You are on page 1of 139

தமிழர்கள் மறந்த பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களையும், உணவுகளையும் மீண்டும் அவர்களுக்கு

உணர்த்துவதில் மருத்துவர் சிவராமனின் ததாடர் முயற்சிகள் தபரும் பாராட்டுக்குரியளவ. வீடு ததடி வந்த
காய்ச்சல்களை பதட்டதம இல்லாமல் விரட்டி அடித்த நாம் தற்தபாது உலளகதய உலுக்கும் தடங்கு,
சிக்கன்குனியா மற்றும் எபாதலா கண்டு நடுநடுங்குகின்தறாம். மனிதனின் லாபதவறிக்காக இயற்ளகளய
சிளதத்து தூண்டப்பட்ட கிருமிகளை ஒடுக்கும் தநாய் எதிர்ப்பு சக்திளய எப்தபாதும் உச்சத்திதல
ளவத்திருக்கும் வழிமுளறகளை பட்டியலிட்டு ஒவ்வாளம, தீராத தளலவலி, பல் மற்றும் ஈறு
பிரச்சளைகளிலிருந்து விடுதபறும் ரகசியத்ளதயும் குறிப்பிடுகிறார் நூல் ஆசிரியர் மருத்துவர் சிவராமன்.
‘சுத்தம் என்ற நல்ல பழக்கத்ளத பயமாக ஆழ்மைதுக்குள் விளதத்து அளத வணிக மயக்கமாக்கி இருப்பது
பன்ைாட்டு நிறுவைங்களின் யுத்தி. மரபணு பயிர்கைால் என்றுதம மனித இைத்திற்குக் தகடுதான். இதற்கு
மாற்று இயற்ளக விவசாயம் மட்டுதம’ என்பளத மிகவும் உறுதியாகக் கூறுகிறார் நூல் ஆசிரியர். ‘நம் உடல்
மீதாை அக்களற நாளுக்கு நாள் குளறந்து பராமரிப்பளத மறந்துவிடுகின்தறாம். விளைவு? தசயற்ளக
கருத்தரிப்பு ளமயங்களின் தபருக்கம். மனித இைத்தின் கருத்தரிக்கும் தன்ளம குளறந்திருப்பதன் எதிதராலி,
இளைய தளலமுளறயிைர் இதுமாதிரியாை ளமயங்களில் தஞ்சம் அளடந்து தகாண்டிருக்கிறார்கள்’ என்றும்
எழுதியிருக்கிறார்.

நலம் 360’ - 1
மருத்துவர் கு.சிவராமன், ஓவியம்: ஹாசிப்கான்
குந்தா மலலக்கிராமத்தின் சாலலயயாரத்தில் யதநீர் அருந்திக்ககாண்டிருந்தய ாது
கதாலலய சி அலைப்பு, என் வாழ்வின் மறக்க முடியாத ஒரு தருணத்லதப் ரிசளித்தது!

வந்த

''எனக்கு 71 வயசு. 40 வருஷ விகடன் வாசகன். 'ஆறாம்திலண’
முடிஞ்சிருச்சுனு டிச்சப் , மனசு ாரமாயிடுச்சு. கநஜமா கசால்யறன் தம்பி...
கண்ணீர் வந்திருச்சு! கரண்டு வருஷத்துல என் வீயட யவற மாதிரி ஆகிருக்கு.
எல்லாரும் எண்கணய் யதய்ச்சுக் குளிக்கிறாங்க. உளுந்தங்களி திரும்
வந்திருக்கு. மருமக முடக்கறுத்தான் யதாலச சுடுறா. வித்துடலாம்னு கசான்ன
பூமில 'ஏதாச்சும் கசய்யலாமாப் ா?’னு ல யன் யகட்கிறான். இப்ய ா
'ஆறாம்திலண’லயக் கண்டிப் ா நிறுத்தியய ஆகணுமாப் ா?'' யமலும்
கநகிழ்வுடனும் ஆதங்கத்துடனும் அந்தத் திருப்பூர் க ரியவர் ய சப் ய ச, நான்
அழுயதவிட்யடன். எத்தலன கடிதங்கள், கதாலலய சி அலைப்புகள், இலணயத்தில், சமூக
வலலதளங்களில் நிரம்பி வழிந்த அரவலணப்புகளில் நானும் விகடனும் ககாஞ்சம் ஆடித்தான்
ய ாய்விட்யடாம். இைந்தலதயும் கதாலலத்தலதயும் எடுத்துச் கசால்லி, தினம் நம் மீது இறுகும்
இறுக்கமான வணிகப்பிடிலய அலடயாளம் காட்டி, நலவாழ்லவ யநாக்கி நகர வழிகாட்டிய
வரிகள்தான் 'ஆறாம்திலண’ கட்டுலரயின் வாசக்கால்கள். அழுக்குப் புலடலவ அணிந்த
க ாக்லக வாய்ப் ாட்டிலயக் கண்டதும் ட்டணத்துப் ய ரக் குைந்லத ஓடிச்கசன்று கட்டி
அலணப் து
ய ாலதான்,
'ஆறாம்திலண’லய
அதன்
வாசகர்கள்
உச்சியமாந்து
அலணத்துக்ககாண்டார்கள்.
அயத கநகிழ்வுடனும் நிலறவுடனும் ககாஞ்சம் இலளப் ாறிவிட்டு வரலாம் என கசன்லன
கவப் த்தில் இருந்து தப்பி, கசாந்த கிராமத்துக்குச் கசன்று, க்கத்துத் யதாட்டத்தில் புதுசாக
வாங்கியிருந்த டிராக்டலர குதூகலமாக ஓட்டிப் ார்த்தய ாதுதான் அந்த அலைப்பு! ''சார்... எங்க
இருக்கீங்க?'' என விகடன் ஆசிரியர் கதாலலய சினார். ''சின்ன பியரக் எடுத்துக்கலாம்னு
கசான்னீங்கயள... அதான் ஊரு க்கம் வந்துட்யடன்...'' என நான் திலளிக்க, ''இங்க கமயிலும்
ய ானும் கதறது. ''ஆறாம்திலண’லய ஏன் நிறுத்தினீங்க?’னு யகட்கிறாங்க. அடுத்த கவர்ஷலன
உடயன ஆரம்பிச்சிடலாம்னு ஐடியா. தலலப்புகூட முடிவு ண்ணிட்யடாம். நீங்க கரடியா?''
என்று யகட்க, 'நலம் 360’ பூத்துவிட்டது.
'நலம் 360’... கவறும் மருத்துவக் கட்டுலர அல்ல. நலவாழ்வு என் து மருந்து, மாத்திலர,
கசாயம், ஈ.சி.ஜி. விஷயம் அல்ல. ஆயராக்கியம் என் து, சிக்ஸ்ய க் உடம்பில்
கட்டலமக்கப் டுவதும் கிலடயாது. ஆறு லட்சம் ாலிசி மூலம் அலத வாங்கி வீட்டில்
லவக்கவும் முடியாது. அஞ்சலறப்க ட்டியிலும், அடுப் ாங்கலரப் ரணில் கவிழ்த்திலவத்த
கவங்கலத் தவலலயிலும், ரசம் லவக்கும் ஈயச்சட்டியிலும்,
ட்டாசல் மாடக்குழியில்
த்திரப் டுத்திய அகல்விளக்கிலும், வாய்க்கால், வரப்பு ஓரங்களில் வளர்ந்து நிற்கும் நீர்முள்ளி,
கீைாகநல்லியிலும், கரிசாலல கண்லமயிலும், கத்தாலை எண்கணய்க் குளியலிலும், வசம்புக்
கட்லட லக வளவியிலும், மருதாணிப் ற்றிலும், புளியில்லா க ாரிச்ச குைம்பிலும், சுண்டுவார்
ரசத்திலும், இடுப்புச் சுருக்குப்ல தாம்பூலத்திலும்தான் நம் நலவாழ்வு நங்கூரமிட்டு இருந்தது!

வண்ணத்துப்பூச்சியின் சிறகு அலசவில் எங்யகா சூறாவளி உருவாகும் யகயாஸ் தியரி ய ால,
மீந்துய ான சாம் ாலர ப்ளாஸ்டிக் கவயராடு ரயில் யணத்தின்ய ாது வீசி எறிவதில்கூட,
யாருலடய வாழ்க்லகப் யணத்தியலா ப்ளாஸ்டிக்கின் சுவடுகளான அடியனா கார்சியனாமா
தூக்கிச் கசருகும் சாத்தியம் மிக அதிகம். பின்னிரவில் முகநூலில் ஏற்றிய தன் புலகப் டத்துக்கு

எத்தலன 'லலக்ஸ்’ விழுந்திருக்கின்றன என இரகவல்லாம் ர ரப்புடன் 15 நிமிடங்களுக்கு ஒரு
முலற கசல்ய ாலனச் சீண்டும் இளசுகளுக்கு, உறக்கம் கதாலலத்த தன் உடம்புக்கு
யநாய்க்கூட்டம் 'லலக்’ ய ாட்டிருக்கும் விஷயம் கதரியவில்லல. இதுவும் இன்னபிறவுமாக
நல்வாழ்வு கதாடர் ான விசாலமான ார்லவலய விலதப் யத நலம் '360’-ன் யநாக்கம்!
'எண்சாண் உடம்புக்கு சிரயச பிரதானம்’ என் து முதுகமாழி. ஆனால், அந்த எண்சாண் உடம்பு,
நலத்யதாடு அன்றாடம் நகர்வதற்கு அடிப் லடயான விஷயம் வயிறும் அதில் நடக்கும்
கசரிமானமும்தான்.
சாப்பிட
ககாஞ்சயம
ககாஞ்சம்
தாமதமானாலும்
யலசாக
கநஞ்சாங்கூட்டுக்குக் கீயை எரிவதும், 'எண்கணய் லகாரம் வீணாகுயத’ என என்லறக்யகா ஒரு
நாள் சாப்பிட்டதற்கு, அடுத்த இரண்டு நாள்கள் ஏப் த்தில் வாசம் காட்டி வலதப் லதயும் நாம்
ல சமயம் அலட்சியப் டுத்திவிடுவது உண்டு. அரிசிலயயும், கம்ல யும், யசாளத்லதயும்,
மணத்தக்காளிக் கீலரலயயும் ல ஆயிரம் ஆண்டுகளாகப் ார்த்துப் ைகிய நம் ஜீரண மரபுக்கு,
சிவப்பு சிக்கன் பீஸுடன் வரும் 'அலூரா சிவப்பு’, 'எரித்யராலசன்’ ஆகியலவ ககாஞ்சம்
திகிலாகத்தான் இருக்கும். இந்தத் திகிலில், சில துளி ஜீரணசுரப்ல க் கூட்டயவா குலறக்கயவா
கசய்யும்ய ாதுதான் அல்சரில் இருந்து ககாலலட்டிஸ் வலர குடலின் இயல்பு தாறுமாறாகச்
சிலதகிறது. கலடசிப் ந்தில் சிக்ஸர் விளாசி கஜயித்துவிடலாம் என்று ைகிவிட்ட டி-20 மனம்,
அலுவலகம், ள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு கலடசி நிமிடத்தில் அள்ளிப் ய ாட்டுக்ககாண்டு அரக்கப்
ரக்கக் கிளம்பும் ைக்கம்... இலவதான் வியாதிக்குச் சிவப்பு கம் ளம் விரிக்கும்!
உமிழ்நீரில் கதாடங்குகிறது ஜீரணம். உணவு யமலஜயில் மூக்கின் யமாப் த்தில் கதாடங்குகிறது
என்றுகூட கசால்லலாம். 24 மணி யநரத்தில் சுரக்கும் சுமார் 11.25 லிட்டர் எச்சில், அதனுடன் நாம்
உண்ணும் கார்ய ாலஹட்யரட்லட உலடத்து, குளுக்யகாஸ் துகள்களாக்கி ஜீரணத்துக்கு
பிள்லளயார் சுழி ய ாடுகிறது.
ஒரு துண்டு உணவு உள்யள ய ானதும் வாயில் ஊறும் எச்சிலில் உணலவச் கசரிக்க உதவும்
மியூசின் அலமயலாஸ் சுரப்புகளும், உடலுக்கு ஒவ்வாத க ாருள்கலள முறித்து கவளியயற்றும்
லலய ஸ் கநாதியும் சுரக்கத் கதாடங்கும். உணலவ கமதுவாக கநாறுக்கி, அந்த உமிழ்நீருடன்
கலந்து உள் அனுப் யவண்டும். இதற்கு எல்லாம் அறுசுலவலய உணரும் ஆசுவாசமான மனம்
நிச்சயம் யவண்டும். இடது லகயில் கம்ப்யூட்டர் மவுயஸா, ஸ்மார்ட் ய ாயனா, கதாலலக்காட்சி
ரியமாட்யடா... ஏன் 'ஆறாம்திலண’ புத்தகயமா லவத்துக்ககாண்டு வலது லகயில் ாற்கடல்
அமிர்தம் சாப்பிட்டால்கூட அது ாழ் தான். உணவு உத்தமமாக ஜீரணிக்க ர ரப்பு இல்லாத
மனம் அடிப் லடத் தகுதி.
உடலல யநாய்ப்பிடிக்குச் சிக்காமல் தற்காக்கும் க ாடி வலககலள நம் முன்யனார்கள் காலம்
காலமாக உணவில் யசர்த்து வந்திருக்கின்றனர். சாதாரண சளி, இருமலில் இருந்து சர்க்கலர
வியாதி வலர காக்கும் அப் டியான ஒரு க ாடி அன்னப் க ாடி. சமீ மாக எக்குத்தப்பு இரவு
விருந்து உண்டாக்கும் எதுக்களிப்பு, வயிறு முதல் கதாண்லட வலர எரியலவத்து நாள் ட்ட

எலதத் தின்கியறாம் என்ற அக்கலறயில்லாத வாழ்வியலும்.. உணவுக்கு முன் கவந்தயப்க ாடி. ஐந்து வயதுக்குள்ளாகயவ லஹதரா ாத் தம் பிரியாணி வலர ஜீரணிக்கப் ைகும் நம் ஜீரண மண்டலம். நம்பிக்லகயயாடு நலம் காப்ய ாம்! .. நலடப் யிற்சிக்கு மாற்றாக மருந்து கிலடயாது. கசய்முலற: சுக்கின் புறத்யதாலலச் சீவி உலர்த்தி. ஆயராக்கியம் உங்கள் வீட்டில் ஆயுளுக்கும் குடியிருக்கும்! சுகர். . தப்பு விவரங்கள் இங்யக.வயிற்று வியாதிலய (Gastroesophageal Reflux Disease) வரலவக்கிறது. பி.. நிைலில் உலர்த்திய கறியவப்பிலல. 'ஒரு வாய் சாப்பிட்டுவிட்டுப் ய ாயயன்’ என்ற கரிசனக் குரலல அலட்சியப் டுத்தி நகர்வதும்தான். நலடப் யிற்சி! ஆனால். இதற்கு அன்னப்க ாடி மிகச் சிறந்த மருந்து. திப்பிலி. க ாடித்துலவத்துக்ககாண்டு வாரம் மூன்று நாள் முதல் உருண்லடச் யசாற்றில் பிலசந்து சாப்பிடுவது அஜீரணத்லதப் ய ாக்கும் எளிய மருந்து. சர்க்கலர யநாலய கவல்வயதா சாத்தியயம இல்லல.பி..... நாம் யமற்ககாள்ளும் நலடப் யிற்சி முலறயானதா? இதுகுறித்த சில சரி.. அன்னப்பபொடி யதலவயான க ாருள்கள்: சுக்கு. ரசப்க ாடி கசய்வது ய ால அன்னப்க ாடி கசய்து சாப்பிட்டுப் ாருங்கள். சீரகம். தமிைர்கள் 'லக’க்ககாள்ளும் ஒயர உத்தி. மிளகு. ஏலம். நவீனத்தில் மாடுலர் கிச்சனாக மாறிப்ய ான அடுப் ங்கலரயில். சின்னச் சின்ன அக்கலறகலள சிறுவயது முதல் உண்டாக்குவது மட்டுயம நாலளய நலவாழ்வுக்கான நம்பிக்லககள். க ருங்காயம் 25 கிராம். ஜீரணத்லத வலரமுலறப் டுத்தும் அன்னப்க ாடியின் கசய்முலற க ட்டிச் கசய்தியில்.. அதில் ஓட்லட உலடசல் ஏற் டுவதற்குக் காரணம். ஓமத்லதயும் திப்பிலிலயயும் ஓரங்கட்டி ஒழித்துவிட்டன. கல் உப்பு அலனத்தும் தலா 50 கிராம். ய ான்றவற்லற தவிர்க்க. உணவுக்குப் பின் கடுக்காய்ப்க ாடி என்று உணலவ மருந்தாக்கிச் சாப்பிட்டவர்கள் நாம். அலனத்லதயும் க ான்வறுவலாக வாணலியில் வறுத்து. ககாஞ்சம் அவற்லற மீட்கடடுத்து சாம் ார் க ாடி.நலம் பரவும். இந்தப் யிற்சி இல்லாமல் எலட குலறக்கயவா. வாலயக் கட்டாமல் வலளத்து அடிக்கும் மயனா ாவமும். மற்றவற்லற எல்லாம் நன்கு குப்ல நீக்கி உலர்த்தி. உடலுக்கான மிகப் க ரிய ாதுகாப் ான அரண். தாய்ப் ாலுக்குப் பின் அரிசி/கஞ்சியில் கதாடங்கி. உணவில் தூதுவலள ரசம். உணயவாடு அன்னப்க ாடி அல்லது ஐங்காயப்க ாடி. ஆலிவ் ஆயிலும் மயயாலனஸும் குடியயறி.

. கமாட்லடமாடில நடக்கியறயன. நலடக்கு முன்னர் யதநீர் அருந்தலாம். ஓடுவதற்கும் நடப் தற்கும் கயலாரி எரிப்பில் அதிக வித்தியாசங்கள் இல்லல. சர்க்கலர யநாயாளிகள். 'அதான் கிச்சன்ல. யஷர் யவல்யூ. சர்க்கலர யநாயாளிகள் நலடப் யிற்சிக்கு முன்னர் ச்லசத் யதநீரும். குறிப் ாக. காலலயில்தான் நடக்க யவண்டும் என் து இல்லல. குடும் உறவுச் சிக்கல்கள்.. ஆனால். நடக்கும் 45 மணித்துளிகளும் ாட்டு யகட்டுக்ககாண்யட நடப்ய ன்’ எனப் பிடிவாதம் பிடித்தால். கமத்கதன்ற யகன்வாஸ் ஷூ அல்லது கசருப்பு நல்லது. . கண்டிப் ாக கவறும் காலில் நடக்கக் கூடாது. எலட குலறவான. தப்பு கிலடயாது. தரமான. யதானியின் கஹலிகாப்டர் ஷாட் எனப் ய சிக்ககாண்டு நடப் து உடற்யசார்லவயும் மன உலளச்சலலயுயம தரும். ட விமர்சனம்.எப்ய ாது யவண்டுமானாலும் நடக்கலாம். 'விண்யடா ஷாப்பிங்’ ய ால ராக்குப் ார்த்துக்ககாண்யட நடப் து அதிகம் யன் தராது. அதுயவ கரண்டு கி.மீ வரும்!’ ய ான்ற சமாதானங்கள் உங்கலள நீங்கயள ஏமாற்றிக்ககாள்வது. ககாஞ்சம் முலளகட்டிய யறு அடங்கிய சுண்டலும் சாப்பிடலாம். இரவில் நடக்லகயில் 5-10 சதவிகிதம் யன் குலறயலாயம தவிர.மீ கடக்கும் யவகத்தில் 45 நிமிடங்கள் முதல் ஒரு மணி யநரம் நடக்கலாம். 30 நிமிடங்களில் 3 கி. கூடிய விலரவில் ஆயராக்கியமான காதுயகளாதவராக மாறக்கூடும்.

எகதக்வகாண்டு வெய்கிவ ாம்.. நுகர்வவாரின் மனம் அதில் எப்படிக் களிக்கும் என் பார்கவ. யாருக்காகச் வெய்கிவ ாம். எவமாட்டிக்கான் புன்னககயுடன் என்னதான் அதகனவய பரிமாறினாலும். விலகி இருக்கிவ ாமா? என்பதுதான்.பரமசிவம் தன்னுகடய 'வழித்தடங்கள்’ என் நூலில். வதாழில்நுட்பம் புகுத்தும் விலகலுக்கான நிதர்ென அகடயாைங்கள். அதற்குள் அவெரமாக. 'வயாெகனகாத தூரங்கள்’ எல்லாம் எவலக்ட்ரான் துகள்களுக்குள் வநருக்கப்பட்டு கமக்வரா விநாடிகளில் கடந்துவபாக ஆரம்பித்தாயிற்று. வென்கனயின் கடற்ககர ொகலயின் அடுக்குமாடி கம்வபனியில் இருந்து வதலங்கானா ராமண்ணாவிடம்தான் வபசியாக வவண்டும். ககவபசிக் குறுஞ்வெய்திகளும் நாம் எழுதிய அடுத்த கணத்தில். முகநூலும். மரபுவழித் வதாழில்நுட்பத்தில் இருந்தது. மாதவிடாயின்வபாது வாந்தியுடன் வரும் வயிற்றுவலிக்கான ககப்பக்குவ மருந்து வெய்வதாக இருந்தாலும் ெரி. நம் விரல் நுனிக்குள் உலகக அடக்கிவிட்டது உண்கமதான்.’ என்று பதில் வருவதும். அவத ெமயம். வதாகலவும் காத்திருப்பும் தந்த உயிர்ப்பகெகய உலரகவத்துவிட்டது என்பவத உண்கம. ஓவியம்: ஹாசிப்கான் த ொழில்நுட்பம்.. ஒரு வபாருளின் உற்பத்திக்கும் நுகர்வுக்கும் இகடயிலான பண்பாட்டு விலகல் எந்த அைவு நம் ெமூகத்கதச் சிகதக்கி து என. 'நாட்டார் வழக்காற்றியல்’ மூத்த வபராசிரியர் வதா. நடக்ககவப்பதற்கு பிசிவயாவதரபிஸ்ட் வருவார்’ என்று மக வதும்.. அது வீட்டுக்கான வாெற்கதவு வெய்வதாக இருந்தாலும் ெரி. நியூயார்க் நகரத்து வவள்கைக்காரன். தான் பயணிக்க வவண்டிய விமானத்தின் இருக்கககய உறுதிவெய்ய. இன்று இகணயமும்.. 'ொ£ர்.2 மருத்துவர் கு. இந்தத் வதாழில்நுட்ப வீச்சில் நாம் எல்வலாரும் வநருங்கி இருக்கிவ ாமா. மூட்டு அறுகவ மருத்துவர் 'எலும்புமுறிகவ நான் இகணத்துவிட்வடன்.சிவராமன்.. நான் என்ன ொப்பிடலாம்?’ என் ால்.. 'டயட்டீஷியனிடம் அப்பாயின்வமன்ட் வாங்கிட்டீங்கல்ல. மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்கதக் குறிப்பிடுகி ார். . நம்மில் பலருக்கும் அடிக்கடி எழும் வகள்வி.நலம் 360’ . உற்பத்தி வெய்யப்படும் வபாருள் குறித்த முழுகமயான அறிகவ மரபுவழித் வதாழில்நுட்பம் அறிந்திருக்கும்.. எப்படிச் வெய்கிவ ாம்..

உண்பவர் தம்கமக் காணும் அக்கக கயத் வதாகலத்வதாம். வாரத்துக்குக் குக ந்தபட்ெம் மூன்று நாட்கைாவது மலம் கழிக்கவில்கல அல்லது இறுகிய வலியுடன்கூடிய மலம் கழித்தகல மட்டும்தான் 'மலச்சிக்கல்’ என வகரயறுக்கி து. 6. வபரும்பாலும் நுகர்வவாரிடம் இருந்து வவகுதூரம் திட்டமிடப்பட்டு விலகிவய இருக்கி து. சில வநரங்களில் பல் துலக்காமல். தகலவலி முதல் எந்த ஒரு தகெ. பஸ் இருக்ககயில் தூங்கிக்வகாண்வட பயணிக்கும் கல்லூரி இைசுகள் வகர காகலக் கடன் ககடசிபட்ெமாகிவிட்டது. 'கட்டகைக் கலித்துக ’ என் நூவலா நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று முக மலம் கழிப்பது நல்லது என்றும். அறிவு துலங்கும். பாரம்பரிய மருத்துவம் அகனத்தும். பின்னர் இங்கிலாந்து கம்வபனியால் இந்தியாவில் வணிகப்படுத்துவதில் எப்படி விலகுகிவ ாம். அதிகாகலயில் மலம் கழிப்வபாருக் குத்தான். 'என்வனன்ன வெர்க்கப்பட்டுள்ைன?. இன்வனாரு பக்கம். நவீன மருத்துவம். கிழக்காசியக் கூலிகைால் தயாரிக்கப்பட்டு. எப்படித் தயாரித்தார்கள்?’ என் விவரங்கள் படுவநர்த்தியாக மக க்கப்பட்ட குப்கப உணவுக்கூட்டம் ஒவ்வவாரு வீட்டிலும் ஆக்கிரமிக்கத் வதாடங்கியுள்ைன.. வரும்வபாது அல்லது வெதிப்படும்வபாது வபாய்க்வகாள்ைலாம் எனும் மவனாபாவம் பலமாக வைர்கி து. வநற்று ொப்பிட்ட உணவில் வகாஞ்ெம் துவர்ப்பு கூடிருச்வொ. தண்டூன்றி நடக்கும் மாமன் மாமிக்குத் தக்கவதன்ன?’ என. வெர்மானிய இயந்திரத்தில் இத்தாலியன் நறுமணத்துடன்.. அது விளிம்பு நிகலயில் உள்ை விலாெமற் மனிதர்களின் நலவாழ்கவ மிதித்து நசுக்கி நாெமாக்குவது வவதகனயான விஷயம். சித்த மருத்துவமும் தமிழர் வாழ்வியலும் ெத்தமாகச் வொல்கின் ன. ஜீரண நலத்துக்குச் சிக்கல் கவப்பகவ. 'அதுதான் வபாகுவத. ஜீரணம் ெரியாக இருக்கும். காகல எழுந்ததும் சிரமம் ஏதுமின்றி மலத்கத வவளிவயற்றும் பழக்கத்கதச் சிகதப்பகவ. உடவன கபெல் பண்ணாவிட்டால். மூட்டுவலி. இந்தத் துரித உணவின் பகடப்புகள். மலச்சிக்கல் பல வநாய்ககைப் பிரெவித்து நல்வாழ்வுச் சிக்ககல உண்டாக்கும். பகல் வபாழுதில் பசி. ெமீபமாக. அதனால்தான் மலச்சிக்கவலா என வீட்டுப் வபரியவர் வயாசித்து. மலச்சிக்ககல நீக்குவகதத்தான் தகலயாய முதல் படியாக. இரவுக் கடனாக இஷ்டத்துக்கு மாறிவிட்டது. பகடப்பின் சூட்சுமம் வநர்த்தியாக மக க்கப்பட்டு. 'மலத்கத அடக்கினாவலா 'முழங்காலின் கீழ் தன்கமயாய் வநாயுண்டாகும் தகலவலி மிக உண்டாகும் ெத்தமானபான வாயு வபலமது குக யும் வந்து வபருத்திடும் வியாதிதாவன’ என்று அறிவுறுத்துகி து. அதீத அலங்காரத்துடன் விற்கப்படும் 'வரடி டு ஈட்’ உணவுகளில் வபருவாரியானகவ. குழந்கதகள் எது விரும்பும். அடுத்த முக . துரித நவீன வாழ்வியலில் இந்தப் புரிதல் வகாஞ்ெம் வகாஞ்ெமாக ஓரங்கட்டப்படுகி து.. நரம்பு ொர்ந்த வநாய்க்கும். வட்டிகயக் குட்டியாகப்வபாட்டு வாழ்கவச் சிகதக்கும் கடன் சுகமவபால. ஆதிக்க ெக்திகளுக்கான அதிகபட்ெ லாபத்துக்கான சுரங்கம் என்பது ஒரு பக்கம். பகடப்பும் நுகர்வும் அந்நியப்பட்டுப்வபானது. சித்த மருத்துவ வநாய் அணுகா விதிவயா. மாகல.30 மணிக்கு எழுந்து 7 மணிக்குள் வண்டிவய வவண்டிய பால்குடி ம ந்த பச்சிைம் வகஜி முதல். எப்படித் வதாகலந்துவபாகிவ ாம் என்பது வதளிவாகவவ புரியும். வாயுத்வதால்கல இருக்காது.. மூலவநாய். ஆனால். வமக்ஸிவகா வொைம்... அப்பு வமன்ன?’ என அலட்சியப்படுத்துவதுதான் பல வியாதிகளுக்கும் ஆரம்பம். குளிக்காமல்கூட ஆனால் ம க்காமல் வெல்வபான் ஹியர் பீகை மட்டும் காதில் வெருகிவிட்டு. பின்னாளில் இதுவவ பழக்கமாகி காகலக் கடன் பலருக்கும் மதியம்.பாரதிதாெனின் கவிகதயில் வரும் 'வகாண்டவர்க்கு ஏது பிடிக்கும். 'காகலக் கடன்’ என் வார்த்கதகய யார் முதலில் அழகாகச் வெதுக்கினார்கள் எனத் வதரியவில்கல. எந்த வமனக்வகடலும் இல்லாத சிக்கலற் காகல வநர மலம் கழித்தகல மிக ஆணித்தரமாக அறிவுறுத்துகி து.

வாகழப்பூவின்
அைகவக்
குக த்து
மினிட்ஸ்’களில் ொத்தியம் இல்கல.

ெகமக்கும்

வதாழில்நுட்ப

ொத்தியம்,

'டூ

பாரம்பரியப் புரிதலின்படி அன் ாடம் நீக்கப்படாத 'அபான வாயு’ உடல், உள்ைம் இரண்கடயும்
நிக யவவ ெங்கடப்படுத்தும். ஸ்கூல்விட்டு வந்ததும், புத்தகக் கட்வடாடு வநவர கழிப்பக க்குப்
ப ந்வதாடும் குழந்கதக்கு மாகல, இரவு, நள்ளிரவில்தான் பசிக்கும். பகலில் வகாண்டுவெல்லும்
உணகவப் பத்திரமாகத் திருப்பிக் வகாண்டுவர கவக்கும். நாள்பட்ட மூட்டுவலி முதல்
பக்கவாதம், வதால் வநாய்கள் வகர உடலில் சீரற்று இருக்கும் வளி, அழல், ஐயம் எனும்
முக்குற் ங்ககை முதலில் சீராக்கி மருத்துவம் வெய்ய முதல் மருந்தாக வபதி வகாடுப்பதுதான் பல
ஆயிரம் ஆண்டுப் பழக்கம். ஆவராக்கியமான உடலுக்கு வருடம் இரண்டு முக வபதி
எடுத்துக்வகாள்வது நல்லது. உடவன 'வபதி மருந்து வரண்டு பார்ெல்...’ என மளிககக் ககட
ொமான் மாதிரி வாங்கி வராமல், குடும்ப மருத்துவகர அணுகி நாடி பார்த்து, உடல் வன்கம
பார்த்து, உடலுக்கு ஏற் வபதி மருந்து எடுப்பதுதான் உத்தமம்.
மலச்சிக்ககலத் தவிர்க்க, வகாஞ்ெம் மலம் இறுகத் வதாடங்கினாவலா அல்லது அதற்கான
அகழப்பு காகலயில் வரவில்கல என் ாவலா வமனக்வகடுவது மிக மிக அவசியம்.
வபருங்குடலில் தண்ணீர் அதிகம் உறிஞ்ெப்படுவது, குடலின் இயல்பான அகெவுவவகம் குக வு,
இரும்பு வலிநிவாரணி மாத்திகரகள், நார்ச்ெத்து அற் குப்கப உணவுகள்... என மலச்சிக்ககல
வரவகழக்கும் அன் ாட விஷயங்கள் நிக ய. அலட்சியமும் வொம்வபறித்தனமும் கூடுதல்
காரணங்கள்.
கமக்ராஸ்வகாப் வடலஸ்வகாப் கவத்து பார்த்தாலும், எந்த இகணயத்தில் வதடினாலும் சிக்கவவ
சிக்காத சூத்திரத்தில் வெய்யப்படும் இது மாதிரி உணவுகளுக்குள் சிக்காமல், நிக யவவ
கரிெனத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட உணகவயும் வாழ்வியகலயும் அப்படிவய பின்பற்றுவது
நிக யவவ நலம் பயக்கும். ஆனால், 'வகாஞ்ெம் வகாணலா இருந்தாலும் குத்தமில்கல’ எனக்
கும்மியடித்து விற்கப்படும் பல உணவுகள், சில வநரம் நல்வாழ்கவ முற்றும் வகாணலாக்கும்
வாய்ப்பு உண்டு.
- நலம் பரவும்...

இரவில் படுக்கும்வபாது இைஞ்சூடான நீர் இரண்டு குவகை
அருந்துவதும், காகல எழுந்ததும் பல் துலக்கி, பின்னர் இரண்டு
குவகை ொதாரண நீர் அருந்துவதும் நல்லது.
பச்சிைங்குழந்கதகளுக்கு 5-10 திராட்கெககை (அங்கூர்
திராட்கெ அதிலும் குறிப்பாக ஆர்கானிக் கிஸ்மிஸ் வாங்குவது
நல்லது. திராட்கெக்குத்தான் ெகட்டுவமனிக்கு பூச்சிக்வகால்லி
வதளிக்கி ார்கள்.) நீரில் 2-3 மணி வநரம் மாகலயில்
ஊ கவத்து, பின் அதகன நன்கு நீருடன் பிகெந்து
வகாடுக்கலாம்.
கடுக்காய்ப் பிஞ்கெ வலொக விைக்வகண்வணயில் வறுத்து, வபாடித்த வபாடிகய ஒரு ஸ்பூன்
அைவுக்கு முதிவயார் ொப்பிடலாம். மலம் சுகமாகக் கழிவதுடன் கடுக்காயின் எக்கச்ெக்கமான
ஆன்ட்டிஆக்சிடன்ட்கள் வவயாதிக மாற் ங்ககைக் குக க்கவும் வெய்யும்.

வமவல வொன்னதுக்கு எல்லாம் வபப்வப காட்டும் நபருக்கு, நிச்ெயம் மருத்துவ ஆவலாெகன
அவசியம். ஊசிப்பட்டாசு / வபாட்டுவவடியில் இருந்து ஏவக 47 வகரயிலான பல வககயான
மலமிைக்கிகள் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் உண்டு.
கடுக்காய், வநல்லிக்காய், தான்றிக்காய் எனும் மூன்று மூலிககக்காய்களின் உலர்ந்த (விகத
நீக்கிய பின்) தூள், ஒவ்வவாரு வீட்டிலும் இருக்க வவண்டிய மிக முக்கிய மருந்து; உன்னதமான
உணவு. மாகலயில் இந்தப் வபாடிகய ஒரு ஸ்பூன் வகர ொப்பிடுவது காகலயில் மலத்கத
எளிதாகக் கழியகவப்பதுடன் பல ஆவராக்கிய அகெவுககை உடலில் நிகழ்த்தும். 'திரிபலா’
என் கழக்கப்படும் இந்த மும்மூர்த்திக் கூட்டணி, வீடுவதாறும் இருக்க வவண்டிய
நலப்வபாக்கிஷம்.
ஐங்கொயப் தபொடி தெய்முறை:
வயிறு ெம்பந்தமான உபாதககைத் தவிர்க்க ஐங்காயப் வபாடி நல்ல
உபாயம். அதன் வெய்முக இங்வக...
த றவப்படும் தபொருட்கள்: வவப்பம் பூ ஒரு வடபிள்ஸ்பூன்,
சுண்கடக்காய் வற் ல் ஒரு வடபிள் ஸ்பூன், மணத்தக்காளி வற் ல் ஒரு
வடபிள்ஸ்பூன், மிைகு ஒரு டீஸ்பூன், திப்பிலி 6, சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன்,
காய்ந்த மிைகாய் 4, துவரம்பருப்பு ஒரு வடபிள்ஸ்பூன், வபருங்காயம்
சிறிதைவு, தனியா ஒரு டீஸ்பூன், உப்பு வதகவயான அைவு.
இகவ அத்தகனகயயும் உலர்த்தி, வறுத்து, பருப்புப் வபாடி வெய்வதுவபால் மிக்ஸியில்
வபாடித்து கவத்துக்வகாள்ைவும். சுடுவொற்றில், குறிப்பாக வரகரிசி ொதத்தில் வெக்கில் ஆட்டிய
நல்வலண்வணயுடன் வகாஞ்ெம் ஊற்றிப் பிகெந்து ொப்பிட்டால், சுகவயுடன் ஆவராக்கியம்
அலவன்ொகக் கிகடப்பது உறுதி!

நலம் 360’ - 3
மருத்துவர் கு.சிவராமன்
முடி பற்றிய புரிதலும் வரலாறும் மிக மிக நீட்சியானது. முடியயப் பராமரிக்க, அலங்கரிக்க, அயத
யவத்து அயையாளப்படுத்திக்ககாள்ள மனித இனம் காலம்கதாட்டு எடுத்துக்ககாண்ை
முயற்சிகளும், அதற்கான பதிவுகளும் வியப்யபயும் விஞ்ஞானத்யதயும் உள்ளைக்கியயவ.
'ஆய்மலர் வவய்ந்த இரும்பல் கூந்தல் இருள்மயை ஒளித்வத’ என, காதவலாடு
கநருங்கிய கணவயனக் காண கவட்கி, ஆம்பல் மலர் ககாய்த தன் கூந்தயல
விரித்து அதன் கருயமக்குள் புயதந்த கவித்துவம் முதல், 'அரியவ கூந்தலின்
நறியவும் உளவவா...’ என ஆண்ைவரும் அரசாங்கக் கவியும் அடித்துக்ககாண்ைது
வயர சங்க இலக்கியத்தில் கூந்தல் குறித்த கசய்திகள் ஏராளம். ஆணும்
கபண்ணும் பன்கனடுங்காலமாகக் கூந்தயல ஆற்ைலின் வடிவமாக,
ஆண்யமயின் அயையாளமாக, கபண்யமயின் அழகியலாக, மனச்கசம்யமயின் சின்னமாக...
எனப் பல வடிவில் யவத்திருந்தனர். சமணர்கள், துைவின் அங்கமாக மழித்ததும், சமயம்
கியைத்தவபாகதல்லாம் யசவம் அயதப் பழித்ததும் வரலாறு கசால்லும் முடி குறித்த கசய்திகள்.
தன் அழகிய கூந்தயல, மிகுந்த மனஉயளச்சலில் இருக்கும் கபண்கள் கத்தரிக்வகாலால்
கவட்டிக்ககாள்ளும் கசய்தி, இன்யைக்கு உளவியல் வநாயான Paranoid Diseases-ல்
விவரிக்கப்படுவதுவபால, தமிழின் பழம் இலக்கியங்களில் உளப் பிைழ்வு கிரியய வநாய்களிலும்
கசால்லப்பட்டுள்ளன. கவியதயாக சங்கம் வபசிய இந்த முடி விஷயம், இன்று இந்தியச்
சந்யதயில் 100 பில்லியன் ரூபாய் வணிகம் என நீல்சன் கணக்கீடு கசால்கிைது.
'வகாவிந்தா... வகாவிந்தா...’ என திருப்பதியில் நாம் ககாடுக்கும் முடி, நம்மிைம் மழித்த பிைகு
fumigate
(கிருமி கயள முழுயமயாக நீக்க, பூச்சிக்ககால்லி
மருந்தடித்து 'ட்ரீட்’ கசய்யும் முயை) கசய்யப்பட்டு, பல தரப்
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் பட்டு, ககாஞ்சம் ககரட்டின் சத்து எடுக்கவும்,
'தாத்தா’ வயதில் 'மாமா’ வதாற்ைம் காட்ை 'விக்’ கசய்யவும்
விற்கப்படுகிைதாம். எவ்வளவுக்குத் கதரியுமா? வருைத்துக்கு 200
வகாடி ரூபாய் மதிப்புக்கு!
20 வயது வயர, 'எண்கணயா? என் தயலயயப் பார்த்தா, உனக்குத்
தாளிக்கிை பாத்திரம் மாதிரி கதரியுதா?’ என்கைல்லாம் வகட்டுவிட்டு,
'அங்கிள்... நீங்க எங்வக வவயல பார்க்கிறீங்க?’ எனப் பக்கத்து வீட்டுச்
சின்னப் கபண் வகட்ைதும் பதறி, 'அங்கிளா... நானா?’ என
ஓடிப்வபாய் கண்ணாடியயப் பார்க்யகயில், முன் மண்யையின்
ஊைாக 'கூகுள் எர்த்’ கதரியும். உைவன, 'மச்சான் வைய்... முடி
ககாட்டுதுவபால. யாயரப் பார்க்கலாம்?’ என்ை முதல் வகள்வி
பிைக்கும்.
அப்படி விசாரிக்கும் இயளஞர் கூட்ைம் சிட்டி, பட்டி வித்தியாசம்
இல்லாமல் பல்கிப் கபருகுவது கதரிந்ததும், 'பிசிபிசுப்பு இல்லாத
மிகவும் வலசான எண்கணய், நறுமண எண்கணய், கநல்லிக்காய்
முதலிய மூலியக வசர்ந்த யதலம், யவட்ைமின், புரதம் எல்லாம்
வசர்ந்த மருத்துவ எண்கணய், குளிர்ப்பூட்டி எண்கணய்...’ என,
இன்று சந்யதயில் பல கம்கபனிகள், இந்த முடி பிரச்யனக்கு மருந்து
தருவதாக ஏராளமான எண்கணய் களுைன் திரிகின்ைன. 'சாட்சாத்
சந்திர மண்ைலத்தில் இருந்து எடுத்த எண்கணயில் காய்ச்சியது

அதுக்குப் பின்னாடி இந்தக் கண்டிஷனர். கூகுளில் துழாவி..மீட்ைரில் புதிதாக முயளக்கும் முடி..என்றும். பயழய நம்பியார் பைங்களில் கண்ணாடிக்குப் பின் உள்ள அலமாரியில் தங்கக்கட்டிகள் இருப்பதுவபால.. ஆனால் இன்யைக்கு.. 'சார். புலிப்பாணி வபரன்மார் கசால்லும் சித்த மருத்துவப் பித்து ஆதிக்கமும் உற்றுப்பார்த்தால் ஒன்ைாகப் புரிவது வியப்பு மட்டுமல்ல. அவதாடு முடி கயலயாமல் இருக்க இந்த கிரீம். கூைவவ. இயவதான் அைர்த்தியான முடிக்கு அடிப்பயை. சீப்பில் வசகரமான முடிகயள ஒன்றுவிைாமல் வசகரித்து எடுத்து வந்த அந்த இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி மாணவர் எனக்கு திகில் ஏற்படுத்தினார். யபயனுக்கு 40 வயதில் 'விராட் வகாஹ்லி’ கூந்தல் வராதுதான். கூைவவ நன்யம மட்டுவம வியளவிக்கும் வாழ்வியல்.. 'இது கமாட்யை மண்யையில்/வழுக்யகயில் முடி வளரயவக்கும்’ என்கைல்லாம் கசால்லி. பாத்ரூமில். ஒரு மருந்துக்கயை அலமாரி வபாலவவ காட்சியளித்து பயம் தருகிைது.. எனப் பலதரப்பட்ை முடிகள் இருக்கும். அப்புைம் இந்த ஷாம்பு. அந்தக் கூட்ைத்தில் வயதாக வயதாக புது முடி பிைக்காமல் இருப்பதுதான் வழுக்யகக்கான காரணம். குளியலயை சவரக் கண்ணாடிக்குப் பின் பல ககமிக்கல் சாமான்கள். தினமும் படுக்யகயில். யையைட்வரா கைஸ்வைாஸ்டீவரான் எனும் ஆண்ட்வரா ஜனின் காரணமாக இது அதிகரிப்பதாகவும் கண்ைறிந் துள்ளார்கள். அவதாடு அப்பாவுக்கு 'அனுபம்ககர்’ கநற்றி இருக்கும்வபாது. வாழ்யவத் கதாயலக்கும் இயளஞர் கூட்ைமும் இன்று ஏராளம். மினுமினுப்பாக இருக்க இந்தத் கதளிப்பான்’ என. எல்லா மருத்துவர் கிளினிக்கிலும் கர்ச்சீஃப் வபாட்டு யவத்து. இதற்ககல்லாம் என்ன கசய்யலாம்? . ஹிப்வபாகிவரட்ைஸ் வபரன்மார் கசால்லும் நவீன மருத்துவ யையைட்வரா கைஸ்வைாஸ்டீவரானும். வசாடியம் லாரல் சல்வபட்.. 'இந்த உலகின் முதல் தர சர்ட்டிஃபிவகட் கபற்ைது எங்கள் எண்கணய்’ என்றும் அல்வா கிண்டுகிைார்கள். முடி ககாட்டுவதால் மன உயளச்சலுக்கு உள்ளாகி. கவள்யள வகாட் அணிந்த ைாக்ைர் வதாற்ை அழகி. முடி பராமரிப்பு. 'தயலக்குக் குளிச்சிட்டு காஞ்சதும் வதங்காய் எண்கணய் ககாஞ்சமாவது வதய்ச்சுக்கணும்’ என்பது மட்டும்தான் நம்மவர்கள் கயைப்பிடிக்கும் பல ஆண்டு பழக்கம். என்யன அறியாம முடியய விரல்ல சுத்தி 'பச்சக்’னு பிடுங்கிடுவைன்’ என. குழந்யத முதவல கரிசனம் வவண்டும். தமிழர் மருத்துவமான சித்த மருத்துவவமா பித்தம் உைலில் அதிகரிப்பதும். 'சுவாரஸ்யமாப் படிச்சிட்டு இருக்கும்வபாது.. ஆன்ட்டி-அங்கிள் பருவத்தினருக்கும். அதன் பின்னர் உலர்த்திவிட்டு இதில் சில கசாட்டுகள். 'அப்வபா அப்படி. பல குளியல் அயைகயள எட்டிப் பார்த்தால். கூந்தல் வளர்ந்தயதக் காண்பித்து நைக்கும் வணிகம் வகாடிகளில் ககாடிகட்டிப் பைக்கிைது. மீத்யதல் ஐவசா யதவயாசிலியனன் முதலான பல விஷமிகள் அலர்ஜி முதல் வகன்சர் வயர வரயவப்பன என்று கதரியுமா? சரி. உணவு அக்கயை. Androgenetic alopecia எனும் வழுக்யகதான். உைற்சூடு கபருகுவயத யுவம முடி ககாட்டுவதற்கான முக்கியக் காரணங்கள் எனச் கசால்கிைது.. ஏகழட்டுச் சங்கதிகயள சின்னதாக ஒரு யாகம் நைத்துவதுவபால தயலயில் நைத்தும் இயளஞர்களுக்கும். எந்த வநரமும் அயதப் பற்றிவய சிந்தித்து.. இதில் முக்கியமான விஷயம். பாரம்பரிய அனுபவத்தின் அறிவியல் கசறிவும்கூை! கூந்தல் ஆவராக்கியமாக இருக்க. நீளமான வளர்ந்த முடி. தயலயின் ஒரு சதுர கச. தயலப்புண்வணாடு முடி ககாட்டி வந்த கபண்யணயும் பார்த்துப் பயந்திருக்கிவைன். இன்யைய இயளஞர்களுக்கும் கபண்களுக்குமான முக்கிய முடி பிரச்யன என நவீன மருத்துவம் கூறுகிைது. இப்வபா இப்படியாக்கும்’ என. வளர்ந்து வாழ்ந்து ஓய்வில் இருக்கும் முடி. AR எனும் மரபணுவின் காரணமாகத்தான் இந்த வழுக்யக வருகிைது. வபான 15 நாள்ல எனக்குக் ககாட்டுன முடியயப் பார்க்கிறீங்களா?’ என ஒரு யகப்யபயில். சாட்சிக்கு கிராஃபிக்ஸ். 'குளிப்பதற்கு முன் இந்த ட்ரீட்கமன்ட் ஆயியல ககாஞ்சம் வதய்க்கணும். அனிவமஷன் எல்லாம் கசய்து. கபாதுவாக.

பபொடுகு. பூச்சிகள் இதற்குக் காரணம் கியையாது. கறுப்பு வண்ணம் தரும் நிைமி மட்டும்தான் மூலியக. அர்ஜியனன். மற்ைவர் பயன்படுத்திய சீப்யபப் பயன்படுத்தியதால் பரவும் கதாற்று வநாயும் கியையாது. புருவத் தில் ஆங்காங்வக மழித்ததுவபால் வரும் சிக்கயல 'புழுகவட்டு’ எனும் அவலாபீசியா ஏரிவயட்ைா என்பார்கள். மசபுசா மயலயடிவார மூலியக. கபாடுகுத் கதால்யல. அவயர முதலான காய்கறிகள் சாப்பிடுவது. முடி ககாட்டும் குயைபாடு நிகழாது தடுக்கும். அதன் சாற்யை. 'ககௌரவ வவைத்தி லாவது நீங்க நடிச்சா வபாஸ்ைர்ல உங்க பைம் வபாட்டு பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்குவவாம் சார்!’ எனப் பிரபலத்யத 'யலட்ைா’ காட்டி பைம் எடுப்பது வபாலத்தான். யககயள அழுந்தப் பற்றிய நயை. சிஸ்டின் யலசின். இப்படிச் சூழல் சியதவால் நீர் வற்றி. தயலயில் உள்ள சரும உலர்வால் ஏற்படு வவத தவிர. 2.சின்ன வயசு முதவல சாப்பாட்டில் முருங்யகக் கீயர. கட்டுப்பைாத சர்க்கயர. கசய்துதான் பாருங்கவளன். இளம் வயதில் உணவின் மீதான அக்கயை. முடி ககாட்டுவதற்கு மிக முக்கிய இன்கனாரு காரணம்.. யதராய்டு குயைவு.நலம் பரவும். தயலக்குக் குளித்தால் முடி வளர்க்கும். தயலயில். சில நம்பிக்டைைள்! 1.. இதய வநாய். பீன்ஸ். உலர் அத்தி சாப்பிடுவது மிக நல்லது. கம்பஞ்வசாறு. மூலியக யை விஷயமும். வாரம் ஒரு நாவளனும் தயலக்கு நல்கலண்கணய்த் வதய்த்துக் குளிப்பது அவசியம். பூச்சித் கதாற்று காரணம் கியையாது. கநல்லிக்காய். அதிக அளவில் கபாடுகுத் கதால்யல இருந்தால் குடும்ப மருத்துவயர ஆவலாசிப்பது அவசியம். 'அை’ எனும் பாராட்டுகள்கூை முடி ககாட்டுவயத நிச்சயம் நிறுத்தும்.200 அடி வதாண்டி தண்ணீர் எடுத்து. கறிவவப்பியல துயவயல். நவதானியச் சத்துமாவுக் கஞ்சி. மன அழுத்தம் காரணமாக ஏற்படும் இந்தத் . கபான்னாங்கண்ணி கீயர. புராஸ்வைட் வகாள வீக்கம். பரபரப்பாகவும்.. கதன்யனக்கு ஊற்றுகிைார்களாம். என. புளியமரத்தடியில் படுத்தால் வபய் பிடிக்கும் என்பது மாதிரியான மூைநம்பிக்யக. மாதுயள ஜூஸ். மித்வதாயனனின் வபான்ை அமிவனா அமிலங்களின் குயைவும்கூை முடி ககாட்டுவதற்கான காரணங்கள். வபான்ையவ வாரம் 2-3 நாட்கள் அவசியம். தினமும் தயலக்குக் குளிப்பது முடி ககாட்டும் என்பது. அயதத் தயலயில் நிறுத்துவது ரசாயனக் குழம்வப! 3.. மீயச. சியனப்யப நீர்க்கட்டிகள். வதாவளாடு வசர்த்த அரவயணப்பு. டை. சில மருத்துவக் காரணங்களும் முடி ககாட்டுதலுக்குத் துயண கசய்யும். ஆனால் புழு. பின்னாளில் இளநயர இல்லாமல் முடியயக் காக்கும்! திருச்கசங்வகாடு அருகில் 2.. சிறுகீயர வசர்த்துச் சாப்பிை வவண்டும். காய்ந்த திராட்யச. பல கபண்களுக்கு மாதவிைாய் சமயத்தில் முடி ககாட்டுவதற்கும் இதுதான் முக்கியக் காரணம். சின்னதாக உச்சி முத்தம்... அல்ட்ரா கைக்னாலஜி அணுக்கள் அைங்கிய ட்ரீட்கமன்ட்யைவிை. SCALP PSORIASIS எனும் வதால் வநாயயப் பலரும் கபாடுகுத் கதால்யல என தவைாக நியனத்து அலட் சியப்படுத்துகின்ைனர். வதங்காய் எண்கணயில் காய்ச்சி வாரம் 2-3 நாட்கள் தயலக்குத் வதய்த்துக் குளிக்கலாம். இயளஞர்களுக்கு வாழ்வின் முக்கிய நகர்வுகள் மீதான பயமும் அவநம்பிக்யகயும் முடி ககாட்ையவக்கும் முக்கியக் கூறுகள். சிறுதானிய உணவு. இதற்கு தைாலடி மருத்துவம் பயன் அளிக்காது. பயமாகவும் நகரும் மனம்.. 'கபாடுதயல’ என்ை ஒரு மூலியக நம் மண்ணில் உண்டு.! . தாடி. பரிதவிப்பாகவும். 100 சதவிகித 'மூலியக யை’ என்று ஒன்று உலகில் இல்லவவ இல்யல. இயவகயல்லாம் தாண்டி. காற்று மாசுபட்டுப்வபானதும் முடி ககாட்டுவதற்கானப் பின்னணிச் சூழலியல் காரணங்கள். அதற்கான தவிர்க்க முடியாத மருத்துவம். குழந்யதப் பருவம் முதல் வீட்டில் அடிக்கடி சுண்ைல்.. இது உைல் வநாய் எதிர்ப்பாற்ைல் குயைபாட்ைால் முடி வளர்ச்சியயப் பாதிக்கும் வநாய்.

5 லிட்ைர் 7. கயையில் வாங்கும் புட்டி எண்கணய்களில். கசயற்யக எண்கணய் ப்ளஸ் ரசாயனங்களின் கலயவதான்.0.0. (10.25 லிட்ைர் 8.5 லிட்ைர் 4. எண்கணய் வதய்க்காத தயலமுடி கண்டிப்பாக உதிரும் என்பது நியூட்ைன் கசால்லாமல் வபான நான்காம் விதி! . இந்தச் சாறுகளின் கலயவயயத் வதங்காய் எண்கணயுைன் கலந்து கமல்லிய தீயில் எரித்து. கநல்லிக்காய் களில் ககாட்யைகயள நீக்கிவிை வவண்டும்.0. வதங்காய் எண்கணய் . அதனால் முடி வளர்ச்சியய ஊக்குவிக்க இந்தத் யதலம் குயைந்தபட்சம் 4-5 மணி வநரம் தயலயில் ஊை வவண்டும். நாட்டு மருந்துக் கயைகளில் வாங்கிக்ககாள்ளலாம். வசாற்றுக் கற்ைாயழச் சாறு .25 லிட்ைர் (வமவல குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும் கபாருட்கள் கிராமப்புைங்களில் பரவலாகக் கியைக்கும். கவள்யளக் கரிசாயலச் சாறு .5 லிட்ைர் 3. கதாைர்ச்சியான சிகிச்யச மட்டுவம அதுவும் கமள்ள கமள்ள நிவாரணம் அளிக்கும்! வீட்டிலலலே முடி வளர்ச்சித் டைலம் பெய்வது எப்படி? 1. 15 கசாட்டுகள் வதய்த்தால் வபாதும்.கதால்யலக்கு.) அதன் பிைவக தயலக்குக் குளிக்க வவண்டும்.5 லிட்ைர் 6. பின்னர் அதில் இருந்து மட்டும் சாறு எடுக்கவும். (கசக்கில் ஆட்டிய சுத்தமான வதங்காய் எண்கணய் என்ைால் சிைப்பு.5 லிட்ைர் 5. வதங்காய்க்குக் ககாஞ்சமும் சம்பந்தம் இல்லாத ரசாயன எண்கணய் இருக்கின்ைனவாம்!) 2. மிக்ஸியில் அடித்வதா பிழிந்து சாறு எடுத்துக்ககாள்ளவும்.1. பலர் நியனப்பது வபால கசயற்யக கண்டிஷனர்கள் அசகாயப் கபாருள் அல்ல.) இயலச் சாறுகயளத் தண்ணீர் அதிகம் வசர்க்காமல் இடித்வதா. இது மருந்து கியையாது. கநல்லிக்காய்ச் சாறு .0.5 லிட்ைர். அவுரி சாறு . கீழாகநல்லிச் சாறு . வசாற்றுக் கற்ைாயழயில் அதன் உள்ளிருக்கும் கஜல்லி வபான்ை பகுதியய எடுத்து நன்கு கழுவிவிட்டு.0.0. நீர் வற்றி யதலம் பிரியும் தருவாயில் (அந்தச் சமயம் அடியில் தங்கியிருக்கும் கசடு கமழுகு வபால இருக்கும்) பாத்திரத்யத இைக்கி வடித்துக்ககாள்ளவும். அப்படிக் கியைக்காத இைங்களில்.0. கபாடுதயலச் சாறு . கறிவவப்பியலச் சாறு .

'APO4’ எனும் மரபணு சங்கதி என்கிறது ஆய்வு முடிவுகள். எதிர்காலத்தில் அல்சீமர் நிச்சயம் மிகப் தபரிய சவால்!’ என எச்சரிக்கிறது.. 'வயசாச்சா. ஆனா. தகாஞ்ச மாக மறக்கத் ததாடங்கி. அவருக்கு ஓர்லமநய இல்லல’ என்கிறது உள்ளூர் தமாழி.000 முதியவர்கலளத் ததாடர்ந்து ஆராய்ந்த ஆய்வு ஒன்று. ஆம். வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்.சிவராமன் புத்திசாலியாக இருப்பதற்கும் ஞாபகசக்திக்கும் ததாடர்பு இல்லல என்பதற்கு. 'முன் எப்நபாதும் இல்லாதபடி இந்தியாவில் இந்தப் பிரச்லன அதிகரித்துள்ளது.. அந்த மறதிலயத்தான் 'அல்சீமர்’ என்கிறது மருத்துவ தமாழி... 'காதலியிடம் புரநபாஸ் பண்ண நததிலய எப்படி மறந்து ததாலலச்நசன்?’ அவன் முகம் ஞாபகம் இருக்கு. படித்தலத ஞாபகம் லவத்து. மண்லடக்குள்ள அப்படி என்ன ஓடுது?’ எனும் கவலல நம்மில் பலருக்கும் உண்டு. உலைத்து... 'நநத்து படிச்சது இன்லனக்கு ஞாபகம் இல்லலன்னா எப்படி. இங்நக இருக்கும் வநயாதிகத்தின் சமூகப் பிரச்லனகள் பலவற்லற கருத்தில்தகாண்டால். ஓடி. இப்நபாது மனதில் விைத் ததாடங்கும். வால்ட் டிஸ்னி. இந்த அல்சீமர் நநாயின் பிரச்லன தகாஞ்சம் புரிந்திருக்கும். அப்படிநய வாந்தி எடுக்கும் ஸ்கூல் இயந்திரத்லத. எனப் பல உதாரணங்கள் உண்டு.4 மருத்துவர் கு. அதமரிக்கா அளவுக்கு நாம் அதிக அளவில் அல்சீமருக்குள் சிக்கவில்லல. 'கார் சாவிலய எங்க தவச்நசன்?’.. ஒன்பது வலகயான அறிவாற்றல்கள் இருப்பதாக நவீன அறிவியல் தசான்னாலும்.. பாதுகாப்பு அளிக்கிறது என்று மரபணு விஞ்ஞானிகள் பலர் கூறுகிறார்கள். வளர்ந்த நாட்டினலரவிட 'APO4’ மரபணு சங்கதி நம்மவர்களுக்குக் குலறவாக இருந்து. கலடசியாக எங்கு இருக்கிநறாம். 2001-2011-ம் ஆண்டுகள் வலர. அந்த ஒன்பது அறிவாற்றல்களில் ஞாபகசக்திலய மட்டும் சமூகம் உசத்திப் பிடிக்கக் காரணம்! எப்படிநயா முக்கி முனகிப் படித்து. இது நிதர்சன உண்லம! வைக்கமாக இல்லாமல். இப்படி. 'பல ததாழிலுக்கும் தகுதியானவர்’ என்று நதர்ந்ததடுப்பதுதான். எண்தணய் நதய்த்துக் குளிப்பது. என்ன தசய்ய வந்நதாம். என்தறல்லாம் மறக்க ஆரம்பிப்பதுதான் அல்சீமர் நநாயின் உச்சகட்ட அட்டகாசம்! அமிதாப் பச்சன் நடிப்பில் தவளிவந்த மறதி பற்றிய படமான 'பிளாக்’ பார்த்தவர்களுக்கு.. ஆரம்பகட்ட மறதி நநாய் (அல்சீமர்) என்கிறது நவீன மருத்துவம். அதலக்ஸாண்டர் கிரஹாம்தபல்..நலம் 360’ . ஓயும் சமயத்தில் மீண்டும் அந்த 'ஸ்கூல் மனப்பாடப் பிரச்லன’ தலலதூக்கினால். 1. அநத சமயம் ஐநராப்பா. ஆனாலும். என்றாலும். நவலல நதடி. சின்ன வயதில் ஸ்நகலில் வாங்கிய அடி... சூரியலன வணங்கும் சாக்கில் உடம்பின் உள்ளிருக்கும் நாளமில்லா சுரப்பிகலளத் தட்டிக்தகாடுத்து நவலல வாங்கும் நயாகாசனப் பைக்கம் நபான்றலவ அதற்குக் காரணமாக . நபரு மறந்துநபாச்நச’ எனும் முக்கல் முனகல்கள். இந்த நநாய் ஏன் இங்கு தகாஞ்சம் குலறவு எனப் பார்த்தால்.

அநதநபால் தபன்ஷன் நபப்பர் வந்த பின்தான் மறதி நநாய் வரும் எனக் கிலடயாது. 'நான் . மறந்துட்நடநன’ என நாம் சுதாரிக்கும் மறதி. அல்சீமர் நநாய். தமள்ள நட. முன் தநற்றி... இத்தலன காலம் குலறச்சலா இருந்த 'APO4’ மரபணு.வி.. தீப்தபட்டிக் குடியிருப்பு நகர வாழ்க்லகயில் இப்நபாது அதிகம். திணித்து ஜீன்ஸ் நபாட்டுக் தகாள்ளும் 40-களிலும் இந்த மறதி நநாய் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.. 'கீழ் பர்த் நவணும்’னு நகட்டிருக்கணும். தசல்ல ததாப்லபலய அமுக்கி.. நீதயல்லாம் எதுக்குய்யா திநயட்டருக்கு வர்ற? அதுதான் திருட்டு டி... 'அவரு ஒருத்தருக்காக மூணு தபட்ரூம் உள்ள ஃப்ளாட்டுக்குப் நபாக நவண்டியிருக்கு.நகர்ல ஜட்டி. சில பல நூற்றாண்டுகளாவது பின்பற்றிய வாழ்வியல்தான் இந்தப் பாதுகாப்புக்குக் காரணமாக இருக்கலாம். வருஷத்துக்கு ஒருக்கா திருப்பதிக்கு வந்து தபருமாலளச் நசவிச்சிட்டு.. அப்பா சாப்பிட்டாங்களா?’ எனக் நகட்க தபரும்பாலும் வீட்டில் எவரும் இல்லல.. அவரு எப்நபா 'நபாவாநரா’ ததரியலல?’ என்ற 'எதிர்பார்ப்பு’.. 'நயாவ் தபருசு. சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டுக்கு முன்னநர 'மனசுதாம்நல முக்கியம்.’ என்ற தீண்டாலம.டி விக்கிறாங்கநள.. 'அததல்லாம் டிக்தகட் புக் பண்ணும்நபாநத. இப்நபா வந்து ஏற முடியாதுனா எப்படி? எனக்கும்தான் நலா நபக் தபயின்’ எனும் சக முதிய பயணிகலளக் கண்டிக்கும் சுயநலம். இலதப் பத்தி இப்நபா என்ன அக்கலற வாழுதாம்?’ என அவசரப்பட நவண்டாம்.. கட்டுக்கடங்காமல் நபாகக்கூடிய சாத்தியங்கள் அதிகம். 'எதுக்குக் கிளம்பி வந்நதன்?’ என நயாசித்து நடு வழியில் திணறும் மறதி. 2020-ல் உலக மக்கள்ததாலகயில் 14. தி. ஒரு மந்திர மாங்காயும் நவண்டாம்’ என நியூநரா பிசியாலஜிலய நவறு தமாழியில் தசான்ன திருமூலரின் கூற்லற. எபிதஜனிடிக்ஸ் விநநாத விதிகளின்படி விக்கி.. வீங்கி. 'சார். ஆனால். 'இருக்கிற வியாதிலயப் பார்க்கநவ நநரம் இல்லல. இந்தப் பிரச்லன எல்லாம் இல்லாத ஒரு நஹாமுக்கு உங்கலளக் கூட்டியாந்திருக்நகன். அவரு மறதி நகஸ். இங்நக கூட்டத்துல வந்து எங்நகயாவது விழுந்து லவக்கிறதுக்கா? நபாய் ஓரமா நில்லுய்யா. தமள்ள நட. நாங்க மட்டும் நபாயிட்டு வந்துடுநறாம்’ என்ற 'அக்கலற’யான உதாசீனமும் சகஜம். 'நீங்க அந்தக் கல்யாணத்துக்குப் நபாயி அப்படி என்ன ஆகப்நபாகுது? உங்கலளக் கவனிக்கநவ தனியா ஒரு ஆள் நவணும். 'அதுக்குத்தாம்பா. மீலசப் பகுதிக்கு லட அடித்து... இந்த 'எவன்டி உன்லனப் தபத்தான் தபத்தான்.இருக்கலாம் என்கிறார்கள். அது சரியா இருந்துச்சுன்னா.. மற்றவர் 'அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்களா?’ என அங்கலாய்க்கும் மறதி.2 சதவிகித 'வநயாதிகர்கள்’ இந்தியாவில்தான் இருப்பார்கள் என்கிறது ஒரு கணக்கு. 'அவ்வளவா பிரச்லன இல்லல’ என்று நம்லம எப்நபாநதா நயாசிக்கலவத்த மறதி.... அததல்லாம் 'ஆஹா. நமனி என்னாகும்?’ காலத்தில். 'அடடா. பனியன் எல்லாம் வாங்கிட்டு அப்படிநய உங்கலளயும் பார்த்துட்டுப் நபாயிடுநவன்’ எனும் 'க்ரீன் கார்டு நஹால்டர்’ மகனின் கரிசனம்.’ யுகத்தில் நிலலலம அப்படியா இருக்கிறது? 'ஏம்ப்பா. எனப் பல சங்கடங்கலளத் தினமும் கடக்கநவண்டியுள்ளது இப்நபாலதய வநயாதிகம்! இலவ அத்தலனலயயும் மூலளயின் கார்தடக்ஸ் மடிப்புகளுக்குள் லவத்துப் புழுங்கும்நபாது.. எழுதிக் குடுத்துடுங்க’ என அடுத்தவர் எச்சரிக்கும் மறதி.

. சற்நற ஆழ்ந்து நயாசித்தால். தவந்தயம். மூலளயில் புதிதாக முலளக்கும் அலமலாய்டு பீட்டாலவ இதற்கு முக்கியமான தடயமாகப் பார்க்கிறார்கள். நாம் ஏன் கத்திரிக்காயின் மரபணுலவ மாற்றி அதில் சிக்கன் 65 சுலவ தகாண்டுவந்து மக்கலளக் குஷிப்படுத்தி. மருத்துவக் குணம்தகாண்ட பல தாவர நுண்சத்துக்கலளயும் தகாண்டது. எதிர்கால மறதி சிக்கலில் இருந்து தப்பிக்க. என்ன. ஆனால். ஒட்டுதமாத்தமாகச் தசயல் இைந்து முடங்கும் மறதி. மிக அதிகம் என்பலத ஞாபகத்தில் தகாள்நவாம்! . என அல்சீமர் மறதி நநாலய ஏழு படிநிலலகளாகப் பார்க்கிறது நவீன மருத்துவம்.. ஜாகுவார் காரில் உல்லாசமாகப் நபாகக் கூடாது என தீவிரமாகச் சிந்தித்து ஆராய்ச்சிக் கட்டுலரகள் எழுதுகிறார்கள். மச்சான் என அலனவலரயும் மறந்துநபாகும் மறதி நநாய்தகாண்ட வநயாதிகம் வரும் சாத்தியம். கம்பு. முருங்லக. கூடுதலாக. தபரிய தநல்லிக்காய். ரத்தக்தகாதிப்பு. . 'எனக்கான ஸ்நபஸ் இது’ எனும் அலங்கார வார்த்லத மூலம் சுயநலமாக வாைக் கற்றுக்தகாடுக்கிநறாம். ஹார்வர்டு நபான்ற பல்கலலக்கைகங்களில் ஆராயப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்லற நம்மில் பலர் அனுபவித்திருப்நபாம். நகழ்வரகு முதலான சிறுதானியங்களும். படிக்கப்நபான நம்ம ஊர் அண்ணன்மார்கள்.. பாரம்பரிய இந்திய உணவுகளும் தகாஞ்ச மும் சலளத்தலவ அல்ல. நலடப் பயிற்சி. நம் பிள்லளகளுக்கு. இலவ எல்லாநம அலதவிட அதிக ஆன்ட்டி ஆக்சிதடண்ட்கலளயும். ஓர் ஆச்சர்யமான விஷயம். நமக்கான 'ஸ்நபஸ்’ நிச்சயம் இருக்காது. அப்நபாது இருந்த அக்கலற மட்டுநம.யார். பூண்டு. இந்த வலக உணவுகள். சர்க்கலர.. சீரகம். தநருக்கடியிநலா அல்லது சுயநலத்திநலா உதாசீனப்படுத்தும் உள்ளத்லத. கம்பங்கூலையும் நசாளப் பணியாரத்லதயும் பற்றி நயாசிக்காமல். மாமன். மூச்சுப் பயிற்சி. மணத்தக்காளி கீலர. என்ன தசய்ய நவண்டும்?’ என்பநத ததரியாதுநபாகும் மறதி. நிகழ்காலத் நதலவ. அதமரிக்கா. அைற்சிலயக் குலறக்கும் தன்லமலயயும் தகாண்டலவதான். இங்கிலாந்து விஞ்ஞானிகளால். அைற்சிலயக் குலறக்கும் (Anti-inflammatory) தன்லமலயயும் தகாண்டலவ என. அதிக ரத்தக்தகாதிப்பு நபான்ற ததாற்றா வாழ்வியல் நநாய்கள்தான். தபற்ற பிள்லள. இந்த மறதி நநாய்க்கும் நிலறயநவ நவறுபாடுகள் உள்ளன. Mediterranean diet சாப்பிட்டால் இந்த மறதி நநாய் வருலக குலறயும் என்பது! 'இது என்னப்பா புது கம்தபனி உணவு?’ எனப் பதற நவண்டாம். அந்த மத்தியத் தலரக்கடல் சங்கதிகளுக்கு. நம் ஊர் மிளகு. நாம் மட்டுநம நிலறய சம்பாதித்து. மத்தியத் தலரக்கடலலச் சுற்றியுள்ள நாடுகளில் வைக்கமாக இருந்த பாரம்பரிய உணவுகலள 'Mediterranean diet ’ என்கிறார்கள்.நலம் பரவும். சாதாரண வநயாதிகத்துக்கும். அதனால் உலகச் சுகாதார நிறுவனப் பட்டியலில் அவற்றுக்குத் தனி இடம் கிலடத்திருக்கிறது. அப்படி நாம் கற்றுக்தகாடுக்கும் அவர்களது 'எனக்கான ஸ்நபஸ்’ வாழ்வியலில். அவற்றில் இரண்டு. அதிக ஆன்ட்டி ஆக்சிதடன்ட்கலளயும். அதற்கு காப்புரிலம தபற்று. அன்றாடம் ஆநராக்கியமான உணவு என வாழ்க்லகலயத் திட்டமிடத் தவறினால்.. இந்த மறதி நநாலயத் திரிகிள்ளித் தூண்டும் என உலகச் சுகாதார நிறுவனம் பலமாக எச்சரிக்கிறது..

பலைய புத்தகக் கலடயில் தற்தசயலாகப் பார்த்த புத்தகத்திநலா கற்றுக்தகாள்ளாமல். வல்லாலரநயா. ஒரு நாலளய உமிழ் நீர் சுரப்பு 11. வார்த்லதகலளச் சரளமாக உச்சரிப்பலத நிர்வகிக்கும் ஆற்றல் குலறவு. DHA . கூகுளிநலா. சித்த மருத்துவ சிகிச்லசக்குப் பயன்படும் வாலுளுலவ அரிசி எனும் மூலிலகயில் இருந்து எடுக்கப்படும் எண்தணயில். சந்தனக் காப்பு அலரத்துக் குளிப்பாட்டினாலும் எதுவும் நிலனவில் நிற்காது! ய ாகா அளிக்கும் ஆஹா மெெரி! தினசரி 20 முதல் 40 நிமிடங்கள் நயாகாசனப் பயிற்சிகள் மற்றும் பிராணாயாமப் பயிற்சிகள். கவனச் சிதறலால் ஏற்படும் மறதிலய. 'பிரமி’ . 1 முதல் 1. வார்த்லதகலளத் நதடும் மறதிலய.. மறதிக்கு மருந்து எடுக்கும் முயற்சி இன்றும் ஆய்வில் உள்ளது. இலளஞர்களுக்கு ஞாபகசக்திலயப் தபருக்கவும் தபரும் அளவில் பயன்படும் என்று பல ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. பணியில் மந்தம் நபான்றவற்லறத் தீர்ப்பதாக Trail Making Test மூலம் ஆய்வுகள் மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் மருத்துவ விஞ்ஞானிகள். நயாகாசனப் பயிற்சியில் நதர்ந்த ஆசிரியரிடம் இலதக் கற்றுக்தகாள்வதுதான் புத்திசாலித்தனம்! ..குறிப்பு: இரு வாரங்களுக்கு முந்லதய ஜீரணம் குறித்த கட்டுலரயில். வல்லாலர நதாலச. பிரமிநயா எதுவாக இருந்தாலும் நாம் எடுக்கும் முயற்சியில்தான் பயன் அளிக்குநம தவிர. வல்லாலர சூப் இன்லறக்கு பாரம்பரிய உணவகங்களில் பிரபல உணவும்கூட. சுவர் ஏறிக் குதித்து படம் பார்த்துவிட்டு குப்புறப் படுத்துத் தூங்கும் பிள்லளக்கு. அதிலுள்ள Asiaticosides. உருவ மறதிலய.25 லிட்டர் என்பநத சரி! ஞாபகசக்தி அதிகரிக்க. மூலளச் நசார்வு தராமல் அறிலவத் துலங்கலவக்கும் என்று நவீன அறிவியல் நம் பாரம்பரியப் புரிதலுக்குச் சான்று அளிக்கிறது. மறதிலய நீக்கவும். வல்லாலர கீலரலயச் சட்னியாக அலரத்துச் சாப்பிடலாம். முதிநயாருக்கு மறதிலயப் நபாக்கவும். நீதி வைங்கும் முன் அலசி ஆராய(!) அந்தக் கால நீதிபதிகள் இதில் இரண்டு அரிசி எடுத்து வாயில் நபாட்டுக்தகாள்வார்களாம். பிராணாயாமப் பயிற்சியும்.பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் பிரபலமான ஞாபகசக்தி மருந்து. நயாகாசனப் பயிற்சியும். இது.ஞாபகமறதி நீக்க பயன்படும் சத்து மீனில் இருந்தும்.25 லிட்டர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தவறு. தகாஞ்சமாக புளிலயச் நசர்த்து சட்னியாக அலரத்து நதாலசக்குச் சாப்பிடலாம்.பி. தகாத்துமல்லி சட்னி அலரப்பதுநபால் தகாஞ்சம் மிளகாய் வற்றல். ஞாபகசக்திலய அதிகரிக்கவும் இதில் உள்ள Baccosides பயன் அளிப்பலத பல ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. ஃபிளாக்ஸ் விலதயில் இருந்தும் இலத உணவில் அன்றாடம் தபற்றுக்தகாள்ள முடியும். நீநராலடப் பக்கம் நிற்பதால் 'நீர்ப் பிரமி’ என்றும் அலைக்கப்படும்.

இயல்ொன உடல் இயங்கியல் நகர்வு’ என்று நிளனத்து ான் வெண்ணுலகம் இத் ளன காலம் அ ளனக் கடந்து வந் து. த ாராயமாக 35 வருடங் களாகவது.. . அல்லது வவறும் ெயமா? ஏராளமான சந்த கங்கள் வமதனாொஸ் ெருவப் வெண்களள அளலக்கழிக்கும். இது நல்ல உடல்வாளகப் வெற்றிருக்கும் 35 ச விகி த்துக்கும் குளறவான வெண்களுக்குத் ான். இது எப்தொ ஒழியும்?’ என்று உதிரத்துக்கு முன்ன ாகதவ கண்ணீர் ஊற்று எடுக்க. தினமும் உண்டு. வகாஞ்சம் சுகவீனம் கலந்த நகர்த்தி வருகிறார்கள். அரவளணப்புகள். அனுெவித் ால் மட்டுதம புரியும். தநாயின் மு ல் அறிகுறியாகவும் ொர்க்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். 'அட’ எனும் ஆச்சர்யங்கள். இ யப் ெடெடப்பு. ெடிப்பு.சிவராமன் ஒவ்வவாரு வெண்ணும் பூப்வெய்தியதில் இருந்து. நிளலளம சமீெமாக அப்ெடி இல்ளல.. பிழியும் வயிற்று வலி... இறுதி யுத் த்துக்குக் காத்திருப்ொர்கள். 'இனிதமல் இது இல்ளல’ என்ற விடு ளலளயத் ான் 'வமதனாொஸ்’ என்கிறார்கள். னிளமயான ெய உணர்வு’ எனப் ெல சிக்கல்களள வமதனாொஸ் த ாற்றுவிக்கிறத ா எனச் சந்த கம் உண்டாகிறது. திடீர் வியர்ளவ. 'மா விடாய் நிறுத் த்ள . 'எதுக்கும் இந் வடஸ்ட் எல்லாம் ெண்ணிடுங்க. என உொள கள் அவஸ்ள யாக.’ என்று ஒரு ெட்டியளலயும் நீட்டுகிறார்கள் மருத்துவர்கள்..நலம் 360’ .. 'மூட்டுவலி.. சந்திக்க மறுக்கும் கண்கள். இது தநாயா. உளட.. இடுப்புவலி. அளசவு.. கூடதவ வ ாளலந்துதொய்விட்ட அவசர முத் ங்கள். அ னாலா?’ என்ற குழப்ெத்துடன் நகரும் நாட்கள் இளவ. அவ ல்லாம் சீக்கிரதம சரியாகிடும்’ என்று கூறிக்வகாண்தட.. ெரெரப்பு. 'சில மாற்றங்களுக்குத் யாராகும் மனமும் உடலும் யங்கித் திணறும் சில வொழுதுகள் மட்டும் ான் அப்ெடி... வயிற்று உப்புசம். வகாஞ்சம் ெயம். ெலருக்கு இப்தொது மா ாமா ம் அல்ல. 'உனக்கு எதுக்கும்மா இப்தொ அனார்கலி சுடி ார்?’ என்ற வளர்ந் குழந்ள களின் உ ாசீனங்களும்.. வாந்தி. 'சனியன்.. என எல்லாவற்ளறயும் புரிந்துவகாள்ள முடியவில்ளலதய.. மா விடாய் முடிளவ ெல்தநாய்க்கூட்டமாகவும். உடலும் மனமும் வள ெடும் இந் நாட்களில் என்ன வசய்ய தவண்டும். எள ச் சாப்பிட்டால் மீண்டும் புத்துணர்வு வெறலாம். ஆங்கிலத்தில் இ ளன Empty nest syndrome என்ொர்கள். சா ாரண ரத் தசாளகயில் இருந்து. வகாஞ்சம் சிரமம். என கணவரின் விலகல் ரும் வலி.. அலங்காரம் அவர்களது முக்கியங்கள். 47-51 வயள எட்டும்தொது மா விடாய் நின்று. மீ முள்ள 65 ச விகி த்தினர் இந் நாட்களில் ெடும் அவஸ்ள கள். 'முகச் சுருக்கமும் வாடலும் உலர்ந்துதொய்விட்ட சருமமும் மகப்தெறுகள் ந் வ ாப்ளெயும் ான்.5 மருத்துவர் கு. ஆனால். ளலவலி. மா த்துக்கு மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களள வகாஞ்சம் வலி. என்ளன இப்ெடி அவரிடம் இருந்து விலக்கி ளவக்கின்றனவா? அல்லது மகன்/மகளின் வமாழி.

கால் மூட்டுகளில். அப்ெடி எடுக்கத் வறும்தொது. ஈஸ்ட்தராஜன் ஹார்தமான் சுரப்பு 'வி. அ னால். அத ாடு மா விடாயின்தொதும் ஓய்வின்றி அடுப்பு ஏற்றி. இ னால் ஏற்ெடும் ஆஸ்டிதயாதொதராசிஸ். உண்ளம விவரம் உலுக்குகிறது. மா விடாய் முடிவில் இருக்கும் ாயுடன் ஒப்பிடுகிறார்கள்.கி கால்சியம் த ளவப்ெடும்தொது.ஆர்.. . அந் க் குஞ்சுகளுக்கு இறக்ளக வளர்ந்து னியாகப் ெறந்து தொய்விட்டன எனத் ாய்ப் ெறளவக்குத் வ ரியாது. வமதனாொஸ் சமயத்தில் 1. இனிதமல் கருமுட்ளட தவண்டாம் என உடல் நிறுத்திக்வகாள்ளும் இந் ப் ெருவத்தில் ான். ஒருநாள் அப்ெடி வரும்தொது கூட்டில் எந் க் குஞ்சும் இல்லா ள க் கண்டு. ெஸ் ஏறி. இள த் விர்க்க சற்தற அதிகப்ெடி கால்சியம் சத்து எடுத்துக்வகாள்ள தவண்டும்.250 மி.கி வளர அவசியமாம்..ாய்ப் ெறளவ.எஸ்’ எடுத்துக்வகாள்வ ால். மகப்தெறு சமயம் விரிந்து சீரான கூெக (pelvis) எலும்புகளளப் ொதிக்கும்.000 மி. எவரும் ன் சிரமம் உணராவண்ணம் ஓடியாடி உளழத் தில். இப்தொது ளவட்டமின்-டி ெரிதசா ளன கிடுகிடுவவனப் பிரெலமாகி வருகிறது. நம்ம ஊரில் குளறச்சலாகவா சூரிய ஒளி இருக்கிறது. 'எதுக்கும் ளவட்டமின்-டி சரியா இருக்கானு ொர்த்துக்கங்க. முதுளமயில் குளியலளறயில் வழுக்கி விழுந் ால். புரியாது. இ ய வியாதி. சூரிய ஒளியில் இருந்து மனி உடல் ாதன இ ளனத் யாரித்துக்வகாள்ளும் நிளலயில். ரயில் ஏறி. ெடெடப்ளெத் ான். வமதனாொஸ் மட்டுமல்லாது. இங்க எதுக்கு இவ ல்லாம்? என தயாசித் ால். ொட்டிகளுக்கு வ ாளட எலும்பின் ெந்து கழுத்துப்ெகுதி உளடவ ற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாம்! மா விடாய் முடியும் ருவாயில் கால்சியம் மட்டும் தொ ாது.. தினம் தினம் ன் கூட்டிலுள்ள குஞ்சுகளுக்கு உணவு எடுத்து வந்து வாயில் புகட்டும்.’ என அறிவுறுத்துகிறார்கள். இந் க் குளறொடு நிகழ்வ ாக நவீன மருத்துவம் கூறுகிறது. சர்க்களர வியாதி. ளவட்டமின்-டி சத்தும் த ளவ என்கிறது அறிவியல். எலும்புகளின் சுண்ணாம்பு அடர்வு குளறய ஆரம்பிக்கிறது. கழுத்து . இந் வலிளய. சா ாரணமாக தினசரி 1. ெ றி அலறி முடங்குமாம்.. ரத் க் வகாதிப்பு/வகாழுப்பு என எ ற்கு ளவத்தியம் வசய் ாலும்.இடுப்பு எலும்புகளில் வெரும்ொலும் கால்சியம் குளறயும்.

அத ாடு.. இது தவறா எனத் த ான்றுகிறது. தகன்சர் ெயம். சன் ஸ்கிரீன் தலாஷன் த ய்க்கிறார்கள். இந் அறுளவசிகிச்ளச கிராமங்களிலும் வசமி நகரங்களிலும் அதிகம். ெலர் ளசவம் மட்டுதம சாப்பிடுவதும் ான் இ ற்குக் காரணங்கள் எனச் வசால்லும் மருத்துவ ஆய்வாளர்கள். சில வளக கீளர. 30-35 வயதுகளில் ஏற்ெடும் இந் வளகயான கர்ப்ெப்ளெ . 'அந் அரசியல் எல்லாம் இருக்கட்டும்.. ளவட்டமின் டி அதிகம் கிளடக்கும்.இந்தியரில் 79 ச விகி த்தினருக்கு ளவட்டமின்-டி மிகக் குளறவாகவும். வணிக் கண்ணியா என்ற ெயமும் உள்ளது. ளவட்டமின்-டி தசர்க்கா ொல் விநிதயாகமும். அந் அலறலுக்குப் பின்புறம் இருப்ெது அக்களறயா. ஈரலில். 'ஏ. மீன். கர்ப்ெப்ளெ வாய்ப் ெகுதிக்கு ொப்ஸ்மியர் தசா ளன தமற்வகாள்வதும் அவசியமான ஒன்று. உணவிலும் சூழலிலும் தவறு காரணங்கள் இருக்கக்கூடும் என்ற ரீதியிலும் ஆராய்ச்சிகள் வ ாடர்கின்றன. புள்ளிவிவரங்கள் வசால்லும் மார்ெகப் புற்றின் எதிர்ொரா அளவு உயர்வு. வெண்களுக்கு வமதனாொஸ் சமயத்தில் வரும் இன்வனாரு பிரச்ளன. புற்றுக்கான மரபு வாய்ப்பு. ொல் அருந்துவ ால் உண்டாகும் ெக்கவிளளவுகளளப் ொர்க்ளகயில். ஒவ்வவாரு வெண்ணும். இவற்ளற எல்லாம் ாண்டி. 15 ச விகி த்தினர் ெற்றாக்குளறயுடனும். பிற காரணங்களுக்கு அறுளவசிகிச்ளச அவசியம் இல்ளல. சூரிய ஒளியில் வளரும் சில காளான்கள். இளறச்சி. 6 ச விகி த்தினருக்கு மட்டுதம சரியான அளவிலும் இருப்ெ ாக ஆய்வு முடிவுகள் வசால்கின்றன..’ எனப் ெல காரணங்களள அடுக்குகிறார்கள். அதயாடின் தசர்த் உப்பு தொல. வ ாலியுடன்கூடிய உருளள. ொ ாம் ெருப்பு. வவண்ளடக்காய்.. குறிப்ொக. ஒரு குவளள தமாரில் கிட்டத் ட்ட 250 மி. கர்ப்ெப்ளெளய அறுளவசிகிச்ளச வசய்து நீக்கிவிடும் தொக்கு. இவற்றில் வகாஞ்சம் வகாஞ்சம் கால்சியம் உண்டு. இப்தொது வாரத்துக்கு ஒருமுளறதயனும் ளவட்டமின்-டி மாத்திளர சாப்பிடுங்க எனச் வசால்வது மருத்துவ சம்பிர ாயமாகி வருகிறது. ங்கள் ெரம்ெளரயில் முன்பு புற்று வரலாறு இருந் ால்கூட. காலங்காலமாக நம்மிளடதய உள்ள கர்ப்ெப்ளெ வாய்ப் புற்று இரண்டுதம சமீெத்திய துரி வாழ்விலும். சூரிய ஒளி ரும் யுவி கதிளர... மன அழுத் த்திலும் இன்னும் கூடிக்வகாண்தட தொகின்றன. முட்ளட. 'ளவட்டமின்-டி’ளயயும் அளனத்திலும் தசருங்கள் எனக் கிட்டத் ட்ட அலறுகிறார்கள். புற்றுக்கட்டிதயா என்ற அச்சத்தில். ொல். வெரும்ொலாதனாருக்கு வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாகக் குளறந்துதொனது ஏன் எனப் புரியதவ இல்ளல. மிக அதிகமாக நடக்கிறது.சி-யில் தவளல வசய்கிறார்கள். நிளறய மகளிர். இந் ப் ெருவத்தில் மார்ெகங்களள தமதமாகிராம் மூலம் ெரிதசாதித்துக்வகாள்வதும். அளவ வரும் வாய்ப்பு அதிகம். கீளர. தமார் ான் 'வெட்டர் சாய்ஸ்’ என்று த ான்றுகிறது. மா விடாய் முடியும் சமயம் வரும் கர்ப்ெப்ளெ நார்க்கட்டிளயப் ொர்த்து.கி கால்சியம் கிளடக்கும். தசாயா பீன்ஸ். அத்திப்ெழம். அதயாடின் உப்பு ரும் நன்ளம-தீளம(?) குறித் விவா ங்கதள இன்னும் நிலுளவயில் இருக்கும்தொது. சூரிய ஒளிளயதய ொர்ப்ெது இல்ளல. சருமத்துக்கு அடியில் உள்ள வகாழுப்புச் சத்தும் ஈரலும் தசர்ந்து 'ளவட்டமின்-டி3’ ஆக உருமாற்றி அனுப்பும் சம்ெவம். சிள ந் உணவிலும். கால்சியத்துக்கான சரியான த ர்வு என்றாலும். மிக அதிக ரத் ப்தொக்கும் அ னால் ஏற்ெடும் அனீமியாளவயும் விர. மு ல்ல எங்களுக்கு கால்சியமும் ளவட்டமின்-டி தவறு எங்கு கிளடக்கும்? அள ச் வசால்லுங்க!’ எனக் தகட்தொருக்குச் சில வசய்திகள். ஆனால்.

புத் கம் ெடி.. கிரீன் டீ. திடீர் வியர்ளவ அவஸ்ள களுக்கு..வி ொரு. . 4. இரும்புச்சத்து நிளறந் கம்பும். ஃளெட்தடா ஈஸ்ட்தராஜன் நிளறந் வ ாலி உளுந்து. எந் க் கட்டியும் வளரக் கூடாது எனில். பிரிஸ்கிரிப்ஷனில் இடம்வெறா மிக முக்கியமான மருந்துகள்! . சாப்ொட்டில் துவர்ப்பு சுளவ அதிகம் உளடய உணவுகள் தசர்ப்ெது அவசியம். சூரிய வணக்கத்தின்தொது உடலின் ஆறு சக்கரங்களள (தயாகாவில் ஏழு என்கிறார்கள்) வலுப்ெடுத்தி. மனப் ெ ற்றம்.. மணத் க்காளி வற்றல். ஆகியளவ கர்ப்ெப் ளெ மற்றும் மார்புப் புற்று இரண்டின் வருளகளயயும் டுப்ெளவ. சுண்ளடக்காய் வற்றல். இதுவும் கடந்துதொகும் என்ற நம்பிக்ளக ான் வமதனாொஸுக்கான மு ல் எண்ணம்.. 30 ச விகி உணவு.நலம் பரவும்.நீராகாரம் அல்லது த நீர். ொரம்ெரிய மருத்துவ முளறகள். அது மட்டுதம புற்றின் அொயத்ள க் குளறப்ெதில் வெரும் ெங்கு வகிக்கும்! 2. அது த நீர் அளிக்கும் ெலளனக் குளறக்கும். இனிப்பு குறிப்ொக வவள்ளள அரக்கனான சர்க்களரளயத் விர்ப்ெது மிக முக்கியம். இதுவளர நளடப்ெயிற்சி இல்ளல என்றாலும்.. வகாதிக்கும் வவந்நீரில் த யிளலளயப் தொட்டு 4-5 நிமிடங்கள் ளவத்துவிட்டு. ெடெடப்பு. முந்ள ய தினம் ஊறளவத் ொ ாம் ெருப்பு . நீ வகாஞ்சம் டி. 'என்தனாட காதலஜ் ஃெங்ஷனுக்கு நீ கண்டிப்ொ வர்ற. மென ோபோஸ் பருவத்தி ருக்கோ நலம் டிப்ஸ்! 1. ெப்ொளி.’ என்ற கணவரின் கரிசனமும் மா விடாய் சம்ெந் மான. வசயற்ளகயாக நிகழும் வமதனாொஸ். ெயம். வசால்லிட்தடன்’ என்ற மகனின் ொசமான கண்டிப்பும் வமதனாொஸுக்கான டுப்பு தவக்சின்கள். ொல் தசர்க்கா த நீர். தடாஃபு எனும் தசாயா கட்டி. இனி மிக அவசியம். நிளறயப் தெருக்கு உடல் எளட திடீர் அதிகரிப்பு.2.. 3. இன்ளனக்கு கம்பு த ாளசயும் கடளலச் சட்னியும் நாங்க வசஞ்சு ர்தறாம்.. குறிப்ொக ெச்ளசத் த நீர் (கிரீன் டீ) சிறப்ொன ொனம். மூட்டுவலி. தொன்றளவ துவர்த்து உடல் காப்ெளவ. உடற்ெயிற்சி மிக அவசியம்.நீக்கத்தில். 'சூரிய வணக்கம்’ தயாகாசனப் ெயிற்சியும் வெரும் ெலன் அளிக்கின்றன.. 'தினம் ஓடிக்கிட்தட இருக்கிற.. தகண்டி க்ரஷ் விளளயாடு. வாளழத் ண்டு யிர்ெச்சடி. வாளழப்பூ வொரியல். பின்னர் வடிகட்டி ஆறளவத்துக் குடிக்க தவண்டும்! நவீ அறிவியல் பரிந்துரரக்கும் போரம்பரிய உணவுப் பட்டியல்! 1. இனி ெழங்களாக இருக்கட்டும். அத சமயம் த நீளரக் கஷாயம் தொடுவதுதொல காய்ச்சி எடுப்ெது வறு.. கால்சியம் நிளறந் தகழ்வரகும் உணவில் அடிக்கடி தவண்டும். காளல . 'நீ ஏன் என்தனாட டிளசனர் ஸாரிளயக் கட்டக் கூடாது?’ என மகளின் அன்ொன அக்களறயும். சிவப்பு வகாய்யா. ஹார்தமான்களளச் சீராக்க உ வும். நவ ானியக் கஞ்சி. உளவியல் சிக்களல ஏற்ெடுத்தும். பிராணாயாமமும். குறிப்ொக சிவந் நிறமுள்ள மாதுளள.... அதிக ரத் ப்தொக்குடன் சின்ன நார்க்கட்டிகள் இருக்கும்ெட்சத்தில்..

மதிய உணவு . 5. உளுந்து மாவில் சுட்ட த ாளசயுடன் பிரண்ளட சட்னி அல்லது வவங்காயச் சட்னி. அவளர.கருங்குறுளவ (அ) மாப்பிள்ளள சம்ொ (அ) கவுனி அரிசி (அ) வரகரிசியில் தசாறு. முற்ெகல் . சுளரக்காய்க் கூட்டு. மாளல . வாளழத் ண்டு ெச்சடி. (உங்கள் குடும்ெ மருத்துவர் கண்டிப்ொகப் ெரிந்துளரத் ால் மட்டும். சுண்ளடக்காய் வற்றல் மற்றும் குதிளரவாலி தமார் தசாறு.தகழ்வரகு த ாளச அல்லது உளுந்து கஞ்சி. காளலச் சிற்றுண்டி . 3. அத்திப்ெழம் . இவற்ளற மட்டுதம தினமும் வகடுபிடியாகச் சாப்பிட தவண்டும் என்ெது இல்ளல.1. வமதனாொஸ் ெருவத்ள வமன்ளமயாகக் கடக்களவக்கும்! . சிவப்பு வகாண்ளடக் கடளல தசர்ந் வ ாடுகறிகள். பீன்ஸ். ொல்). வாரம் 2-3 நாட்கள் இப்ெடி அளமத்துக்வகாள்வது. முருங்ளக/ெசளல கீளர.2. உணவுப்ெழக்கத்ள . நவ ானியச் சுண்டல் உடன் த நீர். இரவு .2. தசாள.கம்பு. 6. வாளழப்ெழம் .தமார் (2 குவளள) 4.முருங்ளகக்காய் சூப் உடன் ராகி ெளனவவல்ல உருண்ளட.

குழந்லதகளுக்குப் ெசிலயத் தூண்டுவவத. ஊட்டச்ெத்து ொனத்துல ஒளிச்சுசவச்சுத் தர்வ ாம்ல’ என அந்த வருத்தத்திலும் வணிகம் ொர்க்க நிலனக்கின் ன ெத்துணவு நிறுவனங்கள். ஆனா. ெரி. குழந்லத அழுவலதலவத்தும். 'மம்மூ தா’ எனக் வகட்டு வாங்கிச் ொப்பிடும். உணவூட்டலின் முதல் செயல். வொர் மாந்தம். மஞ்ெள் துண்டு வெர்த்து அலரத்து மிளகு அளவுக்கு உருட்டி. மாந்தத்லதச் ெரிசெய்யாவிட்டால்.சிவராமன் வாய்க்கால் வரப்பில் வவலல செய்யும் களத்துவமட்டுப் செண்கள் முதல் வாட்ஸ்-அப் செண்கள் வலர கவலலயுடன் ெகிர்ந்துசகாள்ளும் விஷயம். தட்டுல வொட்டது அப்ெடிவய சகடக்கு. ஆனால். மலக்கட்டு. 'எதுக்கு இந்தக் கவலல? அதான் அத்தலன நல்ல ெத்துக்கலளயும் நாங்க துரித உணவுல. தமிழர் மருத்துவத்தில். அதுவவ. ஆனால். மிரட்டி. 'சிறுதானிய சுண்டல். என்ன ொர் செய்ய?’ என மருத்துவர்களிடம் ஆவலாெலன வகட்கும் செற்வ ாரின் எண்ணிக்லக இப்வொது அதிகம். பிரச்லனக்கு வருவவாம்! ெசி வந்தால் எந்தக் குழந்லதயும். 'அதட்டி.. குழந்லத உடல் எலட குல ந்து. அப்பு ம் நீ எலதக் சகாடுத்தாலும் உடம்பு பிடிக்காது’ எனச் சொல்லிய அக்காக்கலள இப்வொது ொர்க்க முடியவில்லல. . நிலக்கடலல உள்ளிட்ட ஜீரணிக்கச் சிரமம் தரும் சொருட்கலளச் ொப்பிடாதீர்கள் என நம் முன்வனார்கள் சொல்வலத. அதில் வதன் வகாட்டிங் சகாடுத்து. வருங்காலத்தில் கணச்சூடு வொன் உொலதகள் வராமல். வருங்காலத்தில் ெல வநாய்களுக்கு வழிவகுக்கும். குழந்லத வாலயத் தி ந்தாத்தாவன அசதல்லாம் சகாடுக்க முடியும்’ என அம்மாக்கள் வருத்தப்ெட. ஓமம். ஸ்கூலுக்கு டப்ொல சகாண்டுவொனது அப்ெடிவய திரும்பி வருது. ஜீரணம் இன்றி மலம் கழிதல். அந்த அக்கல வதலவ என்கி து நம் ொரம்ெரியம். ஆக. வயிற்றுப்புழு நீக்கும் ெழக்கமும் காணாமல் வொய்விட்டது. இன்ல ய துரித யுகத்தில் அது ஒட்டுசமாத்தமாகத் சதாலலந்துவிட்டது. 'என்ன செஞ்ொலும் என் குழந்லத ொப்பிடுவவனானு அடம் ெண்ணுது’ என்ெதுதான். 'முதல்ல மாந்தத் லதச் ெரிசெய்யுமா. இல்லலனா கணச்சூடு ஏறி குழந்லத வாடிப்வொயிடும். சகாஞ்சி.. 'ெள்ளி செல்லும் குழந்லதக்குப் ெசிலயத் தூண்டுவது எப்ெடி?’ என்று திட்டமிட்டு பிரவயாஜனம் இல்லல.. ெழம். குழந்லதகளின் மாந்தப் ெருவத்திவலவய வாரம் ஒரு நாள் வவப்ெங்சகாழுந்து. காய்கறிகள்னு என்சனன்னவவா சொல்றீங்க. வாழ்வியலில் 'மாந்தம்’ என் அற்புதமான ஒரு சொல் வழக்கில் இருந்தது. தாய்ப்ொல் சகாடுக்கும் ெமயம். நீர் அல்லது சீதமுடன்கூடிய வயிற்றுப்வொக்கு.நலம் 360’ . டயாப்ெர் இல்லாத காலத்தில் ஒரு வெருந்து ெயணத்தின்வொது ெக்கத்து இருக்லகயில் அம்மா லகயில் இருந்த குழந்லத ஒன்று மலம் கழித்துவிட. வீசிங் எனும் இலரப்பில் அது ெடும் அவஸ்லதகலளக்சகாண்டும் அதற்கு அள்ளு மாந்தம். அந்த உணவு மற்றும் ொனங்களின் ெணப்ெரிவர்த்தலன இந்தியாவில் 3. குழந்லதகளுக்கு சுலெத்தில் ெசிசயடுக்காது. சகஞ்சி எல்லா ஆட்டமும் ஆடிப் ொர்த்தாச்சு. நவீனம் முன்பு மறுத்தது.. சுழி மாந்தம் என மிக அழகாக விவரித்த 'பீடியாட்ரீஷியன்’ ொட்டிகள் அன்வ நம்மிலடவய உண்டு.. ெச்சிளங்குழந்லதகள் மந்தமாக இருப்ெலதத்தான் மாந்த வநாய்களாக அலடயாளம் காட்டினார்கள் நம்மவர்கள்.6 மருத்துவர் கு. ெசி குல ந்திருத்தல். அதற்கு வரும் காய்ச்ெலின் தன்லமலயக்சகாண்டும். ஒரு குழந்லத பி ப்ெதற்கு முன்பிருந்வத. வநாஞ்ொனாக இருக்கும்.. ஆனால்.000 வகாடிகலளத் தாண்டுகி தாம். என.

எனவவ. பி ந்த குழந்லதகளுக்கு இசதல்லாம் ெரி. வொயா வவண்டாவம’ என்கி து. வவறு வார்த்லதகளில்! குழந்லதக்கு தாய்ப்ொல் வழியாக நல்ல விஷயங்கலளக் சகாண்டுசென்று. அதுவும் குழந்லத குளித்ததும் ெசித்திருக்கும்வொது. அலதக் குழந்லதக்குப் ெரிமாறிய விதம்! 'டிராப்ெரில்’ லவத்து வாயில் ஊற்றினால். அலதவிட அெரலவக்கும் செய்தி... 'உத்தமம்’ என மகுடம் சூட்டி நம் ெமூகம் சகாண்டாடிய மூலிலக அது. அந்தச் ெமயவம மருந்லதத் தடவச் சொன்ன நம் ொட்டி எந்தப் ெட்டமும் ெடிக்காத விஞ்ஞானி! பி க்கும் முன். பூண்டும் தாய்க்கு அதிக ொல் சுரப்லெக் சகாடுக்கும் என்றுதான் சநடுநாட்களாக சித்த ஆயுர்வவத மருத்துவர்கள்கூட நிலனத்திருந்தனர். இரண்டு வயதில் மாந்தத்தினால்.? வளர்ந்த குழந்லதகளின் மாந்தத்துக்கு என்ன செய்வது? 'வொக்லக அடக்குமாம் சொடுதலல. வீட்டிவலவய விளக்சகண்சணயில் உத்தாமணிச் ொற்ல வெர்த்துக் காய்ச்சி. சொடுதலலலயச் ொ ாக எடுத்துச் சூடாக்கி சுரெம் ெண்ணியும்..இப்வொது அவத நவீனம். தாயின் மார்புக்காம்பில் தடவி ொல் சகாடுக்கும்வொது முதல் துளியாக உறிஞ்ெலவக்கச் செய்திருக்கி ார்கள். ஆற்ல அடக்குமாம் அதிவிடயம்’ என்கி து மாந்தத்துக்கான சித்த மருத்துவ முதுசமாழி. அதனால் உத்தாமணி எண்சணலய. ஒவர விஷயம்தான். குழந்லதக்கு மாந்தவமா. ஆறு சீற் த்துடன் ொய்வலதப்வொல நீராகக் கழியும் வயிற்றுப் வொக்குக்கு அதிவிடயம் அருமருந்து. கரப்ொன் எனும் அலர்ஜி வதால்வநாவயா வரலாம். வீட்டிவலவய கிளறிக் சகாடுக்கப்ெடும் அந்தச் சி ப்பு உணவில் உள்ள தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கும். அந்த எண்சணலயக் குழந்லதகளுக்கான முதல் லகலவத்திய மருந்தாகப் ெயன்ெடுத்திய சநடுநாள் வரலாறு நம்மிலடவய உண்டு. சவந்தயமும். அடிக்கடி வயிறு உப்புெத்துடன் வயிற்றுப்வொக்கும் இருக்கும் குழந்லதக்கு. மிக அதிகமாகப் ெயன்ெடும் மூலிலகக் கீலர உத்தாமணி. நிலக்கடலல குல ச்சுக்கலாவம. மாந்தத்தில் வரும் வயிற்றுப்வொக்லக அடக்கும் குணம் சொடுதலலக்கு உண்டு. 'பிரெவித்த தாய் ஒருவவலள ொப்பிடும் ஏவதனும் புரதப்சொருள். அதிவிடயத்லதக் கஷாயமிட்டும் சகாடுத்தால் மாந்தம் மல யும். வவறு சமாழியில். ெமீெ ஆய்வுகள் அந்த சவந்தயமும் பூண்டும் தாய்க்கு மட்டுமல்ல குழந்லதக்கும் உரமூட்டும் என்று உணர்த்துகி து! ஒன் லர. சகாடுக்கும்வொது ஒருவவலள குழந்லத திமிறி. ஆனால். தாய்க்கு ரத்தத்தில் lgE-ஐ அதிகரித்தால் (lgE. பிரெவித்த செண்ணுக்கு அன்று தாய் வீட்டில் சகாடுத்தனர். திட உணவு (weaning food) ொப் பிடத் சதாடங்கும் ெமயம் ஜீரணத்லதத் தூண்டி. அது தாய்ப்ொல் வழியாக குழந்லதக்கு வரக்கூடும். நன்கு ெசிக்கலவக்கவும்தான். 'பிரெவ நடகாய் வலகியத்தில்’ அத்தலன மணமூட்டி மூலிலககலளயும் வெர்த்து. அதனால்.உடலின் அலர்ஜி ொதிப்புக் குறியீடு). எண்சணயின் சுலவ உணராதெடி வவகமாக உறிஞ்சும் என்ெதால். . மருந்து உணவுக்குழாய்க்குப் ெதில் மூச்சுக்குழாய்க்குப் வொய் நிவமானியா வந்துவிடக் கூடாது என எச்ெரிக்லகசகாண்டிருந்தனர் அப்வொவத.

நவீன அறிவியலாளரும் நவீன மருத்துவத் துல யும். லவத்து விலளயாட வவங்லக மரத்தில் செய்த மரப்ொச்சி சொம்லம எல்லாம் இப்வொலதய ொர்பி டால்களிடமும் சடடி பியர்களிடமும் வதாற்றுவிட்டன. கழுத்துச் ெங்கிலிலயக் கழட்டி எறிவவாமா நாம்? ஆனால். 'காெம் மட்டுமல்ல. நவீன மருத்துவத்தில் 6 . அவத ெமயம் சகாஞ்ெம் அழுக்குப் ெடிந்திருக்கி து என்ெதற்காக.பின்னாளில் 'கணச்சூடு’ என்று அன்று சொன்ன பிலரமரி காம்ப்ளக்ஸ் எனும் இளங்காெ வநாயின் வருலகக்கு. கடலலப்ெருப்பு.நலம் பரவும். நுலரயீரலில் சதாடங்கி அத்தலன உறுப்புகலளயும் ெதம் ொர்ப்ெது அதனால்தான். ஆனால். மாந்தக் கழிச்ெலுக்கும் அதற்கும் என்ன ெம்ெந்தம்?’ எனப் ெடித்தவர்கள் வினவலாம். அது குழந்லதயின் மூலளச் செயல்சித லலச் ெரியாக்கி மீட்சடடுக்கும்’ என ஆய்வுகள் முடுக்கிவிடப்ெட்டுள்ளன. மகப்வெறு ெமயத்தில் தாய்-வெய் மரணங்கள் செருவாரியாகக் குல ந்தது. இதற்குப் செயர்க் காரணம் சொல்வார்கள். நீரில் மூழ்கி இருக்கும் சொட்டலத்தின் தானியங்கள் நன்கு சவந்து. வவங்லக மரக்கட்லடயா எனச் சித்த மருத்துவர்கள் இப்வொதும் ஆராய்ந்து வருகின் னர்.. தூசி ஏறியும். ெல்லூறும் ெருவத்தில் வாயில் கடிக்க லகயில் வெம்பு வலளயல். கருச்சிலதவு குல ந்திருப்ெது. உளுந்து. மாந்தத்துக்கு அதிகம் ெயன்ெடுவது நுணா மரக்கட்லடயா.8 மாத காலத்தில் இதலன முற்றிலுமாக ஒழிக்க மருந்து இருக்கும் நிலலயிலும். மல ந்தும் இருக்கும் ெல மகத்துவங்கலள மீட்டு எடுக்க வவண்டிய காலம் இது. 'ஐந்து சொருட்களால் செய்யப்ெடுவதால்’ என்றும். ஒரு ொத்திரத்தில் நீர் விட்டு. இத்தலனக்கும் காரணமான மாந்தத்துக்குத் தடுப்ொக நம் வாழ்வியவலாடு ஒட்டியிருந்த விஷயங்கள் ஏராளம். புரதமும் ெர்க்கலரயும் பி . செருமளவில் அதிகரித்துள்ள தாய்-வெய் நலம் எல்லாமுவம நவீன மருத்துவமும் சொதுச் சுகாதாரப் புரிதலும் வந்ததால்தான் என்ெதில் மாற்றுக்கருத்வத இல்லல.ஆ.. கழிச்ெலில் குல ந்த வநாய் எதிர்ப்ொற் லில் ொதாரணமாகத் திரியும் அந்தக் கிருமி உடலுக்குள் குடித்தனம் நடத்த ஆரம்பித்து. திருச்சி மாவட்டப் ெகுதிகளில் இருந்து வந்திருக்கி து. ஆட்டிெ வநாய் நிவாரணத்துக்குக்கூட இந்த மாந்தக் கழிச்ெலல முதலில் ெரிசெய்யுங்கள். இலணவதில் மீட்டு எடுக்கவவண்டியது.செ. நன்கு வறுத்து சவள்லளத்துணி ஒன்றில் தளர்வாக முடிந்துசகாள்ள வவண்டும். சிவப்புக் கம்ெளம் விரிப்ெதுகூட இந்த மாந்தம்தான். 'குழந்லதகள் ெசி இல்லாமல் மாந்தமாக இருக்கும்வொது இந்தக் கட்லடயில் உலரத்வதா அல்லது உலடத்துக் கஷாயமாக்கிவயா ெயன்ெடுத்தி மாந்தம் வொக்கியிருக்கின் னர்’ என் குறிப்லெ தமிழ் மூதறிஞர் கி. துவரம்ெருப்பு எல்லாவற்றிலும் ெமெங்கு எடுத்துக்சகாண்டு. ென்னாட்டுப் பிடியில் சிக்கியிருக்கும் நலவாழ்வு மட்டுமல்ல. இந்திய மண்ணின் உற்ெத்தித் தி னும்தான்! .. அரிசி. வலர ெலர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.. நீரின் மத்தியில் இது சதாங்கும்ெடியாக ொத்திரத்தின் குறுக்வக ஒரு கம்பியில் கட்டி நீலரக் சகாதிக்கவிட வவண்டும்... 'வொர்மாந்தக் கட்லட’ என் ஒன்று. 'எங்களுக்சகல்லாம் இது வருமா?’ என் அலட்சியத்தில் சமலிந்த ெல குழந்லதகள். 'லமக்வகா ொக்டீரியம் டியூெர்குவளாசிஸ் எனும் கிருமிதாவன அலதத் தருகி து. பஞ்சமூட்டக்கஞ்சி! 'ெஞ்ெ காலத்தில் ஊட்டக்கஞ்சி’ என்றும். ெசியில்லாக் குழந்லதகள் காெவநாயின் கணிப்பில் இருந்து தப்பி ொதிப்புக்கு ஆளாகின் னர். சிறுெருப்பு. இப்வொது அலதக் வகட்டால் ெலருக்கும் சதரியவில்லல. மரபு விஷயத்தில் அப்ெடித்தான் நடக்கி து. இலணந்து ொரம்ெரிய மருத்துவத்தில் சதாலலந்தும்.

ராகி உருண்லட.. குறிப்ொக 'மில்க் ஸ்வீட்’! 3. அரவலணப்பு. மாவடுடன் வமார் ொதம். வமாதகம். காெம் முதல் சிலியாக் வியாதி. ெரவெமாகு’ என கற்றுக்சகாடுப்வொம்.. ஓட லவக்கும்.. அப்ெடியும் வாலயத் தி க்க மாட்வடங்கி ான்’ என்வொர் ஏவதனும் வியாதி இருக்கி தா என உங்கள் குடும்ெ மருத்துவரிடம் வகளுங்கள். மிளகு. 1. லதராய்டு. கஞ்சி காய்ச்சுவதுவொல காய்ச்சிக் சகாடுக்க எலட கூடும். பின் எல்லாவற்ல யும் வலொகப் சொன் வறுவலாக வறுத்தும் சொடி செய்துசகாள்ளவும். அத்தலன இனிப்புப் ெண்டங்களும் ெசியடக்கி கெம் வளர்க்கும். கறிவகாலா உருண்லட. சிஸ்டிக் ஃலெப்வராசிஸ் வலர ெல வியாதிகள் ெசியின்லமக்குக் காரணங்களாக இருக்கலாம்! .. அதில் முதலில் கவனம் செலுத்துங்கள்.. ஏலக்காய். ொல் சகாழுக்கட்லட.. அழகாக்கும்.’ என ெந்லதயின் ொக்சகட் உணவுகலள முடிந்தவலர அன் ாட உணவில் இருந்து நீக்கிவிடுங்கள்.. இந்தக் கஞ்சி. கருப்ெட்டி வொளப் ெணியாரம். சகாண்டாட்டம் என் ால்.. ொதாரண கீலர ொதம். சுக்லக வமல் வதால் சீவியும். ெஞ்ெ தீொக்கினி சூரணம் சரடி. சு ா மீன் புட்டு. சிறு சிறு துண்டுகளாக்கி.. ெசி தானாக வரும். அந்தக் கூட்டணிப் சொடியின் எலடக்குச் ெமமாக நாட்டு ஆர்கானிக் சவல்லம் கலந்துசகாண்டால். மாலாடு. திப்பிலி. 'எல்லாம் சகடக்கு. 2. இவற்றின் கூட்டணிக்கு இப்ெடி ஒரு செயர் உண்டு. உணவில் அழகூட்டுதல் வொன் வற்ல நீங்கள் ெலமயலுக்கு முன்னும் பின்னும் வெர்க்காமல் இருப்ெதும் ெசியின்லமக்குக் காரணங்களாகும். சகாண்டாடு!’ என இருக்க வவண்டாம். அந்தப் சொடியில் துளி சுக்கு வெர்த்து. இது வகரளா ஸ்செஷல்! பஞ்ச தீபாக்கினி சூரணம் சுக்கு. 'ஸ்வீட் எடு. ொராட்டு. 'ெழம் எடு. 'எல்லாத்லதயும் வெர்த்துக் சகாடுத்திருக்வகாம்! அது புத்திொலியாக்கும். உடலுக்கு மிக ஊட்டம் தந்து உடல் எலடலய அதிகரிக்கலவக்கும்! நநந்திரம்பழக் கஞ்சி வநந்திரம் வாலழக்காலயத் வதால் நீக்கி..ெத்துக்களும் நீரில் கஞ்சியாகக் கலரந்துவரும்.. 4. சீரகம். உளுந்தங்களி. அன்பு. சவயிலில் உலரலவத்துப் சொடித்துக்சகாள்ளவும். அக்கல . உயர லவக்கும்.. இந்த உணவுகள் குழந்லதயின் எலடலய ஆவராக்கியமாக அதிகரிக்கும்! 5. மதியம் லன்ச் ொக்ஸ் எப்வொதும் காலிவய! சாப்பிடாமல் மமலிந்திருக்கும் குழந்தைகளின் மபற்ந ாருக்கு. ெசிலயத் தூண்டும் இந்தப் சொடிலய ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வதனில் கலந்து குழந்லதகளுக்குக் காலல உணவுக்கு முன் சகாடுத்து வந்தால்..

நலம் 360’ . அவமதியாக வளர்ந்து ஆவளக் ககால்லும் அரக்கனாக விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிறது ரத்தக் ககாதிப்பு நநாய். பன்னீர் பட்டர் மசாலா.பி எகிறிப்நபாய் இருக்கிறது’ என்று இந்தியா மீது கரிசனக் கவவல கதரிவிக்கிறது உலகச் சுகாதார அவமப்பு. மணி. 'உணவவக் ககட்டுப்நபாகாமல் பாதுகாக்குமாக்கும்’ எனச் கசால்லிச் நசர்க்கப்படும் நசாடியம் வநட்நரட். பக்கவாதம். நநாய்குறித்த அலட்சியமும் தவறான புரிதலும் 'துரத்தலும் தப்பித்தலுமான’ துரித வாழ்வியலும்தான் இந்த நநாய் கும்மியடித்துக் குத்தாட்டம் நபாடுவதற்கான முக்கியமான காரணங்கள். நூடுல்ஸ். 'ககாஞ்சம்தாநன. பர்கர். என. உங்கள் நாட்டில். ஊறுகாயில் மட்டும்தான் இருக்கும் என்பது தப்புக் கணக்கு..’ . சிறுநீரகச் கசயலிழப்பு. முழுக்க முழுக்க தவிர்க்கக்கூடியதும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதும்கூட.என ஆடவவக்கும் வாழ்க்வகச் சூழலில். மானம் நராஷம் அதிகரிக்க நவண்டும் என்று உப்வப அள்ளி அள்ளிப் நபாட்டுக்ககாள்வதிலும். துரித உணவுகள் மூலம் ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாக நசாடியம் உள்நள நபாவதுதான் 45 வயதில் வரநவண்டிய நாய் குணம். உணவவப் பக்குவப்படுத்தும் வித்வத குறித்த நம் மூத்தக்குடியின் அனுபவ முதுகமாழியான 'உப்பில்லாப் பண்டம் (சீக்கிரம்) குப்வபயிநல’ என்பவதத் தப்பாகப் புரிந்துககாண்டு. சூழவலயும் வாழ்வியவலயும் நாம் சின்னாபின்னமாக்கியதில் 25 வயதில் எல்லாம் இப்நபாது தவலகாட்டத் கதாடங்கி இருக்கிறது. சூப்பில் தூவப்படும் உப்பு. எனத் தீர்ப்பதற்கு மிகக் கடினமான பல பிரச்வனகள உண்டாக்கும் இந்த ரத்தக் ககாதிப்பு. ரத்தக் ககாதிப்பு நநாய் வர.சிவராமன். மரபும் ஒரு முக்கியமான காரணம். ஓவியம்: ஹாசிப்கான் 'காசு. சாக்நலட். நகக்.7 மருத்துவர் கு. உப்பு.. துட்டு. இனிப்புச் சுவவநயாடு இருக்கும் ஜாம்... நாலாம் வகுப்பு. மணி.. பீட்சா. ஆனால். கராட்டிகளிலும் உப்பு இருக்கிறது.. எப்நபாவாவதுதாநன!’ என வயிற்றுக்குள் ககாட்டப்படும் சிப்ஸ். 'கரடி டு ஈட்’ எனும் அத்தவன துரித வவகயறா உணவுகளிலும் உப்பு தூக்கலாகநவ தூவப்படும். மாரவடப்பு. 'இந்த நநாய்க்குக் கூடுதல் கவனம் ககாடுங்கள்.. 60 வயவதத் தாண்டி அப்பா-அம்மாவுக்கு வந்த இந்த ரத்தக் ககாதிப்பு. கண் பார்வவ பறிநபாதல்.. பணம். 'நாங்கள் கூடுதலாக எந்தச் கசயற்வக ககமிக்கலும் நசர்க்கவில்வல’ என்று கூவிக் கூவி விற்கப்படும் குளிர்பானத்வதயும் பாக்ககட் பழச்சாவறயும் முட்ட முட்டக் குடிப்பதிலும் உப்பு தப்பாட்டம் நபாடத் கதாடங்கிவிடுகிறது. சுவவயூட்டுவதாகச் கசால்லிவரும் நமாநனா நசாடியம் குளூட்டநமட். நசாடியம் வப கார்பநனட் வவகயறாக்கள் எல்லாம் உப்புச் சத்தான 'நசாடியம்’ நிரம்பியவவநய. கிட்டத்தட்ட 25 வயதுக்கு நமல் உள்ள மக்களில் 25 சதவிகிதம் நபருக்கு பி. . ஐந்தாம் வகுப்புகளிநலநய வாலாட்டி வளர்கிறது. பாஸ்ட்ரி.

. புற ரத்தக் குழாய்களில் உள்ள அழுத்தத்வத மட்டும்தான் பிரதிபலிக்கும். 'அந்தக் ககாதிப்வபக் குவறக்க மருந்து கண்டிப்பாக அவசியமா?’ என்று நகட்டால். மத்திய ரத்தக்குழாய் அழுத்தத்வதயும் நசாதித்தால்தான். நிச்சயம் அவசியம்’. 'நநற்று தூங்கவல. வரும்நபாது டிராஃபிக்ல வண்டி ஓட்டிநனன். அவரும் சிரிச்சுக்கிட்நடதான் இருந்தாரு.. 'ஆம். உலகம் முழுக்க பல மூலிவககவள வவத்து ஆராய்கிறார்கள். சீரகம். இதுல நான் எங்நக நிம்மதியா இருக்கிறது?’ என அலுத்துக்ககாள்நவார்.சாது கபாமநரனியனாக இளவமயில் இருக்கும் இந்தக் குணம் ஆநவச அல்நசஷனாக ஆர்ப்பரிக்கும்நபாது. . பூண்டு.. 'சார் உங்கவளப் பார்த்தாதான் எனக்கு பி. நிவறய நவடப்பயிற்சி. எப்படி இப்படி ஆச்சு?’ என நாம் குழம்பித் தவிப்நபாம்! ரத்தக் ககாதிப்வபக் கட்டுப்படுத்த. கவங்காயம். ஆபீஸ்ல சீனியர் கதால்வல. உண்வமயிநலநய நநாய் கட்டுக்குள் இருக்கிறதா எனக் கண்டுபிடிக்கலாம் என்கிறது இன்வறய நவீன மருத்துவம். நயாகா.. அது ஆரம்பக்கட்ட நலசான உயர்வுதான்’ எனில். 'வீட்ல கபாண்டாட்டி இம்வச.. விரியும்நபாது 90-ம் தாண்டி ரத்த அழுத்த அளவு இருந்தால் ரத்தக் ககாதிப்பு என்கிறது நமற்கத்திய விஞ்ஞானம். '136-ஐ தாண்டவில்வல.. தக்காளி. ககாதிப்வப அளந்து பார்த்துச் கசான்ன மருத்துவவர பூச்சாண்டியாக்கித் தப்பிக்க முயற்சிப்பவர். அப்நபாது.... மருந்துக்கு மாற்று கிவடயாது. சரி. சரியான தூக்கம் மூலம் நிச்சயம் அவதக் கட்டுக்குள் வவக்கலாம். அதுவும் காலம் பூரா!’ என்ற மருத்துவ எச்சரிக்வக மிரட்டும். நாம் வழக்கமாக மருத்துவரிடம் நபானால் முன்வகயில் பார்க்கும் பிரஷர்..பி இருந்துருக்கு. ரத்தக் ககாதிப்வப அதிகரித்துக்ககாள்ளும் பரந்த மனசுக்காரர்கள் இங்நக அதிகம். நீங்க மாத்திவர சாப்பிட்நட ஆகணும். இவவ எல்லாம் மருந்துக்கு துவண நின்று பயனாகும் உணநவ (functional food ingredient) தவிர. உணவில் திருத்தம். ஒரு பக்கம் ஸ்ட்நராக் பாதித்த பிறகு. அதனாலயா இருக்கும்!’ என மருந்து சாப்பிட மறுப்நபார் என விதவிதமான காரணங்கவளச் கசால்லி. நகரட் வவர பல உணவுக் காய்கறிகளில் ரத்தக் ககாதிப்வபக் கட்டுப்படுத்தும் கூறுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 'அடடா. ஆனால். தியானப் பயிற்சி. 'சார். அதனால்தான் பல நநரம் இந்த வியாதி இருப்பது பலருக்கும் கதரியாமல் நபாய். இதயம் சுருங்கும்நபாது மிக அதிகபட்சமாக 140-ம்.பி ஏகிறுது. கவந்தயத்தில் கதாடங்கி கசம்பருத்தி. இவ்நளா பி. முருங்வகக் கீவர. கூடநவ. மத்தபடி நான் புத்தர் மாதிரி’ என.

மகள் விழித்துப் பார்க்வகயில். வாரம் மூன்று நாள் டயாலிசிஸ் கசய்ய வசதி இல்லாத மகனின் மீது கரிசனம் ககாண்டு. இரு துவறகளிலும் பன்கனடுங்காலமாக ஜாம்பவான்கவளக் ககாண்டிருக்கும் நம் ஊரிநலா. சீனாவில் ரத்தக் ககாதிப்பு மருத்துவமவனக்கு நநாயாளி ஒருவர் நபானால். 'ககாஞ்சமா குடிச்சா தப்பு இல்வல. நவீன மருத்துவமும் மிக மிக அவசியம்.நம் சித்த மருத்துவ மரபு கவகுகாலம் பயன்படுத்தி வந்த கவண்தாமவர சூரணத்துக்கு. இரு தரப்பிலும் எக்குத்தப்பாக எகிறும் இதன் உயர்வுக்கு மிக முக்கியமான காரணம். மது. கவண்தாமவர உலககங்கும் உற்றுப் பார்க்கப்படும். கவாயின் நல்லதாநம. பாரம்பரிய மூலிவகயும் ஒநர சமயத்தில் பரிந்துவரக்கப்படும்நபாது. 'இந்த வருஷம் இன்னும் அதிகமா வித்துக் காட்டணும்’ என அரசாங்கநம அட்டகாசமாக நடத்தும் மது வணிகமும் இந்தப் புள்ளிவிவரம் கபாங்கி எழ ஊர்ஜிதமான காரணங்கள். சித்த மருத்துவர்களிடம் அதன் மூலிவக சூரணத்வதப் கபற்நறா ஆரம்பக்கட்ட நலசான ரத்தக் ககாதிப்வபக் கட்டுப்படுத்தலாம். அகமரிக்கப் பல்கவலக்கழகங்களிநலா. இதயத்தில் இருந்து கவளியாகும் 'கநராடிட் நாடி’யின் திடத்தன்வமவயச் சீராக்கி ரத்தக் ககாதிப்வபக் கட்டுப்படுத்தும் குணம் இருப்பவத முதல்கட்ட ஆய்வில் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் கசன்வன இராமச்சந்திரா மருத்துவமவனப் பல்கவலக்கழக ஆய்வாளர்கள். 'இருக்கிற வவர இருந்துட்டுப் நபாநறன்!’ எனச் கசால்லும் கபற்நறார்கள்தான் இங்கு ஏராளம்.!’ என முழுவீச்சில் நவடகபறும் கபாய்ப் பிரசாரமும். ககாஞ்சம்ககாஞ்சமாக அவதக் கட்டுப்படுத்த சீன மூலிவகயும். அது உங்க இஷ்டம். அங்நக அவவர பரிநசாதிக்கும் மருத்துவர். அவதக் ககாஞ்சம் நதநீராக்கிக் குடித்நதா. வாழ்வியல் பழக்கமாக 'தாய்சீ’ நடனமும் கூட்டாகப் பரிந்துவரக்கிறார்கள். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா என்கிட்ட பாருங்க’ எனப் பாரம்பரியமும் நமற்கத்தியமும் எந்தப் புள்ளியிலும் ஒருங்கிவணய மறுப்பதில்.. இந்திய இதயங்கள் கமள்ள கமள்ள துடிப்வபத் தவறவிட்டுக்ககாண்டிருக்கின்றன! உறக்கத்வதத் கதாவலக்கும் பழக்கம் உள்ள நகரவாசிகளுக்கு 40 சதவிகிதமும். அவர் அவறயிநலநய அவத உடநன குவறக்க நவீன மருந்தும். முலிவக மருந்துகள் மட்டும் நிச்சயம் நபாதாது. நவீன மருத்துவ மாலிக்யூலும். 'நாவளக்கு கண்டிப்பா தீம் பார்க் நபாலாம்டா கசல்லம். இப்நபா சமத்தா தூங்கு’ என மகவள உறங்க வவத்துவிட்டு. 'அவனுக்கு எதுக்குச் கசலவு?’ என முக வீக்கத்துடன். வகயில் உருட்டி ஒரு வாய் சாப்பிட முடியாமல் முடங்கி இருக்கும் எத்தவனநயா அம்மாக்களுக்கு. தனிநய நடக்க முடியாமல். . இன்னும் பலகட்ட ஆய்வுகவளக் கடந்து உண்வம ஊர்ஜிதமாகும்பட்சத்தில். நஜசுதாஸ் பாடல் பின்னணியுடன் தூக்கிச்கசல்ல 'சூப்பர் ஸ்டார்’ பிள்வளகள் கிவடயாது. 'எனக்கு அவதப் பத்தி எல்லாம் கதரியாது. பார்த்த முதல் நாநள பற்றிக்ககாள்ளும் காதல்நபால. முதல் அளவீட்டின்நபாநத எக்குத்தப்பாக எகிறி இருக்கும் ககாதிப்புக்கு. கிராமங்களில் எதிர்பாராத அளவாக 17 சதவிகிதமுமாக ரத்தக் ககாதிப்பு நநாயாளிகள் இருக்கிறார்கள் என்கிறது பப்ளிக் கஹல்த் ஃபவுண்நடஷன் ஆஃப் இந்தியாவின் கணக்கு. ஒரு மருந்தின் உயிர்கசயல்தன்வமவய (bio availability) மற்றது மாற்றுமா என்ற ஆய்வுகள் முடுக்கிவிடப்படுகின்றன. இது கபாம்பவளங்க குடிப்பதாநம. இந்த உள்ளூர் பூக்கவள சரஸ்வதிக்கு மட்டும் சமர்ப்பித்துவிட்டுப் நபாகாமல்.

புளிவய உபநயாகத்துக்கு ஏற்ப எவட குவறக்கும் தன்வமயுவடய நகாக்கம் புளி அல்லது குடம் புளிவயப் பயன்படுத்தலாம். ரத்தக் ககாதிப்பபத் தவிர்க்கும் உணவு வபககள்! முருங்வகக் கீவரவய நீர் நிவறய விட்டு நவகவவத்து. ரத்தக் ககாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்படாததுதான் இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம்... கவள்ளரிப் பச்சடி நசர்த்துக்ககாள்ளலாம். கண்ணு மின்னுது. வாவழத்தண்டு தயிர்ப் பச்சடி. கறிநவப்பிவல கபாடிவய சுடுநசாற்றில். ஆனால். ரத்தக் ககாதிப்பு நநாயாளிக்கு வரக்கூடிய மாரவடப்வபத் தடுக்க உதவுமாம். நவவல முடிந்து கவளத்து வீட்டுக்குச் கசன்றதும் எதிர்ககாள்ளும் மவனவிவய. கண்களால் சிரித்து. சரிவிகித உணவும்.’ எனச் சிலாகிக்க நவண்டாம்..நலம் பரவும். பதிலுக்கு... மதிய உணவில் சவமக்காத சிறிய கவங்காயத் தயிர் பச்சடி. மஞ்சள் தூள். முதல் உருண்வடயில் பிவசந்து சாப்பிடலாம். 'கவண்ணிறப் புரவியில் வந்தவநன! நவல்விழி கமாழிகள் நகளாய். கவந்தயம் நபாட்டு சாதாரணமாக ரசம் கசய்வதுநபால கசய்து. 'உங்கவளப் பார்த்தாநல உள்நள ஆயிரம் வாட்ஸ் பாயுதுல்ல. ஆரம்பத்தில் இருந்நத முவறயான வாழ்வியலும். ரத்தக் ககாதிப்பு வருவக நிவறயநவ தள்ளிப்நபாகும். சிறிய கவங்காயம்.’ என மவனவி இவசப்பாட்டு பாட நவண்டாம். லவங்கப்பட்வட மணம்ஊட்டிகள் இதயம் காக்கும் என கவள்வளக்கார விஞ்ஞானிகள் இப்நபாது ஆநமாதிக்கிறார்கள்! நவகவவக்காத சின்ன கவங்காயம். ககாற்றப்கபாய்வக ஆடியவள் நீயா?.. ககாதிப்புக்குக் காரணமாக ரத்தக் ககாழுப்வபக் குவறக்க/கவரக்க. 'அற்வறத் திங்கள் அந்நிலவில். பூண்டு.. கநற்றித்தரள நீர்வடிய. அப்படியான தருணங்கநள ரத்தத்தில் ககாதிப்பு தித்திப்பாக மாறும் ரசவாதம் நிகழும்! . கவந்தயத் தூள்.. பச்வசத் நதநீர் (கிரீன் டீ) ஆன்ட்டி ஆக்சிகடன்ட் நிவறந்தது என்பதால்.மருத்துவமவனப் படுக்வகயில் குழாய்களுக்கு நடுவில் மாரவடப்புக்குச் சிகிச்வச எடுத்துக்ககாண்டிருக்கும் இவளஞர்களின் எண்ணிக்வக அதிகரித்து வருகிறது. வருமுன் காக்கும் மருத்துவமும் இருந்துவிட்டால் இத்தவனயும் கபரும்பாலும் தவிர்க்கக்கூடியநத! ரத்தக் ககாதிப்புக்கு இதுவவர தடுப்பு மருந்து இல்வல என்கிறார்கள். காவல உணவுடன் பருகலாம். என்ன விநசஷம்?’ என்ற சின்ன விசாரிப்புகூட அவளுக்கு ரத்தக் ககாதிப்பு அபாயத்வதத் தடுக்கும். கவந்த கவள்வளப் பூண்டு இல்லாமல் உங்கள் அன்றாட உணவு இருக்க நவண்டாம்! . 'என்னடா கசல்லம்.. அதனாலயா இருக்கும்!’ என்று சிரித்துக் வகபற்றினால்..

அத்தவன நல்லது! . 30 நிமிட உடற்பயிற்சி/வசக்கிள் ஓட்டல். நமநல கசான்னவற்றில் கவடசி பாயின்ட் கட்டாயம். நயாகாவில் சூரிய வணக்கமும் ஆசனங்களும். சீதளி பிராணாயாமம். 6-7 மணி நநரத் தூக்கம். அதிலும் குறிப்பாக. சாய்ஸில் விடநவ கூடாது.மீ நவடப்பயிற்சி. முந்வதய பயிற்சிகளில் நீங்கள் எத்தவன பின்பற்ற முடியுநமா. 20 நிமிடங்கள் தியானம்.ரத்தக் ககாதிப்பு நநாயாளிகள் அவசியம் பின்பற்றநவண்டியபவ! 45 நிமிடங்களில் 3 கி. 15 நிமிடங்கள் பிராணாயாமம். 25 நிமிடங்கள்.

வலது விலா எலும்புகளுக்குக் கீலழ அவ்வப்லபாது வலி.சிவராமன். நம்வமக் கட்டுப்படுத்தும் ஐந்து முதலாளிகளும் (மண். லநாயாளியின் வலதுபக்க விலா எலும்புகள் முடியும் இைத்துக்குக் கீழாக (அங்லகதான் ஈரல். லநாயாளிவய மூச்வெ நன்கு இழுத்து நிறுத்தச் கொல்வார். கண்டிப்பாக பாஸ் கிவையாது. பித்தப்வப கல்லா இருக்குலமா. எதுக்கும் ஸ்லகன் எடுத்துப் பார்த்துைலாலம!’ என்பார்கள். வயிற்று வலி! வயிற்று வலிவயப்லபால் மண்வைவயப் பிராண்டும் விஷயம் லவறு இல்வல.. இன்ஷூரன்ஸ் ெங்கதிகள் பற்றி எல்லாம் கதரிந்துககாண்டு. 'எவ்வைவு நாைா இப்படி இருக்கு? கநஞ்சு எலும்புக்குக் கீழா.. வலிக்குதா. அங்லக. 'கநஞ்சு கரிக்குது’னு கொல்லிக்கிட்லை ெரிஞ்சு விழுந்து. லவவல. தீ. எட்டுக் வக அம்மன் ஆசி... ஜான் கபஞ்ெமின் மர்ஃபி என்கிற அகமரிக்க விஞ்ஞானி கண்ைறிந்த இந்தச் லொதவ க்கு 'மர்ஃபி லொதவ ’ என்று கபயர். அது முன்வந்து. 'அலுவலகத்தில் லபா வாரம் வவர ஆலராக்கியமாக இருந்த சீதாராமன். 'கல்லா’வுக்கா?’ எ நம்மில் பலர் துப்பறியும் ொம்பு ஆலவாம். 'இது வயிற்றுப்புண் மாதிரி கதரியவல. அவத ம தில் வவத்துக்ககாண்டு நமது ஒவ்கவாரு கெயல்பாட்வையும் அவமத்துக்ககாள்வலத. நால ா துகள் மருந்து.. 'அதான் ஸ்லகனும் சி. முன்கபல்லாம். மருத்துவமவ க்குப் லபாகும் வழியிலலலய கெத்துப்லபா ால ..நலம் 360’ . மருத்துவப் படிப்பில் மர்ஃபி லொதவ கெய்யத் கதரியாவிட்ைால்.டி-யும் இன்னும் துல்லியமாச் கொல்லுலத. இல்வல லவறு ஏலதனுமா?’ எ ... ொப்பிட்டு ஒரு மணி லநரம் கழிச்சு வலிக்குதா?’ என்கறல்லாம் லகள்விகள் லகட்டு.. ஆகாயம்) நன்றாக இருக்க லவண்டும். பித்தப்வப எல்லாம் இருக்கின்ற ) மருத்துவர் த து விரல்கவை அழுத்தமாக வவத்துவிட்டு. இயற்வகவயச் சீண்டுவது எப்படி நமது சுற்றுச்சூழவலச் சிவதக்கிறலதா. அதில் முக்கியமா து. நம்மில் பலர் குழம்புலவாம்.8 மருத்துவர் கு... அலதலபால நம் உைலின் உயிர்ச்சூழல் கடிகாரத்வதச் சிவதப்பதும் பல பக்கவிவைவுகவை உண்ைாக்கும். பசி வரும்லபாது. கருவில் இருக்கும் குழந்வதயின் தவலப்பகுதி தாயின் வயிற்றில் உணரப்படுவது லபான்ற கமல்லிய உணர்வவ மருத்துவர் விரலுக்குத் தரும். அப்லபாது பித்தப்வப வீக்கத்துைன் இருந்தால். காற்று.. ொப்பாட்டுப் பழக்கம். மார்பின் வமயப்பகுதியிலா.. கூட்ைம். நாம் மர்ஃபி லரடிலயாவவ ஓரங்கட்டியதுலபால.. 'ஸ்லக ா. நம் மருத்துவர்களில் பலர் மர்ஃபி லொதவ வயயும் ஓரங்கட்டிவிட்ைார்கள்... நீர்.. . மருத்துவமவ க்கு ஓடும் இவைஞர்கள் இப்லபாது அதிகம்.? இது கல்லுக்கா.’ என்று நிவ க்கும்லபாலத. ஓவியம்: ஹாசிப்கான் நல்வாழ்வவ நம்முள் பத்திரப்படுத்த குலலபகாவலி மூலிவக. உச்ெந்தவல எல்லாம் வியர்த்து. குைல் புண்ணா. சில லநரம் எதுக்களிப்பு. எங்லக எரிச்ெல் இருக்கு? ொப்பிை லநரமாகும்லபாது. ககாஞ்ெம் அஜீரணம். ைாக்ைர் முதலில் நமது வயிற்வறக் வககைால் அழுத்தி பரிலொதவ கெய்வார். எ இருக்கும்லபாது அது 'வயிற்றுப் புண்ணா.’ என்ற நிவ ப்பு. 'இது பித்தப்வப வீக்கமா இருக்குலமா?’ எ ச் ெந்லதகம் வந்தவுைன். கநஞ்சு பைபைத்து முகம். லநரமின்வம எ ப் பல காரணங்கள். இவவ மட்டும் லபாதாது. இயற்வகக்கு நாம் கெய்யும் மரியாவத. ஆ ால்.

சிறுநீரகக்கல்லபால கவரப்பது மிகக் கடி ம்.ஆ ால்.. லமக்னீசியம்..மீக்குக் குவறவாக 'லதலம’ எ ஓரமாக இருக்கும் கல்வல அகற்றுகிலறன் என்று பித்தப்வபவயலய அகற்றுவது. குடும்பத்தில் புற்றின் ஆதிக்கம் அதிகம் இருக்கும்லபாலதா அல்லது ஈரல் கநாதிகள் கபரிதாக மாற்றம் கபற்றிருக்கும்லபாலதா. எல்லா ொமிக்கும் ஏதாச்சும் சுயநல அப்ளிலகஷன் லபாட்டு வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் விரதம் இருப்பது. கட்டுப்பாைற்ற ெர்க்கவர லநாயாளியாக இருக்கும்லபாலதா. உைலில் வாதத்வதக் குவறயுங்கள். கமலலைானின் சுரப்புக் குவறவு.. அந்த மரபு புலராகிராம் குழம்புகிறது. பட்டினி முதலிய பித்தம் லெர்க்கும் விஷயங்கவையும் தவிர்க்கவும் என்பலத நம் தமிழ் மருத்துவம் கொல்லும் பிரதா மா பரிந்துவரகள். 'அந்தப் பக்கமா குைல் ஆபலரஷன் பண்லறாலம. ஜங்க் ஃபுட் எ ப் புதுபுதுொகப் பல பூச்ொண்டிகள் ொப்பாடு மூலம் வருவதால்.. பல மில்லியன் ஆண்டுகைாக நம் மரபில் கபாதிந்துவவத்திருக்கிறது நம் ஜீரண மண்ைலம். எவதத் தின்றால். யூகி முனியும் ஹாரிெனும் ஒலர புள்ளியில் நிற்பது புரியும். துல்லியமாக நவீ மருத்துவத்தால் நிர்ணயிக்க முடியவில்வல. 'லநாய் முதல் நாடி’ பார்ப்பதுதான் வவத்தியம் என்பதில் வள்ளுவனுக்கு மட்டுமல்ல. வவட்ைமின் சி மற்றும் ஃலபாலலட் எனும் உயிர்ச்ெத்துக்கள் ஆகிய முக்கியமா ெத்துக்கவை உணவில் எடுத்துக்ககாள்ைாதது. எந்தப் பிரச்வ யும் ககாடுக்காமல் 1 கெ. நார்ச்ெத்து. பித்தப்வப அழற்சிக்கும் கல்லுக்கும் காரணங்கைாகக் கூறுகிறது நவீ மருத்துவம். பித்தப்வபக்குள் இருக்கும் இந்தக் கல்வல. பித்தப்வப நாைப் பகுதியில் (DUCT) கல் சிக்கி அவைத்திருக்கும்லபாலதா. எவ்வைவு சுரந்து.. ககாழுப்வபக் கூடுதலாகவும். ஜீரணிக்க லவண்டும் என்ற புலராகிராம்.. பித்தப்வபக்கல்வல மட்டும் உவைத்து துகைாகும் ஒலிக்கதிர் சிகிச்வெ கபரும்பாலும் நவைமுவறயில் இல்வல.. பித்தக்கல்லில் வவககள் உண்டு. ஃபாஸ்ட் ஃபுட். பித்தப்வபவய எடுத்துட்ைா. கமாத்தமாக பித்தப்வபவயலய எடுப்பதுதான் அதிகம் நைக்கிறது. பித்தம் . யூகி முனிக்கும் ஹாரிெனுக்கும்கூை லவறுபட்ை கருத்துகள் கிவையாது. பித்தக்கல்லுக்கா காரணம் என் என்று இன்னும் மிகச் ெரியாக. நார்ச்ெத்வதக் குவறவாகவும் ொப்பிடுவது. 'நிவறயக் ககாழுப்பு + ககாஞ்ெம் உப்பு’ அல்லது 'ககாஞ்ெம் ககாழுப்பு + நிவறய உப்பு’ எ க் கல் ஆக்கம் இருக்கக்கூடும். எ ப் பல காரணங்கவை. பல லநரங்களில் அவசியம் இல்லாதது. சிறுநீரகக் கல்வலயும் பித்தக்கல்வலயும் நிவறயப் லபர் குழப்பிக்ககாள்வது உண்டு. குடும்ப மருத்துவர் ஆலலாெவ க்குப் பின் ர் கல்வல அகற்றுவதில் தவறும் இல்வல. எந்த என்வெவம. 'அய்லயா. அலத ெமயம். ககாஞ்ெம் உற்றுப் பார்த்தால். விலாவுக்குக் கீழ் வலி தரும் இந்தப் பித்தக்கல் பிரச்வ க்குப் பித்தத்வதயும் காரணமாகச் கொல்கிறது தமிழ் மருத்துவம். ஆ ால். கல் ககாஞ்ெம் கபரிதாக இருக்கும்லபாலதா. எண்கணய் பலகாரங்கவை அதிகம் எடுக்க லவண்ைாம் என்பலதாடு. முதலில் மலச்சிக்கவல நீக்கி. 'கதாைர்வாத பந்தமிலாது குன்மம் வராது’ எ வயிற்றுப்புண்ணுக்கு வாதத்வதயும்.. ஜீலரா வெஸ் இடுப்பு லவண்டி ொப்பிைாமல் அைம்பிடித்து கமலிவது. தவிர. கால்சியம். கல் உள்ை இந்தப் வபவயயும் லெர்த்து எடுத்திைலாலம!’ என்பதில் எ க்கு உைன்பாடும் இல்வல.

.. வகப்பற்றி அழுத்தி.... கவணய அழற்சி வலியாகலவா இருக்கலாம். 'அதான் இன்ஷூரன்ஸ் இருக்லக. சில லநரம் ஆதரவாகக் கட்டிப்பிடிப்பதன் மூலம் லநாவயக் குணமாக்க முடியும். ஏக ன்றால். அடிவயிற்றின் வமயப் பகுதியில் வரும் வலி நார்க்கட்டி வலியாக இருக்கலாம். பித்தக்கல் வலியாகலவா. என் . மடியில் உட்காரவவத்து வா ம் காட்டி வாய் பிைக்கவவத்து அளிக்கும் ஒரு வாய் உணவின் மூலமும் குணமாக்குவது ொத்தியம். எடுத்துடுலவாம்’ என்ற லமதாவித்த த்திலலா அறுவவசிகிச்வெயில் நீக்கும் லபாக்குகள் அதிகரித்திருக்கின்ற . அதில் ஏற்படும் சிறு சிரமங்களுக்கு எல்லாம் 'என் த்துக்கு பிரச்வ ?’ என்லறா. பித்தம் சுரக்கும் வப அல்ல.சுரக்காமல் லபாய்விடுலம!’ என்ற அச்ெமும் லதவவ இல்வல. 'என் லநாய் இதில் எப்படிக் குணமாகும்?’ என்கறல்லாம் ஆய்வு கெய்ய லநரம் இல்லாத ெமூகத்தின் விளிம்பில் நிற்கும் ொமானியனின் லநாவயத் துல்லியமாகக் கணித்து. அவ்வைலவ! . லதாள் ொய்த்துத் தட்டிக்ககாடுத்தும் குணமாக்க முடியும். ஈரல் சுரக்கும் பித்தத்வதச் லெகரித்து வவத்து. அது வயிற்றுப்புண்ணாகலவா.. ஒருபக்கம் அப்கபண்டிக்ஸ். வலதுபக்க விலாவுக்குக் கீழும் வலி வந்தால். வயிற்றுப்புண் ொர்ந்த வலியாக இருக்கலாம். விலா எலும்பில் பின் முதுகின் இரு பக்கங்களில் இருந்து முன் பக்கம் சிறுநீர்ப்வப லநாக்கி வரும் வலி. கபண்களுக்கு அடிவயிற்றின் இரு பக்கவாட்டில் வரும் வலி. பித்தப்வப லபான்றவவ. சிறுநீரகக் கல்லின் வலியாக இருக்கலாம். கநடுநாள் அனுபவ மூலிவக மருந்தின் மூலம் முற்றிலுமாகத் துவைப்பதும் ொத்தியம். சிவ ப்வபக் கட்டிகளின் வலியாக இருக்கலாம். கத்திவய எடுக்கணுமா என்பவத புத்தியுைன் ககாஞ்ெம் அறத்வதயும் தீட்டி தீர்மானிக்க லவண்டும் மருத்துவ உலகம். உைல் நலம் பராமரிப்பு விஷயத்தில் நிவறய அக்கவறயும்.. கட்டிப்பிடிக்கணுமா. . நடுவயிற்றில் எரிச்ெலுைன்கூடிய வலி. எ லவ. இவரப்வப. லநற்வறய விஞ்ஞா ம் ஆய்ந்து கொன் நவீ த்தின் மூலம் வீழ்த்துவதும் ொத்தியம். அடி ாய்டு. பித்தப்வப என்பது. இன்க ாரு பக்கம் வைர்ச்சியவைந்த புற்று முதலா அறுவவசிகிச்வெ அவசியம் லதவவப்படும் நிவலயில் தாமதித்து வருந்தும் ெம்பவங்களும் கபருகிக்ககாண்லை லபாகின்ற . விொலமா பார்வவயும் ககாண்டிருப்பலத புத்திொலித்த ம். குைல் பகுதிக்குப் லபாகும் ரத்தக்குழாய்களில் உண்ைாகும் அவைப்பு தீவிர வலி உண்ைாக்கலாம். கருப்வப.நலம் பரவும். வயிற்று வலிக்கான காரணங்கள்! நடுவயிற்றிலும்.. கெரிமா த்துக்குத் லதவவயா லபாது குைலுக்குத் தள்ளிவிடும் அவமப்பு.

மலச்சிக்கவல நீக்கி. எ வலிக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்ற . கீழாகநல்லிச் ொறு. ஒரு ொண் அைவு வைர்ந்திருக்கும் கீழாகநல்லி கெடிவய லவருைன் பிடுங்கி.இவதத் தாண்டி அப்கபண்டிக்ஸ் வலி.. இதில் மஞ்ெள் பூ. பின் மிக்ஸியில் கபாடித்து காவலயில் இரண்டு டீஸ்பூன். பித்தப்வபக் கல் வராது தடுக்கவும். வாரம் ஒரு நாள் நல்கலண்கணய் லதய்த்துக் குளிப்பது.. கரிெலாங்கண்ணி. காயத்திருலமனித் வதலம். பின்வரும் உபாயங்கள் உதவும். ஒரு மாத காலம் ொப்பிைலாம். குடும்ப மருத்துவரின் ஆலலாெவ வயக் லகட்டு நைப்பது முக்கியம்! வருமுன் காக்க. உைலில் பித்தம் தணித்து கல் வராது தடுக்க உதவும். சீரகத்வத கரும்புச் ொறு. சிறிய கல்லாக இருந்தால் சிரமம் அளிக்காது இருக்கவும். கவள்வைப் பூ எ இரண்டு வவக உண்டு. எல்லா வலிக்கும் 'ஒரு லொைா குடிச்ொ. அடில ாமலயாசிஸ் வலி. நன்கு கழுவி. எ இவற்றில் ஒன்வறத் லதய்த்துக் குளிப்பது நலம்! . பித்தத்வதத் தணிக்கும் மூலிவக. 'ஓ பகவான் கூப்பிட்டுட்ைார்’ என்ற பதற்றமும் ஆகாது. அவரத்து லமாரில் இரண்டு சுண்வைக்காய் அைவு கலந்து ொப்பிைலாம். கவள்வைப் பூ வவகதான் இதற்குச் சிறப்பு... மாவல இரண்டு டீஸ்பூன் எ உணவுக்கு முன் தாகச் ொப்பிைலாம். கீழாகநல்லித் வதலம். முசுமுசுக்வகச் ொற்றில் ஊறவவத்து (ஒவ்கவாரு நாள் ஒவ்கவான்றாக ஊறவவத்து) கவயிலில் நன்கு உலர வவக்கவும்... எலுமிச்வெ ொறு. ெரியாப் லபாயிைப்லபாகுது’ என்ற அலட்சியமும். இந்தக் கீவரவய விழுதாக அவரத்து இரண்டு சுண்வைக்காய் அைவு லமாரில் கலந்து. கல் வந்தவர்கள் தவலக்குக் குளிர்தாமவரத் வதலம்.

சமீபமாக உடல்நலம் குறித்த உரரயாடலில் அதிகம் விவாதிக்கப்படும் விஷயம்! 'எனக்குக் கத்திரிக்காய் அலர்ஜி.’ என ஆரம்பித்து. குறிப்பாக வளர்ந்த நாடுகளான அகமரிக்க. கதாரலக்காட்சி டசனல் விளம்பரங்கள் பரிந்துரரத்த கலர் கலர் ரசாயனக் கலரவகளால் தரரரய கமழுகத் கதாடங்கிய பின். கடரல அலர்ஜி. பருவ மரை அலர்ஜி என ஒவ்வாரமக்கான காரணங்கள் அதிகரித்துக்ககாண்டட கசல்கின்றன... தூசி தட்டிய காலத்தில் இந்த அலர்ஜி பிரச்ரன அவ்வளவாக இல்ரல.. ஒவ்வாரமயால் வரும் டதால் டநாயான ATOPIC DERMATITIS. 'எங்க மிஸ் கசான்னாங்க’ என. அதனால் நான் இப்டபா தாய்ப்பால் ககாடுக்கிறடத இல்ரல.’ என்பது இந்தப் பட்டியலில் பதறரவக்கும் பயங்கரம். அவர் சாப்பிட்ட. முகர்ந்த கபாருரளப் கபாறுத்தும் அவதாரம் எடுக்கும் இந்த அலர்ஜி. உலக அளவில் இந்த அலர்ஜி பிரச்ரன குைந்ரதகரள அதிகம் படுத்துவதாக. சில டநரங்களில் Anaphylactic shock எனும் தடாலடி மரணத்ரதக்கூட தரும் அபாயம் உரடயது. குைந்ரதகள் மணிக்கு ஒரு தடரவ ரககரள சானிரடசர் ரவத்துக் கழுவ ஆரம்பித்த பின். ஏன்? ... ஐடராப்பிய டதசங்கள் புலம்புகின்றன.. மூச்சிரரப்பு. கண்ணிரமக் கசக்கல் எனத் கதாடங்கி. சில டநரங்களில் தடாலடியாக உதடு... சிறுநீர் தரடபடுவது.9 மருத்துவர் கு. 'குைந்ரதக்கு பால் அலர்ஜியாம். எக்சிமா டபான்ற பல டநாய்கரள வரவரைக்கும் வாய்ப்பும் உண்டு. தும்மல். இந்த ஒவ்வாரமயால். சாணம் கரரத்து முற்றம் கழுவித் துரடத்தரத மறந்து. கவளிநாட்டில் பிறக்கும் இந்தியக் குைந்ரதகரள வாட்டும் மிக முக்கியமான டதால் அலர்ஜி கதாந்தரவு. ரசனரசடிஸ். 'நாங்க உலகத் தரக்கட்டுப்பாடுகளில் ஒன்றுவிடாமல் பின்பற்றுகிடறாமாக்கும்’ என உதார்விட்டு விற்கப்படும் உணவுப் பண்டங்களால் சந்ரதரய நிரப்பிய பின்.சிவராமன் அலர்ஜி.. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த டநாய்க்கூட்டம் மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாகச் கசால்கிறார்கள். 'குனியாமல் நிமிராமல் வீட்டுக் குப்ரபரய உறிஞ்சி சுத்தம் கசய்யலாம்’ என டமாட்டார் துரடப்பத்ரத வாங்கிய பின்..நலம் 360’ . கருவாடு அலர்ஜி.... மாடிக் காற்று அலர்ஜி. முகம் வீங்குவது. சாதாரண மூக்கரடப்பு. பின்னாளில் ஆஸ்துமா. என நபருரடய டநாய் எதிர்ப்பாற்றரலப் கபாறுத்தும். 'அலர்ஜி’ அதீதப் பயம் காட்டுகிறது. துரடப்பத்ரத ரவத்துப் கபருக்கி.

நம் உடல் தானாகடவ கசய்துவிடும். இத்தரனக்கும் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் 1 சதவிகிதத்துக்கும் குரறவான மரபணுக்கடள. 'அது சரி. அதற்கு எதிரான டநாய் எதிர்ப்பாற்றரல எப்படி உருவாக்குகிறார்கடளா. நீரில் நச்சுக்கரளக் கலக்க. சூைல் அழுத்தத்தில் கரடசிக் குரங்கில் இருந்து முதல் மனிதன் வருவதற்கு. என அத்தரன கம்கபனிகரளயும். ஆற்று மீனுக்கும். 'அதிசுத்தமாக’ இல்லாதவர்களுக்கும் அலர்ஜி வருகிறடத’ என்று டகட்கிறீர்களா? சரிவிகித உணவு சரியாகக் கிரடக்காதவருக்கும். டவற ஒண்ணும் கசய்யாது’ என எதிர்ப்பு எச்சரிக்ரககரளயும் மீறி.. . 'இன்குடபட்டர் கவனிப்பில்’ குைந்ரதகரள வளர்க்கும்டபாது.. கார் கம்கபனி. 'டவரலவாய்ப்பு வருது. அடமானியாரவப் பார்த்தால் மூச்ரச இறுக்கி அதரன உடம்புக்குள் நுரையாது தடுக்கடவண்டிய டநாய் எதிர்ப்பாற்றல். காய்-கனி கூட்டம் அத்தரனயிலும் நச்சுத்துணுக்குகள்.?) கவனிக்க டவண்டும். 'ஓர் உலகம். அதனால்தான். பூச்சிக்ககால்லிரயயும் அள்ளித் கதளித்ததில் உணவு. காற்றில். அணுரவப் பிளக்கும் கம்கபனி. காலத்துக்கும் உங்களுக்குக் கூலிக்கு டவரல பார்க்க அழுக்கு டவட்டிப் பாமரனில் இருந்து.2 மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆனதாம். தூசிக்கும்கூட மூச்ரச இறுக்கத் கதாடங்குகிறது. அவர்களும் சத்தடம இல்லாமல் நம் தாய் மண்ணில். துருப்பிடிக்காமல் இருக்க இயந்திரங்களுக்குப் பூச்சு டபாடும் கம்கபனி.. காற்று. அது அலர்ஜிரய பல வடிவங்களில் பரிசளிக்கிறது. அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம். ஒடர விரத’ என்ற கனவுடன் உரைக்கிறார்கள்.. அது புரியாமல் நுண்ணுயிரிகளின் வாசம் படாமல். சாப்பிடாதவருக்கும் அலர்ஜி அட்டூழியம் அதிகம். ஆனால்.. கசயல்திறன் முடக்கப்பட்ட கிருமிகரள தடுப்பூசிகளாக உடலுக்குள் கசலுத்தி. அவர்களது டநாய் எதிர்ப்பாற்றல். டபாதாக்குரறக்கு வாசம் தர. ஒரு கம்கபனி.. யார் எதிரி எனத் கதரியாமல் கன்னாபின்னாகவன வாள் சுைற்றத் கதாடங்குவடத அலர்ஜி கபருக்கத்துக்கான அடிப்பரடக் காரணம். இன்று தவரளயின் மரபணுரவ தக்காளியிலும்.. விவசாய நிலங்கரளப் பறித்து அவர்களுக்குக் ககாடுத்து. கடரல உருண்ரடக்கும்..? அத்தரன காய்கனிகளிலும் அலர்ஜி அளிக்கும் சாத்தான்கள். அந்நிய கசலாவணி வருது. 'புது ஜந்து’ பரடக்கிறார்கள் கலியுக பிரம்மாக்கள். அந்த அளவுக்கு 'அதிதீவிர சுத்தம் கசாறி. வருங்காலத்தில் மரபணு பயிர்கள் என்னவிதமான அலர்ஜிரயத் தரும் என்பரதப் கபாறுத்திருந்து (இருந்தால். 'டலசாத்தான்யா அரிக்கும். ஆனால். ரசாயன உரங்கரளயும்.. வணிகப் டபாட்டியில் பிற சின்ன வணிகர்கரள நசுக்க என..'சுத்தம் டசாறு டபாடும்’ என்பது எந்த அளவுக்கு உண்ரமடயா. 'எங்கள் நாட்டுக் குப்ரபகள்.. 1. டவஷம் கட்ட. அைகைகான கட்டடம் வருது’ என்று கசால்லி இங்டக கசயல்பட அனுமதிப்பதும் பிரதான காரணம்.. ஆடி கார் அறிவாளி வரர நாங்கள் தருகிடறாம்’ என்று கசால்லி சிவப்புக் கம்பளம் விரிக்கிடறாம். உங்கள் நாட்டின் ஏடதனும் ஒரு மூரலயில் ககாட்டப்படும்’ என வளரும் நாடுகளுடன் வளர்ந்த நாடுகள் டபாடும் வணிக ஒப்பந்தங்களும் ஒரு காரணம். விஷம் கக்கும் நுண்ணுயிரியின் மரபணுரவ கத்திரியின் மரபணுவிலும் சில ஆண்டு ஆய்விடலடய ஒட்டி கவட்டி. சிரங்ரக உண்டாக்கும்’ என்பதும் உண்ரமடயா என்று டயாசிக்கத் கதாடங்கியிருக்கிறது டமரல நாட்டு அறிவியல். 'இங்டக வரி கட்டாமல் நீங்க ஆட்டம் டபாடுங்க. ரசாயனம் கலந்த நச்சு உணவுகரள வீதிவீதியாக விற்கும் பன்னாட்டுத் துரித உணவகங்கள் டவறு. சூைல் சிரதரவத் தரும் கண்ணாடி கம்கபனி. கலர் கலரான சாயப்பூச்ரசப் பயன்படுத்தும் உள்ளாரட தயாரிப்பு கம்கபனி. அடதடபால நம்ரமச் சுற்றி இருக்கும் நுண்ணுயிரிகளில் டசட்ரடக்காரருக்கு எதிராக மட்டும் டவலி கட்டும் டவரலரய. விரளவு. அணுரவ அளக்கும் கம்கபனி.

ரத்தத்தின் கவள்ரள அணுக்களில் சில திடீகரனப் பல்கிப் கபருகும். அடத சமயம் புளிப்பான ஆரஞ்சு. வத்தக்குைம்டபா. எந்தக் காரணம்ககாண்டும். நம் ஆயா அறிந்திராத டசாயா. ககாடூரத் கதாழில்நுட்பத்தின் பிடியில் இருந்து ககாஞ்சம் விலகி.வி-யில இரதக் குடினு கசால்றவுக கவள்ரளயா இருக்காங்க. அப்டபாது தண்ணீர் கதாட்டிரய ரகயில் ரவத்துக்ககாண்டும். அவுக கசான்னா. டதாலுக்கு அடியில் 'ககாடி நரட’ நடத்தும்டபாது எக்சிமாடவா. அடடாபிக் கடர்மரடடிட ா? காரத்துக்கு மிளகு இருந்த வரர. 'பத்து மிளகு இருந்தால். பால்கூட அலர்ஜியாகப் பார்க்கப்படுவதுடபால. இன்ரறக்கு டசாயா. டகாட்லாம் டபாட்டிருக்காங்க. அதுவரர உடம்பின் பாதுகாவலனாக இருந்த அரவ. சரதப்பற்றின் ஊடட சாமர்த்தியமாக பல உயிர்ச்சத்ரத ஒளித்துரவத்திருக்கும் பைங்கள் அலர்ஜியில் கறுத்தத் டதாரல மீட்கும் மீட்பர்கள். சூட். சீந்தில் ககாடி. அலர்ஜி. 'மிஸ் டவர்ல்டு’கள் மாறும்டபாகதல்லாம் குளிக்கும் டசாப்ரப மாற்றுவது உங்கள் சருமத்தின் இயல்ரபயும் மாற்றிவிடும். ககமிக்கல் பூச்சுத் கதளிக்கப்பட்ட காய்கனிகளும் குடலுக்குள் 'ரலன் வீடு’ அரமத்து சந்டதாஷமாகக் குடியிருக்கும் நுண்ணுயிர் கூட்டத்துக்குக் குண்டு ரவக்கும். மிளகு கமள்ள கமள்ள டநாய் எதிர்ப்பாற்றரலச் சீராக்கும் என்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள். மூச்சுக்குைல் பாரதயில் மணல் குன்றரமத்து குத்தரவக்கும்டபாது ஆஸ்துமா. கசக்கில் ஆட்டிய டதங்காய் எண்கணயில் இந்தப் புல்லின் சாற்ரறயும் சில மூலிரககரளயும் டசர்த்துக் காய்ச்சி எடுக்கப்படும் 'அருகன் ரதலம்’ இந்திய மருத்துவ மருந்துகளில் மிகப் பிரபலமான மருந்து. அருகம்புல். டதால் டநாய் உள்ளவர்கள் புளிப்பான உணரவக் குரறக்க டவண்டும். சுவாசிக்கும் காற்றும்கூட அலர்ஜியாகக்கூடும். இயற்ரக விவசாயத்தில் விரளயும் பயிர்களால் முடிந்த வரர பசியாற்றிக் ககாள்வதுதான். அரிப்பு. ஆனால். ஆக்சிஜன் புட்டிரய முதுகில் கட்டிக்ககாண்டும் . நம் பாட்டன் பார்த்திராத காளான் சில குைந்ரதகளுக்கு அலர்ஜி தரக்கூடியன. கரப்பான் உள்டளார் தவிர்க்கவும். குைம்பித் கதறித்து ஓடுவதில். வரப்பு ஓரத்திலும் டவலியிலும் மிகச் சாதாரணமாக வளரும் ககாடி. கரப்பான் எனும் எக்சிமா டநாய்க்கான சித்த மருத்துவத்தின் முதல் டதர்வு. பைக்கம் இல்லாத புதிய கலரவ உணரவ உள்டள அனுப்பாதீர்கள். டலபிளில் ஒட்டியிருக்கும் கபயர் கதரியாத ரசாயனப் கபயர்கரளப் படித்துவிட்டு. ரசாயனம் கசறிந்த துரித உணவுகளும். விதவிதமான நிறமிச் சத்ரத டதாலில் டசகரித்து. இனிப்புக்குப் பரன கவல்லமும் டதனும் இருந்த வரர. வஞ்சிர மீன் குைம்டபா ஆகாது. நிலக்கடரல. அலர்ஜிரய தடாலடியாக ஒருசில நிமிடங்களில் நசுக்கும் ஸ்டீராய்டுகள்டபால் இல்லாமல். ATOPIC DERMATITIS எனும் அலர்ஜியில் சருமத்தின் நிறம் மிகக் கறுத்து அதீத அரிப்ரபத் தரும் டதால் டநாய்க்கு அருகன் ரதலம் இதம் அளிக்கும் இனிய மருந்து. எந்த அலர்ஜியாக இருந்தாலும் நம் முதல் டதடல் மிளகாகத்தான் இருக்க டவண்டும். அரவ முகத்தின் எலும்புப் பதிவுகளில் டகம்ப் அடிக்கும்டபாது ரசனரசடிஸ்.இப்டபாரதக்கு அலர்ஜியின் பிடிகளில் இருந்து விலகி இருக்க ஒடர வழி. பரகவன் வீட்டிலும் உண்ணலாம்’ என மிளரகப் பாடியது அதன் நச்சு அகற்றும் உச்சவீரியத்தால்தான். நச்சு நீக்கி அலர்ஜிரயப் டபாக்கும் எளிய புல். இது. சரியாத்தான் இருக்கும்’ என. மீன். 'டி. புளிப்புக்கு என நம் பாரம்பரியப் பைம்புளியான குடம் புளி இருந்த வரர அலர்ஜி இருந்ததாக மருத்துவ இலக்கியச் சான்றுகள் இல்ரல. திராட்ரசரய தும்மல் உள்டளார். அசாதாரண அளவில் டநாய் எதிர்ப்பாற்றரலச் சீராக்கி அலர்ஜி ரசனரசடிர அறுத்கதரிகிறது என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறது நவீன அறிவியல். நாரள நாம் அருந்தும் தண்ணீரும். அலர்ஜி உள்டளார் இவற்றில் எச்சரிக்ரகயாக இருப்பது நலம். நார்ச்சத்ரதக் நடுவில் குவித்து.

மாரல என 15 தினங்கள் பருகினால். இறால் கூடாது. இரத இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்ரல. டசாளம். அலர்ஜியயப் பபாக்க சில யகப்பக்குவங்கள்  டமலுக்கு டசாப்பு டதய்த்துக் குளிக்காமல்.. 'இந்த உலகம் எனக்கானது மட்டுமல்ல.  டவப்பங்ககாழுந்து (1 ஸ்பூன்). வயிற்றுப் பூச்சி நீங்கி அரிப்பு குரறயும்.. அரவ அரனத்ரதயும் டபாற்றி மகிைடவ மனிதனுக்கு ஆறாம் அறிரவ இயற்ரக வைங்கி இருக்கிறது’ என்ற சிந்தரனடய ஒவ்வாரமரய ஓரங்கட்டுவதற்கான முதல் கசயல்! .. கூடுதல் கவனத்துடன் நிரறய மிளகு தூவி பயன்படுத்திப் பைகலாம்.. 10 மிளரகப் கபாடித்து. அலர்ஜி பிரச்ரன உள்டளார் கபாதுவாக புளிப்பு சுரவ உள்ள உணவுகரள அதிகம் எடுத்துக்ககாள்ளக் கூடாது. நான்கு கவற்றிரலரயக் காம்பு நீக்கிக் கிழித்து ரவத்துக்ககாள்ளுங்கள். அந்தத் தருணங்களில் கணக்குப் பார்த்து மூச்சுவிட முடியாது. அரனத்து உயிர்களுக்குமானது. நண்டு. பின் வடிகட்டி அந்தக் கஷாயத்ரத இளஞ்சூட்டில் காரல.. கருஞ்சீரகம் (1/2 ஸ்பூன்) டசர்த்து நீர்விட்டு அரரத்து உருட்டி.நலம் பரவும். 'புஞ்ரச நில தானியம் உசத்தி கிரடயாது’ என்று விரதத்த கநடுநாள் கபாய்ரய எடுத்துக்ககாண்ட. கம்பு. கம்பு. மீன். 'நலுங்கு மாவு’ டதய்த்துக் குளிப்பது சருமத்ரத அலர்ஜியில் இருந்து காக்க உதவும். டமற்படி வரகயறாக்கரள அடுத்த தரலமுரற. 'அர்ட்டிடகரியா’ எனும் உடல் முழுக்க வரும் அரிப்பு டநாரயக் கட்டுப்படுத்தலாம். . சருமத்தில் உண்டாகும் ஒவ்வாரம டநாயில் ஒரு வரகரய 'கரப்பான்’ என்பார்கள். சித்த மருத்துவ நூல்கள்.திரியடவண்டி இருக்கும். இறால். சிறுதானியங்கள் அலர்ஜியய உண்டாக்குமா? சிறுதானியங்கரளச் சாப்பிட்டால் அலர்ஜி வருமா. மூன்று வயதுக்கு டமற்பட்ட குைந்ரதகளுக்கு. இந்த மூன்ரறயும் ஒன்றாக ஒரு பாத்திரத்தில் டபாட்டு இரண்டு குவரள நீர்விட்டுக் ககாதிக்கரவத்து. கருவாடு. கரப்பான் டநாய் உரடடயாரும். வரகு ஆகிய தானியங்கரள. மஞ்சள்தூள் (1/2 ஸ்பூன்). நில உரடரமக்காரர்கள். குடும்பத்தில் யாருக்டகனும் அப்படி ஓர் அலர்ஜி டபாக்கு இருந்தால். வாரத்துக்கு ஓரு நாள் என மூன்று முரற ககாடுக்க. நவீன உணவு அறிவியல். காதல் களிப்பும் கசய்ய முடியாது. இரடக்காலச் கசய்தியாகவும்கூட இது இருக்கலாம். தடாலடி அலர்ஜிரய சிலருக்கு வரரவக்கும். அரிப்ரபத் தரும் பிற டதால் டநாயினரும் தவிர்ப்பது நலம் என்கின்றன. அரர டம்ளராக வற்றரவத்து. டதால் டநாய் தருமா? எனக் டகள்விகள் அதிகரிக்கின்றன. திரண ஆகியவற்ரற டநாய் நீங்கும் வரர தவிர்க்கலாம். ஓமம் (1/4 ஸ்பூன்). குளூட்டன் சத்து உள்ள டகாதுரமரயயும் டகாதுரம டசர்ந்த டபக்கரி உணவுகரளயும் டதால் டநாயினர் முடிந்தவரர குரறத்துக் ககாள்ள டவண்டும். கரப்பான் இருந்தால் டசாளம். அரிப்பு வருமா. சுண்ரடக்காய் அளவுக்கு..  அருகம்புல்ரல (1 ரகப்பிடி) ஒன்றிரண்டாக கவட்டி. முட்ரட.

முழங்லகயில் துணி கட்டி. 'காதலிச்சப்மபா 'சந்மதாஷ் சுப்ரமணியம்’ செனிலியா மாதிரி இருந்த சபாண்ணு. உலகத்தில் 47 சதவிகிதம் மபருக்கு வருடத்தில் ஒருமுலறமயனும் வலதக்கும் தலலவலிலய விரட்ட உதவும். ஏமதனும் அசாதாரண முடிவுகலளக் காட்டுகின்றன. . அந்த அசாதாரணங்களும்கூட சபரும்பாலும் மூலளக்கட்டி அல்லது மூலள ரத்தக்கசிவு மபான்ற அபாயங்கலளக் காட்டுவது இல்லல. இல்லலனா மபப்பலரப் மபாட்டுட்டு ஒமரயடியாக் கிளம்புங்க!’ என்று அலுவலகத்தில் அல்மலாலகல்மலாலப்படுவார்கள் ஊழியர்கள். JAMA INTERNAL MEDICINE எனும் பிரபல மருத்துவ இதழும் இமத கருத்லதச் சசால்கிறது. பிரஷர் பார்ப்பார். சகாஞ்சம் மமார் குடித்து ஒரு மணி மநரம் உறங்கினால்.இது சாமான்யனின் புலம்பல் அல்ல. அது மலசாக எகிறி இருக்க. சகாடுத்த காசுக்கு இதாவது சதரியவந்தமத எனத் திருப்தியலடகிறார்கள் அப்பாவிகள். சகாஞ்சம் லசனலசட்டிஸ் சதரியும். மருத்துவருக்கு தலலவலி தரும் விஷயம் என்பார்கள். அந்தத் தலலவலி நீங்கும். 'இளங்கலல மருத்துவப் படிப்புகளில் 4 மணி மநரம்தான் தலலவலிலயப் பற்றி படிக்கிறார்கள்..சிவராமன் தலலவலிக்கு 200-க்கும் மமற்பட்ட காரணங்கள். 'ஒண்ணு. அமத சமயம். 'பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன்’ ஆர்யா மாதிரி நம்லமச் சுத்திச் சுத்திக் காதலிச்சாமன. சமயங்களில் தலலவலிக்குப் பார்த்த ஸ்மகனில். அதற்குப் பின்னதான ரத்த மசாதலனயில் உப்புக்கள் ஓரவஞ்சலன காட்டியது புரியும்.. திமயட்டர் இருட்டில் இருந்து சுள்சளன அடிக்கும் சவயிலில் தலலகாட்டும்மபாது தலல வலிக்கும்... சிறுநீரகத்துக்குப் மபாகும் ரத்தக்குழாய் சுருக்கம் எனத் சதரியவரும். சசம மபார் படம் பார்த்துவிட்டு வியர்லவ கசிய. அப்மபாதுதான் நீண்ட மருத்துவம் அவசியப்படும். இன்னும் அலதப் பற்றி ஆழமாகப் படித்தால். தலலவலி என்பது அவர்களின் அன்றாடங்கலளச் சிலதக்கும் பிரச்லன. சிறுநீரக டாப்ளர் ஸ்மகன் சசய்லகயில் தலலவலிக்குக் காரணம். அதனால்தான் தலலவலிக்கான காரணம் மதடுவது. 'சகாஞ்ச நாளாமவ தலல வலிச்சுட்மட இருக்கு டாக்டர்’ என மருத்துவரிடம் சசான்னால்.. நண்பகல் 1 மணி மஷாவுக்குச் சசன்று.. இப்மபா 'நான் கடவுள்’ ஆர்யா மாதிரி ஆகிட்டாமன’ எனக் குழம்பிப் புலம்புவார்கள் மலனவிகள்.10 மருத்துவர் கு. வலியில சசத்மதன்’ என மாதவிடாய் சமயத்தில் பதறும் சபண்கள். தலலவலிக்காக எடுக்கப்படும் ஸ்மகன்களில் 13 சதவிகிதம் மட்டுமம. இப்மபா 'முதல் மரியாலத’ வடிவுக்கரசி மாதிரி ஆகிட்டாமள’ என எப்மபாதும் மலனவி பற்றி சபாருமுவார்கள் ஆண்கள். சாதாரண தலலவலிக்கு மதலவ இல்லாமல் எடுக்கப்படும் மசாதலனகள் இப்மபாது ஏராளம். 'அதுக்குள்ள ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சா? இன்னும் சரண்டு நாள். பிறகு.. உங்களுக்குக் சகாடுத்த டார்சகட்லட முடிங்க. என சமூகத்தின் பல தரப்புக்கும்.நலம் 360’ ..

தலலவலி காணாமல்மபாகும்.விபத்துகளின்மபாது எடுக்கப்படும் மூலள ஸ்மகன்கலளத் தவிர. மூக்குத்தண்டில். மஞ்சள். சீந்தில் சூரணம் முதலான லசனலசடிஸ் தலலவலிலயப் மபாக்க சித்த மருந்துகள் ஏராளம் நம்மிடம் உண்டு. ஸ்மகனிங் சசய்வது சரியான தீர்வு அல்ல’ என்கிறார் Headaches: Relieving and preventing migraine and other headachesஎனும் மருத்துவ நூலின் ஆசிரியரும் பிரபல நரம்பியல் மருத்துவருமான ஸ்சபய்ரிங்க்ஸ். மூன்று நிமிட சி. ஓர் இரவு தூங்கி எழுந்தால். ஆதலால். ஒற்லற சி.டி ஸ்மகன் தரக்கூடும். சித்த மருத்துவத்தின் மகுடம் எனலாம். மதலவயற்ற ஸ்மகன் விடும் எக்ஸ்மர கதிர்கள் அநாவசியமாக மூலளக்குள் ஊடுருவது அவ்வளவு நல்லது அல்ல. சராம்பமவ மூக்கு அலடத்து. முகம் வீங்கலவக்கும் லசனலசட்டிஸ் தலலவலிக்கு. கூடமவ சநாச்சித்தலழ மபாட்டு ஆவி பிடிப்பது. மூக்கு அலடத்து. சும்மாங்காட்டி அப்மபாலதக்கான வலி . சகாஞ்ச நாளில் சீழ் மகாத்து வரும் இந்த லசனலசடிஸ் தலலவலிலயப் மபாக்க. தலலவலிக்கு என 'தலலவலிக்கான காரணிகலளச் சரியாகக் கணித்து மருத்துவம் சசய்ய மவண்டுமம தவிர. கூடமவ.டி ஸ்மகன் கதிர்வீச்சுக்கும் சபரும் அளவு மவறுபாடு உண்டு. இனிமயனும் 'ஆடித் தள்ளுபடி விலலயில் அட்டகாச ஸ்மகனிங்’ விளம்பரங்களுக்கு இலரயாக மவண்டாம். முக எலும்பின் லசனஸ் பகுதிகளில் நீர் மகாத்து. நீர்க்மகார்லவ மாத்திலரலய நம்மவர்கள் பயன்படுத்திய வரலாறும் உண்டு. எடுக்கப்படும் ஸ்மகன்களால் சபரும்பாலும் பிரமயாெனம் கிலடயாது. சீந்தில் சகாடிலய. இரவில் மிளகு கஷாயம் சாப்பிடுவது ஆகியலவயும் தலலவலிலயத் தீர்க்கும் வாழ்வியல் கலாசாரம். ஏசனனில். முகம் எல்லாம் நீர் மகாத்து வரும் லசனலசட்டிஸ் தலலவலி சிறார்களுக்கும் யுவதிகளுக்கும் அதிகம். உங்கலள நன்கு அறிந்த குடும்ப மருத்துவரின் ஆமலாசலனக்குப் பிறமக ஸ்மகன் சசய்வது பற்றி தீர்மானியுங்கள். உங்கலளச் சுற்றி இருக்கும் மின்னணுப் சபாருட்களின் மூலம் நீங்கள் இரண்டு வருட காலத்தில் சராசரியாக எதிர்சகாள்ளும் கதிர்வீச்சின் அளலவ. ஒரு எக்ஸ்மரயின் ஓரிரு விநாடி கதிர்வீச்சுக்கும். தும்மலுடன். நீர்மகாத்து. சுக்கு வலகயறாக்கலளச் மசர்த்து அலரத்து உருட்டிய அந்த மாத்திலரலய நீரில் குலழத்து சநற்றியில். கன்னக் கதுப்பில் தடவி.

சர்க்கலர மநாய். 'அப்பா. வலி சமள்ள சமள்ள மலறவது புரியும். அது லமக்மரன் தலலவலியில் சகாண்டுவிடுகிறது. ரத்தக்சகாதிப்பு மநாயில்தான். மகம்ஸ் விலளயாடணும்’ எனச் சசால்லும் குழந்லதலயப் பார்க்லகயில் நமக்கு தலலவலிக்கும். இஞ்சி ரசாயனம் என நம் பாட்டிகள் மபட்டன்ட் சசய்யாத சபாக்கிஷம் நம் லகவசம் இருக்கிறது! (சசய்முலற விவரம் சபட்டிச் சசய்தியில்) மூன்று வயசு பாப்பா.. சபாதுவாக குழந்லதகள் அன்பான அரவலணப்லப எதிர்பார்த்து தலலவலி. தடாலடியாக பக்கவாதம் வரும்மபாமதா. வயிற்றுப்பூச்சிகள். பார்லவத்திறன். மாரலடப்பு தாக்கும்மபாமதாதான். காலலயில் எழுந்தவுடன் தலல வலித்தால் ரத்த அழுத்த அளலவத்தான் முதலில் பரிமசாதிக்க மவண்டும். பழசாகச் சசய்த உணலவத் தின்றுவிட்டு வருபவர்கள் ஆகிவிட்மடாம்.. குண்டூசியாகக் குத்தும் லமக்மரன் தலலவலிலயத் தீர்க்க முடியாமல் தற்சகாலல வலர சிந்திப்மபாரும் உண்டு. அப்மபா அதுக்குத்தான் தலல வலிச்சதா?’ என மயாசிப்பது உண்டு. பித்தம் தணித்து சமாத்தமாக தலலவலிலய விரட்டும் அமிர்தவல்லி அது. குழந்லதகளின் தலலவலி சட்சடனக் காணாமல்மபாகும். வலியாகக் காட்டும் இந்த உடல்சமாழிலயக் கவனிக்கத் தவறவிட்டு. இதுல எண்சணய்க் குளியல் மவறயா?’ என்மபாருக்கு ஒரு மசதி. உன் சசல்மபான் குடு. லமக்மரன் எனும் இந்தப் பித்தத் தலலவலிக்கு இஞ்சி ஓர் அற்புத மருந்து. வலிக்கு என மாத்திலரகள் அதிகம் எடுப்பது வயிற்லறயும் குடலலயும் புண்ணாக்கி. 'லலட்டா தலலவலிக்குது மிஸ்’ எனப் பள்ளியில் சசால்ல. தலல வலிச்சா மவண்டாம்’ எனச் சசால்லிப் பாருங்கள். கழுத்து எலும்பின் மதய்வில் அல்லது அந்தப் பகுதி முதுகுத்தண்டுவடத் தட்டின் மிக மலசான விலகல் அல்லது வீக்கத்தில்கூட பின் மண்லட வலிக்கலாம். .நீக்கும் மருந்தாக இல்லாமல். விலளவு.. பின்னாளில் ஈரலும் சிறுநீரகமும் பாதிக்கும். 'அட.. இப்மபாது சனிக்கிழலமயானால் புதுசாகத் திறந்த மஹாட்டலில். எண்சணய்ப் பிழிச்சல் என்ற புற மருத்துவ முலறகமள மபாதும். அந்த மநரத்தில் சவளியில் சகாஞ்சம் சத்தமாக அடிக்கும் ஹாரன். தலலக்குச் சும்மாமவ குளிக்க முடியலல.. இது வராதிருக்க சாதாரண இஞ்சித் மதனூறல். வயிற்றுவலி எனச் சாக்கு சசால்வதும் உண்டு.. இந்த மாதிரியான காரணங்கள் இல்லாமல் குழந்லதகளுக்கு அடிக்கடி தலல வலித்தால். ென்னல் வழி பளீர் சவளிச்சம் எல்லாமம அவர்கலள ஆங்கார ரூபி ஆக்கும். லசனலசட்டிம ா. நிலறயப் மபர்.. தலலவலி வராதிருக்க நம் வாழ்வியல் சசான்ன மிக முக்கியப் பக்குவம் எண்சணய்க் குளியல்.. சசல்லக் குழந்லதயின் சின்னச் சிணுங்கல்.. சனிக்கிழலமயானால் சுக்கு சவந்நீர் சாப்பிட்டு வந்தவர்கள் நாம். காது-சதாண்லடப் பகுதிகளில் சளி என அவற்லற உங்கள் மருத்துவர் ஆமலாசலனப்படி சரிசசய்ய மவண்டியிருக்கும். சில மநரங்களில் நவீன வலிநிவாரணிகலளக் காட்டிலும் சிறந்த மதர்வாக இருக்கும் இஞ்சி. லமக்மரலனக் சகாஞ்சிக் குணமாக்குகிறது என. சபாதுவாக. பல மருத்துவக் கட்டுலரகள் சான்று அளிக்கின்றன. 'அடடா. இருசக்கர வாகனத்தில் அதிகம் பயணிக்கும் நபருக்கு. வர்ம சிகிச்லச. கணவரின் அகஸ்மாத்தானக் மகள்வி. ரத்தக்சகாதிப்பு. உன்லன தீம் பார்க் கூட்டிட்டுப் மபாகலாம்னு இருந்மதமன. பித்தம் கூடி. 'அடடா.. லமக்மரமனா வாரம் இரு முலற சுக்கு லதலம் மதய்த்துக் குளித்துப் பாருங்கள். ஆனால். அங்கு இருந்து வந்த தகவலில் அலுவலக மவலலலயப் பாதியில் மபாட்டுவிட்டு அரக்கபரக்க ஓடி. மிகச் சாதாரணமாகத் தலலவலிலய நாம் அலட்சியப்படுத்துவது... ரத்தக்சகாழுப்பு பாதித்தவர்களுக்கு வரும் தலலவலி குறித்தும் கூடுதல் எச்சரிக்லக மதலவ. இதற்கு சரியான இயன்முலற சிகிச்லச. வயதானவருக்கு வரும் நாள்பட்ட லமக்மரன் தலலவலிலய அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. குழந்லதலய வீட்டுக்குக் கூட்டிவந்தால்.

ஆனால். தலலவலிக்குப் பல பின்னணிகள் உண்டு... * ஊட்டி.... * பாராட்டாகக் சகாஞ்சம் புன்னலக. பசி. என்ன மார்க் வாங்கினான்? சபாண்ணுக்கு எப்மபா கல்யாணம்? மவலல. * 'இன்லனக்கு மதியம் 12 மணி முதல் சாயங்காலம் 6 மணி வலர தூங்குங்க. வீட்ல எல்லாலரயும் கூட்டிட்டு நாலு ஊருக்குப் மபாயிட்டு வாங்க!’ எனக் சகாஞ்சம் மருந்மதாடு கூடுதல் கரிசனம் காட்டும் உங்கலள நன்கு அறிந்த குடும்ப மருத்துவரிடம். ஊர்சுற்றலில்.. தலலவலிலைத் தூண்டும் வாழ்விைல் காரணங்கள்! * 6-7 மணி மநரமாவது தலட இல்லா இரவு மநரத் தூக்கம் கிலடத்திடாதமபாது. வலிலய விவரியுங்கள். மருத்துவர் ஆமலாசலன இல்லாமல் சதாடர்ந்து மாத்திலரகள் வாங்கிச் சாப்பிடும்மபாது.. பர்ஸில் லவத்திருக்கும் 15 வருடங்களுக்கு முந்லதய பிரிஸ்கிரிப்ஷலன லவத்துக்சகாண்டு. என. சரியான இருக்லகயில் உட்காரத் தவறுவது. கிலளமயாமா மபான்ற புற்றுத்தலலவலி விவரங்கலளத் தந்து கலவரப்படுத்தும்.. மாறி மாறித் தூங்கும் மபாது. பரவசப்படுத்தும் உச்சி முத்தம். மவலலனு அலலஞ்சது மபாதும்.. அதிக சவளிச்சம். காற்மறாட்டம் இல்லாத புழுக்கம். . சகாலடக்கானலில். * சிங்கப்பூரில் சீப்பாகக் கிலடக்கும் என வாங்கிவந்து பரிசளிக்கப்பட்ட 'சசன்ட்’லட கக்கத்திலும் லகக்குட்லடயிலும் விசிறிக்சகாள்ளும்மபாது... மனப் பதற்றம். பன்னாட் டுக் கணினி கம்சபனி சசால்மபச்சுக் மகட்டு. புலக. தண்ணீர் குலறவு... இலவ எதுவும் எப்மபாதுமம இல்லாதமபாது...... பயப்படாதீர்கள். உங்களின் எந்தத் தலலவலிக்கும் பூரண குணம் நிச்சயம்! . தாழ் சர்க்கலர. * காற்மறாட்டமான வசிப்பிடம் இல்லாதமபாது. தலலவலி என்றவுடன் கூகுள் டாக்டரிடம் குசலம் விசாரித்தால்.. அது அஸ்ட்மராலசட்மடாமா.. பரிதவிப்லப ஆசுவாசப்படுத்தும் அரவலணப்பு.தூசி. நாலளக்கு காலலயில 6 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வலர தூங்கலாம்’ என.நலம் பரவும்.. மசார்வு. அத்தலனயும் சபரும்பாலும் முழுலமயாகக் குணப்படுத்தக்கூடியலவ... கவலல. * சதால்சபாருள் ஆய்வாளரிடம் சிக்கிய ஓலலச்சுவடிமபால.. சபாட்டிக்கலடயில் விற்கும் குளிர் கண்ணாடிகலள வாங்கி மாட்டிக்சகாண்டு உலவும்மபாது. 'மபான மாசம் ப்ளஸ் டூ எழுதினாமன லபயன். மன அழுத்தம்...

மிளகு மபாட்டு கஷாயம் லவத்து. அந்தக் கூட்டுக்குச் சம அளவு ஆர்கானிக் சவல்லம் கலந்தால். இந்த மூன்று சபாருட்களும் லசனலசட்டிஸ். திப்பிலிப் சபாடிலய மூன்று சிட்டிலக அளவு எடுத்து மதனில் கலந்து முகர்ந்தாமல தலலவலி மபாகும் என. *அடிக்கடி வரும் லமக்மரன் தலலவலிக்கு. லஹட்மரஸ் மசர்க்காத நாட்டுச்சர்க்கலர கலந்த ஒரு டம்ளர் பால் உடனடித் தீர்வு தரும்.. சாப்பாட்டுக்குப் பின் இலத அலர ஸ்பூன் சாப்பிடுவது அஜீரணத் தலலவலிலயத் தவிர்க்கும்! . லமக்மரனுக்குத் தடுப்பாக இருக்கும். * அஜீரணத் தலலவலி. சுக்கு. லமக்மரன் மற்றும் மன அழுத்தத் தலலவலிக்கான தீர்லவ உலடயன என நவீன அறிவியல் சான்லறயும் சபற்றலவ. இதுதான் இஞ்சித் மதனூறல்.தலலவலிக்கான தீர்வுகள். பலனசவல்லம் கலந்து குடித்தால். இரவு எல்லாம் 'மப்மபறி’ மறுநாள் வரும் மஹங்-ஓவர் தலலவலிக்கு சுக்கு. * இஞ்சிலய மமல் மதால் சீவி சிறுதுண்டுகளாக்கி. அதிமதுரம்.. இஞ்சி ரசாயனம் தயார். 'திருவள்ளுவ மாலல’ எனும் நூல் குறிப்பிடுகிறது. முகர்ந்தால் மட்டும் மபாதாது. சாப்பிடவும் சசய்ய மவண்டும். * சீந்தில்... மதனில் ஊறலவத்து தினமும் காலலயில் அலர ஸ்பூன் சாப்பிட்டால். தனியா. தலலக்கு ஏறிய பித்தம் குலறந்து தலலவலி மபாகும். சபருஞ்சீரகம் (மசாம்பு). * இஞ்சி. சீரகம் இரண்லடயும் சபான் வறுவலாக வறுத்து.

உலகை ஆள்ெ ோை நிகனத்துக்கைோண்டிருக்கும் மனி னுக்கு. அன்றோடம் அளெோை இருப் து ஆபரோக்கியத்தின் அடிப் கட.சிவராமன் எப ோலோ. றகெக் ைோய்ச்சல். 'ைோர்க டு ைல்’லோல் ழுத் அல்ப ோன்சோ மோம் ைம். ஆனோல்.. இன்று அப உணவு. ஆனோலும். என அெற்கறப் கடத் ெர்ைள் ோன் தில் அளிக்ை பெண்டும். துெர்ப்பும் இனிப்புமோன ெோகைக்ைச்சல். கெடித்துக் கிளம்பினோல் வீரியமோைப் ரவும் இந் த் க ோற்றுப ோய்ைகள எப் டி எதிர்கைோள்ெது? அக அந் ந் ச் சூழ்நிகலைள் ோன் முடிவுகசய்யும் என்றோலும். சிம் ன்சி யிடம் இருந்தும் மனி னுக்குள் எப ோலோ நுகைந் ோைக் ைரு ப் டுகிறது. 'பைெண்டிஷ்’ ெோகை.நலம் 360’ . இதுப ோன்ற க ோற்றுப ோய்ைள் ோன் அவ்ெப்ப ோது மரண யத்க க் ைோட்டிவிட்டுச் கசல்கின்றன. உலை சுைோ ோர நிறுெனம் ைடுகமயோை எச்சரிக்கிறது. 'பி. உலகை உலுக்கிக்கைோண்டிருக்கும் புதிய க ோற்றுப ோய். அல்லது ப ோய் ெருமோ. அன்கறய உணவில். எய்ட்ஸ். இெற்கற சகமக்கையில் துளி ைடல் உப்பு. ைோளபமைப் புலெர் திவில் ெரும்.டி’ ைத்திரி. என அகனத்து சுகெைளும் ைலகெயோை இருந் ன என் து க ரியெருகிறது. இக ோம் உண்ணும்ப ோது ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ெருமோ. உலகில் மிை அதிை உயிரிைப்புைகள ஏற் டுத்திய க ோற்றுப ோய். ோரம் ர்ய உணவு அப் டித் ோன் ரிமோறப் ட்டது. க ோதுெோை மது உடலில் ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றகல எப்ப ோதும் உச்சத்திபலபய கெத்திருக்ைபெண்டியது மிை அெசியம். அப் க்ைோய் துெட்டினோள்’ என்ற கசய்தியில் கசோல்லப் ட்டகெ கெறும் ைோய்ைறிைள் க யர் மட்டும் அல்ல. புளிப்பும் துெர்ப்புமோன மோங்ைோய். ஒவ்பெோர் உணபெோடும் ெணிை ரசோயனம் ஒட்டிக்கைோண்ட இன்கறய வீன ெோழ்வியலில்.. ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வீரியம் இைக்கிறது என் து ஊர்ஜி மோன உண்கம. துெர்ப் ோன அத்தி. என ஏைப் ட்ட க ோற்றுப ோய்ைள் மனி கன மிரட்டிக்கைோண்டு ோன் இருக்கின்றன. 75 மில்லியன் சீன. க ருெோரியோை உடல் உகைப்பு குகறந் நிகலயில். மரணித் ைோட்டு கெளெோல்ைளிடம் இருந்தும். 14-ம் நூற்றோண்டின் மத்தியில் உலகின் ஒட்டுகமோத் மக்ைள்க ோகைபய 450 மில்லியனோை இருந் ப ோது. இ ற்கு முன் ெரலோற்றின் திவுைளில் மிை பமோசமோைப் திவுகசய்யப் ட்ட க ோற்றுப ோய் பிபளக். அக மீட்டு எடுக்ை சில சின்னச் சின்ன அக்ைகறைபள ப ோதும். மனி ன் அடங்குெ ோை இல்கல. 'அபயோகடஸ்டு’ உப்பு என உருமோறிவிட்டது. அ ன் பிறகு ைோலரோ.. ன்றிக் ைோய்ச்சல் எனக் ைடந் சில ெருடங்ைளில் கைோத்துக்கைோத் ோை மரணங்ைகளத் ந்துவிட்டுப்ப ோன.. அனைவருக்குமாை அக்கனை: அறுசுகெைள் பசர்ந் உணவு. மருந்து விற் கன உத்திைள் என க ோற்றுக்குப் பின்புறம் அரசியல். ைன்னிக்ைோய் ெோட்டினோள்.. ம் தினசரி ெோழ்வியகலபய உடலின் ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றகல 'ரீசோர்ஜ்’ கசய் டிபய இருக்கும் ெகையில் அகமத்துக்கைோள்ெப ல்லது. ரிக்ைோய் கூட்டினோள்..... இன்னும் பிற இத்யோதிைள் இருக்ைட்டும். அந் பிபளக் ோன். க ோற்றுப ோய்ைகளப்ப ோல இந் கெரஸோல் ெரும் ப ோயும் அதிை மரணங்ைகளத் ரும் என..11 மருத்துவர் கு. . அக 'ைறுப்பு மரணம்’ என்கின்றனர். ைசப்பும் துெர்ப்புமோன ைத்திரிக்ைோய். சூைல் சிக வு. 'ைரிக்ைோய் க ரித் ோள். ஐபரோப்பிய மக்ைகள பிபளக் ப ோய் ெோரிச்சுருட்டிக் கைோண்டுப ோனது. சரி.

மருந்துைளோை மோற்றி .. ஆப் த்துக்குத் க ோட்டுக்கைோள்ள. அக அவ்ெப்ப ோது அடிக்ைடி சளித்க ோற்று ெரும் குைந்க க்குக் கைோடுக்ைலோம். துெர்ப்பு. ைோரம் ப கெப் டும் ருணங்ைளில் மிளகைச் பசர்த்துக்கைோள்ெது. ைோரமோன மூலிகைைகளக் ைலந்துகைோடுத்து குைந்க ைகள ெளர்த் ெர்ைள் ோம். ைற்பூரெல்லி இகலச் சோற்கற ப னில் குகைத்து. மோதுகளப் ைத் ப ன். அந் ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் கெள்கள சர்க்ைகர சோப்பிடும்ப ோது. இனிப்பு. ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றகல ோய்ப் ோலுக்கு அடுத் நிகலயில் ரக்கூடிய. பலசோை அனலில் ைோட்டி.. ஆை. சிைப்புக் கவனிப்பு தைனவப்படுதவாருக்காை அக்கனை: சர்க்ைகர/புற்று வியோதிக்ைோரர். இயல்பிபலபய மருத்துெக் குணமுள்ள ப னில். அப ப ோல் குைந்க ைளுக்கு சுரசம் என மூலிகை இகலச்சோகறக் கைோடுக்கும் ைக்ைமும் ம்மிகடபய உண்டு.வி-க்கும் எதிரோன ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ரும் ைசப்பு. உடகலத் க ோந் ரவு கசய்ெது இல்கல.உணவில் ைசப்பும் துெர்ப்புமோன சுகெைகள ம்மில் லர் மறந்ப விட்படோம். ஆகிய உணவுப் ைக்ைம் க ோற்றுக்கு எதிரோன ோதுைோப்புக் ைெசம் ஆகும். டிரோன்ஸ் கைோழுப்புைள் அடங்கிய ப க்ைரி.. க ல்லித் ப ன். இப ப ோல் துளசி. ப ங்ைோயில் இருந்து பமோனோலோரிகனயும் உறிஞ்சி. ஆனோல். குைந்க ைகள அப் டியோன உணவுைளில் இருந்து விலக்கிகெப் து க ோற்றில் இருந்து ைோக்கும் உன்ன ெழி. புற்றுக்கு எதிரோன ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ரும் ைசப்பும் துெர்ப்புமோன ஃபீனோல்ைள். கெந் யத்தில் இருந்து 4-hydroxy isoleucine-ம். தூதுெகளப் ைத் ப ன். லக்படோ ோசில்லஸ் எனும் புபரோ யோட்டிக் பசர்ந் இட்லி/ைம் ங்கூழ். புளிப்பு. கெச். ப ங்ைோய்ப் ோல். சுகெயுடன் ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றகலயும் பசர்த்துக்கைோள்ெ ற்கு ஒப் ோனது.. ைலந் சத்துக்ைள் க ல்லிக்ைோயில் நிரம்பி இருக்கின்றன. ஃபிங்ைர் ஃப்கரஸ் சோப்பிடும்ப ோது கசம்கமயோைப் ரோமரிக்ைப் டுெது இல்கல என்கிறது இன்கறய அறிவியல். ரசோயனக்கூறுைள் பசர்க்ைப் ட்ட துரி உணவுைகளச் சோப்பிடும்ப ோது. சர்க்ைகர வியோதி உள்ளெர் விர பிறர் இனிப்புக்குப் தில் கனகெல்லம். மதிய உணவில் ஏப னும் ஒரு கீகர. ஃப்ஸ்.ஐ. அதிை ைசப்க த் ரும் நிலபெம்புக்குள் கடங்கு ஜுரத்க மட்டுப் டுத்தும் கூறு ஒளிந்து இருக்கிறது.. தூதுெகள இகலகயயும் கைோடுக்ைலோம். மிளகுத் ப ன். ைர்ப்பிணிப் க ண். ோல் பசர்க்ைோ ப நீர். சோ ோரண கெரஸ் ஜுரத்துக்கு எதிரோன எதிர்ப்பு ஆற்றல் துளசியின் ைசப்புக்கும் துெர்ப்புக்கும் இகடபய இருக்கிறது. ப ன் க ோங்கும்ப ோது எடுத்து.. மஞ்சளில் இருந்து குர்குமிகனயும். ைோச ப ோய்க்கும். குழந்னைகளுக்காை அக்கனை: எந் கெளித்தீண்டலும் இல்லோமல் ஒவ்பெோர் அணுக்குள்ளும் இயல் ோைபெ ஒளிந்திருக்கும் ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றகல 'Cell mediated immunity’ என் ோர்ைள். குைந்க ப் க ற்ற க ண். க்ைோலத்தில் (அன்னோசிப் பூவுக்ைோன பெறு க யர்) இருந்து SAI அமிலத்க யும். ன்றிக் ைோய்ச்சலுக்கு இன்றளவில் ஒபர மருந் ோன டோமிஃப்ளூ யோரிக்ைப் யன் டும் SAI அமிலம். சமீ மோை ப ோயில் இருந்து மீண்டெர்ைள். மருத்துெக் குணமுள்ள ைசப் ோன.. அந் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ன்றோை இருந் ோல் க ோற்றுைள் ரும் நுண்ணுயிரிைள். ெபயோதிைர் இெர்ைள் ோன் க ோற்றுைளுக்கு அதிைம் ஆளோைக்கூடிய 'vulnerable group’ என்கிறது மருத்துெ உலைம். ோல் பசர்க்ைோ ச்கசத் ப நீரில் ைலந்திருக்கிறது. ஆறகெத்து.. ஆகியகெ சில உ ோரணங்ைள். ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் மோத்திகரைள். பிரியோணிக்குப் ப ோடும் அன்னோசிப் பூவின் ைசப்புக்குள் ஒளிந்திருக்கிறது. இகெ இரண்டும் அன்றோடம் ஏப னும் ஓர் உணவில் இருப் து. ப ன் அல்லது ஆர்ைோனிக் ோட்டுகெல்லம் இெற்றில் ஒன்கறப் யன் டுத் லோம். ைோகல/மோகல ப ன் பசர்த் . ப ோய்க்கு எதிரோன இயற்கைக் பைடயத்க எந் ப ரமும் அணிந்திருப் ற்குச் சமம்.

நலம் பரவும்.. கெரஸ்ைளில் இருந்தும் ம்கம மீட்டு எடுத் து வீன அறிவியலின் டுப்பு மருந்துைளும்.. 'க ோட்டுக்ைோ’ெோை க ல்லிக்ைோய்த் துகெயல்.. இரவில் சிெப்பு அரிசி அெலுடன் சிெப்புக் கைோய்யோ சோப்பிட்டு ெந் ோல். மண்ைலனில் நீர் கெத்து அருந்துெது ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றகல உயர்த்தும்! 3. இன்கறக்கு ைோசம் மு லோன ப ோய் ரும் ல ோக்டீரியோக்ைளுக்கு எதிரோை எந் ஆன்ட்டி யோட்டிக்கும் பெகல கசய்யோ DRUG RESISTANCE நிகல இந்தியோ மு லோன ெளர்ந் ோடுைளில் உருெோகிெருெது மிைவும் ைெகலக்குரிய விஷயம். அகர இடுக்கில் அரிப்க த் ரும் பூஞ்கசத் க ோற்றில் இருந்தும். நிணநீர் ஓட்டத்க ச் (Lymphatic drainage) சீரோக்கி. 'பீட்சோ கரோம் கெஜீனிக்ைோ யோரிக்கிறோங்ை. 'ஏன் இந் ப் ப ரழிகெ உண்டோக்கு கிறீர்ைள்?’ என்று பைட்டோல். எதிர்ப்பு ஆற்ைல் அதிகரிக்க. ஒரு இன்ச்சில் ஒரு மில்லியனுக்கும் குகறெோன அளவில் உள்ள கெரஸும் சரி. ெகட எல்லோம் அப் டியோ இருக்கு?’ எனப் ப சிக்கைோண்டிருக்கின்பறோம். ைோகலயில் ைரிசோகல முசுமுசுக்கைத் ப நீர். மத்தியோனம் தூய மல்லிச்சம் ோ பசோறு.. ஏழு மணி ப ரக் கும்மிருட்டுத் தூக்ைத்துக்குப் பின். கெள்ளிக்கு மோற்று மண் ோத்திரம். லோ கெறிக்ைோை இயற்கைகயச் சிக க்கும் மனி னின் வி ரீ முயற்சிைபள அந் க் கிருமிைகள. பரோட்டுக்ைகட ஆப் ம். இகர ப டித் ோனோை ம்கம அணுகுெது இல்கல. 'அெகன நிறுத் ச் கசோல். அெற்கறகயல்லோம் ப ச்சிலும் மூச்சிலும் கெத்திருந் ோம். நுண்ணுயிரிைகளத் தீண்டித் தூண்டுகின்றன. கைோள்கள ப ோய் ரப்பும் கிருமிைளிடம். இளங்ைோகல கமோட்கடமோடி கெயிலில் 20 நிமிட உலோெல்.கூவிக்கூவி டோலரில் விற்கிறோர்ைள். எந் த் க ோற்றும் க ருங்ை நிச்சயம் பயோசிக்கும்! 2. கெள்ளித் ட்டு யன் டுத் ெோய்ப்பு உள்பளோர் இ கன உணவுக் ைலனோைப் யன் டுத் லோம். ஜட்டி.. ோன் நிறுத்துகிபறன்’ என்று மனி கனச் சுட்டிக்ைோட்டுபமோ என்னபெோ!? . இப்ப ோது ைோலத்தின் ைட்டோயம். கெள்ளிப் ோலோகட. ஆனோல். உடலின் கசல்ைளுக்கு இகடயிலோன கெப் ப் ரிமோற்றத்க ச் சூைலுக்கு ஏற்ற டி சீரோக்கும் இந் ல்ெோழ்வியகல மீட்டு எடுப் து. னியன்ைகள உருெோக்கி. னது ோகளய கைோண்டோட்டத்துக்கு ைர்ச்சீப் ப ோட்டுகெக்கும் ைோட்டுமிரோண்டிக் குணமும் அெற்றுக்கு உரித் ோனது அல்ல. அப எதிர் நுண்ணுயிரிகய அளவு இல்லோமல். கெள்ளி இகையில் சோக்ஸ். . ப ோட்டத்து பெப் ங்ைோற்றில் ை ோல ோதி பிரோணோயோமம். சை இனத்க அழித்து. அ ற்கு மிளகுபெப் ம்பூ ரசம். மருந்திலும் உணவிலும் டுப்பிலும் ோம் யன் டுத்துெது எதிர்விகளகெ உண்டோக்கிவிட்டது.. பின்னர் லுங்கு மோவு ப ய்த்துக் குளியல். ஆனோல். ைண்ணுக்குத் க ரியோ ோக்டீரியோவும் சரி. எண்கணய்க் குளியல். 1. உயிர் எதிர் நுண்ணுயிரிைளும் ோன். அ ன் எதிர்நுண்ணுயிர் ஆற்றகலக் ைண்டறிந்துள்ள ோசோ மு லோன ல ஆய்வு அகமப்புைள். குளிக்ை இயலோ விண்கெளி வீரர்ைளுக்கு உடுத்தி அனுப்புகிறது. உடல் ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் உயர உ ோயம் கசய்யும். கெள்ளிக் ைலனில் குைந்க க்கு உணவு ஊட்டுெது ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றகலத் ரும் என்கிறது வீன மருத்துெம். மண் ோத்திரத்தில் சகமத்து. அண்ட ெந் ஐந் ோறு ோட்ைளில் ம்கமக் கைோன்றுகுவித் ல ோக்டீரியோ.

உங்ைள் வீட்டில் இது உணெோை ஓரிரு ைரண்டி நிச்சயம் ரிமோறப் ட பெண்டும்! . ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றகல ெளர்த்து. ெர்மத்தில் அடி ட்ட ெலி. ைணச்சூடு.. ெர்ம சிகிச்கச கசய் ெர்ைளிடமும் ோரம் ர்ய மருத்துெர்ைளிடமும் மிைப் பிரசத்திக ற்ற ஒரு மருத்துெ உணவு.சீந்தில் அன்ைப்பால் கஞ்சி செய்முனை! கெச். அரிசிபயோடு பசர்த்துப் ப ோட்டு பெைகெக்ை பெண்டும். அருகில் ஏப னும் க ோற்று ப ோய்ைள் இருந் ோல்.ஐ. பசோற்றுக் ைஞ்சி கசய்யும்ப ோது ஒரு துணித்துண்டில் சீந்தில் க ோடிகயப் க ோட்டலமோைக் ைட்டி. ைோச ப ோய்க்கு எப்ப ோதும் ோள் ட்ட சிகிச்கச ப கெ. துணிப்க ோட்டலத்க அைற்றிவிடலோம். சீந்திலின் சத்துக்ைள் ைஞ்சியில் ைலந்துவிடும். பமைச் சூடு (க ண்ைளுக்கு கெள்களப் டு லுக்ைோன தூண்டு ல்)..வி. சீந்தில் அன்னப் ோல் ைஞ்சி. அலர்ஜி.. இன்று அ ற்ைோன மருந்துைளுடன் ப ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் உயர ெைங்ைப் டும் டோனிக்குைளில் மிை முக்கியமோைச் பசர்க்ைப் டும் ோெரம் சீந்தில். எனப் ல ப ோய்க்கூட்டத்க னி ஆளோை நின்று கெல்லும். ைஞ்சி கெந்து எடுத் பின். ைசப் ோை இருந்து உடலுக்கு உரம் அளிக்கும் இந் க் ைஞ்சிகயத் யோரிப் து மிை எளிது. அமிர் ெல்லி என மருத்துெ இலக்கியங்ைளில் ப ோற்றிப் ப சப் டும் இந் ச் சீந்தில் பசர்ந் அன்னப் ோல் ைஞ்சி. ைோசம்.

ஃப ஸ்புக்களில் கோதலித்துக் சகோண்டுதோன் இருக்கிைோர்கள். 1 மில்லி விந்துவில் 60-120 மில்லியன் உயிர் அணுக்கள் இருந்த கோலம் மகலபயறி. சதருவுக்கு இரண்டு அண்ணோச்சிக் ககடகள் மோதிரி... ஹோர்டுபவர் நிகையபவ ழுதோகி வருவதோக மருத்துவ ஆய்வுகள் லமோக எச்ெரிக்கின்ைன.. பிளோஸ்டிக் ச ோசுங்களில் பிைக்கும் டயோக்ஸின். அதிலும் ச ரும் ோலோனவர்களுக்கு சவளியோகும் அணுக்களில் 10 ெதவிகிதம் மட்டுபம உயிர்ச்ெத்து நிகைந்ததோக இருக்கிைதோம்.. இப்ப ோது நம் உயிர் அணுக்களுக்கு உகல கவக்கின்ைன.. ச ண்கள் ஸ்ட்ரோச ர்ரி இதழ் அழகு பவண்டி. 31-40 வயகதசயோட்டிய தம் திகளில். 'அவகன மோதிரி இல்கலபய. சிக்ஸ்ப க் சித்ரவகத... எருகம. 46 ெதவிகிதம் ப ருக்குக் கருத்தரிப்புக்கோன மருத்துவ உதவி பதகவ என்கிைது இந்திய ஆய்வு ஒன்று. 'செல்லம். 'எனக்கு மட்டும் ச ாந்தம் உனது இதழ் ச ாடுக்கும் முத்தம்.. . எனக்கு சிறுெோ இருக்பக!’ என உள்ளுக்குள் குமுறும் ஆண்மகன்கள் ஏரோளம். ஊருக்கு ஊர் செயற்ககக் கருவோக்க கமயங்கள் ச ருகிவருகின்ைன. ோலியல் அறியோகம மிக முக்கியக் கோரணம். கெக்கிள்ஸ்டோண்டில். குடும் க் கட்டுப் ோடு பிரிவு. வோகனம் கக்கும் புகக. உனக்கு மட்டும் க ட்கும் எனது உயிர் உருகும் த்தம்’ ப ோன்ை கவரமுத்து வரிககள 'கோப்பி-ப ஸ்ட்’ செய்து. மனசுக்குள் ஒட்டிக்சகோள்ளும் விந்து குறித்த தப் ோன புரிதல்களோல் சநோந்துதிரியும் ஆண்கள் ஏரோளம்.சிவராமன் முன்புப ோல இளவட்டக்கல் தூக்கி. ஆைகர அடி உயர ஆப்பிரிக்க 'ப ோர்பனோ’ நடிகர்ககளப் ோர்த்து.. முத்தமிடுபவோருக்கு கோதல் தந்து. 'உணவு உற் த்திகயப் ச ருக்குகிபைன்’ என மண்ணில் நோம் தூவிய ரெோயன உர நச்சுக்களின் டிமங்கள். இயல் ோகபவ மனித இனத்தின் கருத்தரிக்கும் தன்கம ல மடங்கு குகைந்துவருகிைதோம்.. எனக் கோதலுக்கோன ஆண்களின் சமனக்சகடல்கள் இன்றும் சதோடரத்தோன் செய்கின்ைன. ஆனோலும். ஐந்து கிபலோ அரிசி. இன்னும் ல கோற்று மோசுக்ககள கருத்தரித்த ச ண் சுவோசிப் து. குதிகரயில் ப ோய் குறுக்கு சிறுத்தவகளக் கவர்ந்துவரும் கஷ்டம் எல்லோம் இன்கைய இகளஞர்களுக்கு இல்கலதோன். கோதலின் ெோஃப்ட்பவர் இப் டி கோலமோற்ைத்துக்கு ஏற் தரம் உயர்ந்தோலும். மறுபுைம்.. விகளவு. குட்கடச்சுவரில். புஜ்ஜிம்மோ’ சகோஞ்ெல்களுக்கோக நித்திகர வகத. நண் ர்களோல் நடத்தப் டும் ஆண்கம குறித்த ரகசிய டியூஷன்களில். நமக்கு முன்னோல் இந்தப் பூவுலகில் பிைந்த எலி. 15 மில்லியன் இருந்தோபல ரவோயில்கல என மருத்துவம் ஆதரவு ஆறுதல் செோல்கிைது. நோன்ககந்து மோடுககள விரட்டி.. கூடபவ கருத்தகடயும் செய்துவிடுகிைதோம். வோட்ஸ்-அப். 500 ரூ ோய் இனோம் எல்லோம் பதகவ இல்லோமபல. தோரோளம். தோபலட் கலந்த உதட்டுப்பூச்சு தடவுவது. அவள் வயிற்று ஆண் குழந்கதயின் செர்படோலி செல்ககள (பின்னோளில் அதுதோன் விந்து அணுக்ககள உற் த்தி செய்யும்) கருவில் இருக்கும்ப ோபத சிகதக்கிைதோம்... என்ன ஆச்சு நமக்கு மட்டும்? ல்பவறு கோரணங்கள்.12 மருத்துவர் கு. ககடசி ச ஞ்சில்... இதுப ோன்ை உளவியல் ஆண்கமக் குகைவு ஆர்ப் ரித்து வளர்வதற்கு.நலம் 360’ . தங்கம். குரங்குகளுக்கு எல்லோம் இந்த எண்ணிக்ககயும் ெதவிகிதமும் ல மடங்கு அதிகமோகவும் ோதுகோப் ோகவும் இருக்கிைது.

இரவு கண் விழிப் ோல் உடலின் பித்தம் கூடி விந்து அணு உற் த்திகயக் குகைக்கிைது. விகதப் குதிச் சூட்கட அதிகரித்து உயிர் அணுக்களின் எண்ணிக்கககயக் குகைக்கும் என் கதயும் அவர்கள் உணர்வது இல்கல.இளங்கோகல எதிர் ோரோத முத்தத்தில் சதோடங்கி. எனப் டிப் டியோக ஆறு தோதுக்ககளக் கடந்பத. மடிக்கணினி. சகோகல ோதகம் அல்ல. மூகள ப ோன்ை அத்தியோவசிய உறுப்புககள எலும்புகளும் தகெகளும் ச ோத்திப் ோதுகோக்க.டி 'இகணயர்களின்’ எண்ணிக்கக எகிறிக்சகோண்படயிருக்கிைது. ஏழோம் உயிர்த்தோதுவோன சுக்கிலத்கத அகடயும்... 'அப்ப ோ.. அல்லது உதோசீனப் டுத்துகிைோர்கள். திமிைலும். சகோஞ்ெலும். 'ஆண்களில் சுய இன் ம் செய் வர்கள் 99 ெதவிகிதத்தினர்.. எள்ளலும்.. உடலில் இதயம். நமக்குத் துரித ஸ்கலிதம் சிக்கல் இருக்பகோ?!’ எனக் குகமகிைோர்கள் இகளஞர்கள். நோம் ெோப்பிடும் ஒவ்சவோரு வோய் உணவும் ெோரம். எப்ப ோதுபம சநருக் கடியிலும் யத்திலும் வோழும் அவர்களுக்கு.. 'நீலப் டத்தில் அவங்க 0.. மற்ை டி சுய இன் ம் என் து. எலும்பு. செந்நீர். நோன் அப் ோவோகபவ முடியோதோ?’ என்ை பகள்விக்குள் உகைகிைோர்கள். மீதி 1ெதவிகிதத்தினர் ச ோய்யர்கள்’ என்று ஆங்கிலப் ழசமோழி இங்பக உங்கள் கவனத்துக்கு. ப ோதோததற்கு 'சுய இன் த்தோல் சுருங்கிப்ப ோச்ெோ?’ எனும் விஷ விகதககள நள்ளிரவு டோக்டர்கள் நட்டுகவக்க.45 மணி பநரமோ முனகிட்டு இருக்கோங்கபள. விந்து உற் த்தி ஸ்தலமோன விகதப்க கய மட்டும் உடலுக்கு சவளிபய . மஞ்கெ. குதூகலமும் பெர்ந்து முடிவோக நோன்ககந்து நிமிடங்களில் உைவுசகோள்ளும் உயிர்வித்கதகய உணரோது. ஊன் சகோழுப்பு. அத்தகன இடர் ோடுககளயும் தோண்டி பெகரிக்கப் டும் உயிர்துளிகய அநோவசியமோக வீணோக்க பவண்டோம் என் து சித்தர்களின் கருத்து. அன்ைோட அவசியமும் அல்ல! நள்ளிரவு தோண்டியும் மடியில் மடிக் கணினிகயக் கட்டிக்சகோண்டு அழும் ஐ..

நலம் ரவும்.. அதன் பிைகு பதகவக்கு ஏற் உங்கள் உணவுப் ழக்கத்கதத் தீர்மோனியுங்கள். பவர்ககள ஆண்கம அபிவிருத்திக்கோன மருந்துகளில் அதிகம் பெர்க்கிைது. சிட்டுக்குருவி பலகியம் கக பமல் லன் சகோடுக்கும். உடபன. விந்தணுக்ககள உற் த்தி செய்யும் செர்படோலி செல் ோதிப்க ச் சீரோக்கும் என்கிைது மருத்துவத் தோவரவியல். கஹப ோதோலமஸ் பகோளங்களின் செயல் ோட்டுக் குகைவோல் நிகழும் ஹோர்பமோன் குகைவு. ெோலோமிசிரி பவர். நிலப் கனக் கிழங்கு என அதன் ட்டியல் நீளும்... செோந்த விந்துகவபய ோக்டீரியோவோகப் ோர்க்கும் ழுதோகிப்ப ோன உடல் எதிர்ப் ோற்ைல். கோத்தோடிய ' ட்டோ ட்டி’ உள்டவுெரும். ஆனோல். பூகனக்கோலி விகத.. ஒழுங்கோக கீகர.. சமோட்டுக்ககள.. ப ோலிகளிடம் சிக்கோமல். அபதப ோல் பூகனக்கோலி விகதயும். ோகதயிலோ. மதனகோபமஸ்வரப் பூ. ெப்ஜோ விகத.. உயிர் அணு செம்கமயோகச் சுரக்கும்! உயிர்ச்ெத்து. உங்கள் மருத்துவகர அணுகி ஆபலோசி யுங்கள்.சதோங்கவிட்டிருப் தற்கு முக்கியமோன கோரணம். மிக முக்கியமோக. ோரம் ர்ய வோழ்க்ககமுகைபய தில்! அதற்கோக 'கோண்டோமிருகக் சகோம்பு தர்பைன். நவீன உலகம் உற்றுப் ோர்க்கிைது. வளம் குன்றிய பதரி நிலத்தில் வளரும் சநருஞ்சில் முள்ளின் ெப்ப ோனின்கள். மரோட்டி சமோக்கு. 'அட. பவர்களிலும் ச ோதிந்து இருக்கும் என கருதியதோபலோ என்னபவோ.. அமுக்குரோங்கிழங்கு. 'ஒவ்சவோன்றிலும் தலோ 100 கிரோம் வோங்கி ஒரு கலக்குக் கலக்கி. சடஸ்படோஸ்டீபரோன் ஹோர்பமோன்ககளச் சீரோக்க எனப் ல ணிகள் செய்வகத. ட்டும் டோத எட்டு முழ பவட்டியும் எந்த அளவுக்கு உத்தரவோதம் சகோடுத்திருக்கிைது என் து புரிகிைதோ? விகதப்க யில் உருவோகும் நோள அகடப்பு. சகோள்ளுத் தோத்தோக்களின் வீரிய விருத்திக்கு. விஷயம் புரியோமல் இறுக்கமோன உள்ளோகட. புரிதலிலும் விட்டுக்சகோடுத்தலிலும் மட்டுபம தோம் த்ய யிர் வீரியமோக விகளயும். என இயற்ககயின் செட்டிங்கை மோற்றுவது ெரியோ? எள்ளு. ெோலோமிசிரியும். சமோட்டுக்களிலும். பிட்யூட்டரி. பிரச்கனயோ அடுக்கோதீங்க.. அமுக்குரோங்கிழங்கும் அணுக்ககள உயர்த்த. என விதவிதமோன மருத்துவக் கோரணங்களும் ஆண்கமக்குகைகவ அதிகரிக்கின்ைன. ஆதலோல் கோதல் செய்வீர். விகதகளிலும்.’ என ஆரம்பித்துவிட பவண்டோம். தங்க ஸ் ம் சரடி ண்ணிரலோம்’ என உட்டோலக்கடி வியோ ோரிகளிடம் சிக்கிக்சகோள்ளக்கூடோது. ஆபரோக்கியமோக! . . கருத்தரிப்க ச் ெோத்தியப் டுத்துவதில். ெருமத்பதோடு ஒட்டித் கதத்ததுப ோல இறுக்கமோன ஜீன்ஸ். உடல் சவப் த்தில் இருந்து 3-4 டிகிரி அது உஷ்ணம் குகைவோக இருக்க பவண்டும் என் துதோன்... சவட் ோகல விகத. சித்த மருத்துவம் ல தோவர விகதககள. மனதிலோ என் கத. கோய்கறி ெோப்பிட்டோபல.... உறுப்பின் அளகவக் கோட்டிலும் மனதின் அளவுக்குத்தோன் ஆண்கம அதிகம் உண்டு. சிக்கல் தீர என்ன வழி? அகதச் செோல்லுங்க!’ எனப் ச ோங்கி எழுபவோருக்கு. பிரச்கன உற் த்தியிலோ.

பதங்கோய்த் துருவல் கலந்த கோகல உணவுடன் வோகழப் ழம் ஒன்கைச் ெோப்பிடலோம். நம்மவர்கள் வோகழப் ழத்கதயும் சநடுங்கோலமோகச் செோல்லிவந்துள்ளனர். அகர டம்ளர் ோலில் கலந்து ெோப்பிடுவது... கட்டுப் ோடு இல்லோத ெர்க்ககர பநோயில் ஏற் டும் ஆண்கமக்குகைவும் (Erectile Dysfunction) ெமீ த்தில் ஆண்களுக்கோன ச ரும் பநோய்ச் சிக்கல்கள். தூதுவகள ரெம்.. முடிவில் தோம்பூலம். தூதுவகள. உயிர் அணுக்கள் உற் த்திகயயும் இயக்கத்கதயும் பெர்த்துப் ச ருக்கும். உடல் எகட அதிகரிப்பில் புகதந்துப ோகும் ஆண் உறுப்பும் (Buried Penis). இகவ புது மோப்பிள்களகளுக்கோன அவசிய சமனு. ெோகரப் ருப்பு பெர்த்து அகரத்து. முகளகட்டிய ோசிப் யறு. மோப்பிள்களச் ெம் ோ சிவப்பு அரிசி அவல். நோட்டு சவல்லம். முருங்ககக் கீகர சூப். ஃப ோலிக் அமிலம்சகோண்ட ஸ்ட்ரோச ர்ரி. குடிகயக் சகடுக்கும். பித்தத்கதச் சீரோக்கி விந்து அணுக்ககளப் ச ருக்கும் உத்தி! ோரம் ர்ய . குழந்கத யின்கமகயக் சகோடுக்கும்’ என பஷக்ஸ்பியர் முதல் மோத்ருபூதம் வகர செோல்லிச் சென்றிருக்கிைோர்கள். சிறுகீகர ஆகியவற்றில் ஒன்கை. நோட்டு சவண்கடக்கோய்ப் ச ோரியல். ஆண்கமகயப் ச ருக்கும் உடற் யிற்சி. நோட்டுக்பகோழியும் சிவப்பு இகைச்சிகளும் கோமம் ச ருக்கும் கோம்ப ோ உணவுகள். ோதோம் ருப்பு. ஐபரோப்பியர்கள் ஸ்ட்ரோச ர்ரிகயயும். மோப்பிள்களச் ெம் ோ பெோற்றுடன் முருங்ககக் கோய் ோசிப் யறு ெோம் ோர். செரபடோனின் சுரக்கும் வோகழப் ழம். ெகல. துத்தநோகச் ெத்து அதிகம் உள்ள தோனியங்கள். திகணயும் கம்பும் நோம் அன்ைோடம் ெோப்பிடும் அரிசிகயவிட. ஃபீனோல்கள் நிகைந்த மோதுகளகள் கோமம் கக்கும் கனிகள் என் து புரிந்தது! வனம்! நீச்ெல் யிற்சி. உயிர் அணு உற் த்தியில் துத்தநோகச் ெத்தின் (zinc) ங்கு அதிகம்.உயிர் அணுவவப் செருக்கும் சமனு! மோதுகள சவல்கம் ட்ரிங்க். சித்த மருத்துவம் 'கோமம் ச ருக்கிக் கீகரகள்’ எனப் ட்டியலிட்டுச் செோன்ன முருங்கக. ோதோம் பிசின். குதிகரவோலி பமோர் பெோறு. பிற்கோலத்தில் பெோதித்ததில். நல்சலண்சணய்க் குளியல். இரண்டுபம முகையோன சிகிச்கெயோல் ெரிசெய்யலோம்.. 'குடி. ருப்பும் பதங்கோய்த் துருவலும் சகோஞ்ெம் சநய்யும் பெர்த்து ெகமத்துச் ெோப்பிடுவது விந்து அணுக்களின் எண்ணிக்கககய நிச்ெயம் உயர்த்தும். 5-6 முருங்ககப் பூக்களுடன். 'மரத்தில் கோய்க்கும் வயோகரோ’ எனச் சீனர்கள் மோதுகளகயயும். துத்தநோகச் ெத்கத விகல உயர்ந்த ோதோம் மூலம்தோன் ச ை பவண்டும் என் து இல்கல.

ஆயுர்வவத மருத்துவ இலக்கியங்களில் பன்னனடுங்காலத்துக்கு முன்வப ததராய்டு வகாளத்தின் வ ாய்கள் வபசப்பட்டுள்ளன. அறிவாற்றல் குதறவு.நலம் 360’ . அளவு அதிகமானால். இப்படிவயவிட் ால்.13 மருத்துவர் கு. காய்கறிகளில் இருந்தும் அவயாடிதன எடுத்துக்னகாள்ள வவண்டும். முதலில் ததராக்சின் சுரப்பு சரியாக உள்ளதா என்பததப் பரிவசாதிக்க வவண்டும். மாதவி ாய் சீர்வகடு மட்டும் அல்ல. மாதவி ாய்.. னபண்கதளத்தான் அதிகம் தாக்குகின்றன. முன் கழுத்து வீங்கியிருந்தால். தைப்வபாததராய்டு. சரும உலர்வு.. உ லின் ஒட்டுனமாத்த வளர்ச்சிக் குதறபாடு. அல்லது கருத்தரிப்பு... அந்த வடிவம் 'ததராய்டு’ என்ற பழங்காலப் வபார் ஆயுதம்வபால இருந்ததாக உணர்ந்த தாமஸ் வார்ட் ன் என்கிற விஞ்ஞானி. 14 அல்லது 15-வது ாளில் கருமுட்த னவடிப்பு கட் ாயம் நிகழ வவண்டும். இன்றளவிலும் முழுதமயாகக் குணப்படுத்தும் மருந்து ஆதாரபூர்வமாகக் கண் றியப்ப வில்தல. சித்த. எத அதிகரிப்பு. ஓவியம்: ஹாசிப்கான் சீன மருத்துவ. மண்ணின் அவயாத டு சத்ததப் னபாறுத்வத. முன் கழுத்தில் மூச்சுக்குழலில் அதமந்திருக்கும் பட் ாம்பூச்சி வடிவக் வகாளம்.. எப்படிக் வகட் ாலும். தைப்பர்ததராய்டு. முடி உதிர்தல். இந்தக் வகாளம் சுரக்கும் சுரப்பு குதறந்தால். கருத்தரிப்பு தாமதம் ஆவது..2 வகாடி வபர்! ஒரு ாதளக்கு கிட் த்தட் 150 தமக்வரா கிராம் அவயாடின்தான் மக்குத் வததவ. ததராய்டு வகாளத்தில் வரும் முன் கழுத்து வீக்கத்தத (Goitre) லிவயானார்வ ா ாவின்சியின் உலகப் புகழ்னபற்ற 'Madonna of the Carnation’ ஓவியம் சித்திரித்திருக்கிறது. சுமார் 15 வரு ங்களுக்கு முன். பால். ஆண்தம குதறவது. இந்தியாவின் க ல் ஓரத்ததவிட்டு விலகியுள்ள ஏறத்தாழ 226 மாவட் ங்கதளச் வசர்ந்தவர்களின் அவயாடின் வசர்க்தகதயயும். 'காய்ட் ர்’ என்கிற வகாளவீக்கம் என வ ாய்களாக அறியப்படுகின்றன. அவயாடின் உப்பு அதிகம் உள்ள க வலார மண்ணின் நிலத்தடி நீரில் இருந்தும். 'இதற்குத் தீர்வவ கித யாதா? எப்வபா. முடிவு. எனினும். ஆண்களுக்கு 'அந்த’ விஷயத்தில் ாட் ம் குதறவது... காதல எழுந்து பல் துலக்கியதும். ஏராளமாவனார் அவயாடின் குதறவு ன் இருப்பதத உறுதினசய்தது. ஒவ்னவாரு மாதமும் மாதவி ாய் னதா ங்கி. ததராய்டு னதா ர்பான வ ாய்கள். தவிர. இவ்வளவு நீண் வரலாறு னகாண் இந்த வ ாதய. உ ல் வளர்ச்சிக் குதறவு.. 30 ாட்களுக்கு ஒருமுதற நிகழாமல். னபருவாரியான மக்கள் தைப்வபாததராய்டு வ ாயால் பீடிக்கப்பட்டு சாதாரண உ ல்வசார்வில் னதா ங்கி. முட்த ..சிவராமன். கருமுட்த னவடிக்காமல் இருப்பது வபான்றவற்றுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ததராய்டு சுரப்பு குதறவவ. னபண்களின் மாதவி ாய் சீர்வகடு. எனப் பல வ ாய்கள் வதாற்றுவாய்க்கும் ததராய்டு சுரப்பு குதறவவ காரணம்.. மூதள . இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 4. முதல் வவதலயாக ததராக்சின் மருந்தத விழுங்குவவார் இப்வபாது அவ கர். முதியவர்களின் மறதி. மாத்திதரதய நிறுத்தக் கூ ாது என்று ாக் ர் னசால்றாவர?’ என்று வருத்தத்து ன் வகட்வபார். அந்தக் வகாளத்துக்கு 'ததராய்டு’ எனப் னபயர் சூட்டினார். அந்த னவடிப்தப நிகழ்த்த ைார்வமாதனத் தூண்டுவது ததராய்டு சுரப்பிதான்.. தாமதம் ஆகும் சமயத்தில். க ல் மீன்களில் இருந்தும் இந்த உப்பு மக்கு எளிதாகவவ கித க்கும். ததராய்டு என்பது. இதுவவ ன்னீர் மீன்களில் அவயாடின் சத்து 20-30 தமக்வராகிராம்தான் கித க்கும். வபான்ற குதறபாடுகளுக்கு ததராய்டு சுரப்பு குதறவதும் ஒரு காரணம். பாலிசிஸ்ட்டிக் ஓவரி எனப்படும் சிதனப்தப நீர்க்கட்டி உருவாவது. ததராக்சின் சுரப்பு அளதவயும் இந்திய மருத்துவக்கழகம் ஆய்வு னசய்தது. அது னபண்களுக்கான பிரத்வயக வ ாய் அல்ல. அதில் வவர்விட்டு வளரும் காய்கறிகளில் அவயாடின் அளவு கித க்கும். ஆனால்.

உலக சுகாதார நிறுவன வழிகாட்டுதலின்படி அன்றா ம் ாம் சாப்பிடும் உப்பில் அவயாடிதனச் னசறிவூட்டிக் னகாடுப்பததக் கட் ாயம் ஆக்கினார்கள். அறுசுதவயில் ஒரு பிரதான சுதவயான உப்புச் சுதவதய அதன் இயல்பான க ல் கனிமங்களில் இருந்து னபற்றவபாதுதான். னசறிவூட் ப்பட் வசாடியம் குவளாதரத வசாற்றில் வபாட்டுச் சாப்பிடும் நிதலக்கு வந்வதாம். அவசரகதியில் உட்னகாள்ளதவக்கப்பட் இந்த உப்வப. ல்ல நிதலயில் இயங்கும் ததராய்டுகதளயும் வ ாய்வாய்ப்படுத்துகிறது’ என்றார்.னசயல்திறன் குதறவு வதர ஏற்ப க்கூடும் எனக் கருதினார்கள். சில சமயம் அதுவவ காய்ட் ர் வ ாய்க்கு காரணமாகிவிடும் என மருத்துவ உலகின் ஓர் அச்சம் உண்டு. உப்தப உப்பளத்தில் காய்ச்சி பல க ல்சார் கனிமங்களின் தாவர நுண்கூறு கலதவயாகத் தந்த காலம் மதலவயறி. அவயாடிதன அதிகம் னபறவவண்டும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்தல. அவயாடின் அதிகரித்தால் அது னபரிதாக ச்சு இல்தல எனச் னசால்லப்படுகிறது. ஆனால். மருந்து என்பவத சரி. இந்தியர் அதனவருக்கும் அவயாடிதன உணவில் அன்றா ம் னகாடுக்க முடிவு னசய்தது அரசு. . உ வன அவசர அவசரமாக. அந்த உணவுக் கூட் தமப்தப னசயற்தக உப்பு நிச்சயம் அளிக்காது. ாம் உப்பின் வததவயற்ற குணங்கதளத் தவிர்த்தும். விதளவு. ஆனால். வததவயானவற்தற சரியான அளவில் னபற்றும் வந்வதாம். அது எப்படி எல்வலாருக்குமான உணவாகும்? முழுதமயான ஆய்வுகள் த்தப்ப ாமல். 'இந்த அவயாத ஸ்டு உப்பு. னசன்தன மருத்துவக் கல்லூரியின் ஓய்வுனபற்ற எண்வ ாகிதரனாலஜி வபராசிரியர் ஒருவர்.

சூரிய வணக்கம். 'இது னமனனாபாஸ் பருவப் னபண்களுக்கு ல்லது’. தாளிப்பதற்கு கடுகு. அந்த மருத்துவ முதற மூலம் ததராய்டு வகாளத்ததத் தூண்டிவயா. ஆகியதவ உ ல் இயக்க ஆற்றதல வலுப்படுத்தும் என்கின்றன ஆராய்ச்சிகள். கூ வவ உ ல் எத குதறவு. குறிப்பிட் சில உணவுகவள ததராய்டு வகாளத்தில் பாதிப்புகதள உண் ாக்கும் (GOITROGENIC) எனக் குறிப்பிடுகிறார்கள். பட்த தீட் ாத தானியங்கள். எந்தக் காரணம்னகாண்டும் மருத்துவர் அனுமதி இல்லாமல் இந்தச் சத்து மாத்திதரகதள நிறுத்துவதும். அந்த உணவுப் பட்டியலில் ம் ஊர் கடுகும் முட்த க்வகாஸும் இ ம் பிடித்திருக்கின்றன. வீன மருந்து அறிவியல் ஆய்வும்.ஏ அமிலம். த ாலடி னபாரியலாக முட்த க்வகாஸ் சதமப்பததத் தவிர்க்கவும். அதற்குப் பதிலாக ஊட் உணவாக க ல் பாசிகதள உணவில் கண்டிப்பாக எடுத்துக்னகாள்ள வவண்டும். ததராய்டு சுரப்பு குதறவாக இருந்தால். சில வ ரங்களில் ததராய்டு வகாள வீக்கத்ததயும் தரும். மந்தம் ஆகும் மூதள குதூகலித்து உத்வவகம் னபற டி. பித்தத் தன்தமதயயும் சீராக்கும் மூலிதககதள. ததராய்டு வ ாதய மட்டுப்படுத்தும் கால்சியம். 'அன்னபவழச் னசந்தூரம்’ என்கிற பாரம்பர்ய சித்த மருந்தும். இன்னனாரு முக்கியமான விஷயம். வலசாக முன் கழுத்து வீக்கவமா. மந்தாதர அல்லது 'கான்சனார்’ இதலகளால் னசய்யப்படும் 'காஞ்சனார் குக்குலு’ என்கிற ஆயுர்வவத மருந்தும் இந்த வ ாய்களில் அதிகம் ஆராயப்பட் பாரம்பர்ய மருந்துகள். 'வ ாய் எதிர்ப்பு ஆற்றதலத் தரும்’.. க ல் மீன் ததராய்டு சுரக்க அவயாடிதனத் தரும். ஆயுர்வவதப் புரிதலில் கபத் தன்தமதயயும். அல்லது உ ல் இயக்க ஆற்றதலச் சீராக்கிவயா ததராய்டு வகாளம் இயல்பு நிதலக்கு வரும் வதர. வாட் யூ மீன்?’ என அலறும் தசவர்கள். சித்த. அதற்கான சத்து மருந்துகதள ஒருங்கிதணந்து எடுத்துக்னகாள்வதுதான் ல்லது. தைப்வபாததராய்டு வ ாவயா இருக்கும்பட்சத்தில். னசலினியம் வபான்றவற்தறயும் அளிக்கும்.. ஏனனன்றால். பாரம்பர்ய பிற மருத்துவ முதறகதளப் பின்பற்றுபவர்கள்.. ..னைச்.. இந்த மருந்துகள் ததராய்டு சத்தத வ ரடியாகத் தராமல். 'புற்தறக் கட்டுப்படுத்தும்’. வயாகாசனமும் மூச்சுப் பயிற்சியும் ததராய்டு வகாளம் சரியாக இயங்குவதில் னபரும் பங்கு வகிக்கின்றன. பிள்தள வபாஷாக்கா வதறி வரட்டும்’ எனக் காரணம் னசால்லி. த ாலடியாக நிறுத்துவது னபரும் வ ாய்ச் சிக்கதல ஏற்படுத்தும். மந்த புத்தியாக இருக்கிறாள். மருந்துகதள இந்தத் ததராய்டு வ ாய்க்குப் பரிந்துதரப்பர். அதன் னசயல்திறதன ஊக்குவிக்கின்றன என்பதத உறுதிப்படுத்துகிறது... 'மாதவி ாய் சரியாக வரவில்தல.. சரியான சிகிச்தச மிகவும் அவசியம். பயிறுகதளச் வசர்த்து அதரத்து வீட்டில் னசய்யப்படும் சத்துமாவு வபான்றதவ புரதச்சத்ததக் னகாடுப்பவதாடு. 'மீனா. ததராய்டு வகாளத்ததத் தூண்டி. க ல் மீன்தான் ன்தம பயக்கும். அளதவக் குதறப்பதும் கூ ாது. ஒவமகா னகாழுப்பு எல்லாமும் பரிமாறும்.. கத யில் விற்கப்படும் புரத உணவுகதளக் காட்டிலும். சந்ததயில் உள்ள ஊட் ச்சத்துப் பானங்களில் அதிகமாகச் வசர்க்கப்படுவது வசாயா புரதம்.டி தரும். ததராக்சின் சத்துக் குதறவு உள்வளாருக்கு வ ரடியாகவவ அந்தச் சத்ததக் னகாடுத்து வருகிறது வீன மருத்துவம். 'அ . ததராய்டு வ ாயில் வலுவிழக்கும் எலும்புக்கு தவட் மின் . 'உ ல் எத தயக் கூட்டும்’ எனக் கூவிக்கூவி விற்கப்படும் இந்தப் புரதம்.. இவனுக்குப் படிப்பு ஏறவவ மாட்வ ங்குது’ என்வபாருக்கு க ல் க ந்து விற்பதனக்கு வரும் ானிக்குகதளவி . கபாலபாதி பிராணாயாம மூச்சுப் பயிற்சி. வ ரடிச் சந்தத மற்றும் மல்ட்டினலவல் மார்க்னகட்டிங் மூலவமா அவற்தற மருத்துவர் ஆவலாசதன னபறாமல் னகாடுப்பது நிச்சயம் ல்லது அல்ல.சரி. வாரம் ஓரிரு ாள் மீன் உணவு சாப்பிடுவது அவயாடிதன சரியான அளவில் தவத்திருக்க உதவும். விபரீதகரணி வயாகப் பயிற்சி. இந்த வ ாதயத் தவிர்க்க என்னதான் வழி? க ல்மீன் உணவுகள்தான் முதல் வதர்வு. மாதவி ாய் வகாளாறு வபான்றவற்தறச் சீர்னசய்வது இந்த மருந்துகளின் தனிச்சிறப்பு.

ஆனால். குழந்ததகளுக்கு லம் தரும் உணவு.டி சத்தும் இவற்றின் ஸ்னபஷல். எளிய அல்ட்ரா சவுண்டு மற்றும் FNAC பரிவசாததனகள் மூலம் னதா க்கத்திவலவய பரிவசாதித்து. ஏவதனும் பாரம்பர்ய மருந்து. MEDULLARY. அதிலும் குறிப்பாக வஞ்சிர மீன் குழம்பு. ஒருவவதள புற்றுவ ாயாக இருக்கும்பட்சத்தில். FOLLICULAR. PAPPILLARY.. ஏலக்காய்த் தூள் வசர்த்து இததச் னசய்யலாம்! ஸ்தபரூலினா என்கிற சுருள்பாசி மாத்திதரகள். இந்த வீக்கத்தின் இயல்தபத் னதரிந்துனகாள்ளலாம்...நலம் பரவும். கூ வவ அடிக்கடி க ல்மீன் உணவு/க ற்பாசி உணவு சாப்பிடுவது வபான்றவற்தறக் கத ப்பிடிப்பதன் மூலம் மட்டுவம. ANAPLASTIC பிரிதவத் தவிர்த்து மற்றவற்தற அறுதவசிகிச்தச வபான்ற சரியான ஒருங்கிதணந்த சிகிச்தசகள் மூலம்.. இதில் னவகுசாதாரணமாக வரக்கூடியது PAPPILLARY. அவயாடினும் புரதமும் நிதறந்த க ல் மீன்கள். கூட் ாக இந்த வயாகாசனப் பயிற்சி. அகர் அகர். புரதச்சத்தும் அவயாடினும் மிக அதிகம்! 'அகர் அகர்’ என்கிற க ற்பாசியில் வ இந்தியர்கள் னசய்யும் இனிப்பு. பால் சுரப்தப மிக அதிகமாக்கும்! னபாரித்த சீலா மீனில். வபான்ற காரணிகளால் பல புற்றுவ ாய்க் கூட் ம் னபருகிவரும் சூழலில் ததராய்டு வகாளப் புற்றும் அதிகரிக்கிறது. பாலூட்டும் னபண்ணுக்கு ததராய்டு குதறதவச் சரியாக்குவது ன். மிக அதிகப் புரதம் னகாண் து. புற்றாக இல்லாதபட்சத்தில்.. கூடுதல் புரதமும் தவட் மின் . இதத கு ம்புளிக் கதரசலில் னசய்தால்.. பால். னமள்ள னமள்ள இந்த வ ாயின் பிடியில் இருந்து விலக முடியும்.ஒரு ததராய்டு சுரப்பு குதறவு வ ாயாளி காதலயில் ஒரு மாத்திதர சாப்பிடுவவதாடு நிறுத்திக்னகாள்ளாமல். னவறும் வீக்கத்ததக் கண்டு கலவரப்ப த் வததவ இல்தல! . மனம் னவதும்பிய வாழ்வியல். ஊட் மீன் சாப்பி ாவதார் இததச் சாப்பி லாம்! உணவு வதககளில் மிகப் பிரபலம். ANAPLASTIC.. என்று வரும் இந்த ஒருங்கிதணப்பு? .. உஷார்! ஒட்டுனமாத்த சூழல் சிததவு. ததராய்டு குதறவு வ ாய்க்கான சிறப்பு உணவுகள்.. முழுதமயாக லம்னபற வாய்ப்பு அதிகம்.. புற்றுநநாய். உ ல் எத தயயும் குதறக்கும்! சுறா புட்டு. என ான்கு வதகயில் இந்தப் புற்று வரலாம். ததராய்டு வகாள வீக்கத்தத எப்வபாதும் அலட்சியமாக எடுத்துக்னகாள்ளாமல். னவல்லம். கடல் உணவுகள் சில.

பற்களில் அப்பி. குழந்ட கடைப் பல் துலக்கப் பயிற்றுவிக்கக் கூைாது. அக மெம் ஆர்வக்ககாைாறில் பற்பட டெக் கணி மாகப் பிதுக்கி. இன்ரனாரு முக்கிெமான விஷெம். ஆனால் பல் மருத்துவ உலகம் ர ால்வர ல்லாம். 'பல்’லாண்டு கால பல் பாதுகாப்புக்கு உத் ெவா ம் ரும். 'இப்கபா ஈ காட்ைப்கபாறிொ இல்டலொ?’ எனப் பெமுறுத்தி. பின்மண்டை வடெ வலித் பிறகக நாம் பல் மருத்துவடெத் க டுகிகறாம்.14 மருத்துவர் கு. 'பற்களின் பாதுகாப்பு பிறந் வுைன் ர ாைங்கியிருக்க கவண்டும்’ என்பட த் ான்! சிசுவுக்கு ாய்ப் பால் புகட்டிெதும் மிருதுவான.நலம் 360’ . சி.சுரரஷ்பாபு திடீரென ஒரு நாள் 'சுரீர்’ என பல் வலிரெடுத்து. . குழந்ட களுக்கு அடனத்து பற்களும் முட்டிக்ரகாண்டு ரவளிகெ வந் வுைன். நள்ளிெவில் பால் ரகாடுத்துவிட்டு ஈறுகடைச் சுத் ம் ர ய்ொமல் விடுவட த் விர்க்க கவண்டும். முகம் ககாணி. சுத் மான துணிொல் மிகமிக ரமன்டமொக ஈறுகடைத் துடைப்பதில் இருந்து பல் பொமரிப்பு ர ாைங்குகிறது. குழந்ட களுக்கு என பிெத்கெகமாக ஃப்ளுடெடு கலக்கா பற்பட கடைப் பென்படுத் லாம். பல் துலக்குவட . தினமும் இரு முடற பல் துலக்கும் பயிற்சிடெக் கற்றுக்ரகாடுப்பது. உப்புத் ாள் கபாட்டு சுவடெப் பட்டி பார்ப்பதுகபால் க ய்ப்பதும் முட்ைாள் னம். ர ாண்டை.சிவராமன். வாய் ரகாப்பளிப்பட ஒரு குதூகல விடைொட்டுகபால் அவர்களுக்குக் கற்றுக்ரகாடுப்பது மிக முக்கிெம். ஒரு நிலக்கைடல அைவுக்கான பற்பட கெ மந்திெப் புன்னடகடெ அளிக்கும். காது. படங்கள்: அருண் டடட்டன்.

ஆெம்பத்தில். 'உங்கள் ட்டைப் டபயில் இருக்கும் பணத்ட . ஆயுள் நீட்டிப்பு. ரெர்குலிஸில் இருந்து வந்திெத்க வன் வடெ அதில் ஒன்டறத் ான் பென்படுத்தியிருக்க கவண்டும். கூடு ல் வட்டியில் காலரமல்லாம் கைன் வாங்கடவக்கும்’ வணிக சித் ாந் த்துக்கு இட விை கமா மான எடுத்துக்காட்டு இருக்க முடிொது. நாயுருவியில் புத்திக்கூர்டம.. அனுஷ்கா ர ால்லும் கபஸ்ட் மற்றும் பிெஷில் ான் நம்மில் பலர் பல் துலக்குகிகறாம். மரு த்தில் டலமயிர் நடெயின்டம. பல்டலப் பாழடிக்கும் பழக்கங்களில் இருந்து விடுபடுவது ான் பாதுகாப்புக்கான மு ல் படி. ாப்பிட்ை பின் பலர் உ டுகடை மட்டும் க ய்த்துக்ரகாள்வார்கள். எனப் பல துவர்ப்புத் ன்டமயுள்ை மூலிடகக் குச்சிகடை. எல்லாம் சில நாள் கஷா ான்! பொமரிப்டபத் ாண்டி. இடையில்.’ எனப் பாடிக்ரகாண்டு ஒரு குடும்பகம பளிச் பற்கடைக் காட்டிப் பெவ ப்படுத்தும். ஆக. ஆனால். அந் ப் பழங்களின் அமிலத் துணுக்குகள் பற்களில் கடறடெ உண்ைாக்கும். 'இத் டன வருஷமும் இவ்வைவும் நம்ம வாய்க்குள்ைொ இருந்துச்சு’ என ரநாந்துகபாகவாம். கருங்காலி. உங்கடை டவத்க கிழித்ர றிெ டவத்துவிட்டு. கவலங்குச்சி பிெஷ் எல்லாம் பன்னாட்டு நிறுவனங்கைால் விற்கப்பைலாம். 'ஆலும் கவலும் பல்லுக்குறுதி’ எனப் பலகாலம் படித்து வந் ாலும்.. அது பல்லா. படழெ பாத்திெமா?’ எனக் கிண்ைலடித்க ாம். பற்களும் ரவள்டைொக இருக்கும்’ எனப் பாடி வந் ன விைம்பெங்கள். கரித்தூள் ரகாண்டு பல் க ய்த்துக்ரகாண்டிருந் ாத் ா பாட்டிகளிைம். இப்கபாது அக கரித்தூடை 'activated charcoal’ வடிவில் அைக்கிெது என்று விைம்பெப்படுத்தி ார்க்ககால் இடழகைால் ொரித் பிெஷ் விற்கிறார்கள். ஆலங்குச்சியில் குளிர்ச்சி. 'கரித்தூள் ரவச்சு விைக்க. அதுவும் ஆகொக்கிெம் ரும் விட்ைமின் சி த்துள்ை பழங்கடைச் ாப்பிட்ைால்கூை முடிவில் வாடெக் ரகாப்பளிக்காமல் விட்ைால்.. பற்கடைச் சுத் ம் பண்ணணும்’ என நிற்கபாம். 'கலர்கலர் ரகமிக்கல்கள் ான் உங்கள் பற்களுக்குப் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும்’ என மினுங்கும் நிற ரெல் கபஸ்ட்கடை இைடமயின் அடைொைம் ஆக்கினர். 'அந் இெண்டும் எங்க ஃப்ைாட்ல இல்டலகெ’ என்ற பரி விப்புைன். அவர் பலப் பல உபகெணங்களின் உ வியுைன் பற்கடை சுத் ம் ர ய்யும்கபாது ரவளிகெறும் அழுக்டகப் பார்த்து. இலுப்டப.. எனாமடலச் சுெண்டும்.. என பல்குச்சி மூலம் கல நிவாெணங்கடைச் ர ால்லிக்ரகாடுத் வர்கள் நம் முன்கனார்கள். ஆலும் கவலும் மட்டும் அல்ல. இலந்ட யில் இனிெ குெல்வைம். மரு ம். ஆனால். இன்று ஆன்டலன் விைம்பெங்கள் வடெ. 'கல்ொணம். கூடிெ விடெவில் ஆலங்குச்சி பிெஷ்.. இத்தி.. நன்றாக வாடெக் ரகாப்பளிப்பது முக்கிெம். அ ன் பட்டைகொடு க ர்த்து பல் துலக்கப் பென்படுத்திெது நம் பாெம்பர்ெம். 'இனி தினம் மூணு ைடவ பல் க ய்க்கணும்’ என ஆெம்பித்து சில நாட்களுக்கு பிெஷ்ஷ§ம் வாயுமாகத் திரிகவாம்.. ரபாதுவாக துவர்ப்புச் சுடவ ரும் ாவெ நுண்கூறுகள் அடனத்தும் கநாய் . பல் துலக்க. துவர்ப்புத் ன்டம பிெ ானமாக இருக்ககவண்டும். ஆனால். ட ரிெம். அக உத்கவகத்துைன் வந்து. உப்பு. 'உங்கள் டூத் கபஸ்ட் ரவள்டைொக இருந் ால் மட்டுகம. ொரிப்பது.. கல்ொணம் நிச் ெமானவுைன் வாழ்க்டகயில் மு ன்மு லாக பல் மருத்துவரிைம் ர ன்று. இத்தியில் விருத்தி.இன்னும் நம்மில் பலருக்கு பற்களின் இடைகெ சிக்கியிருக்கும் துணுக்குகடை நீக்கும் DENTAL FLOSS (பற்களுக்கு இடைகெ ரமல்லிெ இடழடெவிட்டு சுத் ம் ர ய்யும் பயிற்சி) பழக்கம் பற்றிெ அறிமுககம இல்டல. 'ஆயுர்கவ மூலிடகொகல. ஷாருக் கான்.. அந் கபஸ்ட் மற்றும் பிெஷில் நைக்கும் வணிக யுத் ம் எக்கச் க்கம்.. இலுப்டபயில் திைமான ர வித்திறன்.. ஆனால். இலந்ட . சினிமா திடெெெங்குகளில் மட்டுகம விைம்பெம் வந்திருந் காலம் ர ாைங்கி. கமற்குறிப்பிட்ை அத் டன குச்சிகளும் அட த் ான் ந் ன.

கடணெ கநாய்கள்கூை காெணங்கைாக இருக்கலாம். தினம் இருமுடற பல் துலக்காவிட்ைால். ஈறு ரமலிந்து இருத் ல். பற்களுக்கு 'ரூட் ககனால்’ சிகிச்ட இப்கபாது பிெபலம். ஈெல். உகா குச்சியின் பெடன நாம் மறந் ாலும் கபஸ்ட் கம்ரபனி மறக்கவில்டல. பற்கள் மற்றும் அட ச் சூழ்ந்துள்ை ரவளி மற்றும் உள் ட ப் பகுதிகள் அழற்சிொல். வலி. வாஷ்கபசின் கவண்டுமானால் மணக்கக்கூடும்! . 'வாய் நாறுது’ எனச் ர ால்லி. பல் முழு ாகப் பாழ்பை வாய்ப்பு உண்டு. ஆண்டம ரபருகும் என்கிறது சித் மருத்துவம்.. ரநல்லிக்காய்.எதிர்ப்பு ஆற்றடலயும். பல்டல நீக்காமல் பாதிப்படைந் ட ப்பகுதிடெ மட்டும் நீக்கி. கிருமித் ர ாற்றால் பாதிப்பு அடையும்கபாது. மூலிடகப் பற்பட யில் அ ற்கு எனத் னிச் ந்ட உண்டு. வழக்குரமாழியில் குன்னிமெம் என்பார்கள். 'அந் ’ ஆர்வம் குடறயும் நிடல வெலாம்.. திரிபலா சூெணம் எனும் மும்மூர்த்தி மூலிடகக் கூட்ைணி. துவர்ப்புச் சுடவயுடைெ ரமஸ்வாக் குச்சி மெத்தின் ரபெர் உகாமெம்.. பல் வலி. எதிர் நுண்ணுயிரித் ன்டமடெயும். இப்கபாது. இெல்பாகப் பல்டலப் பாதுகாக்கும் சிகிச்ட ான் ரூட் ககனால். பல உைல் விொதிக்கும் பென் அளிக்கும் கடுக்காய். மாெடைப்பு மு ல் ஆண்டமக் குடறவு வடெ ஏற்படுத்தும் என்கிறது ஆங்கில மருத்துவம். திருக்குொனில் ான் மு ன்மு லில் 'மிஸ்வாக்’ குச்சிடெப் பல் துலக்கப் பென்படுத் ச் ர ான்னார்கள். 'கருப்புபூலா கவர்’ எனும் ா ாெணச் ர டியில் பல் துலக்கினால். கிருமித்ர ாற்று. அக மெம் வாய் துர்நாற்றத்துக்கு பல் பிெச்டன மட்டும் காெணம் அல்ல. பல்லின் புறப்பகுதியில் வரும் அழற்சி மற்றும் ர ாற்றுப் பக்கவா ம். ான்றிக்காய் கூட்ைணி பல் ஈறில் ெத் ம் வடி ல். பல் துலக்கவும் மிக எளி ான மிக உன்ன மான ஒரு மூலிடகக் கலடவ. முன்ரனல்லாம் குறடு டவத்து பல்டலப் பிடுங்கிவிடுவார்கள். நாள்பட்ை குைல்புண். ஆன்ட்டி-ஆக்சிரைன்ட் ன்டமடெயும் ருவன என்பது இன்டறெ ாவெவிெலாைர் கண்ைறிந் து.. PERIODONTITIS எனும் அழற்சிகெ பலருக்கு வாயில் துர்நாற்றத்ட உண்ைாக்கும். கபான்ற வாய் மற்றும் பற்கள் பிெச்டனக்குப் பலன் அளிக்கும் எளிெ மருந்து. அட கமற்ரகாள்வது உங்கள் பல்டல ரநடுநாள் பாதுகாக்கும். உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் பரிந்துடெந் ால். குறிப்பாக ர்க்கடெ விொதியினருக்கு இந் ப் பிெச்டன அதிகம். பல் பிெச்டன மட்டும் அல்ல. ந்ட யில் விற்கும் வி வி மான மணமூட்டிக் ரகாப்பளிப்பான்களில் வாய் ரகாப்பளித் ால். வாய் ரகாப்பளிக்கவும். அஜீெணம். வாய் மணக்காது.

எது தப்பு? அறிவுப் பல்டல (WISDOM TOOTH) கண்டிப்பாக அகற்ற கவண்டும் என்பது இல்டல..நலம் பரவும். பல் ர ட்டு?’ என மைடம கபசும் மூகச்சூழலில் இருந்து. பல் வலிக்கு நிவாெணமாக கிொம்புத் ட லம் ைவுவது அல்லது வலிக்கும் பல்லில் கிொம்டப டவத்துக் கடித்துக்ரகாள்வது பாட்டி டவத்திெமுடற. ாடை ட ப்பகுதியில் சீழ்க்கட்டிடெ உருவாக்கினால் மட்டுகம அகற்றலாம்.000 வருைங்கைாக நம் இலக்கிெம் அழுத்திச் ர ால்கிறது.. டீன் டிக்ரகட்டுகள் பற்களில் பச்ட குத்திக்ரகாள்கின்றனர்.. இன்று ந்ட யில் கிடைக்கும் கிொம்பில் 100-க்கு 90 விகி ம். கிொம்பு எண்ரணயிலும் கலப்பைம் அதிகம். இட வணிகம் மட்டும் ான் இடணக்க கவண்டுமா? மூக அக்கடறயுைன் இெண்டு அறிவிெலும் இடணந் ால். விழும். இது பார்லருக்குப் கபாய் முடிரவட்டுவதுகபால இல்டல. அதுக்ரகல்லாம் எதுக்கு இவ்வைவு அக்கடற? ரபாம்படைக்கு எதுக்கு பல் கிளீனிங். ரபாக்டக ஆகும். கூைகவ அடெ டீ-ஸ்பூன் அமுக்கொ சூெணம் ாப்பிடுவதும் நிவாெணம் ரும். உஷார். அப்கபாதும் வலி அதிகரித் ால் அல்லது ர ாைர்ந் ால். அ னால் பல்லுக்குப் பாதிப்பு இல்டல’ என இப்கபாது ர ான்னாலும். ஆலும் கவலும் பற்கடைப் பொமரிக்கும் என 3. அது ெத் த் ட்டு குடற கநாகொ அல்லது ஆெம்பக்கட்ை ர்க்கடெ கநாொககவாகூை இருக்கலாம்.. அது குறுக்கக வைர்ந் ால். அது பல் கநாொகத் ான் இருக்ககவண்டும் என்ற அவசிெம் இல்டல. அழகான அடித் ட்டு மக்களின் முகங்கள் புன்னடகக்கும்! . ஸ்ரைம் ர ல் உ வியுைன் டைட்ைானிெப் பல் வைர்க்கும் வித்ட டெ நவீன உலகு ஆய்வு ர ய்கிறது.. 'பல் கமல் உடறகபால ர ய்து அதில் ான் குத்துகிகறாம். ஈறில் ெத் க் கசிவு இருந் ால். பல் மருத்துவரின் ஆகலா டன மிக அவசிெம். அந் இைத்தில் இஞ்சித்துண்டு டவத்துக் கடிப்பதும். சீொன பல் வரிட அடமக்கும் அழகிெல் சிகிச்ட அதிகரித்துள்ைது. பல்லில் உண்ைாகும் கல ான வலிக்கு.. ஆனால். ஆனால். . அ ன் எண்ரணய் நீக்கப்பட்ை ரவறும் க்டக மட்டுகம இருக்கிறது. இன்னும் நம்மில் பலர் ரவளிகெ வெவில்டல.'பல்லுன்னா அப்படித் ான் காடெ ஏறும். எனகவ. நாடை மருத்துவ உலகம் எட ரமன்று விழுங்கும் என ொருக்கும் ர ரிொது. ஆனால். எது சரி. பல் மருத்துவரின் ஆகலா டன அவசிெம்.

'சிறு துரும்பும் பல் குத் உ வும்’ எனச் ர ான்னாலும் ர ால்லிடவத் ார்கள்.. ர க்கில் ஆட்டிெ நல்ரலண்ரணொல் வாடெக் ரகாப்பளிக்கலாம். 'பல் உறுதிொக இருக்க கால்சிெமும் பாஸ்பெஸும் நிடறந் பால் ரபாருட்கள் பென்படும்’ என்கிறார்கள் பல் மருத்துவர்கள். அதிகபட் ஃப்ளுடெடுகூை பல் அரிப்பு ர ாைங்கி ர்க்கடெ விொதி வடெ உண்ைாக்கும். வாெம் ஒரு நாள் எண்ரணய் க ய்த்துக் குளிப்பதுகபால். வாய்ப் புண்கடைத் டுக்க. நம்மவர்கள் குண்டூசி. ஆலும் கவலும் பல்லுக்கு உறுதி ான். பிெஷ் பெவாயில்டல.. ஆனால். மாடல இருகவடைகளிலும் 7 மு ல் 10 நிமிைங்கள் வடெ ரமன்டமொன இடழகைால் ஆன டூத் பிெஷால் (mild. கபஸ்ட். hard என்ரறல்லாம் பல பிெஷ்கள் ந்ட யில் உண்டு. உட்பை கூர்முடனரகாண்ை பல ரபாருட்கைாலும் பல் குத்துகின்றனர். குளிர்பானம். ஓர் ஊர் பல்க ய்க்க ஒரு காட்டைகெ அழிக்ககவண்டி வரும். குழந்ட கள் ஃப்ளுடெடு இல்லா பட டெப் பென்படுத்துவது நல்லது. ஜீெணக் ககாைாறால் வயிற்றில் சுெக்கும் அமிலம். அது சூழலுக்குக் ககடு. அ ற்குப் பதில் ாப்பிட்டு முடித் தும். வாய்ப் பகுதிக்கு வந்து பல் எனாமடல அரிக்கும். வ்வு மிட்ைாய். வாடெ நன்கு ரகாப்பளியுங்கள்.. சிலர் மாருதி காடெகெ பற்கைால் கடித்து இழுக்க.) பல் துலக்கினால் கபாதும். பல்டலயும் வாடெயும் ப ம்பார்ப்ப ால். கிருமிகள் நீங்க. soft.. பலருக்கு பால்ககாவா கடித் ாகல பற்கள் கூசும். அமில உணவுகடைச் (க நீர்.பல்லில் காடெ. உைல் சூடு குடறெ. வாெம் இெண்டு நாட்கள் மூலிடக பல் துலக்கு ல் நைத் லாம். எண்ரணய்க் ரகாப்பளிப்பு மீபத்தில் மிகவும் பிெபலம். னி ர்க்கடெ கபான்றடவ. ரகாண்டை ஊசி. உமிழ்நீர்பட்ை ஒகெ குச்சிடெ ஒவ்ரவாரு நாளும் உபகொகிக்க முடிொது. அந் க் கால ாப்பாடு பல்டல அவ்வைவாகப் பாதித்திருக்காது.. இப்கபாட ெ ாப்பாட்டில் கநெடிொகவும் மடறமுகமாகவும் இருக்கும் பல ெ ாெனத் துணுக்குகள். wild. பற்களின் எனாமடலப் பாதிக்கும். தினம் ஒரு குச்சிடெ உடைத் ால். அல்லது அ ற்ரகன உள்ை ரமன்டமொன இடழகைால் சுத் ம் ர ய்யுங்கள். ரபாதுவாகப் பல் குத்துவக வறு. மஞ் ள் கடற படிவட ப் கபாக்க. கமாரும் கம்பும் க ர்ந் கம்பங்கூழ் நல்லது என்கிறார்கள் பல் கபான பாட்டிகள்! பல் பத்திரம் தினமும் காடல. . பழச் ாறுகள்..) ாப்பிடும்கபார ல்லாம் வாடெக் ரகாப்பளிக்கலாம்.

பகாஞ்சம் கூடு ல் டித் த ால் என ஏற்பாடு நடந்துவிடுமாம். தசாரியாசிஸ் மு ல் அலர்ஜியில் வரும் பிை .. ஆணின் த ால் இயற்லகயாகதவ புை ஊ ா கதிர் ாக்கத்ல .. நிைம் மங்காமல் இருக்க.சிவராமன் 'மூங்கில் த ாள்கத ா.பபண்பால் என இருக்கும் பால் வித்தியாசம் த ாலுக்கும் உண்டா?’ என நிலையப் தபருக்குச் சந்த கம் இருக்கும். முடி பவட்டும் கலடயில். வியர்லவ நாற்ைத்ல மலைக்க. இன்லைக்கு ஆண் அழலகக் குறிலவத்து சந்ல யில் குவியும் அழகு கிரீம்கல ப் பார்த் ால். பகாழுப்பு அமிலங்கள்.. ஆணுக்கான ஃதபர்னஸ் கிரீமில் ப ாடங்கி.. அ ன் துலணச் சுரப்பு லடலஹட்தரா படஸ்தடாஸ்டீரான் மு லான ஆண்ட்தராஜன் ஹார்தமான்கள் கூட்டணியால் ான் ஆணின் த ால் பபண்ணின் த ாலலவிட 25 ச விகி ம் டிக்கிைது. ஆண் ஹார்தமான் படஸ்தடாஸ்டீரான். 'த ாள் கண்டார் த ாத கண்டார். நாசூக்காக மார்க்பகட்டிங் பண்ணும்தபாது நம்மில் பலருக்கும் 'பண்ணிப் பார்த் ால் ான் என்ன?’ என்ை நப்பாலச துளிர்விடும். மங்லக நீ தவ தமா.’ எனப் பாடிய இன்லைய கவிஞன் வலர பபண்ணழலகப் பாடாத ார் இல்லல. ஃதபஸ் லலட்டா டல்லாயிருக்தக சார்?' என கட்டிங் தபாடும் ம்பி. ஆனால். முடிலய வ ர்க்க. என இந் ப் பட்டியல் இப்தபாது நீண்டுபகாண்தடதபாகிைது.நலம் 360’ . மாவிலலப் பா தமா. ஆண் என்ைாதல.. 'ஆண்பால் . த ன்குழல் விரல்கத ா. மழிப்ப ற்கு முன்பு. பசரலமடு. அழகு என்ைால் அது பபண்ணுக்கு மட்டும் ான் என்ை ஒதர முடிவில் எல்தலாரும் வி வி மாக வர்ணிக்கிைார்கள். அத தநரத்தில் பகாலஸ்ட்ரால்.. ''நீங்க ஏன் பகாஞ்சம் ஃதபஷியல் பண்ணக் கூடாது. த ாலின் ஈரப்ப ம் காக்க. பவளிப்புை பவப்பம் மற்றும் குளிர்ச்சியால் ஏற்படும் ப ால்லல ஆகியவற்லைத் ாக்குப்பிடிப்பது இ னால் ான். அதடங்கப்பா! 'பவள்ல த் த ால்’ தமாகத்தில். ’ எனப் பாடிய கண்ண ாசன் மு ல் 'ஊ ா கலரு ரிப்பன். ப ாடுகழல் கமல அன்ன ாள் கண்டார் ாத கண்டார் ’ என வீரத்துக்கு அலடயா மாகத் ான் அவனது இறுக்கமான உடல் சுட்டப்படும். தபான்ைலவ ஆணின் த ாலில் பகாஞ்சம் தபானஸாகதவ இருப்ப ால்.15 மருத்துவர் கு.. மழிப்ப ற்குப் பின்பு.. கர்ப்பப்லபக்குள் ஆண் குழந்ல ஜனிக்கும்தபாத .. முடிலய வல க்க.. குளிப்ப ற்கு முன்பு குளிப்ப ற்குப் பின்பு.

பருக்கள் இருந் அலடயா ம் இல்லாமல் அழித்துவிடும். வடாம் வற்ைல் ப ாடங்கி வாக்கிங் குச்சி வலர விற்கும் 'வணிகப் பபருக்கி’ ஆண் சமூகம். லலமுடி மீது இயல்பாகதவ கரிசனம் எப்தபாதும் தவண்டும். மழிக்க. சிரங்கு மு லான 88 வி மான பிரச்லனகல ப் தபாக்க. தநற்று அலரத் த ாலச மாவில் ஃதபஷியல் பசய்வது. பின்மண்லட பசாட்லடக்குச் தசார்ந்து தபாவதும் இன்லைய இல ஞனின் இன்பனாரு ' லல’யாயப் பிரச்லன. தசாப்பிலும் தபஸ்ட்டிலும் 40 வருடக் காலமாகச் தசர்க்கப்படும் இந் TRICLOSAN . .. வாசமாக அத சமயம் கிருமிநாசினிலயப் பயன்படுத் ாமதல. வருஷம் இரண்டு’ என நலவாழ்வு விதிதய உண்டு. அக்குள். வருடம் இரண்டு முலை தபதி மருந்து உட்பகாள்வது என்பது ான். அத ாடு. பகாளுத்தும் பவயிலில் லட கட்டிக்பகாண்டு. குளிக்காமல். எப்தபாது.. பகாஞ்சம் கருஞ்சீரகம் தசர்த்துத் த யுங்கள். கழுத்து. லல துவட்டும் துண்டில்.. எல . லல வாராமல் அழுக்குச் 'பசன்ராயனாக’ இருந்து ஆட்டம் தபாட்டுவிட்டு. ப ாலடயிடுக்குப் பகுதிகள் மட்டும் கன்னங்கறுப்பாவ ற்கு அங்தக தசரும் அழுக்கு. முடிகள் சீப்பில். கிருமிநாசினி கலந் தசாப்புகல த் த டுவது இயல்பு. வாரம் இரண்டு.. த ால் வைட்சி நீங்கி வழுவழுப்பாக. அரிப்பு. பகாஞ்சம் பமதுவாகதவ ஆணுக்கு ஆறுவ ற்குக் காரணமும் இந் த் டித் த ால் ான். இதில் தபதிக்கு மருந்து எடுக்கும் பழக்கம் பமாத் மாக மலல ஏறிவிட்டது. எந் தநரத்தில் சாப்பிட தவண்டும் எனப் பபரிய பட்டியதல இருக்கிைது. குடும்ப மருத்துவலர ஆதலாசித்து உடல்வாகு. பித் . முகத்தில் முல த் முகப்பருவுக்தக கலவரம் ஆகும் இ சுகள் ஒன்லைப் புரிந்துபகாள் தவண்டும்.. டீம் லீடர் கண்டிப்பில் குளிக்க. ' று லலயா இருந் து தபாதும் இனி ' ல’ ஆகணும்’ என தவலலக்குச் தசர்ந்து.த ால்வியாதிகள் வரும் வாய்ப்பு பபண்கல விட ஆண்களுக்தக அதிகம். கல்லூரியில் படிக்கும் காலத்தில் லல வாருவது அவமானச் சின்னமாகதவ மாறிவிட்டது. 'அப்தபா நாங்களும் நலங்கு மாவு த ய்க்கலாமா?’ என பவட்கப்படும் ஆண்களுக்கு ஒரு பரசிப்பி. முன் பநற்றி வழுக்லகக்குக் கலவரப்படுவதும். த ாலில் ஏற்படும் காயம் பபண்ணுக்கு ஆறுவல விட. 'நாள் இரண்டு. வாரம் இரண்டு முலை எண்பணய்க் குளியல் எடுப்பது. உடலின் வா . கப. த ய்ச்சுக் கழுவிவிடப்படும் கழிவுநீர் மண்ணுக்குப் தபாகும்தபாது நுண்ணுயிர்களுக்கு ஆபத்தும் ருவ ாக’ இப்தபாது ான் தபச ஆரம்பித்திருக்கிைார்கள். தினம் இரண்டு முலை மலம் கழிப்பது. ஆண் ன் முகத்தில் இருக்கும் முகப் பருலவ தநாண்டினால். காலம் முழுக்க முகம் கரும்புள்ளி பசம்புள்ளி குத்தியதுதபால மாறிவிடும். சமீபமாக. சாலலயிதலதய சுற்றித் திரிவ ால் வியர்லவ நாற்ைம். அந் ப் பகுதியில் அதிகரிக்கும் உடல் உட்சூடும் ான் காரணம். 'அப்படி ஒண்ணும் பபரிசாப் பயன் ரலல. எந் வயதில். ஆனால் த ய்க்கிைவனுக்குப் புற்லையும். உடதன தபதி மருந்து வாங்க பமடிக்கல் ஷாப் கி ம்பி விடாதீர்கள். அப்படிதய அந் தசாப்பில் TRICLOSAN தசர்க்லக இருக்கிை ா என்று பார்ப்பதும் நல்லது. அன்று வி க்பகண்பணய் மு ல் பல தபதியுலர மருந்துகல . பசாறி. வியர்லவ மட்டும் காரணங்கள் அல்ல. தலசில் ஆைா அவன் டித் த ால் ன்லமயால். சமநிலலக்காக வருடத்துக்கு இரு முலை மருந் ாகப் பரிந்துலரத் னர் நம் முன்தனார்கள். 'தபதியுலர’ என்பது பவறும் வயிற்றுப்தபாக்கு உருவாக்கும் விஷயம் அல்ல. நாடி நலடக்கு ஏற்ைவாறு தபதியுலர எடுத்துக்பகாள்வது. நலங்கு மாவில் கஸ்தூரி மஞ்சளுக்குப் பதிலாக பகாஞ்சம் தவப்பிலல. லல வார ஆரம்பித் தும். த ால் வனப்பு கிட்டும். திருநீற்றுப் பச்சிலலலய அலரத்துப்தபாடுவது அல்லது அ ன் எண்பணய்லய பரு மீது பூசுவது தபான்ை சின்ன பமனக்பகடல்கள். என உதிர்ந்து விலகி ஓட ஆரம்பிக்கும்.. எப்படி. இந் கலர் மாற்ைத்ல க் காணாமல் பசய்துவிடும். எத ாடு தசர்த்து. அது.

ஆ லால். 'இல அடிச்சிக்கிட்டீங்கனா அகில உலக அழகியும் உங்க கா லுக்கு கர்ச்சீப் தபாட்டு லவப்பாங்க’ லடப் வி ம்பரங்கல நம்பி வீணாகக் கூடாது. பநஞ்சில் முடி. பல் துலக்கி. 'லபங்கனி இ ழில் பழரசம் ருவாள். கா ல் இலணக்கு இ ழ் முத் ம்கூடப் பதிக்கவிடாமல். ாடி... சீலம கிச்சிலி கிழங்கு. சிவப்பழகு. இ நலர வரும் இல ஞர்கள் இனி பநல்லிக்காய் ஜூஸுக்கு மாறுவது நல்லது. புதினா இலல பமன்ை பிைகு முத் த் ால் யுத் ம் பசய் ால். கா ல் அதிகரிக்கும்! . பருகிட லல குனிவாள்’ என நீங்கள் நிலனத்திருக்க. எனதவ. படஸ்தடாஸ்டீதரானுக்கும் லலமுடிக்கும் உள் ப ாடர்லப அலரகுலையாக இலணயத்தில் படித்துவிட்டு. பபாதுவாகதவ பசிக்கும் தநரத்தில் பகாஞ்சம் கூடு லாக வாயில் துர்நாற்ைம் வீசும். அதிகபட்ச உடல் சூடு ான் பிரச்லன. ஆண்லம குலையுத ா’ என அங்கலாய்க்கும் ஆண்கள் இப்தபாதும் அதிகம். கா ல் இலணலயத் லலப றிக்க ஓடலவக்கும். கண்கல தநராய்ப் பார்த்து ான் நீ தபசும் த ாரலண பிடிக்குத ’ என இன்றும் பல பபண்களின் மதிப்பீடு இருக்கிைது என்பல ஆண்கள் மைந்துவிடக் கூடாது! தயங்காமல் இதழ் முத்தம் பதிக்க. மறுநாள் பவறுத்த ன் உலனக் பகால்லாமல் பகான்று புல த்த ன்’ எனக் கா லி படன்ஷன் ஆவ ற்கு வியர்லவ நாற்ைமும் காரணம் என்கிைார்கள் உ வியலா ர்கள். ஆணின் உடலில் தசரும் பித் ம். துர்நாற்ைம் வந் ாலும் வியாதி வயிற்றில் ான் என்பல ப் புரிந்துபகாள்ளுங்கள். இ வழுக்லக. பாசிப்பயறு மாவுக் கலலவலய காலல . சுற்றுச்சூழலலக் பகடுக்காமல் இயற்லகயாகதவ மணத்ல க் பகாடுக்கும் தகாலரக்கிழங்கு. வறுத் தசாற்லையும் சிக்கன் 65-லயயும் நள்ளிரவில் சாப்பிடுவல க் குலைப்பதில் இருந்து அ ற்கான அக்கலை ஆரம்பிக்க தவண்டும். 'பபண்கல நிமிர்ந்தும் பார்த்திடா உன் இனிய கண்ணியம் பிடிக்குத . கூடதவ தசட்லட பாக்டீரியாலவ நகர்த் ணும். லலமுடி பகாட்டுவது என்பது. முத் ங்கல சில மாத்திலரகள் தபால சாப்பாட்டுக்குப் பிைகு எடுத்துக்பகாள்வது கா லலப் தபணும். மீலச. வாய் துர்நாற்ைத் ால் விப்பவரா நீங்கள்? இது உங்கள் கவனத்துக்கு. அவன் தினசரி லலக்குக் குளிப்பதிலும்.. பாக்டீரியாலவ நகர்த்தி. ஓடி ஓடி உலழக்லகயில். சிக்ஸ்தபக்.பபண்களுக்கு மா விடாய் காலத்தில் உடலில் பபருகும் பித் ம் நீங்கும் உபாயத்ல இயற்லக அவர்களுக்குக் பகாடுத்திருக்கிைது. என கரடி மாதிரி உடல் எல்லாம் முடி வ ரும் மரபு ஆண் ஹார்தமானில் பபாதிந்திருந் ாலும். 'ஒருநாள் சிரித்த ன். வழ வழ த ால் இவற்லைத் ாண்டி.. சீரகத் ண்ணீர் குடித்து. வியர்லவலயக் குலைக்கணும். உச்சா தபாகும் உடல் பாக்டீரியாக்க ால் ான் அந் 'உவ்தவ’ நாற்ைம் உருவாகிைது. உங்கள் வாய்க்கு புளிச்ச ஏப்பம் ந் பகாடும்நாற்ைம். வாய் பகாப்பளித்து... உணவிலும் ான் நீங்க தவண்டும். அப்படியான மணமூட்டி த லவதய ஒழிய. 'வழுக்லக வருத . எண்பணய்க் குளியலிலும்.மாலல த ய்த்துக் குளிப்பது வியர்லவ ரும் துர்நாற்ைத்ல ப் தபாக்கும். உடலில் பித் ம் கூடிவிட்டல ச் பசால்லும் உடல் பமாழி. முடி உதிர்வதில் எல்லாம் 'அது’ குலையாது.. சுருட்லட முடி. கக்கத்தில் கசியும் வியர்லவயில். வாயில் இருந்து வாந்தி வந் ாலும்..

உள்த மிருகமாக இருப்பது அசிங்கம் மட்டும் அல்ல.. ஆண் உறுப்பின் முன்த ாலல பின்னுக்குத் ள்ளி glans penis-ன் ஓரங்கல ச் சுத் ம்பசய்து அதில் தசரும் smugma-லவக் காலலயில் குளிக்கும் ஒவ்பவாரு முலையும் நீக்க தவண்டும்.. அதில் மீண்டும் சம அ வு பவள்ல க் கரிசாலலச் சாறு தசர்த்துக் காய்ச்ச தவண்டும். பபாடுகும் நீங்கும்.. எண்பணய் அடியில் பமழுகுப் ப த்தில் கசடு வரும் வலர காய்ச்சி இைக்கவும். கிட்டத் ட்ட 1 லிட்டர் ல லம் கிலடக்கும். ஆதராக்கியக் தகடும்கூட. பசய்முலை: பவள்ல க் கரிசாலலச் பசடிலயக் கசக்கி சிறிது நீர்விட்டு சாறு எடுத்துக்பகாள் தவண்டும். உடல் சூடு ணியும். த லவ: பவள்ல க் கரிசாலலச் சாறு 1 லிட்டர். த ங்காய் எண்பணய் 1 லிட்டர். இத தபால் ஏழு முலை காய்ச்சி எடுத் ல லத்ல ப் பயன்படுத்தினால். குழந்ல களும்கூடப் பயன்படுத் லாம்.. இ நலர வராது. அதில் பசக்கில் ஆட்டிய த ங்காய் எண்பணய்லய சம அ வுக்குக் கலக்கி.வீட்டிலேலய தயாரிக்கோம் முடி வளர் ததேம்! இந் த் ல லத்ல ஆண். முடி பகாட்டுவல த் டுக்கலாம். ஆதராக்கியமான அடர்த்தி தகசம் கிலடக்கும்! ஆண் உறுப்பு ஆல ாக்கியம்! கடவுள் பாதி. பவளிப் பக்கம் கடவுள். மறுபடியும் நீர் வற்றி இன்னும் அடர்த்தியான ல லம் கிலடக்கும்.. பபண். இந் ப் பயிற்சிலயக் குழந்ல ப் பருவத்தில் இருந்த கற்பிப்பது கட்டாயம்! .. மிருகம் பாதி என ஆ வந் ானாய்.

கொப டி சினி ொ தினேயிடப் டும் தினேயேங்கு. சிரிப்பு! 'புன்னனகைொன் ப ொழிக்கும் முன்னர் னிைன் கண்டுபிடித்ை முைல் பைொடர்பு ஊடகம்’ என்கிறொர். னகக்குழந்னையொக இருக்கும்ர ொது நொள் ஒன்றுக்கு 200-300 முனற சிரித்துக்பகொண்டிருந்ை நொம். ைொனொகரவ கிளர்ச்சி அனடந்து சிரித்ைொலும் (Simultaneous Laughter) சரி. வளர்ந்து ப ொறுப் ொனவர்கள் ஆகியதும் 15-20 முனறைொன் சிரிக்கிரறொம். இயல் ொகரவ ன அழுத்ைம் குனறகிறைொம்.. ஆனொல். அைனொல். கொட்டுயொனன. ொேனடப்பு எனப் ல பிேச்னனகளுக்குக் கொேைங்கள்... ொர்னவயற்ற. என எங்கும் இப்ர ொது சத்ை ொன சிரிப்ன க் ரகட்கமுடிவது இல்னல. இேண்டுர ருத்துவப் லன்கனள அளிக்கும் என்கின்றன ஆய்வுகள். 'மிஸ்டர் பீன்’ டம் ொர்த்ரைொ குபுகுபுக்கும் சிரிப்புகூட. னம்விட்டுச் சிரிப் து அந்ை ஹொர்ர ொன்களின் சுேப்ன க் குனறக்கிறைொம்.நலம் 360’ . கிச்சுகிச்சு மூட்டி சிரித்ைொலும் (Simulated laughter) சரி. எனப் ல உைர்வுகனள பவளிப் டுத்தும் சிரிப்பு. ஆறுைல்.சிவராமன். ஆம். இயல்பிரலரய சிரிக்கொ ல் இருந்து பிறகு சிரிக்கரவ றந்துர ொவதுைொன். ஒரு விஞ்ஞொன உண்ன யும்கூட! எபிபநஃப்ரின். கிழ்ச்சி. ஏன்? புன்னனகயும் சிரிப்பும் கிழ்ச்சினய ட்டும் அல்ல. கொர்டிசொல் ஆகியனவ ன அழுத்ைம் உண்டொக்கும் ஹொர்ர ொன்கள்.. ொக்டீரியொவில் இருந்து சிட்டுக்குருவி. ைனலசிறந்ை 'சிரிப்பு’ ஆய்வொளர் ர ேொசிரியர் ேொ ர்ட் புபேொவின். படம்: அருண் டடட்டன் அகில உலகத்துக்கும் ப ொதுவொன ப ொழி எது? சிரிப்பு! உலகில் பிறக்கும் அனனத்து குழந்னைகளும் ைங்களின் ைொய்ப ொழிக்கு முன்னரே முந்திக்பகொண்டு பைொடர்புபகொள்ளும் ஊடகம். 'பிரிஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதித் ைே முடியொை அந்ை ருந்னை எங்ரக பசன்று வொங்குவது?’ எனத் பைரியொைதுைொன்! னவேஸ். ொேனடப்பு. 5. கடல் மீன் எனப் லவும் கிழ்ச்சியொகத் திரியும்ர ொது. ப ொருட்கொட்சி. ஆனொல். ஆசுவொசம். பிேச்னன என்னபவன்றொல். நம்மூர் ப ண்களுக்கு ன அழுத்ைம்.. ரைேடி முக்கு. அந்ை எண்ரடொதீலியத்னை விரிவனடயச் பசய்யு ொம். 'கிச்சுகிச்சு மூட்டிரயொ... மூனளயின் னஹப்ர ொைலொ ஸில் பீட்டொ எண்டொர்ஃபின்கனளச் சுேக்க னவத்து. நொசூக்குக் கருதிரயொ சிரிப்பு பவறும் சிக்னலொகக் சிக்கன ொகிவிட்டது. 'அபைன்ன. நொகரிகம் கருதிரயொ.... ரகொயில் வொசல். பவற்றி. ேத்ைக்குழொய் உட்சுவனே விரிவனடயச் பசய்யும்’ என்கிறொர் ப ரிலொந்து ல்கனலக்கழகப் ர ேொசிரியர் ன க்ரகல் மில்லர்... ேத்ைக்குழொயின் உட்சுவேொன எண்ரடொதீலியத்தின் சுருக்கமும்... வினளயொட்டு ன ைொனம்.. ரகட்கும்திறன் இல்லொை குழந்னைகூட பிறந்ை சில நொட்களில் சிரிக்கும் என் து சிரிப்பின் ைனிச் சிறப்பு. அலுவலக ரகபின்.. அதில் பகொழுப்புப் டிைலும்ைொன் ேத்ைக் பகொதிப்பு.000 ரூ ொய் ொத்தினே .16 மருத்துவர் கு. 'வொய்விட்டுச் சிரித்ைொல் ரநொய்விட்டுப் ர ொகும்’ என்ற வழக்குப ொழி. நொர்-எபிபநஃப்ரின். நம் னநினலனய உற்சொக ொக னவத்திருக்கும். புற்று ர ொன்ற ரநொய்ச்சிக்கல்கனளப் ப ருக்குகிறது. ஆரேொக்கியத்னையும் இலவச இனைப் ொகத் ைருகிறனவொம். னம்விட்டுச் சிரிப் து. '' கிழ்ச்சி’ 100 சைவிகிைம் லன் அளிக்கும் ஒரு ைடுப்பு ருந்து’ என திருக்குறள் முைல் வொட்ஸ்-அப் ஸ்ன லி வனே அனனத்தும் அழுத்ை ொகச் பசொல்கின்றன. அப் ளக் கனடகள். ப ொம் னளப் பிள்னள பகக்பகபிக்ரகனு சிரிக்கிறது?’ எனப் ண் ொட்னடக் கொேைம் கொட்டி ப ண்கனள அடக்கும் அடிப் னடவொதிகளின் கவனத்துக்கு ஒரு விஷயம். னிைன் ட்டும் கிழ்ச்சிக்கொக ஏன் ப னக்பகட ரவண்டியிருக்கிறது? ஏபனனில். மூனளயில் எண்டொர்ஃபின்கனளச் சுேக்கச்பசய்து. உயிர் வொழ ைம் ரைனவப் டும் ஒரே உயிரினம் னிைன் ட்டும்ைொரன! குளத்ைொங்கனே.

. பகொஞ்சம் ரயொசித்துப் ொருங்கள்.. அப் டியொன சிரிப்பு ரநொனயப் ர ொக்கும் என் ைற்கு உத்ைேவொைம் இல்னல! சிரிப்பு அக கிழ்ந்து வேரவண்டும். கிழ்ச்சிக் குனறவொல் வரும் ொேனடப்ர அதிகம் எனப் ல ஆய்வுகள் பசொல்கின்றன. இனலரயொடு ஒட்டியிருக்கும் அழுக்னக ைண்ணீர் பைளித்து அகற்றிவிட்டு சொைத்னைப் ரி ொறுவதுர ொல. ஆனொல். கூடரவ பகொஞ்சர பகொஞ்சம் மூச்னச நிறுத்தும். அதிக ொன ேத்ைக் பகொதிப்பு ைரும் ொேனடப்ன க் கொட்டிலும். அடிக்கடி சளி. தினசரி சொப் ொட்டுக்குப் பின் 20 நிமிடங்கள் சிரிப்புப் டம் ொர்த்து வயிறு வலிக்கச் சிரித்ைவர்களின் HDL (நல்ல பகொழுப்பு) பகொஞ்சம் கூடுவனையும். உற்சொகத்தின் ஊற்றுக்கண்ைொக இருக்க ரவண்டும். ொத்தினே எனக் கசப் ொனவற்னறக் பகொடுக்கொ ல்..எஸ்’ டத்தின் மூலம். சர்க்கனே வியொதிக்கு நிவொேை ொக சொப்பிடுவைற்கு முன் ஒன்று. பி. இடக்குக்குக் கனிைலும் இல்லொை .. ொேனடப்ன த் ைள்ளிப்ர ொடும் வினலயில்லொ ருந்து! 'வயிறு குலுங்க 10 நிமிடங்கள் சிரிப் து என் து. சொர்லி சொப்ளின் நடித்ைப் டங்கனளக் கொட்டி பசய்ை ரிரசொைனனகள் மூலம் இனை உைர்ந்திருக் கிறது ருத்துவ உலகம். இையத்ரைொடு ஒட்டிய ஈரகொனவயும் விேட்டித்ைொன் சிரிப்ன ப் பூசிக்பகொள்ள ரவண்டும்.. ரகொ ம் இைற்கு ரநர் எதிர். இரு ல்... அவர்களுக்கு நொன்கு ொைங்களில் சர்க்கனேயின் அளவு குனறவனையும் அப ரிக்க ருத்துவர்களும் ஜப் ொனிய ருத்துவர்களும் கண்டறிந்து ஆவைப் டுத்தியுள்ளனர். சிரிப்பு எனச் பசொல்ல முடியொது. ருந்து. அவேது ப யரிரலரய உருவொன ஹொலிவுட் சினி ொைொன் நம் ஊர் 'வசூல்ேொஜொ எம். இன்பனொரு விஷயம். னிைர்களுக்கு இனடயிலொன ஈரகொ ர ொைல்ைொன் சிரிப்ன னறத்து வன் த்னை வளர்க்கிறது. இேண்டும் உைர்வுகள்ைொரன என்றொலும். வயிறு குலுங்கனவக்கும் சிரிப்புைொன். உடற் யிற்சியொல் ஆஸ்து ொ வரும் இயல்பு உனடயவர்களுக்கு இந்ைப் பிேச்னன இருக்கும்! 'கிச்சுகிச்சு ைொம் ொளம். 'தினமும் 25 ைடனவ சிரித்ரை ஆக ரவண்டும்’ என் தும் நலவொழ்வுக்குக் கட்டொயம். சிரிப்பு. 'கலீர்’ சிரிப்பும். ரநொயொளிகளின் னதில் லர்ச்சினய உண்டொக்குவரை ருத்துவத்தின் முைல் ரநொக்கம் என் தில் உறுதியொக இருந்ைவர் அப ரிக்க ருத்துவர் ொட்ச் ஆடம்ஸ். 'தினமும் நொன்கு லிட்டர் ைண்ணீர் குடித்ரை ஆக ரவண்டும்’ என் துர ொல.பி எகிறி வொனயக் ரகொைனவக்கும் க்கவொைம். தும் ல் வரும் ரநொய் எதிர்ப் ொற்றல் குனறவுக்கும் சரி. கீய்யொகீய்யொ ைொம் ொளம்’ பசொல்லி ந க்குச் சிரிப்புகொட்ட நினறயப் ர ருக்கு ரநேம் இல்னல.பி. சில ரநேங்களில். வொழ்னவரய ரகொைலொக்கும் ொேனடப்பு ர ொன்றனவ வே வழிவகுக்கும். எள்ளலுக்குக் குனழைலும். ப ண்களுக்கு ொைவிடொய் முடினவ ஒட்டிப் யமுறுத்தும் புற்றுக் கூட்டத்துக்கும் சரி. தீவிே வலியில் இருக்கும் ரநொயொளிகளுக்கு கஷொயம்.பி.. எல்லொ ரநேத்திலும் ரநொனயப் ர ொக்குவது இல்னல. ருந்துகனளத் ைொண்டி நலம்ைரும் முக்கிய ொன விஷயங்கள் சிரிப்பும் கிழ்ச்சியுர என் னை ல உைொேைங்களுடன் உைர்த்தியிருப் ொர் ொட்ச். 'சுரீர்’ ரகொ மும் னிை உடலில் எக்கச்சக்க ரவறு ொடுகனள உண்டொக்கும். சொப்பிடுவைற்குப் பின் ஒன்று என வனக வனகயொக ொத்தினேகள் ைருவது சம்பிேைொயம். அைற்கொக ரகொ ொளி முகமூடி அணிந்துபகொண்டு ரகொைங்கி ரசட்னடகனளக்கூட பசய்ைவர் இவர். இன்னும் சிரிப்பு அதிகரிக்கும்ர ொது கண்ணீர் ன கள் பிதுக்கப் ட்டு ஆனந்ைக் கண்ணீரும் ஊற்று எடுக்கிறது. ொட்ச் ஆடம்ஸ் எழுதிய Good health is a laughing matter என்ற நொவலில் ஊசி.பசய்யொைனை ஐந்து நிமிடச் சிரிப்பு பசய்துவிடும். அைற்கொகக் ரகொ த்னைக் கட்டுப் டுத்ை 'வசூல்ேொஜொ’ பிேகொஷ்ேொஜ்ர ொல வம் டியொகச் சிரிப் னை. கலகலபவன வயிறு குலுங்கச் சிரிப் து கிட்டத்ைட்ட 15 விை ொன ைனசகளுக்குப் யிற்சி பகொடுத்து. அைனொல்ைொன் சிலருக்கு சிரிப்ர ொடு விக்கல் ரைொன்றுவரைொடு. இேண்டு ணி ரநேம் வலினய றக்கனவக்கும் நிவொேைத்துக்கு ச ம்’ என்கிறது ஓர் ஆய்வு. ஆஸ்து ொக்கொேர்களுக்கு சத்ை ொகச் சிரித்ை அடுத்ை இேண்டொவது நிமிடங்களில் மூச்சினேப்ன உண்டொக்கிவிடும். வொய்விட்டுச் சிரிக்கொைதும் ஒரு கொேைம்ைொன். அடிக்கடி அதீை ரகொ ம் வந்ைொல்.

'அட.. தியொகத்னை.. சிரிப்ன ப் பிேசவிக்க இவற்றில் ஏைொவது ஒன்னற முயற்சிக்கலொம்.. ரநொனய நீக்கொது. னசுக்குப் பிடித்ைவரின் ொர்பில் சொய்ந்து. வொஞ்னசனய. டுத்துக்கிட்ரட ஒண்ணு..ைம் திக்கு இனடயில் ஈரகொ அேக்கன் விஸ்வரூ ம் எடுத்து. அந்ை விஷச் சிரிப்பு வியொதி. ஊசி ருந்து பசலுத்தியும் ர ொகொை வலி. 'வொட்ஸ் அப்’பில் வலம்வரும் ரஜொக்குகள். னிைனுக்கு ட்டும் சிரிப் தில் என்ன கஷ்டம்? ந க்குள்ளும் பூ. அப் டியொன ைருைங்களில் நீங்கள் அவர்களிடம் வேவனழக்கும் இேண்டு மி.. னககனள அழுந்ைப் ற்றி... அதிலும் கொைலி / னனவினயச் சிரிக்கனவக்க சுய எள்ளல் சூப் ர் ரைர்வு. முகில் ர ொன்றனவரய புன்னனகக்கும்ர ொது. முதுகு ைட்டல். ல ரநேங்களில் உருவொக்கப் ட ரவண்டும். அதிலும் குறிப் ொக ொற்றுத்திறனொளிகனள எள்ளி நனகயொடும் ர ொக்னக எப் டிரயொ கற்றுக்பகொண்ரடொம். என இனவபயல்லொம் சிரிப்பின் சிரனகிைர்கள்.. அவசேம் இல்னல. கொைலிக்கு ரேொஜொப் பூ பகொடுப் ைொக இருந்ைொலும் சரி. நொன் ஒரு வி த்தில் சிக்கி அறுனவசிகிச்னசக் கட்டுகளுடன் ரகொே ொகப் டுத்திருந்ைர ொது என்னனப் ொர்க்க வந்திருந்ைொர்.. அனலகடலின் புன்னனக. உடல்ப ொழியில் புன்னனகைொன் னதின் னஹக்கூ... ொத்தினே ர ொட்டும் நிற்கொை ஜுேம். சிரிப்பு பவறும் உைர்வு அல்ல. நீங்கள் வயிற்றுப்ர ொக்கினொரலொ அல்லது புற்று ரநொய்க்ரகொ சிகிச்னச எடுப்ர ொரிடம். எனத் தினமும் ஏைொவது . ரநொயில் இருந்து மீண்டுவந்ைவர்களின் கனைகனளச் பசொல்லுங்கள். புன்னனகரயொடு அவர் கொட்டும் அேவனைப்பில் கொைொ ல்ர ொகும். வொழ்த்னை.. சந்ரைொஷ ொ இருடொ. னகைட்டல். அவர்களிடம் உங்களுக்குத் பைரிந்ை ரஜொக்குகனளப் கிருங்கள். சுய எள்ளல் என் து எளிய நனகச்சுனவ. வி த்து ர ொன்றவற்னறத் ைருர ைவிே. கொைனல... னகக்குலுக்கல். புன்னனக ப ொக்ரக அவசியம்! 'ஓ ர ொடு’வில் பைொடங்கி.மீ புன்னனககூட. ஆனொ.. இன்னும் வொழ்வின் எல்லொ நல்ல நகர்விலும். வேட்டொ!’ எனச் பசொல்லிச் பசன்றொர். என. 'ஒழுங்கொ வண்டி ஓட்ட ொட்டியொ?’ என்று திட்டுவொரேொ என நொன் நடுங்கிக்கிடந்ைொல் ப ரும் புன்னனகயுடன். அேவனைப்பு. அனல.. னழ முகிலின் புன்னனக. அர்ப் ணிப்ன . அந்ை இயல் ொன கரிசனர எனக்கு 10 ொட்டில் குளுக்ரகொஸ் ஏற்றிய உற்சொகத்னைக் பகொடுத்ைது.. அது ரைொழன யொன உயிர்வித்னை! பூங்பகொடியின் புன்னனக. ஆனொல். 'அப்புறம். ன அழுத்ைத்னை அல்லது ைமுறினவ ரநொக்கி அவர்கனளச் பசலுத்துவது சமீ த்திய ரவைனன! 10-12 வருடங்களுக்கு முன் ஒரு சம் வம். கடல். ஆட்ரடொவுக்கு மீட்டருக்கு ர ல் பகொடுப் ைொக இருந்ைொலும் சரி.. என்ன இப் டி இனளச்சுப்ர ொயிட்டீங்க?’ என அவர்களின் துன் த்தில் தூ ம் ர ொடொதீர்கள். சிடுசிடு கண்டிப்புக்குப் ர ர்ர ொனவர் எங்கள் ர ேொசிரியர் பைய்வநொயகம் (ைற்ர ொது னறந்துவிட்டொர்)... நன்றினய. ஹீரேொ ன்ச்கனள உட்டொலக்கடி கொப டி ஆக்குவது. பகொடி... சிறுவயது முைரல அன்ன . நொர ொ அடுத்ைவனே எள்ளி நனகயொடுவனை. அனு வி! எனைப் த்தியும் கவனலப் டொை... அந்ை னஹக்கூனவ கொம்ர ொவொக கண்களில் கொட்டிப் ழ(க்)க ரவண்டும். னழனய உண்டொக்கட்டும் புன்னனககள்! சிரிக்க சில வழிகள். பநபுனலசர் னவத்தும் நீங்கொை மூச்சினேப்பு. ஜொங்கிரி வொங்கிட்டு வந்திருக்ரகன்.. சின்ன முத்ைம். அவேது வொழ்க்னகனய இேண்டு நிமிடங்களுக்கு நீட்டிக்கும்! சிரிக்கும் ைருைங்கள் சில ரநேங்களின்ைொன் உருவொகும். பேண்டு ர ொறபைல்லொம் வித்தியொச ொ இருக்குல்ல. வசனம் இல்லொை சொப்ளின் ரசட்னடகனளப் ொர்ப் து.. ப ொறுன யொ சொப்பிடு.

அந்ைச் சிரிப் ொல் அவர்களின் னங்களும் லரும். குபீர் சிரிப்ன வேனவக்கும் டங்கள்.. டொ ர்ர ன் ஆகிப்ர ொன நொம் பஜன்டில்ர ன் ஆகிவிடுரவொம். எங்ரக. ல ச யங்களில் 'அது அநொவசியம்’ எனத் பைரியும். ரகொ ப் டு வனனத்ைொன் அழிக்கும்’ என்று பசொன்னவர் அரிஸ்ட்டொட்டில். சிரிப்பு.. தினமும் சில நிமிடங்கள் அவற்னற ேசியுங்கள்.. எந்ை அளவில். ஆனொல். பசயனல அப் டிரய ைடொலடியொக நிறுத்ைவும். ைனசகனளத் ைளர்வு ஆக்கும். ஆனொல். அவற்றில் ைே ொன வனலைளங்கனள புக் ொர்க் பசய்து னவத்துக்பகொண்டு. வீரடொ எதுவொக இருந்ைொலும் அது உங்களுக்குச் பசொர்க்க ொகத் பைரியும்! ககாபத்டைத் திடைதிருப்புவது எப்படி? வள்ளுவர் பசொல்லிச் பசன்றதுர ொல. எப் டி. ஃப்ளொஷ்ர க்கில் ர ொய் எத்ைனன பகொஞ்சல். 'ரகொ ப் டுகிரறொம்’ எனத் பைரிந்ை அந்ைக் கைத்தில் பசொல்லவந்ை வொர்த்னைனய. அனு வித்துச் சிரித்ைொல்ைொன் பைொற்றொரநொய்கனள முடிந்ைவனே ைள்ளிப்ர ொடலொம். அடிக்கடி ரைனவயற்று வரும் ரகொ த்துக்குப் பின்னணியொக ன அழுத்ைம் கொேை ொக இருக்கலொம். ேத்ைக் பகொதிப்ன க் குனறக்கும். ரகொ ம் வளர்க்கும் அட்ரீனலின் ஹொர்ர ொன் கட்டுப் டும். எங்ஙனம். 'நனகயும் உவனகயும் சிேச்ரசைம் பசய்யும்’. னறக்கப் டும் ரகொ ம்.. ைந்ைவர் அவர் என் னைச் சில விநொடிகள் ஓட்டிப் ொர்த்து. கொைல். னடப் ொற்றல். ேத்ை ஓட்டத்னைச் சீேொக்கும். ஞொ க சக்தி. எனப் ல வடிவங்கனள எடுக்கும்! . ைவிர்க்கவும் பசய்யலொம்..ஒன்னறப் ொர்த்து. ர ொன்ற மூனளயின் பசயல்திறனனக் கூர் ஆக்கும்... ரகொ ம் உண்டொகும் ைருைங்களின்ர ொது மூச்னச நன்கு உள்ளிழுத்து விடவும்.. ர ொன்றனவ இனையத்தில் ஏக ொகக் பகொட்டிக்கிடக்கின்றன. அலுவலகர ொ. அனவ குழந்னைகனள உங்களுடன் பநருக்க ொக்குவதுடன். எப்ர ொது. துடிப் ொக இருத்ைல். பிேொை வொயு ஓட்டத்னை அதிகரிக்க பசய்யும். அைன்பிறகு ொருங்கள். ப ொறொன . குட்டிக் கனைகள். உங்கள் வீட்டுச் பசல்லக் குழந்னைகனளச் சிரிக்கனவக்க முயற்சி பசய்யுங்கள். நயவஞ்சகம். ேசித்து... கொல ஓட்டத்தில் றந்துர ொகொ ல். 'யொனன யொனன’ என முதுகில் அம் ொரி சவொரி பசய்வது முைல். வலி நீக்கும். ரகொ ப் டொ ல். முகக்ரகொைனல. முகத்தில் ரசட்னட ரியொக்ஷன்கனளக் பகொடுப் து வனே பசய்து அவர்கனளச் சிரிக்க னவயுங்கள். னறக்கக் கூடொது.. வீடிரயொக்கள். பநருக்க ொனவர் நம்மீது பைொடர்ந்து ரகொ ம் ொேொட்டிக்பகொண்ரட இருந்ைொல். என அலகுகள் பைரியொ ல் கொட்டப் டும் ரகொ ம். அவர் உைவினய நொடவும்! ரகொ த்னைத் பைொனலக்க ரவண்டுர ைவிே. சில நிமிட இனடபவளிக்குப் பிறகு. ஓேத்தில் உட்கொர்ந்து விஸ்வரூ ம் எடுத்து. சிந்தியுங்கள். 'அது அவசிய ொ?’ என ரயொசிக்கவும். இையத்னையும் நுனேயீேனலயும் நல்வழியில் தூண்டும். ஜிவ்வுனு வரும் சினத்னைத் ைடுப் து எப் டி? 'பகொஞ்சர பகொஞ்சம் சரியொன ரகொ ம் ைவறு அல்ல. னநல ருத்துவர் உைவியும்கூட அவசியப் டலொம்.. கரிசனம். ரநொய் எதிர்ப் ொற்றனல உயர்த்தும். யொரிடம்.

நுகரயீரலில் இருந்து மூச்சுக் காற்கற எழுப்பி. அதனால்தான் 30 வருடங்கள் கழிந்தும் 'காற்றில் எந்தன் கீதம். 13 வயகதத் தாண்டும்போது. 'டார்லிங் டம்ேக்கு.’ என ாதகம் த ய்துவந்த ோடலாக... கழுத்தில் நிகலதகாண்டு ேல். அக்ககறகயக் காட்ட.’ என உச் ஸ்தாயில் உற் ாகமாக தவளிப்ேடுகிறது. தேண்களுக்கு. . ஆண்களுக்கு ஆண் ஹார்பமான் ஆதிக்கம் ததாடங்கி குட்டி மீக துளிர்க்கும்போது. விரிவகடந்து. மூக்கு. அடுத்த சில மாதங்களில் 'அம்மா’ என்ற வார்த்கதயில் ததாடங்கி. காதகலச் த ால்லி தெகிழ்த்த.. அன்கே தவளிப்ேடுத்த. இறுதிமூச்சின் முனகல் வகர எழுப்பும் குரல்வகை என்கிற ஒலி ஊடகம். குரல் உகடயத் ததாடங்கி வலுப்தேறும். அன்னம் போன்றவற்றில் மூகையின் திட்டமிட்ட உத்தரவின்ேடி சீரான அக கவப் தேறும்போது.நலம் 360’ .’ என எஸ். ொக்கு.. இந்தக் குரல்ொண்கள் வைரவும் விரியவும் முயற்சிப்ேது இல்கல. மனித உடலின் ஒரு மகத்துவ அகமப்பு.17 மருத்துவர் கு. 12-13 வயது வகரக்கும் மட்டுபம ஆணுக்கும் தேண்ணுக்கும் குரல் கிட்டத்தட்ட ஒபரமாதிரி இருக்கும்.. அது தேண் குரல் என்ேதுதான். மனிதனுக்கு மட்டும் கிகடத்திருக்கும் இயற்கக வரம்.ஜானகி ோடினால்.சிவராமன் பிறந்த கணத்தில் அழுககயுடன் ஆரம்பிக்கும் மனிதனின் பேச்சு. அந்த மழகல தமாழியின் அத்தகன வசீகரத்துக்கும் காரணம். உதடு. அது 'பியூேர் போனியா’ எனும் பகாைாறு என்கிறது ெவீன மருத்துவம். ஆண் 17-18 வயகத எட்டிய பிறகும் தகாஞ் ம் தேண்கம கலந்த குரலில் பேசினால்.. 'குழலினிது யாழினிது என்ேதம் மக்கள் மழகலச்த ால் பகைா தவர்’ என்கிறது வள்ளுவம். அது ' ங்கீத ஜாதி முல்கல.. என அகனத்துக்குமான தமாழிகயப் பிர விக்கும் குரல்வகை. 'ஆடம்ஸ் ஆப்பிள்’ ததாண்கடயில் ததரியும். அப்போதுதான் ஆணின் குரல்ொண்கள் நீைம் அகடந்து. குரல்ொண்ககை இழுக்கும் அறுகவசிகிச்க யுடன்.. நுகரயீரலில் இருந்து தவளிப்ேடும் காற்று. ததாடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் ஸ்பீச் ததரபியும் எடுத்துக்தகாண்டால் ஆண்குரல் வந்துவிடும். முந்கதய சிலாகிப்பு அச்சுஅ லாக அப்ேடிபய ததாற்றிக் தகாள்கிறது. குரல்ொண்கள் ஒன்பறாடு ஒன்று இகணவதால் ஏற்ேடும் அதிர்வுதான் குரல்.

. ததாண்கடத் ததாற்றுகள் குரல்வகைகயப் ோதித்து. ஊர் வருவதற்குள் ெமக்கு பொய் வரும். 'Licks the joint. மிைகுத்தூள். குரலிலும் பிரத்பயக அகடயாைங்கள் இருக்கின்றன. 'அண்ணாக்குத் தூறு’ எனச் த ால்லப்ேடும் டான்சில் வீக்கத்துக்கு. கூடபவ ோலில் மஞ் ள்.’ எனச் த ால்லி முடிக்கும் முன்பே. ஆரம்ேகட்ட டான்சில் வீக்கத்கத அடிபயாடு விரட்டலாம். ெண்ேருக்கு அகடயாைம் ததரியவில்கல. தான்றிக்காய் ப ர்த்த திரிேலா தோடி போட்ட தவந்நீரில் வாய் தகாப்ேளித்து இதற்குப் ேரிகாரம் பதடலாம். தவட்டி எறிஞ்சிட்டாப் போச்சு’ என்ற மபனாோவம் இப்போது தகாஞ் ம் மாறிவருவது ஆறுதலான விஷயம். விேத்து ஒன்றில் மூகையில் அடிேட்ட ெண்ேர் ஒருவகரப் ோர்க்க வந்த அவரது அம்மாகவ. சிறந்த குரல்வகைக் காப்ோன். வலி உண்டாகும். பதனில் குகழத்து. ததாண்கட. அவர் 'வாழ்பவ மாயம்’ கமல்போல வழிதயல்லாம் இருமிக்தகாண்பட வந்தால்.. 'படய். தவள்கைப் . ெள்ளிரவில் ஐஸ்க்ரீம். க ேர் கிகரம் கிரிமினல்ககை அகடயாைம் காண உதவுகிறது! இந்தக் குரல்வகை தவளிக்காற்றுடன் தெருக்கமான ததாடர்பில் இருப்ேதால். டான்சில் வீக்கம் வந்தால். 'அதுக்தகன்ன. கன்னக் கதுப்புகளில் ஒட்டிக்தகாள்ளும் ாக்பலட் போன்றவற்கற தமன்று திரியும் குழந்கதகளுக்குத்தான் இந்தப் பிரச்கன தேரிதும் வருகின்றன. தெல்லிக்காய். 'அம்மா. இதயத்தின் வால்வுகளில் குடிபயறி அதன் த யல்திறகன அழிப்ேது எனப் ேல பிரச்கனகளுக்குக் காரணம் ஆகின்றன. இகணயத்தில் பிரேலமான TED பேச்சுத் ததாகுப்பில். ேனங்கற்கண்டு கலந்து சூடாகக் குடித்தால். அந்தக் கிருமிக்கூட்டம் தமதுவாக டான்சில் வீக்கம் (Tonsillitis).’ எனப் ேயணத்தில் அவருக்குப் ேக்கத்தில் அமரும்போது. அதமரிக்காவின் பிரேல ெரம்பியல் துகற பேராசிரியர் ராமச் ந்திரன் இதுகுறித்து ஆச் ர்யம் ததரிவித்திருக்கிறார். குரல்வகை அழற்சி மகறயும். தமாத்தத்தில் இந்த பொய் குத்தாட்டம் ததாடங்குவது குரல்வகையில்தான். 'காதல் ேரிசு’ கமல்போல டீ ன்ட்டா இருக்காபர. தவள்கைப் பூண்டுச் ாற்கற பதன் கலந்து ததாண்கடயில் ததரியும் வீக்கத்தில் தடவும் முகற சித்த மருத்துவத்தில் உண்டு. தமள்ை தமள்ை ரத்தத்தில் கலந்து. சிறுவயதிபலபய ததாண்கடயில் குடிபயறும் கிருமி ஸ்ட்தரப்படாகாக்கஸ் (Streptococcus). ஆனால் மூகைக்குள்.. பின்னர் மூட்டுவலிகய உண்டாக்கி. அதன் உட் கதகய வீங்ககவத்துவிடும். மககன ததாகலபேசியில் அகழத்து. மாகல வாய் தகாப்ேளித்து அல்லது கடுக்காய். மிகவும் வருந்திய அவரது அம்மா வீட்டுக்குச் த ன்று. ெம் பொய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் குகறயும்போது. ஆரம்ேத்திபலபய இந்தக் கிருமியின் அடாவடிகயக் குகறக்க. இந்த மருந்கத 3-4 சிட்டிகக தெய்யில் கலந்து தகாடுக்க. ததாற்றும் பொய்க்கூட்டம் சுளுவாக குரகல தொங்தகடுத்துவிடும். சித்த மருத்துவத்தில் இதற்குத் தீர்வாக கடற் ங்கக ேஸ்ேம் ஆக்கி மருந்தாகக் தகாடுப்ோர்கள். மிைககப் தோடித்து. குரகல அகடயாைம் காண்ேதும். த்தமாகப் பேசும்போது வலி கூடும். ககபரகககள்போல குரலின் பிரத்பயக வித்தியா ம்தான். kicks the brain’ என இந்த பொயின் ெகர்கவ ெவீன மருத்துவர்கள் கவிகதயாகபவ கூறுவார்கள்.. பதாற்றத்கத அகடயாைம் காண்ேதும் தவவ்பவறு துகற என மீேத்தில்தான் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். உணகவ விழுங்கும்போது.. இதுபோன்ற உதாரணங்களுக்குப் பிறகுதான்.? ஏன்மா நீ இன்னும் என்கனப் ோர்க்க வரகல’ எனக் கதறியிருக்கிறார் அந்த மகன். எங்கம்மா இருக்க.ஒவ்தவாருவரின் உள்ைங்கக பரகககளில் தனித்துவம் இருப்ேதுபோல். குரலுக்கான மூகைச் த யலகம் குறித்த புரிதல் மருத்துவ உலகுக்குத் ததரிய வந்தது. குழந்கதக்குக் கூடுதல் பதகவயான கால்சியம் த்கதயும் ப ர்த்துத் தந்து. டான்சில் வீக்கத்கதயும் வீழ்த்தும் இந்தச் ங்குேஸ்ேம். 'அட. கற்பூரவல்லிச் ாறும் பதனும் கலந்து சுர ம் த ய்து தகாடுக்கலாம். மிதமான தவந்நீரில் கலந்து தகாடுக்கலாம்.. தவந்நீரில் உப்புவிட்டு காகல. bites the heart.. அடினாய்டு வீக்கம் (Adenoiditis) என உண்டாக்கி.

கல்லூரிப் போட்டிகளில் மனசுக்குப் பிடித்தவளின் கவனத்கத ஈர்க்க. இந்தியாவில் மட்டும் அல்ல. அந்தச் ாற்கற மூன்று த ாட்டுகள் விழுங்கச் த ய்தால்கூட போதும்! ததாடர் அஜீரணம்.. 'ஆபராமபல.. அகர டீஸ்பூன் அைவு அதிமதுரத்கதத் பதனில் குகழத்துச் ாப்பிடலாம். ோடகருக்கும். அைவுக்கு அதிகமாகச் த்தம் போட்டாலும் குரல்ொண்களுக்கு ஆேத்துதான்..’ என்போர். பமலும். இகதத்தான் 'ஆடாததாகடயினால் ோடாத ொவும் ோடும்’ என. குழந்கதகளுக்கு விஷயத்கதப் புரியகவத்து தமதுவாகத் தடவ பவண்டும். அல்லது அகர டம்ைர் ோலில் கலந்து காய்ச்சியும் குடிக்கலாம்.’ என ஏட்டிக்குப் போட்டியாக மூச்க ப் பிடித்துக் கத்திவிட்டு மறுொள். அந்தக் கட்டிகள் காணாமல்போய்விடும். '2020-ம் ஆண்டு ஏற்ேடும் 10 மில்லியன் மரணங்களில் 1. இந்த இரண்டுக்கும் எளிய மருந்து அதிமதுரம்.5 மில்லியன் மரணங்களுக்கு.. குரகல முகறயற்றுப் ேயன்ேடுத்தினாலும். 'மாப்ை. இவர்ககைப் போன்ற அத்தகன பேருக்கும் முதல் மருந்து. இகரப்கேயின் அமிலத்கத எதுக்களித்து பமபல அனுப்பும் நிகலயிபலா அல்லது உணவுக்குழாயும் இகரப்கேயும் ந்திக்கும் இடத்தின் வால்வு சீராக இல்லாமல்போய் அதனால் அமிலத் தாக்குதல் உண்டாவதாபலா.. அந்த அமிலம் உண்டாக்கும் வறட்டு இருமலுக்கும். மாதத்தில் இரண்டு ொட்கள் தமௌன விரதம் இருந்தாபல. ொட்டு மருந்துக்ககடயில் கிகடக்கும் அதிமதுரம் ஒவ்தவாரு வீட்டு அஞ் கறப்தேட்டியிலும் இருக்கபவண்டிய மருத்துவ உணவு.பூண்கட அகரத்து. ொடு முழுக்க சிகதரட் தயாரிக்கும் ஐந்து அல்லது ஆறு கம்தேனிகளுக்கு திண்டுக்கல் பூட்டுபோட்டால். ஆனால். புககப் ேழக்கம் உண்டாக்கும் குரல்வகை புற்றுபொய் காரணமாக இருக்கும்’ என்கிறது. ஒரு விஷயத்கதத் ததரிந்துதகாள்ை பவண்டும்.. வீக்கம் தமள்ை தமள்ைக் ககரயும். அந்தக் காலத்தில் அக்கரகாரமும் அதிமதுரமும் ப ர்த்து சித்த மருத்துவர்கள் த ய்து தரும் கண்டவிழ்தம்.... ேதார்த்தகுண சிந்தாமணி ோடல் த ால்கிறது. 'புககப் ேழக்கம் தவிர்ப்போம்’ எனப் பிர ாரம் த ய்ய ேல பகாடிகள் த லவழிக்கும் அர ாங்கம். அதிமதுரம் வயிற்றுப்புண்கண ஆற்றும் ஆற்றல்தகாண்டது. இபதாடு. காத்துதான்டா வருது. மிகச் சிறந்த கக மருந்தும்கூட.. 100 பகாடிக்கும் அதிகமான மக்கள்ததாகக தகாண்ட இந்தியாவில். இதுபோன்ற ததாடர்ச்சியான கத்தல். அவர்களின் வாகயப் பிைந்து. குரல்ொண்களில் வீக்கம் குகறயும். சுத்தமான ேஞ்சில் இந்தப் பூண்டுத்பதகனத் ததாட்டு டான்சில் வீக்கத்தில் தமன்கமயாகத் தடவிவிட. பவகல முடிந்தபத! அகத ஏன் த ய்வது இல்கல ! .. பேச் ாைருக்கும் அந்தக் கட்டிகள் வர அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு. உரத்தக் குரலில் விஷயத்கதச் த ால்லபவண்டிய ஆசிரியருக்கும். முபகஷ§க்கு விசிலடித்த அந்த இகைஞர்கள் உணர பவண்டும். சீன மருத்துவத்திலும் ஜப்ோனிய கம்போ மருத்துவத்திலும் அதிமதுரம் மிகப் பிர த்தி. கூச் ல் குரல்ொண்களில் சிறுசிறு கட்டிககை உண்டாக்கிவிடும். கால்களுக்கு இகடயில் இறுக்கி.. என வன்முகறயில் இறங்கக் கூடாது. அந்தச் சூட்டுடன் துணிகயப் பிழிந்து. சுத்தமான பதகன பூண்டுச் ாறுடன் மஅைவு கலந்து கவத்துக்தகாள்ைவும். 95 தவிகிதக் குரல்வகைப் புற்று. 'இவர்தான் முபகஷ். புககப் ேழக்கத்தால் மட்டுபம வரும் என்ேகத. பல ாகச் சூடுகாட்டி. உலக சுகாதார நிறுவன அறிக்கக ஒன்று. அப்ேடிச் ரியாகாதேட் த்தில் ஆடாததாகட இகலயும் இரண்டு மிைகும் ப ர்த்து கஷாயம் த ய்து மூன்று ொட்கள். ஆனால் மிரண்டு நிற்கும் குழந்கதகய மிரட்டிப் பிடித்து. இந்த இடத்தில் எனக்கு ஒரு ந்பதகம். குரல் தகட்டுப்போகும் வாய்ப்புகள் இப்போது அதிகம். இல்கலதயனில். திடீதரனக் குரல் கம்மிப்போன ோடகர்களுக்கு 'கச்ப ரி மருந்தாக’ இருந்திருக்கிறது. இரண்டு பவகை ாப்பிட்டால். தமௌனம். வயிற்றில் அதிகப்ேடியான அமிலச் சுரப்கேயும் குகறக்கக்கூடியது... ஒரு துணியில் தடவி.!’ என சில காலம் முன்பு வகர திபயட்டரில் பதான்றும்போததல்லாம் இகைஞர்களிகடபய ஆரவாரத்கத அள்ளினார் புககப் புற்றுக்கு உயிகரவிட்ட முபகஷ்... பூண்டுச் ாறு எடுக்க பவண்டும்.

பகாழி முட்கடயில் இருந்து த ய்யப்ேடும் அண்டத் கதலம்.. அதிகமாக இனிப்பு .10 ஆயிரம் கமலுக்கு அப்ோல் இருந்து ததாகலபேசியில். திக்குவாகயத் தூண்டும் மன அழுத்தம் மற்றும் அதிகேட் ஆழ்மனப் ேரேரப்கேக் குகறக்க. ததாகலபேசியில்.நலம் பரவும்.ஆசிரியர் உற்றுபொக்கிக் கண்டறியபவண்டும். ேனங்கற்கண்டு. மிக அருகமயான ோடல் ககலகயக் கற்றுத் பதர்வதில் உள்ை ஆர்வம் வரபவற்கக் கூடியதுதான்.. சிலர் ோடுவார்கள். உகரயாடலின்போது அடுத்தடுத்த த ாற்களுக்காக மூகை எடுத்துக்தகாள்ளும் கமக்பரா த கண்டு ெரம்பியல் பெரத் தவறுதலும்தான் காரணங்கள் என்கிறது மருத்துவம். பேச்சுப் ேயிற்சியும் மிக அவசியம். இயற்கக ெமக்கு அளித்த மிக அற்புதமான குரகல.. திக்கு! 'திக்குவாயால் அவதிப்ேடும் இந்தியர்கள் 10 மில்லியன்’ என்கிறது ஒரு புள்ளிவிவரம். ேல மயங்களில் தகடயில்லாமல் ோடபவ முடிகிற இவர்கைால். திக். பிராணாயாமப் ேயிற்சி மிக அவசியம். 'அம்மா’ என அகழத்த மாத்திரத்திபலபய.. சிலர் ோடகலக் பகட்டு ரசிப்ோர்கள்! இதில் ெம் குழந்கத எந்தப் பிரிவு என்ேகதத்தான் தேற்பறார் .. ஆனால். உருட்டி. பெர்முகத் பதர்வில். சிலர் ோடல் எழுதுவார்கள்..காரம் எடுத்துக்தகாள்ை பவண்டாம். ஐஸ்க்ரீகமத் தவிர்ப்ேது ெலம். வ ம்புத் துண்கடச் சுட்ட கரி போன்றகவ. தேட்ரூபம இல்லாத சிகறக்குத்தான் அனுப்ே பவண்டும். 'ோடிபய மூணு தேட்ரூம் ஃப்ைாட் வாங்கிடணும்’ எனக் கணக்குப் போடும் தேற்பறாகர. ேளு தூக்கும் வீரராக விருப்ேம் உள்ை குழந்கதகய மிரட்டி. ப தாரம் இல்லாமல் ோதுகாப்ேது மிகவும் முக்கியம்! .. ோட்டு வாத்தியாரிடம் அனுப்பி. மிைகு. ோல் கூட்டணி. குளிர்காலத்திலும் குரகலப் ோதுகாக்கும்! திக். அந்த ஒன்ேது அறிவுகளும் அகனவருக்கும் இருக்காது. ளி பிடிச்சுருக்கா? குரங்கு குல்லா போட்டுட்டு தவளிபய போக பவண்டியதுதாபன தங்கம்!’ என அன்பும் ஆதரவுமாக அம்மா அடுக்கடுக்காகக் பகள்விககைக் பகட்கச் த ய்யும் அைவுக்கு.. சிங்கர் சிக்கல்! தத்தமது த ல்லக் குழந்கதககை சூப்ேர் ோடகர் ஆக்கபவண்டும் எனப் தேற்பறார்கள் மீேமாக முண்டியடிக்கிறார்கள். 'ஏம்ப்ோ குரல் ஒரு மாதிரி இருக்கு? ரியாத் தூங்ககலயா? ேனி அதிகமா. ததாடர் பயாகப் ேயிற்சியும். 80 தவிகிதம் ஆண்களுக்கு மட்டும் வரும் இந்தத் திக்குவாய் பிரச்கனக்கு ஆழ்மன அச் மும். சித்த மருத்துவம் திக்குவாய் தீர்வுக்குப் ேரிந்துகரக்கும் எளிய மருந்துகள்! . குழந்கதகளுக்கு இருக்கும் ஒன்ேது வகக அறிவுகளில் ோடல் அறிவும் ஒன்று. பகாேமான மயங்களில் திக்கித் திக்கித்தான் பே முடிகிறது. அகத எப்ேடிப் ேராமரிப்ேது? எப்போதும் ததாண்கடகய ஈரமாக கவத்திருங்கள்.. இயல்பிபலபய இனிய குரல்வைம் தேற்றிருப்போர்..

கரும்பு பேல்லம். என்ன. அலுேவலா ேணிகவ ா குதிளர/நளட/ஓட்டம்/ளசக்கிள் மூலம் பசன்று பசய்வதாம். இப்வபாது பதருவுக்கு மூன்று டயாபட்டிக் கிளினிக் ஆரம்பிக்கக் காரை ாக இருக்கிைது. ஆனால். ோய்க்குப்வபான ாத்திரத்தில் ரத்தத்தில் கலக்கும்படி தயார் நிளலயில் இருக்கின்ைன..என். இன்ளைக்கு பநய்க் குளியல் வபாட்டு ேரும் ள சூர்பாகு ேளர உலகின் இனிப்பு அேதாரங்கள் ஏராைம். அப்பம். பகாலம்பஸ் தன் கடல் பயைத்தில் கனாரி தீவுப் பக்கம் ஓய்வுக்கு ஒதுங்க. பகாஞ்சம் காதலுடன் பகாலம்பஸுக்கு கரும்ளபக் பகாடுக்கும் ேளர சர்க்களர பற்றிய அறிமுகம் ஐவராப்பியருக்கு அவ்ேைோகத் பதரியாது என்கிைது ேரலாறு. சீனர்களும் ந க்குப் வபாட்டியாக சர்க்களர வியாதி ஒலிம்பிக்கில் ஓடிக்பகாண்டிருக்கிைார்கள். இலுப்ளபப் பூ என நாம் பன்பனடுங்கால ாக சாப்பிட்டு ேந்த சர்க்களரதான். 'எத்தளன உடற்பயிற்சிகள் பசய்தாலும். நாட்டுக் கரும்பு பேல்ல ாக இருந்தேளர. எவ்ேைவு வயாகா பசய்தாலும். ரபு அணுவிவலவய அதற்கான டிளசன் இருக்கிைது’ என ஆராய்ச்சி அணுகுண்டுகளை வீசுகிைார்கள். பளன பேல்லம். ஆளை பபண்ணும் பபண்ளை ஆணும் ேசீகரிப்பதுவபால.. ற்ை உலக நாடுகள் வதளனத் தாண்டி வேறு எந்த இனிப்ளபயும் பார்த்திராத ச யத்தில். அந்த இருதரப்பினளரயும் ஈர்த்தபடிவய இருப்பது இனிப்பு! அன்ளைய அளட. படங்கள்: க. சர்க்களர வியாதி எனும் அசுரன் பதாற்றிக்பகாள்ை காதலன்/காதலிவபால சிலாகிக்களேத்த இனிப்புகள். வசான்பப்டி. வ ாதகம் வபான்ைேற்றில் இருந்து. கரும்பில் இருந்து இனிப்ளபக் காய்ச்சி உருட்டும் வித்ளதளயக் கற்றுக்பகாண்ட தருைத்தில்தான். இனிப்பு எரியா ல் ேைர்கிைது.சிவராமன். இந்தியர்களுக்கு சர்க்களர வநாய் ேந்வத தீரும்.எம். ேருங்காலத்தில் 'இனிப்பு பதாவடல்’ என்றும் பள்ளிகளில் பசால்லித் தரப்வபாகிவைாம்! . ள சூர்பாகு ஆகியளே காரைங்கள் கிளடயாது. இப்வபாது உட்கார்ந்த இடத்தில் கூகுைாண்டேர் துளையுடன் முடித்துக்பகாள்ேதால்.நலம் 360’ . 'இயல்ேது கரவேல்’ பாடலுடன். ரபணுரீதியாக சர்க்களர வியாதியில் உலகில் நாம் முதல் இடம் பிடிப்பதற்கு. சாப்பிட்ட இனிப்பு எரிந்தது.ஐ கட்டிக் கஷ்டப்பட்டு ோழ வேண்டியிருந்திருக்காது.பாலாஜி ஆப்பிள் ஒருவேளை கசப்பான ஒரு கனியாக இருந்திருந்தால். அப்வபாபதல்லாம் இனிப்பு பளன பேல்ல ாக. இப்படி நாம் ஈ. அந்தத் தீவின் கேர்னர் அம் ா. புத்தபிக்குகள் மூலம் இந்தியாவில் இருந்து சீனாவுக்கு கரும்பு பயணித்ததில். இப்வபாது நடுநிசி நாய் வபால எரிச்சல் மிரட்டல் பகாடுக்கின்ைன. விளைவு. அப்வபாது இனிப்பு சாப்பிட்டவதாடு. கூடவே 200-க்கும் வ ற்பட்ட நல்ல பல கனி ங்களும் பநாதிகளும் கிளடத்து ேந்தன.ஏ-க்களை நம் மூதாளதயர்கள் விளதக்கத் பதாடங்கினார்கள். ஆதாமின் வபச்ளச ஏோள் வகட்டிருக்கக்கூடும்.18 மருத்துவர் கு. சர்க்களர வநாய்க்கான டி. அதுவும். உடம்பு அதளனப் பிரித்து எடுத்துப் பயன்படுத்தியதில் பாதகம் இல்லா ல். இப்வபாது வேறு எந்தச் சத்தும் இல்லாத பேள்ளைச் சர்க்களரயில் இருக்கும் பேறும் குளுக்வகாஸ் ாலிக்யூல்கள்.

பாரம்பரியப் புரிதலின்படி இனிப்பு. வலசில் உளடந்திடாத கட்டுப்பட்ட சர்க்களரயாக எடுப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம். பிரிய ானேர்கள் மீது உங்களுக்கு அக்களை உண்டுதாவன! . மில்க் ஸ்வீட்களை ோங்கி கிவலாகைக்கான கவலாரிகளை உடம்பில் வசர்த்துக்பகாள்ை வேண்டு ா? உடலுக்கும் னதுக்கும் சுற்றுப்புைத்துக்கும் எந்தப் பாதிப்பும் அளிக்காத ஸ்பபஷல் சிறுதானிய இனிப்பு பரசிப்பி. என்ன. நம் குழந்ளதகளின் நாவில் படும்படி ேைர்க்கலாம். இந்தத் தீபாேளி முதவல அப்படி ஒரு முயற்சிளய ஆரம்பித்தால் என்ன? நூற்றுக்கைக்கில் ரூபாய்களைச் பசலேழித்து பநய். உடலின் ேைர்சிளத ாற்ைங்களுக்கு அேசிய ான இனிப்ளப வநரடியாக எடுக்கா ல் கூட்டுச் சர்க்களரயாக. உங்கள் அக்களையும் புலப்படும். ளகப்பக்குேம் காட்டிய என் அம் ாவும் சித்தியும்!).2. அேர்களின் ஆயுளும் அதிகரிக்கும். உடளலயும் திசுக்களையும் ேைர்க்கும் சுளே. ஆர்கானிக் முளையில் விளைவிக்கப்பட்ட நாட்டு பேல்லம். ாதுளை வபான்ை பழங்களை அனுதினம் சாப்பிட வேண்டும். நம் பாரம்பரிய இனிப்புகைான பளன பேல்லம். அளனத்து ேயதினருவ முடிந்தேளர அளத இயற்ளகயாகக் கனிகளில் இருந்து எடுப்பதுதான் இப்வபாளதக்குப் புத்திசாலித்தனம்.. அதுவும் ஒட்டு ாம்பழம் வபான்ை மிக இனிப்பான பழங்களைத் தவிர்த்து. ஆனால். ஆனால். உைவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் பகாடுப்பது சம்பிரதாய சந்வதாஷம் பகாடுக்கலாம். இங்வக உங்களுக்காக! (ரரசிப்பி உபயம்: 'ஏன் பஸ் எல்லாம் நிறுத்துைாங்க? அப்வபா நா ஊருக்குப் வபாக முடியாதா?’ என விசாரித்து சிக்கிக்பகாண்ட வகப்பில்.. சில ணித் துளிகளைச் பசலேழித்து சிறுதானிய இனிப்புகளைச் பசய்து பிரிய ானேர்களுக்குக் பகாடுத்தால். ஸ்வீட் ஸ்டால் கியூவில் நின்று அட்ளடப் பபட்டியில் அேசரகதியில் அள்ளி அடுக்கப்படும் ஸ்வீட்களை.000 ேருடங்களில் நம் ரபணுக்கள் படிப்படியாக இனிப்ளப ஜீரணிக்கும் ேலிள ளய இழந்துேருகின்ைன. வதன் ஆகிய இனிப்புகளை ட்டுவ . பப்பாளி. இயற்ளகயான முளையில் விளைவிக்கப்பட்ட பகாய்யா.

உடலில் கிளைசிமிக் இண்படக்ஸ் (சர்க்களர வசரும் வேகம்) எவ்ேைவு முக்கியவ ா.. 'ஆர்கானிக் பேல்லம்தாவன. பழவசா புதுவசா. நீைோக்கில் இரண்டாகக் கீறி. இனிப்பு உண்டு கிழும் உங்கள் குழந்ளதளயப் பார்த்து இன்முகம் காட்டுங்கள். கனிவில். அைவு இல்லா ல் சாப்பிடலாம்’ என்ை எண்ைம் தப்பு. இன்சுலின் வபாடுவைன். என் ஜன்னல் பேளிவய நிற்கும் குருவிக்வகா ோனம் பதரியும்!’ என்ை ேண்ைதாசனின் கவிேரிகளை ோசிக்ளகயிலும் சுரக்கிைது. சிறிது பழுத்த வநந்திரங்காய்களை வதால் நீக்கி.. உங்கள் குழந்ளதக்குத் தரும் உச்சி முத்தத்தில் சுரக்கிைது. சிறுதானிய இனிப்பு. 'அ முதல் ஃ’ ேளர எனக்குத் பதரியும். அதிகம் பழுத்துக் கனியா ல்..நலம் பரவும். .. 'பராம்ப ஸாரி. கரிசனத்தில் பநகிழ்ளகயில் சுரக்கிைது. நநந்திரங்காய் உப்நபரி: நாகர்வகாவில் நண்பர்கள் ோர விடுமுளைக்கு ஊருக்குச் பசன்று திரும்பும்வபாது. கரம்பற்றி அழுத்துளகயில் சுரக்கிைது. சர்க்களர நண்பர்கள் கைத்தில் குதித்துவிடாதீர்கள். 'நான் டயாபட்டிக்.. இனிப்பில் சுரக்கும் எண்டார்ஃபின்கள்தாம் காதலில் சுரக்கின்ைது. பேல்லத்தில் பசய்த திளன அதிரசமும் வதன் பநல்லியும் சாப்பிடலா ா?’ எனக் வகட்டால். அவத அைவுக்கு கிளைசிமிக் வலாடும் (சர்க்களர அைவு) முக்கியம்... அளனத்து இனிப்புகளுவ அைவோடுதான் உடம்பில் வசர வேண்டும். ோங்கிேரும் உப்வபரிக்கு நாக்ளகப் பதாங்கப்வபாட்டுக் காத்திருப்வபாம்.பின் குறிப்பு: 'அட... உடளல ேைர்க்கும் அந்த உப்வபரிக்கு ஊட்டம் தருேது வநந்திரம்பழம். உங்களுக்கு இனிப்பு வேண்டாம்’ என்பவத என் பதில்.... இனிப்ளப நாம் இப்படியும் பபைலாவ ! . ஒரு கட்டு கட்டலாம்!’ என.

அவதாடு ஒரு வடபிள் ஸ்பூன் அரிசி ாவு வசர்த்துப் பிளசந்துபகாள்ளுங்கள். சாத்தூர் பகுதிகளில் பிரபலம் இந்தக் கருப்பட்டி மிட்டாய். சுக்குப்பபாடி வசர்த்துக் கிைறினால். பநய் வசர்த்து உருண்ளடகைாகப் பிடித்தால். வனாகரம் தயார். அதில் பிழிந்த ாளே ஊைவிட்டு எடுத்தால். திளன ாவு ஒரு கப் எடுத்துக்பகாண்டு. உலர் பழ உருண்ளட: இது அடுப்புக்குப் வபாகாத ஓர் இனிப்பு. முந்திரி இேற்ளை மிக்ஸியில் சிறிது பபாடித்துக்பகாண்டு. ஒவ்வோர் உருண்ளடயும் உடம்புக்கு அத்தளன உறுதி. அவதாடு ஏலப்பபாடி. இந்த லட்ளட உைவுக்கு முன் ஒன்று என ருந்துவபால பகாடுங்கள். எண்பையில் பபாரித்துக்பகாள்ளுங்கள். அளதக் பகட்டியான பாகாகக் காய்ச்சிக் பகாள்ைவும்.அேற்ளைக் பகாஞ்சம் பரு னான துண்டுகைாக்கி. கறுப்புத் திராட்ளச. பிஸ்தா. அந்தப் பாகில் ஏலக்காய்த் தூள். உப்வபரி னதில் ப்பு ஏற்றும் ஊட்ட உைவு. திட ாக ேைர்ேது உறுதி! கருப்பட்டி மிட்டாய்: விருதுநகர். கருப்பட்டி மிட்டாய் மினுங்கும்! . எக்கச்சக்க விளலயில் கிளடக்கும் இம்வபார்டட் சாக்வலட்டின் சுளேளயயும் மிஞ்சும் இந்த கிரிஸ்பி லட்டு. எளட குளைோன குழந்ளதகள் தினம் ாளலயில் பகாறிக்க மிகச் சிைந்த சிற்றுண்டி! வனாகரம்: குற்ைாலத்தில் குளித்து முடித்து அடித்துப்பிடித்து வபருந்தில் ஏறி ேரும்வபாது. அதில் பகட்டியான பேல்லப்பாகு. அந்தப் பூரிளய மிக்ஸியில் பபாடித்து. அதுவும் வகழ்ேரகில்! வகழ்ேரகு ாளே பூரிக்குப் பிளசேதுவபால் துளி உப்புநீர் விட்டு பத ாகப் பிளசந்து. ேறுத்த முந்திரி கலந்து பகட்டியான பேல்லப் பாகு. வகழ்ேரகு கிரிஸ்பி லட்டு பரடி. சப்புக்பகாட்டிச் சாப்பிட்ட வனாகரத்தின் சுளே இப்வபாதும் நிளனவில் இனிக்கிைது. அந்த ாளே ஜாங்கிரிக்குப் பிழிேதுவபால பிழிந்துளேக்கவும். சுக்குப்பபாடி கலந்து அதில் பபாரித்த ாளேச் வசர்த்து நன்கு கிைறினால். சிறிது உப்பு வசர்த்து பகட்டியாகப் பிளசந்து கரண்டியில் வதய்த்துப் பபாரித்து எடுத்துக்பகாள்ைவேண்டும். அேற்வைாடு சிறிது வதன் கலந்து உருண்ளடகைாகப் பிடியுங்கள். ஆறியதும் சுளேக்கலாம்! வகழ்ேரகு கிரிஸ்பி லட்டு: கரகர ப ாறுப ாறு கிரிஸ்பி மிட்டாய்கள் களடயில்தான் கிளடக்கு ா என்ன? வீட்டிவலவய அப்படிபயாரு கிரிஸ்பியான பண்டம் பசய்ய முடியும். பபாடியாக நறுக்கிய பாதாம். குழந்ளதகள் உயர ாக. விளதளய நீக்கிவிட்டு பபாடியாக நறுக்கிய வபரீச்ளசப் பழம். எண்பையில் பூரிகைாகச் பபாரித்து எடுத்துக்பகாள்ைவும். உப்வபரி பரடி. கருப்பட்டிளயப் பபாடித்து இைம்பாகாகக் காய்ச்சி. பதன்காசி வபருந்து நிளலயத்தில் ஜன்னலுக்கு பேளிவய தளல நீட்டி ோங்கி. பபாடித்த ஆர்கானிக் பேல்லம் அளர கப் எடுத்து. உளுந்ளத ஊைளேத்து இட்லி ாவுக்கு அளரப்பதுவபால் ளநஸாக அளரத்து ாோக்கி. பழம் பிடிக்கா ல் அடம்பிடிக்கும் அல்ட்ரா ாடர்ன் குழந்ளதகளுக்கு.

ேறுத்த நிலக்கடளலளய நன்கு உளடத்து. ஒவ்போரு துணுக்கும் அம்புட்டு ஆவராக்கியம். அேர்களைப் புஷ்டியாக்கும் ோய்ப்பும் அதிகம்! . பேல்லமும் ாவும் நன்கு கலந்ததும் ஒரு ஸ்பூன் பபாடித்த ஏலக்காய். உங்கள் குழந்ளதக்கு நீங்கள் இந்தத் தீபாேளியில் புது பண்டத்ளத அறிமுகப்படுத்துங்கள். இனிப்புகளில் கடளலமிட்டாய்க்கு எப்வபாதும் நம்பர் ஒன் ரியாளத உண்டு. புட்டமுது இனிப்புச் சுளேயால் குழந்ளதகளை ஈர்ப்பவதாடு. ேறுத்த முந்திரி வசர்த்துக் கிைறி இைக்கினால். அவ்ேைவு ஊட்டம் தரும் உைவு அது. இது பல நாள் பகடாது. அளர கப் பபாடித்த பேல்லத்ளத அவதாடு வசர்த்து ேறுக்க வேண்டும்.. கருப்பட்டிப் பாகில் கலந்து. அம்புட்டு ருசி! புட்டமுது: திருச்பசந்தூர் முருகன் வகாயிலின் பிரசாதம் இதுதான். குறிஞ்சி நிலக் கடவுள் முருகனின் உைளே இப்வபாது திளன அரிசியில் பசய்கிைார்கைா அல்லது வீரிய ஒட்டுரக அரிசியில் பசய்கிைார்கைா எனத் பதரியவில்ளல. ந க்குப் பழக்க ான கடளலமிட்டாய்தான் 'கருப்பட்டி பர்ஃபி’ என ரீவ க் அேதாரம் எடுத்திருக்கிைது. பதாட்டால் ளக சுடும் பக்குேம் ேந்தவுடன். ஒரு தட்டில்விட்டு பர்ஃபியாக பேட்டி ளேத்துக்பகாண்டால். சுளேயான புட்டமுது தயார். ஒரு கப் திளன ாளே ோைலியில் ைம் ேரும் ேளர ேறுக்க வேண்டும். நாம் திளன அரிசியிவலவய பசய்யலாம்.கருப்பட்டி கடளல பர்ஃபி: Palm nut burfi என ஓர் அழகான வபக்கிங்கில். பகாஞ்சம் பநய்.. கருப்பட்டி கடளல பர்ஃபி தயார்.

வயசான தாத்தாவுக்குக் கடுக்காய் பிஞ்சு சூரணம். நாம் ஆஸ் த்திரி டிககள அதிகம் மிதிக்க சவண்டியிருக்காது. அது க ம். சீம் ாலுக்கு முன்னதாகச் சிலிர்ப்ச ாடு பசாட்டு மருந்கதச் சுகவக்ககவக்க அக்ககற காட்டிய நாம். நலம் மட்டுசம பகாடுக்கும் உணகவயும் மருந்கதயும் தயாரிக்க. சாம் ார் ப ாடி. அகவாழ்வின் அறிதலிசலா அந்த ஒளகவயார் பகாழுக்கட்கை சங்கதி இன்கறக்கும் நம் தமிழ்ப் ப ண்களால் ப ர்முைாஸ் டிகரயாங்கிள்ச ால. சூப்பில் ச ாடும் சங்கதி. ஆண்களுக்கு நாட்டுக்சகாழிக் குழம்பு. அப் டியான ப ாடிககள சாதத்தில் பிகசந்தும்.நலம் 360’ . என வாழ்வின் அகனத்து டிநிகலகளுக்கும் சிறப்பு உணகவத் தந்து. இனி என்ன கலஃப்ஸ்கைகல மாத்தி.. ப ண்களுக்கு மட்டுசம பிரத்சயகமாக.. அடிக்கடி 108ஐ சதைாமல் இருக்கலாசம! ககப் க்குவ உணவின் நலகன 'க ’ க்குவ துரித உணவுகள் தூரமாக நகர்த்திவிட்ைன. கஷாயமாகவும் சதகவப் டும் சமயம் சாப்பிடும் மரபு.. எள் துகவயல். சில அத்தியாவசியப் ப ாடிகள் வீட்டில் இருந்தால். சதநீரில் கலந்தும். இட்லி மிளகாய்ப் ப ாடி ச ால. நம்மிகைசய பநடுங்காலம் இருந்து வந்திருக்கிறது. அது என்ன வால்மிளகு?’ என பமயிலில் தகவல் சகட்கிறது.. வாழ்கவ பதளிவான நலப் புரிதலில் நகர்த்திவந்த இனக் குழு நாம். 'உணசவ மருந்தாக. ... 'ஐச ான் ஆப்ஸில்’ இகவ ற்றிய விவரகணகள் இல்லாததால். சதகவயான அஞ்சகறப் ப ட்டிகய நாம் மறந்சதவிட்சைாம். ால் சுரக்க சுறாப்புட்டு சதாவ்ரி சலகியம்.. பூப்ப ய்திய பிள்களகளுக்கு உளுந்தங்களி.சிவராமன் கர்ப்பிணிக்கு மாதுளங்காய் ரசாயனம். அகத மீண்டும் மீட்டு எடுப்ச ாம்.. 'மிளகு பதரியும் சார். ககப்பிள்களக்கு உகரமருந்து. நலவாழ்வுப் புரிதலிசலா. ரசப் ப ாடி. இது பித்தம் கூட்டும்’ என நம் ாட்டி தந்த '104’ ஆசலாசகனககளப் பின் ற்றினாசல. ஆயுளில் கால் நூற்றாண்கை இப் டிசய கழிச்சுட்சைாம். இத்தகன ஆயிரம் ஆண்டுகள் மரச ாடு ஒட்டிவந்த நலவாழ்வுப் ழக்கத்கத ஏன் உதாசீனப் டுத்திசனாம்? 'இது சூடு.19 மருத்துவர் கு. மருந்சத உணவாக’ நலவாழ்வு வாழ்சவாம்.. இகளய தகலமுகற.. 'அை.. பிரசவித்த தாய்க்கு மருந்துப் ப ாடி. ால் கட்டினால் மல்லிககப் பூக்கட்டு. நம் சமூகத்தின் விசசஷங்களில் ஒன்று! பிறந்த கணத்தில். சுண்டுவார் ரசம். சசய்பநய்.. இது வாய்வு. ரகசியமாக ஒளகவயார் பகாழுக்கட்கை. அது குளிர்ச்சி.’ என அலுத்துக்பகாள்ள சவண்ைாம். ரகசியம் ாதுகாக்கப் டுவது. குறிஞ்சிக் குழம்பு.

மிளகு. தினசரி உணவில் மிளகு சசர்ப் து அவசியம். ப ரியவர்களுக்கு எனும்ச ாது க்குவத்தில் சின்ன மாற்றம். இகதக் ககப்பிடி சாதத்தில் பிகசந்துபகாடுக்கலாம். இகவ அகனத்கதயும் வீட்டிசலசய பசய்துபகாள்ளலாம். சீரகம். ஏலம்.ஜீரணத்துக்கு அஷ்ட சூரணம்! சாப்பிட்ை பின் புளித்த ஏப் ம். மீண்டும் சளி. திப்பிலி. அவர்களுக்குத்தான் இந்த அஷ்ை சூரணம். இனிய க்கவிகளவாக. பவந்தயம். நாளகைவில் சளி பவளிசயறி மூச்சிகரப்பு நிற்கும். கழிச்சகலயும் தடுக்கும் மருந்து சுண்ை வற்றல் ப ாடி... சீரகம். அதனுைன் சுக்கு. இகத தினமும் பகாஞ்சம் சசாற்றில் ச ாட்டுச் சாப்பிட்ைால். பவந்தயம் சசர்த்து பமாத்தமாக வறுத்து ப ாடி பசய்துபகாள்ளலாம். சலசான அமிலத்துைன் முந்கதய நாள் சாப்பிட்ை ரசவகையின் வாசம் பதாண்கை வகர எட்டிப் ார்த்துச் பசல்வது எனப் லருக்கும் அனு வங்கள் இருக்கும். மூல சநாயினால் முனகுவதும் குகறயும். சுடுசசாற்றில் பிகசந்து சாப்பிை வாயுக் சகாளாறு மட்டுப் டும். தூதுவகள. இருமல்.. கணினித் தகலமுகறயினருக்கு முக்கியமான பதால்கலயாக இருக்கும் கழுத்து வலியும் காணாமல்ச ாகும். அதிமதுரம். உப்பு. ஓமம். மிளகு. மாங்பகாட்கைகயயும் மாதுளம் ழத் சதாகலயும் தூர எறியாமல். கருஞ்சீரகம். இப் டியாக மும்மூன்று தினங்கள் சவலிப் ருத்தி. வர் ாயின்ட்டில் முக்கியமான விளக்கம் அளிக்கும்ச ாது. மாங்பகாட்கைப் ருப்பு (பகாட்கைகய உகைத்தால் நடுவில் இருக்கும் ருப்பு). திப்பிலி. சுண்ைக்காகய சலசாக சிற்றாமணக்கு எண்பணயில் வறுத்து. கடுக்காய் எல்லாம் வககக்கு 25 கிராம் சசர்த்து. இருமல். பநல்லிக்காய் வற்றல். ஒன்றாக வறுத்து. . மூச்சிகரப்பு உள்ள குழந்கதகளுக்கு காகல உணவு பகாடுக்கும் முன்னர் சதனில் 3 சிட்டிகக குகழத்துக் பகாடுக்க சவண்டும். கலந்து கவத்துக்பகாள்ள சவண்டும். இதனுைன் கறிசவப்பிகல. அகனவர் வீட்டிலும் அவசியம் இருக்க சவண்டிய ககப் க்குவ மருந்து. அப்ச ாது பூச்சிககளயும் நீக்கி. கறிசவப்பிகல. வறுத்து. நன்கு கழுவி உலர்த்திகவத்துக்பகாண்ைால். சளித் பைொல்தைக்கு மிளகு கற் ப் ப ொடி! ' த்து மிளகு இருந்தால் ககவன் வீட்டிலும் சாப்பிைலாம்’ என் து ன்ச் ையலாக். அடுத்த 3 நாட்கள் இஞ்சிச் சாறிலும். சுட்டிக் குழந்தைகளுக்கு சுண்டவற்றல் ப ொடி! குழந்கதகளுக்கு வயிற்றுப் புழுக்களுைன் 'பநாதுக் பநாதுக்’பகனக் கழியும் வயிற்றுப்ச ாக்கு சமயங்களில் இருக்கும். மாதுகளயின் ஓடு. கற்பூரவல்லி. இந்துப்பு. 200 கிராம் மிளகக 3 நாட்கள் சமாரிலும். இகரப்பு வராத டி சநாய் எதிர்ப் ாற்றகலச் சீராக்கும் இந்த மிளகு கற் ப் ப ாடி. இவற்கற தனித்தனிசய எடுத்து. ப ாடித்து.. ஆடு பதாைா இகலச் சாறு ஆகியவற்றில் ஊறகவத்து பின் உலர்த்தி எடுத்துக்பகாள்ள சவண்டும். சுக்கு. நம்கமச் சுற்றிலும் சூழல் நஞ்சாகி வரும் சூழலில். பசரிக்காமல் சிரமப் டுவதும். இடித்த ப ாடிகய சளி. வயிறு இன்னும் பகாஞ்ச சநரத்தில் பவடித்துவிடுசமா என்கிற அளவுக்கு வீங்கிப்ச ாவது. இவற்கற வறுத்துப் ப ாடித்துக்பகாண்டு.

அது உங்களுக்கு வரவிருக்கும் சர்க்ககர சநாகயத் தள்ளிப்ச ாடும். என எல்லாம் தரும் இந்த சதாகச. புளிப்புக்கு எனக் பகாஞ்சம் சமார் சசர்த்து 12 மணி சநரம் கவத்திருந்து. சூைாகத் சதாகச சுட்டுக் பகாடுக்கவும். வறட்டு இருமலாக . சசாளத்தில் புரதம். ஃப்சளக்ஸ் விகதயில் ஒசமகா-3 எண்பணய். கறிசவப்பிகலயும் பவந்தயமும் சசர்ந்து இருப் தால் பகட்ை பகாலஸ்ட்ராலும். பதாட்டுக்பகாள்ள எள் துகவயல். பைம் ளிக்கும் கம்பு.சி. உளுந்து கூட்டணி! இனி வரும் காலத்தில் 'பி.. என்ன என்னன்னு நிகனச்சச?’ எனப் ல வீட்டுப் ப ண்களும் 'ஆங்ரி ச ர்டு’ அவதாரம் எடுக்கிறார்கள். கூைசவ பவள்களச் சர்க்ககரகயயும் இனிப்பு ண்ைங்ககளயும் ஒதுக்கிவிைப் ழக்கி. பநல்லிக்காய்.. மாதவிைாய்க்கு முந்கதய வாரத்தில் அவசியம் இரு முகற இகதக் பகாடுக்கவும். சசாளம் இவற்றின் சமலுகற நீக்கியும். ஓடியாடி விகளயாடி.டி எனும் சிகனப்க நீர்க்கட்டி நம் வீட்டுப் ப ண் குழந்கதகளிைம் குடிசயறாது இருக்க. கருப் ட்டி உளுந்து களி மிகவும் சிறந்தது. நீரிழிவின் தீவிரத்கதக் குகறக்கும்.சி. இந்த மாகவ. சசாளம் இந்த மூன்றில் கம்பு. மற்றகவ கூட்ைாக 5 சதவிகிதம் இருந்தால் ச ாதும். கம்பு. திரி லாவின் துகணயால் மலச்சிக்கலும் குகறயும். அந்த அளவுக்கு இந்த இரண்டு சிக்கல்களும் வயசுப் பிள்களககள அடித்து ஆடுகிறது. பவந்தயத்தில் மாதவிைாய் வலி நீக்கி. கம்பில் இரும்பு. கம்பும் சசாளமும் 70 சதவிகிதம் இருக்க. கறிசவப்பிகல எல்லாம் சம அளவில் எடுத்துப் ப ாடித்தால். சசொளம். ஆனால். உளுந்கத அதன் கறுத்தத் பதாலியுைசனசய கவத்து மூன்கறயும் வறுத்து. ஆவாரம் பூ. தான்றிக்காய்). திரி லா (கடுக்காய். இதற்கு மாகவ வழக்கம்ச ால் தானியங்ககள ஊறகவத்தும் தயாரிக்கலாம் அல்லது கீழ்க்காணும் திடீர் ப ாடியில் சாதாரண சதாகச மாகவக் கலக்கியும் சதாகச வார்க்கலாம். ப ாடி பசய்துபகாள்ளவும். சகாதுகம சதாகசக்குக் ககரப் துச ால் நீர் விட்டுப் தமாகக் ககரத்து. ஃப்சளக்ஸ் விகத. சப்புக்பகாட்ை கவக்கும் சுகவயான மருந்து.ஓ.சர்க்கதரதை விரட்டும் பவந்ைைக் கூட்டுப் ப ொடி! அப் ா தந்த பசாத்தாக அல்லது அலட்ைாமல் சவகலபசய்த 'பகத்’தாக சர்க்ககர வந்துவிடுசமா என்ற யத்தில் திரியும் நண் ர்கள் சாப்பிை சவண்டிய ப ாடி இது. இருமல் தீரும்.. 'களியா. ஏற்பகனசவ சர்க்ககர சநாய் வந்திருந்தால். நிலக்கைகல சட்னி என. உளுந்து 25 சதவிகிதம்.. சிகிச்கசக்கு உறுதுகணயாக இருந்து.டி’ (கர்ப் ப்க நீர்க்கட்டி சிக்கல்) இல்லாத ப ாண்ணுக்கு 'சர்க்ககர வியாதி இல்லாத’ வரன் சதகவ என் துச ான்ற விளம் ரம் கல்யாணச் சந்கதகளில் இைம்ப றலாம். உளுந்தில் ஃக ட்சைா ஈஸ்ட்சராஜன். இருமதை விரட்ட சிற்றரத்தைப் ப ொடி! குழந்கதகள் இருக்கும் வீட்டில் கண்டிப் ாக இருக்க சவண்டிய ப ாடி. பவந்தயக் கூட்டுப் ப ாடி தயார். நாட்டு மருந்துக் ககைகளில் கிகைக்கும் இந்தப் ப ாடிகய இரண்டு சிட்டிகக சதனில் குகழத்து குழந்கதக்குக் பகாடுக்க. உளுந்து. கூைசவ பவந்தயம். பவந்தயம். பி. வியர்க்கவும் பசய்துவிட்ைால் குறித்த சநரத்தில் மாதவிைாய் வந்து மாதர் நலம் காக்கும்.ஓ. நாவல் பகாட்கை. இந்தப் ப ாடிகய 1/2 டீஸ்பூன் சாப்பிட்டுவிட்டு மதிய உணகவ எடுத்துக்பகாண்ைால். ாசிப் யறு மூன்றும் 2 டீஸ்பூன்கள் எடுத்து வறுத்துச் சசர்க்கவும். அப் டி ஆங்காரமாக மறுக்கும் ப ண்களுக்கும் 'ஸ்ப ஷல் சராஸ்ட் சதாகச’ வடிவில் 'நல்லது’ புகட்ைலாம்.

தயார் நிகலயில் உள்ள இந்தப் ப ாடிகசளாடு.. கற்பூரவல்லி. பிரண்கை வற்றல் கவத்திருப் தும் அவசியம். திப்பிலி. அதற்கும் ககப் க்குவம் பசால்லாவிட்ைால் எப் டி? உலர்த்திய முருங்ககப் பூ.. பசடி துளிர்க்கும். ால்கனி பதாட்டியிசலா. ஜுரம் வந்தால் இந்தப் ப ாடியில் ஒரு டீஸ்பூன் ச ாட்டு 200 மி. தூதுவகள. அதுசவ ஆயுளுக்கும் நலம் யக்கும்! . இவற்கற அதற்குப் ாதியும் எடுத்துப் ப ாடித்து கவத்துக்பகாண்டு. ாதாம் ருப்பு. ப ாடிபசய்து கண்ணாடிப் புட்டியில் காற்று புகாமல் கவத்துக்பகாள்ளுங்கள். முருங்ககப் பிசின். அதிமதுரம். ஓமம்.. சுக்கு. சநாயின்ச ாது சரியாகப் ரிமாறப் ை சவண்டும். ச ான்றவற்கற வளர்ப் தும். உலர்த்தி. உலர் வற்றலாய். நிலப் பூசணி. கூைசவ வீட்டுத் சதாட்ைத்திசலா. கீழாபநல்லி. ஆளி விகத.லி ஆகும்வகர வற்றகவத்துக் பகாள்ளுங்கள்.. அந்தத் தண்ணீர் 50 மி. ஆடு பதாைா இகல. சிக்கலின் தீவிரம் ப ாறுத்து 2 கரண்டி வகரகூை அதிகரிக்கலாம். லவங்கப் ட்கை. அமுக்கரா கிழங்கு. இரவு இளஞ்சூைான ாலில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கலந்து சாப்பிடுவது உைலுறவில் நாட்ைத்கதயும். ஆதலால். நிலசவம்பு. சீந்தில். ஒன்றிரண்ைாக இடித்து. காய்க்கும் ருவத்தில் சசகரிக்கப் ட்டு. இல்கலசயல் வாயுத் பதால்கலயில் இருந்து சகன்சர் வகர வர வழிவகுக்கும். ஜுரம் ைணிக்கும் சுக்குக் கஷொைப் ப ொடி! 'சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்து இல்கல. துளசி. கடுக்காய். அன்னாசிப் பூ. சிற்றரத்கதயுைன் அதிமதுரம் சம ங்கு எடுத்துக் குகழத்துக் பகாடுக்கலாம். தினம் அது கழிக்கப் ை சவண்டும். அன்பு ப ருக்கும் ைொதுகல் ப ொடி! காதலும் காமமுசம ககைக்குப் ச ாய் வககக்கு கால் டி வாங்கசவண்டிய காலகட்ைத்தில். விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கககயயும் ப ருக்கும். கடுக்காய். தான்றிக்காய். இவற்கற சம அளவும். வருைத்தில் எல்லா மாசமும் மாம் ழ ஜூஸ் தரும் பகமிக்கல் வித்கத இதில் கூைாது.லி தண்ணீர்விட்டு. சுண்கைக்காய் வற்றல். சுப்பிரமணிக்கு மிஞ்சிய சாமி இல்கல’ என் து மருத்துவப் ழபமாழி. கரிசலாங்கண்ணி.மாகல சதநீர் அருந்துவதற்குப் திலாக. கடுக்காய்ப் பிஞ்கச விளக்பகண்பணயில் சலசாக வறுத்துப் ப ாடித்து காற்றுப் புகாத இறுக்கமான புட்டியில் கவத்துக்பகாண்டு. ஆகிய உலர் மருத்துவ உணவுகள் கண்டிப் ாக வீட்டில் கண்ணாடிப் புட்டியிசலா. பூகனக் காலி விகத. மணத்தக்காளி வற்றல். அஞ்சகறப் ப ட்டியில் முதல் அட்மிஷன் சுக்குவுக்சக.. மைச்சிக்கல் தீர்க்கும் கடுக்கொய்ப் ப ொடி! வரும்ச ாது ச ாய்க்பகாள்வது அல்ல மலம் கழித்தல்.. காகல . வறுத்து.இருந்தால். காய்ச்சல் றந்துச ாகும். சுக்கு.. இந்தக் கஷாயத்கத மூன்று நாட்கள் இரண்டு சவகள சாப்பிை. வசம்பு. காற்றுப் புகாத பிற கலன்களிசலா பகாஞ்சமாக இருக்க சவண்டும். பிஸ்தா ருப்பு. கருஞ்சீரகம். பநல்லிக்காய். மிளகு. ச ய்ப்புைல் எல்லாம் நாட்டு மருந்துக் ககையில் வாங்கி நன்கு சுத்தம் பசய்து. சாதிக்காய். பூக்கும். சப்ஜா விகத. உணவு உண்ை பின் 30-40 நிமிைங்கள் கழித்து 1/2 சதக்கரண்டி ப ாடிகய பவந்நீரில் கலக்கி இரவில் சாப்பிடுங்கள். ாதாம் பிசின். உலர்த்தியும் ப ாடித்தும் த்திரமாக கவத்திருந்து. வால்மிளகு. மாசிக்காய். ஆக..

காலி ட்லடப் லெ காரணமாக வெச்சுமூச் ற்று இருப்ெது என. மற்பறான்று.. சிக்மண்டு ஃபிராய்டுக்கும் ெை நூற்றாண்டுகள் முன்வெ ப ால்லிய 'பதால்காப்பியம்’ ெலடத்த நிைத்தில். உயிர் மூச்சு’ எனப் ெைருக்குத் பதரிவது இல்லை... மனதுக்குக் பகாடுக்கப்ெடும் அழுத்தம் மிக மிக அதிகமாகி வருவது அதிரலவக்கிறது! மூக எதிர்ொர்ப்புகளுக்கு ஈடுபகாடுக்க முடியாமல் திணறும் மனதின் பவளிப்ொடுதான் மன அழுத்தம். கரி னம் தரும் வெச்சு.... ஒரு கட்டத்துக்குப் பிறகு. மண்ணுை விலளயாடாவத பெர்ம்ஸ். 'வடய். மூகத்தின் கை அடுக்குகளிலும் உலரயாடல் குலறவு வ ாய் நீக்கமற நிலறந்திருக்கிறது! .20 மருத்துவர் கு.சிவராமன் 'விவாகரத்து பெறுவதில் இந்தியாவில் தமிழகம் முதல் இடமாம். 'மூணு கண்ணன் வந்த கலத.எம். தவிரவும் மன அழுத்தங்களால் நிகழும் தற்பகாலைகளிலும் தமிழகத்துக்குத்தான் இந்தியாவில் முதல் இடமாம். ல க்கிள் ொரில் அமர்ந்து டபுள்ஸ் வொகும்வொது. கனிவு காட்டும் முகபமாழி.நலம் 360’ . ம் சுவற்றுக்குள் அமானுஷ்ய பமௌனத்லத விலதத்துவிட்டது.. ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டுக்காக ம்ெளத்தில் ொதிலய ஈ. 'மச் ான் அவ சிரிப்புை காதல் இருந்துச்சுடா. பமாழிப் புணர்தல் முக்கியம். அது வ ாயாக வடிவம் எடுக்காமல் தடுக்க வதலவயான முக்கியக் காரணங்கள் இரண்டு. ள்ளிரவு 'ஸ்லமலி ம்ொஷலண’யால் இளலமயிவைவய கண்கலளச் சுற்றி கருவலளயங்கள் உண்டாகிவிட்டன. 'வெசிப் ெயன் இல்லை’ எனப் பின்னாளில் முடிவு எடுத்து வாழ்க்லக இறுகிப்வொகாமல் இருக்க. பிற அலனத்து மருத்துவக் காரணங்கலளயும் தாண்டி. கிரவுண்டுை விலளயாடாவத அைர்ஜி’ எனச் ப ால்லி வளர்க்கப்ெடும் பிள்லளகள். வீட்டில் விர்ச்சுவல் கத்தி. ' ாய்ந்தாடம்மா ாய்ந்தாடு’ எனப் ொடுவதற்குள் அம்மாவுக்கு மகப்வெறு விடுமுலற முடிந்துவிடுகிறது. 'ஆறறிவதுவவ அதவனாடு மனவம’ என... அந்த இரண்டு காரணங்கலளயும் ாம் வவகமாகத் பதாலைத்து வருகிவறாம். கண்ணு காட்டிக்குடுத்துருச்சு!’ எனச் சிைாகித்த பொழுதுகள் பதாலைந்து.ஐ அரக்கனுக்கு அள்ளிக்பகாடுத்துவிட்டு.. லகத்துப்ொக்கிலயக் பகாண்டு எவலனவயா விரட்டிக்பகாண்வட வீடிவயா விலளயாட்டுகளில் அவகாரமாக மூழ்கிவிடுகி றார்கள். அதில் ஒன்று. 'பேச்சு. பூச் ாண்டி வொன கலத’ ப ால்லிய ொட்டிகள் கலடசித் தங்லகயின் பிர வத்துக்கு கனடா ப ன்றுவிட்டார். துரித வாழ்வின் பவளிப்ெக்கத்து இலரச் ல்.

பேச்சுக்கு அடுத்து வீனம் வவகமாகத் பதாலைக்கும் இன்பனாரு விஷயம் முகபமாழி.
வணிகத்துக்கும் வ திக்கும் கற்றுவிக்கப்ெட்ட முகபமாழிகலளப் ெடித்துக் கற்றுத் வதர்ந்ததில்,
கட்டாயத்துக்காக மட்டுவம அலத அதிகம் காட்டிக் கலளத்துப்வொகிவறாம். கரி னத்தில்,
காதலில், காமத்தில் காட்டவவண்டிய முகபமாழிகள் பமாத்தமாகக் காணாமல் வொகின்றன.
'அதுதான் ரின்னு ப ான்வனவன... அப்புறம் என்ன?’ என்ற உணர்வுகள் அற்ற ம்மதங்களில்தான்
ெை உறவுகள் கட்டலமக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. 'முகம் பகாடுத்துக்கூடப் வெ முடியாத அளவுக்கு
எந்த விதத்தில் ான் குலறந்துவொய்விட்வடன்’ என முலளக்கும் இந்த ஈவகா, புலக, மதுவால்
சீராட்டி வளர்க்கப்ெட, புருவச் சுருக்கம், முக இறுக்கம் என முகம் புதுவடிவம் பெறுகிறது. அந்தப்
புதுவடிவம் கனிவான முகபமாழிக்கு இடம் அளிக்காமல், பவறுப்லெ மட்டுவம
உமிழ்ந்துபகாண்டிருக்கிறது.
பதாடர்ந்து இப்ெடித் தரப்ெடும் மன அழுத்தங்கள், மூலளயின் எண்ணங்கலள, ெடிமானங்கலள,
கற்ெலனகலள மிகச் சிறப்ொக ஆண்டுவரும் ப ரட்வடானின் முதைான ர ாயனச் சுரப்புகலளத்
தடுமாறச் ப ய்யும். அவற்றின் சீரான ெரிமாறலில், மிகத் துல்லியமான ஆட்சியில் வதக்கத்லத,
ெரெரப்லெ உருவாக்கி உருவாக்கி, பமள்ள பமள்ள உள வ ாயாக உருபகாள்ளலவக்கும். அது
சிைருக்குப் ெயம், சிைருக்குப் புதிது புதிதான கற்ெலனகள், சிைருக்குச் ந்வதகம், சிைருக்கு
பவறுப்பு என பவவ்வவறு வடிவில் உருபவடுக்கும்.
உள வ ாயின் ஆரம்ெ மிக்லைகலள ப ருக்கமான உறவுகளால் மட்டுவம அறிய முடியும்.
மாஸ்டர் ப க்கப்கள் பெரும்ொலும் காட்டிக்பகாடுக்காது. மயக்கம், வலி, ெுரம் வொன்ற எந்த
உொலதகளும் இல்ைாமல் ரியான தூக்கமின்லம, புன்னலகக்க மறுக்கும் முகம் என மன
அழுத்தத்தின் பதாடக்கப் புள்ளிகள் மிகச் ாதாரணமாக இருக்கும். அடிக்கடி லககலளக்
கழுவுவது, மீண்டும் மீண்டும் தன் பொருட்கலளச் சுத்தமாகத் துலடத்துக்பகாண்வட
இருப்ெதுகூட மன அழுத்தத்தின் பதாடக்க நிலைதான். எவ்வளவு விலரவாக இந்த மன
அழுத்தத்லத அலடயாளம் காண்கிவறாவமா, அவ்வளவு விலரவில் ஆவராக்கியத்லத மீட்டு
எடுக்க முடியும். இரண்டு மாத்திலரகளில் வ ாய்க்கிருமி இடத்லதக் காலிப ய்வதுவொை,
இரண்டு வவலள மருந்தில் உற் ாகத்லத ஒருவொதும் வாங்கிவிட முடியாது. மன வ ாய்களில்
இருந்து மீட்டு எடுக்கும் மருத்துவம் சிை/ெை மாதங்களில் இருந்து சிை வருடங்களுக்குத்
வதலவப்ெடும்.
மன வ ாய்கள் ஆரம்ெ நிலையில் பெரும்ொலும் குணப்ெடுத்தக்கூடியலவவய. ாள்ெட்ட
நிலையிலும் கட்டுப்ெடுத்த முடியும்தான். ஆனால், இங்வக முழுலமயான வதலவ
ஒருங்கிலணந்த சிகிச்ல மட்டுவம. கற்ெலனலயக் கட்டிப்வொட, மனதின் அவகாரத்லதக்
குலறக்க வீன மருந்துகள் மிக அவசியம். மருந்துகளால் மீட்டு எடுத்து வரும்வொது,
முழுலமயான வாழ்வியல் ெயிற்சி, வயாகா னங்கள், ெல்வவறு எண்பணய்க் குளியல்,
பதாக்கணம், தாரா சிகிச்ல களின் மூைம் மீண்டும் ன்னிலைக்குத் திரும்ெலவக்க ொரம்ெரிய
மருத்துவம்
பெரிதும்
லகபகாடுக்கும்.
மருந்லதயும்
ொரம்ெரியத்லதயும்
தாண்டி
அதிமுக்கியமான நீடித்த வதலவ உதாசீனப்ெடுத்தாத உறவு.
மன ைம் வெதலித்தவர்கலளக் கட்டிலவக்காமல், கட்டி அலணக்கும் அரவலணப்புகவள இங்கு
அவசியம். ஏபனனில், மன உலளச் ல் வ ாயாளிகளுக்குத் தரப்ெடும் மருத்துவ, மூக வ திகள்
இப்வொதும் பின்தங்கித்தான் உள்ளன. பின்னிரலவத் தாண்டிய ஒரு ாளில் ஒரு மனவ ாயாளி
உதவியின்றித் துன்புறுகின்றார்... 'உதவ இயலுமா?’ என அர ாங்க அவ ர இைக்கத்லதத்
பதாடர்புபகாண்டால், 'அடடா... மன வ ாயாளிக்கு ஆம்புைன்ஸ் அனுப்ெ முடியாவத’ எனத்
பதாடர்பு துண்டிக்கப்ெடுகிறது. மிகப் பிரெைமான தனியார் மருத்துவமலனலய அலழத்தால்,
'ஆம்புைன்ஸ் தர்வறாம்... எக்ஸ்ட்ரா லெ ா ஆகும். ஆனா, எங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ொர்க்க
மாட்வடாம். வவற எங்வகயாவது அலழச்சுட்டுப் வொங்க’ என்கிறார்கள். இப்ெடி உளவியல்

வ ாயாளிகலள உைகம் உதாசீனப்ெடுத்தும், தவிர்க்கும் அவைம் ப ன்லன வொன்ற
பெரு கரங்களிவைவய நிைவும்வொது, கிராமங்களின் பில்லிசூனியப் ெஞ் ாயத்துகளுக்குக்
வகட்கவா வவண்டும்!
உைக சுகாதார நிறுவனம் 'உடல் ைம்’ என்ெதற்கான அர்த்தத்லத இப்ெடி வலரயறுத்திருக்கிறது...
' ைம் எனப்ெடுவது யாபதனில், உடல் வ ாயில்ைாமல் இருப்ெது மட்டும் அல்ை; மன ைமும்
மூக ைமும் வ ர்ந்த நிலைவய முழு உடல் ைம்’! ஆனால், இலதப் புரிந்துபகாள்ள வீன
மருத்துவம் சிை நூறு ஆண்டுகலளச் ப ைவழிக்க வவண்டியிருந்தது. தமிழ் உைகத்துக்கு இந்தப்
புரிதல் 1,500 வருடங்களுக்கு முன்னவர ஏற்ெட்டிருக்கிறது.
'மறுப்ேது உடல் பநாய் மருந்தென லாகும்,
மறுப்ேது உளபநாய் மருந்தென சாலும்,
மறுப்ேது இனி பநாய் வாராதிருக்க
மறுப்ேது சாவவ மருந்தென லாபம’
என திருமூைர் மட்டுமல்ைாது, அத்தலன சித்தர் கூட்டமும் மன ைம் பதாடர்ொக ெை
ொடல்கலளப் ெலடத்திருக்கிறார்கள். மனம் ப ம்லமயானால் மந்திரங்கள் பெபிக்க வவண்டாம்;
காடு-கழனிகலள அழித்து தியான மண்டெங்கலளக் கட்ட வவண்டாம்; மருந்து மாத்திலர,
வொலத வஸ்துக்களின் உதவி வதலவ இல்லை என, எந்த வொர்டு மீட்டிங் வொட்டும் முடிவு
எடுக்காமல் அன்வற வலரயறுத்து லவத்திருக்கிறார்கள். இலடயில், எங்வக பதாலைத்வதாம்
இந்தப் புரிதலை? விடுதியாகப் வொய்விட்ட வீட்டிைா, பிராய்ைர் கல்விக்கூடத்தில் கற்ற
கல்வியிைா, துரத்தலும் தப்பித்தலுமான தின ரி வாழ்விைா? 'கள்ளினும் காமம் பெரிது’ என
வள்ளுவன் வாக்குக்கு ஏற்ெ வாழ்ந்து வந்த ம்லம, 'அட... கள்தான்டா பெரிது; பகாண்டாடு’
எனக் குழிெறித்துவரும் வணிகத்தாைா?
- நலம் ேரவும்...

மன இறுக்கம் குவைக்கும் உணவுகள்...
ெழங்களில் நிலறந்திருக்கும் அதன் நிறமிச்
த்துக்கள் மன இறுக்கத்லதக் குலறக்க உதவும்.
குறிப்ொக மாதுளம்ெழம். மன அழுத்த வ ாய்க்கு
சிகிச்ல எடுத்துக்பகாள்ெவர்கள், மாதுளம்ெழச்
ாற்லற பவள்லளச் ர்க்கலர வ ர்க்காமல், ஐஸ்
துண்டுகள் வ ர்க்காமல் தின ரி அருந்தவும்.
மூலளயில் சுரக்கும் ப ரட்வடானின் த்லதச்
சீராக்கும் தன்லம பகாண்டது வாலழப்ெழம். இந்தச்
நிலையிலும்தான் ெல்வவறு உளவியல் வ ாய்கள் வருகின்றன.

த்து

குலறவினாலும்,

சீரற்ற

தங்குதலடயற்ற இரவு உறக்கம், மன அழுத்த வ ாயாளிகளுக்கு மிகவும் அவசியம். ஒரு
குவலளப் ொலில் அலர வதக்கரண்டி அமுக்கரா கிழங்குப் பொடி வொட்டு, சூடான ொல்
அருந்தினால் நிம்மதியான தூக்கம் வரும்.
ெதற்றமும் கற்ெலனகளும் நிலறந்த இரவுத் தூக்கத்தில் உழல்ெவர்கள், ஒரு சிட்டிலக
ொதிக்காய்த் தூலள, ொலில் வ ர்த்து அருந்திவிட்டு உறங்கச் ப ல்ைைாம்.

மனப்ெதற்றம், மன அழுத்தம், மனச்சிலதவு ொதிப்புள்ள வ ாயாளிகள், தினமும் சீரகத் தண்ணீர்
அல்ைது பவட்டிவவர் வொட்ட மண்ொலனத் தண்ணீலர அருந்துதல் ைம்.
குளியல், மன அழுத்தம் வொக்கும் மிக எளிய முலற. தின ரி இருமுலற குளிப்ெது அன்றாட
அழுக்வகாடு மன அழுத்தத்லதயும் நீக்கும். மன அழுத்தத்துக்கு மருந்து எடுத்துக்பகாள்ெவர்கள்
மருத்துவரிடம் ஆவைா லன ப ய்து, அவர்களுக்கு என பிரத்வயகமாக உள்ள பிரமித் லதைம்,
அல த் லதைம், குளிர்தாமலரத் லதைம் இவற்றில் ஒன்லற வாரத்துக்கு ஒருமுலற அல்ைது
இருமுலற ெயன்ெடுத்துவது சிறப்பு.
எண்பணயில் பொரித்த உணவுகள் பித்தத்லதக் கூட்டுவவதாடு ப ரிக்கவும் நீண்ட வ ரம் ஆகும்.
தந்தூரி உணவுகலள மன அழுத்த வ ாயர்கள் தவிர்ப்ெது ைம். ஆவியில் வவகலவத்த உணவுப்
ெண்டங்கவள அவர்களது வதர்வாக இருக்க வவண்டும்.
உணவில் வ ர்க்கப்ெடும் ப யற்லக வண்ணமூட்டிகள் குழந்லதகளுக்கு கவனச் சிலதவு வ ாய்
அளிப்ெலத அறிவியல் உைகம் நிரூபித்துள்ளது.
கவனத்தில் தகாள்ளபவண்டியவவ...
மனச்சிலதவால் ொதிப்ெட்ட ஒருவர் பதாடர்ந்து எடுத்துக்பகாண்ட சிகிச்ல யால், 100
தவிகிதம் இயல்புக்கு வந்ததுவொல் இருந்தாலும், எந்தக் காரணம்பகாண்டும் மருத்துவர்
அனுமதி இல்ைாமல் மருந்துகலளக் குலறப்ெதும் தவிர்ப்ெதும் கூடாது. ஏபனனில், ஆழ்மனதில்
லடபெறும் மாற்றங்கள் மிக நுண்ணிய அளவில் சிறிது சிறிதாக மூலளயின் ர ாயனங்களில்
மாற்றங்கலள ஏற்ெடுத்தி, திடீபரன ஒருநிலையில் இயல்பு மாறி பவளிப்ெடத் பதாடங்கைாம்.
ெல்வவறு மன அழுத்த வ ாய்களுக்கு உறக்கம் இல்ைாதவத முதல் காரணம். ஆவராக்கிய
வாழ்வுக்கு 6 முதல் 7 மணி வ ர தலடயில்ைாத உறக்கம் வதலவ. உறங்க ஆரம்பித்ததில் இருந்து
5 முதல் 10 மணித் துளிகளில் கனவுகள் வருவதும், அதிகாலையில் விழிக்கும் தருணத்துக்கு
முன்னர் 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் கனவு வருவதும் இயல்ொன உறக்கத்துக்கான அறிகுறிகள்.
இன்று பெரும்ொவைாருக்கு இரவு உறக்கத்தில்கூட அலுவல் மற்றும் குடும்ெம் ார்ந்த
நிலனவுகள் மனலத ஆக்கிரமிக்கின்றன. இதுவும் மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிவய. அதனால்,
உறங்கச் ப ல்லும் முன் இனிலமயான மகிழ்வான தருணங்கள் முக்கியம்.
உடற்ெயிற்சியும் ரியான பிராணாயாமப் ெயிற்சியும் நிம்மதியான உறக்கத்லதத் தரும்!

படம்: வீ. தூளியில் ஆட்டித் தூங்க தைக்கும் நலப் பழக்கம் 2. பக்கைொட்டில் புரண்டுவிடொது இருக்க. ையிறு அழுந்தும்படியொகக் குப்புைப் படுக்கவிடக் கூடொது. தூளியில் குழந்தைதயப் மபொட்டு.21 மருத்துவர் கு. ஆனொல். முதுகு அழுந்தும்படியொக குழந்தை தூங்க மைண்டும். சபற்மைொருக்குப் பக்கத்தில் குழந்தைதயப் படுக்கதைப்பதும்கூட இந்ை இைப்புக்கு முக்கியேொன கொரணம் என்பதை. Sudden infant death syndrome. கைனத்தை நிதலநிறுத்திய சில ேணித்துளிகளில். பின் அப்படிமய பொடலின் ஒலியில் ச ொக்கி உைங்கும். இருபக்கமும் பருத்திப் . மீபத்திய ஆரொய்ச்சி மூலம் அறிந்துள்ளது அசேரிக்கக் குழந்தைகள் நல அதேப்பு. அைன்படி.. அசேரிக்கொ மபொன்ை ைளர்ந்ை நொடுகளில்கூட. உடமன அந்ை அதேப்பின் ஆய்ைொளர்கள் அை ர அை ரேொக. இந்ை அற்புைப் பண்பொடு இப்மபொது சகொஞ் ம் சகொஞ் ேொகக் கொணொேல் மபொய்ைருகிைது.000 ைருடங்களொக நம்மிடம் உண்டு.சக்தி அருணகிரி குழந்தை நலத் துதையில் பைைதைக்கும் ஒரு ச ொற்சைொடர். அைற்கு எல்லொம் நம்மிடம் பல ைதலமுதைகளொக இன்சனொரு சபயர் உண்டு.நலம் 360’ . இந்ைப் பிரச்தனயொல் குழந்தை இைப்புகள் ஏரொளம்.. அந்ைக் குழந்தை ைன்தன ேைந்து ைன் நொதை ஆட்டிப் பொர்த்து. குழந்தைகள் பொதுகொப்பொகத் தூங்குைைற்கொன பழக்கத்தை (safe sleep practice) சைளியிட்டனர். தூங்கும் இடம் கொற்மைொட்டேொக இருக்க மைண்டும்.என் கண்ேணிமய கண் ைளரொய்’ எனத் ைொலொட்டு பொடி. ஆனொல். நொக்தக அத த்து ைொலொட்டு பொடி குழந்தையின் கைனத்தை ஈர்த்து. கண்களொல் அைன் சிந்ைதனதய ஒருமுகப்படுத்தி. அன்தனயின் ேணத்துடன்..சிவராமன். கொரணமே இல்லொேல் திடீசரன நிகழும் பச்சிளம் குழந்தை ேரணத்துக்கு இப்படி ஒரு சபயர். அது சைொட்டில் அல்லது தூளி! 'சகொவ்தை இைழ் ேகமள .என் குவிந்ை நைரத்தினமே கட்டிப் பசும்சபொன்மன . என அந்ைப் பட்டியல் நீண்டது.. அதணக்கும்படியொக மிருதுைொன பருத்தித் துணி படுக்தக அைசியம். ைழக்கேொக அம்ேொவின் பதழய பருத்திச் ம தலைொன் தூளி ச ய்யும் துணி.

மநரொகப் பொல் அருந்துைைற்கு இது இதண ஆகொது. களம் அதேத்ைது சைொட்டில்பழக்கம் ேட்டும்ைொன். அமை ைொய்ப்பொதல ேொர்பகத்தில் இருந்து மநரில் சபைொேல். இன்னும் எத்ைதன விஷயங்கதள இப்படித் சைொதலக்கப் மபொகிமைொமேொ என ேனம் பைறுகிைது! 'ைொய்ப்பொலுக்கு நிகர் ஏதும் இல்தல’ என்பது நொம் அறிந்ைமை. குசும்பு எள்ளலும். ைொயின் ேொர்மபொடு அதணந்து. அது ைழிந்து ைொயில் நிரம்பி. . அதை அங்கு தைத்ை பொட்டிக்கு த்தியேொக Sudden infant death syndrome பற்றி சைரியொது. ைொய்ப்பொலுடன் கலந்து ைந்துவிடுேொம். இவ்ைளவு விதரைொக ைொய். இந்ை antibodies supply கொதலயில் அலுைலகத்துக்குச் ச ல்லும் முன் புட்டியில் பிடித்துதைத்ை ைொய்ப்பொலில் குழந்தைக்குக் கிதடப்பது இல்தல. சகொஞ் ம் உற்றுப் பொர்த்ைொல். safe sleep practice குறித்து மைட அப்மபொது இதணயம் என்ை ஒன்மை இல்தல. புட்டியில் குடிக்கும் நகர்ப்புைக் குழந்தைகள் இப்மபொது அதிகம். ைொயின் ேொர்புக் கொம்தப உறிஞ்சும்மபொது ேட்டுமே குழந்தை ைொய்க்கு ைரும். உைவின் அருதேயும் என எல்லொம் ஏற்றி தூளியில் ைொலொட்டு பொடி அதேதியொக உைங்கதைத்தும். புட்டிப்பொல் அருந்தும்மபொது குழந்தை பொதல உறிஞ் ொேல் இருந்ைொலும். அைன் சைொங்கி ஆடும் குணத்ைொல். ைன் மநொய் எதிர்ப்பு ஆற்ைதல குழந்தைக்கு அளிப்பதை ஆய்வில் பதிந்து. கூடமை. கொற்றில் ஆடும்மபொது சுருண்டுசகொண்டு. தூளி. சிறுநீர் கழித்ைொல் படுக்தகயில் ைங்கொேல் ஓடும் இந்ைத் துணித்தூளியில். சநட்டில் ஆஃபர் ைந்திருக்கு’ எனப் மபசுைதைக் மகட்கும்மபொதும். அந்ைக் குழந்தை பொல் அருந்தும்மபொது. வியந்து ச ொல்கிைொர்கள் ஆய்ைொளர்கள். மநரொக ைொய்ப்பொல் அருந்தும் குழந்தைக்குக் கிதடக்கும் கூடுைல் ேருத்துைப் பயதன. உள்மள கொற்று இறுக்கம் ைந்துவிடொேல்.பூச்சிகளும் ஏைொது. உமிழ் நீரில் இருக்கும் கிருமித்சைொற்தை. '20 ஆயிரம் ரூபொய்க்கு ஒரு cradle ைந்திருக்கொம். நகரங்களில் பதழய மபன்ட்தட ஆணியில் ேொட்டிதைத்திருப்பதுமபொல் சுைரில் குழந்தைதய ஒரு தபயில் மபொட்டுத் சைொங்கவிட்டிருப்பதைப் பொர்க்கும்மபொதும். சைொட்டில் கம்பு ஒன்தைச் ச ருகி இருப்பொர்கள். பச்சிளம் குழந்தையின் ைொயில்.புடதையின் அதணப்பில் முதுகில் ேட்டுமே படுக்க முடியுேொன சைொட்டிலின் துணிக்கற்தைக்கு நடுமை. சில மநரம் மூச்சுக்குழலுக்குள் ச ல்லவும்கூட ைொய்ப்பு உண்டு. இன்தைய அறிவியலின் மைடலுக்குச் ற்றும் குதைவில்லொை உலக நொகரிகத் சைொட்டிலொன ைமிழ் ேரபு கற்றுத்ைந்ை நலப் பழக்கம்ைொன். பிடித்துதைத்து. ஆர்ப்பரிக்க எழுந்து நிற்க தைக்கவும். சகொஞ் ம் குலப்சபருதேயும். ஆனொல். குழந்தைகளுக்கு உணவு புதரமயறிவிடொேல் கொக்கும் படுக்தக நுட்பமும் தூளியில் உண்டு. உச்சிமுடியும்கூடச் சிலிர்க்கும். ைொயின் உடல் உணர்ந்துசகொண்டு. உடனடியொக அந்ைக் கிருமிக்கு எதிரொன antibodies-ஐ ஒரு சில ேணித்துளிகளில் ைன் உடம்பில் ையொரித்து. சைொட்டிதல எப்மபொதும் விரித்திருக்க உைவும் அந்ைக் கம்பு. அடுத்ை மைதள பொல் ஊட்டும்மபொது. பூரொன் . ைொய்ப்பொல் சுரப்பு. ைழிமய இல்லொைமபொது இது சிைந்ை ேொற்ைொகக் கருைப்பட்டொலும். கூடமை.

இயல்பொக குழந்தை பொல் அருந்தும்மபொது சுரப்பதுமபொல சீரொக நதடசபைொது. பொலொதடயின் ேழுங்கிய முதனதய. உறிஞ் லுக்கு நடுமை 'களுக்’ சிரிப்தப கண்களில் கொட்டி. சேொத்ைத்தில். 'குழந்தைகளுக்கு walker ைொங்கித் ைரொதீர்கள்’ எனக் கூறுகிைொர்கள். இன்னும் மிச் ம் இருக்கும் . ேருந்தை அல்லது ேருந்து கலந்ை ைொய்ப்பொதலப் புகட்டும் வித்தை. ம ய்சநய் ைந்ைொலும். இப்மபொதைய பிளொஸ்டிக் அவுன்ஸ் கிளொஸிலும் ட்ரொப்பர் குழலிலும் மைொற்றுப்மபொய். நம் இனப் பழக்கங்கள் எல்லொம் சபருைொரியொக நம் நலத்துக்கு வித்திடும் நலப் பழக்கங்கள். ேருந்தைக் குதழத்து ைொயினுள் அனுப்பும் ை தி உண்டு. சைள்ளி அல்லது சைண்கலத்ைொல் ஆன பொலொதடயில். தககள் ேட்டும் ஊன்றிப் பிடித்து நதட பயிலும் அந்ைக் கொல ைண்டிக்கு இப்மபொதைய walker இதணயொைமை இல்தல. முடிந்ை ேட்டும் பிஞ்சுக் குழந்தையின் ைொய் நஞ்சு பிளொஸ்டிக்தகச் சுதைக்கொேல் இருக்க. ேடியில் குழந்தைதயத் ைதல உயர்த்திக் கிடத்தி. இப்படி. பரொேரிப்பைர் புட்டியில் பிடித்துதைத்ை ைொய்ப்பொதல அப்படிக் சகொடுக்க இயலொது. 11-ம் ேொைத்தில் நதட பழக ஆரம்பிக்கும்மபொது. இடுப்பு ைலுதைப் சபறும் முன்னர். பின்னொளில் குழந்தை மைதைக்கு அதிகம் உண்ணும் பழக்கம் உதடயைர்களொக ேொறிவிடும் என ஆய்வுகள் சைரிவிக்கின்ைன. இதடயிதடமய ைரலொற்றில் அப்மபொதைய மூக. ஓரக் கண்ணொல் அம்ேொதை ரசித்ைபடி. இதண ஆகொது! உதர ேருந்து சகொடுத்ைொலும். குழந்தை பொல் உறிஞ்சும் ச யலுக்கு. ஆனொல். இனப் பிணக்குகளும். நம் ஊர் நதடைண்டி அப்படி அல்ல. எந்ை அளவு குழந்தை பொல் குடித்திருக்கிைது என ைொய் கணக்கிட முடியொது.இன்சனொரு விஷயம். ைொய்ப்பொல் புகட்டும்மபொது. குழந்தை ரியொக நடப்பைற்கு ைத ைலுதை. குழந்தைக்கு ேருந்தூட்டும்மபொது ைொயின் சுத்ைேொன ஆள்கொட்டிவிரலொல். குழந்தையின் நிதைவும் ேகிழ்வும்ைொன் ைொயின் கண்ணுக்குத் சைரியும். சகொஞ் ம்’ என்ை த்ைம் மகட்கும். ேை. ஆனொல். ைொய்க்குக் கட்டொயம் சைரியமைண்டிய உயிர்வித்தை. இைழ் ஓரத்தில் தைத்து. ஏழு. இடுப்பு கொல்ைத க்கு ஏற்ைைொறு ைந்து நதடதயச் ச ம்தேயொக்கும். இது சில மநரங்களில் கூடுைலொகப் மபொய். ை ம்பு கருக்கிக் குதழத்துக் சகொடுத்ைொலும் 'அந்ைச் ங்தக எடு. ஆளுதேப் புகுத்ைல்களும் ச ருகி ைந்திருந்ைொலும். 'ைொய்ப்பொதல வீணொக்கக் கூடொது’ எனப் சபரும்பொலும் புட்டி கொலியொகும் ைதர சகொடுப்பர். சைொதலய ஆரம்பித்துவிட்டது. ைொய்ப்பொதல புட்டியில் பீச்சும் ைொய்க்கு மீண்டும் பொல்சுரப்பு ஏற்படுைது. பக்கைொட்டுப் பிடி இல்லொைைொல் நதடக்கொன ைத ப்பயிற்சிதய. எட்டொம் ேொைத்தில் பக்கைொட்டில் இரண்டு பக்கங்களும் ைதலயதண அதணப்பில் உட்கொர்ந்திருந்ை குழந்தை. குழந்தை ேருத்துை ஆய்ைொளர்கள். ைட ேொைட்டத்தில் 'பொலொதட’ என்றும் சைக்கத்தி ேண்ணில் ' ங்கு’ என்றும் அதழக்கப்படும் அந்ைக் கொல குழந்தை ேருந்தூட்டும் கலன்.. அமைொடு. இந்ை நல்ல பழக்கம் நிச் யம் மீட்டு எடுக்கப்பட மைண்டும். அன்று நொம் ைொங்கித் ைந்ை நதடைண்டி இப்மபொது இல்தல. எல்லொ பக்கமும் ைொங்கிக்சகொள்ளும் walker ைொகனம் உண்தேயில் குழந்தையின் இயல்பொன நதடத்திைதனத் ைொேைப்படுத்தும்.. புட்டிப்பொல் புகட்டுைது என்பது. அம்ேொவின் கழுத்துச் ங்கிலிதய இறுக்கேொகப் பிடித்துக்சகொண்டு.

இப்படி ேொண்பு நிதைந்ை உணவுப் பழக்கத்தை. பசிக்கொேல் உணவு அருந்ைக் கூடொது. பகுத்து உண்டு உண்ணச் ச ொன்ன ச ய்தி நம் ேண்ணில் பந்தியில் ேட்டும் பரிேொைப்படவில்தல. நொன்கு ேொைங்களுக்கு ஒரு முதை மபதி ேருந்து ொப்பிடுைது.நலம் பரவும். 45 நொட்களுக்கு ஒரு முதை நொசியில் (nasal drops) ேருந்து விடுைது.பழக்கங்கதளயொைது எடுத்ைொளத் ைைறிவிடக் கூடொது. பகலில் தூக்கமும் புணர்ச்சியும் கூடொது. ஆனொல் ஓங்கிய உணவுக் கலொ ொரம் உண்டு. கமலொரி கணக்கிலும். ைருடத்து இரண்டு முதை ைொந்தி ேருந்து ொப்பிடுைது. எைற்குச் ொப்பிட மைண்டும் என எப்மபொமைொ எழுதிதைத்ை ேரபு நம் ேரபு ேட்டும்ைொன். அைர்கள் ொப்பிட்டு எழும் முன்னைொக நொம் எழக் கூடொது என நம் இனக் கூட்டம் கிட்டத்ைட்ட 1. கதட தகப்பு எனச் ொப்பிடச் ச ொன்ன முதையில் இனிப்பில் சைொடங்குைது. அளவு அறிந்து. எதைச் ொப்பிட மைண்டும் என ேட்டும் ச ொல்லிச் ச ன்றுவிடொேல். பசய்யக் கூடாத விஷயங்கள்: முைல் நொள் தேத்ை உணவு அமுைேொகமை இருந்ைொலும் ொப்பிடக் கூடொது. அமைமபொல் ைதல தித்திப்பு. ைொரத்துக்கு ஒரு முதை எண்சணய்க் குளியல். விருந்மைொம்பலில் ேகிழ்தைத் சைரிவிக்கும் பண்பொட்டுக்கு ேட்டும் அல்ல. ஜீரணத்தின் முைல் படியொன உமிழ்நீதர முைலில் சுரக்கதைக்கும் என்பைற்கொகவும் ம ர்த்துத்ைொன். இதை எப்மபொது புரிந்துசகொள்ளப்மபொகிமைொம்? எப்மபொது முழுதேயொகக் தகக்சகொள்ளப்மபொகிமைொம்? . . கொப்புரிதே சூட்சுேத்துக்குள்ளும் நவீன உணைொக்கம் கட்டதேக்கப்படும்மபொது. கருதணக்கிழங்கு ைவிர பிை கிழங்குகதளச் ொப்பிடக் கூடொது..800 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆ ொரக் மகொதை நூலில் ச ொன்னதில் உணவு அறிவியல் கிதடயொது. நொளுக்கு இரண்டு சபொழுதுகள் ைவிர மூன்று சபொழுதுகள் ொப்பிடக் கூடொது.. ேொைத்துக்கு ஒரு முதை உடலுைவு. பண்பொட்டிலும் ம ர்த்துத்ைொன். எப்படிச் ொப்பிட மைண்டும். 'முன்துவ்ைொர் முன்சனழொர் ைம்மிற் சபரியொர் ைம்பொலி ருந்ைக்கொல்’ என நம்மேொடு நம் ையதில் சபரியைர் உணைருந்தினொல். 'பதார்த்த குண சிந்தாமணி’ எனும் பழம்பபரும் சித்த நூல் பசால்லும் சில நலவாழ்வுப் பழக்கங்கள்: நொளுக்கு இரண்டு முதை ேலம் கழிப்பது.

ைொதழப்பழத்தைக் கனியொக அல்லொேல் இளம்பிஞ் ொகச் ொப்பிடுைது. ைொந்தி. சிறுநீர். எண்சணய்க் குளியலின்மபொது சைந்நீரில் குளிப்பது. இருேல். கண்டிப்பாகச் பசய்யவவண்டியவவ: உணவு ொப்பிட்ட பிைகு குறு நதட. . மூச்சு இைற்தை அடக்கக் கூடொது. சநய்தய உருக்கி உண்பது. கண்ணீர். ைொகம். மேொதரப் சபருக்கி.உணவு உண்ணும்மபொது இதடயிதடமய நீர் அருந்ைக் கூடொது. தும்ேல். நீதரச் கருக்கி. ஆயொ ம். தூக்கம். உடலுைவில் சுக்கிலம். ேலம். பசி. கீழ்க்கொற்று. சகொட்டொவி.

இந்தக் ொய்ச்சல் இன்கனொரு நொள் இருந்திருக் க் கூடொதொ. வலுவொன லநொய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் இல்லொதலெொது ஜுரம் க ொஞ்சம் நீடிக் லொம்.. உடல் கவள்லைைணுக் லைக்க ொண்டு. கசொல்லிட்லடன்!’ என்ற அதட்டலில் அன்பும் அக் லறயும் ெல சிட்டில தூக் லொ இருக்கும். சிக்குன்குனிைொ என வல கதொல ைொன ெரிந்துலர ள். ரிசல்ட்டில் வரொது. ஈரல் . இல்லல!’ என மருத்துவர் புரிைொமல் லெச. ஏலதொ மர்மக் ொய்ச்சலொம்!’ எனக் லவரத்துடன்தொன் ொய்ச்சலல எதிர்க ொள்கிலறொம். மல்லி. ொய்ச்சல் ஒரு தனி லநொய் அல்ல.. 'அட. சிக்குன்குனிைொ மொதிரி ொய்ச்சல். அந்த கடஸ்ட் லை சில/ெல ஆயிரங் லைக் க ொடுத்து எடுப்லெொம். உடம்கெல்லொம் வலித்து. அதனொல் ொய்ச்சல் இருக்கு. ெொயில் ெடுத்துக்க ொண்லட பூண்டுலெொட்ட அரிசிக் ஞ்சிலை றிலவப்பிலலத் துலவைல் கதொட்டு சொப்பிட்டுவிட்டு. ெதற்றம் வ்விக்க ொள்ளும். இரு நொடு ளுக்கு இலடயிலொன யுத்தத்தில் மின்சொரம் தலடெடுவது. க ொதிக்கும் சுடுதண்ணீரில் லெொட்டு ஆவி பிடிக் ச் கசொல்வொர் அப்ெொ. இதில் கந ட்டிவொ இருந்தொலும் கடங்குவொ இருக் லொம். லடஃெொய்டு. சு வீனத்லத உண்டொக்கும். கரொட்டி. ஆனொ. மறுநொள் ொலலயில் தலலக்குக் குளிக் ொமல். மலலரிைொ. சு நித்திலர நம்லமத் தழுவும்.. ஜுரம் நீடிக் லொம். ெக் த்து வீட்டு மொமொ லதொட்டத்தில் அறுத்து எடுத்து வந்த கநொச்சித்தலைலை. அத்லத ளுடன் தொைக் ட்லட உருட்டி விலைைொடிை அந்தக் ொய்ச்சல் நொட் ள் லவரப்ெடுத்திைது இல்லல. ொய்ச்சலும் ொணொமல்லெொகும்.. அந்த முடிவு லை கூகுைொண்டவர் உதவியுடன் நொம் அர்த்தப்கெைர்த்திப் ெொர்த்து. 'இது கிளினிக் ல் மலலரிைொ. எல்லொ ெக் மும் 'கடங்கு’வொம்.. ொமொலல.. எல்லொம் முடிந்து.. லலசொ கநற்றி எரிை ஆரம்பிக்ல யில் தலலவலி ொணொமல்லெொய். ஒருவல யில் சு மொனதும்கூட. 'வொய்ல இருந்து டம்ைலர எடுக் ொம சொப்பிடணும். ஞ்சிலைக் லடசி கசொட்டு வலர குடித்தவுடன் சுக்கு..மண்ணீரல் வீக் ம் எனத் கதொந்தரவு ள் அதி ரிக்கும். ஆனொ.கிருமி ளுக்கு இலடயிலொன யுத்தத்தில் ரத்தத் தட்டுக் குலறவு. சிக்குன்குனிைொ ெொசிட்டிவ் இல்லல. கடங்கு.’ என்ற ஏக் த்லத உண்டொக்கும் அந்த நொள் ொய்ச்சல்! ஆனொல். 'எதுக்கும் ப்ைட் கடஸ்ட் எடுத்திருங் ’ என மருத்துவர் நீட்டும் ெட்டிைலில். இரவில் விைர்த்துவிட்டொல்.நலம் 360’ . அக் ொ.சிவராமன் க ொஞ்சம் வொய் சந்து. எதுக்கு ரிஸ்க்?’ என்ற வொர்த்லத லைக் ல ட்டதும். லவரஸ் ளுக்கு எதிரொன யுத்தம் எனில். அதுலவ உடலின் இைல்பு வொழ்க்ல லைப் ெொதித்து. லெொன ொய்ச்சல் மறுெடி அடிக் ஆரம்பிக்கும். .. குளிரும் மைக் மும் வரும். ெொயில் ெடுக்கும்லெொது அம்மொ கநற்றியில் சுக்குப் ெற்று லெொடுவொர். 'ச்லச. பிகரட் சொப்பிட்டுவிட்டு ெள்ளிக்குப் புறப்ெடுலவொம்.. 'சிக்குன்குனிைொ’வொம்... ஒண்ணும் இல்லல’ என க த்தொ மருத்துவரிடம் கசன்றொல். அது ொய்ந்து. கூடலவ. மிைகு.. லலசொன தலலவலியுடன்.. புதுவல ைொன ெொக்டீரிைொ. கிருமி ளுடன் நடத்தும் யுத்தத்தில் கிைம்பும் கவப்ெலம ொய்ச்சல். இப்லெொது நிலலலம அப்ெடிைொ இருக்கிறது? 'என்னது ொய்ச்சலொ? உஷொரொ இருங் . ருப்ெட்டி லெொட்டு ொய்ச்சிை ஷொைத்லத அம்மொ நீட்டுவொர். தண்ணீர் தட்டுப்ெொடு.22 மருத்துவர் கு.. உடல் நீர்ச்சத்துக் குலறவு. ப்ைட் பிலைட்கலட்ஸ் லவற குலறயும்லெொல கதரியுது. லசொர்லவத் தரும் அந்தக் ொல ொய்ச்சல். 'எதுக்கும் அட்மிட் ெண்ணிடுங் லைன். அதிலும் ொய்ச்சல் வந்த மூன்றொவது நொள் ஜுரம் குலறைொமல் குைந்லத அனத்தத் கதொடங்கினொல். மருத்துவமலன வசதி குலறவு ள் இருப்ெதுலெொல உடலிலும் கவள்லைைணு ..

குளிர்க் ொலத்தில் அதி ரிக்கும் லசொரிைொசிஸ் லதொல் ெலட லநொய் என மலைக் ொலத்தில் குத்தொட்டம் லெொடும் ெல லநொய்க் கூட்டம். லெொன்றவற்லற உண்டொக்கும். கடங்கு ொய்ச்சலலப்லெொல தமிைர் லை அதி ம் வொட்டுவது சிக்குன்குனிைொ. கடங்கு. தலசமூட்டு வலி. ஓர் ஆண்டுக்கு வலி தந்து. உங் ளுக்கு லலசொன தும்மல். இைற்ல லசமிக்கும் நீர்நிலல ைொல் இந்தக் க ொசுப் கெருக் ம் உண்டொ ொது. ொணொமல்லெொன ஆஸ்துமொ மூச்சிலரப்பு மீண்டும் கதொற்றிக்க ொள்வது. ரப்ெர் டைர். சிலருக்கு உண்டொக்கும் வயிற்றுப் புண் தனி உெொலத. தலலவலி. கிட்டத்தட்ட உலகின் ெொதி மக் ள்கதொல கடங்கு வரும் வொய்ப்பில் இருக்கிறொர் ள் என உல சு ொதொர நிறுவனம் கதரிவிக்கிறது. மனிதனுக்குள் ெரவும். 2006-12 வலர இந்திைொவில் நடந்த கடங்கு தொக் ம். ொலல லவலை ளில் டிக்கும் கெண் க ொசுக் ைொல்தொன் இந்தக் ொய்ச்சல் தரும் லவரஸ். சூடொ அப்லெொது சலமத்த உணலவ உண்ணுங் ள்.அப்ெடி இப்லெொது தமிை த்லத அடிக் டி ஆட்டிப்ெலடக்கும் ொய்ச்சல். நம் அரசு கசொல்வலதக் ொட்டிலும் ஏறத்தொை 300 மடங்கு அதி ம் என்கிறது ஆய்வு முடிவு ள். லவப்ெம் புல லைொ. கடங்கு. இந்தக் க ொசுப் கெருக் ம் நடக்கிறது. க ொதித்து ஆறிை தண்ணீலர மட்டும் அருந்துங் ள். ொய்ச்சலுக்கு என்ன கசய்ைலொம்? முதலில் வரொமல் தடுக் முழு முைற்சி எடுக் லவண்டும். ஜுரம் இருக்கும்லெொது கெொது இடங் ளுக்குச் கசல்வலதத் தவிருங் ள். கசல்வம் கசழிக் வீட்டு வரண்டொக் ளில் வைர்க் ப்ெடும் 'லக்கி மூங்கில்’ கசடி ஆகிைவற்றின் மூலம்தொன். ொர்ப்ெலரஷன் க ொசுவிரட்டிப் புல லைொ ொட்டுங் ள். வீட்டுக்கு கவளிலை மூலலயில் நீங் ள் லெொட்டுலவத்திருக்கும் ெலைை கெயின்ட் டப்ெொ. மனிதன் லசமிக்கும் நல்ல நீரொல்தொன். மடமடகவன ரத்தத் தட்டுக் லைக் குலறத்து 102 டிகிரிக்கு லமலொ ொய்ச்சல். இந்த அறிகுறி ள் கதன்ெட்டொல் தொமதிக் ொது மருத்துவ ஆலலொசலன கெறுவது முக்கிைம்.. கெரும்ெொலும் ஓரிரு வொரத்தில் சரிைொ லவண்டிை இந்த வலி ஒரு சிலருக்குத் தங்கிப்லெொய். சொதொரண ல கைழுத்து லெொடுவதில் இருந்து ணினி தட்டச்சு வலர வலி வொட்டி எடுக்கும். வலிக் ொ எடுக் ப்ெடும் மொத்திலர ள். தண்ணீலரச் லசமிக்கும் ெொத்திரத்லத மூடிலவயுங் ள். . லதொலில் சிவப்புத் திட்டுக் ள். டைர் விைொெொரி ள் மலலகைன லசமித்துலவத்த டைர். சிக்குன்குனிைொலவத் தொண்டி சொதொரண ொய்ச்சல். லெொஷொக் ொ த் லதறிவரும் குைந்லதயின் எலடலைத் தடொலடிைொ க் குலறக்கும் சளி-இருமல்.. ெொத்திரங் லை அ ற்றுங் ள். 50 வருடங் ைொ அதி ம் ெரிச்சைம் இல்லொதிருந்து 2006-ம் ஆண்டு டிசம்ெரில் மீண்டும் தலலகைடுக் ஆரம்பித்த இந்தக் ொய்ச்சல் ெரிசளிக்கும் மூட்டுவலியின் உெொலத ள் கசொல்லி மொைொது. லவரஸ் ொய்ச்சலில் ஒரு வல . லசொதலனயில் சிக் ொத சில வல மர்மக் ொய்ச்சல் ள்... சரி. இந்த கடங்கு ெரவுகிறலதொ என உல சு ொதொர நிறுவனலம அச்சம் கதரிவித்திருக்கிறது. Aedes aegypti எனும் க ொசுவின் மூலம் ெரவும் கடங்கு.

ஓமம். கநொச்சித்தலை நொன்கு ல ப்பிடி. உடலன ஆர்டர் ெண்லறன்’ எனக் ல ட்லெொர் அதி ம். சித்த மருந்துக் லட ளில் கிலடக்கும் நீர்க்ல ொலவ மொத்திலரலைப் ெற்று இடுவது மலைக் ொலத் தும்மல் சளியுடன்கூடிை லசனலசட்டிஸ் லநொயில் வரும் ஜுரத்துக் ொன எளிை மருந்து. லலசொ ண் லையும் மூக்ல யும் சக்கும் குைந்லதக்கு. 'அட. சிறு உணவொகிை ஞ்சிலை மட்டுலம ொய்ச்சலின்லெொது உணவொ க் க ொடுக் லவண்டும். க ொளுத்தி. உடலில் நீர்ச்சத்தும் ஆற்றலும் குலறந்து தீவிர நிலலக்கு அலைத்துச்கசல்ல வொய்ப்பு உண்டு. ஆனொல். தலலவலிக்கு சுக்குக் ஷொைம். மஞ்சள் இரு துண்டு ள் லெொட்டுக் ொய்ச்சி அந்த ஆவிலைப் பிடிக் லவக் . மஞ்சள். கதொண்லடக் ர ரப்புக்கு ற்பூரவல்லிக் ஷொைம். இன்னும்கூட ெட்டினியுடன் ொய்ச்சலல கவல்லும் ெைக் ம் ஆங் ொங்ல இருக் த்தொன் கசய்கிறது. அம்மொ உணவ ங் ளில் ஷொை கவண்டிங் கமஷின் லைப் கெொருத்தி எவரும் அலத எளிதில் குடிக்கும்ெடி கசய்தொல். சொதொரண சுக்கு அலரத்து கநற்றியில் ெற்று இடுவது. கெரும் கெைரும் கிட்டும். அலதலெொல்.. . ொய்ச்சல் நீக்கும் எளிை மருந்து. ஒரு லவட்டித்துணியில் தூவி.நலம் பரவும். என வீட்டிலலலை முதலுதவிைொ க் க ொடுக் ப்ெட்ட இந்தக் ஷொை மரபு. வற்றக்குைம்பும் சொம்ெொரும்கூட ஒரு வல யில் கசறிவூட்டப்ெட்ட ஷொைம்தொன். எத்தலனலைொ லநொய் லை ஆரம்ெ அறிகுறி ளிலலலை தடுக் லொம். அரசுக்கு அது மி ச் சிறிை கசலவு... அலனத்து மருத்துவமலன ளில். அதற்கு சக் வொ கசய்யும். லவ மொ வைக்க ொழிந்து வருகிறது. ஆரஞ்சுப்ெை ரசமும் ெரு லவண்டும். மிைகு இந்த நொன்ல யும் நல்ல கெொடிைொக்கி. அரசின் மருத்துவ ஒதுக்கீட்டில் ெல ல ொடி ரூெொலைக் குலறக் லொம். அந்தப் புல லை மு ர்வது நீலரற்றம்.. சூைல் அவ்வைவொ ச் சிலதைொத ொலத்தில். ெலருக்கும் ஷொைம் என்றதும் சின்ன ெைம் இப்லெொதும் உண்டு. அஜீரணத்துக்கு சீர ஷொைம்.கதொற்றுலநொய்க் கூட்டம் அதி ம் இல்லொத. கெொது இடங் ளில். 'குடல் தன்னில் சீதமலொது சுரமும் வரொது திறமொலம’ என ொய்ச்சலுக்கு வயிற்றில் லசரும் அஜீரணத்லதயும் மந்தத்லதயும் முக்கிைக் ொரணமொ அன்று சித்த மருத்துவம் கசொல்லிைது. அடுத்த ஆறு மணி லநரத்தில் தும்மலுடன்கூடிை ொய்ச்சல் வரக்கூடும். லநொய்க்கு ஏற்ற ஷொைம் குடிக்கும் மரபு. திரிலெொல் சுருட்டி. தலலவலியுடன்கூடிை ஜுரத்லதப் லெொக்கும். லவப்கெண்கணயில் நலனத்து. 2012-ல் கடங்குவில் இருந்து கெருவொரிைொன மக் லைக் ொப்ெொற்றிை சித்த மருந்து. நொம் தினம் சொப்பிடும் லதநீர். இது இப்லெொலதை தீவிர கடங்கு மொதிரிைொன கதொற்றுக் ொய்ச்சல் ளுக்கு அப்ெடிலை கெொருந்தொது. ஆனொல். வயிற்றுப்லெொக்குக்கு ஓமக் ஷொைம்.. தமிை த்தில் 2006-ல் சிக் ன்குனிைொ. பூண்டு ருஞ்சீர க் ஞ்சி. புளிப்பில்லொத மொதுலை. திப்பிலி. தும்லெப் பூச் சொற்லற மூக்கில் துளிைொ விடுவதும் மலைக் ொல சளி. இலவ மட்டுலம ொய்ச்சல் உணவொ இருக் லவண்டும். அதனொலலலை. நம் மண்ணில் மீட்கடடுக் ப்ெட லவண்டிை கெரும் மருத்துவ மரபு. சில லட்சங் லை கவண்டிங் கமஷின் ெைன்ெொட்டுக்கு எனச் கசலவழித்தொல். புழுங் ல் அரிசி.. ஓரிரு அரசு சித்த மருத்துவமலனலைத் தொண்டி எங்கும் இது வரவில்லல.. கசய்வொர் ைொ?... நிலறைக் க ொதித்து ஆறிை நீரும். நிலலவம்புக் குடிநீர். மலைக் ொல ொய்ச்சல் மலறயும். ஷொை கவண்டிங் கமஷின் அதற் ொன தீர்வு. சிறுகுைந்லதயின் சளிக்கு துைசிக் ஷொைம்... ஜுரத்துக்கு நிலலவம்புக் ஷொைம். 'உற்ற சுரத்துக்கும் உறுதிைொம் வொய்வுக்கும் அற்லற வருமட்டும் அன்னத்லதக் ொட்டொலத’ என ெட்டினிலை மருந்தொ ச் கசொல்லியிருக்கிறொர் ள். கசலவும் மி ச் சில ஆயிரங் ள்தொன். சீந்தில் அன்னப்ெொல் ஞ்சி.. ஷொைம் கசய்ை இப்லெொ எங்ல சொர் லநரம் இருக்கு? லவணும்னொ ஆன்லலன் ஆஃெர்ல அந்தக் ஷொைப் கெொடி கிலடக்குமொனு கசொல்லுங் . ல ொலொவுக்கும் ொபிக்கும் கெொருத்தப்ெடும் கவண்டிங் கமஷின் ளில் ஷொைத்லத ஊற்றினொல். சீனர் ள் கநடுங் ொலம் சொப்பிட்ட லதயிலலக் ஷொைம்தொன். 'சிறு உணவு கெரு மருந்து’ என சித்த மருத்துவம் கசொல்வதுலெொல.

உடனடிைொ உரிை மருத்துவம் எடுத்துக்க ொள்ை லவண்டும். ொலல 8 மணி முதல் மொலல 6 மணிக்குள் மட்டும் அருந்துங் ள். நொட்டுக்ல ொழி முதலொன உடலுக்கு கவம்லமதரும் உணவு லை அவ்வப்லெொது லசர்த்துக்க ொள்வது நல்லது. சளிலை கவளிலைற்ற. சரிைொன இலலதொனொ என உறுதிப்ெடுத்திக்க ொண்டு ஓரிரு இலலலை அலரத்து. ஜுரத்தின்லெொது சில குைந்லத ளுக்கு வலிப்பு வரும் வொய்ப்பு உண்டு.. ரத்தத் தட்டுக் லை உைர்த்த. எனினும் அவசிைமொன சூைலில் எதிர் நுண்ணுயிரி மருத்துவம் எடுத்துக்க ொள்ைலொம். மூன்று நொட் ளுக்கு லமல் ஜுரம் தணிைவில்லல எனில். மலை லநரத்து சளிதொலன என அலட்சிைம் கூடொது. குைந்லத ளுக் ொன நொள்ெட்ட சளியில். இரு சக் ர வொ னத்தின் முன்புறத்தில் குைந்லத லை அமர்த்தி. இலவ மலைக் ொல லநொய் எதிர்ப்பு உணவு ள். லவங் ப்ெட்லட.. ெனங் ற் ண்டு லசர்த்து. ொலலயில் ரிசொலல முசுமுசுக்ல இலல லெொட்ட லதநீர். மஞ்சள். லதலவைொன ெரிலசொதலன லைச் கசய்து கிருமிலை அலடைொைம் ொண்ெது அவசிைம். மருத்துவர் ஆலலொசலனயுடன். க ொள்ளுப் ெைறு. குைந்லத ளுக்கு கநஞ்சில் தடவிவிடுங் ள். மஞ்சள் தூள். சொறு எடுத்து. மொலலயில் துைசி ெச்லசத் லதயிலல லதநீர்.. கநற்றிக்குப் ெற்று இடுவது. ஆடுகதொடொ இலலச்சொறு. இலரப்லெலைக் ட்டுப்ெடுத்த மி ச் சிறந்த மருந்து இது. ஆதலொல். சுக்கு-மல்லி ஷொைம் அருந்துதல். அதில் மிைகு. இரவிலும் அதி ொலலயிலும் லவண்டொம்! ஆவி பிடித்தல்... முழுலமைொ க் குணப்ெடுத்தக்கூடிை இதலன அலடைொைம் ண்டொல். இருமலல நீக் . . சூடொன லதங் ொய் எண்கணயில் ற்பூரம் லந்து தைொரிக் ப்ெடும் ற்பூரொதி லதலத்லத.. சளி லெொன்றவற்றுக்ல அடிக் டி ஆன்டிெைொடிக் மருந்து லை எடுத்துக்க ொள்ைக் கூடொது. நீர்க் ொய் றி லைத் தவிருங் ள். இரவு லநரங் ளில் ெைணிக் ொதீர் ள். தற்லெொது இந்திைொவில் அதி ம் அலட்சிைப்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு லநொய் 'இைங் ொசம்’ எனும் பிலரமரி ொம்ப்ைக்ஸ். மிைகு.. மலைக் ொலத்து சளி ொய்ச்சலல எளிதில் லெொக் லொம். குைந்லத ளுக்கு ஜுரம் அதி ரிக் ொமல் ெொர்த்துக்க ொள்ை லவண்டும். அதன் அவசிைத்லத குடும்ெ மருத்துவர் தீர்மொனிக் ட்டும். மருத்துவர் ெொல் அருந்தச் கசொல்லியிருந்தொல். உஜார்! சின்ன தும்மல். என வொரம் ஒருநொள் ண்டிப்ெொ ச் கசய்யுங் ள். வொலடக் ொற்று தொக் ொமல் ொது லைக் வனமொ மூடிக்க ொள்வது நல்லது! உஜார். மொலல.மழைக் காலத்துக்கானநல நடவடிக்ழககள்! இனிப்பு. கிரொம்பு. ெொல். மதிைம் தூதுவலை மிைகு ரசம்..

இந்த ேளகயறாக்களில் முன்வப ேந்த Aspartame எனும் ைசாயனத்ளத காபியில் க ந்து குடிக்க ாம். Maltitol. வகாழி அடித்துக் குழம்பு ளேத்தாலும் ஜைண்டு சிட்டிளக வபாட்டுக்கங்கவைன்’ என இதன் ேணிகம் விைம்பைம் ஜசய்கிறது. 'வநாய்ச் சிக்கள உண்டாக்காமல்.. தூக்கக் க க்கத்துடன் ஜதருநாய் துைத்த. அவத இனிப்ளபத் தரும் இளதச் சாப்பிடுங்க!’ ’ என ஆைம்பித்ததுதான் ஜசயற்ளக இனிப்பு வியாபாைம். உருகாது. Hydrogenated starch.ஏ அனுமதி வேற இருக்கு’ என அட்ளடயில் குறிப்பிடுகிறார்கள்.டி. பாதம்கீருக்கும் இப்வபா அதான்’ எனப் ஜபருளமயாகச் ஜசால்லும் புத்திசாலிக் கூட்டம் நகர்ப்புறத்தில் ஜபருகிேருகிறது. வதநீரிவ ா க ந்து சாப்பிட்டு ேந்தனர். ஜசயற்ளகச் சர்க்களை. ஜகாதிநிள யில் இந்த வேதிப்ஜபாருள் உளடந்து சிக்கல் உண்டாக்கும் என்பதால். 'எஃப். Stevia. ஜமாட்ளடமாடியில் மூச்ளசப் பிடித்து தேம் ஜசய்யவுமாக இளைஞர்களைப் பதற்றப்பட ளேத்திருக்கிறது சர்க்களை வியாதி பயம்! 'நாங்க சர்க்களைவய ஜதாடுறது இல்ள . Tagatose. இப்வபாது சந்ளதயில் விற்கப்படும் சுக்ருவ ாஸ்.23 மருத்துவர் கு. சர்க்களையில் இருந்வத பிரித்து எடுக்கப்படும் ஒரு ஜசயற்ளகச் சர்க்களை. ோழ்க்ளகயில் இனிப்பு இல் ாமல் இருக்க முடியுமா? ஆகவே. 'எவ்ேைவு ஜேப்பத்திலும் எங்க ஜகமிக்கல் உளடயாது.. எப்வபாதும் ஷ§கர் ேைாமல் தடுக்கணுமா. Neotame. காபி. சர்க்களை வியாதிக்காைர் மட்டும் இளதச் சத்தம் வபாடாமல் காபியிவ ா. பாயசம். ஆனால். நீங்க வகாவகா வபாட்டு சாக்வ ட் ஜசய்தாலும். Acesulfame. துரித உணவிலும் மருந்து மாத்திளைகளிலும் ஏைாைமாகப் புழங்கும் இனிப்பு அேதாைங்களின் பட்டியல் ஜகாஞ்சம் ஜபரிது.சிவராமன் ஒருவேளை 'ஞானப்பழம்’ திருவிளையாடல் இப்வபாது நிகழ்ந்தால். Trehalose வபான்ற நவீன சர்க்களைகளும் இதில் அடக்கம். பழத்ளதச் சாப்பிட்ட பிறகு தினம் ஊளைச் சுத்தி ஓடவேண்டியிருக்கும். வகசரி கிண்டிச் சாப்பிட முடியாது. Lactitol.நலம் 360’ . என்ன நடந்திருக்கும்? 'என்னது ஞானப்பழமா? இதில் எத்தளன கவ ாரி? அய்வயா. 'டயாபட்டிக் வநாயாளிகள் சர்க்களை சாப்பிடக் கூடாது. Sucralose முதலிய ஜசயற்ளக இனிப்புகளும். ஆனால். 'உடல் எளட குளறக்கணுமா. ஜகாஞ்சம் ஜேளிவய விசாரித்தால் கிளடக்கும் ஜசய்திகள் அதிைளேக்கின்றன. ாரி டாடி! எனக்கு ஞானப்பழம் வேண்டாம்’ என யூத் கடவுள் முருகப்ஜபருமாவன பதறும் 'ஷுகர் உ கம்’ ஆகிவிட்டது நம் சமூகம். ஆனால். ஸ்வீட் ஜாஸ்தி! இப்வபா மயிலில் ஏறி உ கத்ளதச் சுத்திேந்து இளத ஜஜயிச்சாலும். இந்தச் சர்க்களை சாப்பிடுங்க’ எனச் ஜசால் த் ஜதாடங்கியுள்ைது. எல்வ ாரும் ஜீவைா கவ ாரி இனிப்புக்கு மாறிட்வடாம். டீக்கு மட்டும் இல்ள . ஜீவைா ளசஸ் இடுப்பு வேணுமா... . Mannitol முத ான சர்க்களை அமி ங்களும். Erythritol.. தள ஜதறிக்க ஓடவும். Saccharin. Aspartame. வ ா.. இப்வபாது அந்த வியாபாைம் ஜகாஞ்சம் ஜகாஞ்ச மாக.

பீட்டா டி குளுக்கானும் இருப்பது உண்ளமதான். அது pseudoscience... இந்தச் ஜசயற்ளகச் சர்க்களை. ஓட்ஸில் கூடுதல் புைதமும். எங்கிருந்து ேந்தது இந்த ஓட்ஸ்? ைஷியா. ஜஜர்மனி. ஐவைாப்பிய உணவு ேணிக ஜாம்போன்கள்.டி-’ளய உ கில் இருந்வத அகற்ற வேண்டும் எனத் தீர்மானம் வபாட்டார்கள். இப்படித்தான் சூழலிய ாைர் வைச்சல் கார்சன் 'டி. அப்படி உருோகும் ஜகமிக்கல். பின் ாந்து.டி’ பற்றி முதலில் வபசியவபாதும் அேர்கள் புறக்கணித்தனர். பிற்பாடு அபாயம் உணர்ந்து. உ க உணவுச் சந்ளதயில் ஓட் ுக்கு இன்று ஜகாஞ்சம் உசத்தியான இடம். அஜமரிக்காவிலும் ஓட்ஸ் ஜபருோரியாகத் ஜதரியாது. சாயந்திைம் ஓட்ஸ் பிஸ்கட்தான் சாப்பிடுவறன்’ எனச் ஜசால்ேதுதான் இப்வபாளதய நகை நாகரிகம். வநைடியான புற்றுவநாய்க் காைணி என்பதில் சந்வதகவம இல்ள . இப்படி உணவுப்ஜபாருட்கள் பற்றி சந்வதக சர்ச்ளச எழுப்பினால் 'ஆய்ோைர்களின் சந்வதகங்களுக்கு ஆதாைம் இல்ள . கதிர் அறுத்து. இந்தச் ஜசயற்ளக ைசாயனம்! நமது முந்ளதய தள முளறயில் அவநகமாக யாருக்கும் ஓட்ஸ் ஜதரியாது. நம் மக்களிளடவய அதிகமாகப் புழங்கும் ஸ்ஜடயின்ஜ ஸ் ஸ்டீல் பாத்திைத்தில் ஜகாதிக்க ளேக்கும்வபாது. இல்ள . '200 டிகிரிக்கு வமல்தான் இது ேைக்கூடும். வசாதளன எலிகளில் ைத்தப் புற்றுவநாளய உருோக்குேதாக’ ஓர் இத்தாலிய ஆய்ளே வமற்வகாள் காட்டி எச்சரிக்கிறது. அந்தப் ஜபாருட்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வி க்கப்பட்டன. ஷுகர் ேைக் கூடாதுனு காள யில் ஓட்ஸ் கஞ்சி. குண்டு அம்மணிகள் 'ஓட்ஸினால் ஒல்லி ஆக ாம்’ எனப் பகல்கனவு காண்கிறார்கள். டயாக்ஸின் மாதிரியான நச்ளச ஜேளியிடக்கூடும்’ எனச் சி ஆய்வுகள் ஜதாடர்ந்து ஜசால்கின்றன. பின்னாளில் விஷயம் புரிந்ததும் 'குய்வயாமுய்வயா’ எனக் கதறி 'டி. ஆனால். ஓட்ஸ் எனப்படுேது விளைந்து. அந்த நி மும் நீரும் அறியாதது. இவதவபா சர்ச்ளசக்கு உள்ைான ஜசயற்ளக நிறமிகள் குறித்த விோதங்கள் முதலில் நிைாகரிக்கப்பட்டாலும். 'டயட் நான் ஜைாம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். ஆஸ்திவைலியா முத ான நாடுகளில் குளிளைத் தாங்கி நின்று ேைரும் பயிர்தான் ஓட்ஸ். உமி நீக்கி வநைாக நம்மிடம் . அண்ணாச்சி களட வைக்குகளில் அடுக்கிளேத்துவிட்டார்கள். நம் வீட்டு மளிளகப்பட்டியலில் ஓட்ஸ் இடம்பிடிக்க. ஜேற்றுக் கற்பளன’ என ஒதுக்குகிறது வமற்கத்திய (ேணிக) அறிவியல் உ கம். காைணம்.'119 டிகிரி ஜேப்பத்துக்கு வமல் சுக்ருவ ாஸ் உளடயக்கூடும். இங்வக ஜதாடர் விைம்பைங்கள் காைணமாக. பிைாஸ்டிக்கில் இருந்து பிரியும் டயாக்ஸிளனப்வபா polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans என்ற வேதிப்ஜபாருளை உருோக்கும் என ஓர் ஆய்வு ப மாக எச்சரிக்கிறது.டி. 'இந்தச் ஜசயற்ளக இனிப்புகள். ஆனால்.டி. இல்ள 350 டிகிரிக்கு வமல் ஜகாதிநிள உயை வேண்டும்’ என இந்தச் ஜசய்தி பற்றி சர்ச்ளச நி வினாலும். கனடா. 'உணவு எனப்படுேது நி த்ஜதாடு நீவை’ என உணவுக்கான ஊற்றுக்கண்ளணத் ஜதளிோகக் காட்டியது நம் சமூகம். சி குதிளை முத ாளிகளைத் தவிை ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னர். குறிப்பாக. அஜமரிக்கத் தன்னார்ே உணவுப் ஜபாருள் ஆைாய்ச்சி நிறுேனம் Center for science in public interest.

4 கிைாம் அைவு பீட்டா டி குளுக்கான் கிளடக்கும்’ என இந்தியாவில் மிகப்ஜபரிய அைவில் ேணிகம் ஜசய்யும் நிறுேனம் கணக்கிட்டுள்ைது.. பால் ஜகாடுக்கும் தாய்க்குப் பாதுகாப்பும் அளிக்கும்.வசர்ப்பிக்கப்படும் ஜபாருள் அல் . இன்னுஜமாரு முக்கியமான விஷயம். ஓட்ஸின் இன்ளறய இந்திய ேணிகம் 5 மில்லியன் டா ருக்கும் அதிகம்! இத்தளன ஜசய்முளற வசாதளனகளைத் தாண்டி நம் தட்டில் பரிமாறப்படும் ஓட்ஸ் மூ ம். அதனால் இப்வபாளதக்கு 6.000 டன் ஓட்ள ஆஸ்திவைலியாவில் இருந்து இறக்குமதி ஜசய்கிவறாம். கட்டியாகாமல் இருக்க சி ைசாயனங்கள் வசர்க்கப்பட்வட நம் உணவு வமளஜக்கு ேருகிறது.. அடித்து. அந்தத் ஜதாழில்நுட்பத்தில் ஜகாடுக்கப்படும் ஜேப்ப அழுத்தத்தால் ஓட்ஸின் கூடுதல் புைதமும். ஓட்ஸ் தயாரிப்பில் நிள ளம தள கீழ். ஜபண்களின் மாதவிடாய்ப் பிைச்ளனக்கு நிோைணம் அளிக்கும் பக்கப னும் உண்டு. அது எப்வபாது ேருவமா எனப் பய வியாதியில் உள்ைேளையும் சுண்டி இழுக்கும் இன்ஜனாரு விஷயம் உடற்பயிற்சி உபகைணங்கள். அந்த 1.. பிறகு வீடு ேந்து வசரும் ேளை ஈைம் இழந்து.. உ ர்த்தி.. ஆனால். ஜதரிந்தாலும் ஜபரிதாகப் வபச மாட்டார்கள். கூடுத ாக. உமி நீக்கிய ஓட்ஸ் தானியம்தான் (OATS GROATS) வநைடியாக வேகளேக்கப்படுகிறது. தட்ளடயாக்கி. நம்மிளடவய இளதவிட வம ான சத்துக்கள் ஜபாதிந்த ப சிறு தானியங்கள் இருக்க அளதவிடுத்து. ஏஜனன்றால். ஆனால். 'அட. நாம் வநைடியாக ஜநல்ள வேகளேப்பதால் அதன் மூ ம் உமியின் நற்குணங்களை அரிசிக்குள் ஜகாண்டுேந்துவிடுகிவறாம். காவிரி நதிக் களையிவ ா ேைர்க்க முடியாது.4 கிைாம் அைவு பீட்டா டி குளுக்கானுக்கு இளணயான பீட்டா மானாளன ஒரு ஸ்பூன் ஜேந்தயம் மூ ம் ஜபற முடியும். இந்த பீட்டா மானானால். சிளதயுமா என்பது யாருக்கும் ஜதரியாது. கூடவே ஒட்டியிருக்கும் பீட்டா டி குளுக்கானும் அப்படிவய இருக்குமா. அயல்நாட்டில் இருந்து குளிரில் விளைவித்து. வேகளேத்து. அசுை வேகத்தில் ஓடும் இயந்திைத்துக்கு இளடவய விட்டு நசுக்கி. ஜகட்டுவிடாமல். அந்த அயல்வதசத்தேர்கள் . நாம அரிசிளயயும் புழுங்கல் அரிசி ஆக்குேதற்கு. இந்த ஜேளிநாட்டுத் தானியம் அேசியமா? சர்க்களை வியாதிக்காைளையும்.. ப தும் ஜதளித்து ேந்துவசரும் ஓட்ஸ் அவ்ேைவு உசத்தி கிளடயாது. பூட்டான் எல்ள வயாை இமா யப் பகுதியில் மட்டும் ஜகாஞ்சம் விளைேதாகச் ஜசால்கிறார்கள். சர்க்களைக்கு. அப்படித்தாவன ஜசய்வறாம்?’ என உங்களுக்கு வகள்வி எழ ாம். ஓட்ள ஒருவபாதும் தாமிைபைணி நதிக் களையிவ ா. ஆனால். துளேத்து. கதிர் அறுத்த பின்னர். 'ஒரு வேளைக்கு 1. வதால் நீக்கி. அே ாக்கி. அதிலுள்ை ஜகாழுப்பு அமி ங்களைச் ஜசயல் இழக்க 100 டிகிரி நீைாவியில் வேகளேத்து. ைத்தக்ஜகாதிப்புக்கு.

வநாளயப் பற்றிய ஜதளிவும் ஜதாடர்ச்சியான. பாகற்காய். * கருப்பட்டி காபி. * கட்டித் தயிர் சாதம். சரியான பயிற்சியாைர் துளண இல் ாமல் அேற்ளறப் பயன்படுத்துேவத முதல் ஆபத்து. சப்வபாட்டா. மில்க் சாக்வ ட். தட்டுமுட்டு சாமான்கவைாடு ஜதாள க்காட்சியில் கூவிக்கூவி உடற்பயிற்சி உபகைணங்களை விற்கிறார்கள். நாமும் அப்படி சிக்ஸ்வபக் எடுத்து ஷுகர் ேைாத இறுகிய உடம்ளபப் ஜபற ாம் என அந்தப் ஜபாருட்களை ோங்கினால். பழச்சாறுகளில் சர்க்களை. பனியன். இளே ஒவ்ஜோன்ளறயும் ோங்கிக் குவிப்பதால். ஷுகர் இன்ஷூைன்ஸ். ஜகாஞ்சம் கட்டுமஸ்தான அந்த ஆண்களும் ஜபண்களும் எந்த வநைமும் கயிறு. தத்துேப் புரிதவ ா எதுவும் இல் ாமல். முழுளமயான. 20-ம் கிைாஸில் ஷுகர் குளறயும். ஞானம் களடசி கிைாஸில் கண்டிப்பாக ேந்துடும்’ என நடத்தப்படும் வயாகா ேகுப்புகளுக்குச் ஜசன்று கூடுத ாக ஜடன்ஷளன ஏற்றிக்ஜகாள்கிறது ஒரு கூட்டம். இேற்ளற குழந்ளதப் பருேத்தில் அடிக்கடி ஜகாடுப்பது எதிர்கா த்தில் சர்க்களை வநாளய ேைேளழக்கும். பளழய தாடி ளேத்துக்ஜகாண்டு உடள மட்டும் ேளைத்து. உணர்ச்சிேசப்பட்டு அந்த உடற்பயிற்சி சாதனங்களை ோங்கி வீட்டில் ஈைத்துண்டு காயப்வபாடத்தான் ப ரும் பயன்படுத்துகிவறாம். சர்க்களை வநாய் ேைாமல் இருக்க. ஷுகர் துணிக் களட. ஷுகர் சாமியார் ேளை ப வியாபாைங்கள் ஜகாடிகட்டிப் பறக்கின்றன. நூடுல்ஸ் வபான்றளே தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.. தேறான இயக்கங்கள் சுளுக்கு முதல் முதுகுத்தண்டு தட்டு வி கல் ேளை சிக்கல் உண்டாக்க ாம்! அவதவபால் வயாகா! மூச்சுப் பயிற்சியின் முழுளமவயா. காேன்டிஸ் ோளழ இேற்ளற சர்க்களை வநாய்க்கு முந்ளதய நிள யில் உள்ைேர்கள் (impaired glucose tolerance level) தவிர்ப்பது ந ம். 'இம்யூனிட்டி 10-ேது கிைாஸில் ேரும். * வகாளேக்காய். சீத்தா. ஷுகர் குளறயாது. சர்க்களை வியாதிக்கு என சிறப்புச் சாப்பாடு. கம்பி. பால்ஜபாருட்கள் க ந்த ஐஸ்க்ரீம். பர்ஸின் எளடளயத்தான் கணிசமாக இழப்வபாம். நளடப் பயிற்சி. ஷுகர் மளிளகக் களட. சரியான புரிதலுடன்கூடிய வயாகாசன மூச்சுப் பயிற்சி இைண்டும்தான் சர்க்களை வநாளயத் தடுக்கும் அல் து தாமதிக்களேக்கும் என்பது ஆைாய்ச்சி மற்றும் அனுபேம் கற்றுத்தந்த பாடம்! சர்க்களை வநாய் உருோக்கியுள்ை பயத்தில் சந்ளதயில் குபுகுபுஜேன ஏக விஷயங்கள் குவிந்துஜகாண்டிருக்கின்றன.மகாபலிபுை சுற்று ாவுக்கு ேந்தேர்கைா அல் து அர்னால்டுடன் சண்ளட வபாட்ட கும்பல் நடிகர்கைா எனத் ஜதரியவில்ள . சிறப்புக் குளிர்பானம். ஜேள்ளை ளமதாவில் ஜசய்த பவைாட்டா. ஆனால். வதன் க ந்த வதநீர் பருக ாம். முருங்ளகக் கீளை. சட்ளட என ஆைம்பித்து. ளசக்கிள். மில்க் வஷக். . ஜேங்காயம். ஷுகர் மருத்துேமளன. ஜேந்தயம். பணம் குளறயும். ேந்த சர்க்களை எப்வபாதும் கட்டுப்பாட்டிவ வய இருக்கத் வதளே. அகத்திக் கீளை ஆகியளே உணவுகளில் சிறுேயது முதவ அடிக்கடி வசர்க்கப்பட வேண்டும்.. உருளைக்கிழங்குப் ஜபாரியல். * பழங்களில் மாம்பழம். சந்வதாஷமான ஜமனக்ஜகடல்களும் மட்டுவம! சர்க்கரர நநாய் வராமல் தடுக்கும் உணவு முரைகள்! * குழந்ளதப் பருேத்திவ வய ஜேள்ளைச் சர்க்களை. ப ா. பழ சா ட்களில் கூடுதல் இனிப்பு வசர்ப்பது கூடாது. ஸ்கூட்டர். பளிச் குர்தா. ஜசருப்பு.

. ஜதாடர்ந்து 15 நிமிடங்களுக்கு பிைாணாயாமப் பயிற்சி. கைரிப் பயிற்சி. 15 நிமிடங்களுக்கு மனப் பைபைப்ளப நீக்கும் தியானப் பயிற்சி ஆகியளே மிக அேசியம். அதன் பின் 20 நிமிடங்களுக்கு ஆசனங்கள். சீனத்தின் டாய்ச்சி நடனம்.. .அடிப்பரை உைற்பயிற்சிகள்! * தினசரி 45 நிமிடங்களுக்கு வேகநளட. இளே சர்க்களை வநாளயத் தள்ளிப்வபாடும். * நீச்சல் பயிற்சி. உடற்பயிற்சி ளமயங்களில் பயிற்சியாைர் கற்றுக்ஜகாடுக்கும் உபகைணப் பயிற்சிகள்.

உலகில் 65 செவிகிெ மக்கள் வாழும் நாடுகளில். கடந்ெ ஆண்டு உலகம் எங்கும் நிகழ்ந்ெ மரணங்களில் அதிகம். ஊட்டச்சத்து குறறறவக் காட்டிலும். 1980-க்குப் பின் உலகில் குண்டர்களின் எண்ணிக்றக இரண்டு மடங்கு உயர்ந்துள்ளொம். உப்பு மூன்றுநம உடல் எறட உயர்வுக்கு மிக முக்கியக் காரணிகள். மாரறடப்பின் பின்னணியில் அதிகம் இருப்பது சர்க்கறர நநாயும் ரத்ெக் தகாதிப்பும்ொன். அவற்றறயும் ொண்டி அன்றாடம் நாம் உண்ணும் பல தபாருட்களில். எறடறய எகிறறவக்கும் விஷயங்கள் நநரடியாகவும் மறறமுகமாகவும் இருக்கின்றன. துரிெ உணவுகளில் மறறமுகமாகக் காணப்படும் சர்க்கறர.ராஜேந்திரன் இடுப்பின் சுற்றளவு அதிகமாக அதிகமாக.24 மருத்துவர் கு. உடல் எறட அதிகரிப்பொல் மட்டுநம தபரும்பாலும் இந்ெ இரண்டு நநாய்களும் வருகின்றன. ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்ெொல்ொன் அதிக மரணங்கள் நிகழ்கின்றன.சிவராமன் படம்: எல். அதிக இறறச்சியும் மட்டுநம உடல் எறடறய உயர்த்துபறவ அல்ல. . தபரும்பாநலார் நிறனப்பதுநபால் ஏநொ எண்தணயில் தபாரித்ெ உணவும். இன்றறய சூழலில் ஐந்து வயதுக்கும் குறறவான 42 மில்லியன் குண்டுக் குழந்றெகள் நம்மிறடநய இருக்கின்றனர். வாழ்நாளின் நீளம் குறறயும் என்பது நமக்குத் தெரியும்.நலம் 360’ . உடல் எறட அதிகரித்து ஏற்பட்ட மாரறடப்பினால்ொன் என்பது நம்மில் பலருக்குத் தெரியாது. தகாழுப்பு. ஆனால்.

... மத்தியப்பிரநெசக் நகாதுறமயில் உப்பி உயரும் ென்றம கூடுெலாக உள்ளது. வாறழப்பழம் வறர கலந்து 'தராட்டி தசனாய்’. சந்றெக்கு இழுறவ நவண்டுமா. நகாதுறமயில் இருக்கும் ெவிட்றட நீக்கி அறரத்ொல். அறெ நாம் வணிகப்படுத்ெலாம்’ என. தராட்டி ெயாரிப்புக்குப் பயன்படும் என்றால். விறளவு. நகாதுறமறய. தெருவுக்குத் தெரு தபருகியுள்ள பநராட்டா கறடகளில் பசியாற. 'நகாதுறமயில் இருந்து தபறப்படும் றமொ நல்லதுொநன.. அது எப்படிப் பிரச்றன ஆகும்?’ என நம்றம அப்பாவியாகக் நகட்கறவத்திருக்கும் வணிகத்றெ. உப்பு. உடல் எறடறயக் குறறக்க அந்ெ நாட்டின் சுகாொர அறமச்சர். இதில் வாத்துக் கறி. ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள். பநராட்டாவுக்கு என்றால் நீளவாக்கில் இழுறவயாக வரநவண்டும். றமொ வணிகர்கள் நபாட்டாநபாட்டிநபாடுவது உலகம் அறியாெ உண்றம. தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிநலநய அதிக உடல் எறட தகாண்டவர்கள் வசிக்கும் நாடு என முெல் இடத்றெப் பிடித்திருக்கிறது மநலசியா. காயறவத்து. இறெ இப்நபாது. இறவ அறனத்தும். கடவுள் வந்து தசல்வொகத் தெரியவில்றல.. நகாழிக்கறி. அங்கு விறளந்ெ நகாதுறமறய ஒட்டுதமாத்ெமாக நாம் வாங்கிக் தகாள்ளலாம். சுமார் 10 ஆயிரம் ஸ்கிப்பிங் கயிறு வாங்கி பள்ளி மாணவர்களுக்குக் தகாடுத்திருப்பது கூடுெல் தசய்தி.. அறனத்திலும் சர்க்கறர. உப்பி உயர நவண்டுமா எனத் தெரிந்துதகாண்டு. இந்ெ இரண்டு தசயல்களுக்குநம அதிலுள்ள 'குளூட்டன்’ எனும் புரெத்தின் இருநவறு பிரிவுகள் அவசியம். 'ெமிழகத்தின் நெசிய உணவு’ என்நற தசால்லலாம். 'நவெ காலத்தில் நெவர்கள். தவள்றள தவநளர் என றமொ வர. அதில் நடத்தும் உணவியல் தொழில்நுட்ப விறளயாட்டுகள் நம் நலத்துடனும் நடத்தும் பயங்கர விறளயாட்டுகள் என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரியாது. நகக் . துறவத்து. நமநல உப்பி உயர நவண்டும். பநராட்டா.தராட்டி என சந்றெயில் வறக வறகயாகக் குவிந்திருக்கும் பண்டங்கள் ஆகட்டும். அப்படி வராமல்.. அெற்கு ஏற்றாற்நபால் றமொவில் நடத்ெப்படும் சடங்குகறளக் நகட்டால் நமக்குள் பெறும். குநளாரிநனட்டட் நீரில் பல அடுக்குகள் கழுவி. 'தராட்டி பிசாங்’ என வறக வறகயாக நள்ளிரறவத் ொண்டியும் பநராட்டாறவச் சுறவக்கிறார்கள் மநலசியத் ெமிழர்கள். எமுல்சிஃறபயர் எல்லாம் நசர்த்து சந்றெக்கு அனுப்புகிறார்கள். வாய் எல்லாம் வழிந்து புறங்றகறய நக்கிச் சாப்பிடும் நாகரிக சாக்நலட் ஆகட்டும். உடல் எறடறய அதிகரிக்க றவக்கும் உத்ெம வில்லன்கள்.காெலிக்கு 'வருடத்தின் எல்லா மாெங்களிலும் பழம் ெருவெற்குப் பதிலாக பழச்சாறு’ ெரும் உத்தியாகட்டும். இவற்றறத் ொண்டி ஓடி ஒளியாமல். தகாஞ்சம் உற்றுப் பாருங்கள். ஊறறவத்து. தபான் மஞ்சள் நிறத்தில் நகாதுறமப் தபாடி வரநவண்டும். நகரளாவிலும் மநலசியாவிலும் மிகவும் பிரபலமான அன்றாட உணவு பநராட்நடா. மிகுந்ெ ஒய்யாரத்துடன் அறனத்து வாழ்வியல் நநாய்கறளயும் கும்மியடித்து வரநவற்கும் ஓர் உணவு. இங்கு மட்டும்அல்ல. சீனா மற்றும் ஐநராப்பிய நாடுகள் பலவற்றில் ெறட தசய்யப்பட்ட 'தபன்றசல் தபராக்றைடு’ நபான்ற ரசாயனங்களால் தவளுக்கறவத்து. இன்று தெருமுறன கறடயில் இருந்து புறவழிச் சாறல கறட வறர ஊருக்கு ஊர்.. நாக்கு ருசிக்காக இளவட்டங்களும்ொன் தபருவாரியாக வருகிறார்கள். 'ராஜஸ்ொன் மாநிலத்தின் நகாதுறமயில் இழுறவச் சத்து நிறறந்ெ புரெம் இருக்கிறது. அடித்து நவகறவத்து. வயிறு பசித்ெ கூலித் தொழிலாளிகளும். கடவுளுக்கு நவள்வியில் பறடக்கும் உணவான 'புரநொஷம்’ொன் இப்நபாது பநராட்டா’ எனச் சிலர் நகாத்துவிட்டாலும். பட்றட தீட்டி பளபளப்பாக்கி வரும் அவல் கூட்டம் ஆகட்டும்.. இப்படித் ெயாரிக்கப்படும் றமொ. தகாழுப்பு தபருவாரியாக ஒளிந்திருக்கின்றன. 'தராட்டி அயம்’.

அநெ சமயம் குண்டான ஆண் குழந்றெக்கு. அதில் ெவிட்நடாடு உள்ள 74 செவிகிெ மாறவப் பயன்படுத்ெ நவண்டும்’ என சட்டம் இயற்றியிருக்க. 'தநாறுங்கத் தின்றால் நூறு வயது’ என்பறெ மனதில்தகாண்டு. ரத்ெத்தில் சர்க்கறர உயர்றவயும் நநரடியாகத் ெரும் இந்ெ வஸ்துறவப் பிய்த்துப் நபாட்டுச் சாப்பிட்டு. ெறரயில் சம்மணம் இட்டுச் சாப்பிடுநவாருக்கு எறடயும் தொப்றபயும் வரநவ வராது. விந்ெணுக்கள் எண்ணிக்றகக் குறறவு. எனப் பார்ப்பது இல்றல. ஆற-அமர தநாறுக்கி. புற்றுநநாய் என வரும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன. குழந்றெப் பருவத்தில் அவனது / அவளது எறட உயர்வு மட்டும்ொன். தமன்றமயாக்க. மாரறடப்பு. உடல் எறடறய உயர்த்ொது.. ெவிடு இல்லாெ றமொறவ 'மிகத் ெரமான றமொ’ எனக் தகாட்டிக் குவிக்கிறது. அவர்களுக்குத்ொன் பின்னாளில் கர்ப்ப காலத்து சர்க்கறர நநாய்.’ என அக்கறறகாட்டும் தபற்நறாரில் பலர். ' குழந்றெ எல்லாத்துலயும் நம்பர் ஒன் மார்க் வாங்கியிருக்கா.சூ! பநராட்டாவுக்கான றமொ மாவு மாதிரி.தச. இழுக்க. பின் நிரந்ெர சர்க்கறர நநாய். . பின்னாளில் தபரும்பாலான குழந்றெகள் தொறலக்காட்சி முன் அமர்ந்து. நம் ஊர் சந்றெநயா 57 முெல் 63 செவிகிெம் தவள்றள தவநளர். பின்னாளில் அவர்கறள வறெக்கும் பல நலப் பிரச்றனகளுக்கும் முக்கியக் காரணம். தவளுக்க. தசல்நபானில் நபசிக்தகாண்நட சாப்பிடுவது.. தபண் குழந்றெகளில் உடல் எறடகூடிய நபர்களில் பாதிப் நபருக்குநமல். இப்படிப்பட்ட மிகப் பிரபலமான தராட்டிகளும் தவகுதமன்றமயாக இருக்கக் காரணம். நம் உடலில் இன்சுலிறனச் சுரக்கறவக்கும் கறணயத்தின் பீட்டா தசல்கறளச் சிறெக்கும் 'அலாக்ைான்’ உருவாவதுொன் உச்சக்கட்ட நவெறன. எறெச் சாப்பிடுகிநறாம் என்பதுகூடத் தெரியாமல் சாப்பிடுகின்றன. நின்று தகாண்டு. அெற்கான மாவு ெயாரிக்கும் மில்லில் இருந்து. உமிழ்நீரில் ஜீரணத்றெத் தொடங்கிச் சாப்பிடும் பழக்கம். இளம் வயதிநலநய சர்க்கறர நநாய். உப்ப. 'நகாதுறமறயத் துவம்சம் பண்ணக் கூடாது. 'மறுபடியும் முெலில் இருந்து தவச்சுக்குநவாமா?’ என நம்மில் பலரும் பநராட்டா சூரியாகத் திரிவது தசா. குழந்றெயின் உடல் எறட உயர்வில். 'கார்ட்டூன் பார்க்கும்நபாது வாயில் அப்பிவிடுநவனாக்கும்’ என ஆரம்பிக்கும் நசாறு ஊட்டல். சுமார் மூன்று முெல் ஐந்து மாெங்கள் வறரயில் அப்படிநய இருப்பெற்கு ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களாகச் நசர்க்கப்படும் மலிவான ரசாயனங்கள் இன்னும் நம்றமக் தகாத்திப்நபாடும் அபாயங்கள்.சாொரணமாக 20-30 நாட்களுக்குள் சிறெந்துநபாகக்கூடிய றமொ மாவு. மாெவிடாய் முடியும் சமயம் மார்பகப் புற்றுநநாய்க்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். பளபளப்பான அந்ெ உணவகத்தின் தசஃப் வறர அதில் தெரிந்தும் தெரியாமலும் நசர்க்கும் ரசாயனங்கள்ொன். சிறனப்றப நீர்க்கட்டியுடன் கூடிய மாெவிடாய் தொந்ெரவு வருகிறது. அநெநபால். நீடித்திருக்க நசர்க்கப்படும் பலவிெமான ரசாயனக் குளியலில். உடல்எறட அதிகரிப்றபயும். உணவு உண்ணும் கலாசாரம் சிறெந்ெதும் மிக முக்கியக் காரணம். நடந்துதகாண்டு சாப்பிடுவது என இல்லாமல்... நகாதுறமயால் அல்ல. தராட்டிறயப் பறடத்ெ நமற்கத்திய நாடுகநளா. குழந்றெ ென் உயரத்துக்கு ஏற்ற சரியான உடல் எறடயுடன் இருக்கிறொ.

உஷார்! சிக்கல் இல்லாமல் ஸ்லிம் ஆக. தகாஞ்சம் நெநீர் சாப்பிட்டால். காய்கறிகளில் துவர்ப்பு. தசாகுசு கூடிப்நபாய் உடல் உறழப்பு ஜிம்மில் மட்டும் நடத்ெப்படுகிறது. இரவு உணறவ நன்கு குறறக்க முடியும். உங்களின் எறட நிச்சயம் குறறயும். அறர ஸ்பூன் நென் நசர்த்துச் சாப்பிடுங்கள். குக்கீஸ். பலாறவத் ெவிர்க்கலாம்! குடம் புளி ஷூஸ்! . ஆகியறவ தபாறுத்து உடல் எறட குறறப்பு உணவுத் திட்டம் அறமய நவண்டும். இந்ெத் திட்டத்நொடு. 'தகாள்ளுத் ொத்ொ. அப்படி இப்நபாறெய குழந்றெகள் 'ொத்ொ/பாட்டிறய’ நபாட்நடாவில் மட்டுநம பார்க்கும் பயங்கரம் நிகழ்ந்துவிடும். சர்க்கறர நசர்க்காமல்). முழுக்நகாதுறமயில் ஆன சப்பாத்தி.நசாளத் நொறச. 'டயட்ல இருக்நகன்’ என்பது. அலுவலகத்தில் நகாறடகாலத்தில் 2 கப் நமார். பாரம்பர்யம். கம்பு .. தவள்றளச் சர்க்கறர. இடுப்பின் சுற்றளவு. அநொடு சிறுதவங்காயச் சட்னி அல்லது ெக்காளி சட்னி அல்லது பாசிப் பருப்பு சாம்பார். பால். மாறல தகாஞ்சம் சுண்டல். அவர்களின் நவறல. நநாய் நிறல. இனிப்புப் பண்டங்கள் பக்கநம நபாகநவ கூடாது. கசப்பு நிறறந்திருக்கும் வாறழப் பூ. உடல் தமலிய விரும்புநவாருக்கு அதிகச் சிக்கல் இல்லாெ உணவுத் திட்டம் இநொ. கிழங்கும் பச்சரிசியும் எண்தணயில் தபாரித்திருக்கக் கூடாது. சுண்றடக்காய் அடிக்கடி இருப்பது நலம். தவங்காயம் / ெக்காளி / தவள்ளரி சாலட். பழங்களில் அதி இனிப்பு உள்ள மா.. பிஸ்கட். குளிர்பானங்கள். வாரம் ஒரு நாள் தவறும் பழ உணவு.. பூட்டறன’ நாம் எப்படிப் பார்த்ெநெ இல்றலநயா. துரிெ உணவுகள். பற்றாக்குறறக்கு. கிரீன் டீ (பால். இன்தனாரு வாரம் திரவ உணவு என இருந்ொல். காறல உணவாக தநய்யும் முந்திரியும் இல்லாெ மிளகுத் திறணப் தபாங்கல் (அ) காய்கறியுடன்கூடிய வரகரிசி உப்புமாபாத் (அ) கம்பு-நசாளத் நொறச (அ) நகழ்வரகு இட்லி 2 அல்லது 3. தகாஞ்சம் உஷாராக இல்றல என்றால்.. ஒருவரின் உடல் எறட. பி. ஐஸ்க்ரீம். நகாறவக்காய். இவற்றுக்குத் தொட்டுக்தகாள்ள. காறல காபி / நெநீருக்குப் பதில் ஒரு குவறள தவதுதவதுப்பான நீரில் அறர ஸ்பூன் எலுமிச்றச பழச்சாறு. பகல் 11 மணிக்கு....ஐ.. கீறரக் கூட்டு அநொடு ஏநொ ஒரு காய்கறி. இப்படி ஏொவது ஒன்று கிழங்கில் இல்லாெ தொடுகறியுடன் இருக்கட்டும்.'ஆற்றுக்குள் இருந்து அநராகரா என்றாலும் நசாற்றுக்குள்ொன் தசாக்கநாென்’ என வறளத்து அடிக்கும் வாழ்வியறல தநடுங்காலமாக றவத்திருந்ெவர்கள் நாம். பிருஷ்டத்தின் சுற்றளவு.. மதிய உணவில் நெடிக் கண்டுபிடிக்கும் அளவுக்கு ஒரு கப்பில் நசாறு இருக்க நவண்டும். இன்றறக்குப் பலரின் பன்ச் டயலாக். புழுங்கல் அரிசிச் நசாறு பரிமாறலாம்..எம்.. இரவில் கண்டிப்பாக நகழ்வரகு தராட்டி. ொராளமயமாக்கலில் உலகின் தமாத்ெக் குப்றப உணவுகளும் நம் தெருமுறனயில் ொராளமாக அலங்கரிக்கப்பட்டுப் பரிமாறப்படுகின்றன.

துவரம் பருப்பு 50கி. தகாள்ளு சுண்டல் என அறனத்துநம எறட குறறக்கும் உணவுகள். மிளகாய் வற்றல் 6. தகாஞ்சம் தவல்லத் தூள். இறவ எல்லாவற்றறயும் வறுத்துப் தபாடித்து சுடு நசாற்றில் பிறசந்து உண்ணலாம். தகாள்ளு ரசம். பிநளக்ஸ் விறெ 20கி. எறட குறறக்கும் தகாள்ளுப் தபாடி தரசிப்பி இது. கறிநவப்பிறல 1 றகப்பிடி. குடம் புளி உள்ளிருக்கும் சறெப்பற்றற மிக்ஸியில் நீர் நசர்த்து அடித்து. இப்நபாது பயன்படுத்தும் புளி நமது அல்ல. இந்ெக் குடம் புளிறய garcinia cambogia என்பார்கள் ொவரவியலாளர்கள். இந்ெக் குடம் புளி ஜூறை சர்க்கறர நசர்த்ெ பழச்சாறாக்கி வணிகப்படுத்துகிறார்கள். தகாழுத்ெவனுக்கு தகாள்றளக் தகாடு என்பார்கள். தகாள்ளுத் துறவயல். தவந்ெயம் 10கி. ஆனால்..இறளத்ெவனுக்கு எள்றளக் தகாடு. நிறறய நீர் நசர்த்து. ஏலக்காய் நபாட்டு நகாறட காலத்தில் ொகத்துக்கு சாப்பிடலாம்.. அவ்வப்நபாது இறெக் குடிப்பநெ சிறப்பு! . தகாள்ளு 100கி.. உப்பு நெறவயான அளவு. உலக சந்றெயில் எறட குறறப்புக்காக தபரிதும் ஆய்வுதசய்யப்பட்ட பழம் இது. குடம் (நகாக்கம்) புளிொன் நம் நாட்டு புளி இனம்.. தவள்றள சர்க்கறர நசர்க்காமல். தபருங்காயம் அறர டீஸ்பூன்.

அத ாலதான் அ னுக்குக் னகட்ட னகாலஸ்ட்ரால் குத ஞ்சிருக்காம். ஹார்வமான்களின் னசயல்பாட்தடச் சீராக்கு து. ஈரல்! ாம் சாப்பிடும் உணவில் இருந்து சர்க்கதர.25 மருத்துவர் கு.. ஃவபட்டி லி ர் கிவரடு 1’ எ முன்பு னசான் வபானதல்லாம் யாரும் அதிகம் அலட்டிக்னகாண்டது இல்தல.சிவராமன் சத்தம் காட்டாமல் இன்ன ாரு வியாதியால் பாதிக்கப்படுவ ார் பட்டியலில் முதல் இடத்தத வ ாக்கி முன்வ றிக்னகாண்டிருக் கிவ ாம் ாம்.. இதயம் மற்றும் மூதை ஆகிய ற்த க் காட்டிலும் மிக முக்கியமா துமா உறுப்பு. 'சார் ஈரலில் னகாஞ்சம் னகாழுப்பு படிஞ்சிருக்கு. ஆ ால் இப்வபாது. ஒயின்ல இருக்கு பாலிஃபீ ால். அவ் ைவுதான். தட்டுக்கதை உற்பத்தினசய் து.. Non alcoholic fatty liver disease னகாஞ்சம் அக்கத யுடன் பார்க்கப்பட வ ண்டிய விஷயம்.. னடய்லியும் ராத்திரி னரண்டு கட்டிங் வபாடாமத் தூங்க மாட்டா ாம். னகாழுப்புக்குக் கீவே உள்ை ஈரல் னசல்கள் . ச்சுக்கதைக் கழிப்பது.. உடம்பின் உள் உறுப்புகளில் மிகப் னபரியதும். இதய வ ாய்க்கு ல்லதாம்டா’ எ த் த ா புரிதவலாடு மதுபா க் கதடகளில் தன் ஈரதலக் கிைறிச் சிததக்கும் ' ருத்தப்படாத ாலிபர் கூட்டம்’ னபருத்துவிட்டது... ரத்தச் சி ப்பு அணுக்கதை. வபாதாக்குத க்கு. னகாழுப்பு இ ற்த ஜீரணித்துப் பிரித்து ஆள் து. கண்டுனகாள்ைாமல்விட்டால். 'இங்கிலீஷ்காரன்.நலம் 360’ .. புரதம்.. துரித உணவு பாணி வீ ாழ்வியதல ாரி அதணத்துக்னகாண்டதில் இந்தியாவில் இன்த க்கு ஐந்தில் ஒரு ருக்கு ஈரல் வ ாய் இருக்கக்கூடும் என்கி து புள்ளிவி ரம். 2025-ம் ஆண்டு ஈரல் வ ாயின் உலகத் ததல கராக இந்தியா உருன டுக்கும் எ அபாய மணி அடிக்கி ார்கள் மருத்து ர்கள். விதைவு.. எ பல்வ று முக்கியப் பணிகதைச் னசய் து ஈரல்தான். 'மக்களுக்குப் புதுசு புதுசா ஏதாச்சும் ஊத்திக் குடுங்கப்பா’ எ ஆராய்ந்துனகாண்டிருக்கி து மக்கள் லம் காக்கவ ண்டிய அரசாங்கம்! இன்ஷூரன்ஸுக்காக ஸ்வகன் னசய்யும்வபாது. ஆம்.

அத ாவலவய அந்தப் வபருந்துக்கு 'மஞ்சக்காமாதல பஸ்’ என்று னபயர்.. எ நுதேயும் னஹப்படிடிஸ்-பி அதிக அக்கத யுடன் எதிர்னகாள்ைப்பட வ ண்டிய ஒன்று.. ஆபத்தா சார்?’ எ ப் பதறும் இதைஞர் கூட்டம். எவ்வைா ஜாக்கிரததயா இவ்வைா சப்ளினமன்ட்ஸ் எடுத்துக்கிவ ன்’ எ ப் னபருமிதம் வபசு ார்கள்.. அந்த மதலக்கிராமத்தில் சித்த த த்தியப் பாட்டி ஒருத்தி காதல வ ரத்தில் மட்டும் ேங்கும் காமாதல மருந்துக்காகத்தான் னசல்லும். இப்படி தமிேகத்தின் பல பகுதிகளில் காமாதலக்கு முலிதக மருந்துகள் ேங்கும் மரபுகள் நித ய உண்டு. அலட்சியமாக இருக்தகயில் ஈரல் சுருக்க வ ாயா 'சிர்வராஸிஸ்’ ந்துவிடும் ஆபத்தும் மிகுந்தது. ச ரக் கத்தியில். டீ. இரவில் கடிக்கும் த ரஸ். ஆ ால்.’ எ க் குரல் கிைம்பவும். இரும்புச்சத்து டானிக்கில் குேம்பு த த்து. இந்தக் காமாதலக் கிருமிதயக் கண்டு அவ் ை ாகக் கல ரப்பட வ ண்டியது இல்தல. 'ஏல. காப்புரிதமப் னபற் னசன்த ப் பல்கதலக்கேகப் வபராசிரியர் தியாகராஜன்.. இததனயல்லாம் தாண்டி. அவ் ைவு கூட்டமும். சர்க்கதர வியாதிக்காரருக்கும் னகாஞ்சம் னசல்லத் னதாப்தப வசரும் பருக்கும் ஈரலில் னகாழுப்பு படிந்து வ ாய்க்கு ங்கூரமிடும். ஊட்ட உண ாலும்கூட ஈரல் பல்வ று வ ாய்களுக்கு வ ந்துவிடப்படும். ரத்தம் ஏற் ல். கிருமி நீக்கம் னசய்யப்படாத ஊசியில்..அேற்சியில் ாள்பட்ட ஈரல் வ ாதய விததத்துவிடும் என்கி து வீ மருத்து ம். ஓடியா. 'அப்படியா ர்களுக்கு கீோன ல்லிக் கீதர பலன் அளிக்கும்’ எ சித்த மருத்து ம் னசான் தத. ானைல்லாம் கடிக்கும் னடன்ஷன் எ ஈரலுக்கு ஏகப்பட்ட எதிரிகள். நீங்களும் னகாஞ்சம் உஷார். ஈரலில் னகாழுப்தபக் குத்தத க்கும். கீோன ல்லிதய உலனகங்கும் உற்றுப்பார்க்கச் னசய்திருக்கி ார். அலு லக ாசலில் தி மும் சூடாகச் சாப்பிட்ட பஜ்ஜி. ' ான் அதுக்னகல்லாம் பயப்பட மாட்வடன். ஓடியா. சில வ ரங்களில் டயாலிசிஸ் சிகிச்தச. காபிகூட குடிக்காத 'டீவடாட்லர்’!’ எ ப் னபருமிதப்படுப ர்கவை.. கூட்டு னசய்து. 'பஸ்ஸா அல்லது ஆம்புலன்ஸா?’ எ ப் பல வ ரம் சந்வதகத்ததக் கிைப்பும் அைவுக்கு ஈரல் வ ாயாளிகள் நிரம்பிச் னசல் ார்கள். எப்படி ந்துச்சுவ னதரியதல. காமாதல பஸ் கிைம்பப்வபாகுது. லது பக்க வமல் யித ப் பிடித்துக்னகாண்வட ஓடி ந்து ஏறும் கூட்டத்தால் நிரம்பி ழியும் அந்தப் வபருந்து. ம்மில் சிலர்.. தடயின் எண்னணய். ான்தகந்து ாட்களில் முற்றிலும் சரியாக்கிவிடலாம்.. னஹப்படிடிஸ்-ஏ பிரித ச் வசர்ந்த காமாதலக்கு கீோன ல்லிக் கீதரயும் கரிசலாங்கண்ணிக் கீதரயும் இன்னும் சில அனுப மருந்துகளும் வசர்த்து ேங்கப்படும். புரத ஊட்ட உணத க் கதரத்து உப்பு வசர்த்து. தன் 25 ஆண்டு கால ஆய்வில் கண்டறிந்து. .. ஏன ன் ால்.. 'விசாவுக்கு ரத்தம் வசாதிக்கும்வபாதுதான் இந்த சனியன் ரத்தத்தில் இருந்தது னதரிஞ்சுச்சு. இன்று உலகில் 30 வகாடிக்கும் வமல். கூடவ . ஏன் ா. அப்வபானதல்லாம் திருன ல்வ லி வபருந்து நிதலயத்தில் காதல 4 மணிக்கு பாப ாச மதலயின் காதரயாறு எனும் மதலயூருக்கு தனியார் பஸ் ஒன்று கிைம்பும். ஆ ால். த ட்டமின் மாத்திதரகதை றுக்கி னபாரியல். ாம் சாப்பிடும் வதத யற் மருந்தாலும். கிருமி உள்வைாருட ா உடலு வில். பகலில் கடிக்கும் னகாசு. வதாதச ார்த்து னபருமிதமாகச் சாப்பிடு ததப் பார்த்திருக்கலாம். அ ர்கள் மற் ர்களிடம் 'ஏங்க இப்படிக் னகாஞ்சம்கூட க தலப்படாம இருக்கீங்க? என்த பாருங்க.

இத ஈரலின் னசல்கதைப் பாதித்து. இன்று இந்தியாவில் இருக்கும் ஒரு வகாடிக்கு வமற்பட்ட ஈரல் சிர்வராஸிஸ் வ ாயாளிகளில் சரிபாதிக்கு வமல்.2 கிராமுக்குக் குத ாக இருப்பது என்பதுதான் னபாருள். குளிர்பா ங்கள் ஆகியத . குடி வபாததயில் இந்தச் சங்கடத்தத இழுத்து ந்த ர்கள். காதல . குடிக்கத் தூண்டும் வபாததயும் தந்தத ழியாக மகனுக்கு மரபணுரீதியாகவ கடத்தப்படுமாம். நீங்கள் எப்வபாதும் சாப்பாட்தட ஒரு கட்டு கட்டும் பராக இருந்தால் துளித்துளியாகக் னகாழுப்பு கூடி ந்து. வசாஷியல் ட்ரிங்கர் சார். மார்க்னகட்டிங்கில் இது தவிர்க்கவ முடியாது’ எ சப்தபக் கட்டு கட்டும் பர்களுக்கு ஒன்று னதரியாது. னகட்ட னகாழுப்பு எனும் Low density lipoprotein-ஐ ரத்தத்தில் உரு ாக்கும். Trans fat free என் வலபிதைச் சுமந்துனகாண்டு ரும் னபாருளுக்கு ர்த்தகரீதியா அர்த்தம் னகட்ட னகாழுப்பு இல்லவ இல்தல என்பது அல்ல. டிரான்ஸ் ஃவபட். என்த க்வகா ஒரு காய்ச்சலுக்கு அ ன் வபாட்ட சரியா அைவிலா பாராசிட்டமால் எனும் சாதாரண மருந்துகூட அ ன் ஈரதலப் பதம்பார்த்து வ ாய் ாய்ப்படுத்தும் என்கி து எப்பினஜனிட்டிக்ஸ் அறிவியல். கடனலண்னணய் எ தகக்கு ஒன் ாக அதர லிட்டர் மட்டும் ாங்கி. நிச்சயம் எண்னணயில் தனிக் க ம் வ ண்டும். உங்கதையும் உங்கள் குடிதயயும் மட்டும் அல்ல. ஒருவ தை அ ன் குடி பக்கவம வபாகாத ாக இருந்தாலும்கூட. சமத்துப்பிள்தையாக வ ஷம் கட்டி ந்து அட்டூழியம் னசய்யும் ஸ்துக்கள். அரிசித் தவிட்டு எண்னணய்..த ரஸால் ரும் ஈரல் வ ாய் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். குலத்ததவய அழிக்கும் என் உண்தம. ஒருபக்கம் மது இப்படி ஈரதலக் னகடுக்கி து என் ால். கும்மியடிக்கும் என்பதில் துளியும் ஐயம் இல்தல. சிப்ஸ். ஒரு சர்விங்கில் 0. குடி. னசக்கில் ஆட்டிய ல்னலண்னணய்.. தஹ ஃப்ரக்ட்வடாஸ் கார்ன் சிரப் வசர்த்துச் னசய்யப்பட்டு தி ம் தி ம் புதுசு புதுசாக உணவுச்சந்ததயில் நுதேயும் குக்கீஸ். 'அைவ ாடுதான் குடிக்கிவ ன். அப்பா குடிக்கும் பர் என் ால் அ தரப் பாதிக்காத ஈரல் சுருக்கம் அ ரது வபரனுக்கு ரக்கூடும். அைவு குத ாகவும். ஈரலில் னகாழுப்பு படியத் னதாடங்குகி து என் ால். வபாதாக்குத க்கு.

சாதாரண கீோன ல்லி. ஈரல் மாற்று சிகிச்தசக்கு மிகக் குத ந்தபட்சம் 30 முதல் 40 லட்சம் ரூபாய் னசல ாகும் என்கி ார்கள். வமாருடன் னகாத்துமல்லி சட்னிவபால் அதரத்து. குறிப்பாக.. உணவுகதை ம் மூத்வதார் அதடயாைம் காட்டியுள்ை ர்.. கரிசாதலதய ஈரல் வ ாய்க்கா கற்ப மருந்தாகவ பாரம்பர்ய மருந்துகள் பார்க்கின் .. ஈரல் னசல்களுக்குப் பாதுகாப்பு தந்து த ரஸில் இருந்து ம்தமப் பாதுகாக்கி தா எ இன்னும் னதளி ாகத் னதரியவில்தல. மக்கு அனதல்லாம் சாத்தியமா என்பததக் னகாஞ்சம் வயாசித்துக் னகாள்ளுங்கள்! வீட்டிலலலே சசய்ேலாம் லிவர் டானிக்! ஆடுனதாடா னசடியின் ஆறு அல்லது ஏழு இதலகள் எடுத்துக்னகாண்டு. அ ர்களுக்கு எல்லாம். னபாடி னசய்து அதர டீ ஸ்பூன் அைவு உணவுக்கு முன் சாப்பிடலாம். வரபீஸ் மருந்ததக் கலந்து குளிப்பதுவபாலத்தான் அது. அதற்கும் உடல் உறுப்பு தா ம் கிதடக்க வ ண்டும். நிேலில் உலர்த்தி. அஜீரணம் எல்லா ற்றிலும் பித்தத்தால் ஈரல் வ ாய் ாய்ப்பட்டிருக்கலாம். அப்படின் ா மதுவுக்கு 'தசட் டிஷ்ஷா’ னகாஞ்சம் நீங்க னசான் கீதரயில் மஞ்சள். சீரகம். ன ந்தயம். தக எண்னணய் எ ச் சதமக்கலாம் ஈரதலப் பாதுகாக்க நித ய எளிய மூலிதககதை. ள்ைலாரும் சுட்டிக்காட்டிய ஈரலுக்கா மூலிதக என்பது. உண்தமயில். அந்த தகயில் காதல வ ரத்தில் பல் துலக்கும்வபாது குமட்டிக்னகாண்டு ரும் வலசா பச்தச நி ாந்தி.. இன்த ய சூேலில். ன்கு கழுவி. கால் கு தையாக ற்றும் தர காய்ச்சி டிகட்டி இதலக்கஷாயம் எடுத்துக் னகாள்ளுங்கள். இவதாடு கால் பங்கு வதன் கலந்து .’ எ வபாகர் சித்தர் வபசிய கீதர. காதலயில் னகாடுக்கலாம். ஏவதனும் சிகிச்தசக்குப் பின் ரா பசிமந்தம். நிலவ ம்பு. துரித உணத விழுங்கி மகிழ்தகயில். பசி மந்தமாக இருக்கும் னபாழுதுகள். ஆடு னதாடா. ன ாச்சி முதல் கடுகுவராகிணி. மதல வ ம்பு எ இந்தப் பட்டியல் னபரிது. கரிசாதல. உலகின் மிகப் னபரிய மருந்து நிறு ங்கள் எல்லாம் அலசி ஆராயும் இந்த உணத யும் மருந்ததயும் ாம் என் வ ா இன்னும் அதிகம் உற்றுப்பார்க்கவில்தல. அத வ ரடியாக த ரவஸாடு வமாதலில் னஜயிக்கி தா. கீோன ல்லிதய வ ருடன் பிடுங்கி. அல்லது உடன் பி ந்த ர் தன் ஈரதல னகாஞ்சம் ன ட்டிக் னகாடுக்க வ ண்டும். பித்தநீதரச் சுரக்கும் ஈரல். கரிசாதல. ஆல்கஹாலி ால் ஏற்படும் ஈரல் பாதிப்புகதைப் வபாக்கு தில் மஞ்சதைப்வபால பயன் தரும் உணவு ன ந்தயம்.சதமயலில் ஒரு தக எண்னணய். ன றி ாதயக் கடிக்கவிட்டுவிட்டு.. 'சார். ல்லாதகி. அவதவபால் கரிசலாங்கண்ணிக் கீதரதயயும் பிடுங்கி. சீரகம் எல்லாம் வபாட்டு சாப்பிடலாமா?’ எ க் வகட்காதீர்கள். மதியம் வ று என்கி ார்கள் உணவியலாைர்கள். ஈரதல சாதாரண அேற்சியில் இருந்து ஈரல் புற்று தாக்குதல் தர காக்கும் மூலிதக.. அடுத்த முத மதுக் கதடக்குச் னசல்தகயில். 'குருதி தனில் உள்ை கிருமியும் வபாகுங்காவண. இன்று ாம் கதைச்னசடி எ ப் பிடுங்கி எறியும் கரிசலாங்கண்ணிதயத்தான்! அவதவபால் மஞ்சள். கீோன ல்லிக் கீதரதயயும் கரிசலாங்கண்ணிக் கீதரதயயும் மஞ்சக்காமாதல ந்தால்தான் கண்ணில் காட்ட வ ண்டும் என்பது இல்தல. இந்த ஆடுனதாடா இதலக் கஷாயத்தில் பாகு ன ல்லம் வசர்த்து ஜீரா காய்ச்சு துவபால் பாகுபதத்தில் காய்ச்சிக் னகாள்ளுங்கள். பித்தம் சிக்கும் ஓர் உடல் அங்கமாகத்தான் ஒட்டுனமாத்தப் பாரம்பரியப் புரிதலும் உள்ைது. இரண்டு கு தைத் தண்ணீர்விட்டு.

இந்த ஆடு னதாடா சிரப். லி நி ாரணிகள்: வதத இல்லாமல் அதிக அைவில் பயன்படுத்தும் அத த்தும் ஈரதலப் பலவீ ப்படுத்தும். ாள்பட்ட ஈரல் வ ாய்களிவலா புற்றுவ ாய் சிகிச்தசயின்வபாவதா. சளி மற்றும் இருமதலயும் வபாக்கு து கூடுதல் பயன்! ஈரலின் எதிரிகள்! மது: மதுவில் 6 சதவித ஆல்கஹாலாக இருந்தாலும் சரி. மாதவிடாய் சமய அதிக ரத்தப்வபாக்கின்வபாவதா ரத்தத் தட்டுகள் குத யும்.புட்டியில் அதடத்துத த்துக்னகாள்ளுங்கள். னடங்கு. குக்கீஸ். பிஸ்கட். ம அழுத்தம். மவலரியா. அது ஓர் உயிர்க்னகால்லிவய! வ றுபாடு... குளிர்பா ங்கள் மற்றும் இனிப்புக் கூழ்பண்டங்களில் (ஐஸ்கிரீம் வபால) வசர்க்கப்படும் வசாைச் சர்க்கதர சிரப். வ ாய் எதிர்ப்பாற் ல் குத ந்த நிதலயிவலா. கதடசிக் காரியத்தின் ாள் எப்வபாது என்பது மட்டுவம! புகக: புதக. எந்தவித ரசாய க் கலப்பும் இல்லாமல் னசய் தால் குத ந்த ாட்களுக்குத் வதத யா அைவுக்கு மட்டும் தயாரித்துத த்துக்னகாள்ைவும். (தஹ ஃப்ரக்ட்வடாஸ் கார்ன் சிரப்) இதுவபாக. ஈரதல வ ரடியாகப் பாதிக்கும் மிக வமாசமா எதிரி. மஞ்சள் காமாதல.சிப்ஸ். 60 சதவித ஆல்கஹாலாக இருந்தாலும் சரி. இந்த சிரப் ஈரலுக்கு லுனகாடுத்து ரத்தத் தட்டுகதை உயர்த்தும். தடஃபாய்டு முதலிய வ ாய்கைால் நுண்ணுயிர் னதாற்றுக் காலங்களிலும் ஈரல் பாதிக்கப்படலாம்! . லி நி ாரணிகள் ஆபத்தா உணவுகள்: னகட்ட னகாழுப்பி ால் னசய்யப்படும் ன ாறுக்குத் தீனிகள் . அப்வபாது இந்த ஆடுனதாடா டானிக் ரத்தத் தட்டுகதை உயர்த்தி உடலுக்குக் வகடயமாக இருக்கும்.

'கண்கைால் அல்ல. மூகையால்தான் நாம் ார்க்கிகறாம்’ என அறிவியல் கசான்னாலும். 'என் புள்கை அவகன ாஸ்கவர்டு க ாட்டுக்குவான்’. 'குட்டிப் ாப் ா எப் டித்தான் ககரக்டா ககம்கஸத் தட்டித் தட்டி விகையாடுறான்கன கதரியகல?’ என. அதுவும் சமீ த்திய விதவிதமான எல். கனிந்த 'ஆப்பிகை’ச் சுகவக்க கவண்டிய குைந்கதகள் 'மினி கணினி’ ஆப்பிளில் விகையாடுவகத கமச்சும் க ற்கறாருக்கு ஓர் எச்சரிக்கக. 'மனித கண்கள்.டி கவளிச்சங்கள் ஒளிரும் துரித வாழ்வியலில். ' த்தாப்பு ஃக யில்’ க ர்வழிகூட எதுகக கமாகனகயாடு கவிகத எழுதுவதும் நடக்கிறது..நலம் 360’ . கசல்ஃபிக்ககைக் குவிக்கும் 12 கமகாபிக்ஸல் கசல்க ான் ககமராகவவிட நம் கண்கள் அதிவிசாலமானது. எல். 'குணா’ கமலாக உலாத்துவதற்குக் காரணம் கண்களின் விந்கததான்! சிக்கிமுக்கிக் கல் ககயில் சிக்கும் வகர. ககாஞ்சம் ககாக்குமாக்காகப் புன்னகக புரிந்து. கண்கள் கணிசமான ாதிப்புககை எதிர்ககாள்கின்றன. கற்களின் உரசலில் உமிழ்ந்த கவளிச்சம். இரவு என் து கடிகாரத்துக்கு மட்டும் என்றானது. அதனால்தாகனா என்னகவா மனதுக்குப் பிடித்தவகரக் கண்கணாடு கண்ககாண்டு கநாக்கும்க ாது. ார்த்த விழி ார்த்தவுடன் மூகை சிதறி. க்ளிக் கசய்தால்.26 மருத்துவர் கு.இ.சிவராமன் க ோணலாக நின்று.டி ஸ்க்ரீன் உகடய கசல்க ான் ஆகட்டும்.இ. மனதுக்குள் வயலின் இகசப் தும்.. நாைகடவில் கார் னும் பிற இகைகளும் உமிழும் கவளிச்சம் வகர வைர்ந்ததில். 576 கமகாபிக்ஸல் திறன் ககாண்டகவ’ என்கிறது ஒரு கணக்கு. மாட்ரிட் ல்ககலக்கைக ஆய்வு. அதன் ஊதா நிறம் உண்டாக்கும் அ ாயம் குறித்த சர்ச்கச விவாதங்கள் உலககங்கும் வலுத்துவருகின்றன. குறிப் ாக.டி திகர கதாடர்ச்சியாக உமிழும் ஒளிக்கற்கற ாதிக்கலாம். குைந்கதயின் கார்னியாகவயும் கரட்டினாகவயும் எல். மனிதன் சூரிய ஒளியில் மட்டுகம தன் வாழ்கவக் கட்டகமத்தான்.இ. கடப்கலட் கணினிகள் ஆகட்டும் ஒரு ல்க கநரடியாகப் ார்த்துக்ககாண்டிருப் து க ான்றதுதான் என நம்மில் லருக்குப் புரிவது இல்கல. .

கமட்சிங் பிைவுஸ் நாகரிகம் கமட்சிங் உதட்டுச் சாயம் தாண்டி இப்க ாது கமட்சிங் கான்டாக்ட் கலன்ஸ் வகர வந்து நிற்கிறது. ககயில் குத்திய ச்கச. இந்தக் கீகரகய நல்கலண்கணயில் காய்ச்சி. ஆனால். கணினித் திகரகய உற்று கநாக்கிக் ககாண்டிருக்கும்க ாது. அது கண் பிரச்கனயா. கடப்கலட் தயாரிக்கும் ன்னாட்டு நிறுவனங்களின் கண் மருத்துவர்கள். அந்த அைவு சத்தான அந்தக் கீகரகயச் சகமத்துச் சாப்பிட சங்கடப் டக் கூடாது. ஆக. 30 நிமிட இகடகவளியில் திகரகயவிட்டு ார்கவகய விலக்கி இகமப் ட்டாம்பூச்சிககை சிறகடிக்க கவப் து நலம். ற்களில் திந்தது. . கம்ப்யூட்டர் முன்னாடிதாகன எனக்கு கவகல..இ.. கநல்லிக்காய் க ாடிகய நீரில் குகைத்து. கவளிச்சத்கதப் ார்க்கும்க ாது ஏற் டும் கண் உறுத்தல் உண்டாவது இதனால்தான்.'எல். தகலக்குத் கதய்த்துக் குளித்தால் உடல் சூடு குகறந்து கண் ார்கவகயச் சீராக்க கதகவயான பித்தத்கதச் சீர் கசய்யும் என்கிறது சித்த மருத்துவம். அவர்கள் க ாய் கசான்னால் சாமி கண்ககைக் குத்துமா என சத்தியமாகத் கதரியாது.. நிறமிச் சத்துள்ை சிவப்பு க ான்னாங்கண்ணியும் சிறப் ானகத. எல். ார்கவ துலங்கும் என் து ாரம் ர்யப் புரிதல்.டி கராம் ப் ாதுகாப் ானது’ என சமாளிப்பிககஷன் தட்டுகிறார்கள். இன்று சும்மாங்காட்டியும் முட்கடக் கண்ணாடி க ாட்டு முழிக்க ல குைந்கதகளுக்குக் ககாள்கை ஆகச. 30 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுகற கணினித் திகரகயவிட்டு ார்கவகய விலக்கி தூரத்தில் உள்ை க ாருட்ககைப் ாருங்கள். இன்கனாரு க்கம். ஆனால். 'க ான கண்ணும் திரும்பி வருமாம் க ான்னாங்கண்ணி கீகரயாகல’ என்கறாரு கசாலவகட உண்டு. இன்கனாருவருக்குப் ார்கவ தருகின்றன.. அடிக்கடி கண் சிமிட்டல்ககைாடு கவதுகவதுப் ான ஈரத் துணிககாண்டு கண்ககைத் துகடத்து. கதாப்புளுக்குத் தாவியது. கணினி கவகல அந்த விழிப் டலங்ககை உலர்த்திவிடும். 'அகதல்லாம் சும்மா. ார்கவக் குகற ாட்டுக்காக ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கும் கமலாக கான்டாக்ட் கலன்ஸ் அணி வருக்கு கண் எரிச்சல்....இ. அப் டியான குைந்கதகளுக்கு சிறுவயது முதகல உணவில் சில சமாசாரங்ககைச் கசர்த்து விழித்திறகன ஆகராக்கியமாகப் ராமரிக்க கவண்டும். கணக்குப் பிரச்கனயா எனத் கதரிந்துககாள்வது மிக முக்கியம்...டி ஸ்க்ரீன் கவளிச்சத்தால் கண்கள் ாதிப் கடவது உறுதி’ எனக் கூச்சலிட.’ என உங்கள் பிள்கை கசான்னால். தகலயில் கதய்த்துக் குளிக்கும்க ாது. கண்களின் கார்னியாவுக்கு ரத்தம் மூலம் ஆக்ஸிஜன் கிகடக்காது. 400 நாகனா மீட்டருக்குக் குகறவான ாண்ட் அலகுடன் உமிைப் டும் கதிர்கைால் கண்களின் கார்னியாவும் கரட்டினாவும் கவப் மாகி கண்ககைக் குத்தும் என்ற எச்சரிக்கக மட்டும் உண்கம! 'ஆமா. ஃக ஷன் என கலர் கலராக கான்டாக்ட் கலன்ஸ் அணிவது. இதில் க்கவிகைவாக முடி க ாஷாக்காக வைரும். 'அம்மா. கண்கள் இகமக்க மறக்கிறது. கண்களின் விழிப் டலங்கள் எப்க ாதும் ககாஞ்சம் ஈரமாக இருக்க கவண்டும்.. கார்னியாவின் கசல்ககைக் ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாகச் சிகதத்து. க ார்டுல எழுதிப் க ாடுறது எனக்குச் சரியாகவ கதரிய மாட்கடங்குது. புருவங்ககை மசாஜ் கசய்யுங்கள்! நாகரிகத் கதாட்டில் ஆட்டலில் மூக்குத்தி. 'ஹாரி ாட்டர்’ டம் ஏகத்துக்கும் ஹிட்டானதில். ஏகனனில். அதனால்தான் உயிர் பிரிந்த பிறகும் கண்கள் மரிக்காமல். ார்கவத்திறகனப் ாதிக்கும். கண்கள் குளிரும். இப் டி என்ன கசஞ்சாலும் ாதிப்புனு யமுறுத்திட்கட இருங்க. முடிந்தவகர கான்டாக்ட் கலன்ஸ் தவிர்த்து அைககாடு அறிவாளி லுக்கும் தரும் மூக்குக் கண்ணாடிககை அணிந்து ைகுங்கள். ஆககவ. நான் கவற என்னதான் ண்றது?’ எனக் ககட்க ாருக்கு சில உ ாயங்கள்.

கவங்ககடசன் சமீ த்தில் கசான்னது நிகனவுக்கு வருகிறது. புறவாசலில் விகைவதாலும் ககாஞ்சம் மதிப்பு குகறச்சலாகப் ார்க்கப் டும் ப் ாளியும் கண்களுக்கு ல நல்ல லன்ககை அளிக்கும். மீன்கள் கண்களின் நண் ர்கள். இவர்கள் 'ரத்த அழுத்தம் சீராக உள்ைதா?’ என கசாதிப் து அவசியம். இப் டிச் சிவந்த. காதகலயும் ககா த்கதயும் மட்டும் அல்ல.. வயிற்றுப்புண் வரும் வாய்ப்புகள் அதிகம். கண்களுக்கு விட்டமின் ஏ-யின் யகன.கக. நம்ம ஊர் ாட்டனி வாத்தியர்கள்கூட மறந்துவிட்டார்கள். மலம். கவள்ைாட்டு மண்ணீரல். நிறம். அலறித் கதறித்து ஓடாமல். மூத்திரம் எனும் கசாதகனகளில் விழிவழி கநாய் அறிதலான கண்ககைப் ார்த்து கநாகயக் கணித்த வித்கத பிற உலகம் அதிகம் அறியாதது. எண்வககத் கதர்வுகைான நாடி. உடல் ஆகராக்கியத்கதயும் காட்டும் ஒரு கருவி கண்கள். காதலிக்கு ஆகசயாகக் ககாடுக்கும் வடிவத்தில் இல்லாததாலும்.'கமட்ராஸ் ஐ’ ாதித்தால். கவளிச்சத்தில் . கமாழி. கண்களின் மருத்துவ விஷயங்கள் தாண்டி கண்கள் இல்லாத உலகம் ற்றி கண்டிப் ாக நாம் டித்து அறியகவண்டிய இலக்கியம் இரண்டிகனப் ற்றி. பித்த உயர்வு ஆகியவற்றின் அகடயாைம். கீைாகநல்லிக் கீகரகய கமாரில் அகரத்துச் சாப்பிடுவதும் கீைாகநல்லிக் கீகரகய எண்கணயில் இட்டுக் காய்ச்சி அகத தகலக்கு கவத்துக் குளிப் தும். ஸ் ரிசம். புலால் உணவில். ககரட்கடவிட ல்லாயிரம் மடங்கு அதிக ககராட்டினாய்டுகள் நமது முருங்ககக் கீகரயில் இருப் கத. விழி.. மிைகு க ாட்ட திகனப் க ாங்கல்.ஜி முதகல 'சி ஃ ார் ககரட்’ என இங்கிலீஷ் துகரமார்களும் ஆசிரியர்களும் கசால்லிக்ககாடுத்திருக்கிறார்கள். இகத 'கமட்ராஸ் ஐ’ ாதிக்காதவர்கள் வருமுன் காக்கும் நடவடிக்ககயாகவும் கமற்ககாள்ைலாம். கண்களின் இகமகளில் அடிக்கடி வரும் கண்கட்டிக்கு நாமக்கட்டி க ாடுவது. அன்கறய தமிழ் மருத்துவர்கள். கிருமி நாசினியாக இருந்து கட்டிககை உகடத்து சீழ் கவளிகயற்ற உதவும் கநடுங்கால மருந்து. தூங்கி எழுந்ததும் கண்கள் சிவந்திருப் து உடலின் அதிசூடு. ககரட் தூவிய திகன ரவா கிச்சடி. ஆகியகவ அத்தகன கண்ணாைருக்குமான சிறப்பு உணவுகள். ஆனால். நா. கண் கநாய் லவற்றுக்கான மிகச் சிறந்த மருந்து. சற்று மஞ்சைான கண்கள் உள்கைாருக்கு அஜீரணம். முருங்ககக் கீகர குைம்பு க ாட்ட திகனச் கசாறு. ககாத்துமல்லிக் கீகரகய ச்கசயாக சட்னியாக அகரத்துச் சாப்பிடுவது குைந்கதகளின் விழித்திறகன அதிகரிக்கும். 'கமட்ராஸ் ஐ’யால் வரும் கண் எரிச்சகலக் குகறக்கும். சாகித்ய அகாடமி விருதுக ற்ற எழுத்தாைர் சு. எல்.

ஆககவ. இருட்டில் கசலவழித்த 20 ஆண்டுககை கவளிச்சத்தில் சிலாகித்து எழுதும் கதனி சீருகடயான் ஆகிகயார் ற்றிகய அவர் குறிப்பிட்டார். நமக்குப் பின்னும் இருட்டில் இருக்கும் இன்கனாருவருக்கு. குகறந்தது 2-3 மணி கநரம் வகர தகலயில் இருக்கும் டி எண்கணய் கவப் து முடிகய மட்டும் அல்ல. Retinitis Pigmentosa எனும் டிப் டியாகப் ார்கவ இைப்க த் தரும் ககாடிய கநாயில் ார்கவகய இைந்துவரும் மகனாகர் கதவதாஸ். அத்தகனயும் பிரமிக்ககவக்கும் சித்திரங்கள்.மாகல இரு கநரங்களிலும் உள்ைங்கககய ஒன்கறாடு ஒன்று நன்கு கதய்த்து உராய்வில் உருவாகும் கவம்கமகய கண்களில் அழுத்திக் ககாடுக்கலாம். .! நாம் மரிக்கும்க ாது நம்கமாடு மண்ணில் புகதய கவண்டியது இல்கல நம் கண்கள். இகமககை மூடித் திறந்து. மிக அைகாக.. இைநீகரக் ககாண்டு கண்ககைக் கழுவுவதும் கண் எரிச்சல் க ாக்கும். இரவு கநடுகநரம் விழித்திருப் து. கண்ககை கமலும் கீழும். அதிலும் எண்கணய்க் குளியல் மிக அவசியம். ஒவ்வாகமயால் வரும் கண் உறுத்தலுக்கும் நல்ல மருந்து. இன்று இருட்டில் தன் தூரிககயில் வகரகிறார். தான் இருட்டில் வாழ்ந்த நாட்ககை 'நிறங்களில் உலகத்தில்’ எனும் புத்தகத்தில் மிக அற்புதமாகப் திவுகசய்திருக்கிறார்.நலம் பரவும். தாமகர இதழ்கைால் கண்ககை மூடிக் ககாள்வது இதம் அளிக்கும். இவர்கள் இருவரின் கண்களும். க்கவாட்டில் என உருட்டிச் கசய்யும் யிற்சிகய தினமும் காகல. காகல . உலகத்கத உற்றுப் ார்க்க வாய்ப்பு அளிப் கவ. குளித்து முடித்ததும். அதிக பித்தம் உண்டாக்கும் கண் எரிச்சலால் ாதிக்கப் ட்டவர்கள். கண்ககையும் ாதுகாக்கும்.. அவற்கறக் கூடுதல் அக்ககறகயாடு ராமரிப்க ாம்! .ார்த்தகத இருட்டில் வகரயும் மாக ரும் தமிழ் ஓவியன் மகனாகர் கதவதாஸ்.. முகத்தில் இல்கல. பின்னிரவிலும் க ார்கவக்குள் 'வாட்ஸ்அப்’பில் கடகல வறுப் து கண்ககைக் ககடுக்கும் உத்திரவாதமான விஷயங்கள். சித்த மருத்துவர்களிடம் கிகடக்கும் 'இைநீர்க் குைம்பு’ எனும் கண்கசாட்டு மருந்து கண் அயர்வுக்கும். ஆைமாக. தன் இைகமக்காலத்தில் கவளிச்சத்தில் ார்த்த வண்ணங்கைால் சிலாகித்தவற்கற. மாகல எனச் கசய்ய கவண்டும். அறுகவசிகிச்கச மூலம் அதிர்ஷ்டவசமாக மீண்டும் ார்கவக ற்றார். நந்தியாவட்டம். நம் தாத்தா ாட்டிகளின் கண்ணாடியற்ற கழுகுப் ார்கவக்கு அதுதான் காரணம். ண் ளைக் ோக்கும் நலப் பழக் ங் ள்! அடிக்கடி தகலக்குக் குளிப் து கண்களுக்கு மிகவும் ஆகராக்கியம் தரும். அகமதியாக. பிறப்பு முதகல ார்கவயற்றவராக வறுகமச் சூைலில் ார்கவயற்கறார் ள்ளியில் டித்து வந்த கதனி சீருகடயான். அகத்தில் இருக்கின்றன.

சிணுங்கியும் இருமியும்.. இந்தக் . உள்ளுக்குள் ஓணசயின்றி அன்றாடம் குமுறி அழும் மனமும்.27 மருத்துவர் கு. 'ஸ்பகல் எடுத்துக்கிட்டியா. பனியும் மலர் மகரந்தமும் இம்ணச பகாடுக்கும் ஆஸ்துமா பநாயாளிகள் இந்தியாவில் மட்டும் 10 பகாடி பபர்! மூச்ணசத் திைறணவக்கும் துன்பம்பபால் வலி தரும் பகாடுணம பவறு இல்ணல. 'இதற்குத்தானா ஆணசப்பட்படாம்?’ என பவற்று மனதுடன் பவடிக்ணக பார்ப்பதும். ஆஸ்துமா இன்பேலர் எடுத்துக்கிட்டியா?’ எனக் பகட்கும் நிணல ஏன் வந்தது? 'சுளுவாய் பவணல முடிகிறது. கட்டியணைத்த மூச்சுத்திைறல் உைர்வுடன் காதல் மட்டும்தான் வருமா என்ன? ஆஸ்துமாவும் அப்படித்தான் வரும். பயத்ணத.. மனம். குளிர்காற்றுடன் பகாண்டுவந்து பசர்க்கும் குைங்களாக ஆஸ்துமாணவ என்பறா வணரயறுத்து ணவத்திருக்கிறது. ஏனொன இருமதலொடு த ொடை ம்மல் இடைப்பொகு மந்தொை ொசமொதம’ . மாசும் மன அழுத்தமும் இல்லாத காலத்தில். அதுவும் எல்பலாருக்குமான தீர்வு அல்ல! ஏன் இத்தணன அவஸ்ணதகள் ஆஸ்துமா பநாயாளிகளுக்கு? குழந்ணதணய ஸ்கூல் ஆட்படாவில் ஏற்றும்பபாது. 'பனி விழும் மலர்வனம்’ எனச் சிலாகித்துப் பாட முடியாத அளவுக்கு. கூடபவ.நலம் 360’ . ஆனால். குளிர்ச்சியில் மூச்சுக்குழல் சுருக்கம் தரும் மரபணுக் காரைமும் ஆஸ்துமாணவ வரபவற்கின்றன. அதுவும் ஒன்றணர வயதுக் குழந்ணத அந்தத் திைறணலத் பதரிவிக்க முடியாமல். வயிற்றுப் பகுதி விலா எலும்புச் சணதகள் உள்வாங்கியும். மப்பும் மந்தாரமுமான மாணலப் பபாழுதில்.என 'யூகி ணவத்திய சிந்தாமணி’ எனும் சித்த மருத்துவ நூல். வீங்கிக்பகாண்படபபாகும் நகரமயமாக்கலும் இதற்கான மிக முக்கியக் காரைங்கள். சிம்பபானியின் பதாடக்க இணச பபான்ற மூச்பசாலியும் கலந்து வருவது ஆஸ்துமாவின் அணடயாளம். ஆஸ்துமாவின் இணரப்புத் தூண்டுதலுக்கு உளவியல் காரைங்கள். பநஞ்சுக்கூடு பமபலழும்பியும் வணதபடும் பகாடுணமணய பபற்பறார் பார்க்கும்பபாது வரும் பயமும் கண்ணீரும்.. பவதணனயின் உச்சம். மார்கழிப் பனியில் இருமலும்.. 'தொனொன தூயததொர் நொசிதன்னில் சலதநொய் நீர்தொன் விழுந்து தும்மலுண்டொம் மொனொன மொர்பு கநஞ்சடடத்து மூச்சு வலுவொகி பொம்பு தபொல் சீறலொகும். குளிர்காற்று.சிவராமன் க ொஞ்சம் படபடப்புடன். கண்ணீணர இன்று பபருவாரியாகக் குணறத்திருக்கின் றன. கழிணவயும் மாணசயும் குவியும் குப்ணபகணளயும் பகாட்டும் வசதியுள்ள. பநபுணலசர் இயந்திரமும். மாசு. பகள்விபகட்காத அப்படிபய பகட்டாலும் காணச விட்டு எறிந்தால் கம்பமன்று இருக்கிற நிலப்பரப்பு இதுதான்’ என இந்தியாணவ அறிந்துபகாண்ட பபரிய நிறுவனங்கள் பபருகியதும். நுண்தூள் மருந்ணத பவகமாக மூச்சுக் காற்றில் பசலுத்தும் இன்பேலரும் ஸ்பபசரும் இந்த அவஸ்ணதணய.

முசுமுசுக்ணகணயயும் பதயிணலக்குப் பதிலாகப் பபாட்டு பதநீர் அருந்துவதும். இந்தத் பதயிணலயில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதுதான். இது மலத்ணத இலகுவாகக் கழியச்பசய்து. திடீர் பகாணழப்பபருக்கம் நடப்பணதயும் நிறுத்தும் என 'International Journal of Pharmacology’ முதலான பல மருத்துவ சஞ்சிணககள் உறுதிபடுத்தியுள்ளன. பகாத்துமல்லி இணலக்குப் பதிலாக தூதுவணளக் கீணரணய ரசத்தில் பபாட்டுச் சாப்பிடுவணதயும். மாத்திணரயும் பலகியமும் உறிஞ்சு மருந்துகளும் மட்டும் பபாதாது. ஆசுவாசப்படுத்த. ஆஸ்துமா மாமன்பபால் மரபாக வந்திருந்தாலும். இரவில் படுக்கும் முன்னர் ஒரு படபிள் ஸ்பூன் சாப்பிடக் பகாடுக்கலாம். மிளகு. கடுக்காய் இளம்பிஞ்ணச பசக்கில் ஆட்டிய விளக்பகண்பையில் வதக்கி. மாணல 6 மணிக்கு முன்னதாக அருந்தலாம். பின் அணதப் பபாடி பசய்துணவத்துக்பகாண்டு. திப்பிலி ரசம் ணவத்து பமார்ச் பசாறுக்கு முன்பு பகாடுக்கலாம். . வளர்ந்த பிள்ணளகளுக்கு. பகாணழ அதிகமாக இருக்ணகயில் தனியாக சூப் மாதிரி இணதக் பகாடுத்தால் சளிணய பவளிபயற்றும். கிருஷ்ைன் மாமா தீர்த்துணவத்ததுபபால். காலம்பதாட்டு ஆஸ்துமாவுக்கு மிகச் சிறப்பான தடுப்பு மருந்து. ஆஸ்துமாவில் சளி மூச்சுக்குழலில் ஒட்டிக்பகாண்டு வரக் கஷ்டப்பட்டு பகாணழயாக இருப்பதற்கு ஆடாபதாடா இணலச்சாறு பபரும்பயன் அளிக்கும். பதரன் சித்தன் பாடியணத விவரித்தால் திப்பிலியின் பபருணம பிடிபடும். இணரப்பு இல்லாத நிணலயிலும் இந்தப் பனிக்காலத்தில் பநாய்த் தீவிரத்ணதத் தடுக்க. இணரப்ணப இயக்கத்ணதக் கட்டுப்படுத்தும். 'பாரதத்தில் சகுனி மாமனால் வந்த பிரச்ணனணய. பால் பசர்க்காத பதநீர் உடனடி நிவாரைம் தரும் ஆஸ்துமா மருந்து. திப்பிலி எனும் மும்மருந்துக் கூட்டணி.என பரிபாணையில். இது வீட்டுத் பதாட்டத்தில் வளரும் எளிய மூலிணகச் பசடி. பனிக்காலத்தில் குழந்ணதகளுக்கு ஆஸ்துமா வராமல் தடுக்க பவலிப்பருத்தி எண்பைய் அல்லது அதன் சாற்ணற வீட்டில் பகாடுப்பார்கள். மிளகு ரசம் ணவப்பது மாதிரி. பல நூறு ஆண்டுகளாக நவீன மருத்துவத்தில் இதற்குப் பயனாகும் திபயாஃபிலின் மருந்து. வயிற்று உப்புசத்ணதப் பபாக்கி. பகாணழணய விரட்டி ஆஸ்துமாணவ விரட்டும் திப்பிலி மாமன்’ என்பதுதான் அந்தப் பாடலின் பபாருள். பபாதுவாக காற்று மாசுக்களால் மூச்சுக்குழல் இறுகுவணத திப்பிலி சத்துக்கள் தடுப்பதுடன். சளி பிடிக்கும் மணழக்காலத்தில் பருப்பு கணடசலில் விளக்பகண்பைய் பசர்ப்பதுகூட பசரிமனத்ணதத் தூண்டும். இந்த இரண்ணடயும் விலக்குவது ஆஸ்துமா சிகிச்ணசக்கு அதிமுக்கியம். பஜ்ஜியில் வாணழக்காய்க்குப் பதிலாக கற்பூரவல்லி இணலணயப் பபாட்டு பகாஞ்சமாக பஜ்ஜி சாப்பிடுவதும் மணழக்கால சம்பிரதாயமாக மாறுவது மூச்சு இணரப்ணபத் தடுக்கும் உைவு உத்திகள். 'மொமனுக்கு மொமகனன மற்றவனுக்கு மற்றவனொ ொமகனனுந் திப்பிலிக்குக் ட ’ . ஆஸ்துமாக்காரர் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க பவண்டிய ஒன்று பால்.குளிர்காற்றில் குத்தணவத்து முன்வணளந்து இருமி இழுத்து துன்புறுவணதக் குணறக்க-தடுக்க. மூச்சின் இறுக்கத்ணத இது இலகுவாக்கும். மிளணகத் பதரிந்த பலருக்கு. ஆனால். நம்மில் பலணர பநடுங்காலமாக பல வியாதிகளில் இருந்து காத்துவந்த மருத்துவப் பபாருட்கள். பகாணழச் சளிணய விலக்கி. மலச்சிக்கலும் ஆஸ்துமாவின் பக்க வாத்தியங்கள். குழந்ணதகளுக்கு மாந்தத்தின் நீட்சியாக இந்த இணரப்பு வரும் வாய்ப்பு அதிகம் என்பதால்தான். அதன் பபரியப்பாவான திப்பிலிணயத் பதரியாது. கரிசாணலக் கீணரணயயும். மிகவும் உடல் வலுவற்ற நிணலயில் பிற உைவுகள் ஏற்காத நிணலயில் 'கண்டிப்பாகத் பதணவ’ என மருத்துவர் பரிந்துணரத்தால் மட்டுபம பாலில் மிளகும் மஞ்சள் தூளும் பனங்கற்கண்டும் பசர்த்து. அஜீரைமும். அதுவும் திப்பிலி. சுக்கு. நிணறய உைவும் பசயலும் மனமும் பசதுக்கிச் சீராக்கப்பட பவண்டும்.

. தர்பூசணிணய ஆரம்பத்தில் இருந்பத தவிர்ப்பது நலம்.. பித்த உயர்ணவத் தரும் அளவான முத்தமும் அதன் பின்னான பமல்லிய காமமும் இணரப்புக்கு இதம் அளிக்கும் விையபம. நீர்பகாத்த மரபு உள்ள வளர்ந்த குழந்ணதகணள மணழ. எதுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு பபாயிட்டு? அதான் 1. வாணழ. 'அதான் இழுக்குபத. சீதா. அதீத இணரப்புடன் அவஸ்ணதப்படுவது மட்டுபம குழந்ணதயின் வளர்ச்சிக்குத் தணடயாக இருக்கும்.. எல்லா ஆஸ்துமாக்காரணர விணளயாடவிடாமல் தடுப்பது கூடாது. இல்ணல. இன்னும் சிலபரா. பல கர்ப்பிணிப் பபண்களுக்கு வரும். எக்ஸர்ணசஸ் பண்ைச் பசால்றீங்க’ என பி. முதலில் இந்த பமாட்டார் மூச்சுதான் சிறப்பு எனப் பபசியவர்கள். மருந்து எடுக்கத் தவறி. இப்பபாது 'இல்ணல. வீசிங் பிரச்ணன இருக்கும்பபாது 'அந்த’ விையம் அவசியமா. அதற்கு பபர் 'ஆவி பிடித்தல்’ அல்லது 'பவது பிடித்தல்’. சித்த ஆயுர்பவத மருந்தகங்களில் கிணடக்கும் மூலிணக எண்பைய்கணள அவர்கள் ஆபலாசணனப்படி பயன்படுத்துதல் நல்லது. நாபம உறிஞ்சும் இன்பேலர்தான் சிறப்பு’ எனப் பபசத் பதாடங்கியுள்ளனர். அவணனப் பபாயி ஓடச் பசால்றீங்க. உடற்பயிற்சியால் ஏற்படும் ஆஸ்துமா வணகயில் மட்டும்தான் அந்த அதிகப் பயிற்சி தவிர்க்கப்படலாபம ஒழிய.மார்கழி மாதத்தில் பபருமாள் பாதத்ணத பசவித்துத் தணலவைங்குவதுபபால். நுணரயீரலில் நீர்த்துவக் கபத்ணத உண்டாக்கும் கிர்ணி. கமலா ஆரஞ்சு..டி கிளாஸில்.. குறிப்பாக பயாகாசனப் பிராைாயமத்தில் கபாலபாதி எனும் எளிய. சிலருக்கு உடற்பயிற்சியால் வரும் இணரப்பும் மனஅழுத்த உச்சத்தில் வரும் இணரப்பும். வாரம் ஒருமுணற பநபுணலசரில் மூச்ணசக் காட்டி பசவித்துவரும் குழந்ணதகள் கூட்டம் இப்பபாது நகரில் அதிகம். பள்ளியில் எப்பபாதும் பகாஞ்சம் உண்டு. அப்படியானவர்களுக்கு நுணரயீரலின் பசயல்படும் திறணன அதிகரிக்க உடற்பயிற்சி பபரிதும் உதவும்... பவண்டாமா?’ என்ற குழப்பம். ஆபத்தா? என்ற பகாக்குமாக்கு சிந்தணனயும் சிலருக்கு உண்டு. மஞ்சள் தூள். நுணரயீரலின் திறணன (Force Vital Capacity) ஏகத்துக்கும் உயர்த்தும் என்கிறது நவீன அறிவியல். மிக சக்திவாய்ந்த நாடிசுத்தி மூச்சுப்பயிற்சி..000 ரூபாய்க்குக் கிணடக்குபத’ என வீட்டில் வாங்கிணவத்து உறிவதும்.. . மூக்கணடப்பு. புளித்த உைவுகள். இன்பேலர் இல்லாத காலத்தில் இபத பணிணய நம் மரபு பவறு மாதிரி கற்றுத் தந்தது. அப்படியானவர்கள் மட்டும் ஆஸ்துமாவுக்கான தடுப்பு சிகிச்ணசணய எடுத்துக்பகாள்வது அவசியம். மருத்துவச் சான்றிதணழக் பகாடுத்துவிட்டு மரத்தடியில் கவிணத எழுதப்பபாய்விடும் மாைவக் கூட்டம்.. பனிக் காலங்களில் ஆவி பிடிக்கணவப்பது இணரப்பு வராது தடுக்க உதவும். உடலுறவின்பபாதும் வரும் சாத்தியம் உண்டு. யூகலிப்ட்டஸ் தணழ.. 'யார் வாயில் ணவத்த குழாபயா. இதற்கு பநாச்சித்தணழ.. புளித்த பழங்களான எலுமிச்ணச. ஆஸ்துமா. கருத்தரித்திருக்கும்பபாது ஆஸ்துமா பதால்ணல வந்தால் மருந்து 'எடுக்கலாமா. பயாகப் பயிற்சி மற்றும் மருத்துவம் மூலம் நல்ல நிணலக்கு மீண்டு வரும்பபாது இளநீர். மருந்து நிறுவனத்தின் ஆசியுடன் அதிகரிக்கிறது. மருத்துவர் ஆபலாசணனப்படி கண்டிப்பாக சரியான மருந்ணத எடுத்துக்பகாள்ள பவண்டும்.

சிறுவழுதுணை.. ஆஸ்துமொ வருமுன் ொக் . இணரப்பின் அட்டகாசம் சபலபரனக் குணறயும்! எது ஆஸ்துமொ? 'மின்னுவபதல்லாம் பபான்னல்ல’ என்பதுபபால இழுப்பது எல்லாம் ஆஸ்துமா அல்ல. சார்லஸ் டிக்கின்ஸ். ஆஸ்துமா பபாலபவ 40 வயதுக்காரணர வணதக்கும். திரிகடுகம் எனும் சுக்கு. வடிகட்டி. அப்படிபய பழத் துண்டுகள் சாப்பிட்டாலும் மிளகு தூவி சாப்பிடுவது நல்லது. ஆனால். ணபயாணி. இந்தியாவில் இளங்காசம் எனும் கவனிக்கப்படாத PRIMARY COMPLEX TUBERCULOSIS நிணறயபவ உண்டு. பச குபவரா. இணரப்பின் வீச்சு திடீபரன அதிகரிக்காமல் தடுக்க பாரம்பர்யம்தான் பாதுகாப்பு தரும்.நலம் பைவும்.. கண்டங்கத்தரி. ஆடாபதாடா இணலயும் இதில் பசர்த்துக்பகாள்ளலாம். அச்சம் இல்ணல! . இதய. சிறு பநருஞ்சில். தசமூலம் எனும் ஓரிணல.. முன்ணன.. இந்தக் கைாயப் பபாடியில் 2 ஸ்பூன் பபாடிக்கு 2 குவணள நீர்விட்டு அணர குவணள கைாயமாக வற்றணவத்து... திப்பிலி கூட்டணியும். 'ஆஸ்துமா’ என்ற சந்பதகம் எழுந்தாபல. அபமரிக்க அதிபர் திபயாடர் ரூஸ்பவல்ட் முதல் நம்ம ஊர் ராஜாஜி வணர ஆஸ்துமாணவ ஓரங்கட்டி உயர்ந்த ஆளுணமகள் உலகில் ஏராளம். வரும் முன் காப்பது எப்பபாதும் ஆஸ்துமாவில் மிக அவசியம். குமிழ். மூவிணல.. ஆக. ஆஸ்துமாவுக்குத் பதணவபயல்லாம் கூடுதல் அக்கணறயும் பகாஞ்சம் மருந்தும் மட்டுபம. வில்வம் என்ற மூலிணககளும் என இரண்டு மூலிணகக் கூட்டணிகளும் சித்த ஆயுர்பவத மருந்துகளின் பபரும் நம்பிக்ணக நட்சத்திரங்கள்.மாதுணள எனப் படிப்படியாக எல்லா பழங்களுக்கும் பழகலாம். அல்லது ஆஸ்துமாபவாடு இணைந்திருக்கக் கூடிய பிற பநாய்கள் என்னபவன ஊர்ஜிதப்படுத்தி சிகிச்ணச எடுத்துக் பகாள்ள பவண்டும்! .. உடனடியாக மூச்சிணரப்ணபக் குணறக்க பநபுணலசரும் இன்பேலரும் நிச்சயம் பயன் அளிக்கும். புணகப் பழக்கத்தால் வரும் COPD பநாய். பாதிரி. ஆக. சிறுநீரக பநாயில்கூட இணரப்பு வரும். இளஞ்சூட்படாடு மணழக் காலத்தில் பதநீர்பபால் பருகினால். ஆஸ்துமா உள்பளார் வீட்டில் இந்தக் கலணவதான் காபித் தூளாக அல்லது பதநீர்த் தூளாக இருக்க பவண்டும். கூடுதல் இணரப்பு உள்ளபபாது. அது எந்தவணக ஆஸ்துமா. ஆஸ்துமா எனும் பபார்ணவக்குள் மணறந்திருக்கும் காசபநாய் குறித்த விழிப்பும் நமக்கு கட்டாயம் பவண்டும். மிளகு.

க ாழி முட்வடவயவிட மூன்று முதல் நான்கு மடங்கு சத்து அதி ம். ' ால் ஆடு. முழு ாவட’ என. ச ட்டதா?’ என்ை விவாதம் ல தளங் ளில் ட்வடவயக் கிளப்புகிைது. ஆடு.28 மருத்துவர். சமணம் சசான்ன 'புலால் உண்ணாவம’ என்ை ஒன்வலன் பிடித்துக்ச ாண்டனர் பிற் ால வசவர் ள். ' ட்டில் கிடப் ார்க்கு ாட்டில் டும் ாவட’ என. மூஞ்சுறு. புலால் உணவவ விருந்தா . சு ாதாரம் கிவடயாது. இதனால் உள்ளூர்க் க ாழி ள் எல்லாம் உற்சா மா கராலில் திரிகின்ைன. அதுக்குத்தான் அவசவகம சாப்பிடாகதங்கிகைன். சமத்தா. விட்டமின் பி1. சசால்லாமல் சசால்லும் சசய்தி ள் ஏராளம். ஒரு பிர ல சசாலவவட ாவடயின் ச ருவமவயச் சிலாகிக்கிைது.’ ' க் த்து மாநிலத்துல ைவவக் ாய்ச்சல்’ என்சைல்லாம் ாரணங் ள் சசால்லி. சநய் மட்டும் சாப்பிட்டா த்தாதா? அதுல இல்லாத புகராட்டீனா?’ என. அந்த விவாதத்துக்குள் க ாவதற்கு முன் மி முக்கியமா ஒரு விஷயத்வத மனதில் திந்துச ாள்ளுங் ள். 'ஈசவலக்கூட சீனாக் ாரன் விட்டுவவக் மாட்டான். அல்சர் க ான்ை கநாய் வளப் க ாக்குவதுடன் வற்ைலா கசாவ பிடித்திருக்கும் ந ர் ாவடச்கசாறு சாப்பிட்டால். ஆனால். அவர முயல். சுைாப் புட்டு சாப்பிட்டுத்தான் ரம் வரவய நீட்சியவடயவவத்தனர். சந்தில் சிந்து ாடுகவார் எண்ணிக்வ யும் அதி ம். ட்டழ ன் ஆவான் என்கிைது நம் ண்வடய தமிழ் நூல் ள். மூவளக்கு அவசியமான choline சத்தில் சதாடங்கி. ஆவம.. 'சசம்புற்று ஈயலின் இன் அவலப் புளித்து சமந்திவன யாணர்த்து நந்துக் ச ால்கலா’ என்ை சங் இலக்கியப் ாடல் வரி ள் நம் முன்கனார் ள் 'ஈசல் ஊத்தப் ம்’ சாப்பிட்டார் ள் என் வத உணர்த்துகிைது என அவர் ளுக்குத் சதரியாது! மருந்து ள் தராத ஊட்டம் சில புலால் விருந்து தரும். புலால் உணவின் புரட்டப் டாத க் ங் ள் நம் வரலாற்றில் ஏராளம். செட் பீஸ்’ க ாட்டு சவளுத்துக் ட்டியிருக்கின்ைனர்.சிவராமன் 'மாமன் வாரான்னு க ாழியடிச்சு குழம்புவவக் ப்க ாறீங் ளாக்கும்’ . ாவட முட்வடக்கு. வறுத்துத் தின்றுவான்’ என நம்மவர் ள் க லி கிண்டலா ச் சசால்வார் ள். இன்வைக்கும் நாட்டுக்க ாழிக் குழம்பும். மி க் குவைவான ச ாலஸ்ட்ராலும் க ாழிவயவிடக் கூடுதல் உயிர்ச்சத்துப் யனும் (micro nutrients) ாவடக்கு உண்டாம். இது சசவிவழிச் சசய்தி அல்ல. முதவல வவர நாம் யூகிக் முடியாத உயிரினங் வள எல்லாவற்வையும் பிடித்து நம் அப் த்தாக் ள் 'சலக் பீஸ். ாவட இவைச்சி எனும் QUAIL FLESH அப் டியானது. இப்க ாவதய சுத்த வசவர் ளின் ாட்டன். ருப்பு. ஆதாரமான வரலாற்று உண்வம! ண்வடய தமிழரும் சரி. 'நான்சவஜ் சுத்தம். சமீ நாட் ளா 'ஓவர் ச ாலஸ்ட்ரால்.இந்த விசாரிப்பு. உடும்பில் முக் ால் ங்கும் ச ாண்டதாம். ஆஸ்துமா... அவசவ உணவு என்ைாகல அது லாப்ஸ்டர். . மருந்தா ப் க ாற்றியிருக்கின்ைனர். முக் ால் உடும்பு.. அவருக்கும் முந்வதய தவலமுவையினர் எல்லாம் ாவடக் றி.. சவள்ளாட்டு சநஞ்சசலும்பு சூப்பும் சவமத்து விருந்து அளிப் துதான்.நலம் 360’ . இதன் ாரணமா 'அவசவம் நல்லதா. பி12 என அத்தவன சத்திலும் க ாழிவய விஞ்சுமாம் ாவட. ஆனால். ச ாடி கதாவச க ாதும்’ என ஊருக்குள் ல புத்தபிக்கு ள் உருவாகிவிட்டனர். ஆனால்.. தமிழ்ச் சித்தர் ளில் லரும் சரி. விருந்கதாம் லின் உச்சம்.. ாவட இவைச்சியின் அருவம ச ருவம வள அடுக்குகிைது சித்த மருத்துவப் ாடல் ஒன்று. 'சிக் ன் கவண்டாம். முப் ாட்டன். சிக் ன் மட்டுகம என இன்வைய ச ர்முடாஸ் தவலமுவை நிவனக்கிைது. வுதாரி ரத்தம். அதாவது ஒரு ாவட என் து.. ஆட்டு இவைச்சி சத்தின் ால் ங்கும் முயல் இவைச்சியில் அவரப் ங்கும்.கு.

'வாட்... ாவட?’ என அலர்ஜி ரியாக்ஷன் ாட்ட கவண்டாம். ஜப் ானும் சீனாவும் உயர் புலால்
உணவா உயர்த்திப்பிடித்த ாவட, இப்க ாது பிகரசில் முதலான சதன் அசமரிக் நாடு ள்
லவற்றிலும் மி ப் பிர லம். அதனால் இன்னும் எத்தவன நாட் ள் ாவட, பிராய்லரில்
சிக் ாமல் தப்பித்திருக்கும் என சத்தியமா த் சதரியாது. அதுவவர ாவடயின் வாவட அறியாமல்
இருக் ாதீர் ள். அது அவசவப் பிரியர் ள் சசய்யும் தப்க ா தப்பு!
சவள்ளாடும் வவரயாடும்தான் நம் முன்கனார் ளால் 'உச்’ ச ாட்டி சாப்பிட்டவவ. மூணாறு
க் ம் சசங்குத்தான வழுக்குப் ாவையில் நிதானமா ஏறி விவளயாடும் வவரயாடு, இப்க ாது
அருகிவரும் உயிரினம். அதனால், அந்தப் க் ம் க ா கவண்டாம். வனப் ாது ாப்பு க ாலீஸ்
உங் வளப் பிடிக்கும். 'உள்ளாடும் கநாசயல்லாம்
ஓட வவக்கும்’ எனப் ாடப் ட்ட சவள்ளாட்டுப்
புலால், ெலால் பிரியாணி நமக்குப் க ாதும். பிை
உணவு வள
மருந்துக்குப்
த்தியமா
ஒதுக்கிவவக் கவண்டிய
கநாய்
தருணங் ளிலும்கூட, சாப்பிடக்கூடிய உணவா
சவள்ளாட்டு
இவைச்சிவயத்தான்
குறிப்பிட்டிருக்கின்ைனர். ச ாழுப் ால் உடம்பில்
பிரச்வன இல்லாத அத்தவன க ருக்கும், உடல்
சமலிந்து
வருந்துகவாருக்கும்
சவள்ளாட்டு
உணவு சரிவிகிதமா ச் சத்து அளிக்கும் உணவு.
குறிப் ா , விட்டமின் பி12, அதி ப் புரதம்,
இரும்புச்சத்து என அத்தவனயும் தரும் இந்த
இவைச்சி. சவள்ளாட்டு ஈரல், இரும்புச்சத்து
குவைவா
உள்களாருக்கு
அத்தியாவசியம்.
இரும்புச்சத்வத
உட்கிரகிக் த்
கதவவயான
ஃக ாலிக் அமிலமும், பி12 உயிர்ச்சத்தும்
சவள்ளாட்டு ஈரலில்தான், பிை எந்த உணவவக்
ாட்டிலும் மி அதி ம். வசவ உணவு வவ ளில்
பி12 கிவடயகவ கிவடயாது.
புலால் உணவுக் கூட்டத்தில் எந்தப் ஞ்சாயத்தும் இல்லாத சமத்துப் பிள்வள ள் மீன்
வவ ள்தான். நம் உடல் தாகன உற் த்தி சசய்துச ாள்ள முடியாத அமிகனா அமிலங் ள்
சிலவற்வை 'சரடி டு ஈட்’ எனத் தருவது மீன் ள் மட்டும்தான். ஏ ப் ட்ட புரதங் களாடு கூடகவ
அகயாடின் முதலான தாது னிமங் வளயும் கசர்த்துத் தரும் தண்ணீர் கதவவத ள் மீன் ள்.
தவசக்கு புரதம், எலும்புக்கு ால்சியம், மூவளக்கு ஒகம ா-3, ரத்தத்துக்கு இரும்பு, இதயத்துக்கு
கசாடியம், ச ாட்டாசியம் என உடலின் அவனத்து உறுப்பு ளுக்கும் ஊட்டச்சத்து டானிக்
தருவது மீன் ள் மட்டுகம. நீர் கதங்கி நிற்கும் குளம், கிணறு முதலான நீர்நிவல மீன் வளவிட,
நீர் ஓடிக்ச ாண்கட இருக்கும் ஆறு,
டலில் உலாத்தும் மீன் வளத்தான்
ழந்தமிழ்
இலக்கியங் ள் ந்திக்குப் ரிந்துவரக்கின்ைன. ஏரி மீன் மட்டும் இதில் விதிவிலக்கு. அது
நீரிழிவுக்கும் நல்லது. சுைாப் புட்டு, பிரசவித்தத் தாய்க்கு ால் ஊைச் சசய்யும், விரால் மீனின்
தவலக் ல், ண் ளில் விழும் பூவவ நீக்கும், க ராரல் மீன் வயிற்வைக் ட்டும், குைவவ மீன்
மூட்டுவலி க ாக்கும் இயல்பு நிரம்பியது என்கிைது சித்த மருத்துவம். ஆற்று மீன் ளில்
விராவலயும்
டல் மீன் ளில் வஞ்சிரத்வதயும் சிைப் ா ச் சசால்கின்ைன
ழந்தமிழ்
இலக்கியங் ள்.
100 கிராம் மீனில் 22 சதவிகிதப் புரதம் உள்ள மீன் ள் வஞ்சிரமும் சுைாவும்தான். தவரயில்
இருந்து ஒரு சாண் உயரத்தில் இருந்தால்தான் கீழாசநல்லிக்கு ஈரல் கதற்றும் யன் உண்டு
என் துக ால, அவர முதல் முக் ால் மீட்டர் நீளத்துக்கு வளர்ந்த வஞ்சிரம் மீனில்தான் சுவவயும்
சத்தும் அதி ம் என்கிைது மீன் வளர்ச்சித் துவை அறிவிப்பு. வசவப் ட்சி ள் மீனின் நல்ல

சத்துக் வள எடுத்துக்ச ாள்ள, மீன் எண்சணய் மாத்திவர வளயாவது சாப்பிட கவண்டும். ண்
கநாயில் இருந்து புற்றுகநாய் வவர தடுக்கும் அந்த எண்சணய், சநடுநாளா வவதக்கும்
ருமட்டாய்டு மூட்டு வலி, திரும் த் திரும் வரும் சிறுநீர க் ற் ள் கநாய்க்கும்கூட நல்லது.
புலால் உணவில் ல ச ாக்கிஷங் ள் இருப் து மறுக் முடியாத உண்வம. ஆனால், அவவ
இன்று
ச ாதிந்து,
வந்துகசரும்
ாவதவயக்
ச ாஞ்சம்
உற்றுப்
ார்த்தால்
திடுக்கிட்டுப்க ாகவாம். 'ஒருகவவள க ாழிக் றி சாப்பிடுவதும் ஒரு க ார்ஸ் ஆன்டி யாடிக்
சாப்பிடுவதும் ஒன்றுதான்’ எனச் சம்மட்டி அடிக ால அடித்துச் சசால்லியிருக்கிைது 'அறிவியல்
மற்றும் சுற்றுப்புைவியல் அவமப்பின்’ ஆய்வு ஒன்று. கூவாத, ைக் ாத பிராய்லர் க ாழி ளின்
தீவனத்தில் தினமும் கசர்க் ப் டும் ஆன்டி யாடிக் துணுக்கு வளக் ணக்கிட்டுத்தான் அவர் ள்
அப் டிச் சசான்னார் ள். 'அட... அப்க ா நாட்டுக்க ாழிக்குப் க ா லாம்’ என்ைால்,
அவற்றுக்குப் ச ருகிவரும் மவுசு ாரணமா , அவற்வையும் ர சியமா பிராய்லரில் பிரசவம்
ார்த்து வளர்த்துவருகிைார் ள்.
க ாழியின் ச ாக் ரிப்பு இப் டிசயன்ைால், ஆட்டு இவைச்சி அநியாயங் ள் தனி அத்தியாயம்!
சவகுகவ மா க் ச ட்டுப்க ா க்கூடிய இயல்புவடய ஆட்டு இவைச்சிவயப் க்குவப் டுத்தக்
வ யாளப் டும் உப்புக் ளும்
னிமங் ளும் அதன் ச ாலஸ்ட்ராலுடன் இதயகநாய்
ாதிப்பு வள உண்டாக்கும் வாய்ப்பு மி
அதி ம் என் வத மைந்துவிடகவ கூடாது.
உணவ த்தில் ரிமாைப் டும் சிக் ன் சசட்டிநாடு, மட்டன் சுக் ா இவைச்சி ள் வமனஸ் டிகிரி
குளிரில் ல ாலம் க்குவமா உவைந்திருக்கும். அதுக ா கவறு மாநிலங் ள் அவசரமா வீசி
எறிந்த மாமிசத்வத குவைந்த விவலயில் வாங்கி குளிர்சாதனப் ச ட்டியில் அடுக்குவதும் இங்க
அதி ம். எப்க ாதும் புலால் புதுசா இருக் கவண்டும். இல்வலசயனில், ைவவக் ாய்ச்சல்
வராவிட்டாலும் அமீ ா ழிச்சலில் இருந்து, சிஸ்ட்டி சர்க ாசிஸ் வவர லவும் நமக்கு பில்
க ாடும்.
'புலாலா... மரக் றியா?’ என சமூ , மரபுசார் நம்பிக்வ ளும், அதற் ான தரவு ளும் ல இங்க
உண்டு. 'இதில் எது உசத்தி?’ என்ை க ள்வியும் விவாதங் ளும் கதவவயற்ைவவ. 'யாருக்கு எது
வசதி?’ என் து மட்டுகம ஆகராக்கிய அலசலா இருக் கவண்டும். ஆள் ாட்டி விரல் மட்டும்
தடதடசவன கவவல சசய்யும் ணினி உவழப் ாளி ளுக்கு, வெதரா ாத் தம் பிரியாணி கதவவ
இல்லாமல் இருக் லாம். ஆனால், 20 வயதில் 40 கிகலா எவடவயத் தாண்டாமல், னிக் ாற்றில்
மூச்வச இழுத்துக்ச ாண்டு கநாஞ்சானா இருக்கும் இவளஞனுக்கு ாவட சூப் அவசியம்.
சதாற்ைா கநாய்க்கூட்டத்தில் மாரவடப்பும் புற்றும் அதி உடல் எவட ச ாண்கடாருக்குத்தான்
ஜாஸ்தி. அந்த கநாய்க் கூட்டத்துப் பிடியில் சிக்கிக்ச ாண்டு, ாவல ாபிக்க க ாழிக் ால்
டித்தால், ஆப்வ நாகம கதடிச் சசன்று ஏறி அமர்வதற்குச் சமம்.
வஞ்சிரம் மீன் குழம்வ உறிஞ்சும் நாக்கு, வாவழத்தண்டு ச்சடிக்கும் ஏங்கும்க ாதுதான் நலம்
நம்பிக்வ கயாடு முதுகில் சதாற்றிக்ச ாள்ளும்!
நலம் பரவும்...
அசைவம்...
சில அலலர்ட் குறிப்புகள்!
H5N1 என்னும் ைவவக் ாயச்சல் ஃப்ளூ வவ , லரும் நிவனப் துக ால் சிக் ன் றி
சாப்பிடும்க ாது சதாற்றிக்ச ாள்ளும் ஒன்று அல்ல. ாதிக் ப் ட்ட க ாழி, உலாவிய க ாழிப்
ண்வணயில் அதகனாடு உைவாடிய ந ர், அல்லது ைவவக் ாய்ச்சலில் இருக்கும் க ாழியின்

இவைச்சிவய உறிக்கும்க ாது தவறுதலா தன் வ யில் ாயம் ச ற்று, இரண்டு ரத்தங் ளும்
கநரடியா க் லந்தவருக்குத்தான் வவரஸ் ரவும் வாய்ப்பு உண்டு. ஏழு, எட்டு ஆண்டு ளுக்கு
முன்பு சுமார் 400 க வரக் ச ான்ை ைவவக் ாய்ச்சல்கூட க ாழி ச ாடுத்திருக் முடியாது.
கசாதவனக்கூடத்தில் மனிதன் தயாரித்த வவரஸ்தான் அந்த வி ரீதத்வத விவளவித்திருக்
கவண்டும்.
க ாழி அல்லது மட்டன் ஆகிய இரண்வடயும் கநரடியா , இவைச்சிக் வடயில் இருந்து
புதிதா ப் ச றுவதுதான் உத்தமம். ஃப்ரீஸரில் வவத்திருப் தில் சதாற்று நுண்கிருமி ள் இருக்
வாய்ப்பு ள் அதி ம். அதுவும் இவைச்சிவய நன்கு ழுவுவதால்கூட அந்தக் கிருமி ள் க ா ாது.
சவமயல் ச ாதிநிவலயில் கவகும்க ாதுதான் கிருமி நீங்கும்.
க ாழியா இருந்தால் குவைந்த ட்சம், 165 டிகிரிவயத் தாண்டி கவ வவப் து மி மி
அவசியம். பிை இவைச்சிக்கு இந்த உஷ்ணநிவல இன்னும் அதி ரிக் ப் ட கவண்டும்.
தும்மல், இருமல், வியர்வவ என ல வழி ளில் கிருமி ள், இவைச்சி சவட்டும் ந ரிடம் இருந்து
இவைச்சிக்கு
வரலாம்.
அவவ
சரியா
கவ வவக் ப் டாதக ாது,
SALMONELLA,CLOSTIDIUM க ான்ை வவ வவ யான கிருமி ள் வளர வாய்ப்பு தரும்.
ஒவ்சவாரு 20 நிமிடத்துக்கும் கிருமியின் அளவு இரட்டிப்பு ஆகும்... சவளிகய மட்டும் அல்ல;
வயிற்றுக்குள்ளும்கூட! அந்தக் கிருமி ள் வளர ஏதுவான 37 டிகிரி சவப் நிவல உடலுக்குள்
நிலவுவதுதான் ாரணம் என்கிைார் ள். இவைச்சிவய உப்புக் ண்டம் க ாடும் வழக் த்தில் இந்தக்
கிருமி ஒளிந்து, உள்கள வளரும் வாய்ப்பு ள் சராம் கவ அதி ம்.
அசைவம்...
யார் தவிர்க்க வவண்டும்?
சர்க் வர, இதயகநாய், புற்றுகநாய் உள்களாருக்கு புலால் உணவு சரியான கதர்வு அல்ல!
அதி
கலாரி தரும் புலால், அதி ச ாலஸ்ட்ராவலயும் தருவகதாடு கதவவக்கு அதி மான
புரதத்வதயும் தரக்கூடும். ரத்தத்தில் சர்க் வர அதி ரிப் து, மாரவடப்பு அதி மாவது,
புற்றுகநாய்க்
கூட்டம்
அதி ரிப் து,
அல்சீமர்
கூடுவது
ச ரும் ாலும்
புலால்
பிரியர் ளுக்குத்தான் என்கிைது மருத்துவ உல ஆராய்ச்சி ள்.
சிவப்பு இவைச்சியில் இருந்து வரும் ார்னிவடன் (CARNITINE), இதய ரத்தக் குழாவயப்
ாதிக்கும் ச ாருள்; மாரவடப்வ வரவவழக்கும் மி முக்கியமான வஸ்து. சிக் ன் ர் ரில்
இருக்கும் க ாழித்துண்டு அலாஸ் ாவில் கமய்ந்ததும், அவமந்த வரயில் வந்ததும் லந்ததா
இருக் லாம். இப் டியான கொட்டலுக்கு, விரும்பிய வடிவில் இவைச்சித் துண்வடக்
ச ாண்டுவரவும் இன்று சந்வதயில் ச ருவாரியா ப் யன் டுத்தப் டும் இவைச்சிப் வச ள்
(MEAT GLUE) எனும் TRANSGLUTAMINASE ச ாருவள ஒருவவ ஈஸ்ட்டில் இருந்து
உருவாக்குகிைார் ளாம். அதன் ஆ த்வத ற்றிய அச்சம் நாளுக்கு நாள் வலுக்கிைது. இத்தவனயும்
தினம் தினம் புலால் சாப்பிடும் கூட்டத்துக்குப் ச ாருந்துகம தவிர, மாதம் ஒருமுவை சாப்பிடும்
புலால் பிரியர் ளுக்குப் ச ாருந்தாது!

ஆரஞ்சு என அரனத்திலும் ஃமபாலிக் அமிலம் இருந்தாலும். கருமுட்ரட உருவாகும் கணத்தில். ஒரு நாளுக்குத் மதரவயான 400 ரமக்மரா கிராம் கிரடக்க மவண்டும் என்பதால்தான். பிறந்தவுடன் குழந்ரதயின் முதுகு. பக்நகட்டில் மபாட்டு குழந்ரதரயத் தூக்கிச் நசல்வது. மனசுக்கு எவ்வளவு வலிரம மவண்டுமமா. 'குய்மயா முரறமயா’ எனக் குதித்துக்நகாண்டு மருத்துவரிடம் மபானால். அமத அளவுக்கு முதுகுத்தண்டுக்கும் மவண்டும். இப்படி ஒரு வலி வாட்டி வரதத்ததாக.29 மருத்துவர்.சிவராமன் அசுவமமத யாகக் குதிரரமயாடு குறுக்கும் நநடுக்குமாக இந்தியா முழுக்க குதிரரயில் பயணித்த அரசக் குடும்பத்தினரில் எவரும். தினமும் இருசக்கர வாகனத்தில் சுற்றிவரும் இந்த நாட்களில் பலருக்கும் இந்த வலி வருகிறது.நலம் 360’ . இப்படி ஒரு வலி வந்ததாக எனக்கும் நிரனவில்ரல. ஆனால். ஒன்மறாடு ஒன்று இரணந்து கூபக பிட்டப் பகுதியின் கீழ். நதாரடயின் பின்பகுதி வழியாக கால் நபருவிரல் வரர வலி சுண்டி இழுக்கும். ஒன்பது எலும்புகளுடன் இருக்கும். 'அஞ்சும் ஆறும்’ அழகாகப் பிறந்த பிறகும். நிமிர்ந்து நிற்கும் வலுவுடன் இருக்காது. இடுப்பு வலியால் அவதிப்பட்டதாக வரலாறு இல்ரல. கு. நாளுக்குநாள் அது தன்ரன உறுதிப்படுத்திக்நகாண்மட வரும்.. வரளய நநளிய உதவும் விதமாக கழுத்து. இந்தப் பிரச்ரனகள் வரும் வாய்ப்பு மிகக் குரறவு. கூடமவ உள்ளிருந்து திருகாணிரயத் திருகுவதுமபால் வலி. பின்னாளில் அந்தக் குழந்ரதக்கு இடுப்பு வலி முதலான முதுகுத்தண்டுவட மநாய்கள் வர வழிவகுக்கலாம். அல்லது அதிக மநரம் குழந்ரதரய ஸ்ட்மராலரில் ரவத்து நகர்த்துவது எல்லாம். இரடத் தட்டுக்களால். இடுப்பு என மமல் 24 எலும்புகளுடனும். முதுகு. 'நிரறய மநரம் ரபக் ஓட்டுவீங்களா?’ என ஒட்டுதல் மகள்வியுடன். குடும்பத்தில் யாரும் நசான்னது இல்ரல. வமயாதிகத்தில் முன் கழுத்து வரளந்து கூனாக உருவாகும் கய்மபாசிஸ் (kyphosis). கீரர. 'கருத்தரித்திருக்கிமறாம்’ என ஒரு தாய் உணரும் முன்னமர. அவளின் கர்ப்பப் ரபக்குள் சிசுவின் முதுகுத்தண்டு ஆரம்பகட்ட வளர்ச்சிரய அரடந்திருக்கும் என்கிறது அறிவியல். 'உங்களுக்கு லம்பர் ஸ்பாண்டிமலாசிஸ் (lumbar spondylosis) வந்திருக்கிறது’ என்று நசால்வார். அதற்கு நபற்மறாரும் சில விஷயத்ரதப் புரிந்து நடக்க மவண்டும். ஆனால். அந்த மாத்திரரரயக் கருத்தரிக்க விரும்பும் நபண் உட்நகாள்ள மவண்டும் என மருத்துவ உலகம் வலியுறுத்துகிறது. ஏழாவதாக வீட்டிமலமய சுளுவாகப் பிரசவித்த என் பாட்டிரய. இப்மபாது எவன் தரலரயத் தடவியாவது இரத விற்மற ஆக மவண்டும் என. ஃமபாலிக் அமிலச்சத்து சரியாக இருக்க மவண்டும். பட்டம் விடும் நூலின் மாஞ்சாரவ இடுப்பில் தடவினால்மபால ஓர் எரிச்சல். பீன்ஸ். கருத்தரிக்க விரும்பும் தம்பதியர். தூளியில் மபாட்டு ஆட்டி. இடுப்பின் பின்புறத்தில் இருந்து பிட்டம். ஆறாம் கிளாஸில் குரங்கு நபடல் மபாட்டு குச்சி ஐஸ் வாங்க மன்னாபுரம் விலக்குக்குச் நசன்றமபாது அல்லது குளத்தாங்கரர கரடரயச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தமபாது. பட்டாணி. பயறு. நிமிர்ந்து நிற்க.. மநராக மூங்கில் கழிமபால் இருக்காது. தவிர்த்தால் ஸ்ரபனா ரபஃபிடா spina bifida) எனும் தண்டுவட மநாய் வரக்கூடும். கூடமவ ஆங்காங்மக மரத்துப்மபான உணர்வு எனத் தடாலடி வலிக் கூட்டம் நமாத்தமாக அழுத்தும்.33 எலும்புகள் மகாத்து உருவாகும் முதுகுத்தண்டு. இடுப்பு ஒக்கலில் தூக்கிரவத்து வளர்க்கும் குழந்ரதக்கு. கருத்தரிக்கும் முன்பு இருந்மத ஃமபாலிக் அமில மாத்திரர சாப்பிட்டால் குழந்ரதயின் முதுகுத்தண்டு நலமுடன் வளரும் என்கிறது நவீன மருத்துவம். இடுப்பு கூடுதலாக உள்வாங்கி (கர்ப்பிணிப் நபண்மபால) இருக்கும் . பருப்பு வரககள். எந்தக் கணத்தில் கருமுட்ரட உருவாகிறது எனக் கணிக்க இயலாது.

எப்மபாதும் நிரற மாதக் கர்ப்பிணிமபால வலம்வரும் நதாப்ரபயர்களுக்கு. சில வாழ்வியல் விஷயங்களில் நபரும் கவனம் நிச்சயம் மவண்டும். குழந்ரத நிமிர்ந்து நிற்கும்மபாது முதுரகப் பார்த்தாமல இவற்ரறக் கணிக்க முடியும். குறிப்பாக.முதுகுத்தண்டுவட எலும்புகள் அதன் பக்கவாட்டில் கூடுதலாக வரளந்து. அந்தப் நபண் பருவமரடயும் சமயம் அல்லது அதற்கு முன்னர் இதற்கான சீரரமப்பு அறுரவசிகிச்ரச நசய்தால் மட்டுமம. மபான்ற முதுகுத்தண்டுவட எலும்புப் பிரச்ரனகள் சிலருக்கு பிறப்பிமலமய ஏற்படக்கூடும்.. 10-14 மணி மநரம் கணினி திரரயின் முன் அரசயாது மவரலநசய்பவர்களுக்கு. மதாளில் நிறுத்தி. மபருந்தின் கரடசி இருக்ரகயிமலமய அமர்ந்து பயணிக்கும் விளிம்புநிரல மனிதர்களுக்கு.. அது முற்றிலும் வரளந்திராத வாழ்வும் கிட்டும். இன்னபிற பல காரணங்களால். ரபக் ஓட்டாத பாட்டிக்கும். பிற்காலத்தில் வலி இல்லாத முதுகும். முதுகில் தட்டு மலசாக விலகியதாகக் கணிக்கப்பட்டால். தரலயில் ஏற்றும் உரழப்பாளிகளுக்கு. முதுகு வலிகள் அரனத்துக்கும் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுவது மட்டுமம காரணம் எனப் பலரும் நிரனப்பது தவறு. மதாளுக்கும் கழுத்துக்கும் இரடமய நசல்மபாரன நிரந்தரமாக ரவத்துத் திரியும் 'பிஸி’யர்களுக்கு. கழுத்து. கணிசமான எரடரயக் ரககளில் தூக்கி.. ரசக்கிள் ஓட்டமவ சங்கடப்படும் பல ஆண்களுக்கும்கூட முதுகிலும் கழுத்திலும் வலி வருவது.. இடுப்பு மதாள்பட்ரட சமச்சீராக இருக்காமல் வரும் ஸ்மகாலிமயாசிஸ் (scoliosis). கழுத்து .லார்மடாசிஸ் (lordosis). உணர்ச்சிவசப்பட்டு . எனப் பலருக்கும் கழுத்திலும் முதுகிலும் வலி அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் நிச்சயம் ஏகம்! அப்படி பல காரணங்களின் நபாருட்டு. நின்று நகாண்மட பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு. பள்ளம்-மமட்டில் விழுந்து எழுந்து நசல்லும். நபண் குழந்ரதகளுக்கு இந்த ஸ்மகாலிமயாசிஸ் பிரச்ரன அதிகம் தாக்கும்.

அப்மபாதும் தரரயில் கால் பதியும்படியாக அமர்வதும் தட்டு விலகரலத் தவிர்க்கும். படுத்தால் பாதி உடம்பு உள்மள மபாகும் படுக்ரக. முதுகு பக்கத் தரசகளுக்கான உடல் இயன்முரற சிகிச்ரசயுடன். கனிகளில் வாரழயும் பப்பாளியும். முதுகுத்தண்டுவட தட்டுக்கள் உலர்ந்துமபாவது மிக முக்கியக் காரணம். பல் துலக்கல். கால்களுக்கு இரடயில் இரண்டு என தரலயரணரயத் துவம்சம் நசய்து தூங்குவதும் இடுப்பில். நீர்நிரப்பி குனியாமல் குளிப்பது உத்தமம். இடுப்பு உயர ஸ்டூலின் மமல் வாளி ரவத்து. வமயாதிகத்தில் மாதவிடாய் முடிவுக்குப் பின் இந்த வரளவு ஏற்பட. 'நபண் குழந்ரதகள் மாதவிடாய் நதாடங்கிய காலம் முதல். 1. வாட்ஸ்அப் மமய்ச்சல்மபால தவிர்க்க முடியாத அன்றாடப் பணியாக்க மவண்டும். மபாதிய அளவு விட்டமின் டி3 இருப்பதும் அவசியம். கழுத்து. கால்களுக்கு ஒன்று.200-1. உறுதியான படுக்ரகமய சிறந்தது. கல்யாணம் ஆன புதிதில் மாமனார் வாங்கிக்நகாடுத்த நமத்ரதரய. பகவான் அல்லது பரகவன். பயறுகளில் கடல் மீனில் ஏராளமாக சூரிய ஒளியில் இருந்து நபறமுடியும். குண்டு காதலிரயத் தூக்குவமதா. முதுகு அரணயும்படியான ergonomics உரடய நாற்காலியில் அமர்வதும்.முதுரக முன்னால் வரளத்து. முன்வரளந்து பாதம் நதாடுவது முதுகுக்கு நல்லது அல்ல.440 மில்லி கால்சியம் உணவில் இருப்பதும். பாத்ரூமில். சூரிய வணக்க மயாகம் முதலான பயிற்சிகளிலும். காய்கறிகளில் நவண்ரடக்காயும் தண்டுவடத் தட்ரட வலுப்படுத்த உதவுபரவ. முதுரமயில் அந்தத் தட்டுக்கள் விலகாமல் இருக்கவும் உதவும். தரரயில் விழுந்த குண்டூசிரய எடுப்பமதா கூடாது. பாலில். மமாரும் கம்பங்கூழும் கால்சியம் இரும்புச் சத்துக்கள் மிக அதிகம் உள்ள உணவு. கீரரகளில் பிரண்ரடயும் முருங்ரகயும். கழுத்து. இடுப்புப் பகுதிகள் வலுவாக இருக்க உதவுகின்றன. இரதத் தவிர்க்க தினசரி குரறந்தபட்சம் மூன்று லிட்டர் தண்ணீர் அருந்துவது. முதுகுத்தண்டுவடத் தரசகளுக்கான மயாகாசனப் பயிற்சி நகாடுப்பது இதற்குப் நபரிதும் உதவும்’ என்கிறார் மயாகாசனப் மபராசிரியர் நாகரத்னா. கழுத்தில் வலி மசட்ரட நசய்ய உதவக்கூடும். குறிப்பாக. தான் மாமனார் ஆகும் வரர பயன்படுத்தும் பழக்கங்கள் மபான்றரவ தட்டு விலகிமயாருக்கு ஏற்றது அல்ல. முதுகுக்கான உடற்பயிற்சிகரளச் நசய்துவந்தாமல மபாதும். கழுத்துக்கு இரண்டு. பிரசவத்துக்குப் பின்னர் முதுகுத்தண்டுவட இடுப்புப் பகுதி தரசக்கான பயிற்சி நகாடுப்பது நதாப்ரப ஏற்படாமல் இருக்கவும்..டி. மமாரில். மாடியில் இருந்து இறங்கும்மபாது. முதுகுத்தண்ரட நநகிழச் நசய்யும் சில உடற்பயிற்சிகரள காரலக்கடன். கீரரயில் ஏராளமாக கால்சியம் கிரடக்கிறது.. இரண்டு இரண்டு படிகளாகத் தாவுவது கண்டிப்பாகத் தவிர்க்கப்பட மவண்டிய ஒன்று. . மநாய் எனும் நிரலரய எட்டுவதற்கு முன். தடாசனம். பிரசவத்துக்குப் பின்னர் நபண்களின் இடுப்புத் தரசகள் மீண்டும் வலுப்நபற மிகவும் முரனப்பு காட்ட மவண்டும். வலிரய பல மநரங்களில் 100 சதவிகிதம் சரிநசய்ய முடியும். நிச்சயம் வலிரயத் தடுக்கலாம். இவர்களில் மகாரிக்ரகயுடன் யாரரச் மசவித்தாலும் 'அம்மா’ரவ வணங்குவதுமபால நநடுஞ்சாண்கிரடயாக விழுந்து மசவிக்கலாமம ஒழிய. அல்லது பாயில் ஜமுக்காளம் விரித்து உறங்குதல் நலம். ஷவரில். இரவ கழுத்து. விட்டமின் . தட்டு உலர்ந்த நபாழுதில் முதுரக முன் பக்கம் வரளக்ரகயில் தட்டு நகர. விலக சாத்தியம் மிக அதிகம். நமத் நமத் படுக்ரக.

முதுகு. இந்த வலி பல மநரங்களில் கழுத்மதாடு இல்லாமல். நம் உடரல 'பார்க்கிங்’ நசய்வதில் கூடுதல் கவனம் நசலுத்துவதும்தான் எப்மபாதுமான தீர்வு! . மதர்ந்த சித்தவர்ம மருத்துவரின் உதவியுடன் நகாடுக்கப்படும் 'நதாக்கண வர்ம சிகிச்ரச’ இந்த மநாரய நீக்க உதவும். மருத்துவரின் முரறயான பரிமசாதரனமய. தழுதாரழ.. எப்மபாது. எந்த அளவு அழுத்தம்.. எக்ஸ்மர மூலமும் மநாரய உறுதிப்படுத்தலாம். பரழய தமிழ் பட வில்லனுக்குப் பின்னால் எப்மபாதும் இரண்டு மபர் கழுத்ரதப் பிடித்துக்நகாண்மட நிற்பதுமபால. கழுத்து வலிரயப் நபாறுத்தவரர 'வருமுன் காப்மபாம்’ மந்திரம் மட்டுமம பயன் அளிக்கும். நட்சத்திர விடுதி ஸ்பாவில் மசாஜ் நசய்வது.கழுத்துப் பகுதிகளில் நகாடுக்கப்படும் 'நதாக்கணப் புற சிகிச்ரச’யாலும் அரதக் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஒமகனக்கல் அருவி வாசலில். வலியின் நதாடக்க காலத்திமலமய சரியான உடற்பயிற்சி நசய்தால் இந்த மநாரயச் சீராக்க இயலும்.. அப்படியான முரறயான சிகிச்ரச வழிமுரறகள் இல்லாமல். நகாஞ்சம் உடற்பயிற்சியும். ஆமணக்கு எனப் பல வாத மூலிரககள் நகாண்டு தயாரிக்கப்படும் ரதலங்களால்.நலம் பரவும். முதுகு . கழுத்து எலும்பு பகுதிகள் என்பதால். சில மநரத்தில் வலி இடதுபக்கமாக இருக்கும்மபாது இதய வலிமயா எனக் குழப்பம் தரும். விரல் வரர வரக்கூடும் என்பதால்.. மதாள்பட்ரட முன்ரக. பின்னாளில் நிரந்தரப் பிரச்ரனகரள உருவாக்கிவிடும்! . அது கழுத்து வலியா. வலி பபோக்க என்ன வழி? Cervical spondysis . வீட்டில் குழந்ரதகரள ஏறி மிதிக்கச் நசால்வதுமபான்ற 'குறுக்கு வழி’கள். அல்லது அதிகபட்ச நரம்புப் பிரச்ரனகரளத் தரும்மபாது. நநாச்சி. பல தட்டுப் பிரச்ரனகளுக்கு அறுரவசிகிச்ரச அவசியப்படுவது இல்ரல. குடும்ப மருத்துவர் மிக அவசியம் எனப் பரிந்துரரத்தால் மட்டுமம அறுரவசிகிச்ரச அவசியம். தண்டுவடத்ரத அழுத்தி. விபத்தில் முற்றிலுமாகத் தட்டு விலகி. சிற்றாமுட்டி. இதய வலியா என்பரதச் நசால்லும். குற்றாலம் அருவி வழியில். எந்தத் ரதல சிகிச்ரச என்ற அனுபவமும் படிப்பும் இந்தச் சிகிச்ரசக்கு முக்கியம். சுக மசாஜ் நிரந்தர சுகவீனத்ரதத் தந்துவிடும். நசயல் இழப்ரபத் தரும்மபாது.நகாஞ்சம் உறுத்தலான வருத்தமும் வலியும் தரும் மநாய் இது.

ான்கு ாட்களுக்கு ஆன்டி ெயாடிக்.நலம் 360’ .ஜி பதாப்பெத் திலகமாக இருந்தாலும் சரி. ெலரும் நிபைப்ெதுகொல் கதால். பூஞ்பசகைால். கத்திரிக்காய் கொன்றவற்பற கண்டிப்ொகத் தவிர்க்க கவண்டும். ாைபடவில் நிறம் மாறி நீர்த்துவம் கசிந்தும் வரும். ொகற்காய். ஆயிரக்கணக்காை நுண்ணுயிரிகளுக்கு வாழும் இடம் பகாடுத்து..சிவராமன் உடலின் மிகப் பெரிய உறுப்பு எது? ெலரால் யூகிக்க முடியாது. வறண்டிருக்கும் ெட்சத்தில் சற்று நீர்த்துவக் குணமுள்ை சுபர. கணுக்காலில் வரும் அரிப்பெ சுகமாகச் பசாறிந்து பின் மறந்துவிடுகவாம். பகாழுப்பு. எை எடுத்துக்பகாண்டு கதால் க ாய்களில் பெருவாரிபயச் சடுதியில் குணப்ெடுத்திவிட முடியாது. ெறங்கிப்ெட்பட.... நீர் முதலாை பொருட்கபைச் கசமித்துபவப்ெது. கருத்து. உடலுக்குத் தீங்குபசய்ய நிபைக்கும் கிருமிகபை. ல்பலண்பணய் கசர்த்த உளுந்தங்களி. கிர்ணி. முழங்கால்களில்தான் குடிகயறி ப டு ாட்களுக்கு பவளிகயற மறுக்கும். கசாைம். அபதச் சரிபசய்யும் உணவும் மருந்தும் அபமய கவண்டும். துபவக்காத சாக்பை ாள் முழுக்க அணிந்து கழட்டியதும். நீர்த்துவமாக இருக்கும்கொது கமற்கூறிய உணவுகபைத் தவிர்த்து.. கருவாடு. ொக்டீரியாக்கைால். மறு ாகை அரிப்பு காணாமல்கொகும். இன்னும் சில... பவரஸ்கைால் வரும் க ாய்கள் சில. இறால். தர்பூசணி முதலாை கனிகள். மீன். அந்த அரிப்பு. உடலின் பவப்ெத்பதச் சீராகபவத்திருப்ெது. சருமத் துபைகள் மூலம் சுவாசிப்ெது.. ண்டு. எைப் ெல கவபலகபை 'இழுத்துக்கட்டி’ச் பசய்யும் உறுப்பு அது. ஆைால். யூரியா கொன்ற கழிபவ பவளிகயற்றுவது. உடலுக்குள் புகவிடாமல் பசய்யும் உறுப்பு. மை உபைச்சலால் மட்டுகம வருகின்றை! மற்ற வியாதிகொல். பமதா.. புளிப்பில்லாத மாதுபை. நீர்த்துவத்கதாடு இருக்கிறதா என்ெபதப் பொறுத்து. கரப்ொன் ெபட வறண்டிருக்கிறதா. அன்று மாபலகய மறுஒளி'அரிப்பு’ பதாடங்கும்.ஜி தாஜ்மஹாலாக இருந்தாலும் சரி. க ாய் எதிர்ப்ொற்றபலச் சீராக்கும் சீந்தில் ொல் கஷாயம். நீர்த்துவமுள்ை கரப்ொனுக்கு. தடித்து.. 50-கக. பவள்பைப் பூசணி முதலிய காய்கறிகள். தக்க ஆகலாசபைப்ெடி . வரகு. சிவைார் கவம்பு கொன்ற மூலிபககளில் பசய்து தரப்ெடும் சித்த மருந்துகபை. துவர்ப்புள்ை ெட்படகள் கசர்த்துக் காய்ச்சிய சித்த மருத்துவத் பதலங்கள் வழங்கப்ெட கவண்டும். அந்தக் ககள்விக்குப் ெதில். காதலுக்கு 'மார்க்பகட்டிங்’ பசய்யும் வழவழ வஸ்து மட்டும் அல்ல. திடீபரை ஒரு ாள் காபல உற்றுப்ொர்த்தால் பதரியும். முக்கிய மருந்துகபை மட்டும் உள்கை பசல்ல அனுமதிக்கும் புத்திசாலிப் ொதுகாப்பு அரண். அருகில் உள்ை சித்த மருத்துவரிடம் அணுகிப் பெற்று. ஈச்வர மூலி. மூன்று ாட்களுக்குக் கஷாயம். 'விட்டமின் டி’-பய உருவாக்குவது. வாபழ. கதால்! ஆம். பெரும்ொலும் கணுக்கால்கள். குபறவாக ப ய் கசர்த்த உணவு கொன்றவற்பற அவசியம் எடுத்துக்பகாள்ை கவண்டும். சாதாரண அபரயிடுக்கு பூஞ்பசயால் வரும் ஒவ்வாபமக்கு க்ரீம் கதய்த்தால். ஏற்ெடும் இந்த எக்சிமா. கம்பு. அகதசமயம். அதைாகலகய கதாலில் வரும் க ாய்களின் ெட்டியல் பகாஞ்சம் நீைம். ஐந்து ாட்களுக்கு டானிக். பிற காய்கனிகபைச் சாப்பிடலாம். 90-கக. க ாய் எதிர்ப்ொற்றலின் சீரற்ற தன்பமயால் வருவை ெல. அவர்கள் எபடயில் 12 முதல்15 சதவிகிதம் வபர கதால்தான். அடுப்ெங்கபரத் தாளிப்பு முதல் அணுஉபலக் கசிவு வபர உண்டாக்கும் ஒவ்வாபமயில் வரும் க ாய்கள் சில. வறண்ட கரப்ொனுக்கு அருகம்புல் பதலம். இரண்டு வபக கரப்ொன்களுக்குகம ககாதுபம... கரப்ொன் எனும் 'எக்சிமா’வாக மாறியிருக்கும்.. ரத்தத்தில் ஒவ்வாபம அணுக்கைால் வரும் இந்த அரிப்பு முதலில் வறட்சியாை அரிப்ொகவும்..30 மருத்துவர் கு.

இது பதரியாமல்.. பவட்ொபலத் பதலம் இந்த க ாய்க்காை மிகச் சிறந்த மருந்து. சித்த மருத்துவத் துபற கண்டறிந்த. அங்ககயும் 'ஏழு ாட்களில் சிவப்பு அழகு’ மருத்துவம் பசய்வது. கவறு எந்தப் ெக்க க ாபயயும் தராது’ எைத் பதளிவாகத் பதரிந்து. இரு கால்கள் கொன்ற ெகுதிகளில் கசாரியாசிஸ் வரும். முதுகு. மரெணு மூலமாக தபலமுபறகளுக்குப் ெரவாது. காதுக்கு உள்கை.. புன்ைபகபயக்கூட ஸ்பமலியில் மட்டுகம பதரிவிப்கொருக்கு கசாரியாஸிஸ். புரிந்துபகாள்வதற்குள் ெல நூற்றாண்டுகபைக் கடந்துவிட்கடாம். 'இல்பல. . ஆைாலும் கொகாத பொடுபக கண்ணாடியில் உற்றுப்ொர்க்கும்கொதுதான் பதரியும். சரியாை புரிதல் இல்லாமல் சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் பெரும் மை உபைச்சபல உருவாக்கியது பவண்புள்ளி க ாய். பதாபலக்காட்சியில் பசால்லும் எல்லா ஷாம்புகபையும் கொட்டுக் கபைத்து. க ாய்க்கு நிரந்தர ெட்டா கொட்டுத்தரும்! 'இது பவறும் பொடுகு’ எை சில காலம் அலட்சியமாக இருந்து. இருக்கு’ எை கண்ணாமூச்சி காட்டும். அபத விடுத்து. காதல் மறுப்பில். காதின் பின்புறம் முழங்பகயின் பின் ெகுதி. தண்டுவடத் கதால் ெகுதி. 'ஒருவரிடம் இருந்து மற்பறாருவருக்கு ஒட்டுவாபராட்டியாகப் ெரவாது. ெதவி உயர்வு குறித்த ெரிதவிப்பில்.ெத்தியமாக சில மாதங்கள் சாப்பிட்டால் கரப்ொன் மபறயும். நிறமிச்சத்து ஒன்றின் குபறவால் பவண்புள்ளி க ாய் ஏற்ெடுகிறது. இடுப்பு. ஆைா. 'அது பொடுகு அல்ல. அபதயும் தாண்டி அபடயாக இருக்கிறது’ என்ெது! மருத்துவரிடம் ஆகலாசபை பசய்யும்கொது ப ற்றியும் முன் முடியும் சந்திக்கும் இடத்தில் அபடயாய் scalp psoriasis எனும் கதால் பசதில் க ாய் வந்திருப்ெது பதரியும். ம் உடலுக்கு க ாய் எதிர்ப்ொற்றல் தரும் பவள்பையணுக்களுக்கு இபடயிலாை உள் ாட்டுக் குழப்ெத்தில் விபையும் இந்த க ாய்.. அரிப்புடன் தடித்துக் கருபமயாகிய ஆரம்ெ காலத்திகலகய மருத்துவர் ஆகலாசபை அவசியம். இந்த க ாயாகலகய ஏற்ெடும் கடும் மைஉபைச்சலில் க ாய் இன்னும் அதிகரிக்கும் எைத் பதரியாது வருந்துகவார்தான் அதிகம். கதால். மை உபைச்சலில் அதிகரிக்கும் இயல்பு உபடயது. கரிசைக் குபறவில். புரியாமல். 'இதைால்தான் வருகிறது’ எைத் பதரியாத க ாய்ப்ெட்டியலில் ப டுங்காலமாக இருந்துவருகிறது கசாரியாசிஸ்.. ெரீட்பச க ரத்தில்.

குபறந்த பசலவில். ாள்ெட்ட க ாய்க் கூட்டத்தின் பிடியில் இருந்து ம்பம பவளிகயறவும் உதவும். அபர மணி க ரத்தில் உதடு வீங்கி. முழுபமயாகக் கட்டுக்குள் பவத்திருக்கலாம். உடம்பு எங்கும் திட்டுத்திட்டாகத் தடிப்ெபத 'அர்ட்டிககரியா’ என்கிறார்கள். திடீர் தாக்குதலாகத் தடதடபவை அரிப்பு வந்து. இன்பைாரு விஷயம். கெரீச்பசப் ெழம் கொன்றவற்பறச் சாப்பிடுவதும். 'க ானி’ ெழத்தின் ம்மூர் ரகமாை நுணா மரம் (இன்பைாரு பெயர் மஞ்சணத்தி) இபலபய சட்னிகொல அபரத்து. எலுமிச்பச. தவிரவும் இபவ முழுபமயாகக் குணப்ெடுத்தும் என்ற ஆதாரமாை முடிவு எதுவும் எட்டப்ெடவில்பல. இந்தச் சித்த மருந்துகள் எந்தவிதமாை ெக்கவிபைவும் தராதபவ எை ஆய்வுகைால் நிரூபிக்கப்ெட்டபவ. இந்தப் புள்ளிகள் குபறயும் என்கிறது ஆராய்ச்சி. ஆைால். ஆைால்.சமூகத்தில் ெலபர ஒதுக்கிபவக்கும் அவலம். பவரைால் வரும் அக்கி கொன்றவற்றுக்கு. ல்பலண்பணயில் காய்ச்சி எடுக்கப்ெடும் நுணா பதலத்பதத் தடவி வர இந்தப் புள்ளிகள் மபறயும். க ாய் பகாஞ்சம் ஆரம்ெநிபலபயத் தாண்டி அதிகரித்துவிட்டால். அரசு மருத்துவரின் ஆகலாசபைகளுடன் இவற்பற முயற்சிக்கலாம். இரும்புச்சத்துள்ை அத்தி. கலசாை புள்ளிகபைத் பதாடக்க நிபலயில் அறிந்தவுடன். உலகில் கவறு எங்கும் கிபடயாது. கூடகவ. அபத தமிழ் . கதால் க ாயின் கமலாக வரும் நுண்கிருமித் பதாற்று. இந்தப் ெயன் எல்கலாருக்கும் கிட்டுவது இல்பல. மிக அதிகமாை அரிப்பு. புள்ளிகபை முழுக்கத் துபடத்பதறிந்து குணப்ெடுத்தும் சாத்தியம் ெல க ரங்களில் கிபடயாது. கண் சுருக்கம் வந்து. ாள்ெட்ட சிகிச்பச கதபவப்ெடும் இதுகொன்ற கதால் க ாய்களில். ப ல்லி முதலாை புளிப்புள்ை ெழங்கபைத் தவிர்ப்ெதும் அவசியம். ஆரஞ்சு. பூவரசம் ெட்படபயக் ( ாம் சிறுவயதில் பீப்பி பசய்து விபையாடுகவாகம அந்த இபலதரும் மரத்தின் ெட்படபய) கஷாயமாக்கி 60 மில்லி வபர பகாடுத்தால். அருகில் உள்ை சித்த மருத்துவரின். வீை மருத்துவத்துடன் ஒருங்கிபணந்த சிகிச்பசதான் ல்லது. குபறந்த காலத்தில். இருதுபற மருத்துவர்களும் இபணந்து இதுகொன்ற ாள்ெட்ட கதால் க ாய்களுக்குச் சிகிச்பச பசய்வது ொதுகாப்ொைது மட்டும் அல்ல.

சரியாை வீை மருத்துவச் சிகிச்பசகளும் சித்த மருத்துவச் சிகிச்பசயும் உண்டு. 4 மிைகுகள் கசர்த்து. ஒவ்பவாரு குழந்பதயும் கொடும் ப யில் ொலீஷில் கலந்துள்ை காரீயம் உண்டாக்கும் அொயம் ெற்றி. கருநீல நிறம்பகாண்ட பதலம் கிபடக்கும். ொரென்கள் (பெரும்ொலாை க்ரீம். அதில் கமற்கத்திய முலாம் பூசி (அழகூட்டி என்ற பெயரில்) அதில் ாம் டத்தும் வன்முபறகள். சில வபக பிைாஸ்டிபசசர்ஸ். அதற்குள் ம் கங்கள் அந்தப் பிரகதசத்தில் ஏற்ெடுத்திய காயத்தில் தடயங்கள் நிபலத்துவிடும்.கக-47 பவத்துத் தடதடபவைச் சுட. பின்ைர் ள்ளிரவில் டி. அதைால். ஷாம்புக்களில் கசர்க்கப்ெடும் பிரிசர்கவட்டிவ் பொருள்).. குளிக்காமல் பகாள்ைாமல். முகப் பூச்சுக்களில் இருக்கும் தாகலட். கதாலின் ெணியும் ெயனும் அறியாது... 2 பவற்றிபலகள். ரத்தத்தில் உள்ை எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்கள். நிறமிகளுக்காகச் கசர்க்கப்ெடும் வண்ண ாகைா துகள்கள்.000 'அழகுெடுத்திகள்’ உலகச் சந்பதயில் உள்ைை. மூன்று முதல் ான்கு ாட்கள் வபர பவயிலில் காயபவத்து எடுக்க. 'இப்ெடி ஒன்று இங்கக வந்ததா?’ எைத் பதரியாதெடி கதால் ெபழய நிபலக்குத் திரும்பும். ஆைால். 'பகாட்டி’ ஒழுங்காக கவபலபசய்யப் ெணிக்ககவா. கக்கத்தில் மணமூட்டி அடித்து கல்லூரிக்குக் கிைம்பும் இைசுக்கு. பெற்கறார்களுக்குத் பதரியாது. 'ஆஹா. கண்கைால் ொர்த்திராதகொது. கதாபலயும் தாண்டி உட்பசன்று பதால்பலகள் தருெபவ. கண் அழகுக்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ொலிபசக்ளிக் பஹட்கரா கார்ென். ' ாட்டின் எல்பலப் ெகுதிப் புதரில் ெதுங்கி ஓடும் பெருச்சாளிபய. எதுவுகம பசய்யாவிட்டாலும். க ாபய எதிர்க்க எப்கொதும் தயார் நிபலயில் இருக்ககவண்டிய பவள்பையணுக்கள். எவகரா?’ எைப் ெதறி ஒரு ராணுவ வீரர் ஏ. 'அழகாை க ாயாளிபய’ உருவாக்கக்கூடும் என்கிறது அறம் உள்ை மருத்துவ அறிவியல்! வீட்டிலலலே தோரிக்கலாம் ல ாரிோஸிஸ் மருந்து! பவட்ொபல இபலகபைச் பசக்கில் ஆட்டிய கதங்காய் எண்பணயில் கொட்டு. சிறுநீரகச் பசயலிழப்பு வபரகூட பகாண்டு பசன்றுவிடும். அல்லது பிரெல குழந்பதப்கெறு மருத்துவர் முன்கொ குத்தபவத்து உட்கார்ந்து குறிப்புகள் ககட்க கவண்டியதுதான்.மருத்துவம் 'காணாக்கடி’ என்கிறது. இகதாடு கசர்த்து. அட்டாக்’ எை பமாத்த ெட்டாலியனும் துப்ொக்கிச் சூட்படத் பதாடங்கும் நிகழ்கவாடு காணாக்கடி க ாபய ஒப்பிடலாம்.. சூழபலச் சிபதப்ெதில் முன்ைணியில் உள்ை அழகூட்டி ரசாயைங்களில் ெல. இபதயும்.. மாபலயில் சீந்தில் பொடிபயச் சாப்பிடுவதும் 'காணாக்கடி’பயக் காணாமல்கொகச் பசய்யும் எளிய வழிமுபறகள். 'யாகரா. இபவ அபைத்தும் கதாலின் இயற்பக அரபண உபடத்து உடலுக்குள் உறிஞ்சப்ெட்டு. சில க ரங்களில் இந்த அர்ட்டிககரியா மூச்சுத்திண்றல். இந்த க ாய்க்கு சாதுரியமாை சிகிச்பச அவசியம். அந்தப் பெயர். எதுகவா ஒன்று கடித்ததால் ஏற்ெடும் சருமப் பிரச்பை என்ெதால். பவள்பையணுக்கபைத் 'தட்டி’பவத்கதா. 1 பகப்பிடி அருகம்புல். ஏறத்தாழ 80. பவகு ாட்கைாக இருந்துவரும் 'கசாரியாசிஸ்’ பமள்ை பமள்ைக் குபறயத் பதாடங்கும்.வி முன்கொ. சூழபலச் சிபதப்ெதற்கு முன்ைர் ம் கதாபலயும் உடபலயும் சிபதக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். எதிரி வந்துட்டான். எத்திலீன் ஆக்பைடு வருங்காலத்தில் குழந்பதப் கெறுக்குத் தபட உண்டாக்கும் எைத் பதரியாது. உடம்பு தடித்து வீங்குகிறது. கஷாயமாக்கி காபலயில் சாப்பிடுவதும். அதிகப்பிரசங்கியாக தன் சகாக்களிடகம தாக்குதல் டத்த. அபத 10 முதல் 15 துளிகள் உள்ளுக்கும் பவளிப்பூச்சாகவும் பகாடுக்க. இரண்டு மணி க ரத்தில்.. அதிலுள்ை ஃொர்மால்டிபஹடு. 'கூடுதல் அபலர்ட்’ ஆவதால் உண்டாகும் பதால்பல இது. இந்த கசாரியாசிஸ் க ாய்க்கு என்கற பிரத்கயகமாக அரசு சித்த மருத்துவமபைகளிலும் .

கதாலின் இறந்த பசல்கபை நீக்கி முகப் பொலிவு பெறலாம். காயத்திருகமனித் பதலக் குளியல் ல்லது. வழவழப்புடன் வைப்ொக இருக்க உதவும். முல்தானிமட்டியில் ஆவாபரப் பூ. கதாபல ெல ரசாயைங்கைால் ெட்படத் தீட்ட கவண்டியது இல்பல. ஆகராக்கியமும்கூட.  கதாபசமாவு.கதசிய சித்த மருத்துவமபையிலும் வழங்கப்ெடும் மூலிபக மருந்துகபைக்பகாண்கட. அல்லது ென்னீரில் குபழத்துப் பூசி லு மணி க ரம் கழித்துக் கழுவலாம். லுங்கு மாவு கதய்த்துக் குளிப்ெது. சிறுவயது முதகல இந்தப் ெழக்கங்கபைப் ெயிற்றுவிக்கப்ெட கவண்டும்.. BLEMISHNESS முதலாை சாம்ெல் நிற முகத் திட்டுகளுக்கு..  MELASMA. கசாப்பு கொல் கதாலின் இயல்ொை எண்பணய்த்தன்பமபயப் கொக்காமல். மாதுபை. அழகு மட்டும் அல்ல.  ொசிப்ெயறு மாவு. திட்டுக்கள் மபறயும்! . சிவப்புக் பகாய்யா. இந்த க ாபய முழுபமயாகக் கட்டுக்குள் பவத்திருக்க முடியும்! வனப்பான லதால் இருக்க. ென்னீர்த் திராட்பச. கடபிள் பெஞ்சுக்கு வார்னிஷ் அடிப்ெதுகொல..  கதால் உலராமல் வழவழப்ொக பவத்திருக்க உங்கள் அன்றாட பமனுவில். அபதக்பகாண்டு முகத்பதக் கழுவி. ெப்ொளி. அபத சிவப்பு நிறம் ஆக்குகிகறன் எை முயற்சிப்ெது பசாந்த பசலவில் சூனியம் பவத்துக்பகாள்வதற்கு சமம். இயற்பகயாை புகராெயாட்டிக் சத்துள்ை பகாண்ட ஒரு scrub.. கராஜாப் பூ கசர்த்து அபரத்து எடுத்துக்பகாண்ட அந்தக் கலபவபய கமாரில்.  கதால் முற்றிலும் வறட்சி அபடயாமல் இருக்க ல்பலண்பணய்க் குளியல். கறுப்பு நிறம். பெரிய ப ல்லி இருந்தால் கொதும்.

புளகக்காத. எப்நபாது ஒரு சராசரி சசல். அஞ்சு சுத்து முறுக்கு. எப்படிச் சசய்கிறார்கள்... ஆனால்.மீ நிளலயில் உள்ை சிக்ஸ்நபக் நபர்கள் என எவருக்கும் எப்நபாதும் இந்த நநாய் வரும் வாய்ப்பு உண்டு. வயது வித்தியாசம் பார்க்காமல் எல்நலாளரயும் தாக்குகிறது.. மணமூட்ட. என்னசவல்லாம் இருக்கிறது என எதுவும் சதரியாமல் எல்லா உணவுப் சபாருட்களிலும் மிைகாய் வற்றளலத் தூவி வாய் பிைந்து தின்றுசகாண்டிருக்கிநறாம். சவள்ளைப் பால் கலக்காமல் கறுப்புத் நதநீராக அருந்தினால் அதிக பலம் நிச்சயம். சவள்ளைச் சர்க்களர. வீட்டு அதிரசம் சாப்பிட்ட சமூகம் நாம். அணு உளலக்கு அருகில் இல்லாத. பாதுகாப்பு அரணாக இருந்துவந்த நநாய் எதிர்ப்பு சக்தி குளறவுபட்டதாலா. 'ஐநபான்ல ஓவுநலஷன் ஆப்ஸ் சிக்னல் காட்டுது.சிவராமன் புற்றுநநாய். மார்பு விரியும்நபாது 120 சச. நராஸ்ட் சசய்து என பல வன்முளறகளை பிரபல நதயிளல .. எதுவும் சதரியாது. நதயிளலயின் கருப்சபாருட்கள் உடலுக்குள் துறுதுறு விறுவிறு உற்சாகத்ளத விளதப்பளவ.நலம் 360’ . சளமயலளற அலங்காரத்துக்கு மரமும் பிைாஸ்டிக் கலளவயும் நசர்த்துத் தயாரித்த சமலமின் ஃபினிஷ் அடுக்குகள் கசியவிடும் யூரியா ஃபார்மால்டிளைடு என இளவ எல்லாம் அடிநனா கார்சிநனாமா முதலான பல்நவறு புற்றுக்களையும் அடிச்சுவடு சதரியாமல் சசருகுகின்றன. ஆனால். நநாளயத் தடுக்கவும் பயனாகும் என்பது மட்டும் மருத்துவப் புரிதல்! 'சூடா ஒரு டீ சாப்பிட்டு வரலாம் மாப்பிள்ளை’ என்ற ஓர் அளைப்பு உற்சாகம் மட்டும் தராது. உணவு நச்சில் சசல் இளைக்கும் தவறினாலா. இப்நபாது எங்கு இருந்து வருகிறது.மீ.31 மருத்துவர். இல்ளல அளதப் படிசயடுக்கும்நபாது மன அழுத்தத்தில். சூைல் சிளதவில். Apoptosis எனும் துல்லிய உடல் சசல் புநராகிராம் பிளையாகப் பளடக்கப்பட்டதாலா. சகாளுத்தும் சவயிலில் நின்ற காரின் உட்புற அலங்காரங்கள் உமிழும் சபன்சீன். இன்ளனக்குக் கண்டிப்பா காதல் சசஞ்சாகணும்’ என இைம்தம்பதிகள் காதல் புரியவும் அலாரம்ளவக்கிறார்கள். அளத வறுத்து.. புற்றுச்சசல்லாக உருசவடுக்கும் என எவராலும் இன்று வளர துல்லியமாகக் கணிக்க இயலவில்ளல... பில்டிங் சசட் விளையாடும்நபாது அதில் கசியக்கூடிய டயாக்சின். மது அருந்தாத. சில உணவுப் பைக்கங்கள் பசிளய ஆற்றுவநதாடு. புற்று அணுக்களை எதிர்க்கவும் வழிவகுக்கும் என்கிறது நவீனப் புரிதல். இந்தியர்களைக் குறிளவத்திருக்கும் புது வில்லன்! இது ஆறு மாத சிசு முதல் 60 வயது பாட்டி வளர. சுருங்கும்நபாது 105 சச. இளவ எல்லாமும்கூட புற்றுக்குக் காரணங்கள்தான்! திராட்ளசக் சகாத்தின் முதுகில் படிந்திருக்கும் ஆர்கநனா பாஸ்பரஸ் உரத் துணுக்குகள். நதநீளரச் சுளவபட மாற்ற. கு.

திண்டுக்கல் பன்னீர்த் திராட்ளச நபான்றளவ புற்றுநநாய்த் தடுப்பில் திறன் வாய்ந்தளவ.. வலி இருந்து . நாவல் பைம். பைங்கள்தாம். நதநீர் மிகச் சிறப்பாக இருந்தாலும். பூச்சிகள். இது பல புற்றுநநாய்களைத் தடுக்கும் இயல்பு உள்ைது. அந்த நிறமிச் சத்தும் புற்ளற எதிர்க்கும் வல்லளமசகாண்டது. உள்ளூர் கனிகளில் சிவப்புக் சகாய்யா. இப்நபாது அந்தத் நதயிளலயிலும் எக்கச்சக்க பூச்சிக்சகால்லிகளை வரம்புக்கு மீறித் சதளிப்பதன் விளைநவ இது! புற்ளறப் சபாறுத்தமட்டில் நம் முதல் காவலன். இளரப்ளபப் புற்றுநநாய்க்கு அதிக காரமுள்ை உணவுகளைத் சதாடர்ச்சியாக எடுத்துவருவதும். சிவந்த நிறத் தக்காளியின் சமல்லிய நதாலில் நிளறந்துள்ை சிவப்பு நிறச் சத்தான ளலக்நகாபீன்கள். கமலா ஆரஞ்சுப் பைத்தில் உள்ை சமல்லிய உட்நதாலில் சிட்ரஸ் சபக்டின் என்ற சபாருள் உள்ைது. சவள்ைரி விளதயும் இநத திறன்சகாண்டளவ. தக்காளி. தர்பூசணி. அந்த அதிகப்பிரசங்கித்தனத்ளதச் சசய்யாமல். மாதுளை இவற்ளற சாறாக அடித்து அதில் ஓரிரு புதினா இளலகளைப் நபாட்டு அளர ஸ்பூன் மளலத் நதன் விட்டு வாரம் இரண்டு முளற அருந்துவது சபண்களுக்கு கருப்ளப. இந்த மாற்றத்ளதத் தளடசசய்யும் சத்து. அடிக்கடி வலி மாத்திளரகள் எடுப்பதும் நாள்பட்ட குடல் புண்கள் மற்றும் இளரப்ளபப் புண்கள் இருப்பதும் மிக முக்கியக் காரணங்கள். பறளவகளை ஈர்க்க இளறவன் பளடத்ததாகக் கூறப்பட்டாலும் அவற்ளற ருசிக்கும் மனிதர்களுக்கு சுளவநயாடு நசர்த்து. மது அருந்துவதும். அளனத்துக் கனிகளுநம ஏநதா ஒருவிதத்தில் புற்றுநநாயின் வருளகளயத் தளடசசய்கின்றன. காடுகளின் ஓரத்தில் கிளடக்கும் இலந்ளத முதல். மாதவிடாய் முடிளவ சநருங்கும் வயதினர். நாவல் பைத்தின் கருநீல நிறம் நாவில் படிவளத நாம் பார்த்திருப்நபாம்.. 40 வயளதக் கடந்த சபண்கள். அது சவகுசிலருக்கு புற்றாக மாறும் அபாயம் உண்டு. சகாட்ளடயில்லாத திராட்ளசக்கு கூடுதல் விளல சகாடுக்கும் முட்டாள் கும்பலாக இனியாவது நாம் இருக்க நவண்டாம். இன்னும் கூடுதல் சிறப்பு. தக்காளியின் சிவந்த நிறத் நதாலுக்கு உண்டு. தர்பூசணி. சவள்ைரிக்காய் நபான்ற சாலட்களைச் சாப்பிடுவது அந்தக் நகாைப் புற்ளறத் தடுக்க உதவும். நமற்கத்திய நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி சசய்யப்படும் நராஸ்சபர்ரிகள் வளர ஒவ்சவான்றும் ஒருவிதத்தில் புற்நறாடு நமாதும் வல்லளம உளடயது. குறிப்பாக பன்னீர்த் திராட்ளசயின் விளதயில் உள்ை துவர்ப்புச் சுளவயுளடய ரிசர்விடால் சத்து புற்றுநநாய்க்கு எதிராகப் நபாராடும். ஆண்களின் புராஸ்நடட் நகாைப் புற்றுநநாளயத் தடுக்கக்கூடியளவ. அதில் கலந்திருக்கும் பூச்சிக்சகால்லித் துணுக்குகள் குறித்த ஆய்வு முடிவுகள் நம்ளம அதிரளவக்கின்றன. சபாதுவாக ஆரஞ்சுப் பைத்ளத ஜூஸாகச் சாப்பிடாமல் அப்படிநய சுளையாகச் சாப்பிடும்நபாதும் நார்ச்சத்தும் புற்றுநநாய் தடுப்புச் சத்தும் கிளடக்கும். கனிகளின் நிறங்கள்.நிறுவனங்கள் நிகழ்த்துவது உண்டு. சாதாரணமாக 50 வயளதக் கடந்த ஆண்களுக்கு புராஸ்நடட் நகாை வீக்கம் இயல்பான ஒன்று. இவற்ளற தினசரி உட்சகாள்ளும்நபாது புற்றின் வருளக குளறயும். நவகளவத்த பீட்ரூட். சபண்களின் மார்பகப் புற்றுநநாளயயும் நாம் பைங்களைக்சகாண்டு எதிர்க்கலாம். சவள்ளைப் பூசணி. சசால்லப்நபானால். பச்ளசயாக அப்படிநய நீர்த்துவம் மட்டும் உலர்த்திவரும் க்ரீன் டீ. மாதுளை முத்துக்கள். புற்றுக்கு எதிரான தடுப்பாற்றளல வைங்கவும் சசய்கிறது. குறிப்பாக பப்பாளிப் பைத் துண்டுகள். மார்பகப் புற்றுநநாய் வருவளதத் தடுக்கும். வயிற்றில் எரிச்சல். புராஸ்நடட் நகாை வீக்கம் உள்ைவர்கள் தினமும் சின்ன சவங்காயம். தினமும் உணவில் ஏநதனும் ஒரு கனிளய எடுத்துக்சகாள்வது மார்பகப் புற்றுநநாய் வருளகளயத் தடுக்கும். நசாை மண்டலக் காடுகளை மழித்து நதயிளல பயிரிட்ட சூைலியல் வன்முளற நபாதாது என.

புற்றுநநாளயத் தருவிக்கும் காரணியாக மாறுகின்றன. . உணவின் ஒவ்சவாரு கவை உருவாக்கத்திலும் அக்களறயும் கரிசனமும் நதளவ. சாளம. பிறகு வாழ்க்ளகயிநலநய அதிக நநரம் இருக்காது. மடளம. இனி உங்கள் வீட்டு சளமயலில் ஒரு சிட்டிளக மஞ்சள் இல்லாமல் எந்தப் பரிமாறலும் இருக்க நவண்டாம். புற்றுநநாயில் இருந்து மீண்டுவருபவர்களும் சவள்ளைச் சர்க்களரளய விலக்குவது நன்று. அநதநபால் சர்க்களரக்கு மாற்றாக ஜீநரா கநலாரி எனக் கூறிக்சகாண்டு சந்ளதக்கு இன்று வரும் பல்நவறு சசயற்ளக இனிப்புகள். சளமயலளறயில் நநரம் சசலவழிப்பது. குறிப்பாக சசயற்ளக வண்ணமூட்டிகள். இளரப்ளப. புற்றுசசல்கள் சர்க்களரளய நவகமாக உட்கிரகித்து புற்றின் வைர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். சிறிய சவங்காயம் நசர்த்த கம்மங்கூழ். குறிப்பாக நமார். துரித உணவுகளில் நசர்க்கப்படும் உப்புக்கள் மறுபடி மறுபடி சூடாக்கப்படும்நபாது பிரிந்து. ஓர் இடத்தில் புற்றுசசல்களும் நல்ல சசல்களும் இருக்கும்நபாது அந்த இடத்தில் சர்க்களர வந்தால். தனியாக எடுத்துக்சகாள்ளும்நபாது மஞ்சள் எளிதில் உட்கிரகிக்கப்படாமல் இருப்பதும். அடுப்பங்களற சமனக்சகடல்கள் அநாவசியமானது. புற்றுக்குக் காரணிகைாக பல விஷயங்கள் உண்டு. இந்தியர்களுக்கு நமற்கத்திய நாடுகளைக் காட்டிலும் குடல்புற்று நநாயாளிகளின் எண்ணிக்ளக குளறவு என ஜான்ைாப்கின் மருத்துவமளனயின் மூத்த புற்றுநநாய்ப் நபராசிரியர் டாக்டர் பரத் அகர்வால் சதரிவிக்கிறார். கறிக்குைம்பு இவற்றில் நசர்த்து உணவாக்கும்நபாதும் மஞ்சள் உட்கிரகிக்கப்படும் நவகம். நலா கிளைசிமிக் தன்ளமயுளடய சிறுதானிய உணவுகள் புற்றுநநாய் சிகிச்ளசயில் சபாருத்தமான உணவுகள். குதிளரவாலி இவற்றில் சளமத்துச் சாப்பிடுவது சிறந்தது. உணளவத் தாளித்து எடுக்கும்நபாது மஞ்சள் நசர்த்தாலும். அதன் பின்னணியில் பயங்கரங்கள் ஒளிந்துதான் இருக்கின்றன. அதுநவ பாலில் மஞ்சள் தூள் நபாட்டுச் சாப்பிடும்நபாது. மஞ்சளின் பல்நவறு கூறுகள். சவண் சபாங்கல்.அது இளரப்ளபப் புண் எனத் சதரியவந்தும். உடலுக்கு சவள்ளைச் சர்க்களரதான் காரணமாக இருக்கிறது. சமூக வளலதைங்களில் நட்பு சபருக்கலாம் என நிளனப்பது அறியாளம. 'சரடி டு ஈட்’ உணவுகளில் குவிந்திருக்கும் ரசாயனத் துணுக்குகளில் சபரும்பாலானளவ தனித்தனியாகப் பார்க்கும்நபாது புற்றுக்கு வழிவகுப்பளவ. நீண்ட நாளுக்குக் சகட்டுப்நபாகாமல் ளவத்திருப்பளவ என எல்லாவற்ளறயுநம அகலக் கண்கைால் பார்க்கும்நபாது. சசல்களைச் சிளதக்கும் தன்ளமநயாடு உடலில் வலம் வரத் சதாடங்கும். மணமூட்டிகள். அந்த நநரத்தில் நவளலக்குப் நபாகலாம். கதிர்வீச்சு சிகிச்ளசயின்நபாதும் கதிர்வீச்சுக்குப் பிந்ளதய உடல் நதறிவரும் காலத்தின்நபாதும் திளனயரிசி கம்பு. புற்றில் இருந்து மருத்துவத்தால் மீண்டுவரும் ஒவ்சவாருவரும் சவள்ளைச் சர்க்களரளயப் பயன்படுத்தப்பட்ட பண்டங்களை முடிந்தவளர சாப்பிடாமல் இருப்பது மிகவும் நலம். புற்றுநநாய் பல்கிப் சபருக. சினிமா பார்க்கலாம். நறுமண மூட்டிகளுடன் நசர்த்துச் சசய்த வரகரிசி பிரியாணி. புற்றுநநாய் சிகிச்ளசயின்நபாதும். குடல் சார்ந்த புற்றுகள் வராது இருக்க. அதி சகாதிநிளலயில் பிைாஸ்டிக்கு களை எரித்தால் வரும் டயாக்சிளனப் நபால. அதனால். புற்றுநநாளயத் தடுக்க விரும்புபவர்களும். சசயற்ளக மணமூட்டிகள். சவள்ளைச் சர்க்களர எனும் சீனி பலர் நிளனப்பதுநபால நீரிழிவுக்கு மட்டும் சாதகமானது அல்ல. உணவில் அக்களற இல்லாமல் அலட்சியமாக இருப்பது புற்றின் வருளகளய விளரவாக்கும். காய்கறிகளில் பிரக்நகாளி புற்றுநநாயின் வைர்ச்சிளயக் குளறப்பதில் பயன்தருவது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது. உப்புமாவாக சபாங்கலாகச் சசய்யப்படும் திளனயரிசி உணவுகள் என இளவ எல்லாநம அடிப்பளடயில் ரத்தத்தில் சர்க்களரளய சமதுவாக உமிழ்பளவ. அைவு அதிகரித்திருப்பளத நவீன ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ைன. மடளமத்தனம் என்ற தவறான நவீனப் பிற்நபாக்குச் சிந்தளன நகர்ப்புறங்களில் சபருகியுள்ைது. மஞ்சள் ஒரு மிகச் சிறந்த தடுப்பு மருந்து. நம் ளகப்பட உருவாக்கும் மூலப்சபாருட்களை அன்றன்நற சளமத்துச் சாப்பிட்டுவிட நவண்டும். ஒருங்கிளணந்து இந்தக் காரணிகளை எல்லாம் சரிசசய்வதால்தான். 'இப்நபாது நநரம் இல்ளல’ எனச் சசால்லி துரிதங்களைத் துரத்தினால். வரகரிசி.

பூச்சிக்கும் புகலிடம் சகாடுத்த காயும் கனியும் நஞ்சில்லா ருசிசகாண்ட உணவு என்பது மட்டும் அல்ல. பாசுமதி விளைந்த நிலத்தின் அடியில் அணுக் கதிர்வீச்சு உள்ை கனிமங்கள் உருவாகும் அைவுக்கு. அங்நக ஏராைமாக ரசாயனப் பூச்சிக்சகால்லி நச்சுக்கள் கலக்கப்படுவது சமீபத்தில் சதரியவந்துள்ைது. வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வைர்ப்நபாம் எனக் கூறிய காலம்நபாய். வீட்டுக்கு 10 சதாட்டிச் சசடிகள் வைர்ப்நபாம் என்பது காலத்தின் கட்டாயமாகிவருகிறது. பருப்பு வளர அளனத்திலும் இருப்பதாகச் சசால்கிறார்கள். நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் கத்திரிக்காய் அவளரக்காயில் இருந்து அரிசி. சகாத்தமல்லி கீளரயிலும் இந்த விஷத் துணுக்குகள் பிரச்ளன கிளடயாது. பிற பூச்சிகளிடம் இருந்து காக்கிநறன். உலக சுகாதார நிறுவனம் சசால்லும் குரூப் ஒன் புற்றுநநாய் காரணிகள் பட்டியலில் இடம்சபற்றளவ. சவண்ளட. பணப் சபட்டிகளில் அல்ல. நச்சு ரசாயனத் துணுக்குகள்சகாண்ட பைபைப்பான காய்கறிகளைவிடச் சற்று சதாய்வாக. நாம் ஆரம்ப காலத்திநலநய தடுக்க முடியும். பாசுமதி அரிசிளய எக்குத்தப்பாக விளைவிக்க அந்த மண்ணில் சகாட்டி கபளீகரம் நடத்தும் ரசாயன உரங்கள்தான். இன்று சபயர் அைவில் சபருகியிருக்கும் புற்றுநநாய்க் கூட்டத்துக்கு மிக முக்கியக் காரணம் இந்தப் பூச்சிக்சகால்லி ரசாயனங்கநை. உலக நாடுகளை எல்லாம் தளடசசய்துள்ை 13 வளக சகாடிய ரசாயனங்கள்.கிட்டத்தட்ட 70 சதவிகிதப் புற்றுநநாய்களை உணவின் மீதான அக்களறளய ளவத்நத. கூடுதல் கரிசனமும் பாரம்பர்யப் புரிதல்சகாண்ட சமனக்சகடல்களும் மட்டுநம இந்த நநாளய முற்றிலும் தடுக்க. உற்பத்திளயப் சபருக்குகிநறன். இந்த ரசாயனத் துணுக்குகளில் பல. அந்தச் சின்னஞ்சிறு சதாட்டிகளிநலநய உங்கள் வாழ்வும் வைமும் இருக்கும்! . தீவிரப்படாமல் இருக்க இன்று வளர உதவும். இன்று பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சபருவாரியாக புற்று சபருகியதற்கு மிக முக்கியக் காரணம். ளைதராபாத்தில் உள்ை நதசிய உணவியல் ஆராய்ச்சிக் கைகத்தில் சவளியிட்ட ஆய்வறிக்ளக ஒன்று. அதிக நாட்கள் சந்ளதப்படுத்துகிநறன் எனப் பல காரணங்களைக்சகாண்டு நாம் சாப்பிடும் சபருவாரியான உணவுகளில் நஞ்சு சசருகப்பட்டுள்ைது. வீட்டுத் சதாட்டியில் சின்னதாகச் சிறிய சநல்லிக்காய் அைவில் வரும் தக்காளியிலும் தைதைசவன வைர்ந்துவரும் கீளரயிலும் இன்னும் கத்திரி. புற்று வராது நம்ளமக் காக்கவும்கூடியது.

'காற்ளறப் பிடிக்கும் கணக்கறிவாைனுக்கு கூற்ளற உளதக்கும் குரியதுவாகம’ என மூச்சுப் பயிற்சியில் அன்றாை வாழ்வில் இளணத்திருந்கதாம். 'அண்ைத்தில் உள்ைகத பிண்ைம். மதம். மாளல கடுக்காய்’ என்பது அந்தப் புரிதலின் விளைவுதான். இன்ளறய நவீன மருத்துவத்தின் கதாைக்கப் புள்ளிகைான இங்கிலாந்தின் ைார்வினும் நியூட்ைனும். இது கபறுகால உணவு’ என்ற சளமயலளற அக்களறகளும் இருந்தன. நலத்தின் 360 ககாணத்ளத முதலில் நமக்குக் காட்டியவர்கள் அவர்கள்தான்! இப்படிப் பிறந்த நம் நலப்கபணளல கநடுநாட்கைாக உணகவாடும் கமாழிகயாடும் பண்பாட்கைாடும் பிளணத்துளவத்திருந்கதாம்..நலம் 360’ .32 மருத்துவர்.. 'காளல இஞ்சி. கரிசனமும் காதலும் காணாமல்கபாய். இது பின்பனிக் கால உணவு. நாடு சுதந்திரம் அளைந்தகபாது. கடும்பகல் சுக்கு. அவற்ளறப் பரிகசிக்க நிளனப்பது. கமாத்த சமூகமும் நலமாக இருக்க நம் முன்கனார்கள் கமனக்ககட்டுப் கபாரிட்ை வரலாறு கபரிதினும் கபரிது.. இது குளிர்ச்சி. கு. நீ வைர்க்கும் ககாபம். இைங்காளலயில் நாம் கபாடும் ஒரு தும்மலுக்கு.. இன்று நம்மில் எத்தளன கபர் நைமாடிக்ககாண்டிருப்கபாம் என்பது மிகப் கபரிய ககள்வி. கதாட்டிலுக்குப் பதில் பிணக் காட்டுக்குத்தான் ககாடுத்கதாம். வங்காைத்து சூஃபிக்களும் வைலூர் வள்ைலாரும்கூை அந்த வரிளசயில் உள்ைவர்கள்தான்... அம்ளமயிலும் ஊழியிலும் பிகைக்கிலும் காசகநாயிலும் பல்லாயிரம் கபர் இறந்த வரலாறு உண்டு. பிண்ைத்தில் உள்ைகத அண்ைம்’ எனப் பாடிய சித்தர்கள் கூட்ைத்துக்கும் அளையாைங்கள் மட்டும்தான் கவறு கவறு. கநய் உருக்கி.’ என்பளதப் கபசிக்ககாண்கை இருந்கதாம். கமாகம். ஆதார் அட்ளையில் மட்டுகம ஒட்டியிருக்கும் குடும்பமும்கூைக் காரணமாக இருக்கும் என்ற புரிதளலச் கசால்ல எழுதியதுதான் நலம் 360 டிகிரி.. மூர்ச்ளச. 'கநாய்கள் எல்லாம் கைவுள் தந்தளவ. ரத்தத்தில் ககாஞ்சம் கூடுதலாகிப்கபான இம்மிகனாகுகைாபுலின்கள் மட்டும் காரணம் அல்ல. ஆனால். ஒருகவளை. 'நீர் கருக்கி.. குகராதம். அக்களற ஒன்றுதான்! . அப்கபாளதய சமூகத்தின் கதாற்றுகநாய் நலச் சவால்களுக்கு. ஆகிய எட்டு குணங்களும்கூை கநாய்க்கான காரணங்கள்’ எனச் கசான்னவர்கள் நம் சித்தர்கள். இடும்ளப. அகங்காரம். தன் வாழ்ளவகய பணயம்ளவத்து விளைகதடிய அந்த விஞ்ஞானிகள் கூட்ைத்துக்கும். இது மருதத் திளண உணவு.சிவராமன் ஒரு சின்ன இளைப்பாறுதலுக்கான சமயம் இது. கூைகவ. நலம் என்பது கநாய்க்கும் மருந்துக்குமான தட்ளையான பாலம் அல்ல. 'நீ சாப்பிட்ை உணவும். கமார் கபருக்கி. 'நலத்தின் ககாணம் 360 டிகிரி.’ என உணவுச் சூட்சமங்களைச் கசால்லி கநாய் அகற்றிகனாம். காமம்.. எனினும்.. காற்றில் கசியவிடும் அம்கமானியா முதலான பிரபஞ்சத்துக்குப் பரிச்சயம் இல்லாத ஆயிரக்கணக்கான வாயுக்களும். கைவுளை எதிர்ப்பது கபான்றது’ என்ற கபாக்ளக எதிர்த்து. பிறந்ததில் மூன்றில் ஒன்ளற. 'இது சூடு. இந்தியர்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் 37 வயதுதான். எட்வர்டு கென்னரும் லூயி ஃபாஸ்ைரும் ராபர்ட் ககாச்சும் வந்திராவிட்ைால்.

ஏகென்ட் ஆரஞ்ளச வியட்னாமிலும். நிளறய மருத்துவர்களுக்கக கதரியாது. ஐன்ஸ்டீனும் நியூககாமனும் ஃகபபரும் அறிவியளல நகர்த்திக்ககாண்டிருந்த சமயத்தில் அவர்கள் விஞ்ஞா னத்ளதக்ககாண்கை. நலம் 360 டிகிரி கசால்ல நிளனத்ததும் சிந்திக்க நிளனத்ததும் இளத மட்டும்தான். 48 நாட்கள் கதாைர்ச்சியாக 24 விதமான சாறுகளை விட்டு அளரத்து.1953-ல் கொனாஸ் சால்க். இன்கனாரு பக்கம் இந்த உைல். ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவகதா வன்முளற’ எனக் குமுறுவது இன்கனாரு பக்கம். ஒருபக்கம் இப்படி நீண்ை கதள்ளிய அனுபவம்ககாண்ை மரபு இருக்கிறது. உள்ளூர் நீண்ை அனுபவம் எல்லாம் மைளமயும் அறிவற்றதுமாக மாறிப்கபாய்விடுவதாக உதாசீனப்படுத்தி ஓரங்கட்டுவது ஒருபக்கம். மூலிளகப் கபாடியிகலா குளழத்து. 'நவீன அறிவியகல கமாத்தமாகப் கபாய். பல ஆயிரம் ககாடி கசல்கள் ஆகும் முன்னர். தான் கண்ைறிந்த கபாலிகயா தடுப்பூசிளய முதலில் தனக்கும் தன் குழந்ளதக்கும் கபாட்டுக்ககாண்டு உலகில் கபாலிகயாளவ விரட்ை எடுத்த முளனப்பும். நம் விளிம்பு நிளலச் சாமானியனின் நலத்கதைலுக்கு விளை கசால்லாமல் விலகிப்கபாவதுதான் கவதளனயிலும் கவதளன. முதல் ஸ்கைம் கசல்லுக்குள் எப்படி இத்தளன திட்ைங்கள் இருக்கின்றன என நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து கசால்லும் உச்ச அறிவியலும் பளைத்திருக்கிகறாம். 1. இந்தப் புற்றுகநாய்க்கு மருந்ளத ரிலீஸ் பண்ணலாம்’ என பல மருந்துகளின் கவளியீடு தள்ளிளவக்கப்படும் அவலம். மஸ்ைர்டு ககளச இத்தாலி ஓரக் கைற்பளை தைத்திலும் கதளித்து ககாடிக்கணக்கானவர்களைக் ககான்று குவித்த வரலாளற நாம் மறக்க முடியாது. கநாய் எங்கக? இதற்காக இதுவளர இத்தளன மில்லியன் ைாலர் ககாட்டியிருக்கிகறாம். அளதயும் குண்டூசி முளனயில் எடுத்து கதனிகலா. தான் கசய்த கபருமருந்ளத தாகன சாப்பிட்டுப் பார்க்கும் நம் தமிழ்ச் சித்தனும் எனக்கு ஒகர புள்ளியில்தான் கதரிகின்றனர். உகலாக மூலப்கபாருளை உைல் உறிஞ்சிப் பயனாக்கும் பாதுகாப்பான உப்பாக்கி. முழுளமயாக அறிந்துவிட்கைாம். இரு சாராரும் உற்றுக் கவனிக்ககவண்டிய இன்கனாரு ககாணம் இருக்கிறது. நவீன அறிவியளல அன்று மண்கவறிக்காகப் பயன்படுத்திய கூட்ைம். ஆனால். 'இன்னும் 15 வருைங்கள் கழித்து. உைளலயும் உலளகயும் ஞானக் கண்கைால். லிட்டில் மாஸ்ைளர ெப்பானிலும். 'மருந்து கரடி. குப்ளபயிலா கபாை முடியும்? கநாளயப் பரப்புங்கள்’ என அலுவலக விவாதத்தில் முடிகவடுக்கும் பல நிறுவனங்கள் நம் உலகில் உண்டு.000 வரட்டிகளை ளவத்துப் புைமிட்டு. கமற்கத்திய மருத்துவ முளற படித்து அறிந்துவிட்ைதால். உள்ைது உள்ைபடி கசய்துகபாவளதத் தவிர ககள்விகள் ககட்பகதா. இரு புள்ளிகளும். கநாய் நீக்கும் மருந்து தயாராக இருந்தாலும் வணிகத்துக்காக. எங்கள் பாரம்பர்யம் அளவ அத்தளனளயயும் விஞ்சியது. இதில் கதை இனி ஒன்றும் இல்ளல. நியூட்ைனும் ஃப்கைமிங்கும் சால்க்கும் நகர்த்திய நவீன மருத்துவ விஞ்ஞானம் இன்று கமாத்தமாக. இன்று பணத்துக்கும் பங்குச்சந்ளதக்குமாக நகர்த்தத் தயங்காது. வணிகத்தின் இரும்புக் கரங்களுக்குள் சிக்கியுள்ைது. .

. அவரின் இறுதிமூச்சில் இளைப்பாறுவதும் இன்னும் நைக்கத்தான் கசய்கிறது. கெச். அது என் கண்ணுக்குத்தான் கதரியும்.. 'புதிதாக இந்த மருந்து எதற்கு? இதன் சிறப்புக்குப் பின்னால் அறம் சார்ந்த விஞ்ஞானம் உள்ைதா? முந்ளதய மருந்தின் காப்புரிளம வணிகம் மடிந்ததால். கைங்குளவயும் ககாஞ்சம் கட்டுப்படுத்திய நிலகவம்புகபால. ஆனாலும் சித்த மருத்துவத்தில் ஆய்வு கமற்ககாள்ை அத்தளன தளைகள். ககால்லிமளலக்கு கமகல ககாஞ்சூண்டு மூலிளக ஒன்று இருக்கிறது. நீங்கள் அடுத்த ஒலிம்பிக்கில் ஓைலாம்’ எனப் கபாய்யுளர கசால்லி. பறளவக் காய்ச்சலும் பன்றிக்காய்ச்சலும் ஏன்.. அதில் ககாஞ்சம்தான் பணத்தளை. புஷ்பக விமானத்தில் கிரகங்களுக்கு இளைகய பறந்தவர்கள். இன்கனாரு பக்கம்.வி-யும்கூை ஆய்வகங்கள் கதாற்றுவித்தளவ என்ற அளறகூவளல உதாசீனப்படுத்தாமல் உற்றுப்பார்க்க கவண்டும். நிளறய மனத்தளை. ரத்தத் தட்டுகளை உயர்த்தி சிக்குன்குனியாளவயும். அமாவாளசக்கு அடுத்த நாள் அளதக் ககாணர்ந்தால். பிறந்த பச்ளசக் குழந்ளதளய அளைமளழயில் குளிப்பாட்டி எதிர்ப்பாற்றல் ககாடுப்பதும். எங்களுக்குத் கதரியாததா?’ என சமூக மைளமகளுக்கு சந்தனக்காப்பு கபாட்டுக் கும்பிடுபவர்கள் இன்னும் உண்டு. மரணத்தின் விளிம்பில் நிற்கும் கநாயாளிளய 'பத்தாயிரம் ஆகும்.கநாய்க்கான காரணத்ளத நுண்கதிர்கைால் ஆராயும்கபாது. 'நாங்கள் வாயில் குளிளககபாட்டு வானில் பறந்தவர்கள். விபத்திகலா ளகயிழந்த வாலிபளன அதன் பின்னரும் 20 ஆண்டுகள் வாழும்வண்ணம் அறுளவசிகிச்ளச கசய்தளத மதுளர ககாவலன்கபாட்ைல் அகழ்வாராய்ச்சியின் கார்பன் தரவுகள் கசால்கின்றன. 2.000 ஆண்டுக்கு முன்னகர கபாரிகலா. 750-க்கும் கமற்பட்ை தமிழ் மூலிளககள் களைச் கசடிகைாக உதாசீனப்படுத்தப்பட்டிருப்பது உலகிகலகய இங்கு மட்டும்தான் நைக்கும். புது மருந்ளதப் புகுத்துகிறார்கைா?’ என்பளதயும் சிந்திக்கும் பகுத்தறிவு நமக்கும் கவண்டும்.ஐ.

பாதுகாப்பான நஞ்சற்ற பாரம்பர்ய உணளவ நம் இயற்ளக விவசாயி ஊட்ைட்டும்.. 'இனி வழி இல்ளல. நீங்கள் உங்கள் சூரணத்ளதக் ககாடுங்கள்.இப்கபாகதனும் நாம் ககாஞ்சம் விழிக்க கவண்டும். நான் நீரிழிவு கநாய்க்கான நவீன மருத்துவர்.'பகுத்துண்டு பல்லுயிகரல்லாம் ஓம்ப கவண்ைாம். இப்படி கட்டுளரளய எழுதி முடித்துவிட்டு. ஆபத்து.. முழுளமயான. 'ைாக்ைர். மீண்டும் வருகிறறன். 'அத்தளனயும் கபாய். என் கநாயாளி ஒருவருக்கு சிறுநீரகக் கல் இருக்கிறது. மீண்டும் தளல காட்ைாதபடியான மருத்துவத் தீர்ளவத்தான் நான் தருகிகறன்.. 'என்ளன நாடி வந்த கநாயாளிக்கு. குளறந்த கசலவில்.. நாகனா துகள்களைத் கதடும் நிபுணர்கள். அனுப்பிளவக்கிகறன். 'சார். இன்கனாருவர் மூச்சுக்குப் பயிற்சி அளிக்கட்டும். கனிகவாடு உறவாடும் நட்பும் கசர்ந்து கநாய்க்கான சிகிச்ளசளய அளிப்கபாம்’ என்பதுதான் நலம் 360 டிகிரியின் நாதம். நீங்க எந்தக் காலத்துல இருக்கீங்க? ஏதாச்சும் தப்பாயிருச்சுன்னா அப்புறம் என்கிட்ை வரக் கூைாது. பக்கவிளைவு இல்லாத. என் அளலகபசியில் ஒரு குறுஞ்கசய்தி. கூடிய மட்டும் குளறந்த காலத்தில். வணக்ைம். நீண்ை மரபின் புரிதலும் அறம் எனும் புள்ளியில் ஒருங்கிளணய கவண்டும். பிளழ பார்த்துக்ககாண்டிரும்கபாது. மரணம் அடுத்த நிறுத்தத்தில்’ என இருக்கும் பல கநாயாளிகளுக்கு இந்த ஒருங்கிளணப்பு மட்டுகம சிகிச்ளசயளிக்க முடியும். ஒரு விளத. அறுளவசிகிச்ளச கசய்ய அவசியம் இல்ளல எனத் கதான்றுகிறது. நவீன அறிவியலின் கதைலும். ஒரு கம்கபனி. கசால்லிட்கைன்’ எனும் ஆங்கில அதட்ைல்களும். உங்கள் சித்த மருத்துவத்தில் சிகிச்ளச தாருங்கள். இனி காலத்துக்கும் மருந்துதான். 'கரிசனம் எந்த சப்கெக்ட்? நான் படிக்களலகய? நான் மட்டும் கசங்குத்தாக வைர்வதுதான் வைர்ச்சி’ எனும் நவீன கல்வியிலும் நாம் நிளலககாண்ைதுதான் கநாய்க் கூட்ைம் சுனாமியாக நம்ளமத் தாக்கக் காரணம். அந்தப் பாரம்பர்ய மருத்துவர் கதாட்டு உயிராற்றளல நகர்த்தட்டும். . காதகலாடு அளதப் பரிமாறும் குடும்பமும். நான் மட்டும்தான் உனக்கான ஆபத்பாந்தவன்’ என கநாய் பற்றிய முழுப் புரிதல் இல்லாமல் கசால்லும் மைளமயும் கவண்ைாம். சாணத்து வரட்டியில் புைமிட்டுச் சளமத்த மருந்துகளை மறுகதைல் கசய்யகவண்டும். ஓர் அரசன் என வாழ்வதுதான் நாகரிகம்’ என உணவிலும்.’ நலம் 360 டிகிரி நம்பிக்கைகை விகைத்திருக்கிறது. கைாஞ்சம் இகைப்பாறிவிட்டு.