You are on page 1of 4

Galaxy Note Gizli Kodlarý

Galaxy Note un Gingerbread ve Ice Cream Sandwich için gizli kodlarýnýn tam listesini aþaðýda
bulabilirsiniz. Ancak bu kodlarý denerken dikkatli olun ekran, sensör ve benzeri aya
rlarý yapan kodlarý kullanýrken gerekli deðilse cihaz ayarlarýný deðiþtirmeyin. Kodlarýn tama
erbread ile çalýþmaktadýr ancak bazýlarý ICS ile uyumlu deðildir.
* # 06 # = IMEI numarasý.
* # 1234 # = Firmware Version.
* # 2222 # = H / W Version.
* # 8999 * 8376263 # Birlikte = Tüm Sürümler.
* # 8999 * 8378 # = Test Menüsü.
* # 4777 * 8665 # = GPSR Aracý.
* # 8999 * 523 # = LCD Parlaklýk.
* # 8999 * 377 # = Hata Menüsü.
* # 8999 * 327 # = EEP Menu.
* # 8999 * 667 # = Debug modu.
* # 92782 # = PhoneModel. (Wap)
# * 5737425 # = JAVA Modu.
* # 2255 # = Çaðrý listesi.
* # 232337 # = Bluetooth MAC Adres.
* # 5282837 # = Java Sürümü.
# * 4773 # = Artýmlý Artýklýk.
# * 7752 # = 8 PSK uplink yeteneði biraz.
# * 7785 # = Reset Uyanýrken & RTK zamanlayýcý cariables / deðiþkenler.
# * 7200 # = Ton Generator Sessiz.
# * 3888 # = BLUETOOTH Test modu.
# * 7828 # = Görev ekraný.
* # 8377466 # = S / W Version & H / W Version.
# * 2562 # = Telefon yeniden baþlatýr .
# * 2565 # = Numara Engelleme. Savunma Genel.
# * 3353 # = Genel Savunma, Kodsilme.
# * 3837 # = Telefon Beyaz ekranda kilitleniyor.
# * 3849 # = yeniden baþlatýr Telefon.
# * 3851 # = yeniden baþlatýr Telefon.
# * 3876 # = yeniden baþlatýr Telefon.
# * 7222 # = Ýþlem Typ: (C Sýnýfý GSM)
# * 7224 # =! HATA!
# * 7252 # = Ýþlem Typ: (Sýnýf B GPRS)
# * 7271 # = CMD: (Mevcut deðil)
# * 7274 # = CMD: (Mevcut deðil)
# * 7337 # = yeniden baþlatýr Telefon. (Sýfýrlar WAP ayarlarý)
# * 2787 # = CRTP ON / OFF
#* 2886 # = otomatik cevaplama ON / OFF
# * 3737 # = L1 AFC.
# * 5133 # = L1 HO Veri.
# * 7288 # = GPRS Müstakil
# * 7287 # = GPRS Attached.
# * 7666 # = Beyaz Ekran.
# * 7693 # = Uyku kapat / etkinleþtirin.
# * 7284 # = L1 HO Veri.
# * 2256 # = Kalibrasyon bilgi? (Cihard.opt yýlýnda CMD set DEBUGAUTONOMY için)
# * 2286 # = Databattery.
# * 2527 # = GPRS anahtarlama (Sýnýf 4, 8, 9, 10) olarak ayarlanýr
# * 2679 # = Copycat özelliði Activa / Deactivate.
# * 3940 # = Harici looptest 9600.
# * 4263 # = Handsfree modunu etkinleþtirin / devre dýþý býrakýn.
# * 4700 # = function 2637 kullanýn.
# * 7352 # = BVMC Reg deðeri (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
# * 2558 # = Zaman ON.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3370
3941
5176
7462
7983
7986
8466
2255
5187
5376
6837
7524
7562
2337
2474
2834
3270
3282
3476
3676
4760
4864
5171
5172
5173
7326
7683
8465
2252
2836
3877
7728
2677
3728
3725
7372
7732
6833
3273
7722
2351
4472
2775
9270
7878
3757
8726
8724
8727
8725
3838
2077
2027
0227
0277
8370
8371
8372
8373
8374

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4700 ile ayný.
Harici looptest 115200 bps
L1 Uyku.
SIM Faz.
Voltaj / Frekans.
Gerilim.
Old Time.
Baþarýsýz arayýn.
L1C2G iz Etkinleþtir / devre dýþý býrakýn.
TÜM SMS SÝL!.
Resmi Yazýlým Versiyonu: (0003000016000702)
KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
loci GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01)
Daimi Kayýt Bip.
Süre Þarj.
Ses Yolu. (Handsfree)
DCS Destek Etkinleþtir / devre dýþý býrakýn.
Veri Etkinleþtir / devre dýþý býrakýn.
EGSM Etkinleþtir / devre dýþý býrakýn.
FORMAT FLASH SES!
GSM Etkinleþtir / devre dýþý býrakýn.
Beyaz Ekran.
L1P1.
L1P2.
L1P3.
Aksesuar.
Uyku deðiþken.
L1 Zaman.
Þu CAL.
AVDDSS Yönetimi Etkinleþtir / devre dýþý býrakýn.
Ýzleme dökümü
RSAV.
4700 ile ayný.
Time 2 Decod.
B4 son kapalý.
DPB deðiþkenleri için zaman sýfýrlama.
Paket akýþý baðlamýnda Etkinleþtir / devre dýþý býrakýn.
Yeni uplink kurulmasý Etkinleþtir / devre dýþý býrakýn.
EGPRS multislot. (Class 4, 8, 9, 10)
RLC Bitmap sýkýþtýrmasýný etkinleþtirin / devre dýþý býrakýn.
KIRMIZI olarak yanýp söner 1347E201.
Hücre hizmet Histerezis: 3 dB
Hoparlör Anahtarý.
Kuvvet WBS.
FirstStartup. (0 = HAYIR, 1 = EVET)
DSL UART hýz ayarlý. (DÜÞÜK, YÜKSEK)
Normal USBACM deðiþtirir.
Jeneratör moduna USBACM deðiþtirir.
Slink moduna USBACM deðiþtirir.
Loop back moduna USBACM deðiþtirir.
KIRMIZI olarak yanýp söner 3D030300.
GPRS Anahtarý.
GPRS Anahtarý.
GPRS Anahtarý.
GPRS Anahtarý.
Tfs4.0 Testi 0.
Tfs4.0 Test 1.
Tfs4.0 Test 2.
Tfs4.0 Test 3.
Tfs4.0 Test 4.

# * 8375 # = Tfs4.0 Test 5.
# * 8376 # = Tfs4.0 Testi 6.
# * 8377 # = Tfs4.0 Test 7.
# * 8378 # = Tfs4.0 Testi 8.
# * 8379 # = Tfs4.0 Testi 9.
# * 7878 # = FirstStartup. (0 = HAYIR, 1 = EVET)
# * 3838 # = KIRMIZI olarak yanýp söner 3D030300.
# * 2077 # = GPRS Anahtarý.
# * 2027 # = GPRS Anahtarý.
# * 0227 # = GPRS Anahtarý.
# * 0277 # = GPRS Anahtarý.
# * 22671 # = AMR REC START.
# * 22672 # = Dur AMR REC. (Dosya adý: / a / multimedya / sesler / ses listesi / E
NGMODE.amr)
# * 22673 # = Duraklat REC.
# * 22674 # = Devam REC.
# * 22675 # = AMR Oynatma.
# * 22676 # = AMR Durdur Oynat.
# * 22677 # = Duraklat Çalma.
# * 22678 # = Devam oyna.
# * 77261 # = PCM Rec GereksinimLeri.
# * 77262 # = Dur PCM Rec.
# * 77263 # = PCM Çalma.
# * 77264 # = PCM Durdur Oynat.
# * 22679 # = AMR Zaman alýn.
* # 8999 * 364 # = Watchdog ON / OFF
* # 8999 * 427 # = WATCHDOG sinyal yolu kurulum.
* 2767 * 226372 # = Kamera Sýfýrla. (Siler fotoðraf)
* 2767 * 3855 # = E2P Tam Sýfýrla.
* 2767 * 2878 # = E2P Özel Sýfýrla.
* 2767 * 927 # = E2P Wap sýfýrlayýn.
* 2767 * 226372 # = E2P Kamera Sýfýrla.
* 2767 * 688 # = Reset Mobil TV.
# 7263867 # = RAM Dump. (Açýk veya Kapalý)
* # 06 # = IMEI numarasýný göster
* # 0 * # = LCD Test Menüsü
* # * # 4636 # * # * = kullanýcý istatistikleri ve Telefon Bilgileri
* # 0011 # = GSM durum bilgilerini görüntüler
* # 1234 # = Profil SW Version PDA, CSC, MODEM
* # 12580 * 369 # = SW ve HW Bilgiler
* # 197328640 # = Servis Modu
* # 0228 # = ADC Okuma
* # 32489 # = (Þifreleme Bilgi)
* # 232337 # = Bluetooth Adresi
* # 232331 # = Bluetooth Test Modu
* # 232338 # = WLAN MAC Adresi
* # 232339 # = WLAN Test Modu
* # 0842 # = Vibra Motor Test Modu
* # 0782 # = Gerçek Zamanlý Saat Testi
* # 0673 # = Ses Test Modu
* # 0 * # = Genel Test Modu
* # 2263 # = RF Bant Seçimi
* # 9090 # = Teþhis Yapýlandýrma
* # 7284 # = USB I2C Modu Kontrolü
* # 872564 # = USB Günlüðü Kontrolü
* # 4238378 # = GCF Yapýlandýrma
* # 0283 # = Ses Loopback Kontrolü
* # 1575 # = GPS Kontrol Menüsü
* # 3214789650 # = LBS Test Modu
* # 745 # = RIL Dökümü Menü

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
#
*
#
*
#
*
*

# 746 # = Debug Dump Menü
# 9900 # = Sistem Dump Modu
# 44336 # = Sofware Sürüm Bilgisi
# 7780 # = Fabrika Reset
2767 * 3855 # = Tam Fabrika Ayarlarý
# 0289 # = Melody Test Modu
# 2663 # = TSP / firmware güncelleme TSK
# 03 # = NAND Flash S / N
# 0589 # = Iþýk Sensörü Test Modu
# 0588 # = Proximity Sensör Test Modu
# 273283 * 255 * 3282 * # = Veri Menü oluþturma
# 273283 * 255 * 663.282 * # = Veri oluþturma SD Kart
# 3282 * 727336 * # = Veri Kullaným Durumu
# 7594 # = remap Kapatma TSK Çaðrý
# 34971539 # = Kamera Firmware Güncellemesi
# 526 # = WLAN Mühendislik Modu
# 528 # = WLAN Mühendislik Modu
# 7412365 # = Kamera Firmware Menü
# 07 # = Test Tarihi
# 3214789 # = GCF Modu Durum
# 272886 # = Otomatik Yanýt Seçimi
# 8736364 # = OTA Güncelleme Menü
# 301279 # = HSDPA / HSUPA Kontrol Menüsü
# 7353 # = Hýzlý Test Menüsü
2767 * 4387264636 # = sellout SMS / PCODE görünümü
# 7465625 # = Telefon Kilit Durumunu Görüntüleme
7465625 * 638 * # = Yapýlandýrma Að kilit MCC / MNC
7465625 * 638 * # = Insert Að kilit Yanýtlama Kodu
7465625 * 782 * # = Að kilit NSP Yapýlandýrma
7465625 * 782 * # = Partitial Að kilit Yanýtlama Kodu Ekle
7465625 * 77 * # = Insert Að kilit Yanýtlama Kodu SP
7465625 * 77 * # = Operatör Kilit Yanýtlama Kodu Ekle
7465625 * 27 * # = Insert Að kilit Yanýtlama Kodu NSP / CP
7465625 * 27 * # = Ýçerik Saðlayýcý Yanýtlama Kodu Ekle
# 272 * IMEI # * = Ürün kodu, Froyo çalýþýyor
Google da hesap bilgileri, sistem
# * # 7780 # * # * = Fabrika verilerine sýfýrlama
ve program ayarlarý ve yüklü programlarý temizler. sistemi silindi ve olmayacak OEM pro
gramlar gibi Belgelerim (resim, müzik, video)
Read more: http://www.ertemur.com/galaxy-note-gizli-kodlari/#ixzz3giDlasFp