You are on page 1of 12

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2015 – prvý rok

NZ

JANUÁR

SZ I

NZ

FEBRUÁR

SZ

1.

Matúš 1

Genesis 1

1.

Matúš 28

Genesis 30

2.

Matúš 2

Genesis 2

2.

Marek 1

Genesis 31:1-20

3.

Matúš 3

Genesis 3

3.

Marek 2

Genesis 31:21-44

4.

Matúš 4

Genesis 4

4.

Marek 3

Genesis 31:45-55

5.

Matúš 5

Genesis 5

5.

Marek 4

Genesis 32

6.

Matúš 6

Genesis 6

6.

Marek 5

Genesis 33

7.

Matúš 7

Genesis 7

7.

Marek 6:1-29

Genesis 34

8.

Matúš 8

Genesis 8

8.

Marek 6:30-56

Genesis 35

9.

Matúš 9

Genesis 9

9.

Marek 7

Genesis 36

10.

Matúš 10

Genesis 10

10.

Marek 8

Genesis 37

11.

Matúš 11

Genesis 11

11.

Marek 9:1-29

Genesis 38

12.

Matúš 12

Genesis 12

12.

Marek 9:30-50

Genesis 39

13.

Matúš 13

Genesis 13

13.

Marek 10:1-27

Genesis 40

14.

Matúš 14

Genesis 14

14.

Marek 10:28-52

Genesis 41:1-32

15.

Matúš 15

Genesis 15

15.

Marek 11

Genesis 41:33-57

16.

Matúš 16

Genesis 16

16.

Marek 12

Genesis 42

17.

Matúš 17

Genesis 17

17.

Marek 13

Genesis 43

18.

Matúš 18

Genesis 18

18.

Marek 14:1-31

Genesis 44

19.

Matúš 19

Genesis 19

19.

Marek 14:32-52

Genesis 45

20.

Matúš 20

Genesis 20

20.

Marek 14:53-72

Genesis 46

21.

Matúš 21

Genesis 21

21.

Marek 15:1-19

Genesis 47

22.

Matúš 22

Genesis 22

22.

Marek 15:20-47

Genesis 48

23.

Matúš 23

Genesis 23

23.

Marek 16

Genesis 49

24.

Matúš 24:1-27

Genesis 24:1-27

24.

Lukáš 1:1-25

Genesis 50

25.

Matúš 24:28-51

Genesis 24:28-53

25.

Lukáš 1:26-56

Exodus 1

26.

Matúš 25

Genesis 24:54-67

26.

Lukáš 1:57-80

Exodus 2

27.

Matúš 26:1-29

Genesis 25

27.

Lukáš 2:1-24

Exodus 3

28.

Matúš 26:30-56

Genesis 26

28.

Lukáš 2:25-52

Exodus 4

29.

Matúš 26:57-75

Genesis 27

30.

Matúš 27:1-32

Genesis 28

31.

Matúš 27:33-66

Genesis 29

Jeremiáš 42:6 „aby nám bolo dobre, ked’ budeme počúvat’ na hlas Hospodina, svojho Boha.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2015 – prvý rok

NZ

MAREC

SZ

NZ

APRÍL

SZ

1.

Lukáš 3

Exodus 5

1.

Ján 1:1-28

Exodus 34:1-17

2.

Lukáš 4

Exodus 6

2.

Ján 1:29-52

Exodus 34:18-35

3.

Lukáš 5

Exodus 7

3.

Ján 2

Exodus 35

4.

Lukáš 6

Exodus 8

4.

Ján 3

Exodus 36:1-19

5.

Lukáš 7

Exodus 9

5.

Ján 4

Exodus 36:20-38

6.

Lukáš 8:1-25

Exodus 10

6.

Ján 5:1-23

Exodus 37

7.

Lukáš 8:26-56

Exodus 11

7.

Ján 5:24-47

Exodus 38

8.

Lukáš 9

Exodus 12

8.

Ján 6:1-29

Exodus 39:1-21

9.

Lukáš 10

Exodus 13

9.

Ján 6:30-51

Exodus 39:22-43

10.

Lukáš 11:1-28

Exodus 14

10.

Ján 6:52-71

Exodus 40

11.

Lukáš 11:29-54

Exodus 15

11.

Ján 7:1-24

Leviticus 1

12.

Lukáš 12:1-34

Exodus 16

12.

Ján 7:25-53

Leviticus 2

13.

Lukáš 12:35-59

Exodus 17

13.

Ján 8:1-32

Leviticus 3

14.

Lukáš 13

Exodus 18

14.

Ján 8:33-59

Leviticus 4

15.

Lukáš 14

Exodus 19

15.

Ján 9

Leviticus 5

16.

Lukáš 15

Exodus 20

16.

Ján 10

Leviticus 6

17.

Lukáš 16

Exodus 21

17.

Ján 11:1-33

Leviticus 7:1-21

18.

Lukáš 17

Exodus 22

18.

Ján 11:34-57

Leviticus 7:22-38

19.

Lukáš 18

Exodus 23

19.

Ján 12:1-24

Leviticus 8

20.

Lukáš 19:1-27

Exodus 24

20.

Ján 12:25-50

Leviticus 9

21.

Lukáš 19:28-48

Exodus 25:1-22

21.

Ján 13

Leviticus 10

22.

Lukáš 20:1-26

Exodus 25:23-40

22.

Ján 14

Leviticus 11:1-24

23.

Lukáš 20:27-47

Exodus 26

23.

Ján 15

Leviticus 11:25-47

24.

Lukáš 21

Exodus 27

24.

Ján 16

Leviticus 12

25.

Lukáš 22:1-23

Exodus 28

25.

Ján 17

Leviticus 13:1-23

26.

Lukáš 22:24-46

Exodus 29:1-28

26.

Ján 18

Leviticus 13:24-59

27.

Lukáš 22:47-71

Exodus 29:29-46

27.

Ján 19

Leviticus 14:1-20

28.

Lukáš 23:1-25

Exodus 30

28.

Ján 20

Leviticus 14:21-32

29.

Lukáš 23:26-56

Exodus 31

29.

Ján 21

Leviticus 14:33-57

30.

Lukáš 24:1-26

Exodus 32

30.

Skutky 1

Leviticus 15

31.

Lukáš 24:27-53

Exodus 33

Žalm 119:105 „Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2015 – prvý rok

NZ

MÁJ

SZ

NZ

JÚN

SZ

1.

Skutky 2

Leviticus 16

1.

Rimanom 2

Numeri 7:73-89

2.

Skutky 3

Leviticus 17

2.

Rimanom 3

Numeri 8

3.

Skutky 4

Leviticus 18

3.

Rimanom 4

Numeri 9

4.

Skutky 5

Leviticus 19

4.

Rimanom 5

Numeri 10

5.

Skutky 6

Leviticus 20

5.

Rimanom 6

Numeri 11

6.

Skutky 7:1-29

Leviticus 21

6.

Rimanom 7

Numeri 12

7.

Skutky 7:30-61

Leviticus 22

7.

Rimanom 8

Numeri 13

8.

Skutky 8

Leviticus 23:1-22

8.

Rimanom 9

Numeri 14:1-25

9.

Skutky 9

Leviticus 23:23-44

9.

Rimanom 10

Numeri 14:26-45

10.

Skutky 10:1-22

Leviticus 24

10.

Rimanom 11

Numeri 15:1-21

11.

Skutky 10:23-48

Leviticus 25:1-24

11.

Rimanom 12

Numeri 15:22-41

12.

Skutky 11

Leviticus 25:25-38

12.

Rimanom 13

Numeri 16:1-24

13.

Skutky 12

Leviticus 25:39-55

13.

Rimanom 14

Numeri 16:25-50

14.

Skutky 13

Leviticus 26:1-26

14.

Rimanom 15

Numeri 17

15.

Skutky 14

Leviticus 26:27-46

15.

Rimanom 16

Numeri 18

16.

Skutky 15

Leviticus 27:1-15

16.

I Kor. 1

Numeri 19

17.

Skutky 16

Leviticus 27:16-34

17.

1 Kor. 2

Numeri 20

18.

Skutky 17

Numeri 1:1-27

18.

1. Kor. 3

Numeri 21:1-20

19.

Skutky 18

Numeri 1:28-41

19.

1. Kor. 4

Numeri 21:21-35

20.

Skutky 19:1-22

Numeri 1:42-54

20.

1. Kor. 5

Numeri 22:1-20

21.

Skutky 19:23-41

Numeri 2

21.

1. Kor. 6

Numeri 22:21-41

22.

Skutky 20

Numeri 3:1-20

22.

1. Kor. 7

Numeri 23

23.

Skutky 21

Numeri 3:21-39

23.

1. Kor. 8

Numeri 24

24.

Skutky 22

Numeri 3:40-51

24.

1. Kor. 9

Numeri 25

25.

Skutky 23

Numeri 4:1-28

25.

1. Kor. 10

Numeri 26:1-20

26.

Skutky 24

Numeri 4:29-49

26.

1. Kor. 11

Numeri 26:21-43

27.

Skutky 25

Numeri 5

27.

1. Kor. 12

Num.26:44-65

28.

Skutky 26

Numeri 6

28.

1. Kor. 13

Numeri 27

29.

Skutky 27

Numeri 7:1-23

29.

1. Kor. 14

Numeri 28

30.

Skutky 28

Numeri 7:24-47

30.

1. Kor. 15:1-34

Numeri 29:1-22

31.

Rimanom 1

Numeri 7:48-72

Rimanom 10:17 „Tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2015 – prvý rok

NZ

JÚL

SZ

NZ

AUGUST

SZ

1.

1. Kor. 15:35-58

Numeri 29:23-39

1.

Kolosenským 2

Deuteron. 17

2.

1. Kor. 16

Numeri 30

2.

Kolosenským 3

Deuteron. 18

3.

2. Kor. 1

Numeri 31:1-24

3.

Kolosenským 4

Deuteron. 19

4.

2. Kor. 2

Numeri 31:25-54

4.

1. Tesalonským 1

Deuteron. 20

5.

2. Kor. 3

Numeri 32:1-24

5.

1. Tesalonským 2

Deuteron. 21

6.

2. Kor. 4

Numeri 32:25-42

6.

1. Tesalonským 3

Deuteron. 22

7.

2. Kor. 5

Numeri 33:1-37

7.

1. Tesalonským 4

Deuteron. 23

8.

2. Kor. 7

Numeri 33:38-56

8.

1. Tesalonským 5

Deuteron. 24

9.

2. Kor. 8

Numeri 34

9.

2. Tesalonským 1

Deuteron. 25

10.

2. Kor. 9

Numeri 35

10.

2. Tesalonským 2

Deuteron. 26

11.

2. Kor. 10

Numeri 36

11.

2. Tesalonským 3

Deuteron. 27

12.

2. Kor. 11

Deuteron. 1:1-18

12.

1. Timoteovi 1

Deuteron. 28:1-14

13.

2. Kor. 12

Deuteron. 1:19-46

13.

1. Timoteovi 2

Deuteron. 28:15-47

14.

2. Kor. 13

Deuteron. 2:1-15

14.

1. Timoteovi 3

Deuteron. 28:48-68

15.

Galatským 1

Deuteron. 2:16-37

15.

1. Timoteovi 4

Deuteron. 29

16.

Galatským 2

Deuteron. 3

16.

1. Timoteovi 5

Deuteron. 30

17.

Galatským 3

Deuteron. 4:1-24

17.

1. Timoteovi 6

Deuteron. 31:1-18

18.

Galatským 4

Deuteron. 4:25-49

18.

2. Timoteovi 1

Deuteron. 31:19-30

19.

Galatským 5

Deuteron. 5:1-21

19.

2. Timoteovi 2

Deuteron. 32:1-20

20.

Galatským 6

Deuteron. 5:22-33

20.

2. Timoteovi 3

Deuteron. 32:21-38

21.

Efezským 1

Deuteron. 6

21.

2. Timoteovi 4

Deuteron. 32:39-52

22.

Efezským 2

Deuteron. 7

22.

Titovi 1

Deuteron. 33

23.

Efezským 3

Deuteron. 8

23.

Titovi 2

Deuteron. 34

24.

Efezským 4

Deuteron. 9

24.

Titovi 3

Jozua 1

25.

Efezským 5

Deuteron. 10

25.

Filemonovi 1

Jozua 2

26.

Efezským 6

Deuteron. 11

26.

Židom 1

Jozua 3

27.

Filipskym 1

Deuteron. 12

27.

Židom 2

Jozua 4

28.

Filipskym 2

Deuteron. 13

28.

Židom 3

Jozua 5

29.

Filipskym 3

Deuteron. 14

29.

Židom 4

Jozua 6

30.

Filipskym 4

Deuteron. 15

30.

Židom 5

Jozua 7

31.

Kolosenským 1

Deuteron. 16

31.

Židom 6

Jozua 8

Žalm 119:51 „neuchýlim sa od tvojho zákona.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2015 – prvý rok
SEPTEMBER
NZ

SZ

NZ

OKTÓBER

SZ

1.

Ján 6:30-51

Jeremiáš 30

1.

Skutky 9

Plač Jeremiášov 4

2.

Ján 6:52-71

Jeremiáš 31:1-20

2.

Skutky 10:1-22

Plač Jeremiášov 5

3.

Ján 7:1-24

Jeremiáš 31:21-40

3.

Skutky 10:23-48

Ezechiel 1

4.

Ján 7:25-53

Jeremiáš 32

4.

Skutky 11

Ezechiel 2

5.

Ján 8:1-32

Jeremiáš 33

5.

Skutky 12

Ezechiel 3

6.

Ján 8:33-59

Jeremiáš 34

6.

Skutky 13

Ezechiel 4

7.

Ján 9

Jeremiáš 35

7.

Skutky 14

Ezechiel 5

8.

Ján 10

Jeremiáš 36

8.

Skutky 15

Ezechiel 6

9.

Ján 11:1-33

Jeremiáš 37

9.

Skutky 16

Ezechiel 7

10.

Ján 11:34-57

Jeremiáš 38

10.

Skutky 17

Ezechiel 8

11.

Ján 12:1-24

Jeremiáš 39

11.

Skutky 18

Ezechiel 9

12.

Ján 12:25-50

Jeremiáš 40

12.

Skutky 19:1-22

Ezechiel 10

13.

Ján 13

Jeremiáš 41

13.

Skutky 19:23-41

Ezechiel 11

14.

Ján 14

Jeremiáš 42

14.

Skutky 20

Ezechiel 12

15.

Ján 15

Jeremiáš 43

15.

Skutky 21

Ezechiel 13

16.

Ján 16

Jeremiáš 44

16.

Skutky 22

Ezechiel 14

17.

Ján 17

Jeremiáš 45

17.

Skutky 23

Ezechiel 15

18.

Ján 18

Jeremiáš 46

18.

Skutky 24

Ezechiel 16

19.

Ján 19

Jeremiáš 47

19.

Skutky 25

Ezechiel 17

20.

Ján 20

Jeremiáš 48

20.

Skutky 26

Ezechiel 18

21.

Ján 21

Jeremiáš 49

21.

Skutky 27

Ezechiel 19

22.

Skutky 1

Jeremiáš 50:1-20

22.

Skutky 28

Ezechiel 20:1-20

23.

Skutky 2

Jeremiáš 50:21-46

23.

Rimanom 1

Ezechiel 20:21-44

24.

Skutky 3

Jeremiáš 51:1-32

24.

Rimanom 2

Ezechiel 21

25.

Skutky 4

Jeremiáš 51:33-62

25.

Rimanom 3

Ezechiel 22

26.

Skutky 5

Jeremiáš 52

26.

Rimanom 4

Ezechiel 23

27.

Skutky 6

Plač Jeremiášov 1

27.

Rimanom 5

Ezechiel 24

28.

Skutky 7:1-59

Plač Jeremiášov 2

28.

Rimanom 6

Ezechiel 25

29.

Skutky 7:30-61

Plač J. 3:1-33

29.

Rimanom 7

Ezechiel 26

30.

Skutky 8

Plač J. 3:34-66

30.

Rimanom 8

Ezechiel 27

31.

Rimanom 9

Ezechiel 28

2 Tim 3:16 „Každé písmo vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vyučovanie, karhanie,
naprávanie, na vychovné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2015 – prvý rok
NOVEMBER
NZ

DECEMBER
SZ

SZ

SZ

1.

Rimanom 10

Ezechiel 29

1.

Amos 5

Amos 6

2.

Rimanom 11

Ezechiel 30

2.

Amos 7

Amos 8

3.

Rimanom 12

Ezechiel 31

3.

Amos 9

Obadiás 1

4.

Rimanom 13

Ezechiel 32

4.

Jonáš 1

Jonáš 2

5.

Rimanom 14

Ezechiel 33

5.

Jonáš 3

Jonáš 4

6.

Rimanom 15

Ezechiel 34

6.

Micheáš 1

Micheáš 2

7.

Rimanom 16

Ezechiel 35

7.

Micheáš 3

Micheáš 4

8.

Ezechiel 36

Ezechiel 37

8.

Micheáš 5

Micheáš 6

9.

Ezechiel 38

Ezechiel 39

9.

Micheáš 7

Náhum 1

10.

Ezechiel 40

Ezechiel 41

10.

Náhum 2

Náhum 3

11.

Ezechiel 42

Ezechiel 43

11.

Habakuk 1

Habakuk2

12.

Ezechiel 44

Ezechiel 45

12.

Habakuk 3

Sofoniáš 1

13.

Ezechiel 46

Ezechiel 47

13.

Sofoniáš 2

Sofoniáš 3

14.

Ezechiel 48

Daniel 1

14.

Haggeus 1

Haggeus 2

15.

Daniel 2

Daniel 3

15.

Zachariáš 1

Zachariáš 2

16.

Daniel 4

Daniel 5

16.

Zachariáš 3

Zachariáš 4

17.

Daniel 6

Daniel 7

17.

Zachariáš 5

Zachariáš 6

18.

Daniel 8

Daniel 9

18.

Zachariáš 7

Zachariáš 8

19.

Daniel 10

Daniel 11

19.

Zachariáš 9

Zachariáš 10

20.

Daniel 12

Hozeáš 1

20.

Zachariáš 11

Zachariáš 12

21.

Hozeáš 2

Hozeáš 3

21.

Zachariáš 13

Zachariáš 14

22.

Hozeáš 4

Hozeáš 5

22.

Malachiáš 1

Malachiáš 2

23.

Hozeáš 6

Hozeáš 7

23.

Malachiáš 3

Malachiáš 4

24.

Hozeáš 8

Hozeáš 9

24.

Žalmy 1, 4, 5, 8

Žalmy 15, 16, 23, 24

25.

Hozeáš 10

Hozeáš 11

25.

Žalmy 32, 33

Žalmy 34, 36

26.

Hozeáš 12

Hozeáš 13

26.

Žalmy 37

Žalmy 46, 62, 63

27.

Hozeáš 14

Joel 1

27.

Žalmy 73, 84

Žalmy 85, 86

28.

Joel 2

Joel 3

28.

Žalmy 90, 91

Žalmy 92, 93, 97

29.

Amos 1

Amos 2

29.

Žalmy 100, 101, 103

Žalmy 107

Amos 3

Amos 4

30.

Žalmy 111, 112, 115,
121

Žalmy 122, 131,
133-135

Žalmy 136, 138

Žalmy 139, 147, 149,
150

30.

31.

Žalm 119:97 „Ako vel’mi milujem tvoj zákon!”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2016 – druhý rok

SZ

JANUÁR

SZ

SZ

FEBRUÁR

SZ

1.

Žalmy 110, 111

1. Kráľov 4:1-19

1.

Príslovia 2

2. Král’ov 6

2.

Žalmy 112-114

1. Kráľov 4:20-34

2.

Príslovia 3:1-12

2. Král’ov 7

3.

Žalmy 115

1. Kráľov 5

3.

Príslovia 3:13-26

2. Král’ov 8

4.

Žalmy 116, 117

1. Kráľov 6

4.

Príslovia 3:27-35

2. Král’ov 9

5.

Žalmy 118

1. Kráľov 7:1-26

5.

Príslovia 4

2. Král’ov 10

6.

Žalmy 119:1-24

1. Kráľov 7:27-51

6.

Príslovia 5

2. Král’ov 11

7.

Žalmy 119: 25-48

1. Kráľov 8:1-21

7.

Príslovia 6:1-15

2. Král’ov 12

8.

Žalmy 119: 49-72

1. Kráľov 8:22-43

8.

Príslovia 6:16-35

2. Král’ov 13

9.

Žalmy 119: 73-96

1. Kráľov 8:44-66

9.

Príslovia 7

2. Král’ov 14

10.

Žalmy 119: 97-120

1. Král’ov 9

10.

Príslovia 8:1-21

2. Král’ov 15

11.

Žalmy 119:121-144

1. Král’ov 10

11.

Príslovia 8:22-36

2. Král’ov 16

12.

Žalmy 119:145-176

1. Kráľov 11:1-25

12.

Príslovia 9

2. Král’ov 17:1-23

13.

Žalmy 120-123

1. Kráľov 11:26-43

13.

Príslovia 10

2. Král’ov 17:24-41

14.

Žalmy 124, 125

1. Kráľov 12

14.

Príslovia 11:1-15

2. Král’ov 18

15.

Žalmy 126-128

1. Kráľov 13

15.

Príslovia 11:16-31

2. Král’ov 19

16.

Žalmy 129-131

1. Kráľov 14

16.

Príslovia 12

2. Král’ov 20

17.

Žalmy 132-134

1. Kráľov 15

17.

Príslovia 13

2. Král’ov 21

18.

Žalmy 135

1. Kráľov 16

18.

Príslovia 14:1-15

2. Král’ov 22

19.

Žalmy 136

1. Kráľov 17

19.

Príslovia 14:16-35

2. Král’ov 23

20.

Žalmy 137, 138

1. Kráľov 18

20.

Príslovia 15:1-15

2. Král’ov 24

21.

Žalmy 139

1. Kráľov 19

21.

Príslovia 15:16-33

2. Král’ov 25

22.

Žalmy 140

1. Kráľov 20:1-21

22.

Príslovia 16

1. Paralip. 1

23.

Žalmy 141, 142

1. Kráľov 20:22-43

23.

Príslovia 17

1. Paralip. 2

24.

Žalmy 143, 144

1. Kráľov 21

24.

Príslovia 18

1. Paralip. 3

25.

Žalmy 145

1. Kráľov 22:1-28

25.

Príslovia 19

1. Paralip. 4:1-23

26.

Žalmy 146

1. Kráľov 22:29-54

26.

Príslovia 20

1. Paralip. 4:24-43

27.

Žalmy 147

2. Král’ov 1

27.

Príslovia 21:1-15

1. Paralip. 5

28.

Žalmy 148

2. Král’ov 2

28.

Príslovia 21:16-31

1. Paralip. 6:1-30

29.

Žalmy 149, 150

2. Král’ov 3

30.

Príslovia 1:23

2. Král’ov 4

31.

Príslovia 1:24-33

2. Král’ov 5

Ján 8:47 „Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2016 – druhý rok

SZ

MAREC

SZ

SZ

APRÍL

SZ

1.

Príslovia 22

1. Paralip. 6:31-53

1.

Piesen Š. 8

2. Paralip. 5

2.

Príslovia 23:1-18

1. Paralip. 6:54-81

2.

2. Paralip. 6:1-21

2. Paralip. 6:22-42

3.

Príslovia 23:19-35

1. Paralip. 7

3.

2. Paralip. 7

2. Paralip. 8

4.

Príslovia 24

1. Paralip. 8

4.

2. Paralip. 9

2. Paralip. 10

5.

Príslovia 25

1. Paralip. 9:l-26

5.

2. Paralip. 11

2. Paralip. 12

6.

Príslovia 26

1. Paralip. 9:27-44

6.

2. Paralip. 13

2. Paralip. 14

7.

Príslovia 27

1. Paralip. 10

7.

2. Paralip. 15

2. Paralip. 16

8.

Príslovia 28

1. Paralip. 11

8.

2. Paralip. 17

2. Paralip. 18

9.

Príslovia 29

1. Paralip. 12:l-22

9.

2. Paralip. 19

2.Paralip. 20:1-19

10.

Príslovia 30:l-14

1. Paralip. 12:23-40

10.

2. Paralip. 20:20-37

2. Paralip. 21

11.

Príslovia 30:15-33

1. Paralip. 13

11.

2. Paralip. 22

2. Paralip. 23

12.

Príslovia 31

1. Paralip. 14

12.

2. Paralip. 24

2. Paralip. 25

13.

Kazateľ 1

1. Paralip. 15

13.

2. Paralip. 26

2. Paralip. 27

14.

Kazateľ 2

1. Paralip. 16

14.

2. Paralip. 28

2. Paralip 29:1-20

15.

Kazateľ 3

1. Paralip. 17

15.

2. Paralip. 29:21-36

2. Paralip. 30

16.

Kazateľ 4

1. Paralip. 18

16.

2. Paralip. 31

2. Paralip. 32

17.

Kazateľ 5

1. Paralip. 19

17.

2. Paralip. 33

2. Paralip. 34

18.

Kazateľ 6

1. Paralip. 20

18.

2. Paralip. 35

2. Paralip. 36

19.

Kazateľ 7

1. Paralip. 21

19.

Ezdráš 1

Ezdráš 2:1-35

20.

Kazateľ 8

1. Paralip. 22

20.

Ezdráš 2:36-70

Ezdráš 3

21.

Kazateľ 9

1. Paralip. 23

21.

Ezdráš 4

Ezdráš 5

22.

Kazateľ 10

1. Paralip. 24

22.

Ezdráš 6

Ezdráš 7

23.

Kazateľ 11

1. Paralip. 25

23.

Ezdráš 8

Ezdráš 9

24.

Kazateľ 12

1. Paralip. 26

24.

Ezdráš 10

Nehemiáš 1

25.

Piesen Š. 1

1. Paralip. 27

25.

Nehemiáš 2

Nehemiáš 3

26.

Piesen Š. 2

1. Paralip. 28

26.

Nehemiáš 4

Nehemiáš 5

27.

Piesen Š. 3

1. Paralip. 29

27.

Nehemiáš 6

Nehemiáš 7:1-38

28.

Piesen Š. 4

2. Paralip. 1

28.

Nehemiáš 7:39-73

Nehemiáš 8

29.

Piesen Š. 5

2. Paralip. 2

29.

Nehemiáš 9

Nehemiáš 10

30.

Piesen Š. 6

2. Paralip. 3

30.

Nehemiáš 11

Nehemiáš 12:1-26

31.

Piesen Š. 7

2. Paralip. 4

Žalm 119:70 „ale ja sa kochám v tvojom zákone.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2016 – druhý rok

SZ

MÁJ

SZ

NZ

JÚN

SZ

1.

Nehemiáš 12:27-47

Nehemiáš 13

1.

Matúš 6

Izaiáš 6

2.

Ester 1

Ester 2

2.

Matúš 7

Izaiáš 7

3.

Ester 3

Ester 4,5

3.

Matúš 8

Izaiáš 8

4.

Ester 6,7

Ester 8

4.

Matúš 9

Izaiáš 9

5.

Ester 9

Ester 10

5.

Matúš 10

Izaiáš 10

6.

Jób 1

Jób 2

6.

Matúš 11

Izaiáš 10

7.

Job 3

Job 4

7.

Matúš 12

Izaiáš 11

8.

Job 5

Job 6

8.

Matúš 13

Izaiáš 12

9.

Job 7

Job 8

9.

Matúš 14

Izaiáš 13

10.

Job 9

Job 10

10.

Matúš 15

Izaiáš 14

11.

Job 11

Job 12

11.

Matúš 16

Izaiáš 15

12.

Job 13

Job 14

12.

Matúš 17

Izaiáš 16

13.

Job 15

Job 16

13.

Matúš 18

Izaiáš 17

14.

Job 17

Job 18

14.

Matúš 19

Izaiáš 18

15.

Job 19

Job 20

15.

Matúš 20

Izaiáš 19

16.

Job 21

Job 22

16.

Matúš 21

Izaiáš 20

17.

Job 23

Job 24

17.

Matúš 22

Izaiáš 21

18.

Job 25

Job 26

18.

Matúš 23

Izaiáš 22

19.

Job 27

Job 28

19.

Matúš 24:1-27

Izaiáš 23

20.

Job 29

Job 30

20.

Matúš 24:28-51

Izaiáš 24

21.

Job 31

Job 32

21.

Matúš 25

Izaiáš 25

22.

Job 33

Job 34

22.

Matúš 26:1-29

Izaiáš 26

23.

Job 35

Job 36

23.

Matúš 26:30-56

Izaiáš 27

24.

Job 37

Job 38

24.

Matúš 26:57-74

Izaiáš 28

25.

Job 39

Job 40

25.

Matúš 27:1-32

Izaiáš 29

26.

Job 41

Job 42

26.

Matúš 27:33-66

Izaiáš 30:1-17

27.

Matúš 1

Izaiáš 1

27.

Matúš 28

Izaiáš 30:18-33

28.

Matúš 2

Izaiáš 2

28.

Marek 1

Izaiáš 31

29.

Matúš 3

Izaiáš 3

29.

Marek 2

Izaiáš 32

30.

Matúš 4

Izaiáš 4

30.

Marek 3,4

Izaiáš 33

31.

Matúš 5

Izaiáš 5

Skutky 17:11 „a prijali slovo s celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2016 – druhý rok

NZ

JÚL

SZ

NZ

AUGUST

SZ

1.

Marek 5

Izaiáš 34,35

1.

Lukáš 10

Izaiáš 65

2.

Marek 6:1-29

Izaiáš 36

2.

Lukáš 11:1-28

Izaiáš 66

3.

Marek 6:30-56

Izaiáš 37:1-20

3.

Lukáš 11:29-54

Jeremiáš 1

4.

Marek 7

Izaiáš 37:21-38

4.

Lukáš 12:1-26

Jeremiáš 2

5.

Marek 8

Izaiáš 38

5.

Lukáš 12:27-48

Jeremiáš 3

6.

Marek 9:1-29

Izaiáš 39

6.

Lukáš 13

Jeremiáš 4

7.

Marek 9:30-50

Izaiáš 40

7.

Lukáš 14

Jeremiáš 5

8.

Marek 10:1-27

Izaiáš 41

8.

Lukáš 15

Jeremiáš 6

9.

Marek 10:28-52

Izaiáš 42

9.

Lukáš 16

Jeremiáš 7

10.

Marek 11

Izaiáš 43

10.

Lukáš 17

Jeremiáš 8

11.

Marek 12

Izaiáš 44

11.

Lukáš 18

Jeremiáš 9

12.

Marek 13

Izaiáš 45

12.

Lukáš 19:1-27

Jeremiáš 10

13.

Marek 14:1-31

Izaiáš 46

13.

Lukáš 19:28-48

Jeremiáš 11

14.

Marek 14:32-52

Izaiáš 47

14.

Lukáš 20:1-26

Jeremiáš 12

15.

Marek 14:53-72

Izaiáš 48

15.

Lukáš 20:27-47

Jeremiáš 13

16.

Marek 15:1-19

Izaiáš 49

16.

Lukáš 21

Jeremiáš 14

17.

Marek 15:20-47

Izaiáš 50

17.

Lukáš 22:1-23

Jeremiáš 15

18.

Marek 16

Izaiáš 51

18.

Lukáš 22:24-46

Jeremiáš 16

19.

Lukáš 1:1-25

Izaiáš 52

19.

Lukáš 22:47-71

Jeremiáš 17

20.

Lukáš 1:26-56

Izaiáš 53

20.

Lukáš 23:1-25

Jeremiáš 18

21.

Lukáš 1:57-80

Izaiáš 54

21.

Lukáš 23:26-56

Jeremiáš 19

22.

Lukáš 2:1-24

Izaiáš 55

22.

Lukáš 24:1-26

Jeremiáš 20

23.

Lukáš 2:25-52

Izaiáš 56

23.

Lukáš 24:27-53

Jeremiáš 21

24.

Lukáš 3

Izaiáš 57

24.

Ján 1:1-28

Jeremiáš 22

25.

Lukáš 4

Izaiáš 58

25.

Ján 1:29-52

Jeremiáš 23

26.

Lukáš 5

Izaiáš 59

26.

Ján 2

Jeremiáš 24

27.

Lukáš 6

Izaiáš 60

27.

Ján 3

Jeremiáš 25

28.

Lukáš 7

Izaiáš 61

28.

Ján 4

Jeremiáš 26

29.

Lukáš 8:1-25

Izaiáš 62

29.

Ján 5:1-23

Jeremiáš 27

30.

Lukáš 8:26-56

Izaiáš 63

30.

Ján 5:24-47

Jeremiáš 28

31.

Lukáš 9

Izaiáš 64

31.

Ján 6:1-29

Jeremiáš 29

Žalm 119:165 „Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon,
a niet im, na čom by sa potkli, aby padli.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2016 – druhý rok
SEPTEMBER
NZ

SZ

NZ

OKTÓBER

SZ

1.

Židom 7

Jozua 9

1.

Zjav. Jána 4

Sudcov 9:1-33

2.

Židom 8

Jozua 10:1-27

2.

Zjav. Jána 5

Sudcov 9:34-57

3.

Židom 9

Jozua 10:28-43

3.

Zjav. Jána 6

Sudcov 10

4.

Židom 10

Jozua 11

4.

Zjav. Jána 7

Sudcov 11:1-19

5.

Židom 11

Jozua 12

5.

Zjav. Jána 8

Sudcov 11:20-40

6.

Židom 12

Jozua 13

6.

Zjav. Jána 9

Sudcov 12

7.

Židom 13

Jozua 14

7.

Zjav. Jána 10

Sudcov 13

8.

Jakob 1

Jozua 15:1-20

8.

Zjav. Jána 11

Sudcov 14

9.

Jakob 2

Jozua 15:21-63

9.

Zjav. Jána 12

Sudcov 15

10.

Jakob 3

Jozua 16

10.

Zjav. Jána 13

Sudcov 16

11.

Jakob 4

Jozua 17

11.

Zjav. Jána 14

Sudcov 17

12.

Jakob 5

Jozua 18

12.

Zjav. Jána 15

Sudcov 18

13.

1. Peter 1

Jozua 19:1-23

13.

Zjav. Jána 16

Sudcov 19

14.

1. Peter 2

Jozua 19:24-51

14.

Zjav. Jána 17

Sudcov 20:1-16

15.

1. Peter 3

Jozua 20

15.

Zjav. Jána 18

Sudcov 20:17-30

16.

1. Peter 4

Jozua 21:1-26

16.

Zjav. Jána 19

Sudcov 20:31-48

17.

1. Peter 5

Jozua 21:27-45

17.

Zjav. Jána 20

Rút 1

18.

2. Peter 1

Jozua 22:1-20

18.

Zjav. Jána 21

Rút 2

19.

2. Peter 2

Jozua 22:21-34

19.

Zjav. Jána 22

Rút 3

20.

2. Peter 3

Jozua 23

20.

Žalmy 1-3

Rút 4

21.

1. Ján 1

Jozua 24

21.

Žalmy 4, 5

1. Samuel 1

22.

1. Ján 2

Sudcov 1

22.

Žalmy 6, 7

1. Samuel 2

23.

1. Ján 3

Sudcov 2

23.

Žalmy 8, 9

1. Samuel 3

24.

1. Ján 4

Sudcov 3

24.

Žalmy 10, 11

1. Samuel 4

25.

1. Ján 5

Sudcov 4

25.

Žalmy 12-15

1. Samuel 5

26.

2. Ján

Sudcov 5

26.

Žalmy 16, 17

1. Samuel 6

27.

3. Ján

Sudcov 6:1-24

27.

Žalmy 18

1. Samuel 7

28.

Zjav. Jána 1

Sudcov 6:25-40

28.

Žalmy 19, 20

1. Samuel 8

29.

Zjav. Jána 2

Sudcov 7

29.

Žalmy 21

1. Samuel 9

30.

Zjav. Jána 3

Sudcov 8

30.

Žalmy 22

1. Samuel 10

31.

Žalmy 23, 24

1. Samuel 11

Žalm 1:2 „Ale má zál’ubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmyšl’a dňom i nocou.”
www.otcovdom.com

BEREA

//dvojročný plán čítania Biblie, 2016 – druhý rok
NOVEMBER
SZ

DECEMBER
SZ

SZ

SZ

1.

Žalmy 25

1. Samuel 12

1.

Žalmy 70, 71

2. Samuel 3:1-21

2.

Žalmy 26, 27

1. Samuel 13

2.

Žalmy 72

2. Samuel 3:22-39

3.

Žalmy 28-30

1. Samuel 14:1-16

3.

Žalmy 73

2. Samuel 4

4.

Žalmy 31

1. Samuel 4:17-35

4.

Žalmy 74

2. Samuel 5

5.

Žalmy 32

1. Samuel 4:36-52

5.

Žalmy 75, 76

2. Samuel 6

6.

Žalmy 33

1. Samuel 15

6.

Žalmy 77

2. Samuel 7

7.

Žalmy 34

1. Samuel 16

7.

Žalmy 78:1-33

2. Samuel 8

8.

Žalmy 35

1. Samuel 7:1-24

8.

Žalmy 78:34-72

2. Samuel 9

9.

Žalmy 36

1. Samuel 7:25-37

9.

Žalmy 79, 80

2. Samuel 10

10.

Žalmy 37

1. Samuel 7:38-58

10.

Žalmy 81, 82

2. Samuel 11

11.

Žalmy 38

1. Samuel 18:1-16

11.

Žalmy 83

2. Samuel 12

12.

Žalmy 39, 40

1. Samuel 8:17-30

12.

Žalmy 84, 85

2. Samuel 13:1-21

13.

Žalmy 41-43

1. Samuel 19

13.

Žalmy 86, 87

2. Samuel 13:22-39

14.

Žalmy 44

1. Samuel 20:1-23

14.

Žalmy 88

2. Samuel 14

15.

Žalmy 45

1. Samuel 20:24-43

15.

Žalmy 89

2. Samuel 15:1-18

16.

Žalmy 46, 47

1. Samuel 21

16.

Žalmy 90

2. Samuel 15:19-37

17.

Žalmy 48

1. Samuel 22

17.

Žalmy 91

2. Samuel 16

18.

Žalmy 49

1. Samuel 23

18.

Žalmy 92, 93

2. Samuel 17

19.

Žalmy 50

1. Samuel 24

19.

Žalmy 94

2. Samuel 18

20.

Žalmy 51

1. Samuel 25:1-22

20.

Žalmy 95, 96

2. Samuel 19

21.

Žalmy 52-54

1. Samuel 25:23-44

21.

Žalmy 97

2. Samuel 20

22.

Žalmy 55

1. Samuel 26

22.

Žalmy 98, 99

2. Samuel 21

23.

Žalmy 56, 57

1. Samuel 27

23.

Žalmy 100, 101

2. Samuel 22:1-25

24.

Žalmy 58, 59

1. Samuel 28

24.

Žalmy 102

2. Samuel 22:26-51

25.

Žalmy 60, 61

1. Samuel 29

25.

Žalmy 103

2. Samuel 23

26.

Žalmy 62, 63

1. Samuel 30:1-20

26.

Žalmy 104

2. Samuel 24

27.

Žalmy 64, 65

1. Samuel 30:21-31

27.

Žalmy 105

1. Kráľov 1:1-31

28.

Žalmy 66, 67

1. Samuel 31

28.

Žalmy 106

1. Kráľov 1:32-53

29.

Žalmy 68

2. Samuel 1

29.

Žalmy 107

1. Kráľov 2:1-27

30.

Žalmy 69

2. Samuel 2

30.

Žalmy 108

1. Kráľov 2:28-48

31.

Žalmy 109

1. Kráľov 3

Lukáš 1:37 „lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo.”
www.otcovdom.com