You are on page 1of 2

BaküsMuRblg

1- RbvtþirUbsegçb
4x6
- eQμaH³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- namRtkUl³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- ePT³ >>>>>>>>>>>>>
- éf¶ Ex qñaM kMeNIt³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- lMenAbc©úb,nñ³ pÞHelx³>>>>>>>>>>pøÚvelx³ >>>>>>>>>>>sgáat;³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
xNÐ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>extþ¼Rkug³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- elxTUrs½BÞ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2- kMritvb,Fm’
kMrit eQμaHsala
bzmsikSa
GnuviTüal½y
viTüal½y
mhaviTüal½y
epSg²

3- PasabreTs
- Gg;eKøs³ † exSay † mFüm † bgÁÜr † l¥
- cin³ † exSay † mFüm † bgÁÜr † l¥
- )araMg³ † exSay † mFüm † bgÁÜr † l¥
- >>>>>>>>>>> ³ † exSay † mFüm † bgÁÜr † l¥
- >>>>>>>>>>> ³ † exSay † mFüm † bgÁÜr † l¥

4- CMnajkMuBüÚT½r
sUmbMeBjRKb;CMnajkMuBüÚT½rrbs;GñkxageRkamenH³
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
5- bTBiesaFn¾kargar
eQμaHRkumh‘un muxtMENg kalbriecäTeFVI kalbriecäTlaElg

ÉksarP¢ab;³
- BaküsMuRblg manbiTrUbft 4 X 6 cMnYnmYysnøwk
- cMeBaHebkçnarIEdldak;BaküRblg Internet Queen sUmP¢ab;mkCamYyrUbftmYyCMhrxøÜncMnYn2snøwk
- cMeBaHebkçCn ebkçnarI Edldak;BaküRblg Khmer Webmaster sUmP¢ab;mkCamYy CD eKhTMB½rpÞal;xøÜn
Edl)anrcnarYc

sMKal;³
- putkMNt;dak;Baküéf¶TI 30 Ex emsa qñaM2007
- ebk©Cn ebkçnarIEdlCab; Short List nigRtUv)anTMnak;TMngsmÖasn¾enAéf¶TI 07 ]sPa qñaM 2007
[[[[[[ ]]]]]]

Rate