โสต

ทัศนูปกรณ์
LOGO

สมาชิกในกลุ่ม
นายธีรศานต์ ศิรพ
ิ จนาวรรณ รหัส 527190104
นางสาวกมลรัตน์
ทองประสพโชค รหัส 527190120
นางสาวไฉไล บุญก่อสร้าง
รหัส 527190129
นางสาวสุนิสา เมืองอ่่
รหัส 527190141
นางอำาไพ
จิตคำ่ าค่ณ รหัส 527190176
นางสาวรตินันท์
จินดา
รหัส 527190152

โสตทัศนูปกรณ์ ( Audio – Visual Aids )
 “โสต” (Audio ) หมายถึง ห่ ช่องห่ ซึ่งผ้ร
่ ับโดย
การฟั งผ่านสัมผัสทางห่
 “ทัศน” ( Visual ) หมายถึง การเห็น สิ่งที่เห็น ซึ่ง
ผ้่รับโดยการเห็นผ่านประสาทสัมผัสทางตา
 “อุปกรณ์” ( Aids ) หมายถึง สิ่ง วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ช่วยให้การฟั งหรือการเห็นได้ผลดีย่ิงขึ้น

ความหมาย
 โสตทัศน่วัสดุ (Audio – Visual Material) หมายถึง
การนำาเอาวัสดุส่ิงของทั้งหลายที่มองเห็นและ จับต้อง
ได้ และหรือได้ยินเสียงนำามาใช้ประกอบการศึกษาหรือ
การเรียนร้่
 โสตทัศน่ปกรณ์ (Audio – Visual Equipment) คือ โสต
ทัศนวัสดุท่ีนำามาใช้ด้วยตนเอง เพียงอย่างเดียวไม่ได้
จะต้องมีวัสดุอป
ุ กรณ์อ่ น
ื ๆมาร่วมด้วย จึงจะใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องฉายสไลด์
 โสตทัศนศึกษา (Audio – Visual Education) หมายถึง
โสตทัศน่ปกรณ์ท่ีนำามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อ
ความเข้าใจอันดีระหว่างผ้่เรียนผ้่สอน ช่วยสิ่งที่เป็ น
นามธรรม ให้เป็ นร่ปธรรมยิ่งขึน

ประสาทสัมผัสทัง
้ 5 เข้ามามีสุวน
เกีย
่ วข้องดังนี้

ประสาทสัมผัส การรับร้่ เปอร์เซนต์ของการรับร้่
ตา การมองเห็น
75%
ห่ การได้ยิน 13%
กาย
การสัมผัส 6%
จม่ก
การดมกลิ่น 3%
ลิน
้ การลิ้มรส
3%
ศาสตราจารย์ เอดการ์ เดล (Edgar Dale)
นักวิชาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนา
สหรัฐอเมริกา

ประวัติความเป็ นมาของโสต
ทัศนูปกรณ์

 ชาวกรีกเป็ นนักคิดและนักค้นคว้าหาวิธีการ
ถ่ายทอดความร้่ ทำาให้ประเทศกรีกมีความเจริญ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ชาวกรีกได้ร้่จักการนำาเอา
สิ่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนใช้
โสตทัศน่ปกรณ์มาเป็ นสื่อการสอน เช่น ร่ปปั้ น ร่ป
แกะสลัก การแสดงละคร ฯลฯ มาสอนในวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์ ศีลธรรม ศิลปะและดนตรี เป็ นต้น
จึงกล่าวได้ว่าชาวกรีกเป็ นชาติแรกที่เอาโสต
ทัศน่ปกรณ์มาเป็ นสื่อการสอนในวงการศึกษา

ประเภทของโสตทัศนูปกรณ์
 ประเภทวัสด่ (Material or Software)
 ประเภทเครื่องมือหรือโสตทัศนูปกรณ์
(Device or Hardware)
 ประเภทเทคนิ คหรือวิธก
ี าร (Technique or
Method)

จำาแนกโสตทัศนูปกรณ์ออกไปอีก
เป็ น 3 ประเภท

 โสตทัศน่ปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง
 โสตทัศน่ปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย
 โสตทัศน่ปกรณ์ประเภทการรองรับ การบันทึก
การจัดแสดง

โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง
 ภาคสัญญาณเข้า (Input Signal)
 ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier)
 ภาคสัญญาณออก (Output Signal)

โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย
 เครื่องฉาย (Projector)
 โสตทัศนวัสด่ (Materials)
 จอรับภาพ (Screen)

โสตทัศนูปกรณ์ประเภทการรองรับ
การบันทึก การจัดแสดง
 กระดานชอล์ค
 บอร์ดนิ ทรรศการ
 ป้ ายนิ เทศ
 บ่ธจัดนิ ทรรศการ

โสตทัศนูปกรณ์ประเภทแสงทีน
่ ิ ยมใช้
ในปั จจ่บันมีดังนี้

 เครื่องฉายสไลด์ (Slide Projector)
 เครื่องฉายฟิล์มสตริป (Filmstrip Projector)
 เครื่องฉายภาพยนตร์ (Motion Picture
Projector)
 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead
Projector)
 เครื่องฉายทึบแสง (Opaque Projectors)

การรับรู้ (Perception) คืออะไร?
 การรับรู้ คือ กระบวนการแปลหรือตีความต่อสิ่ง
เร้าข่าวสารที่ผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้งหลาย ได้แก่
ตา ห จม่ก ลิ้น และกาย เข้าไปยังสมองในร่ปของ
ไฟฟ้ าและเคมี
สมองจึงเป็ นคลังเก็บข้อม่ลมหาศาลก็จะตีความสิ่ง
เร้าหรือข่าวสารนั้น
โดยอาศัยการเทียบเคียงกับข้อม่ลที่เคยสะสมไว้
ก่อน หรือที่เรียกว่า ประสบการณ์เดิม

กระบวนการรับสัมผัส (Sensation)
 เป็ นการรับข่าวสารในระยะแรกระหว่าง อินทรีย์กับ
สิ่งเร้า โดยอวัยวะรับสัมผัส (Reception) เช่น
อวัยวะในการมองเห็น (Vision) การฟั ง (Audition)
รับความร้่สึกทางผิวหนัง (Skin Senses) เป็ นต้น
ในระยะแรกนี้ แม้ว่าสิ่งเร้าจะยังไม่ถก
่ ตีความหรือให้
ความหมายใด ๆ ก็ถือว่ากลไกการรับสัมผัส มี
ความสำาคัญมากในอันที่จะส่งผลถึงการรับร้่
(Perception) และการเรียนร้่ (Learning) ต่อไป

กระบวนการรับรู้ (Perception)
 การรับร้่เป็ นกระบวนการนำาความร้่หรือข้อม่ล
ข่าวสารเข้าส่่สมอง โดยผ่านอวัยวะสัมผัส
(Sensory Organ) สมองจะเก็บรวบรวมและจดจำา
สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นไว้เป็ นประสบการณ์ เพื่อเป็ น
องค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้เกิดมโนภาพหรือความ
คิดรวบยอด (Concept) และทัศนคติ (Attitude) ใน
การเปรียบเทียบหรือถ่ายโยงความหมายกับสิ่งเร้า
ใหม่ท่ีจะรับร้่ต่อ ๆ ไป ดังนั้นการรับร้่และการเรียน
ร้่จึงมีความเกี่ยวข้องกัน ถ้าไม่มีการรับร้่ การเรียน
ร้่ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้

อวัยวะสัมผัส (Sensory Organ)
 ตาให้ความร้่สึกจากการเห็น เรียกว่า จักษุสัมผัส
 ห่ให้ความร้่สึกจากการได้ยิน เรียกว่า โสตสัมผัส
 จม่กให้ความร้่สึกจากการได้กลิ่น เรียกว่า ฆาน
สัมผัส
 ลิ้นให้ความร้่สึกจากการร้่รส เรียกว่า ชิวหาสัมผัส
 ผิวหนังให้ความร้่สึกจากการสัมผัส เรียกว่า การ
สัมผัส

เทคนิ คการใช้โสตทัศนูปกรณ์ใน
การนำาเสนอ

THE END