You are on page 1of 4
POSLANECKA SNEMOVNA Dotto 17 -08- 2015 MINISTR OBRANY Mga. Martin STROPNICKY Gj. 64/2015-1140 V Praze dne Hxpan 2015 ‘Vazend pani poslankyné, dne 16, gervence 2015 jste se na mé prostiednictvim piedsedy Poslanecké snémovny Parlamentu CR obritila s pisemnou interpelaci ve véci Rozvoje aktivni zdlohy. Nedostatetnd aktivita v oblasti propagace a popularizace institutu aktivni zélohy (AZ) je z Vasi strany vnimana jako jedna z hlavnich pritin malé naplnénosti jednotek AZ. Dovolte mi Vas struéné informovat 0 aktivitich, které Ministersivo obrany (MO) ve Vémi interpelované oblasti Glouhodob& vyviji. Podle Vaseho pozadavku se zejména zamétim na pliny ministerstva v oblasti propagace institutu AZ, néboru a piijimani do AZ. Zadosti uchazeéi o zatazeni do AZ jsou reSeny krajskymi vojenskymi velitelstvimi (KVV). Ze statistik vedenych KVV vyplyva, Ze potet uchazeéii o zafazeni do AZ. primérn’ kolist okolo postu 600 osob roéné, poset uzavienych dohod mezi feditelem KVV a uchazedem se pohybuje okolo 200 osob roéné. Nejvét8i procento odmitnutych uchazect je z diivodu nesplnéni podminky zdravotniho stavu. V procentudlnim vyjadieni je toto dislo v jednotlivgch letech obdobné a pohybuje se okolo 70 % z celkového potty odmitnutych uchazedt. Zbylych 30 % z celkového pottu odmitnutych tvori jiné diivody na strané uchazedii, Prevazné si tito ystup do AZ rozmysli i piesto, Ze véechny zékonem stanovené podminky spliuji, a Zidost 0 dobrovolné prevzeti vykonu branné povinnosti nakonec nepiedlozi. V ramei strategie komunikace s vefejnosti MO jsou opatieni v oblasti naboru do AZ, plinovéna a provadéna pribézné v ramei propagaénich a popularizagnich akei na veFejnosti nost v souladu s Rognim plinem éinnosti rezortu MO na jednotlivé roky. Hlavni odpo vtéto oblasti_nesou KVV. Pro Vasi piedstavu, KVV provedla vroce 2014 cetkem 55 naborovych a prezentatnich akei, ztoho ve 26 pifpadech samostatn’, v8 pfipadech v soucinnosti s jinymi slozkami ACR, ve 12 p¥ipadech s organy statni spravy i samospravy a sloYkami IZS a v 9 piipadech v soudinnosti s dal8imi spoletenskymi organizacemi, Nad rimec akei uvedenych vySe jsou k propagaci a populatizaci institutu AZ také vyudivany hlavni akce ACR na verejnosti, které jsou organizoviny a zabezpetovany z tirovné Generdlniho Sabu ACR, jako napi. veteran", ,Bambiridda” a dal8i, O tyto akce je z fad Siroké obtanské vetejnosti velky zéjem. ahna, ,Darkovitky*, Den ozbrojenyeh sil*, Den Zdalsich akei chei zdiraznit mezinarodni stieleckou soutéZ AZ .,O pohér NGS ACR a slavnostni akty udélovani Eesinych odznakti a pamétnich medaili kpt. Moravka jak piislusnikiim AZ, tak dalgim vojéktim a obéaniim, tei se svou gimnosti zésadné podileji na rozvoji institutu AZ. Tyto akce probihajf 2x roéné v Praze a Kolin’ za itasti vetejnosti. Cilena naborova akce k ziskini novych vojak v AZ je kaZdoroéné organizovana i v rimei »Dnii NATO* V oblast! naboru do AZ pracuji i oddéleni pro vybér personalu Agentury personalistiky ACR, kterd oslovuji ty Zadatele © povoléni do sluzebniho poméru vojdka z povolini, ktefi nejsou ve v¥bérovém Fizeni ispéini, ale spliuji kritéria pro vojdka v AZ s cilem ziskat je do této sluzby. K podpote propagace institutu AZ byla zpracovana propagatni brozura, kterd je dostupna na viech KVV a je pravidelné aktualizovana. K propagaci institut AZ jsou vyuéivany ikladni informace i intemetové stranky www wimy.cz, kde Ize nalézt kterou i aktuality. V ramei socidlnich siti je vyuzivana samostaind ,,facebookova stranka A spravuje a pra iauje K: Na zaklade vySe uvedeného se domnivam, Ze hlavni pFivina malé napInénosti jednotek AZ nespodiva v nedostatetné propagaci a popularizaci institutu AZ ze strany MO. PHiginou je zejména adravotni stav populace a za jednu zdal8ich ptitin toholo stavu_povazuji nedostatetné motivatni kompenzaéni pobidky pro pfisluSniky AZ a jejich zaméstnavatele vyplyvajici ze sougasné legislativy. Ke zmént tohoto stavu maji ptispét pfipravované prévni piedpisy branngho zAkonodarstvi, zeiména pak navih nového zAkona o sluzbé vojakit v ziloze, na kterych se osobné aktivné podilite, coz ocettuji Pro tipInost dodvam, Ze dne 29, Zervence 2015 byla uzaviena dohoda o pracovné Einnosti mezi NGS ACR a panem Ing. Ludvikem CIMBURKEM, vojdkem v AZ, ktery bude zodpovedny za koordinaci a poradenstvi v oblasti AZ. V souladu s Koncepei AZ OS CR se v pfipravované Koncepei vystavby ACR potité snavySenim postit vojakti v AZ na cilovy stav 5000 véetné vytvotenf novych jednotek AZ a fo postupnym nartistem podti tak, jak je uvedeno v tabulee: Rok 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023, 2024 | 2025 potet AZ | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 V navaznosti na tuto rozvahu a konkrétni napingnost jednotek AZ budou pro jednotlivé roky stanoveny naborové cile, Na zékladé vyhodnoceni jejich plntni budou piijimana pottebné opatfen{ v propagaci a popularizaci institutu AZ a k nim piid8lovény finantni prostfedky tak, aby bylo dosaZeno stanoventho cile. Pro rok 2016 je plinovana vyroba propagaéniho klipu, ktery atraktivai formou pHiblizi vgevik a tinnost pHislunikt AZ. Tento klip bude umistén na webovych strinkéch MO, socidlnich sitich veetné kandlu ,,YouTube* a bude vyuzivan na prezentatnich akeich in vramci implementace projektu pripravy na vetejnos! obéanti k obrané stétu (POKOS). I nadéle budeme pokraéovat v propagaci AZ a Nové bude institut AZ prezentor skavani zijemch 0 vstup do AZ. v ramei akel ACR na vetejnosti za ptispéni sdélovacich prostiedkii Podotykim, %e problematika ndboru uchazeth o sluzbu vAZ voblasti propagace a popularizace nebude feXena samostatné, ale naopak sougasn’ s problematikou néboru i. Piedpoklédam, Ze v rémei jednané vYboru pro obranu uchazeéii 0 sluzbu vojaka z povold bude problematice AZ vénovana trvalé pozornost a budeme spoleéné hledat feSeni, jak zvy/Sit Groveit rozvoje AZ. 5000) Vavené. pani poslankyné, souhlasim s Vami, %e propagace a popularizace AZ je jednou ze zikladnich podminek k ziskéni obanii pro sluzbu v AZ. Jsem si védom, Ze i pies vySe uvedené vidy existuje prostor pro zlepéeni stavu, Mym cilem je rozvijet AZ a proto Vas mohu ujistit, Ze i nadéle budu propagaci institut AZ v tomto kontextu vénovat nélezitou pozomost. S pozdravem Vazend pant Mgr. Jana Cernochova Poslankyné Poslanecké snémovna Parlamentu CR Praha

You might also like