You are on page 1of 3

పరరజననల మనవడ చసన పణణ పపకరన ఫలలల అనసరరచ ప

ప ససత జననల సఖ దదఖలన అనభవసస ఉరటర.
అయత, ఈ కరనఫలలన అనభవరపజసవ నవగ
ర శలల జతకడ కరన ప
ర నసరర
ప హల. నవగ
ప హల అనల తమతమ అరతర
ప రబ
అతడక సఖలల, సమసణలన కలగసస ఉరటయ.
క న పపఫలర
ఇల మనవల నవగ
ష ల పడకరడ, వటక కనల పరహరల ఉనలయ. అయత, ఏ దషనక
ప హదషల దరర కష
కరణర అన గరసరచల. దనక మనర సరపదరచనదరట
ట 20 శతర సమనన దనరచసస మరచద.
ఆయ గ
గ ర పనచసవరక, చట
ష ఉరడ బరధవలక, సలహతలక పరచకవడర,
ప హలక బ
ప హనణదక ఇవరడరతపట తమ దగ
బదలక అనధలక ఇవరడర కడ పణణకరణమ. నజనక దనల ఎవరవరక ఎలరటవ ఇవరవచచ తలసకన దనల చయల.
అవచసస కరద జపల, ఆయ దవత పజల చయడర శభప
ప దర.
రతలల అరదర అనల ధరరచకడద అవసచనబట
ష ధరరచల. అయత, పజ, జపర, దనర లకరడ రతలధరణ ఫలరచద. ప
ప త

డ సరఖణ) + తరరణర + హమర + దనర) ఇవనల చయడనల మమల పరహరర అరటర. వశష
ప హనక (జపర (అనగ ఇవరబడ
సమసణలక ఆయ పరహరల పటరచల.
చయలలన పరహర వధల
సరణగ
ప హనక..

హణర
ఆదరదతణద లకరకణకరకద । వషమస
స న సరభతర పడరహరతమ రవద । ఈశ

ట కనల ఏడ వల సర
ట జపరచల
దనల త గధల, గధమ పరడ పదర

రట

వరటవ,
రగ
వసస

ల.
పజలవష
మరస

పజ,
సరణపసన.
రతలలస


కరప ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచల.
చరద
ప గ
ప హనక ..
రహణశద సధమరసద సధగత
స న సరభతర పడరహరతమ వదద ।। ఈ టశకనల పద వలసర
ప ద సరశనద । వషమస

జపరచల. దనల తపల, తల
ష ల, బయణర వరడ వససవల. నర దనర చయవచచ. లద నట టణరకర కట
ష రచడర.
ట బట
క న తర
శవలయర, ఏద
ద డ అష
స ల, పజల-శవరధన, చరద
ష తసర శతనమల చదవటర.
ప పజ, చరద
రతలల- మతణర ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచలల ఉరటరద.
కజగ
ప హనక..

భమపత
ష కకత సకష
ష హరస చ పడరహరతమ కజద । ఈ టశకనల ఏడ వలసర
ప మహతజ జగతర భయకకతసద । వకష

జపరచల దనల త కరర వససవల, ఎర
గ రధన, సబ
ప వస
ప హనణణరధన, కజ
స ల, కరదల, కరదపప. రకసదనర పజల-దర
పజ, కజ అష
ష తసర శతనమల చదవటర.
రతలల- పగడర ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచలల ఉరటరద.
బధగ
ప హనక..
ఉతరతరప జగతర చరద
ప పత
ప మహదణతద । సరణప
ప యకరవదరన పడరహరతమ బధద । ఈశ
ట కనల పదహడవల సర

జపరచల దనల తపసల, ఆకపచచన దససల, ఎలక
ష కనక వససవల, రగలక మరదల ఇవరడర,
రతలల- పచచ (మరకతర) ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచలల ఉరటరద.
పజ. వషల ఆరధన, వణగరద
ష తసర శతనమల చదవటర
ప పజ, కబర పజ ఆయ దవతల అష
గరగ
ప హనక..
దవమరత
ష ద పడరహరతమ గరద। ఈశ
ప వశలకద సదలకహతరతద । అనకశశణ సరపర
ట కనల పదహర వల సర
ట జపరచల.
దనల త పససకల, బరగర వససవల, తప పరడ వరటల, పట
ష బట
ష ల. పరడ
ట .
పజల. హయగ
ష తసర శతనమల చదవటర. రతలల- పషణరగర
ప వ, సరసరత, లలత, బధగ
ప హల పజల ఆయదవతల అష
ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచలల ఉరటరద.
శక
ప గ
ప హనక ...
క ద తణమరత
క వల సర
ప గరససషర ప
ప ణదశచమహమతద । ప
ప భసస రగ
ప హణరచ పడరహరతమ భకగద । ఈ టశకనల ఇరవ

జపరచల. దనల తచకకర, బబబర
,
అలరకరణ
వసస

ల.
పల.
ఆవ
పజల.
లలత,
కల,
శక

హర
పజ
చయడర
ప ప

ఆయదవతల అష
ష తసర శత నమల చదవటర. రతలల- వజ
ప ర ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచలల
ఉరటరద.
శనగ
ప హనక..
సరణపత
ర దహ వశలకద శవప
ప దర
ప యద । మరదచరప
ప సనలతన పడరహరత శనద । ఈ టశకనల పరదమనద వల సర

జపరచల దనల త వడకనల వస
స టలచనగ పన వస
స ల, నల
ట న వస
స ల, నన, నవరలరడల. అవటవర, రగలక మరదల,
ఆహరర ఇవరడర, సమరట, నరడ పరడ
ర తరరత సలనర చయడర. పజల,
ట , దనరచయడర, నవరల ననత శరరనల రద
రద
ష తసర శత నమల చదవటర.
ప భశకర వరకటశరరరధన శనవరర వ
ప తర పజల ఆయదవతల అష
రతలల- నలర(ఇరద
ప నలర) ధరరచల, అయత జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచలల ఉరటరద.
రహగ
ప హనక..
అనకరప వర
ర నమద వల సర
ర శచ శతశదఅథసహస
ప శద । ఉతరత రపజగతర పడరహరతమ తమద । ఈ టశకనల పద

జపరచల. దనల తమల
రగ
వరట
దరపల,
మనపరపత
చసన
వడల,
మనమల,
ఆవల
పజల,
దర
రధన,
కల
సరర


పజల, సబ
హనణణ,
రహ
దవతల
పజల
ఆయదవతల
అష
తస

శతనమల
చదవటర
రతలల-గమధకర
ధరరచల.
అయత


జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచలల ఉరటరద.
కతగ
ప హనక..
మహశర మహవక
ర దరష
ష కమహబలద। అతనశర ఊర
ర ర కశశచ పడర హరతమ శఖ । ఈ టశకనల ఏడ వల సర
స దర
ట జపరచల.
దనల ఉలవల, మకలడ కలరల వస
గ రధన, కలసరర పజల, సబ
ప హనణణ, రహ దవతల పజల
స ల, ఆహరర, పజల, దర
ఆయదవతల అష
ష తసర శతనమల చదవటర.
రతలల- క వ ఢరణర ధరరచల. అయత జతకనల అనసరరచ మత
ప మ ధరరచలల ఉరటరద.
----

చరత గప శరన సద
ర రత