You are on page 1of 3

D on kt qu x s min nam ngy 31-8-15 th con s p nht c th xut hin

trong kt qu xo so mien nam - KQXSMN c xosowap d on c kh nng s v


hm nay.

Cp nht kt qu x s - kqxs hng ngy nhanh nht.


Mi cc bn xem li kt qu x s min nam ngy hm qua:

Kt qu x s min nam hm qua

XSMN - Kt qu x s Tin Giang - XSTG : c bit v 84


XSMN - Kt qu x s Kin Giang - XSKG : c bit v 43
XSMN - Kt qu x s Lt - XSDL : c bit v 35
Cp nht kt qu xo so mien nam - KQXSMN hng ngy.
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Kt qu x s min nam ln trc

Theo d on ca ti ngy hm nay th l t cc tnh min nam :


D oan XSMN - X s H Ch Minh - XSHCM
L t : 01 10
D oan XSMN - X s ng Thap - XSDT
L t : 29 92
D oan XSMN - X s C Mau - XSCM
L t : 67 76
Tham kho con s p vi soi cau xo so ca chng ti.
Chc cc bn may mn!!!