You are on page 1of 3

Melita Ahi-oki_____________________________1.

Diskretni signali i sistemi

Zadaci za vjebu
1. Dati su diskretni signali x [n] i y [n] na sl.1.20. Nacrtati slijedee
signale:
a) x [ 3 n] y [n]

b) x [ n] + y [ n]

c) x [n] + y [ 2 n]

d) x [n + 2] y [ 6 n]

e) x [n 2] + y [n + 2]

f) x [ 2n] y [n + 1]

x [n]

y [n]

2
1
-3

-2

-1

n
0 1

-5

-4

-3

-2

-1
0

Sl.1.20. Diskretni signali x [n] i y [n]


2. Ako je ulaz u diskretni sistem signal x [n] a izlaz y [n] , za svaki od
zadatih sistema odrediti da li je: kauzalan, vremenski nezavisan, linearan i
trenutan.
a) y [n] = 2x [n] u[n]
c) y [n] =

x [k + 2]

k =

e) y [n] = x [n]

[n 2k]

k =

3.

b) y [n] = log10 x [n]

d) y [n] = cos ( 2x [n + 1]) + x [n]


f) y [n] = 2x 2n

Date su sekvence:

1, 0 n 4
f [ n] =
0, za ostale n

n
2 , 0 n 6
h[n] =
0, za ostale n

Izraunati konvoluciju ove dvije sekvence za 5 intervala n. Nacrtati dobivenu


konvoluciju.
4.

Diskretni kauzalni LTI sistem opisan je diferentnom jednainom:

Melita Ahi-oki

Analiza signala i sistema

g[n] 0,25g[n 1] 0,125g[n 2] = f [n] + f [n 1] .


a)
b)

Odrediti impulsni odziv h[n] i funkciju sistema H ( z ) .


Nai oblik ulaznog signala, ako je na izlazu dobivena sekvenca oblika:
n

1 1
4
g[n] = U [n] 2n U[ n 1] .
3 4
3
5.

Za diskretni LTI sistem, iji je ulaz sekvenca x [n] , a izlaz sekvenca

y [n] , poznate su slijedee osobine:

- ako je x [n] = ( 2 ) , za svako n, onda je y [n] = 0 , za svako n.


n

- ako je x [n] = ( 1/ 2 ) U [n] za svako n, onda je y [n] oblika:


n

1
y [n] = [n] + a U [n] , za svako n.
4
gdje je a konstanta.
a) Odrediti vrijednost konstante a.
b) Odrediti odziv y [n] ako je ulaz x [n] oblika: x [n] = 1 , za svako n.
6. Dat je diskretni LTI sistem diferentnom jednainom:

g[n] 7g [n 1] + 10g [n 2] = f [n 1] f [n m].


a) Odrediti impulsni odziv h[n] i funkciju sistema H ( z ) , ako je m = 2 .

b) Odrediti odziv na ulazni signal oblika U [n 1] , ako je m = 2 .


c) Odrediti odziv na ulazni signal oblika sin

n
n
+ cos , ako je m = 3 .
2
2

7. Za sistem prikazan na sl.1.21. odrediti analitiki izraz za izlazni signal


g[n] , kao i funkciju sistema H ( z ) , ako je:

h [n] = 2

{u[n + 3] u[n 4]} f [n] = ( 1)k k [n k ]


k =2

Sekvenca a [n] zadata je tabelom:

Melita Ahi-oki_____________________________1. Diskretni signali i sistemi

n
a ( n)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Ostali n
-12 -11 -8 -1 14 14 14 1 2 11 12 0

f [n]

h[n]

a [n]

g[n]

1/8
Sl.1.21.

8. Diskretni LTI sistem opisan je diferentnom jednainom:


g[n] 3g [n 1] 10g [n 2] = f [n] .
a) Odrediti impulsni odziv i funkciju sistema.
b) Nai izlazni signal ako je na ulazu sekvenca oblika:
f [n] = ( 5 ) U [n] 2n U [ n 1] .
n

9. Za linearni i stacionarni sistem opisan diferentnom jednainom:


g[n + 2] + g [n + 1] + 0,16g[n] = f [n + 1] + 0,32f [n]
a) nai impulsni odziv h [n] ,
b) nai odziv g[n] ako je ulaz oblika f [n] = ( 2 ) U [n] ,
n

c) nai odziv g[n] ako je ulaz oblika f [n] = e

j n
2 .

10. Pretpostavimo diskretni kauzalni sistem iji su izaz y [n] i ulaz x [n]
povezani relacijom:
5
1
y [n] y [n 1] + y [n 2] = x [n]
6
6
a) Nai funkciju sistema H ( z ) .
b) Nai impulsni odziv h [n] .