You are on page 1of 22

TRNG I HC M TPHCM

KHOA XY DNG V IN

Hng dan th nghiem

GVHD : L VN BNH

TPHCM, Thng 04-2011

cng TN Sc bn vt liu

CNG MN HC
1. THNG TIN CHUNG V MN HC
1.1 Tn mn hc

TH NGHIM SC BN VT LIU

1.2 M mn hc

CENG2403

1.3 Trnh

i hc

1.4 Ngnh

Xy dng dn dng v Cng nghip

1.5 Khoa ph trch

Khoa K thut v Cng ngh

1.6 S tn ch

01

1.7 Yu cu i vi mn hc :

Sv hc xong mn hc Sc bn vt liu 1

2. M T MN HC V MC TIU
2.1 Mc tiu: Mn hc ny l mn hc thc hnh, gip sinh vin c th kim tra cc
kt qu l thuyt ca mn hc Sc bn vt liu, xc nh cc c trng c hc ca vt liu
t th nghim trc tip.
2.2 Yu cu: Sau khi hc xong mn hc ny, sinh vin phi hiu r cc c trng c
hc ca vt liu cc trng thi ng sut khc nhau
3. NI DUNG CHI TIT MN HC
Bi thc hnh s 1 Vt liu thp, phng php xc nh cng chu ko
Bi thc hnh s 2 Vt liu thp. Phng php xc nh cng chu un
Bi thc hnh s 3 Th nghim o E ca thp
Bi thc hnh s 4 B tng, phng php xc nh cng chu nn
Bi thc hnh s 5 B tng, phng php xc nh cng chu ko khi un
Bi thc hnh s 6 Th nghim o G ca thp
Tnh ton kt qu th nghim v bo co kt qu th nghim
4. HC LIU
4.1. Ti liu chnh:
- [1] L Vn Bnh, Hng dn th nghim Sc bn vt liu, i hc M TpHCM.
4.2. Ti liu tham kho:
- [2] Bi Trng Lu, sc bn vt liu, H v THCN, 1977.
- [3] L Hong Tun, Bi Cng Thnh, Sc bn vt liu, HBK TP.HCM, 1992.
- [4], Tiu chun xy dng Vit Nam v vt liu

GV: L Vn Bnh

Tr 2

cng TN Sc bn vt liu

5. T CHC GING DY HC TP
Chng

Hnh thc t chc ging dy

Tng

Thc hnh, th nghim


Bi 1

Bi 2

Bi 3

Bi 4

Bi 5

Bi 6

30

6. NH GI KT QU HC TP
- kim tra gia k: 0%
- kim tra cui k: 100%
- Hnh thc: np bo co th nghim
7. DANH SCH GING VIN
Stt

H & Tn

L Vn Bnh

Hc hm,
hc v
GV-ThS

Trn Trung Dng

GV-ThS

L Hong Tun

GVC ThS

Ban gim hiu

GV: L Vn Bnh

C quan

a ch lin h

H
M 97 V Vn Tn, Q3
TpHCM
H
M 97 V Vn Tn, Q3
TPHCM
H Bch Khoa 297 L Thng Kit
TPHCM

Trng phng QLT

email
binh.lv@ou.edu.vn
dung.tt@ou.edu.vn

Trng Khoa

Tr 3

cng TN Sc bn vt liu

BI THC HNH S 1
Vt liu kim loi phng php th ko
(Metals Method of tractional test)
1.1 Tiu chun th nghim : TCVN 197-1985
Tiu chun ny thay th cho tiu chun 197:1966 v p dng cho vic th ko
tnh ca kim loi nhit 20 15oC xc nh cc c trng c hc (tr cc thp
tm c b dy nh hn 0,5mm v cc thp c ng knh nh hn 3mm).
1.2 Mc ch th nghim
Xc nh gii hn chy c, gii hn bn b ca thp
Xc nh dn di tng i ca thp
1.3 Thit b th nghim
Cc thit b dng thc hin gm c:
- My nn thy lc vn nng (hnh 1a)
- Thc kp, thc thp
- Cn in t, thit b o bin dng extensometer

Hnh 1a

My nn thy lc WAW-1000E
Lc ko ln nht 1000 KN
ng knh thp 16 60
GV: L Vn Bnh

Tr 4

cng TN Sc bn vt liu

Vn tc ng sut 1 30 N/mm2/s
Vn tc bin dng 0.0025/s
Cng sut my 5KW
Tng trng lng 3T
Thit b o bn dng gm 01 b iu khin (Hnh 1b) gn vi mt extensometer
(Hnh 1c) vi chnh xc l 0,1%.

Hnh 1b

Hnh 1c

1.4 Trnh t th nghim


Bc 1: Xc nh kch thc mu thp gm ng knh danh nh dd, ng knh
gn dc dgd, ng knh gn xin dgx, ng knh li dl, bc gn.
Bc 2: Xc nh chiu di mu thp, cn trng lng mu thp (dng xc nh
ng knh tng ng dtd khi tnh ton).
Bc 3: Tin hnh khc vch ln mu th vi khong cch gia mi vch l 5dd
(dng tnh ton gin di tng i).
Bc 4: Theo di qu trnh tng ti v bin dng ca mu, ghi li cc s liu hin th
trn thit b th nghim theo tng giai on gia ti cho n khi mu b ko t.
Ch : Mi t mu th nghim gm 03 mu thp ging nhau. Kt qu th nghim c
ly bng gi tr trung bnh ca 03 mu.
Mt s hnh nh minh ha cc bc th nghim:

T mu thp

GV: L Vn Bnh

o ng knh

Cn trng lng

Ko t thp

Tr 5

cng TN Sc bn vt liu

Biu quan h lc keo - o da n


kN
180
160
140
120
100
80
60
40
20

mm

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Bng 1.1 - Bng s liu kt qu th nghim ko thp


ng knh (mm)
Stt

Danh
nh

Li

Gn
dc

Trng
lng
(g)

Gn
xin

Chiu
Di
(mm)

Lc
ko chy
(kN)

Lc
ko t
(kN)

dn
(mm)

Mu 1
Mu 2
Mu 3

1.5 Tnh ton kt qu th nghim


1.4.1 Xc nh gii hn chy, gii hn bn ca thp
Bng 1.2 - Bng tnh ton gii hn chy v gii hn bn ca thp
Stt

dt
(mm)

A
(mm2)

Lc ko
chy
(kN)

Gii hn
chy c
(daN/cm2)

Lc ko
t
(kN)

Gii hn
bn b
(daN/cm2)

c
Trung
bnh

b
Trung
bnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Mu 1
Mu 2
Mu 3

GV: L Vn Bnh

Tr 6

cng TN Sc bn vt liu

Cch tnh ton cc gi tr trong bng:


(2) Xc nh ng knh tng ng dt :
ta c: .V = M

d 2t
L = M d t =
4

4M
1000 (mm)
L

M (kgf - daN) l trng lng mu thp, l trng lng ring = 7850 daN/m3, L (m)
l chiu di mu thp.
d 2t
(mm2)
4
Lc keo chay
(5) Gii hn chy c =
(N/mm2)
Dien tch

(3) Din tch thanh thp A =

(7) Gii hn bn b =

Lc keo t
(N/mm2)
Dien tch

(8) Gi tr trung bnh ca gii hn chy ctb =


(9) Gi tr trung bnh ca gii hn bn btb =

u1
u2
u3
ma
+ ma
+ ma
c
c
c
3

u1
u2
u3
ma
+ ma
+ ma
b
b
b
3

1.4.2 Xc nh di di tng i
dn di tng i (theo TCVN): =
Trong :

L1 L 0
100 (%)
L0

L0 = 5d (d: ng knh danh nh ca mu thp)


L1 : dn o c t th nghim (ly trong bng 1.1)
tb =

1 + 2 + 3
3

nh gi mc thp da vo cc ch tiu sau y:


Gii hn chy

Gii hn bn

gin di

(N/mm2)

(N/mm2)

(%)

CI

Min 240

Min 380

25

CII

Min 300

Min 500

19

CIII

Min 400

Min 600

14

Mc thp

GV: L Vn Bnh

Tr 7

cng TN Sc bn vt liu

Trng i hc M TPHCM

Khoa K thut & Cng ngh


KT QU TH NGHIM VT LIU THP
TEST RESULTS ON STEEL BARS
Sinh vin thc tp
Lp
Nhm
Tiu chun th nghim
Tiu chun nh gi

: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: TCVN 197 02
: TCVN 1561 85

KT QU TH NGHIM TH KO THP
(Tensile Test Results)
ng knh (mm)
Stt

Danh
nh

Li

Gn
dc

Gn
xin

Diameter

Trng
lng
(g)

Chiu
Di
(mm)

Lc
ko chy
(kN)

Lc
ko t
(kN)

dn
(mm)

Weight

Length

Yield
Load

Breaking
Load

Elongation

Mu 1
Mu 2
Mu 3

Stt

dt
(mm)

A
(mm2)
Cross
area

Gii hn
chy c
(N/mm2)
Yield
Strength

Gii hn
bn b
(N/mm2)

dn
di
(%)

Tensile
Strength

Elongation

c
Trung
bnh

b
Trung
bnh

Trung
bnh

Mc
Thp

Grade

Mu 1
Mu 2
Mu 3

GV: L Vn Bnh

Tr 8

cng TN Sc bn vt liu

BI THC HNH S 2
Vt liu kim loi phng php th un
(Metals Method of bending test)
2.1 Tiu chun th nghim : TCVN 198-1985
Tiu chun ny thay th cho tiu chun 197:1966 v quy nh phng php xc
nh kh nng chu bin dng do ca kim loi v hp kim c biu th bng gc
un nhit 20 150C. (khng p dng th ng, dy kim loi v mi hn)
2.2 Mc ch th nghim
nh gi kh nng bin dng do ca kim loi thng qua gc un .
2.3 Thit b th nghim
Cc thit b dng thc hin gm c:
- My nn thy lc vn nng (hnh 1a)
- B g th un, gi un
- knh lp quan st vt nt.

2.4 Trnh t th nghim


Bn cht ca phng php l mu th c em bin dng do bng cch un
xung quanh mt gi un c ng knh xc nh hoc n khi xut hin vt nt nh
tc dng ca mt ngoi lc c hng khng i.
GV: L Vn Bnh

Tr 9

cng TN Sc bn vt liu

ng knh gi un c chn theo quy nh sau:


Mc thp Gc un
CI
1800
CII
1800
CIII
1800

Gi un
5d
3d
3d

Th un c th tin hnh theo mt trong cc phng php sau ph thuc yu


cu ca sn phm th:
- Un n khi t c gc un cho trc.
- Un n khi xut hin vt nt u tin trong min ko ng vi gc un cho
trc.
- Un n khi 2 cnh ca mu th tip xc vi nhau.

Ch : ti trng tc dng ln mu chm v u bin dng do pht sinh t do.


2.5. nh gi kt qu
Dng knh lp quan st min ko sau khi th un, ghi kt qu vo bin bn th
(c vt nt hay khng, t yu cu hay khng t).

GV: L Vn Bnh

Tr 10

cng TN Sc bn vt liu

Trng i hc M TPHCM

Khoa K thut & Cng ngh


KT QU TH NGHIM VT LIU THP
TEST RESULTS ON STEEL BARS
Sinh vin thc tp
Lp
Nhm
Tiu chun th nghim
Tiu chun nh gi

: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: TCVN 197 02
: TCVN 1561 85

KT QU TH NGHIM TH UN THP
(Bending Test Results)
Stt

Mu th
Sample

Gi un
Bend Diameter

Gc un
Angle

Kt qu
Results

1
2
3

GV: L Vn Bnh

Tr 11

cng TN Sc bn vt liu

BI THC HNH S 3
Vt liu kim loi Xc nh moun n hi E
(Metals Method for determination of modulus of elasticity)
3.1 Tiu chun th nghim : TCVN 197-1985
Tiu chun ny thay th cho tiu chun 197:1966 v p dng cho vic th ko
tnh ca kim loi nhit 20 15oC xc nh cc c trng c hc (tr cc thp
tm c b dy nh hn 0,5mm v cc thp c ng knh nh hn 3mm).
3.2 Mc ch th nghim
Xc nh moun n hi ca thp E
3.3 Thit b th nghim
Cc thit b dng thc hin gm c:
- My nn thy lc vn nng (hnh 1a)
- Thc kp, thc thp
- Cn in t, thit b o bin dng extensometer
3.4 Trnh t th nghim
Thc hin cc bc th nghim nh trong Bi thc hnh 1, lu vic gn cc
thit b o bin dng trn mu c bin dng tng i ca mu.
Nu thc hin bng my in t, c s liu chi tit trong tng qu trnh tng ti
v dn ca mu thp, ta c th tinh ton moun bin dng n hi thng qua quan
h gia ng sut v bin dng, hoc c th dng extensometer o ring.
3.5 Tnh ton kt qu th nghim
Moun n hi c xc nh theo quan h gia ng sut & bin dng theo
quy lut tuyn tnh (n hi):
E=

1 0
=
,
1 0

Trong :
1, 0 ng sut ti 2 thi im bt k trong min n hi ca mu.
1, 0 bin dng tng i ng vi 2 thi im ng sut trn.
Ln lt ly cc im trong min n hi (ti thiu 5 im, vi 4 ln gia ti)
Ch : =

GV: L Vn Bnh

P
L
, =
A
L

Tr 12

cng TN Sc bn vt liu

Trng i hc M TPHCM

Khoa K thut & Cng ngh


KT QU TH NGHIM MODUN N HI CA THP
TEST RESULTS OF MODULUS OF ELASTICITY
Sinh vin thc tp
Lp
Nhm
Tiu chun th nghim
Tiu chun nh gi

: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: TCVN 197 02
: TCVN 1561 85

Stt

dt
(mm)

A
(mm2)

1
(Mpa)

0
(Mpa)

E
(Mpa)

Trung
bnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

Gia ti
ln 1
Gia ti
ln 2
Gia ti
ln 3
Gia ti
ln 4

GV: L Vn Bnh

Tr 13

cng TN Sc bn vt liu

BI THC HNH S 4
B tng nng Phng php xc nh cng chu nn
(Heavyweight Concrete Method for determination of compressive strength)

4.1 Tiu chun th nghim: TCVN 3118:1993


Tiu chun ny quy nh phng php xc nh cng chu nn ca b tng
nng.
4.2 Mc ch th nghim
Xc nh cng chu nn Rn
4.3 Thit b th nghim
- My nn thy lc
- Thc thp
B iu khin v x l s liu
Cn iu khin lc nn

Bung nn mu

B iu khin lc
v tc nn

Cc thng s k thut chnh ca thit b:


My nn Model ADR 2000 Standard
Lc nn ln nht 2000 KN
ng knh mu lng tr 150 x 300
Cng sut my 1350 W
H bung nn max 340mm
B bung nn max 260mm
Tng trng lng 750 kg

GV: L Vn Bnh

Tr 14

cng TN Sc bn vt liu

4.4 Trnh t th nghim


Mu th nghim l mu hnh lp phng c knh thc 150 150 150 mm
Bc 1: Xc nh kch thc mu btng th nghim.
Bc 2: t mu vo my nn sao cho mt chu nn nm ng tm tht di ca
my. Vn hnh my cho mt trn ca mu tip cn nh nhng vi tht trn ca my.
Bc 3: Tng ti lin tc vi vn tc khng i bng 6 4 daN/cm2 trong 1 giy cho
ti khi mu b ph hoi.
Bc 4: Xc nh lc ph hoi Pmax.
4.5 Tnh ton kt qu th nghim
Cng chu nn ca b tng c xc nh theo cng thc:
Rn =

P
A

Trong :
P: lc ph hoi mu (daN)
A: din tch chu nn (cm2)
h s tnh i kt qu th nn ca cc mu khc v mu chun lp phng c
cnh 15cm
Bng h s tnh i:
Hnh dng v kch thc vin mu (mm)
H s
Mu lp phng
100 100 100
0,91
150 150 150
1,00
200 200 200
1,05
300 300 300
1,10
Mu tr
1,16
71,4 143 v 100 200
1,20
150 300
1,24
200 400

GV: L Vn Bnh

Tr 15

cng TN Sc bn vt liu

Trng i hc M TPHCM

Khoa K thut & Cng ngh


KT QU TH NGHIM CNG CHU NN CA B TNG
RESULTS OF CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH
Sinh vin thc tp
Lp
Nhm
Tiu chun th nghim
STT

Kch
thc
mu
(mm)

Ngy
c
(Cast
date)

: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: TCVN 3118:1993
Ngy
th
(Test
date)

Tui
(Age)

Lc ph
hoi mu
(Max load)
(kN)

Cng

(Mpa)

Cng
trung bnh
(Mpa)

nh
gi

1
2
3

GV: L Vn Bnh

Tr 16

cng TN Sc bn vt liu

BI THC HNH S 5
B tng nng Phng php xc nh cng chu ko khi un
(Heavyweight Concrete Method for determination of flexural tensile strength)

5.1 Tiu chun th nghim: TCVN 3119:1993


Tiu chun ny quy nh phng php xc nh cng chu ko khi un ca
b tng nng.
5.2 Mc ch th nghim
Xc nh cng chu ko khi un Rku, cng chu ko dc trc Rk
5.3 Thit b th nghim
- My nn thy lc
- Thc l kim loi
5.4 Trnh t th nghim
Mu th nghim l mu c knh thc 150 150 600 mm
Bc 1: Xc nh kch thc mu btng th nghim.
Bc 2: t mu th vo my theo s tnh sau:

Bc 3: Tng ti lin tc un mu vi vn tc khng i bng 6 4 daN/cm2


trong 1 giy cho ti khi mu b ph hoi.
Bc 4: Xc nh lc ph hoi Pmax.
5.5 Tnh ton kt qu th nghim
Cng chu nn ca b tng c xc nh theo cng thc:
PL
R ku = 2
ab
Trong : P : ti trng un gy mu (daN)
ab : chiu rng chiu cao mu th (cm)

GV: L Vn Bnh

Tr 17

cng TN Sc bn vt liu

L : khong cch gia hai gi ta (cm)


: h s tnh i cng ko khi un sang mu chun kch
thc 150 150 150 mm.
Bng h s tnh i

Cng chu ko dc trc ca b tng c tnh theo cng chu ko khi un:

R k = 0,58R ku

GV: L Vn Bnh

Tr 18

cng TN Sc bn vt liu

Trng i hc M TPHCM

Khoa K thut & Cng ngh


KT QU TH NGHIM CNG CHU KO KHI UN CA B TNG

RESULTS OF CONCRETE FLEXURAL TENSILE STRENGTH


Sinh vin thc tp
Lp
Nhm
Tiu chun th nghim
STT

Kch
thc
mu
(mm)

Ngy
c
(Cast
date)

: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: TCVN 3119:1993
Ngy
th
(Test
date)

Tui
(Age)

Lc ph
hoi mu
(Max load)
(kN)

Cng
chu
ko khi
un
(Mpa)

Cng
trung bnh
(Mpa)

nh
gi

1
2
3

GV: L Vn Bnh

Tr 19

cng TN Sc bn vt liu

BI THC HNH S 6
Kim loi Phng php xc nh moun bin dng trt G
(Metal Method for determination of shear modulus)

6.1 Mc ch th nghim
Xc nh mun n hi trt G ca thp
6.2 Thit b th nghim

My th xon NDW-200
Momen xon cc i 200Nm
Khong cch gia hai u kp: 0 500mm
6.3 Trnh t th nghim

GV: L Vn Bnh

Tr 20

cng TN Sc bn vt liu

Xc nh kch thc mu th nghim


a mu vo ngm kp, iu chnh v tr ngm ng vi kch thc mu.
Tng momen xon lin tc vi vn tc khng i
Quan st biu quan h momen xon / gc xon/ bin dng
Ghi lai cc s liu th nghim
6.4 Tnh ton kt qu th nghim
(i) C th tnh ton G gin tip qua th nghim o E ca thp theo cng thc:
G=

E
2(1 + )

(ii) Tnh ton G trc tip t kt qu th nghim:


AB =

Trong :

M L AB
M L AB (M1 M o ) L AB
G=
=
GI p
AB .I p
(1 o ).I p

LAB - khong cch gia hai im A v B trn thanh thp


Ip =

d 4
- mmen qun tnh c cc ca thanh thp
32

M1, M0 - mmen xon hai ln gia ti


1, 0 - gc xon tng i gia hai im A v B c trn thit b o.
6.5 Nhn xt, nh gi kt qu th nghim

GV: L Vn Bnh

Tr 21

cng TN Sc bn vt liu

Trng i hc M TPHCM

Khoa K thut & Cng ngh


KT QU TH NGHIM XC NH MOUN BIN DNG TRT G

RESULTS OF SHEAR MODULUS G


Sinh vin thc tp
Lp
Nhm
Tiu chun th nghim

: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: TCVN 3119:1993

Stt

d
(mm)

L
(mm)

M0
(Nm)

M1
(Nm)

G
(Mpa)

Trung
bnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

Gia ti
ln 1
Gia ti
ln 2
Gia ti
ln 3
Gia ti
ln 4

GV: L Vn Bnh

Tr 22