You are on page 1of 12

BAB 10

RANCANGAN
PERNIAGAAN
Life is 10 percent what
you make it, and 90
percent how you take it.
-Irving Berlin -

OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:
1. Memberi definisi rancangan perniagaan.
2. Menyenaraikan kegunaan rancangan
perniagaan.
3. Memberikan contoh dan penerangan lengkap
mengenai rancangan perniagaan.
4. Menilai pelan perniagaan.

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

PENGENALAN

Rancangan perniagaan secara umumnya disediakan oleh usahawan


bagi membincangkan mengenai pasaran yang akan diceburi, barangan
atauproduk yang akan dikeluarkan, perkhidmatan yang bakal
ditawarkan,
pelanggan-pelanggan,
persaingan,
pengeluaran,
pemasaran, kewangan dan pelbagai lagi aspek pasaran.

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

Rancangan Perniagaan
Rancangan perniagaan sebenarnya merupakan:
(i) Dokumen bertulis yang disediakan oleh bakal usahawan dengan
mengambil kira semua faktor luaran dan dalaman yang terlibat untuk
membentuk satu usaha niaga baru yang berisiko (Hisrich & Peters,
2002).
(ii) Dokumen bertulis yang mengandungi idea asas dan keseluruhan
tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan (Longenecker,
Moore & Petty, 1994).
(iii) Satu dokumen bertulis yang menghuraikan usaha niaga yang
dicadangkan secara mendalam dan tujuannya adalah untuk
menggambarkan status semasa, keperluan dijangka dan keputusan
ramalan bagi sesuatu perniagaan yang baru atau yang hendak
dikembangkan (Richard M. Hodgetts & Donald F. Kuratko, 1998).

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

KEGUNAAN RANCANGAN PERNIAGAAN

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

KANDUNGAN RANCANGAN PERNIAGAAN


1)Pengenalan
nama dan alamat syarikat, nama usahawan yang terlibat, penerangan
tentang syarikat dan persekitarannya, keperluan kewangan, jenis
perniagaan yang diceburi, lokasi perniagaan, tarikh perniagaan akan
beroperasi dan trend pasaran yang mewajarkan projek yang dirancangkan.
2) Rumusan Eksekutif
Maklumat di dalam rumusan eksekutif ini meliputi jenis perniagaan yang
akan dijalankan, barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan, ringkasan
ciri-ciri pasaran, pengenalan diri pengasas dan struktur kewangan.
3) Rumusan Eksekutif
Antara maklumat yang diperlukan adalah dengan melihat kepada
perubahan atau trend yang boleh memberi kesan dengan mengambil kira
beberapa faktor iaitu ekonomi, budaya, teknologi, dan undang-undang.
Seterusnya
usahawan perlu menjalankan analisis industri yang
memfokuskan kepada trend khusus industri yang diceburi.
Contoh faktor-faktor dalam industri adalah seperti permintaan industri dan
persaingan.
BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

KANDUNGAN RANCANGAN PERNIAGAAN


4)Diskripsi Perniagaan
gambaran menyeluruh mengenai produk, perkhidmatan dan operasi
usaha niaga baru ini
Seperti misi atau misi syarikat, produk, lokasi, para pekerja, latar
belakang usahawan dan sejarah usaha niaga atau syarikat.
5) Rancangan Pengeluaran atau Operasi
merupakan operasi perkilangan, maka rancangan pengeluaran adalah
diperlukan.
diterangkan
melalui lakaran carta aliran proses - jumlah unit
pengeluaran- bilangan pekerja termasuk senarai tugas, gaji, masa
operasi, keperluan bahan, mesin dan peralatan - harga belian selaras
dengan keperluan dan operasi perniagaan, sumber atau pembekal mesin
dan peralatan berkenaan -Susun atur ruang dan lokasi operasi

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

KANDUNGAN RANCANGAN PERNIAGAAN


6) Rancangan Pemasaran
untuk meyakinkan bakal pelabur atau peminjam bahawa terdapat pasaran
untuk perniagaan ini, ramalan jualan dapat dicapai dan persaingan dapat
diatasi.
Pemasaran iaitu yang merangkumi strategi harga, produk, harga dan promosi
(4Ps).
7) Rancangan Organisasi
bentuk
pemilikan usaha niaga dan garisan-garisan autoriti serta
tanggungjawab ahli-ahli dalam usaha niaga tersebut.
8) Penilaian Risiko
Dalam membuat penilaian risiko usahawan seharusnya mengambil langkahlangkah seperti berikut:
(i) Usahawan perlu menyatakan potensi risiko ke atas usaha niaga yang
diceburi.
(ii) Perlu ada perbincangan mengenai hal-hal yang mungkin berlaku sekiranya
risiko tersebut menjadi kenyataan.
(iii) Usahawan perlu berbincang mengenai strategi bagi menghalang, meminima
atau bertindak balas terhadap risiko.
BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

KANDUNGAN RANCANGAN PERNIAGAAN


9) Rancangan Kewangan
menentukan pelaburan yang diperlukan dan menggambarkan sama ada
rancangan perniagaan tersebut boleh dilaksanakan.
seperti jadual-jadual yang berkaitan dengan pembayaran balik pinjaman,
bayaran balik sewa-beli, susut nilai aset tetap, pro-forma penyatapenyata kewangan seperti penyata aliran wang tunai, penyata
pengilangan atau penyata perdagangan, penyata untung rugi dan
penyata kunci kira-kira, pelaburan aset tetap serta modal pusingan.
9) Rumusan
Merumuskan semua perancangan yang telah dilaksanakan secara
ringkas, tepat dan padat.
10) Lampiran
Termasuklah dokumen-dokumen sokongan, sebut harga pembekal,
tempahan daripada pelanggan, salinan lesen-lesen perniagaan pelan
lokasi, lukisan produk dan sebagainya.

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

PEMBENTANGAN PERANCANGAN PERNIAGAAN

Membentangkan rancangan perniagaan di hadapan bakal pelabur atau


penyumbang modal yang berpontensi
pembentangan rancangan perniagaan, ia mengambil masa yang singkat
iaitu di antara 20 minit sehingga 30 minit.

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

MENILAI RANCANGAN PERNIAGAAN

Antara pihak-pihak yang terlibat di dalam membuat penilaian terhadap


rancangan perniagaan ini ialah
Pembekal
memberi

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN

RUMUSAN

Skop rancangan perniagaan adalah berdasarkan kepada siapa


pembacanya, saiz perniagaan dan industri yang ingin diceburi.
Penyediaan rancangan perniagaan yang rapi dan baik akan memberi
kefahaman serta dijadikan sebagai asas penting dalam mendapatkan
sumbangan modal atau sumber kewangan.
membantu usahawan dalam merangka dan mengawal kelancaran
rancangan perniagaan ke arah pencapaian objektif.

BPME3073 KEUSAHAWANAN

DISEDIAKAN
DISEDIAKAN OLEH:
OLEH: MATHIVANNAN
MATHIVANNAN JAGANATHAN
JAGANATHAN