You are on page 1of 35

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

บทบาทความสำาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทำาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิง่
อำานวยความสะดวกสบายต่อการดำาชีวต ิ
เป็ นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปั จจัย
พื้นฐานการดำารงชีวิตได้เป็ นอย่างดี เช่น
การสร้างทีพ ่ ักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน
การติดต่อสือ ่ สาร การเดินทางเชือ
่ มโยง
ถึงกันทำาให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟั ง
ข่าวสารกันได้ตลอดเวลา
เทคโนโลยี
หมายถึง การประยุกต์เอาความร้้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์
ความร้้ต่าง ๆ ก็เพือ
่ ให้เข้าใจ
ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิง่ ต่าง ๆ
และหาทางนำามาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์
สารสนเทศ
หมายถึงข้อม้ลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต
ของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคน
ตัง
้ แต่เกิดมาได้เรียนร้้สิง่ ต่าง ๆ
เป็ นจำานวนมาก เรียนร้้สภาพ
สังคมความเป็ นอย่้ กฎเกณฑ์
และวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
technology – IT)
หมายถึง การประยุกต์เอาความร้ท ้ างด้าน
วิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศทีต ่ ้องการ
โดยอาศัยเครือ
่ งมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือ
ข่ายโทรคมนาคมและการสือ ่ สาร ตลอดจน
อาศัยความร้ใ้ นกระบวนการดำาเนินงาน
สารสนเทศในขัน ้ ตอนต่างๆ ตั้งแต่การ
แสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ รวมถึงการ
จัดการเผยแพร่และแลกเปลีย ่ นสารสนเทศด้วย
สถานภาพการใช้ IT ในปั จจุบัน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กระจายความเท่าเทียมกันของมนุษย์ใน
ด้านการรับร้้ข้อม้ลข่าวสาร
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนร้้ทีไ่ ม่
จำากัดอย่้ในสถานศึกษา
ส่งเสริมด้านพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
ไอทีและคำาศัพท์ที ่
เกีย
่ วข้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information
Technology-IT)
หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับการสือ
่ สารให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากทีส
่ ุด
ข้อม้ล (Data)
หมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นเป็ นข้อเท็จจริงต่าง ๆ
มากมายในระบบการทำางานของเรา

ลักษณะของข้อม้ล
1. ตัวเลข
2. ตัวอักษร
3. ข้อม้ลในร้ปแบบอืน
่ ๆ เช่น ภาพ เสียง
เป็ นต้น
สารสนเทศ (Information)
คือข้อม้ลทีผ
่ า
่ นการประมวลผลแล้ว
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์หรือนำากลับ
มาเป็ นข้อม้ลเพือ
่ ใช้ในการประมวลผล
ขั้นต่อไป
ระบบสารสนเทศ(Information System-IS)
หมายถึง ระบบงานคอมพิวเตอร์ทีส
่ นับสนุน
การปฏิบัติงานและทำาให้เกิดสารสนเทศทีเ่ ป็ น
ประโยชน์
ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
Counter Service
Mobile
Computing
การนำาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ไร้สายมา
เชือ
่ มโยงกัน ทำาให้สามารถใช้โทรศัพท์ไร้สาย
ติดต่อทำางานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ได้
ระบบการเรียนการสอนทางไกล
(Distance Learning)
ลักษณะเฉพาะของการศึกษาทางไกล
1. ผ้้เรียนศึกษาด้วยตนเองเป็ นส่วนใหญ่
2. สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก
ในอดีตมีจุดอ่อนคือ สือ่ การเรียนร้้มักเป็ นแบบ
สือ
่ สารทางเดียว (จาก "ผ้้สอน" ส่้ผ้เรียน)

ตายตัว (ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผ้้เรียน)

ไม่เอื้อต่อการเรียนร้จ
้ ากกลุ่ม

ระดับส้ง (Top Level
Management)
• กลุ่มของผ้ใ้ ช้ระดับนีจ
้ ะเกีย
่ วข้องกับผ้บ
้ ริหารระดับส้ง
• มีหน้าทีก
่ ำาหนดและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
• ผ้้บริหารในกลุ่มนีอ
้ าจประกอบด้วย ประธานบริษทั
กรรมการผ้้จัดการ กรรมการบริหารหรือผ้้จัดการ
ทัว่ ไป
ระดับกลาง (Middle Level
Management)
• กล่ม
ุ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกล่ม
ุ ผ้ใ้ ช้งานระดับการบริหาร
และจัดการองค์กร ได้แก่ ผ้้จด ั การฝ่ ายขาย ผ้้
จัดการฝ่ ายบัญชี ผ้้จด ั การฝ่ ายผลิต
• มีหน้าทีร ่ บั นโยบายมาจากผ้บ ้ ริหารระดับส้งนำามา
สานต่อให้บรรลุตามเป้าหมายทีก ่ ำาหนดไว้
• ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้มก ั ได้มาจากแหล่งข้อม้ล
ภายใน เช่น รายงานยอดขายหรือข้อม้ลสรุป
ประจำาปี ของฝ่ ายผลิต
ระดับปฏิบัตก
ิ าร (Operation
Level Management)
• กล่ม
ุ นีจ
้ ะเกีย
่ วข้องกับการผลิตหรือการปฏิบัติงาน
หลักขององค์กร เช่น การผลิตหรือประกอบสินค้า
การจัดหาวัตถุดิบ
• ข้อม้ลหรือสารสนเทศในระดับนี ้ จะถ้กนำาไปประมวล
ผลในระดับกลางและระดับส้งต่อไป เช่น รายงานการ
ฝากถอนเงินประจำาวัน ยอดสินค้าคงเหลือ หรือ
รายงานการผลิตในแต่ละวัน
• บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องจะอย่้ในระดับหัวหน้างาน ผ้้
ควบคุมงาน รวมถึงพนักงานทีป ่ ฏิบัติงานประจำาวัน
ระดับของผ้้ใช้ระบบสารสนเทศ

ประธานบริษัท
กรรมการผ้้จัดการ
กรรมการบริหาร ผ้้
จัดการทัว่ ไป
ผ้้จัดการฝ่ ายขาย ผ้้
จัดการฝ่ ายบัญชี
ผ้้จัดการฝ่ ายผลิต

หัวหน้างาน ผ้้ควบคุม
งาน
พนักงานทัว ่ ไป

ระดับของผ้้ใช้ระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบ
สารสนเทศ
1. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction
Processing System - TPS)
เป็ นระบบทีถ
่ ้กใช้ดำาเนินการกับข้อม้ลทีเ่ กิดขึ้นเป็ น
รายการประจำามีการเปลีย ่ นแปลงอย่้เสมอ
ตัวอย่าง
- ระบบประมวลผลการสัง ่ ซื้อสินค้า
- ระบบบัญชีประเภทต่างๆ
- ระบบการสัง่ จองตัว
๋ เครือ
่ งบิน
- ระบบฝาก-ถอนเงินธนาคาร
- ระบบประมวลผลธุรกรรมเหล่านี ้
มักเป็ นงานหลักของการดำาเนินงาน
ในองค์กร
ระบบประมวลผลข้อม้ล
(Data Processing System
หรือ DPS)
? ธนาคารสาขาของเรา
มียอดเงินฝากทั้งสิ้น
ผูจ
้ ัดการ เท่าไร
สาขา
มียอดเงินกู้ท้ ังสิ้นเท่าไร
? ธนาคารของเรา มียอดเงิน
ฝากทั้งสิ้นเท่าไร
กรรมการผู้ ? ธนาคารของเรา มียอดเงินกู้
จัดการ ทั้งสิ้นเท่าไร
2. ระบบสารสนเทศเพือ ่ การบริหาร (Manage
ment Information System - MIS)
• เป็ นระบบทีม ่ ส
ี ่วนร่วมในการประมวลผลลัพธ์ที ่
เป็ นการสรุปอันจะนำาไปส่ป้ ระโยชน์ในการ
บริหารจัดการ ได้แก่
• ควบคุม/ตรวจสอบการดำาเนินงาน
• วางแผน
• ตัดสินใจ
• ข้อม้ลอาจมาจากฐานข้อม้ลของระบบประมวล
ผลธุรกรรม มาสรุป เปรียบเทียบ ทำาสถิติ
วิเคราะห์ เป็ นต้น
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support Sy
stem - DSS)
เป็ นระบบทีม
่ ีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผ้้บริหารด้วย
การเสนอทางเลือกให้ เช่น ระบบช่วยในการวิเคราะห์
การผลิต เพือ ่ ให้ต้นทุนตำ่าสุด หรือกำาไรส้งสุด
เป็ นต้น
4.ระบบสารสนเทศสำาหรับผ้้บริหารระดับส้ง (Executive I
nformation System - EIS)
– เป็ นระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสำาหรับผ้้บริหารระดับส้งใช้
ในการวางแผนหรือดำาเนินกลยุทธ์เพือ ่ ให้องค์กรบรรลุเป้า
หมาย

– ข้อม้ลจากภายในองค์กร และจากภายนอก มาจัดทำาข้อ
สรุปเรียกใช้ได้ง่าย รวดเร็ว ด้เข้าใจง่าย ทันทีทีต
่ ้องการ
5. ระบบผ้้เชีย
่ วชาญ (Expert Systems - ES)
เป็ นระบบทีอ่ าศัยฐานความร้้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย
หรือสัง
่ การ มีการจัดเก็บความร้้และประสบการณ์ของผ้้
เชีย
่ วชาญรวบรวมไว้
เมือ
่ ผ้้ใช้งานต้องการข้อม้ลเพือ
่ ตัดสินใจ ฐานความร้้ดง

กล่าวจะถ้กนำามาหาข้อสรุปและช่วยในการตัดสินใจต่างๆ
ลดปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรผ้้เชีย
่ วชาญลง
6. ระบบสำานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Infor
mation Systems - EIS)
เป็ นระบบทีน
่ ำามาใช้ในสำานักงานเพือ
่ เอื้อประโยชน์ต่อการ
ทำางานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
เทคโนโลยีทีน
่ ำามาใช้จะอาศัยอุปกรณ์สำานักงานทัว
่ ไปเช่น
คอมพิวเตอร์ เครือ ่ งถ่ายเอกสาร โทรสาร หรือใช้
เทคโนโลยีเครือข่ายต่างๆ
ระดับ
EIS การวางแผน
ยุทธศาสตร์ DSS
(Strategic Planning Level)
ระดับการ
บริหาร MIS ระดับวางแผนการบริหาร
(Tactical Planning Level)
(Manageme
nt)
ระดับวางแผนการปฏิบัติการ
TPS
(Operational Planning Level)

ระดับปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติการ
การ (Clerical Level)

(Operation)

ระบบสารสนเทศที่ใชูกับการบริหารงานภายในองค์กรแต่ละระดับ

32
SMS (Short Message Service)
• เทคโนโลยีบริการเสริมทีม่ ีในระบบโทรศัพท์มือถือ
จัดอย่้ในบริการ non voice โดยอนุญาตให้ผ้ใช้ส่ง
ข้อความเข้าไปหาสมาชิกในเครือข่ายได้
• การประยุกต์เอาไปใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น การโหวต
หรือร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการโทรทัศน์
การตอบคำาถามผ่านคอลัมน์นต ิ ยสาร การส่งเสริม
การขาย การร่วมสนุกเล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
MMS (Multimedia Message Service)
• เป็ นบริการเสริมทีค
่ ล้ายกับ SMS หากแต่
สามารถจัดส่งข้อม้ลทีเ่ ป็ นแบบสือ
่ ผสมหรือ
multimedia ได้ดีกว่า เช่น การส่งภาพถ่าย ภาพ
เคลือ
่ นไหว หรือเสียงเพลง เป็ นต้น