You are on page 1of 2

O Moda ornamen

-
telor exotice ~i-a
atins apogeul in
cladirea Royal
Pavilion ( 181 5-
1818) din Brighton,
construita de John
Nash pentru prin,ul
regent. A fost con-
struita in a~a-numit-
ul stil 'hindus'..
preluand elemente
din arhitectura indi-
ana ~i musulmana.

O Sussex Place din
Regent's Park,
Londra ( 1822), este
una din contribu'iile
lui John Nash la arhi-
tectura urbanistica.
Una dintre terasele
care domina parcul,
! Sussex Place, este
! caracterizata prin
i cascada eleganta de
~ colonade.

La sfiir~itul secalului al importanta. De~i munca lor era asemanatoare
celei care se efectua In ora~e ca Helsinki, St.
XVllI-lea ~i fnceputul secalu- Petersburg, Berlin, Paris sau Roma, Adam,
lui al XIX -lea, arhitectura Nash ~i Soane au Imbogatit neoclasicismul cu
interpretari originale ~i neobi~nuite.
eurapeand ~i nard-americand
Crea~ia lui Adam
redescapereau valorile Robert Adam (1728-1792) a fost unul dintre
trecutului clasic. Rezultatul primii exponenti ai neoclasicismului In Marea
Britanie. Cladirile romane, cele din Pompei ~i
a fast neaclasicismul". cele etrusce l-au inspirat In mod deosebit.
Artistul a acordat o mare atentie ornamentelor
~i decoratiunilor interioare, introducand multa
lumina ~i elegant:1ln lucrarile lui. Era neobi~-
p
ana
la
sfar~itul
secolului
al
XVIII-lea,
nuit prin faptul ca el Insu~i proiecta fiecare
numeroase
cladiri
rnspandite
In
Intreaga
Europa erau inspirate de arhitectura cla- detaliu al unui interior, de la ornamentele din
sica rornana sau elena. Totu~i, arhitectii care ghips ale tavanului, caminul, u~ile ~i chiar
le proiectasern au fost influentati mai mult de clantele acestora, pana la culoarea cea mai
interpretari la mana a doua ale unor modele potrivita pentru pereti sau alegerea covorului,
clasice, decat de s~diul ~i cunoa~terea apro- ceea ce l-a facut nu doar arhitect, ci ~i unul stilul gotic decat de cel clasic, ceea ce era mai
fundata a clasicismului. La sfar~itul secolului dintre primii designeri de interior. important era modul1n care constructiile erau
al XVIII-lea s-a Incercat o abordare mai sco- Proiectele lui Adam erau aplicabile atat ca- amplasate 1ntr-un peisaj, pentru a crea un efect
lastica a culturii antice, ceea ce a dus la apa- selor mici cat ~i celor mari. El a utilizat primul romantic. Peisajul unui parc putea adaposti nu
ritia unui nou stil clasic, "neoclasicismul". stucaturi bej sau albe, pe exteriorul caselor doar o vila In stil gotic sau un templu elen, ci
O data cu noile descoperiri ale unor ves- (pe care artistul le numea "ciment roman"). ~i pagode inspirate de Orientullndepartat.
tigii antice ~i a deselor calatorii efectuate de Artistul a mai utilizat ~i garduri din fier cu
catre arheologi, atat In Italia cat ~j. fu Grecia, ornamente pline de luminozitate. Nash ~i pitorescul
au devenit accesibile din ce In ce mai multe Interioare celebre decorate de Adam sunt John Nash (1752-1835) a executat lucrari la co-
inforrnatii referitoare la trecut. Au Inceput sa cele din Osterley Park ~i Syon House, ambele manda printului regent (cel care avea sa
se publice din ce In ce rnai multe caI1i care din Middlesex. Printre constructiile lui publice, devina regele George al IV-lea), legandu-~i
cu o grandoare.romana diferita de lumina ~i numele de arhitectura In stil Regency. in cadrul
~
prezentau
rnai
mult
desene
ale
unor
vechi
eleganta caselor nobiliare, sunt universitatea mi.5carii romantismuluf pitoresc, artistul poate
cladiri
clasice,
decat
pure
interpretari
ale
c arti~tilor renascenti~ti. (1789) ~i cladirea registraturii (l774-1792) din fi privit ca arhitect neoclasic.
Edinburgh dar ~i teatrul ~i primaria din Bury St. Nash a combinat arhitectura cu designul
C Neoclasicismul in Marea Edmonds, 1n comitatul Suffolk (l775). ambiental. De~i lucrarile lui nu sunt clasice In
I in aceasta perioada,
Britanie
Marea Britanie avea trei jn jurul anului 1800, 1n Marea Britanie a sens erudit, el s-a inspirat dintr-un clasicism
aparut o noua expresie a neoclasicismului, provenit din mai multe surse pentru construc-
carhitecti de geniu: Robert Adam, John Nash ~i numita uneori expresionism romantic. De~i tiile amplasate In parcuri ~i re~edinte nobiliare,
Sir John Soane dar ~i multi altii de mare numeroasecladiri se apropi::1umal degraba de terase ample ~i strazi largi. Printre creatiile lui

117
ARHITECTURA LA iNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA

cele mai reu~ite se num;!rn proiectarea cele- r:!mas foarte putine urme, cu toate c~ exis~ idealurile revolutionare, avand un caracter
brului Regent's Park ~i cl;!dirile terasate cu fata- nenum~rate ilustratii care prezin~ s~lile ele- mult prea fastuos. Stilul care a luat na~terein
da decoratl in structura alb;! ce inconjoarn gante ale b~ncii, iluminate de sus cu lumirul epoca napoleonian~ -o forma de clasicism
parcul ~i f;!cea leg;!tura intre parc ~i re~edinta natural~. romantic -poart~ denumirea de stil Empire.
printului regent, Carlton House, trecand prin Printre putinele creatii ale lui Soane,
Portland Place (care etala case construite de r:!mase intacte, se nu~r:! Dulwich Picture Germania
Adam ~i fratele lui), All Souls Church, Oxford Gallery ~i Mausoleul (1811-1814). Artistul a in Germania, stilul clasicismului romantic a -
Circus ~i marele bulevard Regent Street. O redecorat Inc~perile ~i fatada propriei sale ap~rut putin mai devreme decat in Franta. Un
celebrn cl;!dire construitl de Nash este palatul re~edinte din Lincoln's Inn Fields, care era prim exemplu este celebra Poart~
printului regent din Brighton, comitatul Sussex partial cas~ de locuit ~i partial muzeu al Brandenburg din Berlin (1788-1791),realizat:l
-exoticul ~i fantezistul Royal.Pavilion. colectiei de sculptur:! ~i antichh~ti arheologice de Carl Gotthard. Poarta ceremonial~, con-
detinute de artist. struit~ in clasicul stil doric elen, a fost prima
Lucrarile lui Soane dintre numeroasele asemenea porti ridicate
Sir John Soane (1753-1837) a fost un arhitect Fran,a apoi in lntreaga Europ~.
mult mai sobru, a c;!rui arhitecturn era departe Unul dintre primii arhitecti neoclasici francezi Cel mai celebru reprezentant al arhitecturii
de a fi expresionistl. £.1a adoptat stilurile elene a fost Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), ale neoclasice din Germania a fost Karl Friedrich
antice, utilizandu-le riguros ~i creativ, pentru a carui proiecte, de~i de inspiratie clasica, erau Schinkel (1781-1841), consilierul arhitectural
realiza constructii robuste care demonstrau moderniste prin simplificarea structurii ~i a al regelui Prusiei. Constructiile lui in stil elen,
m;!iestria artistului in controlul arhitectural al detaliilQr, dar erau uria~e ca marime. din aceast:l perioad~, sunt lipsite de oma-
formei ~i.o intelegere a volumului, luminilor ~i Acesta a fost modul de abordare regasit la mente opulente ~i 1mbin~ armonios modelul
umbrelor: Ace~te abilitlti t.au adus artistului multele cladiri neoclasice construite in Franta clasic cu rolul functional al constructiei. Dou~
cel mai malt respect printre istoricii arhitecturii, dupa Revolutia din 1789. Multe constructii constructii tipice stilului Schinkel, ambele in
de~i putine creatii ale lui au d;!inuit in timi>: publice -celebrul Arc de Triurnf (1806-1837), Berlin, sunt Neue Wache, 1816 ~i Altes
Lucrarea lui principal;! a fost Banca de exemplu, inspirat de arcurile triurnfale ale Museum, 1823-1830.
Angliei, a c;!rei constructie a durat peste 40 de Romei antice -au fost lnaltate pentru a-l glo-
ani (1791-1833). Din p;!cate, in afara peretelui rifica pe Napoleon, care se considera a fi un Statele Unite ale Americii
frontal, lipsit de ferestre, ~i el partial renovat, brav urma~ al marilor lmparati romani. in America de Nord, constructiile ce caracte-
din intreaga creatie original;! a lui Soane au Stilurile lor erau lnsa prea putin apropiate de rizau acea perioa& se bazau pe exemple ale
stilului Palladin (0 versiune timpurie a clasi-
O Capitoliul din cismului) ale perioadei georgiene engleze dar
Washington, SUA. A ~i pe creatia arhitectului James Gibbs (1682-
fost proiectata de 1754) care contine ~i ea, la randul ei,
William Thornton ~i numeroase elemente caracteristice stilului
refacut par1ial de Palladin. Thomas Jefferson (1743-1826), cel
Latrobe, in 1814. de-al treilea pre~edinte american, a fost ~i el
un mare arhitect ~i a proiectat, in acela~i stil,
O Construit in universitatea din Virginia (1817-1826). ~
onoarea lui Existau, de asemenea,~i cl~diri construite ,
Napoleon, Arcul de in stilul rena~terii elene, cum ar fi, de exem-
Triumf (1806-1837) plu, Banca Pennsylvaniei, construit~ in anul
din Paris, prin di- 1798, care a fost proiectat~ de c~tre Benjamin
mensiunea ~i simpli- Latrobe (1764-1820), un fost englez natura-
tatea sa, este carac- lizat american, ~i, de mentionat, Capitoliul din
teristic clasicismului Washington, proieCtat in anul 1793 de un alt
romantic francez - fost englez, William Thomton (1759-1828).
cunoscut sub denu- Capitoliul a fost reconstruit partial de c~tre
mirea de stil Empire. Latrobe, dup~ R:lzboiul Civil din anul1814.

118