You are on page 1of 1

Con Ñöôøng

Chuùa Ñaõ Ñi Qua Lm Vaên Chi


F Bb Am

   
          
1. Laïy Chuùa, con ñöôøng naøo Chuùa ñaõ ñi qua, con ñöôøng
2. Laïy Chuùa, muõi ñoøng naøo ñaâm thaáu con tim, ñinh nhoïn
3. Laïy Chuùa, oâi ñöôøng tình Chuùa ñaõ ñi qua, con ñöôøng
Dm Gm C C7sus4 F

        
      
naøo Ngaøi ra phaùp tröôøng, maõo gai naøo haèn saâu treân traùn. Laïy
naøo coøn loang maùu ñaøo, sæ nhuïc naøo coøn vöông treân maét. Laïy
thaäp töï loang maùu ñaøo, oâi löôõi ñoøng coøn loang veát maùu. Laïy

 
Bb Gm Am C7

           
 
Chuùa, thaùnh giaù naøo Ngaøi vaùc treân vai, ñau thöông naøo phuû kín taâm
Chuùa, nhöõng böôùc naøo guïc ngaõ ñau thöông, bao roi ñoøn haèn veát theâ
Chuùa, thaùnh giaù naøo Ngaøi ñoùng ñinh xöa, cheùn ñaéng naøo Ngaøi uoáng say

   
F C7 F

         
  
tö, ñöôøng tình ñoù Ngaøi daønh cho con.
löông, ñöôøng tình ñoù Ngaøi daønh cho con. Ñk: Laïy Chuùa, xin cho
söa, ñöôøng tình ñoù Ngaøi daønh cho con.


        
Am Dm Bb

     
    
 
con böôùc ñi theo Ngaøi, xin cho con cuøng vaùc vôùi Ngaøi, thaäp

   
3
   
Gm C F

   

 
 
 
3
giaù treân ñöôøng ñôøi con ñi (ñöôøng ñôøi con ñi). Laïy

      
Bb F Dm

    


 

 
   
 
Chuùa, xin cho con ñoùng ñinh vôùi Ngaøi, xin cho con cuøng cheát vôùi
Bb C7 F


          
 
 
Ngaøi, ñeå ñöôïc soáng vôùi Ngaøi vinh quang.