You are on page 1of 2

Depinisyon ng mga terminolohiya

Jargon
/jar-gon/
-

Mga salita na ginagamit sa isang partikular na aktibidad o kaya naman sa
isang partikular na grupo ng tao

Terminolohiya
/ter-mi-no-lo-hi-ya/
-

Mga ispesyal na salita o grupo ng mga salita na ginagamit sa isang partikular
na larangan

Salita
/sa-li-ta/
-

Grupo ng mga titik at tunog na may kahulugan

Ingles
/In-gles/
-

Linggwaheng ginagamit sa Great Britain, USA at iba pa

Filipino
/Fi-li-pi-no/
-

Opisyal na linggwahe na ginagamit sa Pilipinas

Pasyente
/pa-syen-te/
-

Isang taong nakakatanggap ng medical na attensyon

Pag-aaral
/pag-a-a-ral/
-

Organisadong aktibidad sa pag-alam ng isang bagay

Impormasyon
/im-por-ma-syon/
-

Mga kaalaman tungkol sa isang bagay

Propesor /pro-pe-sor/ - Isang guro sa isang kolehiyo o unibersidad Gamot /ga-mot/ - Isang bagay na ginagamit upang gumaling sa sakit .