P. 1
Conservering van 18de- en 19de-eeuws behang

Conservering van 18de- en 19de-eeuws behang

Views: 1,064|Likes:
Bij de renovatie van Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag werden ook de historische interieurs aangepakt. In drie ruimtes werden -unieke- papieren wandbespanningen gerestaureerd.

De wanden van de kamers en-suite op de bel-étage bleken te zijn bekleed met 18de-eeuws behang van de beroemde Franse ontwerper en behangfabrikant Réveillon uit Parijs. De voorzaal was in 1932 van een nieuw behang voorzien van velouté. Dit behang is een nabootsing van textiel en bestaat uit geverfd kort scheersel van wol, dat met lijm op het behang wordt gehecht. In dit artikel worden de methoden besproken om deze twee bijzondere behangsels te conserveren.
Bij de renovatie van Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag werden ook de historische interieurs aangepakt. In drie ruimtes werden -unieke- papieren wandbespanningen gerestaureerd.

De wanden van de kamers en-suite op de bel-étage bleken te zijn bekleed met 18de-eeuws behang van de beroemde Franse ontwerper en behangfabrikant Réveillon uit Parijs. De voorzaal was in 1932 van een nieuw behang voorzien van velouté. Dit behang is een nabootsing van textiel en bestaat uit geverfd kort scheersel van wol, dat met lijm op het behang wordt gehecht. In dit artikel worden de methoden besproken om deze twee bijzondere behangsels te conserveren.

More info:

Published by: Collectiewijzer Netwerk on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

Het museum is gevestigd in een voornaam 18de eeuws pand aan de stati

-
ge Prinsessegracht, het voormalige woonhuis van de stichter van het
museum, de Baron van Westreenen van Tiellandt. Deze legateerde zijn
huis en een omvangrijke kunst collectie, met een uitgebreide verzame-
ling zeldzame handschriften en drukken, na zijn overlijden in 1848 aan
de Nederlandse Staat.
Het huis werd gebouwd in 1712, de interieurafwerking van het huis
dateert echter uit verschillende bewoningsfasen. Tijdens de bewoning
door de familie Dierkens, van 1751 tot 1795, werden herstellingen en ver-
nieuwingen uitgevoerd in Rococostijl en Lodewijk XVI-stijl aan de pla-
fonds, betimmeringen en behang.
[1]
Vermoedelijk rond 1788 werden
handbedrukte behangsels uit Frankrijk aangebracht in de salons (kamers
en-suite) en eetkamers op de bel-étage. Vanaf 1795 werd het huis
bewoond door de familie Van Westreenen, het interieur is toen slechts
in een enkele ruimte aangepast.
De indeling en inrichting van het huis werd in de drie jaar na het over-
lijden van de stichter van het museum aangepast om de collectie van de
baron aan het publiek te kunnen tonen. Daarbij werden de twee kamers
en-suite ingericht voor de berging van de gewone bibliotheek. Hiertoe
werden wandvullende boekenkasten tegen de muren geplaatst.
[2]
De veerzaa| ef beekenga|er|j
Op de eerste verdieping werd naar ontwerp van de assistent-rijksbouw-
meester, de architect J. Craner, de voorzaal of boekengalerij gerealiseerd.
Dit is een typisch 19de-eeuwse museumzaal in neogriekse stijl die nog
bijna geheel in oorspronkelijke staat bewaard is gebleven. De wandbe-
kleding bestaat thans uit boekenkasten en een donkerrood veloutébe-
hang op een jute bespanning, dat rondom en deels achter de boekenkas-
ten in de wandbetimmeringen is geplaatst. De voorzaal werd in 1932
opnieuw behangen met het huidige veloutébehang.
[3]
De mahoniehouten boekenkasten zijn gemaakt door de Haagse meu-
belmaker H.P. Mutters die vermoedelijk ook betrokken is geweest bij het
aanbrengen van de wandbekleding en het uitvoeren van de betimmerin-
gen.
[4]
Péve|||en en ve|euté
1ßde- en 19de-eeuws pap|erbehang gecenserveerd
0p 15 februar| 2002 werd Museum Meermanne-Westreen|anum |n Den
Haag eff|c|ee| herepend na een ru|m anderha|f jaar durende verbeuw|ng
van het heefdgebeuw en het keetshu|s en een u|tbre|d|ng met het nabu-
r|ge pand. 1ege||jk met de renevat|e z|jn eek de h|ster|sche |nter|eurs
aangepakt. Ze |s n|euw sch||derwerk aangebracht, z|jn de stucp|afends,
de parketv|eeren en de beekenkasten gere|n|gd en herste|d, en z|jn de
pap|eren wandbespann|ngen behande|d. De censerver|ng van de
behangse|s |n dr|e tenteenste|||ngsru|mten staat |n d|t art|ke| centraa|.
N|ce van der Weude
[1] D. van Velden, De geschiedenis
van het huis Prinsessegracht 30 en
omgeving, ’s-Gravenhage 1972.
[2] R.E.O. Ekkart en Martin, T.,
‘De 19de-eeuwse museuminrichting van
het Rijksmuseum Meermanno-Westree-
nianum’, Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek, 1980,
dl. 31, pp.508-524.
[3] Idem, Mutters en Zoon, in 1867
richtten zij de ‘Koninklijke Nederlandsche
Meubelfabrijk’ op, p.112.
[4] Jaarverslag 1932, Verslagen
omtrent ’s Rijks verzamelingen van
geschiedenis en kunst, 55 (1932),
p.54. Met dank aan dors. J. van Heel,
conservator Museum Meermanno-
Westreenianum.
*Y 2 2002
In 1852 werd het museum geopend en vijftien jaar later vond de eerste
verbouwing plaats waarbij de huidige achterzaal op de eerste verdieping
werd ingericht. In de daaropvolgende jaren werd het interieur van de
voorzaal telkens met meer boekenkasten en vitrinekasten verrijkt en zijn
ook de gedecoreerde parketvloeren gelegd.
Behangse|s entdekt
In 1957 kregen de kamers op de bel-étage een nieuwe functie voor tijde-
lijke tentoonstellingen. Tijdens het verplaatsen van de bibliotheek kwam
tot ieders verrassing behang uit de tijd van de baron achter de boekenkas-
ten tevoorschijn. De wanden van de kamers en-suite bleken met 18de-
eeuws Frans papierbehang te zijn bekleed. Het behang wordt toege-
schreven aan de bekende ontwerper en behangfabrikant Réveillon uit
Parijs.
[5]
Ook de vier bovendeurstukken zijn uit dezelfde fabriek afkom-
stig. Een dergelijk in situ bewaard gebleven ensemble van twee complete
kamers met Réveillonbehang is in Nederland een zeldzaamheid, om niet
te zeggen uniek.
Be|-étage, Péve|||en-behang
Het Franse behang bestaat uit vellen papier die tot banen behang zijn
samengesteld.
[6]
De banen zijn eerst met de kwast van een lijmverf in een
opake fondkleur voorzien. Daarna zijn met blokdrukken patronen in
negen kleuren in evenzovele drukgangen aangebracht: voor elke kleur
een eigen drukgang. Hiervoor werden matte en dekkende lijmverven
toegepast. Op de wandbespanning is een grondpapier gelijmd voordat
het werd behangen, waardoor een strakke en goed hechtende onder-
grond voor het behang werd voorbereid. Het behangsel bestaat dus uit
een textiele drager, een grondpapier en een papieren behang.
De Réveillonbehangsels in de twee kamers en-suite zijn verschillend
in stijl. In de voorkamer worden de wanden boven de lambrisering door
sierranden, marmerimitaties en lijsten in rechthoekige vlakken als pane-
len geleed. Deze vlakken of velden hebben geen enkele versiering of
geleding en zijn in een monochrome lichtblauwe kleur geschilderd. Het
behang in de achterkamer heeft een groene fondkleur waarop in negen
kleuren een patroon van bloemen, arabesken en figurenscènes is
gedrukt. De wandvlakken worden omzoomd door een brede rand met
een bloemenslinger tussen twee oranje biezen met een afwisselend
open en gesloten palmetmotief.
De vier bovendeurstukken zijn elk een collage van uitgesneden
behangfragmenten. Ook deze fragmenten zijn door Réveillon vervaar-
digd. Men kon ze op de gewenst grootte zelf samenstellen. De deurstuk-
ken zijn niet compleet, in de loop van de tijd zijn onderdelen losgeraakt
en verdwenen. De ontbrekende onderdelen zijn met de hand bijgeschil-
derd.
Eerdere restaurat|es
Het Franse papierbehang was gedurende ruim honderd jaar door de boe-
kenkasten afgedekt. Er was echter wel schade aan de behangsels ontstaan
voor en na de plaatsing van de kasten. Niettemin besloot men in 1957 de
9¥]LPSSVULU]LSV\[¥ *Y2 2002
[5] B. Jacqué (red.), Les papiers
peints en arabesques de la fin du
XVIIIe Siècle, Parijs 1995, p.87.
Met dank aan B. Jacqué en G. Wisse.
[6] De vellen van de banen behang in de
voorkamer zijn ca. 67 x 55 cm., de papier-
vellen in de achterkamer 44 x 54 cm.
groot.
behangsels niet te verwijderen, maar ze te herstellen en de inrichting van
de kamers daarbij aan te passen.
[7]
De restauratie van het papierbehang is in 1958 uitgevoerd. Mogelijk
heeft tussen 1970 en 1974 een tweede behandeling plaatsgevonden.
[8]
De
werkzaamheden in 1958 bestonden uit het fixeren van de wandbespan-
ningen aan de rachels, het behandelen van scheuren en gaten en het
retoucheren van lacunes en nieuwe toevoegingen. Vooral langs de ran-
den en in de hoeken was door rek- en krimpspanningen schade aan
*Y 2 2002 9¥]LPSSVULU]LSV\[¥
1 Péve|||enbehang kamer en-
su|te tu|nz|jde, westwand ||nks
van de scheuw t|jdens re|n|g|ng.
De denkere streek geeft de
vervu||de staat van het behang
weer, rechts daarvan z|jn speren
van waterschade te z|en.
Foto: T.Brain, Leiden
2 Péve|||enbehang |dem, deta||
||nker bevenheek, westwand
rechts van de scheuw t|jdens
behande||ng. Pafe||ge rand van
de s|errand werdt evergetrekken
ep |nvu|pap|er. Peestschade
van sp|jkertjes epspann|ng.
Foto: M.Staal, Utrecht
bespanning en behang opgetreden en materiaal verloren gegaan. Er
zijn toen nieuwe strips papier over de scheuren en gaten gezet, die in de
achtergrondkleuren werden bijgewerkt.
De meeste retouches en overschilderingen werden aangebracht aan
de bovenzijde van alle behangvakken, met uitzondering van de boven-
deurstukken. Deze overschilderingen bevinden zich in een horizontale
zone van ca. 50 tot 60 cm. hoogte. Deze zone bevond zich sinds 1851
boven de destijds geplaatste boekenkasten. Het behang werd daar met
een ander papier afgeplakt. Het is niet duidelijk hoe deze wandafwerking
boven de boekenkasten er uit gezien heeft. Wel is duidelijk dat aan de
achterzijde van dit papier drukwerk was aangebracht. Sporen van teksten
en fragmenten van papier zijn bij de huidige conservering op het behang
aangetroffen. De drukinkten zijn bij het overplakken aan het Franse
behang gehecht en in de drukverven gedrongen. Na het verwijderen van
het papier is de sterk verkleurde strook geretoucheerd en is de verdon-
kerde achtergrond integraal overschilderd overeenkomstig de rest van
het behang. De arabesken en figuratieve scènes zijn niet overschilderd,
juist deze beeldbepalende elementen steken af bij de rest van het behang.
Censerver|ng
Bij de meest recente behandeling van de Franse behangsels in de zomer
van 2001 was het uitgangspunt: het herstel van structurele schade, reini-
ging en consolidatie van het behang in situ. Een terughoudende aanpak
of conservering bleek een toereikende behandeling te zijn voor dit histo-
rische behang.
9¥]LPSSVULU]LSV\[¥ *Y2 2002
[7] Jaarverslag 1957, Verslagen
der rijksverzamelingen van
geschiedenis en kunst, 79 (1957),
p.123.
5 Veerzaa| met |nr|cht|ng.
Het ve|eutébehang |s beven de
beekenkasten aanwez|g.
Foto: Museum Meermanno-
Westreenianum, Den Haag, 1997
3 {p. 42, rechtsender)
Péve|||enbehang kamer en-su|te
straatz|jde, eestwand rechts van
de deur veer behande||ng. De
schade van het verw|jderde druk-
werk |n de bevenste zene van het
behang |s du|de||jk z|chtbaar
evena|s de verk|eurde reteuches.
Foto: T.Brain, Leiden
4 Péve|||enbehang |dem, deta||
s|erranden aan de rechterkant
beven de deur veer behande||ng.
Scheuren |n de gesch||derde
|m|tat|e marmer|ng ||nks en
rechts daarvan een bedrukte
marmer|ng.
Foto: M.Staal, Utrecht
De wandbespanningen zijn van een open geweven linnen doek. Het
grondpapier en het behang zijn met stijfsel op deze textiele drager aange-
bracht. De hechting van de papierlagen onderling en die tussen het
papier en de textiele drager bleek in goede staat. Als gevolg van rek- en
krimpspanningen is weliswaar enige plooivorming opgetreden, maar
deze vervorming is nauwelijks zichtbaar en stoort niet. Enkele scheuren
in het behang zijn vooral ontstaan door klimaatschommelingen en een
te droge situatie, vermoedelijk veroorzaakt door de installatie van de cen-
trale verwarming. Thans wordt de relatieve luchtvochtigheid met ge-
combineerde be- en ontvochtigingsapparatuur per vertrek geregeld.
Het papier in beide kamers was sinds de restauratie in 1958 sterk ver-
vuild geraakt met aanhangend stof. Dit stof is verwijderd door het met
een zachtharige borstel op te dwarrelen en op te zuigen. Verder is vuil
verwijderd met zachte conserveringssponsjes.
[9]
Door het reinigen is
een grauwsluier van het behang gehaald. Dit had echter tot resultaat dat
het contrast met de bovenste zone werd vergroot. De storende aanslag
van stijfselresten en drukinkt is daar gereduceerd door mechanische
afname verwijdering met scalpel en runderhaar en fiberglas.
De opspanning van de wandbespanningen was in relatief zeer goede
staat. Vervormingen zoals plooien zijn weliswaar zichtbaar, maar deze
zijn stabiel en hoeven niet te worden behandeld. Alleen bij de achter-
gevel moest een nieuwe houten rachel worden aangebracht aan de
bovenzijde van de wand links van de schouw. Door een oude lekkage
was de oorspronkelijke rachel geheel aangetast, verzwakt en van de muur
losgeraakt.
Nadat de behangsels gereinigd waren zijn de scheuren en lacunes her-
steld. De scheuren zijn met Japans papier gezekerd en indien noodzake-
lijk met papierpulp dichtgezet. De lacunes en rafelige randen zijn inge-
vuld met een Europees papier, meestal voorgetoond achtergrond-
kleur.
[10]
Hierbij is een glutenvrije tarwestijfsel gebruikt, meestal in min-
der of meer verdikte vorm om aureolen en verdrijving en kleuromslag
van vochtgevoelige pigmenten te voorkomen.
De retouches uit 1958 zijn grotendeel gehandhaafd, ze zijn in gouache-
verf uitgevoerd en waren nog redelijk op kleur. Gezien de gedempte,
museale lichtsituatie van de kamers kon worden volstaan met het into-
nen van uitsluitend de nieuwe toevoegingen. Hiervoor zijn aquarelverf,
gouache en ook kleurpotloden gebruikt.
Veerzaa|, ve|eutébehang
Het behang van de voorzaal op de eerste verdieping is ondanks de veel
jongere leeftijd (1932) niet minder interessant of zeldzaam in Nederland
dan de Réveillon-behangsels. Het is een papierbehang dat textiel
nabootst: velours oftewel fluweel. Velouté of flockbehang werd al in de
18de eeuw vervaardigd en toegepast als imitatie van rijke stoffen en weef-
sels, zoals damast en Velours d’Utrecht. Het is ook veel toegepast in sier-
randen vanwege de stofuitdrukking, bijvoorbeeld als getwijnde koor-
den.
Het velouté bestaat uit geverfd kort scheersel van wol dat op met lijm
ingestreken banen behang worden gehecht. De lijm kan met handblok-
*Y 2 2002 9¥]LPSSVULU]LSV\[¥
[9] Latex spons (dry cleaning sponge),
Preservation Equipment, Diss Norfolk
England, t +44 137964700,
www.preservationequipment.com.
[10] Invulpapier: Archive Text (kleur:
Old Grey Ivory), 100% houtvrij,
gebufferd met calciumhydroxyde.
Conservation by Design Limited, Bedford,
England, tel:+441234 853555
Japans papier: Choshi en Minogami.
Mizokawa Shoten, Kyoto, Japan.
tel: +81 754415528
[8] Jaarverslag 1960, Verslagen der
rijksverzamelingen van geschiede-
nis en kunst, 82 (1960), pp.143-144.
Jaarverslagen 1970, 1971, 1974;
Verslagen Nederlandse Rijks-
musea, 92, 93, 96. Het is niet duidelijk
wie de restauraties uitgevoerd hebben.
In 1960 en in de jaren’70 zijn de was-
doekbehangsels behandeld en aangevuld
door de Haagse restaurator N. van
Bohemen. Mogelijk is hij of zijn atelier
ook eerder bij het restaureren van de
papieren behangsels betrokken geweest.
ken in een patroon zijn aangebracht of, zoals in dit geval, geheel zijn
ingestreken. De uitstekende ‘haartjes’ wol zijn aan het papier gelijmd,
door de banen behang met de lijmzijde naar beneden boven een bak te
hangen waarin de haartjes worden opgerakeld.
Het behang is ook hier op een textiele bespanning van jute aange-
bracht. Het zijn echter geen nagelvaste wandbespanningen waarop de
behangsels zijn geplakt, maar losse spanramen. Deze spanramen zijn als
wandpanelen in de betimmering geplaatst en worden door afdeklijsten
op hun plaats gehouden.
Censerver|ng
Het bordeaux rode scheersel van het veloutébehang is op enkele bescha-
digingen na nog vrijwel gaaf bewaard gebleven. Het aanhangend stof en
oppervlaktevuil werden verwijderd door het met een zachte kwast op te
dwarrelen en weg te zuigen. Hierbij moest voorzichtig te werk worden
gegaan aangezien de haartjes kwetsbaar zijn en snel loslaten. Plaatselijk
werden latex sponsjes gebruikt om haren en pluizen weg te nemen.
De opspanning van de meeste panelen was nog uitstekend, slechts
een enkele deuk en scheur moest worden behandeld.
De losse haartjes die tijdens de reiniging loslieten werden opgevan-
gen en hergebruikt om lacunes en storende sleetse plekken in te vullen.
Deze plekken werden met een verdikte oplossing van methylcellulose
ingestreken en met behulp van een fotografisch blaaskwastje werd het
scheersel op de ondergrond geblazen. Er is geen andere retoucheermid-
del toegepast.
Herste|d |nter|eur-ensemb|e
Met de conservering van het behang en de vernieuwde inrichting van de
historische vertrekken wil de museumdirectie het huis van de baron als
grondlegger van de collectie beter voor het voetlicht brengen. Ook
Rijksgebouwendienst als beheerende instantie onderkent het belang van
dit rijke en unieke interieur-ensemble. Een regelmatige inspectie en
onderhoud moet de toekomst van de behangsels veiligstellen.
[11]
Bovendien zal binnenkort een onderzoek gestart worden naar de kleur-
ige afwerking van het schilderwerk. Dan wordt pas duidelijk in welke
context de behangsels oorspronkelijk en na verloop van tijd hebben
gehangen.
Drs Nico H. van der Woude is zelfstandig restaurator historische binnenruimten gevestigd te Den Haag.
9¥]LPSSVULU]LSV\[¥ *Y2 2002
[11]De conservering is uitgevoerd in
teamverband met restauratoren Monique
Staal (Utrecht) en Thomas Brain
(Leiden) en Elsbeth Geldhof (stagiaire
historische binnenruimten, opleiding
restauratoren ICN/SRAL te Maastricht ).
Wij zijn de medewerkers van het museum
erkentelijk voor de prettige samen-
werking.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->