You are on page 1of 27

STPM/S911

PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(STPM)

BAHASA CINA
Sukatan Pelajaran
dan Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan bagi peperiksaan tahun 2000 dan tahun-tahun
seterusnya sehingga diberitahu.

MAJLIS PEPERIKSAAN MALA YSIA
ISBN 967-9975-87-~

Majlis Peperiksaan Malaysia 1999

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana
bahagian isi kandungan buku ini dalam apa-apa bentuk dan dengan
apa-apa cara pun, sarna ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,
Fakaman, atau cara-cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
. Setiausaha Agung, Majlis Peperiksaan Malaysia.

Dicetak oleh:

PERCETAKAN WARNI SDN. BHD.
No. 38, 46 & 48, Lorong Perusahaan 4,
Kimpal Industrial Park,
68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-6882666 (4 Talian)
Faks: 03-6841402

RM4.00
FALSAFAH PENDIDlKAN NEGARA

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmon is dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepercaxaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."
PENDAHULUAN

Sukatan pelajaran 911 Bahasa Cina yang digunakan sejak STPM 1982 telalrI digubal oleh
University of Cambridge Local Examination Syndicate. Pada STPM' 1987, Majlis
Peperiksaan Malaysia hanya menggantikan teks kajian bagi Kertas 2. Memandangkan
bahawa terdapatnya perkembangan baru dalam bidang pendidikan bahasa Cina dan
kesusasteraan Cina pada peringkat sekolah menengah dan universiti, maka sukatan
peJajaran Bahasa Cina STPM memerlukan pengubahsuaian dan pengemaskinian supaya
seJaJar dengan perkembangan semasa dan peranannya sebagai jambatan ilmu an tara
pendidikan menengah dan pendidikan di peringkat yang lebih tinggi.

Justeru itu, satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk menggubal semula sukatan
pelajaran Bahasa Cina STPM. Sukatan pelajaran yang baru ini masih lagi mempunyai
dua komponen, iaitu bahasa Cina dan kesusasteraan Cina. Oengan mengikuti sukatan
pelajaran ini, diharapkan pelajar akan dapat menguasai kecekapan berbahasa setaraf
dengan intelek pelajar pada peringkat prauniversiti, dan memupuk daya pengembangan
berbahasa untuk kepentingan pendidikan tinggi dan pekerjaan. Oi sam ping itu,
pengetahuan pelajar tentang kesusasteraan Cina akan dapat dipertingkatkan melalui
pemelajaran bahasa, teori, kritikan, dan genre sastera. Sementara itu, pertumbuhan dan
perkembangan rohani pelajar akan dapat disuburkan menerusi penghayatan karya-karya
pilihan yang berfungsi sebagai cerminan kehalusan seni, budi, pemikiran, intelek,
penyataan rasa, dan budaya Cina.

Bagi memenuhi hasrat yang di atas, sukatan pelajaran ini telah memperincikan
bidang atau tajuk yang perlu ditangani, seperti pengetahuan bahasa (sistem bunyi, sistem
tulisan, tatabahasa, retorik, dan tanda baca), kebolehan berbahasa (penulisan, kefahaman,
dan alih bahasa), sejarah kesusasteraan Cina (klasik dan moden), dan penghayatan
kesusasteraan Cina (klasik dan moden). Oi samping itu, teks kajian telah dipilih dengan
teliti supaya mewakili genre dan zaman yang berlainan serta mengandungi nilai-nilai
murni dan estetika.

Sukatan pelajaran ini akan diperkenalkan mulai tahun 1999 dan peperiksaannya pada
tahun 2000. Kandungan, huraian, bentuk peperiksaan, dan soalan contoh bagi sukatan
pelajaran ini terdapat dalam buku ini.

Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih
serta setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Sukatan Pelajaran Bahasa Cina
STPM yang dipengerusikan oleh Prof Madya Dr Yang Ching Leng dan dianggotai oleh
beberapa orang pensyarah universiti dan maktab perguruan, dan wakil dari Pusat
Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ucapan terima kasih juga
kepada mereka yang turut memberikan sumbangan dalam penggubalan sukatan pelajaran
ini. Semoga sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

HJ TERMUZI BIN HJ ABO AZIZ
Setiausaha Agung
Majlis Peperiksaan Malaysia
KANDUNGAN

Sukatan Pelajaran 911 Bahasa Cina

Halaman

Matlamat

Objektif

Kandungan 1 -6

Bentuk Peperiksaan (Versi Bahasa Melayu) 7-8

Bentuk Peperiksaan (Versi Bahasa Cina) 9

Teks Kajian Terpilih dan Senarai Rujukan 10 - 12
(Versi Bahasa Melayu)

Teks Kajian Terpilih dan Senarai Rujukan 13 - 15
(Versi Bahasa Cina)

Soalan Contoh Bahasa Cina (911) STPM

Bahasa Cina Kertas 1 16 - 19

Bahasa Cina Kertas 2 20 - 22
911 BAHASA ClNA

Matlamat

Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk

(a) membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek pelajar
pada peringkat prauniversiti;

(b) memupuk daya pengembangan berbahasa untuk kepentingan pendidikan tinggi dan pekerjaan;

(c) mempertingkatkan pengetahuan pelajar tentang kesusasteraan Cina melalui pemelajaran
sejarah, teori, kritikan, dan genre sastera; dan

(d) menyuburkan pertumbuhan dan perkembangan rohani pelajar menerusi penghayatan karya-
karya pilihan yang berfungsi sebagai cerminan kehalusan seni, budi, pemikiran, intelek,
penyataan, dan budaya Cina.

Objektif

(a) meningkatkan pengetahuan sistem bunyi, tatabahasa, kosa kata, dan retorik bahasa Cina;

(b) membina kebolehan memaharni bahan tulisasn yang beraneka jenis, gaya dan corak tentang
berbagai-bagai perkara;

(c) membina kebolehan mengungkapkan fikiran dan menghasilkan penulisan esei yang bermutu
dengan menggunakan bahasa yang betul dan kemas;

(d) membina kebolehan mengalih bahasa dan genre sesuatu tulisan dengan mengekalkan butiran
penting;

(e) menguasai dan menghayati keindahan seni sastera;

(j) mengenali, mendalarni dan menghargai pelbagai jenis dan sifat kesusasteraan Cina dari zaman
yang berlainan; dan

(g) menganalisis dan merumuskan basil kesusasteraan secara kritis.

Kandungan

Sukatan pelajaran ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian bahasa dan bahagian kesusasteraan.

-------------------------------------_ _-~"~.~_.~
..... ..•.....-.-.-
~~ ----"-"
#-~
~1,t)i!
'l!1~
ix.
JUtlJ
j.1J-Bt
-Iii!
-li-t
~~ 'iEi
*:t.jpiR
it~
:it~
J.....
:it
••1:."9lJ1Jl
Jilii
~ 9lJ't-i,tJ
-tit
t:-t1819lJ't1,t)
¥.@-
.j;).~
.i.~ "~"
~tiI181
9lJ't
i6)~~9lJg!lj
~i6) i6)
181
~i6)
i6).5l
~A181
.181
-t-iiJ
iftt181
ii-t9lJ~~
~-t;tij:t
-tltii-t
#J-iiJ
#J
J..@-IJ-BtJ!.
-t--iiJ
jlJ
!Ix.
'i1:;1-
-fA
-1ij 1;- {t i! 1,t)
' 1t-1iJ
-lit-
ix.~
~' Jh"fi"
1iJ
4-ii
~-Bt 9lJ#iV1)!
~~Jl 1,t) Ii ~i! #-
1,t)ii-x.
3t:ii 9lJ1)..
9lJ-t 11-
1).. 9lJ ~~ ~ffl
-i?- Ei. *
i€ JfJ

~1i
i6)9lJ~~
181
1.1

2
- ~*
ili!
i!~
+~
- t.~- '*~~
-~t.ili!
ax.
~~tt
~tt
-tt~J.
#~J.
~I
f~
~~
--~!!«~~~~
:it.#.
lJiJ..
~
-iilOJ
-JX.:k
12.5t~
1Jtdb
1tfl<.
~.:rag~~
-- .~ ~
'lQ
~t~~
-rnIOJ
it-it
I&*-
lJfft
£iJf~
~1i
~IOJ
4t.vr
*4l
1Hi
~-ii
~f£iJf
~12.5t
~.:r{/')A~
,~,rf~
{~iil
~#-1IJ
-~~~JJfiE~~
£-ii
1:k.ii
-frl-ii ~
~ ~
tt"t
~~ its.n
~ 1,1]~ ,~, rf lJ..
i-i.i{~1i1lF} -t -iY-
ag~lJ..~-iY-
~
rn ~ rn

t
I

I
I

t
I

3
~if;
JJj~•.
~ '1ft
tf~~
3:..-ft
B-t.
;f.f.*
11JI
-113:.. stili:
2. 1i~:
;t:f69frii
Jii\..:
illth
*~a3:..it.
~13
~A!L-l1t~;t
3. 1tffl {ftl.:r
~A
1.
it&)! ~~~: '~#-il~
~'l3:..
4e*~it;i9E1if;~
693:..
~-t~*.l.Jt3:..:f:6?#
~~Ull3t
m :69?J~c::
jf~i&.tf:l%tt~~-11:l
~~~~69JI. ...•..-it-~ #- Jp ~A
t\.~2i!:!i ~69ii1"fp.
1S~
.~
~br-t
(v) 4. 4k-t
1S.;t
il
~~
~~
.:ii'
4e~
m,
~I-t
iji-t
it4i-t
.~-t
~~:
}i)
•~A1:
3:..69
1;t
'l3--t
if
~-t -t
-#~
~?i.
.fE- ~J&
~ A!L#1titJI
4e#*?i.~~"~;
Iii] ItJI
6l]
1" il1iJ ffl
jJ2.1
ie.
2i..,Ii
~~ ;;:J}fp
3:..r 1.
t\.~3:..,**-l~
~ 6?"IJlH1 fp
J&

4
tt
it i'i''' $.: ~t tt
:f.-*-
-f' ;f; (v) 6. #
4.
2.
(xii)
(xi) ~ ~* *#
t.~"
.jJt~t-
It.,-tRt-
~lJT
3.
f(c) ~ ~i~
9i4SEl
.J.tf\:t.:f.t.
-;!rf\:t.:f.t.
-;!r~:t.~
tllx.
:
"ix.:t.:f.
l{t~;f:-m.6lJft.:t.
~.t-6lJ:t.:f.1.~
~f\:t.:f.
~ .IJ6lJ
sA
.:tr
1:-
7't. tiJ
.•
' ~~
+~" :t
*J.A.'
~lJT-ii:t.6lJ
Al't~~~1..t-·~lt
5.*~ ~A.~6lJ
'~,$ '
~:*-r"~4"~a"
r
:t.:f.
;tf\:t.:f.
:t.:f.-'-.
thw
~
f\:t.:f.
.•.
6•.•.
;f;t
10
'fiR
iIT-1-it6lJ1f-!h6lJ
iIT#6lJ;f:Jil~Jl
~.IJJj~~i&
~JtJi.f\:t.:f.
lJf~~
·ti~ "
fr:
6lJ~j
~
f*~k6lJ.!.J.t;jt~,
A.
1}&)
(xvi)
(xv)
(xiv)
(xiii)
2.1
~;:!
0/
(vi).I.~1lJL
-1-it~j (viii)
th.J.t
~
iJ6"
t.:t.
:It.fJJ
-:ft.~1.
~ r:
sA"t
~.IJif;ih~.IJ*i'jfr:
~.t-
-61ft.:t.6lJ 6lJfr:~ ~i!t-
~IT#
RJMJt
£f.}
6lJ
:t.~
*J.~
~:i£
~;f;t~~
Jj\.~
ffi-{t
rn '
'
:t.~
(i)
~'
"iJL
~ '
~.ft
at"t
J,t .w
if;
.f-~~.
(c)
(a)
JJ... 7't. .• ih
~::t4SEl:
~1Z9~.
,?-- ~'
(i)
a(xi)
JIJ
JJ...(a)(b)(c)E..
JJ...( )(b )(f.I.
~::t~
1..I.
(b)
.I.
4--
JJ... c)11~~
\AlitA!
Alit1.A!
;:!~Jj\.~
:t.:f.t.>f-itt3E4SAJthll&.
ilt.s}J ii- (v);
(iv).I.
(vi)
1976.
1978.
7't. .•(xvi)
(ill);
E..
t.>ilTjpJ;ti!t'1'f.4SAJthll&. 111
111 (0/~
:t.:f.~(v);
{£:it

.I. :it
JIJ'"-J.tf\
~:t.:f.
~J.tf\
(x)
{1.:1,tf;- :t.:f.
~;0/111'~,$~
~fr:' ~J.t-t
' ffi-

5
•..~
J.l1\113:.
Jfifi
]l4S8
' +~
* '
•.
i(;-fJi.~~#; it~
.•~~
1. it-it
11~~ i'
~it.~.Rtt$-
it ~i..4:F; 11= ~-t
"'f''::.~
' ~ t<. ' ~ ' ~
:.kJ~1-
10.
7. ~.iJf
8.
6.
2.
4. ~
11.
6: ~
it
1J1,t)
5. it{~#
~ 11= :
,¥--
1ti}ttt.Rt.
11=
~'t~~~i..-t.~-;t
'I9.
*,*Jf
-At~t-
3. l.
~:~"'~4'-.la,
*~{1~89~,¥--
-;tf.,'f"J.X.l-
*~1i~89
~{t ~
1ti}ttt.Rtt$-
11.fp9lJ
' f.,::
~ '
*J.A.'
~ :t
#!f;
•..~11=:t-89~~~,*,
411
.Jt.~J
~it11=.fp'f89~1i~~:.fJ:
*,~ii:t.
1J1,t)f::
4'f-ii1"
6. *'* I¥}~
.iJf 1t11
1t
~.{ft.
it. ~ 9lJ ~,¥--
'
Jt.~J11=
9lJ:.fJ:
.~~~~1i~
~#:F; :.fJ:~Jh~
1.
~-it11=~'f89~1.i.~.!1:.fJ:11=
~
9lJ~j{1.Rtt$-
.Rtt$-l.
'f~{tl.89:.kJt.ft17' -iil-
11=
f"
A.~89 flJ ~ ·tit$-
1J1,t)11=~9lJ1f-J-'
~,~JI/!..{ft.
S}J ~ f't: Ji..
~JJJ
9lJ"~
BA"It4
.
-J-tl
a
ft17
*J...•
rn ~ it
t
J7
'
' :t
:tx.~
1\
1\
, '
@.~89
at"lt x.~
4'f 11
'
4. 4 'Iii 1".Rtt$-l.

6
Bentuk Peperiksaan

Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas, iaitu Kertas 1 (bahasa) dan Kertas 2
(kesusasteraan).

Kertas 1 (3 jam) ~.- ( -=--J' B;f )

Calon dikehendaki menjawab semua bahagian dalam kertas ini.

Dabagian A: Karangan 'ft :t.
Lapan tajuk akan dikemukakan. Tajuk-tajuk yang diberikan meliputi masyarakat, ekonomi, politik,
agama, budaya, falsafah, sejarah, pendidikan, dan isu semasa. Calon dikehendaki menulis sebuab
karangan yang panjangnya lebih kurang 1000 patah kata.

Dabagian D: Kefahaman J.I."

Peitkan-petikan prosa klasik bukan teks kajian terpilih akan dikemukakan. Calon dikehendaki
memberikan ulasan dan penilaian mengenainya.

Dahagian C: Pengetabuan Dahasa 11:t. •• iR
Bahagian ini terdiri daripada beberapa soalan yang merangkumi aspek-aspek tatabahasa Cina, retorik
bahasa Cinak, sebutan dan tulisan Cina baku, dan sebagainya.

Dabagian D: Alib Dahasa it~
Bahagian ini terdiri daripada dua soalan, iaitu soalan mengalih genre dan soalan rumusan. Calon
dikehendaki menjawab satu soalan sah8:ia.

Bagi soalan mengalih genre, satu petikan pendek yang berbentuk prosa, puisi, dialog, atau bahasa
khusus (seperti bahasa iklan dan yang lain-lain) akan dikemukakan untuk dialih ke dalam genre yang
ditetapkan. Bagi soalan runiusan, calon dikehendaki merumus dan mengulas fakta-fakta dan idea-idea
dalam petikan.

Kertas ini terdiri daripada empat bahagian. Soalan-soalan yang dikemukakan berdasarkan teks kajian
terpilih bagi setiap bahagian.

Calon dikehendaki menjawab empat soalan, iaitu satu soalan daripada setiap bahagian.

Dabagian A: Sejarah Kesusasteraan Cina K1asik 7;".ff. :t. • .t.

Bahagian ini terdiri daripada enam soalan yang berdasarkan Guo Sihai tIS eg ~ . 1976. Zhongguo
Wenxueshi r:f iiiJt #: it.. Singapore: The World Book Co. (Pte) Ltd.

Dahagian D: Sejarah Kesusasteraan Cina Moden JI..ff. :t. • .t.
Bahagian ini terdiri daripada enam soalan yang berdasarkan Li Huiying !f: 4 ~. 1978. Zhongguo
X iandai Wenx ueshi r:f /lJJ1!. f{ Jt #: it.. Hong Kong: Dongya Shuju.

7
Bahaeian C: Penehayatan Kesusasteraan Cina Klasik -t; •. j: •
Bahagian ini terdiri daripada empat soalan yang berdasarkan teks kajian terpilih bagi prosa klasik.
puisi klasik. novel klasik. dan drama klasik.

Bahaeian D: Penehayatan Kesusasteraan eina Moden Jf..fI(. j: •
Bahagian ini terdiri daripada empat soalan yang berdasarkan teks kajian terpilih bagi prosa mOOen,
puisi moden, novel moden, dan drama moden.

8
~~.~
*~&~~~&-(~~)~~&~(~.) 0

~.- ( ;.,J..8;f )

*~&~~~~tto~±~a~tto/~~~~.~r:
tp j!l. :
~t!l. : :i-~~~ '
it; +-~'
~t!l. : :i-~11+'
Ttt:it~-4o
".: ft: x-..

*tt~.A4048~5~.~*,~~,_~·~.'~~' •• '~~'.t~~'o
=t±,~JME;-.-+*£.~a?j:-t
0
l,.: ••
~±~~~.**#-.~-~#a~~~~.~o
Jlj.: iix-...iR
*tt~4~~~~~~~~~~'~:~~~~*'~*'~~'~~~&*~~~~0/~
9'1S)J ~ ~ 1i!!. il :t.1;id~ 0

T.: ~~
*tt~.~4'-~~-t~.&~,-~~.~~o~±~~~~-~o
.*~.4~,~±~.a~~.~4~~4~~~.(~:~.)~&~Aa~~~.o
.~~*~~'.±M~.~~~~~~~~~.A*~~~~o
~.~(;'+8;f)
*~.~~~G.o~tt~~~.~a~~*4~ •• ~o=t±~~~~G~,~ •• it~
-~o

'f'.: ;t .f(, x-.. 4'= ~

*tt~,,',
~ 0A! 8~.~~ Gilt lil~.~)
< 0/ (f1T~.tt: ~Aj , 1976) *A~).~0
1!t1f.
z:,.: •.~x-..4'=~
* *4 t.ll ~ 0 4 8~.~ •• ~ < 0/ lill! fl(, ~ • ~) (if $: ;f- jE ~ NJ' 1978) *A~).~ 0

".: "'Ax-..4'=

*.~G~ 0 ~ 8~~• .tf4i~~*~ft3:· i!J~' ·l·iJt~~.Ibtd~).~0
T": ".fI(. x-.. 4'=
*tt~G4 04 8 ~.~a~~Jtfl(,ft3: ' tt~ . 'l·it~~.Il ~d~).~0

9
Teks Kajian Terpilih
Kertas 1:

NOTA: Tidak ada teks kajian untuk Kertas 1.

Kertas 2:

Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Cina Klasik -#;.p{. i:• ~
Guo Sihai ~l!9~. 1976. Zhongguo Wenxueshi t!iJx.!!ftlt. . Singapore: The World Book Co.
(Pte) Ltd.

Bahagian B: Sejarah Kesusasteraan Cina Moden JI. ~ i:• ~
Li Huiying ~ 4 ~ . 1978. Zhongguo Xiandai Wenxueshi t!iJ J1.1-t" X. !!fti:. . Hong Kong: Dongya
Shuju.

Bahagian C: Penghayatan Kesusasteraan Cina Klasik -#;. i:.
Prosa Klasik -#; • It i:
1. Zhuang Zi: Yang Sheng Zhu Ii..:r < ~ 1.. 1:.}
2. Sima Qian: Xiangyu Ben}i .;J ~ if: < ~)jj] *ie.}
3. HanYu: SongMengDongyeXu #~ <:i!~~JfJf}
4. SuShi: LiuHouLun $~ <fDi~i~}
5. Li Zhi: TongXinShuo ~~ (-t,,:dt)

Puisi Klasik -#; • I) i:
(i) Shi i<1'
1. Li Bai: Gufeng - Wushijiu (ke-39) ~ < 7;- ~}a .Ji.. -t fL it (~;.
-t fL )
2. Du Fu: Ge Ye ~J.;fl (~~)
3. Bai Juyi: Fang Yan - Wu Shou (ke-3) Ik Jh a (a"t) it
.Ji.. (Jt.;')
4. Huang Tingjian: Ji Huang Jifu .• It ~ (t-.•
JL 1.)
5. Lu You: Shu Fen Mr~ < .:jS./t}
(ii) Ci ii]
1. Li Yu: PoZhenZi ~;t! (~f.f-..:r) (e9-t-+*~m)
2. Li Qingzhao: Yi Jian Mei ~~t!R( (-II *) (~. -t-~.li"'~ )
3. XinQiji: QingYuAn *Jf.~ <*.li~} (~~-rla;;:t+~)
(iii) Qu db
1. Bai Pu: Chen Zui Dong Feng a:4'1- (~Jt.~~ ~ . i~;k)
2. GuanHanqing: BiYuXiao *i3t~ (It.lil')
(~*4~)
3. Zheng Guangzu: Zhe Gui Ling' Meng Zhong Zuo ~~itA.ft. <.tJ1-ft+ • .,. <f 11:}

Novel Klasik -#; •• J'i.t
1. Li Gongzuo: Xie Xiao'e Zhuan ~~1£ < iti 'J,·~.tt}
2. Pu Songling: Cuzhi ~ (it~) t~~
Drama Klasik -#;.~.J
1. MaZhiyuan: HangongQiu(ke-2) ~ftii& (i3t (~..::..tJ1-)1;~)
2. Tang Xianzu: Mudan ring· Gui Shu ~~£~.ft. (~l:.*'". II)~}

1
10
l

j
Ii
Sahagian D: Penghayatan Kesusasteraan Cina Moden T": JI.-Ptx-f:
Prosa Moden JI. -Pt ft. X-
l. FengZikai: Jian -+.:r'~ (M)
2.
3.
He Qifang: Laoren 10r Jt.
Han Zi: Kan Xi t,.:r (-t~)
*
(::t A-.)
4. Zi Min: Jintian He Mingtian .:r •. (4- k~12sA k)
5. Yang Shuo: Xue Langhua ~h9iJl (1" ~~)

Puisi Moden JI..p(, #*
1. Zang Kejia: You De Ren ~ ~ ~ (;ff lr9A-.)
2. Dai Wangshu: YuXiang ~~~ (f:f!i~)
3. Yu Guangzhong: Deng Ni, Zai Yuzhong ~jt 'f (",it- ' .t£ J$i 'f)
4. Zheng Chouyu: Cuowu ~~-t
(iiH*)
5. Bai Hua: Chuan a;#« (~)

Novel Moden JI..p("j-;,t
1. Nie Xinsen: Toushang Shi Y ipian Ningjing De Lantian A A-A (* 1:.:Jt - J4 'T #' lr9 i. ~)
2. LuYan: XiaoxiaoDeXin t-A (/J"J'lr9/~)
Drama Moden JI..p(,~"J
1. TianHan: KifeidianDeYiye IlU5t (~~~~lr9~~)
2. GuoMoruo: CaiWen;i(ke-4.3) ~i*-~(~:t..) (~t!.9~~-=-Jh)

Senarai Ruj ukan
Kertas 1

1. Li Yude. 1995. Xiandai Hanyu Shiyong Y ~fa. Be~iing: Jiaoyu Kexue.
4: ~ it. 1995. J£ f-f: ix.. 19:j; /lh"l Ii-. :II:. *:
aft 1f # *.
2. Beijing Daxue Zhongwenxi Xiandai Hanyu Jiaoyanshi. 1997. Xiandai Hanyu. Beijing: Shangwu.
* *
:II:. :k. i!
'f :t. ". ,it 1'\ i5t aft.iff 1: ~. 1997. J1!, it:ix.. 1"1. :II:. 1r. *:~
3. Lin Xiangmei dU. 1991. Xiandai Hanyu. Beijing: Yuwen.
*:
#.#t.ii .i.~. 1991. J1!, if:iX. il. :II:. i!:t..

Kertas 2 ~.t.-=-
Sahagian A: Sejarah Kesusasteraan Cina K1asik -I;;.p(, X- f: .t.
jJJ :k..~. 1982. rp @:i:. *~
1. Liu Dajie. 1982. Zhongguo Wenxue Fazhan Shi . Shanghai: Guji.
fA i'. . J:.. ilj:: ;5- 11.
2. Ye Qingbing. 1980. Zhongguo Wenxueshi. Taiwan: Hongdao Wenhua Shiye.
"t ~~. # f;;~:,hi! :t.1t.~.
1980. rp 1iJ:i:. i'. .
3. Jin Ling. 1971. Zhongguo Wenxueshi. Singapore: Huawen Zhongxue Jiaoshihui.
#
~ It. 1971. rp IiJ :i:. i'. . iIT i1u JJt: if;:t. 'f *
aft ~~ *.
Sahagian B: Sejarah Kesusasteraan Cina Moden JI. -fI{. X- f: .t.
1. Tang Too. 1984. Xiandai Zhongguo Wenxueshi Jianhian. Beijing: Renmin.
~t. #
'* 1984. J1!, if. rp 1iJ:i:. i'. l,ff ~ .:11:. A-.~.*:
2. Shao Bozhou. 1986. Jianming Zhongguo Xiandai Wenxueshi . Tianjin: Renmin.
?l~ is ]iJ. 1986. HJj rp IiJ J1!, if.:i:.
/1JJ #
i'.. kit: A-. ~ .

11
Bahagian C: Penghayatan Kesusasteraan eina Klasik -Ii.~•
Prosa Klasik -Ii ••. ~
l. Wu Gongzheng. 1987. Guwen Jianshang Cidian. Jiangsu: Wenyi
~;fj].J:E. 1987. #.i:.# '1if:A-. ~.!.$: ~ Z .
2. Xu Zongyu. 1989. Guwen Jianshang Do Cidian . Zhejiang: Jiaoyu .
.ti:*.I:.. 1989. #.i:.#'1:kif:A-. *~:'<1tt.
Puisi Klasik -l; A • j:,
1. Xiao Difei dU. 1984. TangShi Daguan. Hong Kong: Shangwu.
~;td~". 1984. /I#:k 1£. :t-;1.: jj ~.
2. Miao Vue dU. 1988. Mingjio Jianshang Song Shi Daguan. Hong Kong: Shangwu.
~~ l-.1988 . .$~#'1$ii:kl£ .. t-;1.: jj~.
3. Tang Guizhang dU. 1988. Tang Song Ci Jianshang Cidian. Shanghai: Cishu.
Jt:!:Jt ". 1988. /I-$1'iJ#'1i1:A-: J:.i": is. #
4. He Xinhui dU. 1988. Yuan Qu Jianshang Cidian . Beijing: Zhongguo Funu.
f i1T ~ ". 1988. 7t diJ # 'I
iI:A-. ~l:.:t-#: ~ ~ -As7 '* .
Novel Klasik -l;. 'J~if.
l. Jingyi Wenli Xueyuan Zhongguo Gudian Xiaoshuo Yanjiu Zhongxin. 1991. Zhongguo Gudian
Xiaoshuo Yanjiu Zhuanji. Taipei: Lianjing.
*j:~J!.~I't~ ~*~+it.5Jt1l.~/':; tA. 1991. rflO#~-F1JtJJfJt-v~. if~l:.: ¥-if.
2. Lu Xun. 1959. Tang Song Chuanqi Ji . Hong Kong: Datong.
t-~ ~~.1959. IJA..ft.,f~. 4f~: kit.
3. TangrenXiaoshuoXuan. 1978. Hong Kong: Shanghai.
IJA..-J'1Jtit.1978. 4f~: J:.iIt.
Drama Klasik -l; • «.tJ
1. Mingzuo Xinshang Bianjibu. 1985. GudianXiaoshuoXijuMingzuo Shangxi. Shanxi: Renmin.
-t11~'ftA~~. 1985. #~-J'1lt~;~:HJ--&ft'l#.In§: A.~.

Bahagian D: Penghayatan Kesusasteraan eina Moden 31.f(. X. •

Prosa Moden 31.f(." X.
1. Zhou Hongxin. 1986. Xiandai Sanwen Mingpian X uandu. Beijing: Zuojia.
it.
A it ~l:.:t-:11 ~ .
~ ir- i1f. 1986. .1£ ff.1t..i:.--&
2. Zhou Xianghai dU. 1988. Dangdai Sanwen Mingpian Shangx i. Fujian: Haixia Wenyi.
JiU~iIt l-. 1988. #iff.It.i:.--&S'I#. :f,f,Jt: iIt"*~ Z.
3. Ba Ping. 1990. Zhongguo Sanwen Jianshang Wenku. Tianjin: Baihua Wenyi.
A-t i.tA. 1990. rf /lllt.i:.#- '1.i:./J. ~*: «.~
Ei Z.
Puisi Moden 31.f(.1t *
1. Lin Mingde dU. 1981. Zhongguo Xin Shi Shangxi. Taipei: Chang'an.
#.f1}Ht l-. 1981. rf 1041# '1#. if ~l:.:*4;- .
2. Wu Benx.ing. 1988. Zhongguo Xin Shi Jianshang Do Cidian . Jiangsu: Wenyi.
~~J... 1988. rf/il-it#;''1:kI1~. ~$: ~Z.
3. Zhang Hanliang dU. 1979. Xiandai Shi Daodu. Taipei: Guxiang.
~ i5t Jl ~. 1979. J1!ff. if-!/- iK. if ~l:.: -At ~ .

Novel Moden 31.f(. 'J~1l.
1. Goo Quanzhi. 1976. Dangdai ZhongguoXiaoshuo Ping/un. Taiwan: Youshi Wenhua.
;ij~Z. 1976. #iff.rf/il-J'1Jt1"fi8-.if;~: !/h~~1t.
2. -t11.~'ftA~~.1985. J1!ff.-J'1lt--&lt'l#. In§: A.~.
3. .1..1£. 1986. -Fit#- '1.i:./J . J1!ff.4. Jl~: A.~.

12
~.;..:
".: *-R.~.~
fISe9 ~. 1976. tf' III ~ :!/~ . I1f ~ JJt: -'IS Ai -'IS Ai .

~.: JI.~~.~
••

P9.:
*Att~
~.

*.~.
1978. tf' /lIJL. {t:~:!/ ~ .• $.: ~ ~ -'IS Ai .

1. Il-r (.1.1.>
2. aJ g, it (~-ilJ *R.>
3.••• (i!:li.~JfJ.t.>
4. ~~ (fI~~1e>
5.• '1' ('i.~iit.>
*Aex
(i)
1.
2. ~ift
.a
-it
(i"}.(\.>
(Iil-rl.>
Ji.+it.-t (Jt..=..+it.)
3. a /i; II (a
1"> Ji. 1" (Jt..=..)
4.•. Jt~ (:fitfLIJ
5. I\tr~ (-'lSit>
(ii) 11)

1. .:.tt (.~-r> (~+"'*-~Ii1)
2 .• ~t"" (-;fl.> (~•• ~.£ .•.~)
3. -t!Hl (.•..£ _> (t }.(\.-rl.a~-+~)
(iii) db
1. a fr (OC ••• ~}.(\. • ~.i*>
2. ~ix.~ (M .£1'> (fk!"llJ!)
3. ~~~ (.vrf!+. f'if11>
*A·J ..it
1. .~~ (i.ti+iA#->
2. i~~ (~~>
*A«.
1. J9ft:i& (ix.'tfK.> (~;...vr)
2. i~ j[;fJ. (4.J:.". ••.• Jj] ~ >

13
T":JJ.~:t..
JJ.~.:t.
1. *"-f-'~ <~)
2. {ifJt.~ <:tA)
3. ~-f- <.~)
4. -f-4l < 4'-:k~ 1l}J:k)
5. ~h~Jl <1"~~~)

JJ.~1+.
I. ¥!~~ <~6!lA)
2. _:tiT <~~)
3. ~:1\:. ~ < -fit- '~ riIij~)
4. ~~~-t <.l~)
5. a* <-AG-)

JJ.f{. 'J'it
1. A •• <~J:.;t-X 'T*6!l:i:k)
2. t-A <+'J'89'-:;)

JJ.~~.J
1. \1J ix.. <~ lIJft: J6 6!l- .Jl )
2. :fJS*-:l- <f.:t..jf) (M ~ •. J;'Jh )

~.-
.=t.:fSfJ

I. .~1t. 1995. J1! If.IX·il1;/1Jil-f.i .;~ 1{:: ~ 1f#*.
2. *~
~t1{: :k j:, ,~,J{ f<. ix..1i~.ijf 1: tA. 1997. J£J+: IX il. ~t1{:: illi ~.
3.~ #- f.G 1. ijj. 1991. .J.l ff.;x. 11. ~~1{:: 11 j:,.

~ • .=.

", •. : "kf{.:t. • .t.
1. jrj :k~. 1982. rf' IN:i:. #~'*-~ . J:..;l-: ";-,fi.
2. ""~:lili. 1980. rf'/lI:i:.#~ .f;i~: q/.ilj:,{t.~.
3. *1t.1971. rf'1lI:i:.#~.IIi':bo~: 1fi:t.~*~~~.
z:, •. : JJ. f{. :t. • .t.
1. Jt~. 1984. J£ If. rf' 1lI:i:. PI M .~~1{::A~. #~
2. «JS {s )i]. 1986. pq '!IJ rf' IN J1!, If. :i:. :k i*: A ~. #~.

14
~.: *A:t.4t

*Att:t.
1. ~ J)) JE. 1987. i;~ -E "II~. ~.r.;q:: j: "t.
2 . .ft;f;.I... 1989. i;1:. #- ,. ~ II ~. ibr~: •. t'.
*AtJ:t.
1. ~bldf". 1984. IIlI ~4!.
:!-$: illi~.
2. !J~
".1988 . ..g~#"~iI~4!. illi~. "$:
3. Jf:f;~ ". 1988.1I~1'iJ#-"#I~. J:.i/j:-: #-=/s.
4. 1fi1f~~. 1988.ltrJIJ-E"#I~. ~~*:
tf m~*.

*A-l'·iIt.
1. it li: j:l.! ~ J't tf m -t ~ 'J'iJt.~ ~ tf .,:.' fA. 1991. cP fi/ -# If -J' iit-*Jf Jt *~.~~~:
~tf.
2 .• 1& ~~. 1959.IIA..ft"'~. "$: :kit.
3. IIA.. -Fiitit. 1978. "$: J:.i/j:-.
*A~.IJ
1. .-titlitffA44--ilS. 1985. -#~-J,iJ{,4·4J.-&{t'l/lf. ~l!§: A.~.

TjB,: JI.~:t.4t
JI.~tt:t.
1. }iJ~i1f. 1986. J£lf.Ii~.-&Nit-iG.~~~:it~.
2. }iJ ~i1~ ". 1988. ;§ If. Ii 1:..-& N ,. /If. lIr Jt: i$:"*:t. "t.
3. A-t l..tA. 1990. rp fi/Ii~-E" ~J./.. kit: if:m:t."t.

JI.~it*
1.
2.
#,S}Ht ~. 1981. rp fi/iNI 1"/If. f; ~~:
~~J..1988. rpfi/iJtil#-"~II~. ~;q::
*~.t,"t.
3. ~~x.~ ~. 1979. J£ ft:ll.$-t'A. f; ~~: it ~.
JI.~IJ'if.
1. ;t;1:-~.1976. ;§{.l(rpfi/-J,iJ{,1¥-jt.~~: ~~j:{t.
2. .t it frX. f fA ~f!S. It,./If. Jll!§: A.~.
-Fiit.-&
1985. J£ If.
3. .I,.J£. 1986. -Fiit#"~J./. . J£lf.4. ~l!§: A.~.

15
SOALAN CONTOH
il:MH*

911/1 STPM

BAHASA CINA
KERTASI
(Tigajam)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINA nONS COUNCIL)

SUIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA IDGHER SCHOOL CERTIFICATE)

-t~1l~
~4JS.f..»i f). If :t 11~ 0
*~~~~~tto~±»i~~ttlf~~~~.~r:
'tt: i&~-l!'
~tt: ~4JS11~'
~tt: ~4JS~~'
itt: i&~-~o

Kertal ••••••• ini terdiri daripada 4. hala ••• bercetak.

© Majlis Peperiksaan Malaysia

STPM 911/1 [LU.st sebelab

16
r:rF>\.4' U:;it-4' ft.i:.-I' IIf:rIfJ.i:.1"Jll,El1S'
*lfy;(/Ooo*£:/zJl;;/t 0 [40]

1 ~ "-~fJt-,fi. , -~lJt.iK" 0

2 ~.~.p~.ilo
3 if it ":t'~ ~1:.~" z.f\ l. 0

4 ~!
i~ it ifdt ;t ,{: i~ ~ Jl ag.i.-'dl 0
5 ~.Ei.~ag-tJ!~,Qt.i€.o
6 tt11.{t fH:11 ";,Jf iRA±. ~" ag.it ;fI fJt .f~h~69fij ~ °
7 ~~,±.~'tit~ ,~~,*$ °
8 "iJt1t~IIJ"ag~A.-. 0

*IJl#-=-~ ' jJf1:-#ft~
funK T ftl.i:. *' 0
,flU&-IW ~ 1~7;J 0
[30]

~zk*~'~~kA~(l) o~~~~~~~~~,~~,~~~~~~
~'~~'~~~~~~~~'~~'~~MoLro~~o~~~~~'A$
A'~~r~~~o~mZ~~~'~±~~"~*n'ft(3)1~'#~(4) o*r
;t$~ ' ~~fA ".~~'~~'~~3Ao
Jiij*rZ~o'
° ;t$ a: "* r 1L~ ! " ~ fltrsR-ta: "~~+a: .~ tp Jiij~~+ ' ~
-t,{:L~1t1t.f~-;tig~~: ".j-~A~~ 0" ll~ft1'*~f1 0 ~f1±.t.~JJ...£.$.!Jt
(5) ° ~i"' ~~~.f~*;f!f.a
a: "~~~!'!J' ~tp::r-:~f$~ 0" -t,{:*r~~.,ft{t
"1r )f z ± ~ If ' 1t :f-L l. ° " * r~
#J ' ?t ~ i(..$ (6) ° 1t A. ~ iti: " ..t .• ~ ~ ~
YA ~
:

*~'*)L~.1f
~ Jj~ALm k J{:.~~l!liif-fm~-t!!.
0 " ° ~ ~ ~ f1 '
° ~R-.tl~ o/J-t °
° "p! + ' ~.•.
.i.-tn-, a:iif3m~e.~!"
1f'~ ;If. If. 0 ~~
.•.~~ 0 ~~ ..W
:t~z! .:tJ:l~-=-~'§ 0

ii.ff :
( 1) ~ - ~Jt ° .t}~k.AlftA~Jt 0

( 2 ) ~ - .3i~L 0
(3) ft - ° *~
(4) .f~~ - -!d.1AIIl.Jfj °
( 5) # W,ft{t- ~$11 J969~ it ' ,It,1tJt!!.{t~ 0
(6) ~~i(..$ - JIi-~.l.3?#i~*' {;{./t.$~~~*-L~lL 0

9 a~"~~&~~~~~~~~~~~~'fJt~~69~~~~::r-:~Z~?
10 1~1).. ~ )i) ::IE *,{:- 1-- ,~~ .•. 69 A. -#1 ? ii(, it~z 0

11 ii(,~
(a)
r ~ 0/Jiij~~+,
6] if ~ 11'* :
91J ~
~Jiij*ri{l 0
(b) 1r.Z±~R-'-itYA~~l.O
( c) .:t li ..j![1~ ' * )L~.1f ' J{:.~IIJ iif-f m ~ -t!!.°

17
[15]

12 YAr~tt~~iiJ6lJtk~~J6J? [1]
( a) ,it.IF- ill:t
(b) 4.t ;t.~
(c) ilbh" .WJ~
(d) -t~ ;ti~
U r~~~~"~"*'~+~4iiJ? [1]
(a) J1J'1ii0
"if
(b) ~111~~ ~f1:t"*:.im:t.J1J0
(c) ~JtRlSA.;Jest.EJIJ~~#nl:*j 0
( d) -1-.f: ~-f li1 flJ JJ j j If- ~;it ~
-J+t- -t:.- 0

14 J!p it 1t- ·ti: , 1t- -t!!.& ~.tdl ~ lii].~
JJ;j" 0 [1]
it- Jp it·/'i: ' 1t- -I!!. & ~.tdl ~ fI;j"fS].~ 0

~~~~~~"Jp~"~iiJ~'.*~*~?
( a) i1J iiJ ,ill iiJ
( b) :it -fa] :it iiJ
( c) :it 1iJ ,ilJ iiJ
(d ) ,ilJ iiJ :it iiJ

15 i>\4e r 1'1 ~ iib2 YAI~ ~ : [8]

(a) ~111lf-4!A. (b) k~-it-ie ( c) .l. oF 4J8 .tr (d) ~lf-~P~
(e) ~ftlf-4!A. ( f) il:4 il:-/A. ( g) ~ iiii .tf~!l (h) it~flfr
M..AJJ •••••
.(A.iE.~1I

#J~~ii
.i.3~ 1.D.ii

J6J~1.D.-ii

:l-ii1.D.-ii

~ :f~1.D.1I

:it~ 1.D.ii

16 ~~r1'J-3-~Ht*ffl69.#-ta;:
(a)
(b)
3 )114 El
~itEl ~~itJf.J'
r If- A.*- ;'jlJ ' ~ 13(.. {.fi k~
i!;{::f.ati£t"at 0
.!.~~1+ .u:./$~ j 0
[4]

(c) "Jp-*4t' JJt~+lf-.:fS 0
~) •• 'S~~~.~o*A.t, «~.*1.:f..'•• ~~1-#o"

18
y~ T~~ ' f:Eit-~ 0
[15]

17 iJ::..te.y;/,r~i*?t~Aft~ 0

.JfatJ1:~ A ~t~!l# ' " X.Rdt, "1:t-
"1:t-~ 1--.Jf .t- 3ttit-#!.1n 0 "
"J-'~~J!...fJmJJ'"~it, "1tfJJi:H~.JhatJ~-t0"
' " #!.it, "~-+j,'
"~1t, 1tfJ1t<ifA~ tit?hl1. ' ~*a+*~' :itJi:*_
~-~i*oA~atJA.,,~~~.'.~ ••• ~'~.~ft~Ao"
..~ ~ie.ft 690 "
)L.:r~ Ii::k 1: 1. ' tp:it~it~ titatJiti* fH:t-~l-=-JL
t-
"it-~lJL~ ' -1---1-- titf1 ' y;/,Ja- ~ tp ~ fa r ~J!l1:t-~~ ~ ' ~f11t~,fi IF..0
~it ' ~flJ-=-1-- ~~ ~ ~ j ,
I~ 0 ~

~ it JJ it-11l4~ :ji] :l..ft. - dO'*~ 0 i1: ~ ?t ~ B!~ ' ~ 69-=-1--
li:4b~~~x.~j"~ ?"
i!
)L.:r' ~ Ii:1: ± 0 ~-f. ~ it
".'~-~4.~~,~~.~-#a+*~,~~!~- •• ~o"
"#! ~.t:"Jf1:t-~~-f.ito"

18 iJ::.~~r;'J~~' ~tluL1--~,F..' #-:btry;/,-it~
0

JJj~m~~~~.~4~'~~ro.~~~.~~~~.:r.~~R»u,:btrg
*~~~~~atJ~~&~~~~'~&~~~~~:k~f~mA#~:k~~ffl69~~~
Ie.. 0
4~.+-+~JJ ..
~~-+"~~#.atJ.~'J!....~m~~~~~~-~*~,
m~.~*~~~~*~?t.'~~~~~MA~1.~~.·~~~*~
~,~~z'~~~~~1.~~~~~~~~o~~*~'~~4~~~~~~~-~
A*Ja-'~r*~*~~~A~~~~it-,:it~~iti~~&1.~~~o~~~~~~
~'RJJ~&~~~Ji:#~1.P·~~f'li:41.PatJffJJ,~~a~A~*~~Ji:*
~~a.atJ'o~~.~~.it-~RJJ~&~M~1.PfJatJ~1.~~:btr'm~~~&
~'L~~~~atJ.f.~'.R~3ttA.~~~z~'.~~~*f~lrn.***
~JatJ#~ ' ~y;/,{t~mA~EL0
(~~ 1998-+1}J 15 a <J..~ a 41) ~l:.~)

19
SOALAN CONTOH
-ut:M#*-

911/2 STPM

BAHASA CINA
KERTAS2
(Tiga jam)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALA YSIAN EXAMINA nONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA illGHER SCHOOL CERTIFICATE)

::t±~tsr
"*-J.l!!1*!''fe.~TtB.~jJ-J.-*!o

Kertas sGalan ini terdiri daripada 3 haJamaa bercetak.

© MajIis Peperiksaan Malaysia

STPM 91112 [Lihat sebelah

20
."-.11 [25]

1 ~*~~(#~)~*~~~~~~,~#*~~~?
2 ~a{~~)~{~.)~«A'.~~.~'~~~~~~~o
3 ~i!Jt~*~~#1~~a 0

4 ~,j<.-jjJ~~~1f1t~#"@'?
S ~"i!it.~,1J*~~J.f. ~ 0
6 ~i!~a*~~{~#~~).~~~~~~o

."-.11 [25]

7 ~~~~.~#1~~1f~~~~~~~~~?~~i!~o
8 .~~~~~~~ff~.~1f~~*?~.~~R~o
9 .A.a~.#.'~-.~#~4~~~1f~#"@'?4R~~X1f~~A?
10 ~JIr~-=-ilS+iJt. (*7;1() , (#14&) ~ (i!>Jt) ~~~ (fi) 0 l!-=-ilS;J-iJt.~A.4t,~J.
~~~Bt~ f'f:1f~#"? ,Po_

11 ~#.~{m~)~~~~~~~~A.4t?4~~+~~1f~#"~~~?
12 o/~~~Bt~~~~~~~a~1f~~~~M~?*.i!~~~R~o

21
.4--. [25]

U ••4(*~«)ft~~:*f~A.±~M~~.*~~~~".~~~'~~~
~~~~~~~~."
,~.~*~«~o
14 .:m. (1Jt$.:r) (6+ ..•.•~Iil) ~ 69~ -fl/!.~ Iil. 69~''';fPI~~ If)j Ai~~ '*" ' -iJ(.lf"t
~o

15 .~it (~~)4A.4t.jtJ:.~{ifJtt@.?
16 ~ Iti& (i3t ~~) • .::..vy.-iofiir •.•. :&" If;;f Jt~ f! a,t It. ~;RiX.. ?

i&4--. [25]

17 "*--T,t!69 ($f) ~- • .i.-tt.i.'It~-i1" , -iJ(.1f1"~ 0
18 A:2~~#4"Jt-t>i-J:."'JJ] "at'*" 0 Jt. (1f.j~)
~~~"~"~~~M."~&t,*l*~?
f "#.;,b~"~#A." " "ii~

19 -iJ(.«~ (/J"J~69'~) l!./J'«69.i..4/!,~ 0

W {if~.(.A.)f~16+.A.;~+~~4~,-+~~.~o-iJ(.~~~6+u.
A." 69~filtf.~,It.~,~~ 0

22