You are on page 1of 1

8.1.

2 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROSES KERJA
BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN

1.

Kenal pasti kaedahkaedah P & P

Guru Cemerlang/
Penolong Kanan/
GKMP

2.

Menyenaraikan semua
kaedah

Guru Cemerlang

3.

Memilih kaedah

Ketua Panitia

4.

Menjalankan kaedah
dipilih dalam kelas

5.

Membuat penilaian

6.

Menyediakan laporan
keberkesanan kaedah

7.

Hantar laporan

Penolong
Kanan/GKMPMP

SEKSYEN
PERATURAN