You are on page 1of 10

FAKTOR-FAKTOR DINAMIKA

KUMPULAN YANG TERDAPAT


DI DALAM KELAS DAN
PENGARUH TERHADAP
AKTIVITI DI DALAM KELAS
Fresma Eilin
Alvianna Anthony
Muhamad Izzat
Mohd Farizan

DINAMIKA KUMPULAN???

Dinamika kumpulan merujuk kepada jenis-

jenis interaksisosialyangberlakudalamkelas
proses pengajaran dan pembelajaran
aktiviti kokurikulum

Dinamika kumpulan boleh didefinisikan

sebagai kuasayangterdapat dalam sesuatu


kumpulan biasanyadalambentuktingkah laku
individu
boleh memajukan dan peningkatan
menghindarkan pergerakan individu atau

kumpulan dan perubahannya

Dinamika kumpulan boleh dikenalpasti

melalui kajian sosiometri.


Antara soalan sosiometri.
Siapakah kawan baik anda di dalam kelas?
Siapakah kawan yang akan anda pilih untuk

melaksanakan aktiviti?
Siapakah yang anda tidak suka dalam kelas

FAKTOR-FAKTOR DINAMIKA KUMPULAN


YANG TERDAPAT DI DALAM KELAS

Jantina
Agama/ Bangsa
Status Sosioekonomi
Pencapaian akademik
Gaya pembelajaran
Personaliti

PENGARUH DINAMIKA KUMPULAN


DALAM AKTIVITI DI DALAM KELAS

Jantina

Pelajar berkerja secara


berkumpulan dengan ahli yang
sama jantina
Lebih yakin
Selesa untuk berkomunikasi

Agama/
Bangsa

Suka berpuak-puak
Mudah untuk berkomunikasi
Saling memahami

Status
Sosioekono
mi

Mengganggap pelajar yang


berstatus rendah tidak mampu
memberi faedah kepada mereka

Pencapaia
n
akademik

pelajar yang pandai tidak mahu


berkumpulan dengan pelajar
yang lemah dalam pelajaran
Lebih selesa berada dalam
kalangan yang murid-murid yang
sama tahap pencapaian

Gaya
pembelajar
an

Golongan yang lebih selesa belajar


secara
berkumpulan/perbincangan/bersendirian
Bergantung kepada gaya pembelajaran
individu

Personali
ti

Introvert
Ekstrovert

Tengkiu