You are on page 1of 1

SULIT

3757/2
EKONOMI ASAS
KERTAS 2
10 SEPTEMBER 2015 (KHAMIS)
8.25 AM -10.25 AM
2 jam

SMK TELOK GADONG

JALAN SERAMRANG 3, OFF JALAN TELUK PULAI, 41100 KLANG


Nama : __________________________________________

Tingkatan 5 : ______________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015


EKONOMI ASAS
KERTAS 2
TINGKATAN 5
10 SEPTEMBER 2015 (KHAMIS)
8.25 10.25 PAGI
(2 JAM)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B.
3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas tulis yang disediakan.
4. Anda dinasihati supaya mengambil masa 80 minit untuk menjawab soalan dalam
Bahagian A dan 40 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B.
5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam
kurungan.
6. Anda dibenarkan mengunakan kalkulator saintifik.
Disediakan oleh,

Disemak oleh,

(EN. GUNASEGARAN A/L KANDASWAMY)


Guru Matapelajaran Ekonomi Asas

( PN. NG LI NGOH )
Ketua Panitia Ekonomi Asas

Disahkan oleh,

(EN. ROSLI BIN ALI)


GKMP Kemanusiaan
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak termasuk muka depan