You are on page 1of 2

Trei rugaciuni de pocainta

Rugăciunea lui Manase, împăratul iudeilor
(de la Pavecerniţa Mare, variantă prezentă în ceasloavele româneşti din secolul al XVIII-lea
până cel puţin în perioada interbelică)
Doamne, Atotputernice, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, şi
al seminţiei lor celei drepte, Carele ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, Cela ce ai
legat marea cu cuvântul poruncii Tale, Cela ce ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit pre el cu
înfricoşat şi slăvit numele Tău, de Carele toate se tem şi se cutremură de faţa puterii Tale. Că
nesuferită este mare cuviinţa slavei Tale şi nerăbdată mânia îngrozirii Tale celei asupra
păcătoşilor, şi nemăsurată şi neurmată este mila făgăduinţei Tale. Căci Tu eşti Domn Înalt,
Milosârd, Îndelung-răbdător şi Mult-milostiv, şi-Ţi pare rău de răutăţile oamenilor.
Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce greşesc Ţie şi
cu mulţimea îndurărilor Tale ai hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire.
Tu, dar, Doamne, Dumnezeul Puterilor, n-ai pus pocăinţă drepţilor, lui Avraam şi lui Isaac şi lui
Iacov, celor ce nu au greşit Ţie, ci ai pus pocăinţă asupra mea, păcătosului, pentru că am greşit
mai presus decât numărul nisipului mării.
Înmulţitu-s-au fărădelegile mele, Doamne, înmulţitu-s-au fărădelegile mele şi nu sunt vrednic să
privesc şi să văd înălţimea cerului, pentru mulţimea nedreptăţilor mele. Gârbovit sunt de multe
legături de fier, cât nu pot să-mi ridic capul şi nu-mi este mie slăbire, pentru că am întărîtat mânia
Ta şi rău înaintea Ta am făcut nefăcând voia Ta şi nepăzind poruncile Tale.
Şi acum plec genunchii inimii, trebuindu-mi bunătate de la Tine: greşit-am, Doamne, greşit-am,
şi fărădelegile mele eu le ştiu. Ci mă cuceresc, rugându-mă: slăbeşte-mă, Doamne, slăbeşte-mă şi
nu mă pierde pre mine cu fărădelegile mele, nici în veac ţiind mânie să te uiţi la răutăţile mele,
nici să mă osândeşti între cele mai de jos ale pământului.
Pentru că Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc şi întru mine să arăţi toată
bunătatea Ta, că fiind nevrednic să mă mântuieşti după multă mila Ta şi Te voi lăuda în toate
zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te laudă toată Puterile cereşti şi a Ta este slava în vecii vecilor.
Amin!

Doamne. ca să ierte de şaptezeci de ori câte şapte păcatele. Primeşte-mă pe mine robul Tău. Pleacă-Te spre rugăciunile şi cererile mele. putere şi bărbăţie ca să mărturisesc cu tărie Numele Tău cel Sfânt. Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu. plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi Te îndură de mine. Şi Te rog ca de acum înainte să mă întăreşti întru credinţa. de cursele vicleanului şi urâtorului de Dumnezeu. nici de Sfânta Ta Biserică. Doamne. şi ziua şi noaptea. care Îţi mulţumesc că nu mai pierdut până acum pentru fărădelegile mele. Izvorul milei. acum şi pururea şi în vecii vecilor. să mulţumesc. şi-Ţi cer dezlegare şi iertare pentru cele greşite de mine. ca să nu mă răpească răutatea spre prăpastia pierzării. Tu. celui ce va să vină curând şi ascunde-mă de răutatea lui în pustia cea tainică a mântuirii Tale. Doamne Iisuse Hristoase. nădejdea şi dragostea Ta şi să mă păzeşti neclintit de toate meşteşugurile şi năpădirile vicleanului. Şi-mi dăruieşte linişte statornică şi pace adâncă a gândurilor. Doamne Iisuse Hristoase întăreşte-mă să fac voia Ta şi să împlinesc poruncile Tale. arătând nemărginirea bunătăţii şi a iubirii Tale de oameni şi deschizând cu milostivire şi îndurare uşa pocăinţei tuturor celor care au păcătuit. Cel ce i-ai poruncit lui Petru. să nu fug de frica diavolului şi să nu mă lepăd de Tine. Primeşte-mă pe mine. . întâiul dintre ucenicii şi Apostolii Tăi. Rugăciune pentru izbavirea de Antihrist a Sfântului Anatolie († 1922) de la Optina Să mă izbăveşti. de necurăţia şi întinăciunea trupului şi a duhului. Doamne. miluieşte-mă ca un iubitor de oameni şi-mi iartă mie toate câte am păcătuit Ţie. îndură-Te ca un îndelung-răbdător. Cel singur milostiv şi lesne iertător. Dăruieşte-mi. nici să mă fac vânat vrăjmaşului. primeşte-mă pe mine cel ce mă întorc cu lacrimi şi cu suspine şi mă căiesc pentru cele greşite şi cer iertare. Amin. MilostiveşteTe ca un milostiv. Doamne. Dăruieşte-mi.Rugăciune de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos (fragment adaptat dintr-o rugăciune din secolul al XV-lea) Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru. de îndelunga-răbdare şi de bunătatea Ta cea nemăsurată şi dobândind din destul mila Ta cea dumnezeiască. Noianul cel neîmpuţinat al iubirii de oameni. în ceasul Înfricoşătoarei Tale Judecăţi ! Amin. Spală-mă cu desăvârşire de spurcăciunea păcatului şi curăţeşte-mă de toată duhoarea cea pătimaşă. ci pe cei păcătoşi la pocăinţă. ca prin toate acestea îndulcindu-mă de binefacerea Ta. dăruindu-le vreme de întoarcere şi alungând deznădejdea. antihrist. să laud şi să slăvesc Numele Tău cel Preasfânt şi al Celui fără de început al Tău Părinte şi al Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh. Cel ce nu ai venit să chemi pe cei drepţi.