You are on page 1of 2

Multe alimente confin aditivi - numele de conservanti.

Unii incetinesc actiu- pot lipsi, sau se pot pierde iQ u11Ilaproce-
nea microorganismelor din alimente; altii, durilor de procesare ~i conservare. Pe lang~
substanfe adaugate in alimente denumiti antioxidanti, incetinesc alterarea aceasta, aditivii joac~ un rol important in
uleiurilor ~i gr~similor -frecvente in produse- prepararea tipurilor de alimente pentru per-
inainte sa ajunga la consuma- soane cu regimuri speciale, cum ar fi dia-
le alimentare. Alti conservanti ajut~ la p~stra-
tori. De~i mult;i condamna rea alimentelor umede sau uscate -depinde beticii, sau persoanele care consum~ alimente
de starea in care acesteatrebuie p~strate, sau cu un nivel sc~zut de calorii sau de sodiu, din
folosirea acestora -uneori pe declan~eaz~conditiile care permit altor aditivi motive medicale.
buna dreptate -rolul aditivilor s~ functioneze. Exist~ aditivi de int:lrire, gla- jmbun~t:ltitorii care dau aroma, culoarea,
zurare, acoperire a alimentelor, care prelun- mirosul ~i structura alimentelor, constituie cea
poatefi important. gesc termenul de valabilitate al acestora, pro- mai complex~ grup~ de aditivi. Aditivii care
tejandu-le. fac parte din acest grup sunt denumiti aditivi
Valoarea nutritiv~ a unor alimente const~ cosmetici, sau modificatori senzoriali,
A ditivii alimentari pot fi atat substante in vitamine ~i minerale, ins~ uneori acestea deoarece modific~ alirnentele, astfel incat per-
chimice naturale, cat ~i sintetice, intro- ceptia noastr~ fat~ de aceastase schirnb~.
duse in alimente din diferite motive: 00 Fast food-ul, de~i colorat ~i ambalat
pentru conservare; pentru a conferi alimen- atractiv, este un inlocuitor slab al meselor Numerele E
telor o valoare nutritiva: sporita:; pentru a consistente. Acest "burger groaznic" (imagi- Multi aditivi se pot identifica cu ajutorul
u~ura procesarea~Vsauproductia acestora;~i nea de jos), con'ine mul,i aditivi -coloran'i, numerelor E, incluse in lista cu continutul
pentru intensificarea aromei, culorii, mirosu- agen,i aromatici ~i conservan,i. produselor alirnentare ambalate, prezent~ pe
lui, structurii ~i aspectului.

Ce fac aditivii?
Aproape toate alimentele naturale se altereaza:
rapid daca:nu sunt tratate cu aditivi. jn unele
cazuri alterarea poate fi nesemnificativa:;de
exemplu, particulele de zaha:rse lipesc unele
de altele formand bulga:ri,devenind astfel mai
greu de utilizat. jn ceea ce prive~te alte ali-
mente -produse lactate, came, pe~te, fructe
~i legume -acestea devin necomestibile,
deoarece se acresc, rancezescsau putrezesc.
jn multe cazuri, consumul de alimente afec-
tate de acesteprocese este foarte periculos.
Alterarea alimentelor poate fi incetinita:
prin folosirea de aditivi, cunoscuti sub
171
ADITIVI ALIMENTARI

O Uneori se intro-
duce apa in carne,
pentru a-i mari greu-
tatea. Colorantul ro-
~u poate fi adaugat
carnii, pentru a
ascunde grasimea ~i
pentru a face carnea
sa para mai frageda.

etichetele acestora. Aceste numere reprezint~
aditivii alimentari chimici ~i naturali care au
fost aprobati de Comunitatea European~.
Multi dintre agentii de colorare, conservanti,
antioxidanti, emulgatori ~i stabilizatori,
prezin~ numere E, In timp ce aromatele, sol-
ventii, ln~lbitorii ~i lndulcitorii nu prezint~.

Bine sau rau?
Multe persoane ar vrea ca produsele ali- mult mai limitat~, atat datorit~ restrictiilor
mentare s~ fie lipsite de aditivi, sau cel putin sezoniere naturale asupra alimentelor proas-
de cea mai mare parte dintre ace~tia,~i 1:nspe- pete, cat ~i pentru faptul c~ produsele con-
cial de modificatorii senzoriali. Se recomand~ servate ar fi foarte rare.
consumul redus de alimente conservate ~i o Pe de alt;l parte, folosirea aditivilor nu
alimentatie bogat~ In produse naturale, poate fi nici Incurajat;l. De exemplu, datorit;l
neprelucrate. faptului c~ numeroase aromate nu sunt
jntr-o lume ideal~, aceasta ar fi situatia reglate de numere E ~i nu trebuie s~ fie denu-
ideal~. Totu~i, exis~ diferite situatii practice mite ~i identificate pe etichetele produselor ,
care ar trebui luate 1:nconsiderare. Folosirea utilizarea lor se poate transforma In abuz.
aditivilor ne permite s~ profi~m din plin de Pe lang~ aceasta, este cunoscut faptul c~
produsele alimentare care se afl~ la dispozitia majoritatea numerelor E, atat pentru aditivi de
noastrn, iar 1:ntr-o lume In care multi sunt colorare cat ~i de conservare, pot provoca tot
muritori de foame, acest aspect nu poate fi felul de probleme unor persoane care le con-
trecut cu vederea. sum:l. Alergiile, astmul, intoxicatiile alimenta-
F~rn aditivi, alimentele ar trebui livrate zil- re ~i hiperactivitatea, 1n special la copii, sunt
nic ~i In cantit~ti mici, pentru a nu se altera datorate consumului de aditivi, ~i se considern
lnainte...de a fi consumate. Acest lucru nu s-ar de asemenea c~ unii dintre ace~tia cauzeaz~
potrivi cu modul de viat~ al persoanelor probleme de s~n~tate ~i mai grave. Unele tari
foarte ocupate. jn plus, ar exista o alegere interzic utilizarea anumitor tipuri de aditivi.

172
Corpul Omenesc 54 -HRANA PENTRU CRESTERESI ENERGIE