บทที่ 8 การเขียนพจนานุกรมข้อมูล

(Data Dictionary)

1

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้เพื่อให้ทราบความหมายของพจนานุกรมข้อมูล
เพื่อให้ทราบวิธีการเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของกระแสข้อมูล
เพื่อให้ทราบวิธีการเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของแหล่งเก็บข้อมูล
เพื่อให้ทราบวิธีการเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของข้อมูลย่อย

2

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
หลักการเขียนพจนานุกรมข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary) เป็ นส่วนทีใ่ ช้ในการอธิบายถึง กระแสข้อมูล
หรือแหล่งเก็บข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนภาพแสดงการไหลของกระแสข้อมูล โดยหลังจากที่
นักวิเคราะห์ระบบทาการสร้างแผนภาพแสดงการไหลของกระแสข้อมูลในระบบงานทีต่ อ้ งการ
จะพัฒนาขึ้นมาใช้งาน สิง่ ทีจ่ ะต้องทาต่อไปก็คอื การสร้างพจนานุกรมข้อมูลเพื่ออธิบายถึง
ข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนภาพ เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันของผูท้ จี่ ะนาแผนภาพแสดง
การไหลของกระแสข้อมูลไปใช้ในการออกแบบและสร้างระบบงานขึ้นมาเป็ นรูปธรรม โดยใน
พจนานุกรมข้อมูลจะอธิบายถึงชือ่ ความหมายของข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล รวมทัง้
รายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลทัง้ ในส่วนข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นลักษณะของกระแสข้อมูล (Data Flow)
หรือข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นแหล่งจัดเก็บ (Data Store)
3

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
หลักการเขียนพจนานุกรมข้อมูล
1.

พจนานุกรมข้อมูลในส่วนของกระแสข้อมูล (Data Dictionary of Data Flow) เป็ น การ
เขียนคาอธิบายรายละเอียดของกระแสข้อมูล
ทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนภาพแสดงการไหลของ
กระแสข้อมูลทุกระดับของแผนภาพ โดยจะทาการสรุปเอารายชือ่ ของกระแสข้อมูลทุกกระแส
ข้อมูลมาเขียนคาอธิบาย ส่วนในกรณีทมี่ ีรายชือ่ กระแสข้อมูลซา้ กันมากกว่าหนึ่งชือ่ ทีป่ รากฏ
อยูใ่ นแผนภาพระดับต่าง ๆ ก็จะทาการเขียนอธิบายถึงกระแสข้อมูลนัน้ เพียงครัง้ เดียว แต่จะ
มีความหมายครอบคลุมทุกเส้นของกระแสข้อมูลทีใ่ ช้ชอื่ เดียวกัน
2.
พจนานุกรมข้อมูลในส่วนของแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Dictionary of Data Store)
เป็ น การเขียนคาอธิบายรายละเอียดของแหล่งเก็บข้อมูล ทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนภาพแสดงการ
ไหลของกระแสข้อมูลทุกระดับของแผนภาพ โดยจะทาการสรุปเอารายชือ่ ของแหล่งเก็บข้อมูล
ทุกแหล่งมาเขียนคาอธิบาย
4

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของกระแสข้อมูล (Data Dictionary of Data Flow)
1. รหัสหรือหมายเลขกากับเส้นกระแสข้อมูล (Identification Number) เป็ นรหัสหรือหมายเลขที่
กาหนดขึ้นเพื่อใช้อา้ งอิงถึงเส้นกระแสข้อมูลเส้นต่าง ๆ โดยหมายเลขหรือรหัสเหล่านี้จะต้องไม่ซา้ กัน ใน
กรณีทไี่ ม่ใช่เส้นกระแสข้อมูลเดียวกัน
2. ชือ่ ของเส้นกระแสข้อมูล (Data Flow Name) เป็ นชือ่ ของเส้นกระแสข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนภาพ
แสดงการไหลของกระแสข้อมูลในระดับต่าง ๆ โดยชือ่ ของเส้นกระแสข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นแบบฟอร์มนี้
จะต้องเหมือนกับชือ่ ทีใ่ ช้ในแผนภาพแสดงการไหลของกระแสข้อมูลทุกประการ
3. คาอธิบาย (Description) เป็ นคาอธิบายรายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับเส้นกระแสข้อมูล โดยจะต้องเขียนให้มี
รายละเอียดเพียงพอทีจ่ ะทาให้ผอู ้ า่ นพจนานุกรมข้อมูลสามารถเข้าใจได้

5

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของกระแสข้อมูล (ต่อ)
4.
แหล่งกาเนิดของเส้นกระแสข้อมูล (Source) เป็ นต้นกาเนิดของเส้นกระแสข้อมูล ไม่วา่ จะเป็ น
แหล่งข้อมูลภายนอก(External Entity) ,กระบวนการหรือโปรเซส (Process) หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูล
(Data Store) ทีเ่ ป็ นต้นทางของกระแสข้อมูล
5. ปลายทางของเส้นกระแสข้อมูล (Destination) เป็ นจุดปลายทางทีเ่ ส้นกระแสข้อมูลวิง่ ไปหา โดยอาจจะ
เป็ นแหล่งข้อมูลภายนอก, โปรเซส หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลก็ได้
6. ประเภทของกระแสข้อมูล (Type of Data Flow) เป็ นการระบุถึงประเภทของข้อมูลทีป่ รากฏเป็ นเส้น
กระแสข้อมูลไม่วา่ จะเป็ นประเภทของเส้นกระแสข้อมูลทีไ่ หลเข้าและออกจากระบบ เช่น รายการข้อมูล
(Record), หน้าจอ(Screen), รายงาน(Report), แบบฟอร์ม(Form) เป็ นต้น หรือประเภทของเส้น
กระแสข้อมูลทีไ่ หลอยูร่ ะหว่างโปรเซส ทีเ่ รียกว่ากระแสข้อมูลภายใน (Internal Data Flow)
6

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของกระแสข้อมูล (ต่อ)
7. โครงสร้างของข้อมูล (Data Structure) เป็ นการเขียนอธิบายถึงโครงสร้างของข้อมูลย่อยทีป่ ระกอบ
เป็ นเส้นของกระแสข้อมูล
โดยในวิธีการเขียนอธิบายจะมีรูปแบบและสัญลักษณ์ทใี่ ช้ดงั นี้
สัญลักษณ์ ‘=’ ใช้แทนความหมายว่า “ประกอบไปด้วย”
สัญลักษณ์
‘+’ ใช้แทนความหมายว่า “และ”
สัญลักษณ์
{ } ใช้แทนความหมายว่า ส่วนประกอบของข้อมูลทีอ่ ธิบายถึงมีการเกิดขึ้น
ซา้ กัน หรือเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครัง้
สัญลักษณ์
[ ] ใช้แทนความหมายถึง การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
สัญลักษณ์
( ) ใช้แทนความหมายถึง การเกิดขึ้นเป็ นกรณีพิเศษ จะปรากฏหรือไม่
ปรากฏก็ได้
7

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของกระแสข้อมูล
(Data Flow Description Form)
________________________
(Data Flow ID)
________________________
(Data Flow Name)
(Description)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

(Source)

________________________
(Destination)

________________________
(Type of Data Folw)
(Data Structure)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของกระแสข้อมูล
(Data Flow Description Form)
0012
(Data Flow ID)
(Data Flow Name)
(Description)
5
(Source)

(Destination)
(Screen)

(Type of Data Folw)
(Data Structure)

=

+

+
+

+

+
+ (E-mail)+[

/

]
9

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของแหล่งเก็บข้อมูล (Data Dictionary of Data Store)
1. รหัสของแหล่งเก็บข้อมูล(Data Store ID) เป็ นรหัสของแหล่งเก็บข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนภาพ
แสดงการไหลของกระแสข้อมูล
2. ชือ่ แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Name) เป็ นชือ่ ของแหล่งเก็บข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนภาพแสดง
การไหลของกระแสข้อมูลในระดับต่าง ๆ โดยชือ่ ของแหล่งเก็บข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นแบบฟอร์มนี้
จะต้องเหมือนกับชือ่ ทีใ่ ช้ในแผนภาพแสดงการไหลของกระแสข้อมูลทุกประการ
3. ชือ่ พ้องหรือชือ่ อืน่ ที่ใช้เรียกแหล่งเก็บข้อมูลนี้ (Alias) เป็ นชือ่ แหล่งเก็บข้อมูลเดียวกัน แต่อาจจะมี
หลายชือ่ ทีใ่ ช้เรียกถึงแหล่งเก็บข้อมูลนัน้ เช่น แฟ้ มข้อมูลลูกค้า กับแฟ้ มข้อมูลสมาชิก เป็ นต้น
4. คาอธิบาย (Description) เป็ นคาอธิบายรายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับแหล่งเก็บข้อมูล โดยจะต้องเขียนให้
มีรายละเอียดเพียงพอทีจ่ ะทาให้ผอู ้ า่ นพจนานุกรมข้อมูลสามารถเข้าใจได้
10

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของแหล่งเก็บข้อมูล (ต่อ)
5. ประเภทของแหล่งเก็บข้อมูล(File Type) เป็ นการระบุถึงประเภทของแหล่งเก็บข้อมูลว่าเป็ นการ
เก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer) หรือเก็บข้อมูลโดยการทางานของบุคคล (Manual)
6. จานวนรายการข้อมูล (Number of Record) เป็ นการระบุถึงจานวนรายการข้อมูลทีจ่ ะปรากฏอยู่
ในแหล่งเก็บข้อมูล โดยให้ระบุทงั้ จานวนเฉลี่ย(Average) และจานวนสูงสุดทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
(Maximum)
7. โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เป็ นการเขียนอธิบายถึงโครงสร้างของข้อมูลย่อยทีป่ ระกอบเป็ น
รายการข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้ในแหล่งเก็บข้อมูล โดยในวิธีการเขียนอธิบายจะมีรูปแบบและสัญลักษณ์
เหมือนกับการอธิบายโครงสร้างข้อมูลในส่วนของกระแสข้อมูล แต่จะมีทแี่ ตกต่างก็คอื การอธิบาย
โครงสร้างของข้อมูลในแหล่งเก็บข้อมูลจะต้องมีการระบุถึง เขตข้อมูล(Field) ทีเ่ ป็ นคียห์ ลัก(Primary
key) และคียร์ อง (Secondary key) ของรายการข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นแหล่งเก็บข้อมูล
11

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนพจนานุกรมข้อมูลส่วนของแหล่งเก็บข้อมูล
(Data Store Description Form)
________________________
(Data Store ID)
_________________________________
(Data Store Name)
(Description)

__________________________
(Alias)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

(File Type)
________________________
(Number of Record)
(Data Structure)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนพจนานุกรมข้อมูลส่วนของแหล่งเก็บข้อมูล
(Data Store Description Form)
D1
(Data Store ID)
(Data Store Name)

(Alias)

(Description)

(File Type)
2,000
(Number of Record)
= {
(Data Structure)

+

+
+

+

+
+

}

13

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของข้อมูลย่อย (Data Dictionary of Data Element)
1. รหัสของส่วนข้อมูล(Data Element ID) เป็ นรหัสของส่วนข้อมูลทีก่ าหนดขึ้นเพื่อใช้อา้ งอิงถึง
ส่วนข้อมูล และป้ องกันการซา้ กันของชือ่ ส่วนข้อมูล
2. ชือ่ ของส่วนข้อมูล (Data Element Name) เป็ นชือ่ ของส่วนข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นการเขียนอธิบาย
โครงสร้างข้อมูลของกระแสข้อมูลและแหล่งเก็บข้อมูล
3. คาอธิบาย (Description) เป็ นคาอธิบายรายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับส่วนของข้อมูล โดยจะต้องเขียนให้มี
รายละเอียดเพียงพอทีจ่ ะทาให้ผอู ้ า่ นพจนานุกรมข้อมูลสามารถเข้าใจได้
4. ประเภทของข้อมูล(Data Type) เป็ นการระบุถึงประเภทของข้อมูลว่าเป็ นข้อมูลชนิดใด เช่น ตัวเลข
(Numeric) , ตัวอักษรหรือข้อความ(Character or String) หรือวันเวลา(Date or Time) เป็ นต้น

14

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของข้อมูลย่อย (ต่อ)
5. ขนาดของข้อมูล (Length) เป็ นการระบุถึงจานวนตัวอักษรทีป่ ระกอบกันเป็ นข้อมูลชนิดข้อความ
6. รูปแบบของข้อมูล (Data Format) เป็ นการเขียนอธิบายถึงรายละเอียดของของข้อมูลในส่วน
ของข้อมูลทีร่ บั เข้ามา และข้อมูลทีส่ ง่ ออกจากระบบ โดยมีสญั ลักษณ์ในการเขียนอธิบายถึงรูปแบบ
ของข้อมูลดังนี้
สัญลักษณ์ ‘X’ ใช้แทนความหมายถึงตัวอักษรใด ๆ หนึ่งตัวอักษร
สัญลักษณ์ ‘9’ ใช้แทนความหมายถึงตัวเลขใด ๆ หนึ่งตัว
สัญลักษณ์ ‘Z’ ใช้แทนความหมายถึงตัวเลขใด ๆ หนึ่งตัว แต่ถา้ เป็ นเลข 0 ทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่ง
ทีม่ ีการนับค่าก็จะแสดงเป็ นตัวเลข 0 แต่ถา้ ไปอยูใ่ นตาแหน่งทีเ่ ลข 0
ไม่มีคา่ ก็จะแสดงเป็ นช่องว่าง(Space)
15

การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนพจนานุกรมข้อมูลในส่วนของข้อมูลย่อย (ต่อ)
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์

‘,’
‘.’
‘/’
‘-’

ใช้คนั้ หลักของตัวเลขในตาแหน่งทุก ๆ สามหลัก
ใช้คนั้ หลักของตัวเลขในตาแหน่งเลขจานวนเต็มและเลขทศนิยม
ใช้คนั้ ตัวเลขหรือตัวอักษรในตาแหน่งทีต่ อ้ งการ
ใช้คนั้ ตัวเลขหรือตัวอักษรในตาแหน่งทีต่ อ้ งการ

16

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนพจนานุกรมข้อมูลส่วนของข้อมูลย่อย
(Data Element Description Form)
________________________
(Data Element ID)
_________________________________
(Data Element Name)
(Description)

__________________________
(Alias)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________

(Data Type)
________________________
(Length)
(Data Format)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

17

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนพจนานุกรมข้อมูลส่วนของข้อมูลย่อย

(Data Element Description Form)
A0015
(Data Element ID)

(Data Element Name)

(Description)
(Data Type)

(Character)

(Length)

10

XXXXXXXXX-X
(Data Format)

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful