You are on page 1of 74

CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDDE U BIH

GRACANIN,

(Hasana) Hasan

-

"Semberac"

1948. -Velika Kladusa
ri; J

-,'-

'"W

PITNIK

br.

JL:...M..

S

GHACANIN Hasana Hasan zv, Hamdo
"Serat>erac "
2.5. a,"

W8.

godine Velika Kladuga, BiH

Zenica - Borisa Kidrica br. 62/V

Neozenjen

Husliman

Zanlnwnle

gd|c

Jc

(vrsla

1

laposlen

Metalurski fakultet Zenica

Vrsld fRran.1) dletomcall

Druga godina fakulteta
Znanle slranlh

"Icsiba

OsotJine:

Hobi:

Obazriv
Pjesnik

i

konsperativan

Pripadnik ilegalne grupe u zemlji

Uemjeren na ilegalnu neprijateljsku
grupu koja djeluje na nacionalistickoj
-crertovir:
a) Mlesto,

dridvA

I

srolstvo

Stepcn poutdarosll jaradnlba

Kotl «a opcralrtnl

lomislav JURlC
Kao mlad earadnik da;je gaxanoi^u dade se
uz pravilno rukovodjenje i instruiranje,
razviti u dobrog saxadnika.

Upltnlb popunlo:

CUVARI JUGOSLAVIA

-

SURADNICI UDBF. U BIH

HADZIABDIC,

(Abdulaha) Fahrija

-

"Alija"

-GornjiVakuf

1932.

UPITNIK S
Prrfivr. nfe»o imr

I

tifii-

H135I/J3DI*. .'.'Nl.l.V.i/ r„~rrj.-.
,

PKUdnnim
Oodina.

"AT.IJ:,-

jnjraio. i<ptltn»

ro<ffii|i (fj

t

SH

27.1.1952.

11. .nf <jil..l|ine

.:

G. -'.kuru

G. Vakuf, ul. 29 noyenbra R2 br. ?.
1

Bi*t no •!•»)<

oJenJen

Kuslimon

NlrwJnosI

J

OrdTll.nnvo

trgovaSki putnlk
poljoprivredni tehniSafc

.

Zminanjr

l»fite po.l.|

Tyornica emaJliranih.posuJa "Gorica"
iz Zasrebe.

9
prtdutttl

10

giijt je

tfpoilrn

trgovina

Villi fgunt) dkiiinoiil

tl

...

,

SS£.,.,,

kyjIJTikjrija

1?,

J3

Zn»njt n..n,l,

-

<criJt<

——-


"

r'

'-'-••:.

j

f

5EKRETARi.TAT ZA OTIUTPASRTR POFLO'.T
dr?.awj: rnzTMnnviosTi

sm?.™

-Centar 2cnicr\-

U ?0*H
- JAek

rada - 03
:, i:\lja
p^.rn.lniUt

Eflhrlja "orrn

r R I J r d l o

r,

za hrisanjc saradnika u zenlji

llADSlABDld FAHRIJA, sin Abdulaha,

dlno u Rornjera Vakufu, »*uslir.3n,

ra on 27.1.1932. ooSHU, poljoprlv-

rtrf.avljfas.

r,

rcdnl tehniSar, zaposlen kao trgovafifci putnik u Tvomici enajliranog posudja "Gorlca" Zagreb, stalno nastanjen u ^ornjeta
"akufu, 1)1. 29. novembra broj 2.
Tl

n z 1 o z i

Saradnik HadSiaMiif rnhrija angnSovan je za saradnju pod

pseudonimom "Allja" 21.2.1977. godlne. AngaSovnnje je izvrSeno
na konpromitujudero materijalu. Kaime, IladBiabdic" je od 1971. do
1976. godlne vodjen pod operativnom obradom zbog djelovanja sa

pozicija muslinanskog nacionalizraa. Njegov r.eprijateljskl stav
prena naSem dru5tveno-politi£kom uredjenju datlra od 1949. godine, kadarje kao ucenlk medrese hapSen 1 sudjen zbog prlpadanja terorlstlfffcoj organizaciji "Mladl Muslintani." Jula 1976. co-

dine u okviru akeije ""revantiva" nristupljpno je ral^i^^avanju
rsjenove neprijateljake rijelatnostl. Zbog nepostojanja sudsV.e dcV.'A-er.tnclje 1

njegovs iB»<oin'..cijntiv» na sar.-^nju

rc-j jinih ol:avj-. s''tei'jn
,

'-—:'>
'
:

-

-«5Hr?.is : ;i!:
^Tr'dr.i""-}

Voj? jn ^ao n

'•.l'-Trr..-c'.nn<>lint.i

n'rrr.

"".''in':!.-,

'jfiifw'.vv'".
/

si

:>''''

to'-nn '-rvit

f

sr.

Tip.,

ta o^-

•""jm'inih ~>:sror.i?'' Ifey jc -j^cE^.a'.

-'-.-';

-.

Tr>

'-.:'." i = r :i''r-.7>

HADZIBEGOVIC,
1939.

':

"

-

(Arsle) Adil

Kopcic/Bugo.jno

-?:-:':;:-',

ATOEiBEZB'JEl

CENTAE ZENICA

"

r

'

Linija rada: Urmtrasnja problematika
radnik: Mirsad Abazovio

Reg.br. V Datum ev. /Jj

PRIJEDLOG
za brisanje op. veze u zemlji na osnovu clana 51 Pravi
i tacke 5 Uputstva o dokumentaciji u SDB

la o radu SDB

HADzIBEGOVIC Arsle ADIL, rodj lo.°.19^9.godine u s.
Kopcic, SO-e Bugojno, Musliman, draavljanin SFHJ, nastavnik,
zaposlen kao direk-tor OS "Bratstvo Jedinstvo" u s. Bristovi,
SO-e Bugojno, stalno naatanjen u Bugojmi, ul Dz. 3ijedica
br. 12, clan SKJ.
-

.

HADzIBEGOVIC je angazovan kao operativna veza "UCO"
juna 1978-godine na planu pokrivanja lica koja djeluju sa
pozicija nacionalizma i liberalizma.
Hadzibegovic je u pocetku davao korisna obavi jestenja.
Medjutim, primjeceno je da je kod njega izrazen karijerizam
i da kalkulise u odnosu sa Sluzbom. Pored toga,
Hadzibegovic
je prestao davati korisna obavijestenja i u posloednje vri
jeme izbjegava kontakte sa Sluzbom, te iz tih razlofra predla
zem da ae briae kao op. veza u zemlji.

h'HEDLA/E:

Oporn^iYiJ'
Ab n r.flv (\
1

rmlni
ftirnrj''

SURADNICI UDBE U BUI

HADZIMEILIC, (Cazima) Mesud
1937.

-

Vukeljici/Foinica

SocijalistiCka fepubllka Dosr.a i lierccgovlna
RETUBLlCKI SEKREIARIJST ZA LWIFAStUE rCSI£VE
CBTOR SLU&BI BEZBJEENOSTI
snaoR scb z&ncA

UJJIJA RADA: 075
Op. radnlks ZultUcar Husic

F
~*C

{ .Xf-

PRIJEDLOG
za angaZovanje operatlvne veze na osnovu clana 51 Pravila o radu
Ete 5 Ifcxitstva o dokunentaciji u SCB.

moitlMEIUCe MESUD, Bin Cazijna i Dievahire r. Bajranovi<5, rodjen 5.5.1937.
godine u 8. Witeljidi , SO Pojnlca, Kuslljnan, drfavljanin SFRJ, zavrfio oedre
cu, zaposlen kao loan u s. Ka&mi - BusovaCa, stalno nastanjcn u Busovaci.Ka

Ami

br. 83.

Sa Hadiiniellidem je ostvaren prvi kontakt 4.5.1981. gcdlne, kada nas je oba
vijestlo o djelovanju derviste sekte "NakSlbendi" u Kacunima, BusovaCa, kao
1
o aktivnosti drogih dervi£kih rcdova kod nas /"Rufal* 1 Ttevlcvi"/. Od tada
sa njim su nastavljenl rodovni kontakti, kroz koje je, obzlran da je
1 san

PrlPadnlJc l !^h naksihendijskog reda u Ka&mijna, Busovaca, pruilo vise bezb
'

jednasro-interesantnih saznanja o aktivnoBti l'skMpovima pcmenutlh derviskili
aektl. : :^;;-':

Takodje, prill tarn organlzovanja nasovnljlh dervlflclh ski^wva na nasem
podru
cju 1 Sins, BadilaellW je davao korisna saznanja o JOercnacionalistlStoj
aktl
vnostl Ilea lz redova IZ-a /HadJibajric' Pejzulah, Badiimeilltf Behalja,
KaraUrf

Hjhaaeda 1 dr./. Pored toga, Had2lmelll<5 nam je ustupio interesantne
podatke
o aktlvnoeti bezbjednoBno-lntercsar.tnlh Ilea /Mmetovid Hasan, Imam u s.
Vojjl
oe, SO-e G. Vakuf , Prolaz Enver, team i vjersko-prosvjetnl
referent u Odboru
IZ-a BusovaCa/, koja se tretlraju u K>IR-u. U vezl a tin
dao je posebno intere
santna zapaianja o aktlvnoBti ekstremlsta iz redova IZ-e u
toku ramazana 1 haj
rancklh praznlJca. Osln toga, KaditaellK! je koristen
na prlkupljanju podataka

.

CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE UBIH
2-

prlULkcm izrade provjera zo Ilea iz redova IZ-a.
Imajutt.

u vldu saznanja koja jc

Kad5iffleili<5

dao,njtwcvu sprannost za sarad

nju, kao i poziclje koje kao 5ejh ira prara pripadnldoia derviikih sekti koje

nu omogueavaju da prati njlJaovu aktivnost, tc mogu6x>st da pre
znanja za neka Ilea iz POIR-a /Prolaz Envcr

i

kerisna

sa

dr. /, prediazemo da se angazuje

kao op. veza pod pseudordran "llidzra"

Dana,13.U.1987. godlne

pkediKji; cp.

f

PMdK:

Ol-OBRENJE

Ka osnovu clana 51 Pravila o radu SCB 1 taCke 5 Uputatva o dokunentaciji
oacicavan - ne odebravam angazevanje HADZIMEXLIC MEStDA kao op. veze pod pseu

.

^

M.

m

'<"*"
.

,.,

.

*?''
'

;.

"ODOBRAVA
4 HBCEIMK
Mli^d

5E30TRA:
ftbazovfc*

DBh

B1H

HALILOVIC, (Mesuda)
1939.

-

Safet

"Ivo"

-

Kasapovici/Pucarevo

fijuacs bib

niioi

Liaija rada: oi'
Cp.radniki iiijo &vaaina

ra briaanja op. vase u nioatranatvu

I«a

oanovu 21 ana 51 iravlla o radu Lib

a dokuaentaeiji

i

taCke

i.

".Jputetva

SJDB.

HaLJUaAIC bAJii, «v. "B*go", a in Kaauda i i>aaxa p. itLi...
podaa lo.lo.l939.BOdlna u Kaaapovidiaa-lucaravo, gd>
i taa
tanjen, ttuall«an, drlatljaaln &1RJ, uoailac Ki'I, po laniaatiu
KV UTT ahanliar, paaaloaar, od 19fc.-19f-7. godiaa boravle =a

>

privrananon radu u halburnu-t»iBt»aliJs.

blulba j« prvl kontakt ea Kalilovi«5em oatvarila cktotra
19B2.godina, kada Ja prulio odradana basbjadnoano-lntereaantra
Mtnanja o naprljataljakoj djelataoatl Jednoic bro.lo v.-%-*r«>
eS:stroii»L« a* ..aiouraa-^uetralija /iiiiUnidi. r.arko, iV.fli: r.axiwo,
HB1UC iavo/, koji se voda u i'ragledu ustrfikih aketratuata, tat
i za vadi broj vasa uataf.ka anigracijo ou podruija ;.oiiur:.»..
J.akor. ocjana da iaa obJefctivi.« i cubJ«K'.ivr.«
k.(-u< :.:.ti.
na pianu pr«c«;Jo n^rijavoi «*«.* uoel.,-..-.i.6ti -drodesi-.i. .r
ekslroz&ih ei-.i^ronoiu it i.oiLun.n uu'.ra. j.Ja. «rri;;i : ~.

.

.

;

__

m

dcfialtlTM vratlo « Malj«»
avguatu 1967* pxltna HaliloYic
!»• ne raapolala objaktlvnia ogu4noatl»a aa dalja
Ilea na icoja J« bio uaajeran,
d.1«latnoeti
praienj* naprijatal.'ftke
predliiemo da aa briSa kao oparatlvna vaia u tnoatranatvu pod
paeudoniaoa "Ito", a tin 5to 4« aa oeijeuiti Bvrsiel.cxlnoBt 1 aopu
6aoet njagovog daljeg op-lcoristonja na pokrivanju vaia uita&*«

ta poito

,

eaigracija u taolji.

Travails ;7.h.l9«8.B°<llne

rredlale op.radaik:
r.ijo

Kvaaiaa

•"t

fla osdoyu £lana 51 ftravila o radu 6DB, odobrava*, na
odobravan brlaanja op. vasa "I»o" i» alctivna Baradnl£ica Krai*.

Zenica, 17.B.19tii>.zodino
JU1/HJJ

NAO-LMIi SiXSOE*
Topaii-Siad

bi>B

,

CUVARI JUGOSL AVUC

-

HEGIC,

SURAD NICI UDBK U B1H

(Bahrije) Zeid

-

1968. -Travnik

Linija rada: o3Op.ra&nik: fines Adzcmovic

o

Jjj^fy

Reg.broj:
Datum evidl

ty-

J

.

,(Y-s.

za angazoven;Je op. veze u zemlji na oanovu 61ana 51. Pravila
•y.
Uputstva o dokumentaciji SDB.

radu SDB i tecke

HEGI6 ZEID, sin Bahrije

i

Ratine BAJRAttOVlC

,

roden

o7.12.1968.BOdlne u Truvniku, gdje Je i naataujeu, u'l. Tr
S
Repufclike, Centar III/?, Mualiman, drzevljanin SPRJ, u2enik III
razreda SUP "Taib Dautovic" u Travniku, smjer-metalaki, nije
clan SKJ.

5b Hegices s=o ostvarili prvi kontakt qeptetobra 1955.godixie
raaeci na realisaciji mjers i radnji iz 00 "Graricar".
Od tada nam je pruzio vilo bezbjednocno intereeantnih saznanja za viSe lica koja eu dovodena u vazu sa ispisivanjem oeprijateljakih psrola i simbola (provjere, ideatifikacije, izuzimanje
sveaki i rukopius, pracenje ponasanja i komentara i el.), kao i
predentin vjerakih skupova, a posebno Je usmjeravan preae HORVAT
Darku.

Obzirom da Hegic posjedu;Je objektivne mogucnosti da i dalje
prati ponaSanje lica koja ee dovode u vezu sa ispisivanjen neprijateljskih parola, xao x pracenjem drugih bezbj 0(111027? ih pojava
•n«1u
vi-.e

sredn.ioskolr,Ko;ii oinJUmir.o:.-

swrucnosci

(i*r:.r-r.:,

v,:.,;,,

i

stucer.tiraa,

rjr ,

,:orunik-T.ivr.<::::.,

i:

j«„;0V e subjekti-

riror.icioivost)

,

CUVARI JUGOSLAVIA

:.;:- ;-.-

»-;/

-

SURADNIU UDBE U BIH

'-/.-. .<..--..

..-:;".' .-.'.

.'
:.

OjSvradnikY. Snoa 'AjUt'emOTii^Tj-T-"

Eana,

If,.

o4„19t5&igodliaa

korifiten.la op. veza "D U

L E"

Op. veza "Dule" Je angaiovan u okviru realizacije njera i
radnji iz 00 "Gralicar". Usnjeren Jo na pradenje poaaaanja i
komantara HOEVAX Darke, kao i drugih lica koja aa dovode » vezu
Ba ispiaivanjem neprijatoljakih parola i ainbola u Travniku,
18/19.08. 1985. godine, te prikupljanja podatalta o licima obuhva6enim akcijom "Partner" oe&u arednJoSkolakoa omladiaom.
naredaoa parlodu op. vezu "Dule" biamo uaajeravali na
izvrSavaaju alijedadijj. zadatakB:
- da se poatepeno pribliiava Horvatu, obzixoa da ee poznaju

od osnovne Skole, u cilju aninanja kruga lica koja eu mu

bliska.
- da u Skoll

pregleda Bveake uceoika, u cilju eventualnog
dolazenja do rijeci 1 aimbola koji su aadrzanl u neprljateljakin parolaaa.

- da prikuplja podatka o licima koji su bill polaznici
vjeraklh Skola, a koji su Skolovanje nastavili u &OT-u "Taib
Dautovid" u Travniku.
- da prati 1 oatala bezbjednoana zbivanja aedii arednJoSkolcima
i

atudentakoa oaladinom.

Plan uamjeravanja op.veze "Dula" da as mijenjati
zavisno od konkretne aituacije.

i

dopunjavaii

'

giVARIJ UGOSLAVlJ E

-

SUKADNIU UDB H

U E1H

HODZIC, (Mehmeda) Mustafa
1947.

-

-

"Salih"

Klokotnica/Doboj
tna

SEEHrBtlfiKI^EKSESiEIJAlIf ZA'TrHUTBAfiffJE 'FQSLOVS
samzA.--jmi.fsk bezbjedhosti
CENTAB ZEHICA

bro I
j
Datum evld.
*?eg.

LIHIJA EADA: OJ
Op. radnik: Mesud Sma^ic

7 iO
,

fi.

,

.

/^
/ .,
.$«&*.
fyo
,?

.

PHIJEDLOG
za angazovanje op. veze u zemlji

dnosti

Na osnovu 31. 51 Pravila o radu Sluibe drzavne bezbje
i tacke 5. Uputstva o dokumentaciji SDB.

HODZIC /Mebmeda/ MUSTAFA, rodden 17.3.1947. godine a
KLokotnici - Doboj, MuBliman, drfavljanin SFEJ, stalno nasta
njen u. Travniku, Stanicna 6/a - Turbe, po zonimanju. iaan dza
mije u Turbetu.

E a

z 1 o

z i

Prateci neprijateljBku djelatnost Kasi6 Easima, POO
ovog Centra, doSli smo do podatka da mu se Hodzic suprostav
lja i osudjuje njegove neprijateljake istupe. Ofczixom na po
sao koji obavlja, kao i mogucnoet pradenja neprljateljeke dje
latnoeti pojedinaca u okviru IZ-a, odluSili smo da sa Hodzicem
obavimo razgovor.
Prvi kontakt ea Hod5i6em ostvaren ie po3etkom 1979. go
dine kada js prugio vise interesantnih po*dataka o neprijate
ljskoj djelatnoeti MaSida, na koje okolnoati je
izjavu.

i

dao pismenu

Bududi de $e kroz razgovore HodSid pona5ao korektno i iz
rszio spremnoat da pomogne SluSbi, odluieno Je da se kontakti
aa njim nastevo. Od tada je dao viSe podataka o djeletnosti Ke
aiiaa, Odbora IZ-a u Travniku, a posebno o ijeminaru koji je orgs
nizovala "ttabita" u Liarajevu.

DBF,

U

H

r^-Ceator ^Zenica-

"

v

Linija rada o3Op.radnik: Knes Adz

" ^V^
Reg.broj
Datum evid:
/&. Xg ^g-

:

:

,

Na osnovu clena 51 Pravila o radu Sluzbe drza-vne
bezbjednosti i tecke 5 Uputstva o dokumentacio'i u S3S, podnosi se

za brisanje op. veze "SA1IH" u zemlji.

H0DZI6 Mustafa, sin Mehmeda i Mejre r. SUBASiC, rotten
17.o5.19^7.Bodine u Klbkotnici-Doboj Musliman, drzavljanin
SFRJ, stalno nSBtanjen u Turbetu, Ul. Staniona 6a-Travnik, po
zaninanju imam diaraije u Turbetu.
,

L

Z

Z I

6a Hodiidem je oBtvaren prvi kontakt poSetkom 1979.
godine kada ie pruzio viae bezbjednosno interesantanih podataka
o neprijateljekoj djelatnoati MASIC Kasima, imema "Barene dzamiJo" u Travniku, vodio se kao POO ovog Centra zbog djBlovanJa
Ba pozioija muslimanskog kleronacionalizma, zatim TARAHIJA Hazimo,
aktivnoBti Odbora IZ-a u Travniku i StarjjeSinstva IZ-a u
Barajevu. Podaci lcoje jje pruzao "Balih" provjeravani su proko
anrBdnika "Preporod n , "Ekonom" a kontakte sa Sluzbom ci^eni i
prihvBte baz obzira na naolocalnoat op«rativnog radnika.
Obzlrom da jo izrazio rBopolozonje, da aarsdnju prihvata i u UBlovlm» Bvontuelnog ratB, o ?.o to poatoje objektivni i
nubjektivni UBlovi, to tin j\* iz tin razloga prsdviaan za ongazovonjo kBo aoradniko u oarBdniaku mroiu prndviflonu za izvreovanja
boubjortnonriili zndntwkB u uolovimd rnto i nv^ntuolnog PZT, predialnin tin tin brliln koo op.
vn/,n u r.nmlji.
,

CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH

HRUSTIC,
1964.

-

(Sadika) Hajrudin
Klopce/Zenica

-

"Hajro"

SocljaUotltfita'aepubiiki Boana 1 H«rc«govlna
REPUBLlCXI SEKRETARIJAT ZA UNUTRA3NJE POSLOVE
CENTAR SLU1BI DE7.BJEDNOSTI
SEKTOR SDB ZENICA

LINIJA RADA: 03

Reg. broj
Datum cvid.
:

*

V [ ft
^

C.("

'".

I J E D L
G
za brisanje op. veze "Hajro" na osnovu clana 51 Pravila o
radu Sluibc drzavne bezbjednosti 1 taike 5 Uputstva o dokume
ntaciji u SDB.

HRUSTIC HAJRUDIN.. sin Sadika i Nezire r. Mahmid, rodjen
20.2.1964. godine u Klop6u - Zenica, Mualiman, drzavljanln
SFRJ, po zanJjnanju KV metalurg, zaposlen u OOUR-u "Valjaoni
ce I" Zeljezarc "Zenica", stalno nastanjen u Zenici, Ul
dora Butine br. 22.

R a z 1 o z

.

To

1

Sa Hrustidera je ostvaren prvi kontakt 28.11.1934. godine,
kada nas je obavijestio o kleronacionalisti£koj djelatnosti
MEHTKi Hallla, POO, sud-jenog imama lz Zenlce. Od tada sa Hru
stidera su nastavljeni kontakti, kojom prilikom je pruiio viSe

bezbjednosno-interesantnih saznanja o ponaSanju i aktivnosti
1 druglm liclma koja djeluju sa pozicija rausllma
nskog naclonalizraa 1 klernnarlnrializma.

Mehtica, kao

Medjutim, u krlviCnora postupku protiv Mehtid Halila, izvor
koriSten kao svjedok optuibe kojom prilikom je potvrdio u
cielosti navode iz svoje izjave. Od tada objektivno nema vi£e
mogudnosti za njegovim daljim koriStenjem na bezbjednosnim za
je

oacima.

,

DBE

'

HUSIC, (Avde) Mahmut

-

"Taksista"

-Bugojno

1957.

mtgsmm^"^^'

__

j

-^^'^ ^-'''
!

tat zk tjrtraKi&rjs poslote
CENTAH SLUZBI BEZBJEDR06TI
SEKTOR SDB ZENICA
Linija radaj obezbjedjenje objekata
liSnoati
Op. radnik: Ahmed Kico
r a

i j

V/{

Reg.br.
Datum ev. ffl

i

,. n

fr-fffl

e a l o.g

za brisenje operativne veze u zemlji,na osnovu clans
o radu BDB, podnoei ae za:

49 Pravila

HUSI6 Mahmuta, sin Avde, rod J. 21. 11. 1957-Eodine u fau
gojnu, fcdje Je atalno i nastanjen, ul. M.Tita br.97, rtusli
man, drXavlJanin SFRJ, KV voza? zaposlen u RO TRM Bupojno.
,

R A Z L

Z I

Huoic je, na dobrovoljnoj osnovi, aagaJovan 198o.go
dine, kao op. veza, pod paeudonimoni "Taksista". Bio je uemje
ran na zadacima bezbjednoeti Sticenih objekata i licnoati
kao i na planu pracenja ponasanja i drzanja pojedinih bez
bjednosno interesantnih lica. Ha ovim zadacima, op. veza
"Taksista" dao Je vifie op. korianih obavjeetenja i saznanja.

Buducl da bu objekti koji su fiticeni sa aepekta SDB
izgubili raaiji etatua, kao i to da u njima vife ne borave
Ufinoati koje ae
takodje fitite sa atanovista SOB, predlaieao
da ae op veza "Takeista" briSe. DosadaSaju aaradn^u nije
niSim uelovljavao, tako da Sluf.ba nema obaveza prena
njeom.
Upozoren Je na dalju konapirativnoet u odnoau na dobijene
,

Predlazemo da ae doaje op. veze "Taksieta" unifiti.
Bu|rojno,_^ i 199o. god.

PRECIPE:
Operativni radnik
Ahmed Kico

ODOMRKNJE

'

<(

;'

''

Na* elntfc£ek*,or
Vcselirf; Jtar.;
;

gjVAR JUGOSLAVI JF, SURAD WCT UDBF. U
-

I

IMAMOVIC,
1942.

-

Bill

(Sulejmana)

Ekrem

-

"Narcis"

Nemila/Zenica

repdbliCki sekretarijat za unutraSnje poslove
cental sluibi bez3jednosti
sektor sdb zenica
Org. jedinica: 03
LIUIJA RADA: 004
Op. radnik: Darlo DiiniiJ

PRIJEDLOG zaibarlaanje saradnika u zeralji /na osnovu clana 49. Pravlla o radu

sin Sulejmana, i Sabije, rodjen 1.7.1942. go
IMAHpyidEKHEM:
dine u iiemi.il, opStlna Zenica, Musllman, drZavljanin SFRJ, _KV rad
nik, zapoalen kao koordinator u Domu kulture "Nedoljko Radio"* u Ze
nicl, Btalno nastanjen u Zenici, Ul. Temlrtau bb.

R a z 1 o z 1

Sa Inamovldera je SluSba uspostavila kontakt pocetkon 1975. godine
u cllju prlkupljanja saznanja za bezbjednosno interes&ntna Ilea, zapo

slena u inctltucljana kulturne djelatnostl u Zenici. Posllje angazova

nja za saradnju, 22.6.1977. godine, Imamovid nan je pruSio viae koris
nib aaznanja o komentarima 1 djelatnostl lica koja au^yodjena pod tre
tmanon Sluibe zbog neprljatiaijakog djelovanja aa poilaijagradjanske
desnice. Saznanja, koje je aaradnlk pruiio, a koja. aofMipEOTJeravala
u zavlanoatl od aogudnoati , bila au taena. Pored toga, bio_ja konaplra

tivon

1

';

pouzdan.

Briaanjem obrada prena kojima je bio usmjeravan, objektivno je lzgu
1 produktivno3t kao izvor obavjeStenja. Me
i Hit. godine, kuua an r:oAiisalo sa njegovom preori

bio raniju poziciju, a time
djutin, tokom ljio.

jentacljom na druga bezbjednosno interesantna lica

i

pojave, uocena je

odredjena nszainteresovanost za an<ja/.ovanja na konkretnlm zadaclnsa. U
;:ar ravrata a a jaritinikom je razgovarano na or.olnosti njegovo.j daljc;
nn^aiovanja na
l.i

zad.\cin<i

nije izvrSavao.

Jlu2bo,

d.ivar.i

/.onkretr.i ztdaci, nedjutL-a,

on

.

,

CUVAKl JUUOSLAVIJE - SURADN1C1 UDBE U BIH

"

'Xnajudl u vidu gtnjenlce da je aaradnik lzgublo odredjene
pozlcije orema bezbjednosno lnteresantnim licixna, kao i to da
neraa viSe voljni nsomenat za dalju sar.vinju \>a JluSbom, r.'rcJla
£emo da ae briie iz aktivne saraciiii :k<! nr<?=e. Jrema brisanor.
radniku Slui'aa nema nikakvih o'cavos.i ?redla::e!r.o da se dar,i; =

;

.

ur.iati

Zenlca, 6.9.1939.<jodlne

«

PREDJASe Op. RADNIK:

S A

G'.ii

A S A B

^A^EtHlik^ SEKTORA 503:
.

V^aBllirvf^tanii*

Na oanovu eiana 49. Pravila o rartu SDB odobravam - ne odobra
van brlsanje la aktivne saradnieke mre?e IMAMOVK? EKREHA, koji
se vodio pod paeudonimoa "Narcls".

Sarajevo

ODOBRAVA
P0D3E2RETAR ZA S33:
snfJdojeJKovii

UtfUllV

CUVARI JUGOi.

rCI

UDBE U

B1H

ISLAMBEGOVIC, (Osmana) Mensur

-

"Ismar"

1952. -Zenica

Reg.br: J*
Datum evlden.

Linija radas 0O4
Op.radnikt DiinicS Darlo

I

J E D L

za angaiovanje operativne veze

du SDB

i

tacke

5

.."'.

_;•>'

W&

-

G

,na osnovu Slana 51 Pravila o ra

Uputstva o dokumentaci ji u SDB

ISLAMBEGOVIC MENSUR, sin Osmana

i

Munire r. Serdarevi<5,

rodjen 18.6.1952.godine u Zenici, Musliman, drzavljanln SFRJ,
po zanimanju komercijalista, zaposlen u Studentskom Centru RO

studentski dom u Zenici kao referent za studentski smjaStaj,
clan je SKJ, atalno nastanjen u Zenici ul. Ive Andrica br. 21-a

R A

Z

L

Z I

Kontakt Sluzbe sa Isiambegovicera uspostavljen je pocetkom
1981..godino. Do aada je pruzio viae korianih obavjeitenja bez
bjedriosnog karaktera o atanju u studentskom dornu te atudentima

koji etudiraju na Masinakon i MetalurSkom fakultetu u Zenici.
Tokoa 1986.godlne Islambegovid je prulio 1 korisna aaznanja. o
povetfanju cijena atudentakog swjeBtaja i iahrane u drugim Oni
verzitetskira centrima u SR BiH te refleksu tog povedanja na stu
dente u Zenici. Oaira ovih aaznanja preko Islambegovida amo doSli

do nekih bezbjednosno-interesantnih saznanja o ponasanju i komen
tarima AA studenata koji su nastanjeni u studentskom dorau. /OBAIDAT HUSAM i dr./.
i

Obzirom da priroda posla i radno mjesto na kojem radi /refe
rent za studentski smjeataj/ te svakodnevni kontakti sa studeriti
ma pruzaju mogucnost pracenja gibanja medju studentima

SURADN1C UDBE U
I

Bill

nju bezbjednosno-interesantnlh pojava

i

lica u studontskom domu

u Zer.Ici.

Na osnovu navedenog, predlaiemo da se registruje kao operatl
vna veza pod pseudonimom "ISMAR",

/!&.

io

.

n

PREDLAZE:
OPERATIVNI RADNIK
DiUnitf Dario

ODOBRENJE
Na osnovu clana 51 Pravila o radu SDB i tacke 5 Uputstva o
dokumentaciji u SDB, odobravam angaiovanje Islajabegovii Hensura
za op. vezu pod pseudonimom "ISMAR".

,,

46.1a. KG.

'

CUVARI JUG 0SLAV1J E SUR/\DNICI UDBE U B1H
-

JAGANJAC,
1920,

-

"Dizdar"

(Dzemila) Hivizija

Zausje/Bileca

'I'SBTOETARIJAT ZA'UWJTBXSNJE'TOSLOVE

nRSMWE BF.ZRTEDNOSTI
-Ontar Zenlca-

,

;

""•'SUJjiBA

-

-'.?/?

v^?^

na osnovu fflana

2a roaktiviranje snradnii-a,

-if..

Pravila o radu SDR.

20.10.1020. nodtne u s. 7,a\l5".iisllman, drSavljanln FPP.J, vS, zavrSlo VIje, SO-e niletfa, nuiki
5u kor.crcijalnu Skolu, :ni>oslen u *cljczari "7cr.ica" u T?Z zaEERP
knjiqovodstva rekao rukovodllac Odjeljenja robnoq knjlgovodstva
JAGAtJJ^C

D'mlla

!!TV"I.TA,

rod j

.

,

i.

alizacij*-,

stalno nastanjen u Zenici

o

inon

z

,

Ul

.

Bulevar Lenjlna broj 1.

1

Jananjac je ancnXovn'n za saradnju 1957. nodine pod pseudoni1 kao kvalttetan saradnik hio je anralovan na op5n,
!.M". Tz aktivne saradi obradi ostataka

"^eliSariac"

tln zadacina u privredi

mreze brisan jc 1967. nodlne. Za vrijeme dok je bio u aktivnon saradnlCkom odnosu, ocjenjen je kao provjoren I slguran saxadnlfifce

nik kojl radi sa voljon.

Sa Jaganjcen su

rvA

i

kad se 1 3amolnicljatlvno

;

;-

,'rcneno oarXavani kontaktl, a por.c-

sa bezbjednosno interesantnira saz-

3

nanjina. Dobre rezultatc -

sivao na planu pokrlvanja bezbjed-

nosno lnteresantnlh

-<•

!1

lic;i

periodu 1978.-1**5.

r-.-.

zbon njeqovoo zdvnv^
:•novo so snnolrl '
•_•.'

:nr.

i:«

-

boravaka Predsjednlka Republlke.

"nnanjcen jo rjedje kontaktlrano
•-

,

'

all r.akon po'ioljSanja Istoo, po-

lntccnr.antnin zapaSanjlr.a.
fzh^cdr.osno-

CUVARI JUGOSLAVIJE

-

SURADNICI UDBE U

Dili

'

''''^•'"^CfflraUl'SLUlBI BEaBJSDSOSTl-'

;

SEKTOR SDB ZEHICA
Reg. bro j i *&'%>{<(
Datum evld.
Cf--3.t&

Op. radnik: Zulflkar Musid

Na osnovu eiana 50 Pravila o radu SDB 1 ta5ke 5 Uputatva o doku

mentaciji u SDB, podnosl se

PRIJEDLOG
za brlsanje saradnika 'Dlzdar*

JAGANJAC IUVZIJA, sin Dzemila, rodjen 20.10. 1920.
Zaufije, so Bileda,

Musliman, driavljanin SFRJ, umro, bio naatanjc

u Zenicl, Ul. Bulevar Lenjina br. 1.

R a

z

1 o z 1

Saradnlk "Dizdax" je angaiovan za saradnju 1957. godine, od tada
je pruzlo viSe bezbjednosno-interesantnib aaznanja za pojedina Ilea

/Avdagid Haaefija, Cajo Husein, POO 1 dr./, koja djeluju »a pozlclja
pumlimannkog naclonallzma. Medjutim, poCetkom ove godine naTMiHntt se
razbolio, usljed Gaga je unro -Jana, 19. 1. 1936. godine.

Zenica, 10.

3.

1986. godine.

OPERATIVNI RADNIK:
Zulf lkaf

/

!^i£l<S
(

,

CUVARI JUOOSLAVIJE - SURADN1CI UDBE U B1H

KADRIC, (Mehmeda) Asim
1915.

Linija rada
Op.r-adnik:

-

-

Ricice/Zenica

Reg.broj: -j)-*(J2>(t$
Datum avid.
jc~ f ~7X

03

7,ulfikar HusiC

:

PRIJEDLQG
za briGanja saradnika u zemlji, na osnovu Slana 4G. Pravila o radi
f!lu5be dr>5avne bezbjednosti i taSke 5. Uputstva o dokuraentaciji u

SDB

cicama

-

KADRIC (Mehmeda) ASIM, rodjen 2.5.1915. godine u s. RiZenica, Muoliman, drzavljanin SFRJ, penzioner nastanjen
,

u Peharama broj S9, Zenica.
R a z 1 o z i

SaradniCki odnos sa Kadric Asimora pod pseudonimora "LUNA'
zacnovan je sredinom 1976. godine Kroz dosadSSnju saradnja davao
je odredjene podatke o ponaSanju i aktivnosti lica koja
djeluju Si
pozicjja muslimanskog nacionalizma i Sovinizma (gabifi Muhamed
brisana POO, Tahirbegovie Dzafer, POK, i dr.).
.

Medjutim, u posljednje vrijeme saradnik ne zeli vige da
saradjuje sa SluZbom, zbog 5ega izbjegava kontakte sa op.radnikon
koji ga drSi na vezi. Takav 3 voj odnos "Luna" obrazlaze
rijecima c
je "dugo u saradniSkom odnosu"
te da je "naru5enog zdravstvenog
stanja i nije u mogudnosti kao nekada da se angaZuje na izvrSenju
zadataka".
,

Inajutfi u vidu izneSeno, predlaSemo da se saradnik
"Lur
briSe iz aktivnu saradniCko ini^e^e.

Kenica, 7.3.103.1. jodinu

^."SMSE

0".

-.'.'-/:'-

CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH

KARAJKO,
1965.

-

(Hasana) Reuf

-

"Ornel"

Goles/Travnik

CEHTAR SUiai BEZBJEIWOsn
SEKTOR SDB Z E N I C A

Llnl ja rada: 03- 02$
Dana, AdjaanvK Enti

Rtj.broJ:

J ~ &$8

grrrs

~
„ ,.
Datui evlden ;.Z3
P R

I

JE D L

G

inn

za angalovanje saradntka u zanlji na osnovu CI. 4C Pravlla o radu SOB
'" U SOB
ke 5 Uputttva o dokiaatntadjl

KARAJKO REUF. sin

Bolei-TravMk, gdje ja

Hasana
1

1

£ Jg,

5 edit

1

tat

Skrobo, rodjen 1.3.1965.god1ne u s.

nastanjen, Musi lion, drzavljantn SFRJ, student III

godlnt fllozofikog fakulteta, odsjek arapskl

1

perzlJsM Jezlk

u Sarajavu.nl

sw.

Je elan

HAZLQZI
Sa Karajko* Je prvl kontakt ostvaren u tuju !987.god1ne od kada

je

u nakollko navrata prutlo bezbjednosno Interesantna saznanja za vile Hca o
saw Inforerisall Upravu.Teko nan jc prullc saznanja o koawntarlate Hasa

Urn

U

na Multaga.

laa*

nlR

1

lrana, prof, perzljskog Jezlka u Sarajevu vezano za poloZaj 1s

Musllnma

Ucln

u Ju«oslav1J1, njegove kontakta sa bezbjednosno-mteresant

otxihvaCenlh akdjoet "TrebevIC

1

pruZenje stated jalne poawd tta

11C1M.
0«1b to»a Karajko nas je obavljestlo
hlja

MehMda

1z Vlteza, zavrilo awdresu.

1

e ntprljattljsklei Istuplm Tare

povod* sudjenja Hclaw ausllaans

ke nadonelnostl, obuhvaCenttnakdjom "Una 87".

Isto tako, Karajke u posljednje vrljee* 1ntenz1vMje usatjeravaaw

preM

ObralK Tarlku

(POO) 1z Turbeta, sa kojta Je ostvarlo kontakt 1 prutlo nu
odredjena saznanja o njegovoro ponaSanju, kontakdma u Sarajevu, kao 1 njego
vim plenovlma. Kroz dosadaSnje kontakte, Karajko nam Je ukazao 1 na Ind1ket1

vna okupljanja
ITF-a za Sto
1

pratl

1

lata

druzenja studenata oriental Isdke sa polaznldme nedrese

objektlvne moguCnostl da 1m se

karakter njlhovog okupljanja.

u

narednom perlodu pdbllzl

1

'

!:<EOJtDliPSTl

SEKTtt

Sift

2 I

ft

I

mum- T R A V N

"

i>:

::

":

"

"•'

''°^S^^r

;

"-«'

A

C
I

K
L1ntJ«

Op.radnlk: DIES Adjaa»v1c°

rada • 03

Dm*. 16.2.1988.god.

P

kortttenja taradnlka

Strtdnlk

"Omar

"0m«T

A

I

K

u 1988.god.

jc angazovan na patrlotatej otnovl

,

na prataiju pena

1 koamtara Hca koja Istupaju u pozldja MitllMntkog
iwcIomHim
kltrenaclomHzm IZ-a, ta praewju ponalanja 1 kontakata Hasana Httitaga

lanja
t

1z Irani prof, ptrzljtkog

J«1la.

U naradnoai parlodu taradnlka daao usajtravatl na Izvrlayanju
s11j«la«1h

zadataka:

- da na lagandlran

naMn

(peart oko Unalaxanja ngudnoitl za odlazak u Jordan

na uaavrlavanja jazlka) nastojl itvorttl Sto

u

bllsMjl kentakt

u cllju pradanja njagovlh keawntara, kontakata

u

11c1m

Obrallcaai

u Turbttii

km

1

Sarajevo.

-

da

h,

obzlrcH da postoja objektlvna okolnettt, angaluja na utvrdjlvtnju

kartktara okgpljanja ttudanata orijantaUsttka

prlblW

u Sarajtvu, ta da 1a sa

1

1

polaznlka

pratl njlhova koawntara

utrni
1

1

ITF-a

ponaianja, ta

akcantoR na Ilea sa nalag podruCJa.

-

da buda u toku

rv1U*

1

da po

mgudnostl prlsustvuje znaCaJn1J1n skupovlaa *rada de

u Sarajevu u ctlju 1d«nt1f1kac1Ja

1

pradenja ponafanja

Hca

sa naieg

podruCJa.

-

da se Sto ceSCe kontaktlre Hasan Mustaga u cllju praCenja njegovog pona&anja
te utvrdjlvanju njegovlh veza
Umanskoffl nac1onal1z»u

1

wdju Hclma

bezbjednosno Interesantnlh po mus

kleronac tonal 1zmu IZ-a.

-

CUVARI JUG0S1

:

CI

UDBE U BIH

KARIC, (Muharema)
1947.

Z

£.

it

.

,..,*...,

Jahija

"Most"

-

Tetovo/Zenica

-

j

C A

:-,..

:

,-..

KAfllC /Kuhareaa/ JAJIIJA

"Cost"

-

;;r t;;<:r:;;,uu

J.Jj.lW. Tetovo - Zenica

;

Zenica, tn. Z.Jove Jovanovicn 16

(r«L :v*i :•.-*!

--

neoSon.lon
i;uBli:::ou

o,^,,

1

„,,,,„

^r^;:^;:^"

».

3111J

SUP - autoir.ehanHSer

TP "Pi'OEro3"-Zenioa-autorBilioaic:n

'
««[V.Bl-l,

auto:r.ohaai£nr

eauotatvo
-

--iah-.-.-.i

hit

i


CUVAR1 JUGOSLAVIA SURADNICI UDDE U BIH

!..

,

i

-

g*. I.l97v. nod.

01

_"_::;:

r.uslin.auski uaciuiinli:.a:.

——

"";

,,

.tl

f.].-nio,'1rl*iv.i

bl

KJ«occ

cl n« 11

it

I

)<i

PCO

i

iLiamovifi

flvojptvi

qadlita odlistca

torllton

[n4. 1.-

InmlnniWi

n-ilmlwi u

i
»j!ln

'.I

o1r.'llMfi]|i

vno

J

*:

:ii«r«Mi

Fousdan

|>nurrlnna»M

:;i:;—
:i.

(•till

[io-liti,

prllT-lloil

JIM

ii

ni«U«nj»

<:p.

vrrl

111) I

Xouici

.

Iop5i6 Soad

30.1.

i

I

D^elol

i

c:

;

.

riovinir.OT.

CUVAR1 JUG0SLAV1JE

-

UDB E U B1H

S URADNICI

KARIC, (Ibrahima)
.

1925.

-

Rifat

Moscanica/Zenica

oocijaliatiJka Bepublika Bo3aa 1 /Harcegovina
AZPU3LICKI oEKKSTARIJAT ZA. UNUTRASNJE POiLOVE
6LUZBA 1/52.
EDNO-j'i'I
CSNSAH ZENICA

LIHIJA HADA: 029,G?5,022
radnik:

i

tr-js

Wl

iead i'opcid

Eatiii:

svie. J."~7T7 /$&. <

PBIJiDLOG
za reaktiviranje saradnika na osnovu clana

*->:-

Fravila

o

radu oDB.
JiARIC HIFAT, sin Ibrahiiua i majke Kasnije rodj'ene Gadjun,
rodjen 12.6.1925- godine u aelu MoScanica - Zeni^a, Musliaan,
dtrzavljanin 3J?EJ, nije clan SKJ, zavrsio osnovnu Jkolu 1937.
godine, 6 razreda Serijatske ginnazije do 1546. godine, a ka3
nije SUP - tokar, penzioner, ranijo radio kao tokar u Zeljeza

ri "Zenica", od avgusta do decembra 1944. godine bio je pripad
"nik neprioateljskih vojnih jedinica - aoaobrani, kada pristupa
u o e<iinice NOV u cijem saatavu 03taje sve do 1947. godine, hapsen
zbog ^pocinjenog krivicnog djela protiv privrede, stales nastancen

u Zenioi u ulioi Lace Zabirovica broj 59.

H a

z

1 o z i

Karic ce aagazovan aa saradnju 1962. godine u EPD Sremska
,.:;
o'ovan je na koaproaitujucen aaterijalu. Jtao aara
; veosia dobre rezultate na obradi pojedinaca ko,ji
3u dielc.'V;_; .i ;ozicija nraslimanakog nacicnaiizxa i sovinizna

Kitrovioa.

dnik pckaa:.

;

.

Iz oritjvr.c
otiiasat;
van,; a

.;&:

nciu

.•::

a

icnic'Ke Ereze

.r..'\

ztuf;

:;.:.-.,.. i>

;

brisan je 22. 11. Ire?, godine, jer

roga Eto mu

.iu/.ba ni,;e

n<>nih problems.

-

;=c,~la

:-:ad

;*

r^eJrs

Poaovni

;:onte*:t aa

tavlj*sn v e -<\f r,~v.^'j
;.::ili.-.u^

;

:

i

Jo iada Je ic:::ir.: vi~« ..oataicsti i tar

.

Je da i^E. ot^o,

„ ;,_",-»; c:Ro

ci pjjecicace
2r„a

Karicea uspostavljen Je tarajea eepte
.-'.ade Jt iziazio ^-reuxo^t sa cas

a^c-shct l.ci. rjtiine,

L.'-uia

tiv::i.

::

vi;u;n03ri as oi.:s

cjuluju se r^^i^ij.i i.u-ii^anaaog sar.i-seii

.-:o^i

ijviiii2^a, .-.leionacionolizua iz r«cova IZ-a

iredentiz^a /AvdaEiJ Haaeii^a, riu,
ljoni Ce^ail, jjulen leul'ik i dx-./.

i

iL-a-iOvii ifacii,

al'sa^j.-.^f

w,

I-J-jvj

to.-.asao je sa^jinicijativaosc i utiesaost na pri>u>ljar.cu
beabjeanosao interosentaih saznanja i oc^enc'-ide se da Je 2 jars
obucea saradni.-c. 'Jo sada je prusio vine '.rvaiitetnih abev;'she
nja o neprijateljal-rix istupira Avdacic Kanei'ijje i Kevoljaci £e
laila i dr.

loaiuii

u

vidu rr.O£ucnosti Karica i n^ortovu apre^nost na ss
saznanja r;ooa je pi-uSio JluJbi, predlaSe as

radcju,

a f.ioeneci

njegovo

i--i2.<tivii'anje

u oilju praJc-n^a noprijatelJsVre doels-nc^l

lica i:oja coeiuju 3a T'osici'a Eujli::.anj. :oc; nacionalizr.a, aibaaa
:

.:or

iredectiz;..a

se i dalje vodi'J

i

:ieronacionali::.-a a: rocc-va IS-a. Jaradni/. ci
:;ud

:;Seudocis;o~

"i-^".

Zenioa, i~ .11 .i'!31. prodine.

U D
-Da 46

3 a £ K

ritiJiLAiii v-s. iii

J

ii

Pravila o radu

«il*3,

odQbravac reafctivira

4/&>
.ilsder;

,

KOLCAK,
1948.

(Hetema) Esad

-

"Cakor"

Plav/Crna Gora

-

40 S.

Hag.broj / _
Dot u' i/iden.

llniji rnd«- Unutro.lnja probloraatilra
Op.rruinik:

.

Hudirair o.ivovid

:

/.9,-i

PRIJEDLOO
KOLSAK JiUAD, gin listens i Selime rodj. rj. 7, 194-8.
godine u Plavu, oil Crna Gora, radnik, iVlbanac, dr5. oFHJ,
stalno uastanjen u Feci, Ul. 8 marta br. 1?, sada na izdrzavanju kazne u KPD-a Zenica.
R A 2 L

2 I

KOlfiAK se nalazi u KPD-u Zenica od 25.5.1979.godine,
nakon premJeStajja is KPD-a S. Mitrovica prema dogovoru

predetavnika SD3 PSUP-a SAP Kosovo, RSUP-a SR BiH i Saveznog 3UP-a od 26. 3. 1979.godine. Kaznu izdrSava po presudi
OkruSnog suda Pristina K- 94/78 od 1978. god. kojom je osudjen na kaznu zatvora u trajjanju od 7. god. za krivicna
djela
iz 21. 15V? KZ-a 3R Crne Gore, 135/1 i
KZ-a
3AP Konova /teSke kradje/. Kazna mu se racuna od 16.1.1978.
godine. Kao viSestruki povratnik KolSek je ranije kazne
izdrSavao u KPD-u Spu?, i u okruSnim zatvorima SAP Kosova,
gdje Je uapjeSno koriSten kao operativna veza
na obradi
ooud^oniko olbanskih. nacionalistn i iredentista, koji su

W

:3Q

njiio izdr'.nvali
i'o

;'•'

•'

iM-'.i.iJo"

•l.-iljnjo

1

ton
!/.<!

oilinnh

iruduntintLim liukici

"uurljfjiiisn
k.-iijhlj.j

kaznu.

4olar;ku u KPJj- Monica

:j-i

I.nl'i;|

jo utupio u konlakt
i
Dj-tnku ::.Ttr;i,j a.z

lule.uom

koji Jn u junu ove god.
zntivora la l-'rizrotvi u ovij doa

UiirlSopoiu,

\.v,

CIcfii-~.ii!>,;

r-?.ii

v:m Jo

'.;.-.

stir.

r.a

.

CUVARI JUGOSLAVIA

,

SURADNICI UDBE U BJH

!S^«llitTi^^SPbTm

***""

"'

Bo"-«n» i g>ro <g ovlna
ElPDBLICri 8EKEEIABIJAI' ZA mrMl)3N0E POSLOVE
SLU2BA DRZAVTO 3SZBJE2H0STI
CENTAB ZEJJICA

LINIJA RADA: 03
Op. radniks Petric Nikola

'

'.

Reg. br. D-4011
Datum evid. !?-.-9,i9?fTg
J<?

.

to.

Xf,fz

Na osnovu 81. 5° Pravila o radu SDB i tacke 5 Uputatva o

dokumentaciji u SDB, podnosi se

PSIJEI10G
za brisanje iz evidencije saradnika "Cakor"

3fi

JiOLUAJiU JiriAD, sin Hetema, rodjen 25-7. 1948. godine u Plav
Crna Gora, stalno naatanjen u Titovoj ttitrovici, 3AP Koaovo,

Albanac, drzavljanin SPHJ-a, neozenjen, ima zavraenu osnovnu

skolu i zvanje PX grafiSkog radnika, aa izdrzavanja kazne u
KPD-u Zenica iziSao na alobodu, a bio sudjen na 7 godina zatvo
ra zbog pocinjenog kriviJnog djela iz 51. 153, M-3 i 135 SZ JAP
Kosovo.

R a

z

1

o

z i

Sa KolCakom je uspostavljen koatakt polovicom 1979- godine,
kada Je doSao na izdrzavanje kazne u KPD-u Zenica. Bio je uamje
ran na pra6enje neprijateljske djelatnoati albanakib nacionalia
ta i iredentista u Domu /Malaj Redzep, Sami Drmaku, fiukici Adem

brace Ljatifi Faik

i Tefik i drugih u sklopu 00
Angazovan je za saradnju 17.9-1979. godine.
rativno intereaantnih podataka o licima na koja
Ukazeo je i na dogadjaje na Kosovu 1981. godine

"Zmaj'7.
Dao je vise ope
je bio usmjeren

prateci neprija
teljaku djelatnoat Rukicija, koji ih je nazvao "proljetna of an
ziva". ovojim zapazanjima, pomogao je da se otkrije vodja novo
audjenib iredentiata iz grupe "marksisti-lenjinisti". Hedovno
as Javljao, pokezujuci visok atepen konspirativnosti. ove zada

tke je izvrSavao na vrijeme

i

u

okviru dogovorenog.

j

CUVAR1 JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U

Bill

KORJENIC, (Omera) Asim

"Set"

-

1931. -Stolac

IPITMIK--S
P,-^,^^,,...-.'

1

K0KJERI6

(

'.Omera)

AS1H

'

1

Psrudonim

"

Oodina,

raK'slo, upitlni
SR
rudcnji (la stunt drtavljane

3

1

SET

1

28.9.1931.god.

ii

Stoou

dtlivi)

Mltiso

adrrai boravki

1

Zenica,

(preblvilllti)

TJ1,

Vuka Karad2i6a br.9.

L

BfKno

Itanje

J

h

Niiudnotf

J

"

o2on3en

;

Musliaan

i

'

7

Dlfarljanilio

t

Ztnifflanjt (vnli pojtj)

SFEJ

nastavnik srpskolirvatskog Jezika i
istori^o.

-

I

mifi o imtnovc ill
preduteta t U|r Jr upeglcil

N;iiJv
j

I

OS "BoSko Buha" u Zenici

i

Vraii

- pro sv eta

((rt'rii) djtlitnoitl

:-

Skolika iprcrni. odnojno ilru(ni

kvallllkarl|a

Z/wtijc Blra'nih ]")k»..

13

Indlvidmlnt MObinc

Da

ll

K

Huilai'l

IS

flan

u

-

-

Iklonoill

priMliiili

1

(

Uui{e

PedagoSka akademija

dieilmlSao.poznade n;)ema5ki Jezik.

-

~

SK

.

:.

_.™

_...

.

,-SURADNIC] UDDE U

KOVAC,
1923.

-

Bill

(Mule) Hasan

-

"Upravnik"

Gradiste/Zenica

8bei3alifiti5]ca" Bepublika Boana i Hercegovina

EEPSUCEC SEptETARIJAT

ZA USTDTHASHJE POSLOVE

SLUZBA DfiZAVNE BEZBJEDNOoTI
CENTA5 Z3HCA

LIHTJARADA:
Op. radaik:

5

Music Zulfixor

V-

/4**

Si "iir^T^vr
CA

PRIJEDLGG
za angaaovanje op. veze Da osnovu clana 51 Pravila o radu

SDB

i

tacke 5 Uputstva

o

dokueentaciji 3DB.

KOVAC IIA3AS, sin Hule, rodjen 13.12.1923 godine u Gradia
tu - Zenica, gdje je i nastanjen, Kusliman, drzavljanin 3FRJ,
KV trgovac, pensioner, radio u ZIP Zenica.

3a Kovacen jc ostvaren prvi kontakt 5 -J -IS'79 - godine, kada
;je obavjestio o neprij'atel jskoj djelatr.osti Nurkic Dzemela,
koji se nolazio u Foci Zajedno sa Kovacen r.a izdrsavanju kazne

nas

zatvora.

Od tada, sa Kovacem se nepreatano kontaktira, kojom prilikOQ
nan pruza aaznanja o ponasanju i aktivnosti Tahirbegovic Dzafera,
POK i Avdacic Hanelijo, FOO i drugin licica koja djeluju sa p°zi
cija nuslinanskoc nacionalizno. Euduci da je sa njina u dosta do
briD odnosina do sada je pruzio vise kvelitetnih podataka o njiho
von ponasanju i aktivnosti.

Obziroc da ;e Kovac do sada potvrdio da je obazriv, koa3pira
tivan i pouzcar., da poatavljene zadatke prihvata ozbiljno, a
uz
to ina objektivnc r.o^uccosti da i dalje jrati aeprijateljsku djeln
tncst Tahirbe-cvi;-, Avdacica i dr., i'rodlaSe&o da so re~i3tru.;c
o-. vozo -cr
j -: jonir.or. "Upravni';"

V:ao

n

i'a~i *Ha wegoiri _
EARrJAT :ZA' 'SHWRA£NJE T03LOVE
SLUZBA DR2AVHE BSZBJEDN03T:I
-Center Sonic-,

Linijs rede -

0;.

Op.rednik: Musi-

;

ZuUi

-,

>

•*»

.-.

-

as brisanjje op. vcze na csnovu CIrho 51 I-i^vil^
tpcke 5. Upusti-e o rtckucentsciji 6DB.

KOVAC HAoAIl, sic Kule, rodjec 1?.1?.I

,-

\}«IM$

;

•-•"*• £14

^'''

r=du

j

?. ._•;

:ia~ u

stu- Zenica, rdj" je i nsstanjen, Huslir.L-s, Qr5-vI;er.iL
KV trrovsc, penzioa^r, rsdio u ZIP Zenicr

Jh2 i

Grsdi>?KJ t

.

3?

Kcvsucs Je ostvarenn

angasoven

i:ao

aj-radnj'a ;o.'

1 ,''-.

op. ver.a poc ^eudoni-o- "u-ravni

"j-inc- >?s5
•:"

.

I

.•>»

to

3>e bio je usajercn ne xL-RJenJo n»pri jt-t ?!,"- ::
:
AVBAGI6 HAflSFIJi;, POO, (nslszi se r», ird-"?v?r.J
godine zotvora u £?D-u Zcnica). U i-.rivi^o:. ;-a .-.'rur/ji -rctiv
Avdapics, 198>.j»odLne Kov:** ;:» fcoristsr. :-.r.c 7vji ;o:--. r.= sudu,

i torn prilikon, ir.i-ubio je pozici,;e pre--. bn^bJs.iiCar.o-interesentnim lici-E r.2 kojn Je bio usaceren. I -ire-: co=ih nistojanja da isto^ sn^szujerao na drurim bez^jedaDinin; zacscits

objektivai u3lovi nsa to nisu dozvolili ;«: ;» t 3 rov; zdrtv
t
stveao stance u roaljednje vri^eiBe znstiio nnrufii;.
'

Obziro:r

tis

n* postoje objoi tivni

>j-,i.:\

?.--

..^•.-.y.'.-i

&-:;

i\

l,Ml4\[ir

SURADNICIUDBEU

KRASNICI, asljama)
1960.

-

ICii

Sefki

-

"Nik"

Vucitrn/Kosovo

Linija rada-022,

0'

P 3 I

J

5 L ^

i.

;

zn angezovanje saradr.ika u zealji

::n

rsdu Sluzbe draavr.e besac'ednost;

o

'-*/&„.

:=?.-.'--••;

:

i

-6 ?rcvile

osr.ovu oin:.s
ta3lco

;

Uputstva

o doSt-j

senteciji SDB.

OASNICI /IBLJAKA/
godtne a selu Ziljivode

ISSiLl,
iiQ-e

svaai "Kin", rodjer. IJ.^.I^SO.

Vusitrn, SAP Kosovo, Aldose;, ne

ozeajea, zsviv.io svec'nj.u na:insku tehnisku 'kola, K'.alr.a r.as
tanjen a mjestu rod^cnjs, nsda na iadrzavar.rj k?ar.e a K?5- u

Zenica, sud.ien r.a ? iodine i 6 E^escci zaivors z^o>i po:"inj«ooe
kriviSnog djela iz 51. 1J5 stnv 1 KZ- ST'RC-n, sjilt gn Vojrsi
sad u oarajevu !).-. 1 K-83/i"} od 16.7.193.'>.EOdi.-.e, fcazr.a ?o=eo
J Ki>D-a Zenica
o:*o
kazna mu redovno i"l".e 5.1o.l r)&i -.&o<li?.e.

Izdrzevati 5.4.l"3?.Godir.e,
a

H A Z L

7. lo. 193?. god.

Z I

Krasnici Sefki je u dosadaSajim kcn'.aktiisa so Slusbon
dso vise djelimisno provjerer.iix i taiSaih podatHke o r.eprija
teljskoj djelatnosti

i

albanskih n3cia:.alista

lia-.^eraaa

i

ire

dentista u KPD-u Xur.i-i: LCV10LI UAZttJA, 3-.r/I^l h.-.LCIoA, KIS
:-?«;•»; A, MACiiDOKCI ^Z?K1" ., -M.-.J Z1323A,
ISLJAri
".I TAtlJA,
L-;-;

Vrsi

i

o

vezncn

co, Pelivar.

un'.
-1

I-iB'/'.

,

-

V.o

.

V

;

!
o:-j .

:••:'

-raiijc Jsr.^i*
:•-!,

:

t?

i

^jl:-!

/.-•',.',
_

'

'

•:,

.

.

1l'

:

.-:

:--.j

Peri
s^-

i

"Hocu" i ^Selitn'da ee poateno odur.im ovom dru2tvu,

I neiu zali
moje poStene naajc:-c". Dao je i pismenu izjavu
da ce nod punoo moralr.oa odL-ovcrr.o ;.cu saradjivati sa Sluzbon.
Dati eu mn zasado kockretrii zada»i .-.n pracenju neprijateljske

ti da dokazem

do'elatnoati albaaskih nacionalisvn

i ij-edentista u donu'keo i
njihovih veza modju U3to2kiiD teroristiaa. Dogada 8e redovno Ja
vija. U radu je konspirativan, a dogovoren je i rjaoic konunici^

ranja.

.^J

Cijeneci njegovu sprcamost da ponogne sluzbi i zelju sa*
rehubilitecijom, kao i objektivne mogucnoati za praderijje.i
rijBteljske djelatnosti albanskih ir'edentista i usta5kih. te'\}\
rorista u KPD-u Zenico, predlazemo ga za seradnika infonnato^
•>"
ra u zemlji pod pseudoninoiE "Nik".
Zenice, 31.1. 198J.godine

P

3 B

EKJE

Na obhovu 51, 46 Pravila o radu SDB odobravaa, ne ,,odobjra&l

vaa angazovenje KBASNICI SEPKIJE r,a ijBradnika u soBlji'^Upifc^S
nik sa potrebnim podncima dostaviti III sektoru SDB BSOP-'a SR
:

EiH.

Zenica, 31il.l983.codine

.-.;,-,.

.

;;-'^vS;i;;i

SU RADNIC UDBH U B1H
I

KRASNICI,
1967.

-

(Salia)

Nairn

"Namik"

-

Pristina/Kosovo

LINI JA RADA
.

Op. radtilk:

Datum avid.

,

q

._?.

Wm

'•
*
y r r J e a -li'-o'iG
....
za angazovanje aaradnika u zemlji na .osnovu clana 46 Pravi
la o radu SDB i taSka 5 Oputstva-o dokuroentaclji a sdb.
'

KRASHlCr NAIM, sin Salia i Habiba r. Gexval, rodjen 2.2.1967.
godine u.sel'u Breanloa, bpstina PrlStina-- SAP Kosovo, Albanoc,
drSavljanln SFRJ,- aluzio JNA, zavtsio osnovnu Skolu, zapoalen na
poalovima l'radnia zadaoima partira .- Suvara u RO "Kosmnalac" u
Kaknju.u
j Ul. F. Dagdlbagovldn br. 50,
Kaknju, stalno
atalno jiastanjen
naatanjen u Kakn;)"u

^
;

jii j a

c lan SK J .
...-:

v,

'

'

'

*
,

.

r

-.

;

':

.;,:

*?

*''

"

l^;;-;* '.

^0^4,

.

sa.Kraaniifljen). su ostvarani prvi kontaktl poietkcro rdjeseca jula
.

nam^se samolni'cija'tlvno obratlo 1 pruSio bezb
,k
jednosno-intefeaantna sazrianja o pona,5anjtf i ak'tivnosti bezbjednos

1983. godina/ kada:

no-lntaresantnih/lica, kdja djeluju^B.-po'zicija albanskpgjjriaclonali
Take)

;',::

.,,.'.'..,•....

ii

.;:"'.'.,.

.

...„:'...: .'.
i

-.':"

-

:v;

>.y

...:.,.

....

iiyo

jieu brace GaSi Besnika i Hodija, vlnanici snniostalne pakarske rad.
nje u Kaknju, Hadri Arslanija, vlasnika Bamostalne poslastliarske ra

dnje u Kaknju, te Osmani Aziza, portir u P.0 "Vranlca* u Sarajevu,kao
i druga lica sa kojima se navedeni druSe. Krasnidl je naveo za bradu
GaSi da au veoma lukavi 1 "zadojenl" naclonalisti koji u svojoj rad
njl alu5aju"snimljene pjesme na albanakom jezlku koje velieaju Alba
nlju 1 albanski narod", te da govore da ae "Albanci raoraju borlti zr.
svoju republiku",

1

da vrlo Sesto, kado 3e nadju u prlsustvu nilicio
a to lm ujedno

nara "na albanakom jezlku govore Xivlo Ramlz Allju"

,

.

.

CUVARI JUG OSI -AVr.TR

*'"'

-

.

SURADNTCT UDBF,

IJ

BIH

:

pbre^' 'toga/^a'BM'tfl'Ti^
aaznanja o komentarlma Osman'i Azizai kojl je Vessano za aituaci
ju na Kosovu, govorio da je "Rankovld na svakom koraku tukao i ma
ltretlrao Albanca 1 za najmanju uSlnjenu gresku", lsti£u<Ji da ga
je "Rankovlcevska polioija lstukla, sklnula gola 1 takvog tsprebi
,

janog baclla u snijeg r samo zbog toga Sto je kuplo orugja". a da
ljero druSenju sa Osmanljem, Krasnitfi nam je prenlo neka nove lzja

ve Osmanlja, kada je tvrdio da su "Srbi ti koji zagovaraju bratou
bilacki rat, a ne Albanci", te govore<51 o drugu Tltu rekao "da je
on najvedi krivac za sva ovo Sto sa danas kod naa u druStvu deSava"

0b2irom da Krasnidi posjeduje objektlvne 1 subjektlvne mogudno
sti da 1 dalje pratl neprljateljsku aktivnost GaSl Besnlka i Hodi
ja, Hadri Arslanija, Osmanl Aziza, da snima krug Ilea sa kojlma se
to da je samoinicijativno izrazio
kao 1
navedenl du2e
.
,
ielju za saradnju, predlaieiao da se angazuje kao saradnlk pod pseu
."

donlniom "Namik"

Dana, 19.1.1989. godlne

^fcsaaFr

ODOBRENJE
Na osnovu Slana 46 Pravila o radu SDB odobravan - ne odobravam
angazovanje KRASNldl NAIMA za saradnlka u zetnlji, pod pseudonlmom
"Sarnik"

ZB n±ca. I0J.

m.

CUVARI J UOOSL

1JUBEU BIH

KULENOVIC,
1931.

-

(Dervisa) Uzeir

-

"Domacin"

Bos. Petrovac

Sodjalltigtai BepublUa Bosna 1 Heicegovina
PEPUBLICKI SEKREEAKUKT ZA WUrRAfiiJE FOSIOVE
SLUZBA DRZAVNE BEZIUHXCCTI
CENTAR ZOIICA

UNTJE

R?DA:001, 004, 029, 010, 090
Op. radnlk: Nitola petric

-_

R£^-

'

c

I

-^l-

.

X-*"i

„ M ..\

PRIJEDLOG
za brisanje op. veze na osnovu Clana 51 Pravila o

radii

SDB

i

tafke

5

Oputst

va o dokunentaciji u SDB.

KULHOVIC UZEIR, sin DerviSa, rodjen 11.12.1931. godine u Bos. Petrovcu,
stalno nastanjen u Zenici, Ul. llasna Iaoe Zahtrcwiiia 3, ozenjen, Musliman,

drzavljanin SJXT, zavrSio utlteljsku 5tolu, radio u KPO-u Zenica na mjesto
§efa odsjeka za prijem i otpust osudjenika, odakle je penziorusan, clan SKJ.

KulenovKS se tartsti od juna 1978. godine too op. veza

peri

pseudoninicm "Da

nafln". Usrojeren je na obradi operativno interesantnih osuijenifci svih fcatega

rija toji prllltem dolaska na izdrzavanje kazne prodju kroz prijsrro odjelje

HO

nje

Zenica.

U dosadaSnjim tantaktima pruiLo je viSe bezbjednosno-interesantnih podata

ka o djelowanju

tzv. politiSdii osixijenika,

o njihovom grvpisanju

i usposta

vljanju veza sa drugira osirijenlcima.
Oheijun da ne postoje objektivni uslovi za njegovo daljnje ar.gafcvanje,kra
jera

proSle godine je penzionisan, predlaSano da se op. veza "Donvacln" briSe lz

cvidencije aktivnih op. veza, a dosije uniSti u Centru.

Koruci, 11.1.1985. goaioe

CUVARI JUGOSLAVIJE

-

SURADN1CI UDBE U BIH

LUFTI,

(Halita) Sahiti

1952.

Glogovac/Kosovo

-

-

"Safir"

'•«*

SEPttBLICKI SEKEETAEItfAr ZA taTOTEASHJE POSLOTE
"•.--'SLUZBA DRZAYHE BS23JEDIT03TI

CEHTAR ZENICA
LIHIJA RADA: 03
Op. radnik: Petric Hikola

^
_

.,_,
.^broj

A _ /^ o
._^^J

.

PEIJEBIOC
za angazovanje saradnika u zenlji na osnovu ciana 46

Pravila

o radu Sluzbe drzavne bezbjednosti i taSke 5
tstva o dokumentaciji SDB.

TJpu

LUTPI /Halita/ SAHITI, rod j en 24.3.1952. godine u Do
njoj Koratici - SO-e Glogovac, SAP Kosovo, Albanac neo
zenjen, zavrsio osaovnu Skolu, stalno nastanjen u mjestu
rodjenja, sada na izdrzavanju kazne u KPD-u Zenica,
su
djen na 8 godina i 6 njeseci zatvora zbog poSinJenog kri
vicnog djela iz 61. 205 KZ-a SAP Kosovo, kaznu po5eo izd
rzavati 14.3.1978. godine, a u KPD Zenica doSao 24. 10.
1979. godine. Kazna mu istice 13-8.1986. godine.
,

Lutfi Sahiti je u dosadasnjim kontaktima sa Sluiboai
davao provjerene podatke o neprijateljakoj djelatnosti i
namjerama albanskih iredenti3ta, kao i podedinih ustaskib.
terorista u KPD-u Zenica, a posebno iredentiata Rukici Ade
ma, Ljatifi Paika, i Tefika, kao i Pehar Miljenka i Hovako
vie Ivice.
Mada jo u po5etku izdrzavanja kazne bio osudjenik sk
Ion bjegstvu i neradu, strucnim vodjenjem i ukl ju£ivanjem
u Skolu Doma postao je primjeran osudjenik u avom preves
pitnom kolektivu, a u kontaktima je tacan i konapirativan.
Do sada je uz tacne podatke, c nepri jateljskoj djclatr.03
ti albanskih iredentista, ot:-:rio i dva pakusaja boeestva
iz tl-D-a Zenica u koje je i sa= bio unijesan, a raci aogu
cnojti kompronitovanja uz r.a! pri.stanak izdrzao je i kaznu
,

SURADNICI UDBE U BUI

Cijene6i njegovu apremnost da pomogne Slu2bi, kao I objje '
ktivne mogucnosti 2a prafienje neprijatelj3lce djelatnoati osu
djcnika u KPD-u Zenica, usmjeren je na grupu albanskih irede
ntista i njihove veze medju ustaSkic teroristima . Lntfi'je
ozbil;Jno prihvatio zadatke, redovno se javlja i daje tacne
podatke, a iz kontakata aa njim ocijenjeno ja da posjeduje
objektivne i subjektivne mogucnosti ze saradnju pa ga predla
iemo za saradnika u zemljji pod pseudonimom "Safir".
Zenica, 19.1.1981- godine.

ODOBEEHJE
Ha osnovu 51. 46 Pravila
radu SDB odobravam - a«""o4«b—
rave* angazovanje Lutfi Sahltija za saradnika u zealji. Dpit
nik aa potrebaim podaciaa dostaviti III aektoru SDB BSUP-a SE
BiH.

IE

MUSA,
1935.

-

-

SURADNICI UDDE U

(Idriza) Salih

-

I

"Cincer"

Vrsama / Gornji Vakuf

UPITNIK S
Prelim., ofcvo

3

line

1

Inu-

MUSA /Idriza/ 3ALIH

P SP ., d „„ lm

"CIITOEE"

Godina, mjesio, opStlna

Mjesln

i

1

SR

9-*. 1935. god. Vrsama, G. Vakuf

adrcsa boravka

G. Vakuf Potok bb.
Brafno stanje

.

oaenjen

11

N.rod-ost

1

Driayljanjlvo

8

Zanimanje (vrsia posla)

Musliman

privatni poduzetuik

!l

preduze£a gdjc

'

Jc

laposlen

10

11

gradjevinarstovo
Skolska sprcma, odnosna slrutna
krallfifcarjfi

".

19

^"i~i-.
num.

osnovna skola
-

"
hub.

H

--rrr':%„

"

.

LCI

UDBE U BIH

tia

dobrovoljjno;) •.03Ilovi'

*

muslimanski nacionaliatuj

I

f)

oil

u

k>

Da

II

jr

Nafin odrZav

npcrallviil radnlk dill

Verem Batoijaj

^G.^JiiP

.Verem. Bahrija

j

CUVAR I J UGOSLAVIA SUKADNICI UDDE U
-

OMERDIC,
1949,

-

(Demila)

Pulac

/

Dili

Muharem

-

"Fatih"

Travnik

SocijBLLiBti
Bepublika Bosna 1 Her
BEPOBLICKI 6EKEETAEIJAT ZA TJHUTRA£n,n3 POSLOTE
SLUZBA DHZAVHE BEZBJEMTOSTI
CENTAB ZENICA

Linija rada: UnutraSnja problematika
Op.radmk: Oner Busatlija

Eeg.br. t'

('*',

X

Bat™ eVT^JTJTtU

PRIJEDLGTr
brisanje op. veze u zemlji na osnovu clana
51 Pra
radu SDB i taSke 5 Uputstva o dokumeataci
ji
SDB
za

Vila

u

o

OMEEDlfi OTHAEEM, ein Bemila, rodj.
13.8. 1949- godine
s. Pulac,

SO-e Travnik, Husliman, drzavljanin SFBJ,
vjer
ski sluzbenik u 1Z, zaposlen kao gef kabineta

predsjednika
StarjeSinstva IZ u Sarajevu, stalno nastanjen
u Sarajevu.

B

A

Z

L

Z

I

OMERDie je angazovan kao operativna
veza "Fatih" no
vembra 19ao.godine u vrijeme dok je kao
imam radio u s.Pru
sac - Donji Vakuf . Davao je vise korisnih
obavijestenja
o kleronacionalistickoj djelatnosti
pojedinih lica u Isla
mskoj zajednici (Kaniza Zakir, Kqric Enes,
Neimarlija Hi
lmo i drugi), kao i komentarima u IZ
u vezi S a objavljiva
njem "Parergona" D.Susica, i neprijateljskim
istupima Boze
i Jusufspahica u Bugojnu itd.
S obzirom da je Omerdid po5etkom
1981.godine pre
selio u Sarajevo gdje se i zsposlio,
o cemu je obavijesten
Centar SDB Sarajevo, predlazemo da se
briSe kao op. veza
u zemlji.

Bugojno, I^.i:.lV-34. g odine

PREBLAZE:
Operativni radnik
Omer^ Busatli a

PASALIC, (Abdulah) Nijaz

-

"Pane"

1938. -Zenica

Soma ?tL i*rottt09tna
RZPVBLISXI- SBZXgTABIJAT
VtOTRiStJt POSLOVZ
CKMT/LR SLUlBI BSZBJEDOSTI
Srktor SDB Ztnioa
8ocrtfaliit{si3F%'p'ibiik a

U

Linija rada: oB9
Op. radnik: Stdiad Btlid

4-

Ma otnovu Slana SI. Pravila o radu. SDB

Vpuftva

o dokumtntaciji

u SDB,

podnoai »«

PRIJEDLOG
«a britanj* optrativne v**c u «««ilji

PASALlC BIJAZ, tin Abdulaha, rodjtn U.S. 1338. godin* u
u mjtitu rodjanja, ul. Bui* oar bratatva
i jtdinttva broi 4S, oltnjan, Hualiman, driavljanin SPRJ, TS - fakvlt*t BTZ, *apo»l*n u KPD-u na radnom mjtttu rtftrtnta BTZ-a.

Ztnin, italno na*tanj*n

Paialid j* korilttn od it* din* 1877. godin* na prikupIJanju obavj*lt*nja o ak'.ivnoati op*rativno~Cnt*r*eontnih o*udjtnika u IPD-u. Takodj* , bio j* angalovan i na uaititi proimvodnih pogona u proixvoir.c; ftdinioi m to*i iivot" od *o*ntualnog ixaxivanja aabotaia, -.avarija, poiara i *l. organitovanih
akaija o*udj*nika u Domu, kao i na otkrivanju v*na op. intarteantnih oaudjtnika »a xapoaltnim lioima u KPD-u Ziniea. Obxirom
oexa ixgubila poxiaij* koj* j* ranijt imala i da vii*
mogu<*na*ti da ovati op. inttrtsantnt oaudjtnika, pr*dla-

da j* op.

nij*

u

CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH

DOPUNE

I

PROMJENE

ro unTNim
'

Pf«u-<.

ttm

>« ,,..

V

PASALIO /Abdulaha/ NIJAZ

|

1

'

*«*-"

kad kattf

>.

"PANE"

TEXSr

uMila

PtOMJCNE

Isgubila ran'ije stefcene operativne pozlcije.
'

Dosije uniStitl

!

,

CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI

UDIir.

PASANBEGOVIC,
1948.

-

U BIH

(Latifa) Taib

Uriie/Zenica

Soc*:jalisti4ka Republika Bcsn: i Hcrccgovins
REPUBLICS! SEKRETARUAT Z.». UNUTRA5NJE POSLOVE
CEHTAR SLU2B1 BEZBJEDN0ST1
SEKTOR SOB ZENICA

LINIOA RADA: Enigracija
radnik:
M.rko P.i.jlK

R

Op.

,„,

b

5*?»m evld? 5f

" .'WCj

PRIJEDLOG
za brlsanje saradnlka u
la

o

ino^transtvu na osnovu ta£ke

Pravi

17

rsdu SDB.-za:

PASANBEGOVIC TAIB. sin Latifa 1 Nure, rodjen 7. 5. 1918. godine
Urije, Zenica, Husliman. driavljanin SFRJ, zavrSio Gazihusre
u Sarajevo
Filozofski fakultet u Beogradu - gru
pa jezika /engleski i arapski/, trenutno na pastoralnom radu u To
rontu - Kanada.
u s.

fbegovu medresu

i

Sluiba je sa Pa JanbegoviCem prve kontakte ostvarila 1977. godi
ne od ksda je pruiao bezbjednosno-interesantna saznanja o neprija
teljskcj djeletnostl lica okupljenih oko IZ-a koja su djelovaU sa

pozicija muslimanskog nacional izaa , a od januare 1979. godine mg*
zovan Je kao op. veza u zeralji pod pseudonimom "Oervii", ali je ne
njegovu ielju saradnja oreMnuta poCetkom 1980. godine i brisan je
kao op. veza;

Sredlnom 1982. godine, uoCi PaSanbegoviCevo; odlaske ne pastora
lr.i rsd u Toronto. Kanada, Intenzi vi rani
su kontakii ns kojia»
je
PaSinbegoviC pristao na ponovn-j saradnju na planu praCer.ja neprija
teljske djelatnosti ekstr»mn» muslimanske emigracij- u Torontu.Tox.
prilikos! nu je det ksnkretsn

instruktal 1 dogoviren naCin odriava
kontakt. pis-neno i telefonska vez?/.
skladu
datim instmkr.1 jama PaSanbegovK se od kraja iuna 1982.
3 odine
?ridrzavap do«ov?rer<ih *ad>taka
blagovremeno
na dogovoreni
na
iin sbavjeStavao o neprijatel jskoj djelatnoiti »kstremista
Reis
nja ve?e /neposredni

'J

sa

i

*e

r'na. Ka-aciC Hssana. Pur»koviC dr

.

Asafa. KeranoviC Esada

i

*r.

i

I

CUVAR1 JUGOSLAVIA

?a je juna

-

SURADNICI UDBE U

godine anoaiovan

1983.

><

inostnar.s tvu pod

gidir.e rcdovno se

jivljao sa ksriz

sai-ajnik

k.»o

pseudotnraoTi "Derv'J".

Od tads pa do pcfetka 1987.

nim beibjednisnc-interesaninim sazranjiraj
nis oke HIC-a

ostalth

i

j

Toronto, koj» su poivrdili

1*vor« SDR SSIJP-*

eks trennst ima "kupljc

o

drugi izvori ,'iz~edju

i

SID-*/.

i

Nakon ovoga, siradnik se rijcdje javljao zbog leieg oboljenja
slna, a Izraiavao je
je pa su kontaktt

i

strah od rcpresivnih mjera kanad^ke no

postali "-jedji da b>,

i

1

i

c

pored uputcnih pi:ama

i

telefonckih raigovors salvia prasuli.
Imajuii

u

vldu navedeno,

radnlk u Inestranstvu,

SaradnU nijc upcznat
nlti

predlaic™

si

"DervIS" briie kao sa

se

supUlnijim njeramj

SDB prena njetnu in! obaveza.

irlju biti

njegov rtosije vni'ti.

a

i

rjdnjan; SU-zbc,

"Oervii" if po prvora d?lasku

upozoren na obavezu iuvanja tajnosti

Zenlea, 16.10.1990. god."

P R E

D

l

-J

ze

kontakata sa Sluibon.

A

2

E:

NACELNJK SF.KTCRA
Vesclin $t«ni<

S A G L A S A N
P00SEK.°.ET,«.R/2A SDE

Sredt^'

fyyt

R E

E

8

Na ssnevu taike 5

PraviU

N J

{

r»du *08 edoSravam brisame i: akti
siradniSke mreie PASANBEGOVIC TAIBA, koji se vodi pod pseudoni
mora "DerviS".
o

r.e

0DOBRAVA
REPU8L1CKI SEKRETAR ZA
UNIJTf^fO'E P0ST?VE

E-SUKADNICIUDBEU]

PLANA,
1955.

-

(Redzepa) Hilmi

kmn
::

-.v."--

..-:

.

-

'

Azam"

Pristina/Kosovo

-.-

;

•turn

mwn«ni •*>""

CZWTAK tZMICl

LJtZJA MAS* i Of*

< Oil

Mtg. br. » Datum ,*ld.

SV3T
tf.ifltr"

PBIJEDLOQ
mm mmamMowmnjm laradnit* u •#!/< na etnewtt Slmmm it
I< a rad» *0I <

tmSU

S

ProW

Opttft+a m deXmrnsmtv-iii SSS.

tiAMA /&*di*pm/ tarn. r*dj«» t#.s.z»*r. 7o<Km
•«! £#
iXo'Udi, MO-m rrilHna, itmlnm M*t«>i m PHFt<«<
#/rf,
il*««. ii*«»I/«i«<* $TtJ ,mM*m}«n, *a*vUo irtdnjm tr;mfti
*%«!„ ««4«
i*d*?M*mmjm (um
XPV-k tenia*, mudjg* mm It
««« HZ
9 0dimm m*v*M a>«? pmHmjmaem kHH9%*g djmtm
M«< «. «# XX MP r*»0M. «**<• ,« 0kr*r«< «tuf > VrtMHmi
X l«/fl. «<I 14.4.1m. ;•<*<*# * Mb dotmo U.t.ltSl. godinm.m

»

m

<

kaana mm rmiotne <»U8* i.e. It $6. godimm.
* m m I

| <

?:««

«il«i /• « dommdmlmfim k&ntmkHma ta BluTbem A*o mitt
tmSmik < ijmUmiinm pr*wjii*ntk p*dmtmi.m • mamJ* nam i mmprt

JmUlJ»k*J dJmlmtnomH mlbmmkih HiiniUita < irmdmmttmtm m
ZPD Untomt DmrwiH 9alj<jm, Imljmm Wuwtmfajm, AhmtU SXndsm,
LmpaJ* rmdilm, i IjuMi «•/•».

» p«(piMit( priammjf *w /• <y«lo, « *ai« »* dm dm mm
I mblmUmm. Umma j« opt* nan i kontpirartmmn, _BIU**
irmtmm&<**C.-K-/££:l<-i t X/*S»7 **# jr« pWk»otai« < 'prtprmmm

rimna
kmmmm
jm

biH

jm* mm omtmarilanjm •*p»t»««ifc «i.Xjm*m.
PaU mm
fcow*J»#t>f< tadaH na pradmju MtprijaUljmkm djmla
tnotU albantkih naeionalimta i tr»d»nti»ta u Dcmtc i njihorth
vena mtdju, umtalkin ttrorittima.

m

CUVAK1 JUGOSLAVIA

-

SUKADMU UDBH

U B1H

Mm m*kmnm*m tamUmkm r*d*mn> detail imtimtirajmdi n* kmnmpi
torn tmitlu daj* < ivojm prljmdlegt ma naradn*
kontakt*. Shvata odgo*orno»t i t*Unu datlh mm obavma. Mm tra
ii pretuuitug* , iru*4V fto bi i*Ho dvf.t potjrf ta rodbtnom {
r*tl*no»ti-, pa u

tlobodrtH poijtttt ta mttprugom.

Cij»H*di njtgov Hfna klclitttt, mttbjtkHvn*

i

objtkt<vnm

mogudnomti ta pradtn}* n*prijat«lj»ka djmlatnotti albantklh <r<
dintitta, kao i volilni fakter da vomognt SluXbi , prtdlattme ga
ta *ar&d*{k2 ir.fsrmui^ra u Mimlji pod pttudonimoi 'Jlmrn',

PRZDUZg Qp.KAVlIt:

Ztn<ea, ».ll.l8i3. godln*

la oihopu

Hana

48

Pravlla o radu SDB odobravam - n» odabra

va* anaalovanU PLABA SIlMIft ma maradnika u mtmlji. Vpitnik ta
potrtbnim podaaima dottaviti III mtktoru SDB RSBP-a SR BiS.

ttniea, $.lt.lttZ. godint

fn

'

,.& XitocLtltiCEIfBA:

Madtn Anld

,

c

CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBt U BIH

RUK1CI, (Hamita) Adem
1943.

-

-

"Rade"

Glogo vac/Kosovo

Joci^ali.itioka ftepublifca Bosna i Hercep-ovim
EiEPUBLICKI J.KK iitTAKIJA? £A UHUTRASNJE
UKUTRASNJF FOJI.C
FC'I.fi-.
a

K$#

bs::av;:s sszbjedncj
CiHTAS 2ENICA

LINIJA RADA: Of
Op. radnik: Pctric HiXola

R ec . tr. V-866
Datua cvid. ££-4ijun-?8-

PRIJEDLOG
za brisanje op. veze no oanovu 51. 51 Pravila o radu
oDB 1 ta£ke 5 Uputatva o doktunentaciji oDB.
HUKlCl ADEM, sin Haslta, rodjan 20.8. 19^3. godina u

Vrbovcu 30-e Glocovac, 3AP Kosovo, atalno naatanjen u Glo
eovcu, sada na izdrlavanju kasene u KPD-u Zenica, audjen na
9 godina zatvora zboe ^ocSinJenog kriviSnog djela it 61.
118/1 KZ-a, neoJenJen, po lanimaaju nastavnik.
R a z 1 o g 1

Kao op. vom pod pseudonimom "Rada" Aden Je angaiovan
u Junu 197S. ROdino, aa nepomenoit "u pro\'oravanju n
Imao Je
dobre pozicije zu pra6enje neprijateljako djolatnoati alban
Bkih iradontlutn CljaJ Binaka /00/ i Mala J Bediapa /00/, no
do sada nije davoo iuteresantDa aarnanja o njitovoj djelat
nosti ncpo .in iaW nolidariaao a njinw i dru e lm iredantiati
aa, pradlaie sc nJoe°vo brisanja kao op. ve:e, obzii-om do
ir.bjagava jarudnju, a tretirat ce s« u buduce fcoo van alba
/?: .£-*.-^w
,;;-": '::/'':
nokib iradent iatu.
'

.

;

Dana, 15. 11. I960.

FREDLAiE ^Op.^RADNIKi
Ferric 'Mlko&a
'

1

Ha onnovu

o a R E N J E

i/

U

r

.

.

1

tor«vam briuanj.) iiukliM
"Radc.".

'

'

v

'•

'

1

Piavila o radu JD3 odobravuc -oe.odo
Adcma kao op. ve*a pod pueudonlmoa

/

|

NACELMlK.drtlTRA:
Madoh kiAt

CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH

SIJAMIJA, (Mehmeda) Izet
1958. - Guvna/D. Vakuf

SECTOR SDB ZENICA
LINIJA RADA: 029
RadMk: 76500

a

radu SDB

Reg. broj; D-5672

Datum evid.

eSta " ak saradnJe sa "radnlkom

V

^/f.^

zeml j1 na osnovu ta£ke 17 Pravlla o

SIJAMIJA IZET, sin Mehmeda, rodjen 1.11.1958. godine u s. Guvna, D.
Vakuf.
MusHman, driavljanln SFRO, dlpl. pravnik, zaposlen u DP "Slavko Rod1<5"
u Bu'
gojnu, stalno nastanjen u Bugojnu.
:

-;

Kontaktl Slufbe sa Izetom uspostavljenl su oktobra 1985. godine
u cilju pro
vjeravanja podataka o protivustaynoj djelatnostl Ilea koja su istupala sa
pozi
cija. musllmanskog naclonallzraa. S obzlrom da je kontlnuirano
i tajno pruZao po
datke, koje smo provjeravall preko druglh op. uporista. o djelatnostl
bezbjed
..nosno-lnteresantnlhvllca, aprUa 1986. godine sa njim je uspostavljena sarad
"•"
'hja '-1;dat Hid
..;'-..•..
J.;,.
.

Nakon toga preteZno je usmjeravan preraa, sada brisanoj obradi M.M.
1z Bugoj
na 1 llclma u vezl. U torn perlodu redovno je pruzao bezbjednosne
podatke za po
menuta Hca CIJa je djelatnost Imala protlvustavna obiljezja. Intenzivno
obradju
juCi djelatnost pomenutlh Ilea 1 redovno anallzlrajud prlkupljena
obavjeStenja
nlsmo doSH do podataka o njlhovoj tajnoj 1 organlzovanoj djelatnosti
usmjerenoj
na nasllnu promjenu ustavnog poretka. tako da je nad ovim
licem i njegovim veza
ma prestao op. tretman.
S obzirora na navedeno, kao 1 to da objektlvno
ne postoje uslovl za njegovo pre
usmjeravanje. predlazemo prestanak saradnje. s t1m da bi se i
dalje
stlo kao op. preventlvno uporiSte po mlkropodrucju.

IE

-

SURADNICI UDBE U

]

SLIPAC, (Mehmeda) Esad - "Riter"
1953. - Dizdarev Han/Glamoc

M

CBNTAR.

UPITUIK

S

SLIPAC /Mehmeda/ ESAO

"Riter"
opium sk
nunc drlariunc

Go4>ni. micitD.
i^'llt* (ri

i

g.g.ig sa.Dfzdarev H an, SO-e Glamoc
Selo Prusac, D. Vakuf

Oienjen

Musliman

ZavrSio medresu

tt gdle

rt

upotlea

Vjersko- prosvjetnl referent u 0. Vakuf

Vjeska Institucija

D*

II

K

Cl«n

5K

;

(.UVAWJUlil

1.1

.

I

1

UULI-hlBIH

,;Snktor SDB Zanloa

DetaSman-Bugojno
Op. radnik: Omer BuSatlija
Linija rada; 03

Dana, 12.12. 1988. god

PUN

KORISTENJA SARADNIKA
"RITER".-

Prvi kontakt sa "Riterom" Sluzba je imala pocetkoni sep
tembra 1988-godine i od tada je dao vise korisnih saz
nanja o^bezbjednosno-interesantnim gibanjiraa unutar IZ-a,
te o-drzanju i ponasanju pojedinih bezbjednosno-intere
santnh lica koja istupaju sa pozicija musliinanskog naci
onalizma.
,

U narednom periodu, kroz intenzivnije kontakte, "Sitera"
cemo usmjeriti na:

dalje priblizavanje Mlaco Dzevadu i Bufcic Muhamedu ideo
loSkin vezama MLivo Muatafe, POO ovog Sektoraj
,

pracenje drzanja i ponasanja fiepalo Huseina, POO ovog
Sektora, zbog djelatnosti sa pozicija muslimanskog naci
onalizma, koji je nastanjen u s.Prusac-D.Vakuf (gdje
stanuje i saradnik);
pracenje svih bezbjednsono-interesantnih gibanja i poja
va unutar IZ-a, a posebno ona koja ae odnose na ponavu
"Proglasa"
da nam dostavlja bezbjednosno-interesantne akta koja Star
jesinstvo, kao i drugi organi IZ-a, budu dostavljali na
adresu Odbora IZ-a u D.Vakufu.
"Ritera" cemo, ukoliko ocijenimo da aa to postoje objek
tivne mogucnosti, usm;jeravati i na druga lica sa podrucja
Detasmana koja istupaju sa neprijateljskih pozicija.

Kontakte sa njim ostvarivat cemo neposi-edno i telefonskim
put em, te u tic prilikama, zavisno od situacije i pot
reba, davati nu konkretno zadu/enja po navedenim i dr
y.adacima.

SMRIKO,
1941.

-

(Saliha)

Abdulah

-

"Metan"

Kozarci/Zenica

W!TfIFs
1

Preilme, oCevo tme

2

*».-..

:

Imc

1

SFiAlKO SALIHA.

,3,

i

4

1

adreu bonvki

(prebivaliSla)

Narudnost

Kozarci SO-e,Ze"hica
oaenjen
.

'

„-

„/

6liflifl|*nitVO

:>

17-9. 1WL. god. Koaarcima SO-e Zenica

drxava)

Mjeiio

Brafna sUn|e

'6

.-•.

t

;/>".;"

Sekretar ru&rdka - Stranjani
-Ekonomski tehnicar

Zanlmanje (vrid posla)

Nazlv 1 mjcao uslanove 111
pteduzela gd]c |c zaposlen

EMU" -

Zenica -"Bte^aSadani

\

:.

VnU

Hadarstvo

fgrana} djclttnoill

'

"-.-

fc*i[|llkflrlj»

«.

Znanjc stranih jczlka

Individuals osoblne
.

13

14

ABDUIAH

"KEIAJT"

Oodina. mjcato, opSUna 1 SR
rodenji (zi stfine drzavljinc

Da

II

}c flan

PoLlacl tz

sklonostl

SK

drug«
vezane za proSlosI

proslostl

15

keraJctertillkc

t

SSS

,,

CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U

Bill

Dopiinei promjefne
po upitnikti S

1

Preilme, ojevo Ime

3

Pseudonlm

1

Ime

SI1RIK0
"

Rednl bro) pllin]i

kod kojeg
"'

]c

(

SALIHA

KEEAN

A3DULA.H

PROMJENE

TEKST

nuUli

)

T

protn|eni

:

Dekonspirisan - dao pismemi xzjayu protiv Najetovic
Hazima,- eutora kuka still 'tarstova.; tretirace se kao
op. veza.^t
.

:

: .

-.

wA y
:

...

.--.

T;'t"-\

v

':"

'

:

•„•.•'"
'"

':

-

v ^i-

.;

&

"'*

'

V*'"'

Zenioi
PROMJENU

IZVRSlO:

3oV.gric

'.tevo

STUPAR,
1964.

'"tat,

-

(huseina)

Asim

-

"Alija"

Jastrebac/Zenica

otrro

1

In
UliPiB (Hut.!..)

rodju]* lu

txiu

<ir».*l)i

Z.

1

.

asm

19E4 pod .selo Jistrebic

Zenlci

,

selo KlopJe

ttUrlluitn

IV

Tr«u Iftua) 4j«UtntMtI

gldina Hedrese

u

Sar*Jeru

,

Jen tea

7

I

Reg.broJ:
Datun evld.:

za

V- 49* *
L- X

M

angalovanje op. veze, na osnovu

driavne bezbjednostl

1

{Una 46. Pravlla o radu Sluibe
taCke 5. Uputstva o dokumentadjl u SOB.

STUPAR ASIH, sin Huseina 1 FatUe r. Tut«1C rodjen
2.1.1964. godlne u s. Jastrebac. SOe Zenlca, stalno
nastanjen u
s. KlopCe - Zenlta, utenlk IV godlne Hedrese
o Sarajevu.

Sa Stuparon Je ostvaren prvl kontakt
7.9.1982. godlne
kada nas je obavljestio o nepri jatel jskoJ^djeletnosM
Miionc Snneta 1z Ma.l1na.fcnd TrsvTTits. uCen'ik" IV razreda Kedrese
1
Cantar Lait 1z VHegrada, takodje uienU IV razreda
Medrese. Od ttda sa Stuparon iii nastarljenl kontakti . kojo. prllHon naa
e
prtizlo bezbjedJ
nosno-lnteresantna sazninja o ponaSanJu 1 aktlvnostl MehtIC
Hallla,
POO, Latta 1z Zenlce, kao 1 drugln llcl.i koja
djeluju sa pozUIJa

us11«anskog nadonallzna

1

U<ronac1ona11z»a.

Izaedju ost«Hh. izvcr nas Je redovno ..obnvjakftsrsc
ponaSanJu 1 tkt.1yflo«t< httt-i _\. M.o-interesantnlh Ilea kao
Sto su Iaaovie Fidll, 00, HakK Vehblja, POO. Ahmed Smallovl*. 00, Sallhspah1d OCeaial. latU Dze«ial
TralJK Kahmud 1 dr.. kojl su povreneno dolazlll 1 drzall predavanja u "lultan AhraedovoJ" dzamijl
„ ZenUI
kao
o njlhovlm kontaktina sa druoim
iclma
Nj osnovu dobljenlh
.

.

\

1
saznanja od Stupara. p1san<? su 2 redovne Informaclje
(br. o3-29 od 5.1.19P.3
godlne 1 o3-?Sl od 7.«.1«1?.1. iodine). 3 depeie <b r
o3-774 od 2. ?.!?<•jodine
->3-l od S.l.n'i. iodine, te o3-fiPo o<5 r..C.l""t.
aod(ne) i •
sluzbenlh zabilJesK
iitzbjednosno-l.itcresantnU. saznanjlna. f 3 potrebi. ijvor nam Je do-itavljao i plsane matcrljale ko.11
su korlitenl u
vidu predavanja, te prujao druqa Interesantna obav jettenja
.

.

i

u

.

CUVARI .IUGOSLAVIJE - SURADN1CI UDBE U BIH

"Dzemo"

SABIC,

(Izeta) Ilijas

1964.

Puhovac/Zenica

-

-

Linija rada - 03
Op.radnik: Zulflkar Music

Reg.brol: *J
Dat. evld:

1

-^^f
Z "i-^
f:

PRIJEDLOG
n

za brisanje saradnika u zemlji, na osnovu SI ana SO. Pravila o

du Sluzbe drzavne bezbjednostl 1 tacke 5 .Uputstva o dokumentac:
ji u SDB.

SABIC ILIJAS, sin Izeta 1 majke Nure r. SlSnan, rodjen

18,

1964.godine u s. Puhovac, SO-e Zenlca, Muslinan, driavljanln

SF1

ima zavrsena III razreda Medrese u Sarajevu, nezaposlen, stalno

nastanjen u Puhovcu broj 60, Zenlca.

R A

Z L

Z I

U julu 1984.godine, uspostavljen je saradnickl odnos sa

Sabld Illjasom. Od tada, pruzio je vise bezbjednosno-lntere6an
tnih saznanja za Ilea <Mehtl<5 Halil- POO, Spahlc Ismet- POO i
-

dr.), koja djeluju sa poziclja muslimanskog naclonallzaa i kle

ronacionaXizma. PruSio je 1 viSe korisnih saznanja za bezbjed
nosno-lnteresantna Ilea sa kojima je pohadjao Medresu a Saraje

vu (Topoljak ?ulejman, Sahinovic' Mlrsad t dr.). Krajett 1984.
godine, Sabic 3c otisao u JKA, kojom prilikom su ga drzali na
vezi organ 1 .-- :r.e bezbjednostl.
1

Medjutir, po dolasku iz JNA, Sable je izrazlo ielju da pre
F,a Sluzbora,
pravdajudl to time da ne naajerava da

kine kontakte

lje pohadjati M°dresu, jer zeli negdjc da se zaposli i da se

ozoni. Zatin kratko vrijemo honorarno radio je kao nocni cuvar
u TehniCkoro

skolskom centra

u

Zcnici. Obzirom da je Sluibi dao

CUVARI JUGOSLAVIA

-

SURADNICI UDBE U

Bill

ljeiio xieKo'liko razgovora Vciijea'da 'to potvrdi 1 na sudu,
Bto
je kategorldno odbio. Od tada, po«eo je da lzbjegava kontakte «a
SluSbom. Budu<«i da objektlvno viSe n'ema moguiSnostl da se dalje
angaiuje na bezbjednosnlm zadacima, predlaiemo da se Sabid Hi

jas koji je vodjen pod pseudonlfflom "Dierao" briSe lz saradnlfike

mreSe,

PREDLAlE:

Zenica, 15.1. 1987. godine

opeiAtivni radnik

odobre

n j e

Na osnovu dlana 50 Pravlla o radu SDB, odobrava se brisanje
saradnlka "Dzemo" lz saradnlfike oreie u zeialji.

Zenica;

A-/ Wtj->

,<

"

""%D

B R A V
)IK

A

:

SEKTORA SDB

SURADNICIUDBEUBIH

SEHAGANOVIC,
1920.

,;
:-

%.

Prri.mc.'nteia

Qodlna,

l-.i

Vint
'

"

m]t:slo, opStlna

t;

(

SR

1

DERVIS
:

'''

«iLbiz»-

'

'"'-

2o.6.i92o.god. u Solo Dubravica SO-a Vitez,

'

rodcnjs (za slfane drzavljinc
"

)

"Hafiz"

-

SeHAQAHQ

v v:

'

"Pscud'onlm

(Nazifa) Dervis

Selo Dubravica/Vitez

-

dilwi)

Micslo l^adrcsa'boravka

."Zenlot,

'

--

ZJJ...-l>j- '1;^,.-

:r-

,.

*

l.s

JHutvUman

;

.;.-''''

'

,'-

-

"

;

"'

.

i

ffi
i

-

.

I

;;.:

'-

-v

.

,

.

'

r
i

v

\

1
''rW.-iiNk'.ri:-.

i

1

-'"

'•:

"':'

sklonosu

;

.

>..

'

';';,;

:

\

P
'13

\

[4

Znan|c stramli jczlka

Individuals osoblne
mane, hob.

Da

II

|c

(Ian

.

SK

karakltfiatlki-

vczane ra proSlosl

djejlinlSno pozaaja arapski

konsplrativan

'

.

.

SIIRADNICIUDBEUDI1I

'

^l.lnll^Ufe-K

'"'

mualimuiski nacionalizam

I

Obrada na

tcoju Jt usmji'icii

Imamovid Jadil (POO)

,

I«hlrliegovld Diafer (POO)

i dr.

I

MJcsto, drjava

Mjcsec

"?

-I

Da

j

Siepen

II

kollm

I

svn|slvi

I

8«dinB upmMvanja

Jc koclSlcn

Wda'Hma

pnitzd.-innsti

Kojl na eprrjillr

(

sara.lnik

1!o$Hi §8«d-

Topoli Sead

CUVARI JUGO!

NIC1

UDBE

U

1

KAZALO SURADNICKIH IMENA
ABAZOVIC,

ABDULAHI,
ADILOVIC,

Amir

513

BEKTAS, (Huse) Munib

527

(Semsudina) Dzemal

445

BERILO, (Mehe) Duran

349

BESLIC, (Nuhana) Mustafa

276

(Fahrije)

ABAZOVSKI,

(Ferida) Feti

27

514

BILALIC,

(Bahrije) Resid

193

AGIC, (Hazima) Osman

516

BILALIC,

(Behrije) Resid

453

AHMETBEGOVIC, (Fehima) Mustafa
AHMETOVIC, (Sardije) Saban
AHMETOVIC, (Sabana) Skender

185

BOGUNIC,(Asima) Rasema

195

341

BOROVINA,

197

342

BOSTANDZIC, (Adema)

AJANOVIC,

518

BRAJLOVIC,

(Hasiba) Dzemala

AJDIN, (Mehmeda) Hamdo

145

BRKICEVIC,

(Mustafe)

AJKUNIC,

Abid

519

BUSULADZIC,

Hamde) Hazim

29

ALIC,

(

(Ibre) Seiko

(Juse) Ibrahim

(Izeta)

(Jusa) Suljo

Osman

(Muhibije) Edin

(Pase) Izet

ALIC, (Osmana) Munib

344

COCO,

(Huseina) Kemal

ALICEHAJIC, (Muharema) Resed

147

CABER, (Ahmeta)

ALIJAGIC,

261

CAJLAKOVIC,

AVDAGIC,

CAMO,

346

CAUSEVIC,

CELENKA,

275

CEUO,

BABIC, (Omera) Emir

521

CENGIC,

BACEVAC,

449

COLAKOVIC,

(Salema) Halim

(Nuriha) Vehbija

AVDIC, (Omera)

Bajro

(Bege) Salko

Ibrahim

(Hasana) Husein

(Sacira) Zikrija

447

AVDIC,

351

265

CERO,

31

528

356

343

(Aziza) Hajrudin

199
201

CERIC, (Ibrahima) Besim

ALIC, (Mustafe) Dzemaludin

ASIC, (Ferida) Zijad

Juso

(Behadera) Husein

36

530
532
278

454

(Sakiba) Akif

354

(Alije) Sabit

(Save) Tatjana

(Ahmeta) Salih

355

279

BAHTIC, (Hadze) Ejub

81

CORBO,

BAJRIC, (Muhameda) Muhamed

32

COSIC, (Hajrudina) Benjamin

534

CUKOJEVIC,

205

BALIC,

(Isana)

Abdulah

BECIREVIC, (Hasana) Abdulah

BECIROVIC,

(HaSika)

Ramo

BEDZETI,

(Ajeta) Ejup

BEGAGIC,

(Muje) Hafiz

BEGICEVIC, (Omera) Enes

BEGOVIC,

(Ale) Husein

BEGOVIC,

(Taiba)

Meho

187
82
451

84

(Uzeira) Husein

CAMDZIC,
CEHIC,

(Zenila) Tahim

(Ahmeta)

Edhem

(Husnije) Ejub

CEMAN,

(Hasana) Mustafa

523

DAUTOVIC,

525

DEDEIC,

(Sehe)

(Ibrisa)

Mehmed

Ismet

85

DEDOVIC,

(Avde) Nezir

34

DEDOVIC,

(Jusufa)

149

352
151

535

456
207

Esad

536

Muhamed

358

BEJDIC, (Hamida) Mersed

348

DELALIC,

(Halida)

BEJTIC, (Zajka) Zahid

189

DELALIC,

(Salke) Zejnil

BEKAN, (Osmana)

191

DELIC, (Ahmeta) Muzaref

Taib

203

360
458

CUVAKI JUGOSLAVIA

-

SURADNIC1 UDBE U BIH_

HADZIMAHOVIC,

DELILOVIC, (Agana) Ibrahim

538

DERVIC,

267

HADZIMEILIC,

362

HADZIMESIC, (Mehmeda) Murat

DIGLISIC, (Seida) Fuad

364

HAJDARPASIC, (Agana)

DIZDAREVIC,

366

HALILOVIC,

(Saliha) Becir

DERVISEVIC,

DUBRAVAC,

Alaga

(Sulje)

(Mustafe) Zlatko

(Sahzemana) Kemal289

(Cazima) Mesud

Raif

(Jakuba) Ibrahim

539

HALILOVIC, (Mehmeda) Fehim

DURANOVIC, (Ekrema) Hajrudin
DURKOVIC, (Huse) Sulejman

540

HALILOVIC, (Mesuda)

461

HALJKOVIC,

DUVNJAK,

542

(Osmana) Ahmet

(Agana) Avdija

DZAFEROVIC,

(Mujage) Mirsad

DZAMBEGOVIC,
DUKIC,

(Ahmeta) Omer

(Sadika) Dika

DULBIC,

(Ibre)

Mehmed

BULIC, (Muje) Salem

DULOVIC, (Ahmeta)

Sahin

DURAJ, (Muse) Hasan
EGRLIC,

(Juse)

Husein

EKINOVIC, (Ahmeta)

Faik

Safet

(Hasana) Suljo

HAMULIC,

(Ahmeta) Ismet

87

HAMULIC,

(Arifa)

89

HARBAS, (Muharema) Muhamed

Senad

281

HASANI,

367

HASANOVIC, (Muhameda)

283

HA§IC,

(Halita) Idris

(Safeta)

Bilala

Enes

460

HAVIC, (Hasana) Bego

285

HEGIC,

(Bahrije) Zeid

38

HELJA

(Zade) Jasmina

543

HERIC,

(Ibre) Nurif

EMINOVIC, (Muhana) Hasan

286

HODZlC,

(Atifa) Esref

ESPIC, (Avde) Idrizom

368

HODZIC,

(Hasiba) Camil

FESTIC, (Adema) Mustafa

369

HODZIC, (Mehmeda)

Ibro

FILIPOVIC, (Mustafe) Ibrahim

371

HODZIC, (Mehmeda)

Mustafa

GAVRANOVIC,

462

HOLJAN,

(Zahida) Sabit

(Derve) Bajro

GAZIBEGOVIC, (Mehmeda) Hasan

153

HRNJEVIC,

GLUSAC,

208

HRUSTIC,

545

HRVAT, (Muharema) Selim

(Murata) Sulejman

(Saliha) Suphija

(Sadika) Hajrudin

GRACANIN,

(Hasana) Hasan

GRACANIN,

(Hasana) Hasan

91

(Ramiza) Hajrudin

268

HUKIC,

GUSIC, (Mehmeda) Ahmet

288

HUSIC, (Avde) Mahmut

HADZIABDIC,

547

HUSIDIC, (Hasana)

372

HUZEIROVIC,

GROMLIC,

(Abdulaha) Fahrija

HADZIABDIC, (Mehmeda)

HADZIAHMETOVIC,
HADZIBEGOVIC,

Halid

(Edhema) Mustafa209

(Aisle) Adil

HADZIC,

(Ibrahima)

HADZIC,

(Islama) Aznaida

Hazim

HADZIC, (Muharema) Nemin
HADZIC,
Ml..

(Salke) Smail

HUBIJAR,

(Saliha)

Asim

(Sulejmana) Bajro

Jusuf

(Muse) Hamdija

IBRACEVIC, (Abdulaha) Muhamed

549

IBRADZIC,

374

IBRISBEGOVIC, (Hasana)

464

IBRISIMOVIC, (Sulejmana) Semsudin

93

466

98

(Alage) Serif
Zijah

IKIC, (Husnije) Enver

IMAMOVIC,

(Sulejmana)

472
474
99

Ekrem

560

CUVARI JUGOS

1

UDBF.

U

RIH

KRESO,

IMSIRAGIC, (Mehe) Hajrudin
INSANIC,

(Jusufa)

ISLAMBEGOVIC,
JAGANJAC,

Muharem
(Osmana) Mensur

(Dzemila) Hivizija

(Ibrahima) Enver

KRPIC, (Dedo) Sead

155

562

KUCI, (Bajrama) Murteza

401

564

KULENOVIC,

582

50

(Dervisa) Uzeir

292

KULJUH,

JASAREVIC, (Mehmeda) Mahdin

478

KURBEGOVIC Mehmed

403

JASAREVIC, (Hadzage) Nermina

480

KURTOVIC,

(Kasima) Enes

225

52

KURTOVIC,

(Velije)

Ramiz

300

LATIFOVIC,

(Zejnil) Jusuf

JAKUPI,

Nevzet

(Ferija)

JASAREVIC, (Mehdina) Muhamed

JELOVAC,

(Mustafe) Ramiz

JELOVAC,

(Mustafe) Senad

295

JOLDIC, (Mustafe) Abdulah

54

Camil

(Latifa)

104

LIGATA, (Smaja) Semso

227

Mehmed alija

106

Muhamed

405

215

LILIC, (Mesana)

JUSUFOVIC,

217

LILIC, (Sulejmana)

(Bega) Semso

485

LIBIC, (Sulejman) Hasan

JUKIC, (Dzemila) Abdulgafar

KABASI, (Mete) Causa

223

LUFTI,

(Halita) Sahiti

394

UUBOVIC,

KADRIC, (Mehmeda) Asim

566

MACKOVIC,

(Dervisa) Ismeta

KALAC,

(Abe) Iso

395

MAGLAJIC,

(Ibrahima) Fikret

KALCO,

(Asima) Senad

397

MAGLAJIC, (Mahmuta) Esad

KALFIC,

(Saliha)

KANLIC,

(Alija)

KADRIC,

(Camila) Ejref

(§ekvije) Ibrahim

229
56

58

MAGLALIJA,

(Sukrije)

Abdulah

231

219

MAGLALIJA

(Vejsila)

Ekrem

233

KAPETANOVIC, (Muhameda) Suada

220

MAGLIC,

KARAJIC,

100

MAHMUTOVIC,

Asmir

Murat

(Sulje) Zlatko

KARAJKO,

(Serifa)

Mustafa

62

(Mustafe) Mirsad

407

567

MAJANOVIC,

102

MAKSUMIC,

571

MEHAJ,

569

MEHMEDAGIC,

221

MEKIC,

(Mustafe) Hasan

158

296

MEKIC,

(Mustafe) Hasan

487

(Mehe) Hamzo

399

MEMIC,

(Huseina) Hamzalija

(Hetema) Esad

573

MESIC, (Mehmeda) Mesud

KORJENIC, (Omera) Asim

575

MESIC, (Muha) Emin

KOSO, (Adema)

297

MESIHOVIC, (Ahmeta)

576

MESIC, (Ahmeta) Ahmet

222

MORANJKIC, (Mahmuta)

(Hasana) Reuf

KARAJKOVIC,
KARIC,

(Nurije)

(Ibrahima) Rifat

KARIC, (Muharema)

KAROVIC,

Jahija

(Rasima) Lejla

KHATTAB, (Ahmeda)

KLANCO,
KOLCAK,

KOVAC,

Nurudin

Ismail

Idriz

(Mule) Hasan

KOVAC, (Muniba)

Suljo

(Abdulaha) Abdulah

(Osmana) Camil

(Bajrama) Hasan

MRGUD,

(Selima) Bajro

(Isljama) Sefki

578

MUFTIC,

(Idriza)

KRASNICI,

(Salia) Nairn

580

MUHIBIC,

(Jusufa) Mustafa

235

(Osmana) Mesud

KRASNICI,

KOVACEVIC,

108

302

157

110

114
112

Musatfe

409
160

Enver

116

237

Hajro

411

(Fehima) Sulejman

304

CUVAR1 JUGOSLAVIA SIJRADNICI UDBE U BIH
-

MUJACIC,

(Avde) Ismet

MUJAGIC,

(Ubeida) Kasim

MUJCINAGIC,

Muhamed

(Alije)

MUJIC, (Mehmeda) Husein

MULALIC, (Muhameda)

Zuhdija

MULAMURATOVIC, (Alije) Hasan
MULAOMEROVIC, (Dervisa) Osmai
MUMINOVIC, Ahmet
MURATOVIC, (Sakira)

162

RAMOVIC,

118

REKIC, (Mehe) Elham

131

305

REZAGIC,

314

Muhamed

(Asima)

(Mustafe) Nedzad

488

RIFATBEGOVIC,

Nedim

(Fikreta)

247

496

120

RIZVIC, (Fehima) Zijad

168

490

RUKICI, (Hamita) Adem

594

413

RUSITI, (Ru&ta)

415

RUSITI,

Idriz

169

!

(Rusita) Idriz

498

238

SADIKKOVIC,

417

SADIKOVIC,

MUSA,

(Idriza) Salih

122

SALCINOVIC,

Ekrem

64

MUSA,

(Idriza) Salih

585

SEJRANIC, (Fehima) Muhamed

502

NEZIRIC, (Ahmeta) Sead

307

SELMANI, (Raima) Osman

NIKSIC, (Dzemala) Hasan

308

SIJAMIJA, (Mehmeda)

NUHIC,

124

SINANOVIC,

MURATOVIC,

Hivizija

Salko

(Mustafe) Asim

NUMANOVIC, (Hasiba) Dzevad
OBARACANIN, (Alije) Adem
ODOBASIC,

(Hasana)

Osman

OKIC, (Muje) Zlatko

OMERDIC,

(Demila)

OMERIKA,

(Huse)

Muharem

Adem

OMIC, (Mumina) Sead
OSMICIC, (Hasana)

SMAILOVIC,

430

126

(Alije)

Ahmed

SMAJIC, (Huseina)

310
164

SMAJLAGIC, (Muharema) Sead
SMRIKO, (Saliha) Abdulah

598

250

Alija

(Dervisa) Seid

588

(Hasana) Hadzan

252

Besim

434

SPAHIC, (Smaje) Hasan

504

590

SPAHO, (Meha) Fehim

254

312

STUPAR,

Asim

600

(Ibre) Ibrahim

320

(huseina)

128

SUBASIC,

SULEJMANI,

PIRIJA, (Nezira) Mujo

243

SUUIC,

(Destana) Afrim

(Abdulaha) Halid

177

505

592

SULJIC, (Muharema) Asmir

137

245

SABANOVIC,

322

(Becira)

Adem

422

SABIC,

PORIC, (Mehe) Husein

129

SABOTIC, (Elmaza) Remzija

PRSTE,

493

SAKOVIC,

494

SAPCANIN,

(Sabana) Ferid

70

(Saliha)

242

RAKOVAC,

316

Saban

PERVANIC, (Mubekira) Aldo

Omer

432

(Alije)

PEZO, (Omera) Senad

(Izeta)

136

SMAJKIC,

SPAHIC,

(Redzepa) Hilmi

Muhamed

587

420

PLANA,

(Hasana)

418

PANDZA, (Muhameda) Dzemal

PODRUG, (Osmana) Alija
POUAK, (Saliha) Dzafer

175

596

PASALIC, (Abdulah)

(Esada) Faruk

595

SKENDEROVIC,

SORLIJA,

PAVLOVIC,

65

Izet

Mehmed

SLIPAC, (Mehmeda) Esad

SOFRADZIJA,

(Latifa) Taib

133

240

166

PASANBEGOVIC,

500

491

270

Nijaz

Mirze

(Dervisa)

(Halila)

PALIC, (Muhke) Amer

Ferid

(Mustafe) Djelil

(Serifa)

(Izeta) Ilijas

(Velije)

Rukija

Asim

602
171

173

423

CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE D BIH

SEHAGANOVIC,

(Nazifa) Dervis

SEHAGANOVIC,

(Nazifa) Dervis

SEHIC, (Adema)
SEHIC,

Teufik

134

604

428

(Ismeta) Aisa

424

SEHIC, (Ramiza) Mehmed

426

SEHOVIC,

323

SEPER,

(Sabita)

(Serifa)

SEREMETI,

Ahmet

Besim

67

(Sabana) Kajtaz

SLJIVO, (Smajla) Malik

SUIVO,

69

(Zaika) Hairo

248

SOLJIC, (Ibrahima) Jumiz

SOSE,

325

(Salika) Zulfikar

326
328

SPIRITOVIC, (Mustafe) Hamdija

435

SUKO, (Mehe)

330

TABAKOVIC,

Salko

(Mehraeda) Fikret

139

TABAKOVIC, (Osmana) Dzemal

179

TALAKIQ

(Sulejmana)

Muhamed

141

TALIC, (Abdulaha) Nesiba

436

TALIC, (Ekrema) Samir

438

TANOVIC,

439

(Asima) Azijad

TATARIN, (Avda)

Zijad

255

TINJIC, (Mustafe) Senad

507

TOKIC, (Ahmcta) Mustafa

509

TRTAK,

440

(Salke) Mustafa

TULE, (Mehe)
VARESLIJA,

VELAGIC,

Ibrahim

(Sulje) Fadil

(Husnije) Halid

331

72
142

VELIC, (Camila) Senad

442

VOLODER,

333

(Jusufa)

ZAHIROVIC,

ZATEGA,

(Ibrahima)

ZENICANIN,

Senad

(Zaima) Esad

(Sunje)

Ahmed
Mehmed

ZUKIC,

(Becira)

Miralem

ZUKIC,

(Smajla)

Hasan

74
335
181

337
75

ZULIC, (Mehmeda) Dzemal

257

ZUNIC,

Ahmet

271

(Hasana) Smajl

77

ZUZO,

(Hase)

CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDDE U

Bill

UMJESTO POGOVORA
(iz

recenzije)

Rukopis knjige dokumenata "Cuvari Jugoslavije
Hercegovini" sastoji se od
jetisu

epetsto) stranica.

nicima

Udbe

iz

cetiri

U prva dva

nalaze se dokumenti

s

bili

suradnici

dokumenti uglavnom

dijela su

redova hrvatskog naroda u Bosni

drugih nacionalnosti koji su

-

Udbe u Bosni

e ukupno imati priblizno 2.500

dijela koji

Hercegovini

i

zaduzeni za pra

enje Hrvata.

podacima o suradnicima Udbe

iz

te

U

s

Udbe

o suradnicima

em

tre

dijelu knjige

uglavnom redova muslimanskog

(bosnjackog) naroda, a u cetvrtom dijelu su dokumenti koji se odnose na suradnike
iz

i

(dvi-

podacima o surad-

Udbe

uglavnom redova srpskog naroda. Unutar pojedinih dijelova dokumenti su razvrstani

prema pojedinim

sredistima Udbe, a unutar toga abecednim

redom prema prezimenima

suradnika.

Na

temelju dokumenata saznat

podataka

koji

sluzbi te

-

e se ne

e govoriti o organizacijskom

sto je najvaznije

-

i

samo imena suradnika nego

i

niz drugih

operativnom ustroju jugoslavenskih tajnih

o koncepcijskom okviru jugoslavenskog komunistickog

rezima.

Budu

i

o

se radi

objavljene povijesne grace.

knjizi faksimila

Me

dokumenata oni

daleko nadilazi uobicajena izdavanja arhivskc gra

nedostupna

I

doga

i

-

i

vrijednost

e,

jer se radi

o gra

i

u

koja je dosad bila

izravno osvjetljava najosjetljivija pitanja povezanosti neposredne proslosti

em

napokon, u op

alo

e imati status

utim, potrebno je naglasiti da knjiga svojom vaznos

ma koliko se

drustvenom poglcdu, knjiga dokazujc kako svako zlo koje se

konspirativno odvijalo

dati svjetlo dana. Jos je znacajnije sto se to

pouka i upozorenjc svima

koji

i

namjeravaju

-

ostavlja

dokumentirani trag koji

e ugle-

ne odnosi samo na prosla vremena, nego

ciniti zlo

u sadasnjosti

i

budu

nosti.

je

CUVAR1 JUGOSLAVIA

-

SURADNICI UDBE U

I

BILJESKAOAUTORU

Ivan
zavrsio je

BESLIC - roden je

2.

sijecnja 1956.

u Posusju, a srcdnju gradcvinsku u

Godine 1978.
na ukljucio u

otisao je

politicki rad

u Rastovaci kod Posusja. Osnovnu skolu

Trebinju.

u Sjedinjene Americke Drzave gdje

narodni otpor. Takoder, osnovao je vlastito poduzece
karijeru

se vec

nakon

tri

tjed-

hrvatskog iseljenistva postavsi clanom organizacije Hrvatski

u Chicagu. Koncem osamdesetih

i

i

zapoceo uspjesnu poduzetnicku

pocetkom devedesetih godina aktivno

je sud-

jelovao u prikupljanju pomoci za domovinske snage kojc su sc najprije borile za rusenje
totaliralistickog

komunistickog sustava

i

uspostavu visestranacja, a kasnije

i

za obranu

hrvatskih prostora od velikosrpske agresije.

U

kolovozu 1991. godine biva uhiccn na Floridi pod optuzbom da je pokusao

nabaviti oruzje za obranu Hrvatske.

Nakon nekoliko

nastavlja se baviti privatnim biznisom. Ipak,

pustert

i

SAD -a

oduzimaju

mu

dozvolu boravka

rodno Posusje gdje trenutno

i

mjeseci provedenih u pritvoru biva

koncem

lipnja 2002.

biva prisiljen vratiti se

godine

vlasti

u domovinu, odnosno u

zivi.

Ivan Beslic je ozenjen

i

otac je dvoje punoljetnc djcec, Josipa (22)

i

Petra (21).