You are on page 1of 17

1

MC LC

Bn ph gi l g?

03

V kin chng bn ph gi l g?

04

Thu chng bn ph gi l g?

05

Vn chng bn ph gi c quy nh u?

06

iu kin p dng bin php chng bn ph gi l g?

08

Bin ph gi c tnh nh th no?

09

Yu t thit hi c xc nh nh th no?

10

Mt mt hng m Vit Nam xut khu khng


nhiu c th b kin chng bn ph gi khng?

11

Ai c quyn kin chng bn ph gi?

13

Mt v kin chng bn ph gi c tin hnh


nh th no?

15

Mc thu chng bn ph gi c tnh ton nh


th no?

18

Thu chng bn ph gi c p dng nh th no?

19

khu t nc ny sang nc khc vi mc gi thp hn

Nguy c hng ho Vit Nam b kin nc ngoi


c ln khng?

21

xut khu.

Cn lm g phng trnh v i ph vi cc v
kin chng bn ph gi nc ngoi?

23

Doanh nghip Vit Nam gp bt li g trong cc


v kin chng bn ph gi?

26

So vi trc khi gia nhp WTO th hin c im


g thun li hn khi hng ho Vit Nam b kin
nc ngoi?

28

Vit Nam, vn chng bn ph gi i vi


hng ho nc ngoi c quy nh nh th no?

29

Bn ph gi l g?
Bn ph gi trong thng mi quc t c th hiu l
hin tng xy ra khi mt loi hng ho c xut
gi bn ca hng ho ti th trng ni a nc

C th, nu mt sn phm ca nc A bn ti th trng


nc A vi gi X nhng li c xut khu sang nc B
vi gi Y (Y<X) th sn phm c xem l bn ph gi
t nc A sang nc B.
Trong WTO, y c xem l hnh vi cnh tranh khng
lnh mnh ca cc nh sn xut, xut khu nc ngoi
i vi ngnh sn xut ni a nc nhp khu. V cc
v kin chng bn ph gi v tip l cc bin php
chng bn ph gi (kt qu ca cc v kin) l mt hnh
thc hn ch hnh vi ny.

HP 1 - NHNG YU T C BN CA MT V KIN
CHNG BN PH GI
i tng ca v kin l mt loi hng ho nht
nh nhp khu t mt hoc mt s nc xut khu;
Nguyn n ca v kin l ngnh sn xut ni a

V kin chng bn ph gi l g?

nc nhp khu sn xut ra sn phm tng t vi


sn phm b cho l bn ph gi gy thit hi;

y thc cht l mt quy trnh Kin - iu tra - Kt lun

B n ca v kin l tt c cc doanh nghip nc

- p dng bin php chng bn ph gi (nu c) m

ngoi sn xut v xut khu loi hng ho/sn phm

nc nhp khu tin hnh i vi mt loi hng ho

l i tng ca n kin;

nhp khu t mt nc nht nh khi c nhng nghi


ng rng loi hng ho b bn ph gi vo nc nhp
khu gy thit hi ng k cho ngnh sn xut sn phm
tng t ca nc nhp khu.

C quan x l v kin l mt hoc mt s c quan


hnh chnh c nc nhp khu trao quyn iu
tra chng bn ph gi v quyt nh vic p dng
bin php chng bn ph gi.

Mc d thng c gi l v kin (theo cch gi


Vit Nam), y khng phi th tc t tng ti To n
m l mt th tc hnh chnh v do c quan hnh chnh
nc nhp khu thc hin. Th tc ny nhm gii quyt
mt tranh chp thng mi gia mt bn l ngnh sn
xut ni a v mt bn l cc nh sn xut, xut khu

Thu chng bn ph gi l g?

nc ngoi; n khng lin quan n quan h cp chnh


ph gia hai nc xut khu v nhp khu.

Thu chng bn ph gi l bin php chng bn ph gi


c s dng ph bin nht, c p dng i vi sn

V trnh t, th tc v cc vn lin quan c thc

phm b iu tra v b kt lun l bn ph gi vo nc

hin gn ging nh trnh t t tng x l mt v kin

nhp khu gy thit hi cho ngnh sn xut nc .

ti to nn th tc ny cn c xem l th tc bn t

php. Ngoi ra, khi kt thc v kin, nu khng ng

V bn cht, y l khon thu b sung (ngoi thu

vi quyt nh cui cng ca c quan hnh chnh, cc

nhp khu thng thng) nh vo sn phm nc

bn c th kin ra To n (lc ny, v vic x l ti to n

ngoi nhp khu l i tng ca quyt nh p dng

thc s l mt th tc t tng t php).

bin php chng bn ph gi.

Vn chng bn ph gi
c quy nh u?
Trong WTO, cc nguyn tc v chng bn ph gi c
quy nh ti:
iu VI Hip nh chung v thu quan v Thng
mi (GATT) (bao gm cc nguyn tc chung v vn
ny);
Hip nh v chng bn ph gi (Agreement on
Antidumping Practices - ADA) chi tit ho iu VI
GATT (cc quy tc, iu kin, trnh t th tc kin iu tra v p dng bin php chng bn ph gi
c th)
Mi nc li c quy nh ring v vn chng bn ph
gi (xy dng trn c s cc nguyn tc chung lin quan
ca WTO). Cc v kin chng bn ph gi v vic p
thu chng bn ph gi thc t cc nc tun th cc
quy nh ni a ny.

HP 2 - CC NHM NI DUNG CHNH CA HIP NH


CHNG BN PH GI
Nhm cc quy nh v iu kin p thu (cch thc
xc nh bin ph gi, thit hi, mi quan h nhn
qu gia vic bn ph gi v thit hi, cch thc xc
nh mc thu v phng thc p thu)
Nhm cc quy nh v th tc iu tra (iu kin
np n kin, cc bc iu tra, thi hn iu tra,
quyn t tng ca cc bn tham gia v kin, bin
php tm thi)

i vi doanh nghip, c hiu bit chung v nhng


vn c bn nht v chng bn ph gi trong thng
mi quc t, doanh nghip ch cn tip cn cc quy nh
ca WTO v vn ny l . Tuy nhin, bit chi tit
v trnh t, th tc, c quan c thm quyn trong cc
v kin chng bn ph gi c th mi th trng xut
khu, doanh nghip cn tm hiu cc quy nh php
lut v chng bn ph gi ca nc .

Bin ph gi c tnh nh
th no?
Bin ph gi c tnh ton theo cng thc:
Bin ph gi =

iu kin p dng bin php


chng bn ph gi l g?
Khng phi c c hin tng hng ho nc ngoi bn
ph gi l nc nhp khu c th p dng cc bin
php chng bn ph gi i vi hng ho .

Gi Thng thng Gi Xut khu


Gi Xut khu

Trong :
Gi Thng thng l gi bn ca sn phm tng
t ti th trng nc xut khu (hoc gi bn ca
sn phm tng t t nc xut khu sang mt
nc th ba; hoc gi xy dng t tng chi ph
sn xut ra sn phm, chi ph qun l, bn hng v
khon li nhun hp l WTO c quy nh c th

Theo quy nh ca WTO th vic p dng cc bin php

cc iu kin p dng tng phng php ny);

chng bn ph gi ch c th thc hin nu c quan c

Gi Xut khu l gi trn hp ng gia nh xut

thm quyn ca nc nhp khu, sau khi tin hnh

khu nc ngoi vi nh nhp khu (hoc gi bn

iu tra chng bn ph gi , ra kt lun khng nh s

cho ngi mua c lp u tin).

tn ti ng thi ca c 03 iu kin sau:


Hng ho nhp khu b bn ph gi (vi bin
ph gi khng thp hn 2%);
Ngnh sn xut sn phm tng t ca nc nhp
khu b thit hi ng k hoc b e do thit hi
ng k hoc ngn cn ng k s hnh thnh ca

Sn phm tng t vi sn phm b iu tra l:


Sn phm ging ht (c tt c cc c tnh ging

ngnh sn xut trong nc (gi chung l yu t

sn phm ang b iu tra);

thit hi);

Sn phm gn ging (c nhiu c im gn ging

C mi quan h nhn qu gia vic hng nhp khu

vi sn phm ang b iu tra), trong trng hp

bn ph gi v thit hi ni trn;

HP 3 - SN PHM TNG T

khng c sn phm ging ht.

Yu t thit hi c xc nh
nh th no?
Vic xc nh thit hi l mt bc khng th thiu
trong mt v iu tra chng bn ph gi v ch khi kt
lun iu tra khng nh c thit hi ng k cho ngnh
sn xut ni a nc nhp khu th nc nhp khu
mi c th xem xt vic p dng cc bin php chng
bn ph gi.

10

Mt mt hng m Vit Nam


xut khu khng nhiu c th b
kin chng bn ph gi khng?
Theo quy nh ca WTO, nc nhp khu khng c
tin hnh iu tra (v khng c p thu chng tr
cp) nu nc xut khu l nc ang pht trin v c

V hnh thc, cc thit hi ny c th tn ti di 02

lng nhp khu sn phm lin quan di 3% tng

dng: thit hi thc t, hoc nguy c thit hi (nguy

nhp khu hng ho tng t vo nc nhp khu. L

c rt gn);

mt nc ang pht trin, Vit Nam c hng quy

V mc , cc thit hi ny phi mc ng k;

ch ny.

V phng php, cc thit hi thc t c xem xt

Tuy nhin, quy nh ny s khng c p dng nu

trn c s phn tch tt c cc yu t c lin quan

tng lng nhp khu sn phm lin quan t tt c cc

n thc trng ca ngnh sn xut ni a (v d

nc xut khu c hon cnh tng t (cng l nc

t l v mc tng lng nhp khu, th phn ca sn

ang pht trin c lng nhp khu thp hn 3%)

phm nhp khu, thay i v doanh s, sn lng,

chim trn 7% tng lng nhp khu hng ho tng

nng sut, nhn cng)

t vo nc nhp khu.

11

HP 4 XC NH LNG NHP KHU


KHNG NG K NH TH NO?
Gi s Trung Quc, Vit Nam, n v Campuchia (l
cc nc ang pht trin) cng vi nhiu nc khc
cng nhp khu mt mt hng X vo nc Y.
Trong :
Hng Trung Quc chim 10% tng lng nhp khu

Ai c quyn kin
chng bn ph gi?

hng X vo Y;
Cc nc Vit Nam, n , Campuchia mi nc
chim 2,5% tng lng nhp khu hng X vo Y;
82,5% tng lng nhp khu hng X vo Y n t
cc nc khc.

Mt v kin chng bn ph gi ch c th c tin


hnh nu n c bt u bi cc ch th c quyn
khi kin l:
Ngnh sn xut sn phm tng t ca nc nhp
khu (hoc i din ca ngnh); hoc

Nu ngnh sn xut mt hng X ca nc Y nh kin


chng bn ph gi mt hng X ch ca Vit Nam nhp

C quan c thm quyn ca nc nhp khu;

khu vo Y th n kin s b bc hoc nu v kin


khi xng th cng s b nh ch do Vit Nam l nc

Hu ht cc v kin chng bn ph gi trn thc t u

ang pht trin v c lng nhp khu t hn 3% tng

c khi xng t n kin ca ngnh sn xut ni a

nhp khu hng X vo Y.

nc nhp khu.

Nu v kin chng li Vit Nam v Trung Quc th cng

c xem xt th n kin phi p ng cc

theo tiu ch ny, v vic c th s tip tc vi hng

iu kin sau:

Trung Quc nhng phi chm dt vi hng Vit Nam.

(I)

Cc nh sn xut ng h n kin c sn lng

Tuy nhin nu v kin tin hnh chng li c Vit Nam,

sn phm tng t chim t nht 50% tng sn

Campuchia, n v Trung Quc th v kin s c

lng sn xut ra bi tt c cc nh sn xut

tin hnh bnh thng vi tt c 4 nc ny v tng

by t kin ng h hoc phn i n kin; v

lng nhp khu hng X vo nc Y t 3 nc Vit Nam,


n , Campuchia (nc ang pht trin c lng nhp
trong tng nhp hng X vo Y di 3%) l 7,5% (cao hn
mc 7% theo quy nh).

12

(II)

Cc nh sn xut ng h n kin phi c sn lng


sn phm tng t chim t nht 25% tng sn
lng sn phm tng t ca ton b ngnh sn
xut trong nc.

13

HP 5 - V D V IU KIN KHI KIN CA NGNH


SN XUT NI A NC XUT KHU

Gi s ngnh sn xut mt hng A ca nc B mun


kin cc nh xut khu Vit Nam v bn ph gi mt
hng A vo nc B.
Nu ngnh sn xut mt hng A ca nc B c tng
cng 5 nh sn xut (NSX), trong :
NSX 1 sn xut ra 9% tng sn lng ni a A ca
nc B
NSX 2 sn xut ra 5% tng sn lng ni a A ca
nc B
NSX 3 v 4 sn xut ra 15% tng sn lng ni a A
ca nc B
NSX 5 sn xut ra 56% tng sn lng ni a A ca
nc B
Nu NSX 4 (15%) khi kin, cc NSX 1 (9%), 2 (5%), 3
(15%) u by t kin v vic khi kin ny v NSX 5
(56%) khng c kin g th:
Nu NSX 2 (5%) ng h, NSX 1 (9%) v 3 (15%) phn
i: tng sn lng ca cc NSX ng h (NSX 4 v 2)
l 20% nh hn so vi 24% tng sn lng ca cc
NSX phn i (NSX 1 v 3) => n kin s b bc do
khng tho mn iu kin i).
Nu NSX 1 (9%) ng h, NSX 2 (5%) v 3 (15%) phn
i: tng sn lng ca cc NSX ng h (NSX 4 v

Mt v kin chng bn ph gi thc cht l tng hp


cc bc iu tra xc minh cc yu cu trong n kin
kt lun c iu kin p dng cc bin php
chng bn ph gi i vi hng ho b kin hay khng.
C th tm tt cc bc c bn ca v kin chng bn
ph gi nh sau:
Bc 1: Ngnh sn xut ni a nc nhp khu
np n kin (km theo chng c ban u);
Bc 2: C quan c thm quyn ra quyt nh khi
xng iu tra (hoc t chi n kin, khng iu tra);
Bc 3: iu tra s b v vic bn ph gi v v thit
hi (qua bng cu hi gi cho cc bn lin quan, thu
thp, xc minh thng tin, thng tin do cc bn t
cung cp);
Bc 4: Kt lun s b (c th km theo quyt nh p
dng bin php tm thi nh buc t cc, k qu...);

cc NSX phn i (NSX 2 v 3) nhng li nh hn

Bc 5: Tip tc iu tra v vic bn ph gi v v


thit hi (c th bao gm iu tra thc a ti nc

25% => n kin s b bc do tho mn iu kin i)

xut khu);

nhng khng tha mn iu kin ii).

Bc 6: Kt lun cui cng;

1) l 24% ln hn so vi 20% tng sn lng ca

14

Mt v kin chng bn ph gi
c tin hnh nh th no?

15

Bc 7 : Quyt nh p dng bin php chng bn


ph gi (nu kt lun cui cng khng nh c vic
bn ph gi gy thit hi) ;
Bc 8 : R sot li bin php chng bn ph gi
(hng nm c quan iu tra c th s iu tra li
bin ph gi thc t ca tng nh xut khu v iu
chnh mc thu)
Bc 9 : R sot hong hn (5 nm k t ngy c
quyt nh p thu chng bn ph gi hoc r sot
li, c quan iu tra s tin hnh iu tra li
xem xt chm dt vic p thu hay tip tc p thu
thm 5 nm na).

HP 6 - DOANH NGHIP VIT NAM THNG GP


KH KHN G TRONG QU TRNH B IU TRA
CHNG BN PH GI NC NGOI?
V Bng cu hi: Ni dung rt phc tp, i hi cung
cp nhiu thng s trong khi thi hn tr li li ngn;
V chng t, k ton: Nhiu loi chi ph sn xut,
kinh doanh khng c chp nhn do cc chng t,
ti liu k ton cn thit chng minh; h thng k
ton khng theo chun quc t, thiu minh bch;
V chi ph: khng c ngun chi ph d tr cho vic
tham kin nc ngoi (c bit l chi ph cho lut s);

T bc 1 n bc 7 ca mt v iu tra chng bn
ph gi thng ko di khong 18 thng n 2 nm. Tuy
nhin, bc 8 v 9 c th ko rt di sau . V d, trong
v kin c tra, c basa Hoa K chng hn, n kin
np ngy 28/6/2002, quyt nh p thu ban hnh ngy
7/8/2003. Sau 2005 v 2006 u c r sot ln 1, 2
i vi mt s cng ty xut khu ca Vit Nam.

16

V tm l: B ng trong i ph (do khng hiu


bit v cng c chng bn ph gi v thc trng),
do dn ti nhng cch ng x khng hp l gy
h qu xu (v d khng hp tc, khng trung thc,
khng ng thi hn); Thiu on kt (khng to
c ting ni chung cng bo v li ch).

17

Mc thu chng bn ph gi
c tnh ton nh th no?
V cch thc p dng:
V nguyn tc, mc thu chng bn ph gi c
tnh ring cho tng nh sn xut, xut khu nc
ngoi v khng cao hn bin ph gi ca h;
Trng hp cc nh sn xut, xut khu nc ngoi
khng c la chn tham gia cuc iu tra th
mc thu chng bn ph gi p dng cho h khng
cao hn bin ph gi trung bnh ca tt c cc nh
sn xut, xut khu nc ngoi c la chn iu tra.
V thi im tnh mc thu chnh thc: C hai cch
xc nh
Cch tnh thu cho khong thi gian sp ti (EU
theo cch ny): Mc thu chnh thc s c xc
nh ngay trong Quyt nh p thu ban hnh khi
kt thc iu tra v c hiu lc cho hng ho lin
quan nhp khu trong khong thi gian sau ;
Cch tnh thu cho khong thi gian qua (Hoa
K theo cch ny): Mc thu nu ti Quyt nh p
thu ban hnh sau khi iu tra ch l tm thi; ht
mi nm k t ngy c Quyt nh ny, c quan iu
tra s xc nh bin ph gi thc t ca cc nh xut
khu trong nm v quyt nh mc thu chnh
thc cho h (nu mc ny cao hn mc thu tm
tnh th doanh nghip phi np b sung; nu thp
hn s c hon tr).

Thu chng bn ph gi c
p dng nh th no?
V thi hn p thu: Theo quy nh ca WTO, vic p
thu chng bn ph gi khng c ko di qu 5 nm
k t ngy c Quyt nh p thu hoc k t ngy tin
hnh r sot li;
V hiu lc ca vic p thu:
Quyt nh p thu ch c hiu lc i vi tt c
hng ho lin quan nhp khu t nc b kin sau
thi im ban hnh Quyt nh
Quyt nh p thu c hiu lc vi c cc nh xut
khu mi, ngi cha h xut khu hng ho
sang nc p thu trong thi gian trc ; nh
xut khu mi c th yu cu c quan iu tra tnh
mc thu ring cho mnh, nhng trong thi gian
cha c quyt nh v mc thu ring th hng ho
nhp khu ca nh xut khu mi vn thc hin
Quyt nh p thu ni trn;

Theo quy nh ca WTO, d theo cch tnh no th c


trn 01 nm k t ngy c Quyt nh p thu, cc bn
lin quan trong v kin u c quyn yu cu c quan
c thm quyn r sot li gim, tng mc thu hoc
chm dt vic p thu.

18

Vic p dng hi t (p dng cho nhng l hng


nhp khu trc thi im ban hnh Quyt nh) ch
c thc hin nu thit hi gy ra cho ngnh sn
xut ni a l thit hi thc t.

19

BNG 1 - NHNG NC THNH VIN WTO TIN HNH


KIN CHNG BN PH GI NHIU NHT
(tnh t 1/1/1995 n 31/12/2006)

Tn nc

S v

S v p dng

S v b

iu tra

bin php chng

kin ra

bn ph gi

WTO

457

331

Hoa K

373

239

24

EU

362

231

Achentina

219

152

Nam Phi

200

120

Tt c thnh

3044

1941

58

vin WTO

BNG 2 - NHNG NC THNH VIN WTO B KIN


CHNG BN PH GI NHIU NHT

(tnh t 1/1/1995 n 31/12/2006)


Stt

Tn nc

S v b

S v b p dng

kin

bin php chng bn

Nguy c hng ho Vit Nam


b kin nc ngoi c ln khng?
Mc d khng phi l mc tiu ln ca cc v kin
chng bn ph gi nhng vi nng lc xut khu ngy
cng tng v vi li th cnh tranh ch yu v gi, nhiu
loi hng ho Vit Nam ang phi i mt ngy cng
nhiu hn vi nhng nguy c kin chng bn ph gi
cc th trng.
Sau khi gia nhp WTO, vi k vng v mt bc nhy
vt trong xut khu ca hng ho Vit Nam, nguy c ny
cng tng ln tng ng.
BNG 3: TNH HNH CC V KIN CHNG
BN PH GI I VI HNG HO VIT NAM
(Giai on 1994-2007)

ph gi
1

Trung Quc

536

375

Hn Quc

229

136

Mt hng
Bt la ga

Hoa K

175

104

2007

i Loan

173

107

2006

Nht Bn

135

97

Indonesia

130

73

127

75

Thi Lan

120

76


Ngun: http://www.wto.org

20

Nm

2005

Nc iu

Mc thu chng

tra

bn ph gi

Th Nh K

Cha c kt lun

Giy m vi

Peru

Cha c kt lun

Dy curoa

Th Nh K

$4,55/kg

Nan hoa xe

Achentina

81%

Ai Cp

$0,32/ci

EU

10%

p, xe my
n hunh
quang
Giy m da

21

2004

Vn lt

Peru

$5,2/n v

EU

66,1%

Cht ci inox

EU

7,7%

ng tut

EU

Bn khi kin rt

sng
n hunh
quang

thp

n kin

Xe p

EU

15,5-34,5%

Sm lp xe

Th Nh K

29-49%

EU

51,2-78,8%

Tm

Hoa K

4,13-25,76%

xt km

EU

28%

C da trn

Hoa K

36,84-63,88%

Bt la ga

Hn Quc

Bn khi kin rt

p
Vng khuyn
kim loi
2003
2002

n kin
Bt la ga

EU

Bn khi kin rt

Cn lm g phng trnh v
i ph vi cc v kin chng
bn ph gi nc ngoi?

n kin
Giy v

Canada

V kin chm dt

giy khng

do kt lun khng

thm nc

c thit hi i vi
ngnh sn xut
ni a

2001

Ti

Canada

1.45CAD/kg

2000

Bt la ga

Ba Lan

0,09euro/chic

1998

Giy dp

EU

M chnh

EU

16,8%

Go

Colombia

V kin chm dt

1994

nhng nguy c kin chng bn ph gi cc th trng.

ngnh sn xut

phng trnh nguy c b kin v/hoc i ph vi


cc v kin chng bn ph gi, doanh nghip cn ng
thi thc hin cc bin php mang tnh chnh sch (
hn ch, nhn bit v ng ph vi nguy c mt cch kp
thi) v cc bin php k thut c lin quan ( tnh

ni a

ton v chng minh bin ph gi thp nht c th).

do kt lun khng
c thit hi i vi

22

V nguyn tc, kin chng bn ph gi l cng c c


s dng i ph vi cc hin tng bn ph gi
(cnh tranh khng lnh mnh) t nc ngoi gy thit
hi. Trn thc t, ng sau cc bin php chng bn
ph gi l vic bo v ngnh sn xut ni a nc nhp
khu trc s gia tng ca hng nhp khu gi r. Vi
nng lc xut khu ngy cng tng, nhiu loi hng ho
Vit Nam ang phi i mt ngy cng nhiu hn vi

23

HP 7 - CHNH SCH PHNG NGA V I PH VI CC


V KIN CHNG BN PH GI NC NGOI
V hiu bit chung: Cn nhn bit v s tn ti ca
nguy c b kin ti cc th trng xut khu v c ch
vn hnh ca chng, nhm th trng v loi mt hng
thng b kin;
V chin lc kinh doanh: Cn tnh n kh nng b
kin khi xy dng chin lc xut khu c k hoch ch
ng phng nga v x l khi khng phng nga c (v
d a dng ho th trng xut khu, trnh pht trin qu
nng mt th trng, tng cng cnh tranh bng cht

HP 8 - MT S BIN PHP K THUT SN SNG


I PH VI CC V KIN CHNG BN PH GI

lng v gim dn vic cnh tranh bng gi r);


V vic hp tc:
Phi hp, lin kt vi cc doanh nghip c cng mt
hng xut khu c chng trnh, k hoch i
ph chung i vi cc v kin c th xy ra;
S dng chuyn gia t vn v lut s trong nhng
tnh hung cn thit mc thch hp;
Phi hp vi cc c quan, n v lin quan c
hng dn v c thng tin cn thit

m bo ch ghi chp k ton r rng, tun th


cc tiu chun k ton quc t cc s liu ca
doanh nghip c c quan iu tra chp nhn s
dng khi tnh ton bin ph gi;
Lu gi tt c cc s liu, ti liu c th lm bng
chng chng minh khng bn ph gi;
T yu cu c tham gia, hp tc vi c quan iu
tra v ch ng thc hin cc quyn v ngha v t
tng trong qu trnh iu tra c tnh bin ph
gi ring phn nh ng hn thc t hot ng kinh
doanh ca mnh;
C qu d phng m bo cc chi ph theo kin ti
nc ngoi;
Khng gian ln trong v sau cuc iu tra chng bn
ph gi trnh b trng pht bi nhng mc thu
chng bn ph gi rt cao.

24

25

Doanh nghip Vit Nam gp


bt li g trong cc v kin
chng bn ph gi?
Bn thn vic b kin chng bn ph gi l mt bt
li (bi kh nng b kt lun c bn ph gi v b p thu
thng l rt ln).

HP 9 - CAM KT C TH CA VIT NAM V PHNG


PHP TNH TON GI
(trong cc v kin chng bn ph gi cc nc
thnh vin WTO)

Doanh nghip Vit Nam nu b kin s bt li hn bnh

Nu doanh nghip Vit Nam b iu tra chng minh

thng bi trong cam kt gia nhp WTO, Vit Nam chp

c ngnh sn xut ca mnh hot ng theo cc

nhn b xem l nn kinh t phi th trng trong 12 nm

iu kin kinh t th trng th c quan iu tra phi

k t ngy gia nhp (tc l n ht nm 2018).

s dng gi v chi ph Vit Nam tnh ton;

Vi cam kt ny, cc nguyn tc chun ca WTO khi tnh


ton gi thng thng ca hng ho b iu tra (c
ngha quan trng trong vic xc nh bin ph gi)

Nu khng: c th s dng mt bin php khc


khng da trn s so snh cht ch vi gi v chi ph
Vit Nam.

c th s khng c p dng. Vic s dng phng

Nu Vit Nam chng minh c nn kinh t ca

php thay th (da trn gi v chi ph ca doanh nghip

mnh tho mn cc tiu ch nn kinh t th trng

mt nc th ba thay v s dng gi v chi ph ca

theo php lut ca nc lin quan th cc cam kt

chnh doanh nghip Vit Nam) thng khng phn nh

ni trn ht hiu lc (Trn thc t, Vit Nam t

ng gi thc t ca doanh nghip. H qu l bin

c tho thun tha nhn Vit Nam l nn kinh t

ph gi c nhiu kh nng cao hn bin ph gi tnh

th trng vi cc nc ASEAN, Nam Phi, Nga, Hn

ton theo cch thng thng; mc thu chng bn ph

Quc v ang tin hnh thng lng vi EU).

gi t cng c th b y cao hn.

26

27

Vit Nam, vn chng bn ph


gi i vi hng ho nc ngoi
c quy nh nh th no?
Vn bn php lut
Php lnh v vic chng bn ph gi hng ho nhp
khu vo Vit Nam 2004

So vi trc khi gia nhp WTO


th hin c im g thun li hn
khi hng ho Vit Nam b kin
nc ngoi?
Trc khi Vit Nam gia nhp WTO, c nhiu v kin
chng bn ph gi i vi hng ho xut khu ca Vit
Nam theo php lut ni a ca nc nhp khu.
Sau khi gia nhp WTO, thc t ny khng thay i, hng
ho Vit Nam vn c th b kin, b p thu chng bn
ph gi cc th trng theo trnh t v th tc c.
Tuy nhin, khi Vit Nam l thnh vin WTO, lin quan
n cc v vic chng bn ph gi nc ngoi, c th
c mt s im mi thun li hn:
Trng hp nc tin hnh iu tra khng tun
th cc quy nh lin quan trong WTO th Chnh
ph Vit Nam c th s dng cc c ch gii quyt
tranh chp trong WTO khiu ni, khiu kin qua
bo v li ch cho doanh nghip;
Mc d Vit Nam vn b xem l nn kinh t phi th
trng n 31/12/2018 nhng theo cam kt, cc
nc khng cn c t do la chn bin php, quy
tc tnh ton vi doanh nghip Vit Nam trong cc
v kin na m phi hnh ng trong khun kh
nhng iu kin nht nh (xem Hp 6).

28

Ngh nh 90/2005/N-CP hng dn chi tit thi


hnh mt s iu ca Php lnh chng bn ph gi
hng ho nhp khu vo Vit Nam.
Ngh nh 04/2006/N-CP v vic thnh lp v quy
nh chc nng, nhim v, quyn hn, c cu t
chc ca Hi ng x l v vic chng bn ph gi,
chng tr cp v t v;
Ngh nh 06/2006/N-CP v vic quy nh chc
nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca
Cc qun l cnh tranh;
Thng t 106/2005/TT-BTC ngy 5/12/2005 hng
dn thu, np, hon tr thu chng bn ph gi,
chng tr cp v cc khon bo m thanh ton
thu chng bn ph gi, thu chng tr cp.
Ni dung
Cc quy nh v chng bn ph gi Vit Nam tun th
cc nguyn tc v quy nh ca WTO v vn ny.
C quan c thm quyn
Cc Qun l cnh tranh - B Cng Thng: Chu
trch nhim iu tra, trnh kt qu iu tra v
xut cch thc x l cho c quan c thm quyn;
Hi ng x l v vic chng bn ph gi - B Cng
Thng: Xem xt, nghin cu kt qu iu tra ca
Cc qun l cnh tranh, tho lun v kin ngh B
trng B Cng Thng v cch thc x l;
B trng B Cng Thng: Quyt nh c hoc
khng p dng bin php chng bn ph gi.

29

MC LC BNG - HP

HP 10 - DOANH NGHIP C TH TM KIM THNG TIN


V H TR V CHNG BN PH GI U?
Cc Qun l Cnh tranh - B Cng thng
(C quan qun l Nh nc ph trch v vn
chng bn ph gi i vi hng ho nhp khu t
nc ngoi vo Vit Nam)
http://www.qlct.gov.vn
Ban Php ch - Phng Thng mi v Cng nghip
Vit Nam (n v u mi cung cp tt c cc thng tin
v chng bn ph gi Vit Nam v trn th gii cho
doanh nghip)
http://www.chongbanphagia.vn

Mc tiu ch yu ca cc bin php chng bn ph gi


l bo v quyn li hp php ca ngnh sn xut trong
nc trc hnh vi bn ph gi gy thit hi ca hng
ho nhp khu. Do , cc doanh nghip Vit Nam cn
bit cch s dng cng c ny trong nhng hon cnh
nht nh bo v li ch hp php ca mnh.

30

Hp 1 - Nhng yu t c bn ca mt v kin

chng bn ph gi

05

Hp 2 - Cc nhm ni dung chnh ca Hip nhchng bn ph gi

07

Hp 3 - Sn phm tng t

09

Hp 4 Xc nh lng nhp khu khng ngk nh th no?

12

Hp 5 - V d v iu kin khi kin ca ngnh snxut ni a nc xut khu

14

Hp 6 - Doanh nghip Vit Nam thng gp khkhn g trong qu trnh b iu tra chng

bn ph gi nc ngoi?

17

Hp 7 - Chnh sch phng nga v i ph vi ccv kin chng bn ph gi nc ngoi

24

Hp 8 - Mt s bin php k thut sn sngi ph vi cc v kin chng bn ph gi

25

Hp 9 - Cam kt c th ca Vit Nam v phngphp tnh ton gi

27

Hp 10 - Doanh nghip c th tm kim thng tinv h tr v chng bn ph gi u?

30

Bng 1 - Nhng nc thnh vin WTO tin hnhkin chng bn ph gi nhiu nht

20

Bng 2 - Nhng nc thnh vin WTO b kinchng bn ph gi nhiu nht

20

Bng 3: Tnh hnh cc v kin chng bn ph gii vi hng ho Vit Nam giai on

1994-2007

21

31

32Website: www.chongbanphagia.vn