You are on page 1of 2

RPH PELAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 1
Mata Pelajaran
Kelas
Tarikh
Masa
Bilangan Murid
Bidang
Tajuk
Standard Pembelajaran
Objektif pembelajaran

:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.
2.
3.

Matematik
Tahun 1
19 Jun 2014
8.30 hingga 9.30 a.m (60 minit)
orang
Nombor dan Operasi
Tambah Nombor Hingga 100
2.3 (ii)
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :
menambah dua nombor menggunakan bahan konkrit.
menambah menggunakan silang nombor
melengkapkan ayat matematik tambah.

Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)

:

Kreativiti (pelbagai pola) pemerhatian ,memadan
Teknologi dan Komunikasi (Penggunaan LCD )

Penerapan Nilai
keberanian

:

Bekerjasama, berhati-hati,daya usaha,

Kemahiran Berfikir

:

Membanding dan membeza.

Bahan Bantu Mengajar :

Video-LCD , alat pembilang (straw) , kad bergambar, petak silang
nombor

Penilaian Pengajaran & :
Pembelajaran

Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Langkah
Set
Induksi
(6 minit)

Langkah
1
(17
minit)

Butiran Kegiatan guru
-Guru menayangkan video
‘Lagu operasi tambah’.
- Guru bersoal jawab
dengan murid tentang
tambah.

Hasil Pembelajaran
- Murid memerhati video yang
ditayangkan dengan penuh
teruja.
-Murid memberi respon kepada
soalan guru.

-Guru menunjukkan kad
imbasan bergambar.

-Murid memerhatikan kad
imbasan bergambar yang
ditunjukkan oleh guru.

-Guru menyoal murid
jumlah bilangan objek yang
terdapat dalam gambar.

-Murid menyatakan jumlah
objek yang terdapat dalam
gambar.

-Guru menyoal beberapa
soalan tambah dan
meminta murid membilang
menggunakan alat
pembilang yang di bawa.

-Murid menambah
menggunakan alat pembilang.

-Secara rawak guru
menyoal jumlah
sebenarnya.

-Murid menyatakan jumlah
sebenarnya dan menulis ayat
matematik tambah di papan
tulis.

Strategi/Catatan
BBM:
Video
‘‘Lagu operasi
tambah”

BBM:
Kad bergambar
TKP:
Visual linguistik
Interpersonal
Intrapersonal

BBM:
Alat Pembilang
Rekenrek
Nilai:
Daya usaha
Tekun

Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Berbantukan Teknologi -Murid mencari jawapan untuk silang nombor . LCD -Murid memerhati dan memahami penerangan guru. -Guru mengadakan kuiz berpandukan peta minda. -Murid akan member respon -Guru meminta murid untuk mengisi peta minda tersebut BBM: Lembaran kerja Nilai: Kerjasama BBM: Peta Minda KBAT .Langkah 2 (15 minit) -Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan -Guru menerangkan cara bermain silang nombor. -Murid memberi respon jawapan soalan tambah yang di buat. -Guru ulangi dengan garis nombor yang lain. Langkah 3 (17 minit) Penutup (5 minit) -Guru meminta murid untuk mengisi silang nombor -Guru meminta murid menjawab soalan dalam lembaran kerja.Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja. -Guru membuat perbincangan soalansoalan yang terdapat dalam lembaran kerja . -Murid mendengar dan melihat langkah-langkah menggunakan silang nombor. BBM: Silang nombor.