You are on page 1of 32

HNG DN LP T TRUYN DN NEC

HANOI - VIETNAM

Cc bc thc hin c bn
1. Bc chun b
2. Lp t trong phng (Indoor)

3. Lp t ngoi tri (Outdoor)

COMATEL.,CORP

CC BC CHUN B
Trc khi tin hnh lp t tuyn truyn dn NEC phi m bo
y cc yu t sau:
1-Dng c lp t v trang b bo h lao ng.
2-Kim tra thit b, vt t do nh sn xut cung cp theo bng
mu c sn.
3-Kim tra phng tin vn chuyn c s dng.
4-Kim tra tnh trng sc khe ca cc thnh vin trong nhm.
5-Kim tra thng tin v trm v iu kin vo trm tin hnh
lp t.

COMATEL.,CORP

1.Lp t indoor

Tho hp ng
ph kin

M hp
ng IDU

Lm u connector cho IDU


v dy ngun DC

Thc hin theo hng


dn

Tho hp ng b
gi 19

Xc nh v tr lp b gi 19
v thit b ngun DC
C nh b gi 19
Gn IDU
ln gi

Ni t cho b gi

Gn DDF vo gi, lp phin


Krone v u lung
Ni t cho b IDU

Bc tin hnh ci t

Cp ngun DC
cho b IDU

COMATEL.,CORP

MT S LOI IDU
4x2MB (75 & 120 Ohm Interface)

16x2MB (120 Ohm Interface)

COMATEL.,CORP

C nh mi mt ca IDU trn
Rack19 bng bn c nh
trong nh.

C nh gi DDF bng bn
c nh trong nh.

COMATEL.,CORP

gn b IDU ln Rack 19cn


mt khong cch ln hn 20cm
ti pha sau, pha trn v pha
di ca b IDU.
Khong cch
ng >= 20cm

Khong cch
sai < 20cm

COMATEL.,CORP

4-Gn u
connector vi IDU

2-Ni t
cho b IDU

6-Dn
nhn
cho
IDU

3-u ni
dy lung
2M

5-Cp ngun
cho IDU

1-IDU c c
nh bi 4 vt(2
vt cho mi bn)
COMATEL.,CORP

LP T NGOI TRI
1- Tho hp ng thit b, kim
tra thng s ca b ODU v
anten.
2- Thc hin lp t theo s
.
3- Thit lp phn cc (V H ).
4- Lp t gi anten.
5- Lp t ODU.
6- u ni v sp t cp.

COMATEL.,CORP

1- Tho d v kim tra thng s


- Tin hnh kim tra mt s gi tr thit b (theo s liu thit k)
(1) Di tn & di tn ph(sub-band)
(2) Kch thc anten
(3) Cc ph kin i km theo, nh c vit, thanh chnh .v.v.v.

COMATEL.,CORP

KIM TRA THNG S ODU

Loi ODU
Hight hoc
Low

Tn s 15G
hoc 7G

S Serial
ca ODU
Sub-band
J,K(loi 15G)
E,G(loi 7G)

COMATEL.,CORP

KIM TRA THNG S ANTEN

Loi anten

ng knh
Tn s
S Seri

COMATEL.,CORP

CH KHI LP ODU

Tranducer

Vi loi 7Ghz khi ODU


nm tch ri Anten, c
thm Tranducer

Vi loi 15Ghz khi


ODU nm ngay sau
Anten

2.Lp t outdoor Tho hp ng


ph kin

Lm u connector
cho b ODU

Thc hin theo hng


dn

Tho hp dng b
ODU

Tho hp
ng anten

Tho v ca
ODU xc nh
phn cc

Gn ODU
Vo khung

Lp t b gi anten,
xc nh s phn
cc

Tham kho hng dn


lp t anten

Ni cp tn
hiu vi ODU
Ni t ODU

Ni ti IDU

Sp t cp i vo phng

COMATEL.,CORP

THIT LP PHN CC
- Phn cc ODU
Ph thuc vo hng nh du V-H

Ch H
trn

Phn cc H(ngang)

Ch V
trn

Phn cc V(ng)
COMATEL.,CORP

THIT LP PHN CC
- Phn cc anten
Ph thuc v tr ca ng dn

Horizontal Pol.

Vertical Pol
COMATEL.,CORP

Lm th no thay i phn cc ca anten

2-Thay i v tr
ca ng dn sng

1- Tho b 4 vt
COMATEL.,CORP

Lp t gi anten
1- C nh khung anten s dng b c vt c cung cp

2- Chc chn l cc vt c vn cht.

2- m bo vn cht vt

1- Vn cht cc vt
COMATEL.,CORP

LP T B ODU
1- t b ODU vo anten theo ng yu cu v
phn cc
2- m bo cc vt phi c vn cht.

2- Vn cht vt
COMATEL.,CORP

5- LP T B ODU
3- a b ODU v anten n cao yu cu.
4- m bo cc vt c vn cht.

4- m bo n c vn cht

3- C nh ODU trn ct anten


COMATEL.,CORP

6- U NI V SP T CP
1- Ni cp tn hiu v dy t
2- Bc u connector bng ming nha vinyl.
Ch : Dy
Radio v dy
t phi chy
tch ri nhau

Ni cp tn hiu

im u dy t
COMATEL.,CORP

6- U NI V SP T CP
3- Ch sp t cp tn hiu khi i vo IDU
4- m bo khng c vt nhn no tn ti trn
ng i cp tn hiu.

COMATEL.,CORP

Kim tra vt t ph kin connector

Bulong

m cao su

Vng m

Cng trn

Cng di

u tip
xc chnh
V ngoi
connector

Cc bc lm u connector

COMATEL.,CORP

Cch ra lung phin Krone


Dy lung ca thit b NEC bao gm 16 i dy

(tng ng 8 lung E1). Phi lm 02 dy(16E1)


lung t IDU ra phin Krone.
Ch :

Mt lung bao gm 02 cp dy, cp s 1 l cp


IN(Thu) v cp s 2 l cp OUT(Pht) c mu, tuy

nhin trong mi mu dy li c s vch khc nhau v


vy phi ht sc cn thn v phi ra ng theo quy
nh mu v vch.Trn phin, th t ra lung t tri

sang phi, mt dy 08 lung bn ra 02 phin, phin


trn l IN(Thu) phin di l OUT (Pht).
COMATEL.,CORP

Quy lut mu dy lung


S th t
lung

Mu dy

Lc

1
Dng

Hng

2
Xm

Dng

3
Cam

Xm
4
Lc

S vch trn
dy

-------------

IN/OUT

S th
t lung

Mu dy

Cam

IN

5
OUT

Hng

IN

Lc

6
OUT

Dng

IN

Hng

7
OUT

Xm

IN

Dng
8

OUT

Cam

S vch trn dy

-------

IN/OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

COMATEL.,CORP

Cch ra lung trn phin


IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

IN 5

IN 6

IN 7

IN 8

PHIN 1

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

OUT 6

OUT 7

OUT 8

PHIN 2

IN 9

IN 10

IN 11

IN 12

IN 13

IN 14

IN 15

IN 16

PHIN 3

OUT 9

OUT 10

OUT 11

OUT 12

OUT 13

OUT 14

OUT 15

OUT 16

PHIN 4

CHN 1
Dng
1vch

Dng 1
vch en

CHN 2
Hng 2
vch en

Lc 1
vch

CHN 3
Xm 2
vch en

Xm 2
vch

CHN 4
Dng 3
vch en

Hng 3
vch

Ch : Phin cnh bo ch dng 4 chn u tin(na phin)

PHIN
CNH BO

Mu ghi serial
Hop
TT
Site A

Site B

Tn site
1

IDU

IDU

ODU

ODU

Tranducer

Tranducer

Anten

Anten

- Sau khi thc hin cc phn cng vic lp t, i trng i thi cng
phi trc tip check li cc s serial ca thit b theo nh bng trn.

Bn v nh trm

Sau khi thc hin cc phn cng vic lp t, i trng i thi cng phi trc tip v li
s ton b trm. Ghi r cao anten, hng, chiu cao ct, chiu di cu cp, v tr
phng my(tng), s cc thit b trong phng my(c ghi r khong cch).

V d nh hnh di :

Mt s li lp t c bn
Khng c nh Rack

Dy Radio v dy
t chy cng nhau

Khng dng u ct

Khng phun
Silicon bt l
feeder

Mt s li lp t c bn
tha qu nhiu
cp Radio, qun
vng gy suy sao

Khng dn nhn

Khng c nh cp Radio

Chn thnh cm n!