You are on page 1of 3

D on kt qu x s min bc ngy 31-8-15 th con s p nht c kh nng xut

hin trong ket qu x s min bc ca hm nay.

Cp nht ket qua xo so - KQXS hnh ngy.


Mi cc bn xem li kt qu x s min bc ngy hm qua:

Kt qu x s min bc hm qua

Kt qu x s min bc hm qua: c bit v 36


Xem truc tiep xo so nhanh nht.
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Kt qu x s min bc tun trc

Kt qu x s min bc tun trc: c bit v 70


Mi cc bn xem thng k l t min bc 10 ngy gn nht:

p dng thm bng m v dng ca cc con s:


Bng dng: 1-6 , 2 -7 , 3 - 8 , 4 - 9 , 0 - 5
Bng m: 1 - 4 , 2 - 9 , 3 - 6 , 5 - 8 , 0 - 7

Chng ti xin d on kt qu XSMB ngy hm nay:


Bch th l t v hm nay: 67

L t lt: 76
Cp nht kt qu Xo so Binh Thuan - XSBTH nhanh hng ngy.
Chc cc bn may mn!!!