึกษาหาความร้่ของผ้่ท่ีสนใจ
ซึ่งหาจากที่อ่ ืนได้ยาก
2. นิ ทรรศการชูวยนำาความคิดและข้อม่ลที่กระจัดการะจายอยู่
ในที่ตาู ง ๆ มารวมเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะมีการรูวมกันจัด
จากหลาย ๆ หนูวยงาน ก็ย่ิงจะมีความสมบ่รณ์มากยิ่งขึ้น ผ้่
ด่สามารถเลือกหาข้อม่ลที่ตนต้องการได้งูาย

3. นิ ทรรศการสามารถแสดงความคิดที่อยูใ่ นลักษณะ
นามธรรม (Abstract) ซึ่งเข้าใจได้ยาก ให้ออกมาในลักษณะ
ของร่ปธรรม ที่ผ้่ด่สามารถเข้าใจได้ เชูน ข้อม่ลที่เป็ นตัวเลขก็
นำามาแปลงให้เป็ นลักษณะกราฟ แผนภ่มิ หรือนำาของจริงมา
ให้ด่ ด้วยตา ฟั งด้วยห่ของตนเอง จะทำาให้ผ้่ด่เกิดความ
ประทับใจและจดจำาได้นาน ๆ
4. นิ ทรรศการชูวยกระตุ้นความสนใจในสิ่งที่แปลก ๆ ใหมู ๆ
ซึ่งจะนำาไปสูก
่ ารค้นคว้าหาความร้จ
่ ากแหลูงวิทยาการอื่น ๆ
ทดลองนำาไปปฏิบต
ั ิตูอไป

5. นิ ทรรศการชูวยสูงเสริมการแสดงออกใน
ลักษณะของการรูวมมือกันจัดแสดงระหวูางบุคลากร
หนูวยงานตูางๆ ตลอดจนการให้ผช
้่ มได้มีสูวนรูวม
ในกิจกรรมบางอยูาง อาทิ ให้ทดลองใช้ส่ิงของที่นำา
มาแสดงในงาน

หลักการจัดนิ ทรรศการ มีดังนี้
1. ความเด่น เชูนทิศทางของเส้น ความเดูนของแบบ หรือ
ร่ปรูาง ขนาดและสี สิ่งเหลูานี้ จะทำาให้นิทรรศการดึงด่ด
ความสนใจและสะดุด
สายตาของผ้่ชม ไมูควรใช้สีเกินกวูา 2-3 สี โดยใช้สีท่ี
เป็ นกลางเป็ นพื้ นหลัง และใช้สีท่เี ข้มเพื่อเน้นจุดสนใจ
2. ความไม่ซ้ ำาซาก ทำาให้เกิดความสนใจของผ้่ด่อยู่ได้นาน
3. ความสมดุล (BALANCING) ทำาให้ความสนใจของผ้่ด่
ไมูหันเหออกจาก เนื้ อเรื่องนั้ น
4. ความต่อเนื่ อง การใชูเสูน สี และแบบ จะชูวยแนะให้ผ้่
ด่สามารถด่และเข้าใจเนื้ อหาได้ตามชูวงและจังหวะที่จัดไว้

5. การเนูนจุดสนใจ (EMPHASIS) ในป้ ายนิ ทรรศการ
เป็ นการจัดให้ภาพ และข้อความที่มีความสำาคัญเดูนชัดขึ้นซึ่ง
อาจทำาได้โดยยึดหลัก
         
5.1 ภาพที่แยกจากภาพอื่น จะทำาให้ด่วูามี
ความสำาคัญ
         
5.2 ภาพที่มีขนาดใหญูกวูาภาพอื่นทั้งหมด
ยูอมดึงด่ดความสนใจ
         
5.3 สีและร่ปทรงของภาพสามารถแขูงกับ
ขนาดได้ หลักสำาคัญในการวางจุดสนใจ คือ วางไว้ในระดับ
สายตาส่งจากพื้ นขึ้นประมาณ 5 ฟุต ระดับ ที่อยู่เหนื อ 7 ฟุต
ขึ้นไป และตำ่ากวูา 3 ฟุต ลงมา จะไมูอยู่ในระดับที่ผ้่ด่ให้ความ
สนใจ
     

6. การจัดใหูมเี อกภาพ (UNITY)
6.1 จัดภาพที่มีความเกี่ยวพันเดูนชัดมาอยู่รวม
กัน อาจใช้วัสดุขนาด และร่ปรูาง ซำ้า ๆ กัน
         
6.2 จัดวัสดุท่ีมีลวดลายแปลก ซำ้า ๆ กัน
ทำาให้เป็ นหมวดหมู่และเรื่องราวที่สัมพันธ์กัน
7. ความแตกต่าง (CONTRAST) เป็ นการจัดที่มีความ
ประสงค์ให้มีการขัดแย้งเพื่อแก้ปัญหา ความซำ้าซากจำาเจ
หรือเบื่อหนูายจากการจัดลักษณะในทำานองเดียวกันหมด
ไมูมีลักษณะตื่นเต้นแอบแฝงอยู่ ดังนั้ น การออกแบบโดย
อาศัยหลักความแตกตูาง โดยการทำาให้มีบางสูวน หรือ
หลายสูวนทำาให้เกิดการขัดแย้งกัน จะเป็ นเส้นที่ตัดกัน ผิด
เรียบ นูุมนวล ตัดด้วยผิวขรุขระ หรือการใช้สีตรงกันข้าม
เพื่อให้ร้่สึกขัดแย้งกันบ้างในสูวนเล็ก ๆ น้อย ๆ อันจะ
ชูวยให้มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น เพิ่มรสชาติแตกตูางกันออกไป

8. ความกลมกลืน (HARMONY) ในที่น้ ี หมายถึง
การพิจารณาในสูวนรวมทั้งหมดแม้จะมีบางอยูางที่แตก
ตูางกันก็ตาม แตูเมื่อมองด่แล้วให้ความร้ส
่ ึกผสมผสาน
กลมกลืนเข้ากันได้
    9. ความเรียบง่าย (SIMPLICITY) เป็ นสิ่งที่สำาคัญใน
การจัดนิ ทรรศการ เพราะสิ่งตูาง ๆ ไมูวูาจะเป็ นภาพตัว
อักษรที่ส่ ือความหมายชัดเจนจะชูวยให้ผช
้่ มเกิดการเข้าใจ
ได้เร็วขึ้น ควรระลึกเสมอวูาจุดมูุงหมายที่สำาคัญของการ
จัดนิ ทรรศการ เพื่อให้คนด่เข้าใจเรื่องราวที่เราแสดงการ
ใช้วัสดุหรือสิ่งที่แสดงเกินความ จำาเป็ น หรือมีลักษณะ
แปลกพิศดารไมูตรงกับเนื้ อหายูอมไมูเกิดผลดี ดังนั้ นการ
ประหยัดและความชัดเจนเรียบงูายจะทำาให้นิทรรศการนั้ น
นูาสนใจมิใช้น้อย

10. ความสมบ้รณ์ข้ น
ั สำาเร็จ (FINISH) เป็ นการ
สำารวจขั้นสุดท้าย ที่จะสรุปผลการออกแบบอันมีผล
โดยตรงตูอสูวนรวมทั้งหมด มีสูวนใดบกพรูองไมูเหมาะ
สมต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยใช้ความคิด
หรือถ้ายังไมูพอใจ อาจต้องมีการทดลองจัดตามที่คิดวูา
ถ่กต้องเหมาะสมแล้ว ก็พิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์ท่ีเคยจัดมาแล้ว เมื่อร้่สึกวูาไมูดีเทูาก็โยก
ย้ายกลับที่เดิมถือวูาเป็ นการประลองความคิดเมื่อได้
ทดลองเชูนนี้ ก็จะชูวยมีการตัดสินใจที่ถก
่ ต้องยิ่งขึ้นอัน
เป็ นผลดีแกูการจัดนิ ทรรศการ

ส่วนดีของการจัดนิ ทรรศการ
1. เป็ นการให้การศึกษาอยูางหนึ่ งแกูผ้่ชม โดยไมูต้องมีคร่มา
บรรยายให้ฟัง
2. ทำาให้การเรียนการสอนมีคุณคูาขึ้น เพราะการจัดนิ ทรรศการ
ขึ้นเพื่อแสดงเนื้ อหาของ บทเรียนตูางๆ ที่คร่สอน
3. สร้างแรงจ่งใจในการเรียน (MOTIVATION) ทำาให้
เด็กเกิดการอยากเรียนและมีความเข้าใจในเนื้ อหาวิชายิ่งขึ้น
4. เด็กนั กเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะเป็ นการให้
เนื้ อหาวิชาที่เรียนทั้งทางตา ทางห่ และการสัมผัส
5. สร้างเสริมความรับผิดชอบของกลูุม และรายบุคคล หากให้
เด็กได้จัดนิ ทรรศการเองเป็ นการสูงเสริมให้เด็ก มีโอกาส ทำางาน
รูวมกับผ้่อ่ ืน

สาเหตุการลูมเหลวของการจัดนิ ทรรศการ คือ
1. มีเวลาจัดเตรียมไมูเพียงพอ
2. ผ้อ
่ อกแบบไมูมีความร้่ ไมูทราบจุดมูุงหมายและ
วัตถุประสงค์ของการแสดงอยูางถูองแท้
3. ผ้อ
่ อกแบบและเจ้าของงาน ไมูประสานกัน คือผ้่
ออกแบบไมูทราบวัตถุประสงค์ของเจ้าของ เจ้าของไมู
ทราบแนวความคิดของผ้อ
่ อกแบบ จึงทำาให้เสียผล
ประโยชน์ อยูางมาก
4. ความบกพรูองทางเทคนิ ค เชูน คำาอธิบายไมู
ชัดเจน แสงสวูางไมูเพียงพอ เป็ นต้น

ปั ญหาที่พบสาเหตุที่ทำาใหูการจัดนิ ทรรศการไม่ไดูผล หรือ
จัดแสดงแล้วไมูได้ผลตามจุดมูุงหมาย
1. ไมูมีงบประมาณเพียงพอ
2. ไมูมีสถานที่ท่ีจะจัดแสดง หรือสถานที่ไมูเหมาะ
สม
3. มีอุปกรณ์ไมูเพียงพอตูอการจัดนิ ทรรศการ
4. ผ้จ
่ ัดนิ ทรรศการยังไมูเข้าใจวิธีการ
5. เรื่องที่จัดไมูอยู่ในความสนใจของกลูุมเป้ าหมาย

ขั้นตอนและการดำาเนิ นงานจัดนิ ทรรศการ
ขั้นตอนและการดำาเนิ นงานจัดนิ ทรรศการ มีข้ น
ั ตอนโดย
สรุปดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน
          ขั้นวางแผนเป็ นขั้นของการคิด ในการที่จะ
ดำาเนิ นการจัดนิ ทรรศการทั้งหมด เริม
่ ตั้งแตูการหาชื่อ
เรื่อง ของนิ ทรรศการ การตั้งจุดมูุงหมาย งบประมาณ
สถานที่ ไปจนถึงขั้นสุดท้ายของการจัดนิ ทรรศการ คือ
การสรุปผล ซึ่งใน ขั้นของการวางแผนอาจจะเขียนใน
ร่ปของโครงการจัดนิ ทรรศการก็ได้

ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมการและออกแบบ
          เมื่อได้กำาหนดโครงการการจัดนิ ทรรศการ
เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นการเตรียมการและออกแบบ ใน
การเตรียมการนั้ น ก็เตรียมการตั้งแตูการวิเคราะห์
เนื้ อหา รวบรวมวัตถุส่ิงของหรือเอกสารตูางๆ ที่จะนำา
ออกแสดง จัดแบูงประเภท หมวดหมู่ และความสำาคัญ
ตามลำาดับ คำาบรรยายของสิ่งตูางๆ สำารวจด่ให้แนูใจวูา
มีครบและพอเพียงตามจุดมูุงหมายที่กำาหนดไว้หรือไมู
เมื่อรวบรวมวัตถุส่ิงของตูางๆ ที่จัดแสดง เมื่อได้ครบ
แล้วจะทำาให้ทราบ ขนาดของนิ ทรรศการที่จะจัดแสดง
วูามีขนาดใหญูพียงไร ต้องการใช้พื้นที่ท่ีจัดแสดงเทูาใด
ต้องใช้บอร์ด ฐานตั้ง ต้่กระจก โต๊ะ สำาหรับจัดแสดง
จำานวนเทูาใด มีขนาดกว้างยาวแคูไหน

จากนั้ นก็นำาข้อม่ลดังกลูาวมาจัดวางผังงานและทำาการ
ออกแบบ โดยคำานึ งถึงความสำาคัญวูา สิ่งใดที่ตอ
้ งการ
เน้นเป็ นจุดเดูน สิ่งใดเป็ นจุดรอง และควรคำานึ งถึงเส้น
ทางเดินของผ้ช
่ มนิ ทรรศการด้วย โดย กะประมาณให้มี
เนื้ อที่กว้างพอที่ผช
้่ มจะด่ส่ิงของได้ทัว่ ถึง นอกจากนี้ ใน
การออกแบบการจัดแสดงควรจัดเรียงลำาดับสิ่งที่
ต้องการแสดง วูาผ้่ชมควรเริม
่ ด่จากจุดใด ไปสู่จุดใด

ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทำา
          เมื่อได้เตรียมการและออกแบบแล้ว ก็ถงึ ขั้น
ลงมือจัดทำา ในขั้นนี้ ต้องใช้บค
ุ คลฝู ายตูางๆ มากมาย
เชูน นั กวิชาการ ชูางเทคนิ คและชูางศิลป์ มารูวมมือกัน
ปฏิบต
ั งิ าน ตามลักษณะงานที่ตนเองถนั ดและชำานาญ
โดยเริม
่ ตั้งแตู การจัดทำาแผง การทำาฐานตั้ง การเขียน
ตัวอักษร การจัดไฟ การประดับตกแตูงห้อง การจัดวาง
หรือติดตั้ง แขวนวัตถุส่ิงของที่จะจัดแสดง ในการจัดทำา
นั้ นอาจจะจัดทำาที่ใดที่หนึ่ งให้เรียบร้อยกูอนแล้วจึงขน
ไปจัดแสดง ยังสถานที่ท่ีจัดนิ ทรรศการ หรือจะไปจัดทำา
ในห้องที่ใช้จัดแสดงนิ ทรรศการก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแตูความ
สะดวกของผ้จ
่ ัด

ขั้นที่ 4 ขั้นการประชาสัมพันธ์
          การประชาสัมพันธ์เป็ นการโฆษณา เพื่อเชิญชวนหรือชักจ่งหรือ
แจ้งขูาวสารตูางๆ ให้แกูประชาชน เพื่อให้ทราบ ข้อม่ลตูางๆ เกี่ยวกับงาน
นิ ทรรศการ เชูน งานนิ ทรรศการจัดระหวูางวันที่ เดือน ปี ภายในงานมีการ
จัดแสดงอะไรบ้าง รายการใดที่มีความสำาคัญ หรือมีคุณคูามาก เก็บเงินคูา
ผูานประต่หรือไมู เป็ นต้น ในการประชาสัมพันธ์น้ ั นควรมีการประชาสัมพันธ์
ลูวงหน้ากูอนวันงานประมาณอยูางน้อย 1 เดือน และถ้าเป็ นนิ ทรรศการ
ขนาดใหญูมาก การประชาสัมพันธ์ ควรทำาลูวงหน้าให้นานกวูานี้ สำาหรับสื่อ
ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์น้ ั น มีอยู่มากมาย เชูน การประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุ โทรทัศน์ หนั งสือพิมพ์ แผูนภาพโฆษณา สติกเกอร์ เอกสาร ส่จิบัตร
ไปรษณี ยบัตร หรือสูงบัตรเชิญ หรือจดหมายเชิญชวนไปยังที่บ้านของ
ประชาชน หรืออาจจะอาศัยกำานั น ผ้่ใหญูบ้านไปประชุมเชิญชวน ล่กบ้านให้
มาชม นิ ทรรศการก็ได้

ขั้นที่ 5 ขั้นการนำาเสนอ
          การนำาเสนอคือการให้ประชาชนเข้าชมและเข้า
รูวมกิจกรรมตูางๆ ที่ผจ
้่ ัดนิ ทรรศการจัดทำาขึ้น ซึ่งในขั้น
ของการนำาเสนอนี้ มีกจ
ิ กรรมตูางๆ ดังนี้ คือ พิธีเปิ ด
นิ ทรรศการ การสาธิต การจัดกิจกรรมตูางๆ เชูน การ
อภิปราย การโต้วาที การฉายภาพยนตร์ การฉายสไลด์
การอธิบายและตอบคำาถามของผ้ช
่ ม การประชาสัมพันธ์
ในงาน การอำานวย ความสะดวก เชูน การชี้แจงเส้น
ทางจราจร การแนะนำาสถานที่ท่ีจะไปชมนิ ทรรศการวูา
ที่ใดจัดแสดงเรื่อง อะไร การรักษาความปลอดภัย การ
ปฐมพยาบาล

ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินผล
           ในการจัดนิ ทรรศการนั้ น ควรมีการประเมิน
ผลไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบวูานิ ทรรศการที่จัดขึ้นนั้ น บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ งั ไว้หรือไมู มีขอ
้ ดีและข้อควร
ปรับปรุงอะไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำาไปใช้เป็ นข้อม่ลใน
การพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขการจัดนิ ทรรศการครั้งตูอไป
สำาหรับกรรมวิธใี นการเก็บข้อม่ลการประเมินผลนั้ น อาจ
ทำาได้โดยการแจกแบบสอบถาม หรืออาจจะใช้วิธก
ี าร
สัมภาษณ์ผเ้่ ข้าชมนิ ทรรศการก็ได้

ขั้นที่ 7 ขั้นการสรุปผล
          หลังจากจัดนิ ทรรศการผูานพ้นไปแล้ว
ประมาณ 1 สัปดาห์ ควรมีการประชุมคณะกรรมการฝู าย
ตูางๆ ที่รูวมจัดนิ ทรรศการเพื่อทำาการประเมินผล ผล
การจัดนิ ทรรศการในสูวนที่คณะกรรมการชุดนั้ นๆ รับ
ผิดชอบ วูาผลการจัด นิ ทรรศการนั้ นเป็ นอยูางไร มี
ปั ญหาอุปสรรค ข้อดีและข้อเสียอยูางไรบ้าง มีส่ิงที่ควร
จะปรับปรุงแก้ไขหรือข้อเสนอแนะอยูางไร เมื่อฝู าย
ตูางๆ เสนอครบหมดทุกฝู ายแล้ว ก็นำามารวมสรุปเป็ น
ผลของการจัดนิ ทรรศการ ซึ่งการสรุปผลอาจทำาในร่ป
ของรายงาน ก็ได้

การประดิษฐ์ตัวอักษรในการจัดนิ ทรรศการ
การจัดนิ ทรรศการตัวอักษร คือ หัวใจสำาคัญที่จะสื่อความหมายให้ผ้่
ชมได้ทราบความเป็ นมาและเข้าใจอันดีตามวัตถุประสงค์ของผ้่จัด
ความสะอาด อูานงูาย ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยจะทำาให้
นิ ทรรศการนั้ นมีคุณคูาเกินกวูาครึง่ แล้วขนาดของตัวอักษร และสีท่ี
ใช้มี ความ สัมพันธ์กับผ้่อูานลักษณะความกลมกลืนของเรื่องและ
ภาพที่จัดนิ ทรรศการนั้ น ๆ ด้วย เชูน การจัดนิ ทรรศการเกี่ยวกับ
ต้นไม้ ใบหญ้า อาจใช้วัสดุจากต้นไม้ใบหญ้านั้ น ๆ มาประดิษฐ์เป็ น
ตัวอักษร หรืออาจใช้กระดาษสี หรือสติ๊กเกอร์มาตัดเป็ นตัวอักษร
ปิ ดทับบนโฟม ที่มีความหมาย เพื่อให้เกิดมิติ (Dimension) แกูตัว
อักษรนั้ น ตัวสีอูอนควรปิ ดบนพื้ นสีแกูและในทำานองเดียวกัน ตัว
อักษรสีแกูควรปิ ดทับ พื้ นสีอูอน ต้นแบบที่ตัดออกมาอาจใช้เป็ น
แบบสเตนซิล สำาหรับแผูนอื่นๆ อีกก็ได้ มีวิธีการตูางๆ ที่

1. การเขียนดูวยมือ (Free-hand Letter) คือการเขียนตัวอักษรที่ใช้มือ
เกือบทั้งหมดซึ่งวิธด
ี ังกลูาวจำาเป็ นต้องอาศัยการฝึ กฝน อยู่เสมอจนเกิด
ความชำานาญจึงจะเขียนได้ดี เชูน
        1.1 เขียนด้วยปากกาสักหลาด ซึ่งมีอยู่หลายชนิ ด และหลาย
ขนาดชนิ ดปลายกลมและปลายแบน มีหลายสีให้เลือกใช้
        1.2 เขียนด้วยปากกาสปี ดบอล ใช้จูุมหมึกเขียนได้งูายและ
รวดเร็ว แตู มีขอ
้ จำากัด คือ ต้องใช้เวลาฝึ กฝนกูอนการเขียน ก็สามารถ
เขียนได้
        1.3 เขียนด้วยพู่กัน ใช้จูุมหมึกหรือสีเขียน ซึ่งต้องอาศัยความ
ชำานาญมากกวูา 2 แบบแรกเขียนได้ดี เพราะแปรงพู่กันมีความนูุมและ
อูอนไหว ซึ่งทั้ง 3 วิธด
ี ังกลูาวเหมาะสำาหรับจัดทำาป้ ายนิ เทศ

1.4 การเขียนด้วยวิธีตด
ั แบบ (Cutout Letter) คือ

การตัดตัวอักษรออกมาเป็ นตัว ๆ จากกระดาษที่ได้รูาง
แบบไว้กอ
ู นแล้ว เพื่อนำาไปติดเป็ น ป้ ายนิ ทรรศการ
อาจทำาเป็ นป้ ายชนิ ด 2 หรือ 3 มิติ แล้วแตูวัสดุท่ีใช้
เชูน กระดาษสีตด
ิ บนโฟมซึ่งเป็ นที่นิยมใช้กันมาก
เพราะมีคุณภาพดี ราคาถ่ก นำ้าหนั กเบาสะดวกในการตัด
เพียงแตูรูางแบบตามที่ตอ
้ งการแล้วใช้ใบมีดตัดตาม
แบบ หรือใช้เครื่องตัดโฟมตัด แล้วนำาไปติดบน พื้ นที่
แข็งเชูน ไม้ , ผนั งตึก โดยใช้เทปกาวสองหน้าติดได้
ทันที การติดบนผ้ามูานนิ ยมใช้เข็มหมุดตึงด้านข้าง
หรือด้านหลัง

1.5 การเขียนด้วยเครื่องเขียนตัวอักษร (Letter Machine) มี
หลายแบบแตูจะเหมือนอยู่อยูางหนึ่ ง คือ มีตัวอักษรตัวฉลุในชุด
ของมันด้วยตัว อักษรดังกลูาวสามารถเขียนตัวเอียงเล็ก และตัว
ใหญูได้โดยการปรับระดับและขนาดปากกาที่เขียน แตูสูวนมาก
นิ ยมใช้ไม้บรรทัดฉลุ ซึ่งมี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพราะ
ราคาถ่กมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามต้องการและยังสามารทำา ใช้
เองได้โดยเขียนแบบตัวอักษรบน วัสดุ เชูน พลาสติก , กระดาษ
แข็ง หรือแผูนฟิ ล์ม เอ็กซเรย์ แล้วใช้เลื่อยหรือใบมีดฉลุตัวอักษร
ออกใช้ปากกาหรือดินสอเขียนลงไป ยังตัว อักษรฉลุน้ ั น เหมาะ
สำาหรับเขียนคำาอธิบายภาพ (Caption) ในแผูนป้ ายนิ ทรรศการ

2. อักษรจากคอมพิวเตอร์ (Computer) การผลิต
ตัวอักษรนั บวันที่จะงูาย สะดวกและรวดเร็ว เพราะ
คอมพิวเตอร์มีศักยภาพ ที่จะชูวยผลิต ตัวอักษร ได้
อยูางดี ซึ่งมีโปรแกรมสำาเร็จหลายโปรแกรมที่ผลิตตัว
อักษรได้ดี อาทิเชูน Adobe Photo Shop, Image
Styler, MS PowerPoint และอื่นๆ อีกมาก ขึ้นอยู่กบ

ผ้ใ่ ช้จะมีความถนั ดที่จะใช้โปรแกรมไหน

เกณฑ์กำาหนดตัวอักษร
ขนาดความส่งของตัวอักษร
เพื่อให้ได้อูานงูายและชัดเจนมีสูวนสัมพันธ์กน
ั ดังนี้

ขูอเสนอแนะจากประสบการณ์
1. บริเวณจุดเปิ ดงาน (land mark) ควรออกแบบ
ให้เดูนสะดุดตาเพื่อกระต้น
ุ ความสนใจให้ผ้่ท่ีเดินผูานไป
มาทราบได้ทันทีวูามีการจัดแสดงนิ ทรรศการเรื่องใด
โดยหนูวยงานใด ดังนั้ นองค์ประกอบหลักของสูวนนี้ จึง
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อหนูวยงาน สัญลักษณ์ (logo)
ของงาน สโลแกน (slogan) สั้นๆ อาจนำาเสนอด้วยร่ป
แบบของการจัดสวน การจัดทำาพืชผัก- ผลไม้ยักษ์ หรือ
โครงสร้างที่นาู สนใจอื่นๆ เพื่อเน้นจุดที่จะนำาเข้าสู่
นิ ทรรศการ โดยอาจใช้วัสดุตกแตูงร่ปแบบตูาง ๆ เป็ น
สูวนเสริมให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น

2. การใชูสโลแกนและโลโกู หมายถึง การใช้ข้อความหรือ
คำาขวัญสั้นๆ ที่มีความหมายกินใจหรือการใช้ลักษณะคำา
สัมผัส พ้องร่ป พ้องเสียง เพื่อสื่อความหมายของการจัด
งาน ทำาให้ผ้่ชมเกิดความประทับใจ จดจำาได้นาน เชูน
การจัดงานประเพณี แหูเทียนพรรษา ของจังหวัด
อุบลราชธานี ทางจังหวัดใช้สโลแกนเพื่อประชาสัมพันธ์
งานวูา “เมืองรูอยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง
แหล่งธรรมะ” เป็ นต้น สูวนการใช้โลโก้หรือสัญลักษณ์
ของงาน เพื่อต้องการสื่อความหมายให้เห็นถึงภาพรวม
ในการจัดงาน เชูน การใช้สัญลักษณ์ของงอบแทนความ
หมายของงานเกษตร หรือฟั นเฟื อง แสดงความหมาย
ของงานเครื่องจักรกล ฯลฯ ที่สำาคัญ คือการออก แบบ
โลโก้ควรใช้ ตัวหนั งสือให้น้อยที่สุด เพราะต้องการใช้
สัญลักษณ์ส่ ือความหมายของงาน

3. การใช้ข้อความและตัวอักษร ควรใช้ข้อความหรือคำาบรรยายสั้นๆ
กะทัดรัด ชัดเจน สื่อด้วยตัวอักษรขนาดพอเหมาะไมูเล็กหรือใหญูจน
เกินไปและควรใช้ส่ ืออื่นๆ ประกอบ เชูน ใช้ภาพตัวอยูางของจริง
หูุนจำาลอง การสาธิตประกอบนิ ทรรศการ ฯลฯ การใช้ข้อความแตู
เพียง อยูางเดียวจะทำาให้นิทรรศการนูาเบื่อ และผ้่ชมขาดความ
อดทนในการชมนิ ทรรศการให้จบทั้งเรื่อง
4. การจัดเจ้าหน้าที่ด่แลนิ ทรรศการเพื่อตอบปั ญหาหรือข้อซักถาม
เกี่ยวกับนิ ทรรศการ เพราะการจัดโดยไมูมเี จ้าหน้าที่ประจำาค่หา
นิ ทรรศการจะทำาให้ผ้่ชมไมูได้รบ
ั ประโยชน์อยูางเต็มที่ บางครั้ง
นิ ทรรศการไมูสามารถให้รายละเอียดได้เพียงพอ ผ้่ชมอาจต้องการ
ข้อม่ลเพิ่มเติมในเชิงลึก หากได้รบ
ั คำาอธิบายเพิ่มเติมจะทำาให้เข้าใจ
เรื่องราวได้ดีข้ ึน

5. การจัดเตรียมและตกแตูงสถานที่จัดนิ ทรรศการ
ภายนอกอาคาร ควรออกแบบในลักษณะโครงสร้างที่แข็ง
แรง กันแดด ฝน และลม หากมีความจำาเป็ นต้องใช้เต๊
นท์ผ้าใบควรตกแตูงให้สวยงาม โดยอาจใช้วัสดุ เชูน
ไม้ไผู แฝก ผ้าสี ฯลฯ หุ้มเสาเต๊นท์หรือทำาโครงสร้าง
ร่ปแบบตูางๆ เชูน จัว่ หลังคา ปิ ดทับบนผ้าใบเต๊นท์
และถ้ามีงบประมาณเพียงพออาจจัดในร่ปแบบของ
เรือนไทย ศาลา โรงเรือน อาคารชัว่ คราวที่สามารถถอด
ประกอบได้ (knock down) เพื่อความสะดวกในการขน
ย้าย จัดเก็บและใช้งานได้หลายครัง้
6. แสงสวูางบริเวณจัดนิ ทรรศการ ควรมีแสงสวูางเพียง
พอ จุดใดที่ตอ
้ งการเน้นสามารถใช้แสงไฟชูวย เชูน ส
ปอตไลท์ ไฟนี ออน หรือใช้ไฟกระพริบในเวลากลางคืน

7. ผ้่จัดควรมีเวลาตรวจสอบชิ้นงานกูอนพิธีเปิ ดงานนิ ทรรศการ เพื่อ
ป้ องกันความผิดพลาด หรือหากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้นิทรรศการมีความสมบ่รณ์ย่ิงขึ้นก็สามารถทำาได้ทน
ั ที
เนื่ องจากยังมีเวลาพอ
8. ในกรณี ท่ม
ี ก
ี ารจ้างเหมาบริษท
ั จัดนิ ทรรศการ และเพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดในการรับและสูงมอบงาน หนูวยงานผ้่วาู จ้างต้องระบุ
รายละเอียดที่ตอ
้ งการในสัญญาให้ชด
ั เจน เชูน การจัดจ้างออกแบบ
และสร้างอาคารนิ ทรรศการชัว่ คราวมีจำานวนทั้งสิ้นกี่หลัง ขนาดกว้าง
ยาว ส่งเทูาใด ใช้วส
ั ดุอะไรเป็ นสูวนประกอบ งบประมาณในการจัด
จ้างแตูละหลังเป็ นเงินเทูาใด การดำาเนิ นงานต้องเสร็จสิ้นลูวงหน้า
กูอนงานเปิ ดกี่วน
ั และเมื่องานสิ้นสุดลงต้องนำาวัสดุหรือโครงสร้าง
นิ ทรรศการไปเก็บไว้ท่ใี ด

9. การจัดนิ ทรรศการแตูละครั้ง ผ้จ
่ ัดควรประเมิน
ผลการจัดนิ ทรรศการทุกครั้ง เพื่อนำาผลการประเมินไป
ใช้เป็ นข้อม่ลในการปรับปรุงการจัดนิ ทรรศการ และ
เป็ นหลักฐานอ้างอิงได้ การประเมินผลทำาได้ท้ ังแบบ
เป็ นทางการและไมูเป็ นทางการ
10. เมื่อการจัดนิ ทรรศการเสร็จสิ้นลง ควรจัด
เตรียมสถานที่สำาหรับจัดเก็บชุดนิ ทรรศการ โดยจัดให้
เป็ นหมวดหมู่ ทำาทะเบียนชื่อเรื่อง สรุปจำานวนแผูนใน
แตูละชุด บรรจุลงในกลูองหรือจัดทำาซองใสูเพื่อ
ป้ องกันการชำารุดเสียหาย ในสูวนของโครงสร้างก็เชูน
กันควรจัด เตรียมสถานที่ให้เหมาะสม