You are on page 1of 1
KERTAS MODEL SPM 1 Traian Gaiaian Bahagian A: Soalan Struktur Ti dapat menguakaniatan dan Soatan 1 hbonganpersaudaran [1m] — — @ i_Keluarga Berpecah-belh [Im] | Mevamalkan (© 5 ones ea Menton i beri peretngkahan (im) | kesan merokok (1 a yang iatanpersauaran rb [| sekiranya Gada “analine (tm) bis alan i. wed prsen tec Un” | Keharmenian i pete es oleh pla [Pith mana-mana 2 @ jawapan | dalam sesebuah mmana-mana 3 @ jawapan | sekok tain yang manasabah f dain yong munasabok] Ea z peat @ i mclaporkan kepada guns | Menjelankan Soalan 3 ‘spin (Im Sind yang Tioraian Catan ‘ ery es ee Ss | ee oe (@) i. menjamin keseimbangan pH | Menyatakan_ penjagn {1 sekirnya i daa ai lt (1m tepenting ii, mencertakan kepada kawan | menjadi mangsa scegal ei thal Sep dl | seeat emg rapt [Im] Su sek i: caaaseahrner ria (ovis mona-manajowapen lan eee eee ans remap ‘dari pukulan ombak yang © i mengalanitekanan enosi | Menerngkan ket (im) atau stress [1m] esa perbvatan ix, menyetiakan makanan dan ii ganggvan psiklog (1m | membuli ke tas Kawasan yang Slama unto tango dak minatdatang ke | pelajor yang, ikan (imi Sekolah [im] Sibu (Pit mana-mana 3 @ javapan {Pith mano-mana 2 @ jawapan lain yong munasabok] fain yong munasaboh] (i. PalauPayar, Langkawi [ml] Menamakan @ i. member nashat yang Menyatakan Pula Kapas, Terenggana | taman laut yang semi [Im] sha yang pata {imi terdpat ii. memberthu akan kesan | dlskulan bag ii, Pulau Redang, Terenggana | Malaysia boruk akbat bli (Um) | menyedarkan (imi ai, membimbing rakan yang | rakanvrakan yang (Pith mana-mana 2 @ jovapan terlibat dengan kes alike | telat dengan lain yang munasaboh) arah jalan yang bik (2m) | geal bul © i. minding dan memaira | Meneranakan (ith mana-mana 2 @ jewapan habitat dan hia marin (i) | rjuan lain yong mameabok] ii kawasan perlindongan bagi | penubshan terumbe karan [1m faman at Soalan 2 {erima mana-manejawapan lain Haraian Catan yang manasa (@) i mengertkan hobungan | Menyatakan @ i. Kempen metindung terambo | Menyatakan ‘esama anggotakelarga (ml | kebakan karang (1m) saa hesedaran (dep Sees tad gent ee ii. pendiikan forma (1s] | het eligi (Gil isunay doc coca lesan Eat ii, Seminar dan ceramah [in] terumbu Karang tna yang jah [i jai [Terima mana-mana javapon tain ik dapat mengustkan kash sume munasaba sayang (Il iv. memupuk sikap post 1m] Soalan 4 (Pith mana-mana 3 @ jawapan oralan Caan Taco (@) i Kawad Kaki (ml Menyatakan (i terkelah Fim) Menyenarakan i, aktvit asa (Hm) aksvit yang melancong [1m] aktvit i, Lathan Dalam Kumpolan | jtankan di terkhemah {1m yang boleh LK) fim) Kem Lathan iv, bersarsiar [Tm] mengeratkan jv. pembangunankarakter (1m) | Khidmat Negra [Pith mana-mana 3 @ jawapan | haben (Pitts manmana 3 @ jawopan dain yong munasaboh] keelumrgamn lain yang munasaboh) © Pein: Wajar im Menentakan i _menyemssemangat Menjlakan ‘Alas Sindakan vajar Patio dalam dir (1m) | Kebaikan ie sebagai nda kenang- ata tidak waar i menguatkan ja di plat] Program Lathan kenangan (il beer alan ft Khiimat Nesor