You are on page 1of 7

O TO PHN MM QUN L D N CHUYN NGHIP CHUN QUC T

ORACLE PRIMAVERA P6 R8.4


C bn & Nng cao
( Hc Lm )
I.
II.

Thi lng: 5 Ngy


Trin khai:

2.1 Ci t phn mm
- Hc vin s c ci t phn mm trong bui u tin ca kha hc.
- Phn mm ci t l phin bn mi nht, phn mm ci t trn my tnh hc vin c y chc nng s dng, hc vin s dng
phn mm trong mc ch hc tp v thc hnh theo gio trnh.
2.2 o to
- Vi mi ni dung l thuyt s c v d minh ha.
- Sau mt ni dung mang tnh l thuyt s c thc hnh tng ng trn phn mm
- Hng n vic s dng c phn mm vo d n thc t. Khng b hp vo hc vin ch bit cc chc nng ca Primavera.
- Ni dung c trnh by thnh 2 phn: c bn v nng cao. Vic chia thnh 2 phn l theo kinh nghim theo di nhng ngi s
dng phn mm cho nhng nhu cu khc nhau.
Phn c bn l nhng ni dung chnh yu nht m ngi s dng Primavera cn nm s dng phn mm cho cng vic.
Phn nng cao l nhng ni dung ch c mt s t nhu cu thc t mi cn n.
III.

Ch kha hc: S dng phn mm QLDA chuyn nghip Primavera P6 R8.4 v phn tch chuyn su, ng dng vo vic

lp k hoch/ trin khai/ gim st & kim sot ton b d n mt cch chuyn nghip bao gm cc ch sau:

PHN C BN ( 4 ngy )
Ni dung trnh by (c cc v d thc hnh sau mi bui hc)
Phn I: Tng qut v to mt d n

Kt qu t c sau mi ch

Ch 1: Vng i qun l d n
- Xc nh nm nhm qui trnh trong chu trnh vng i qun l d n.
- M t cc bc bao gm trong mi nhm qu trnh.
Ch 2: Tm hiu d liu trong P6
- M t chc nng v mi trng k thut ca P6 (EPPM)..
- M t cu trc d n doanh nghip (EPS).
- M t Cu trc t chc (OBS).
- Phn bit gia d liu doanh nghip v d liu d n c th..
Ch 3: Tng quan v tm hiu giao din phn mm
- ng nhp vo phn mm P6 Professional.
- M mt d n c sn.
- M v iu hng gia cc ca s lm vic khc nhau.
- M mt giao din lm vic c sn.
- Ty chnh giao din lm vic.
- Lu giao din lm vic.
Ch 4: To mi mt d n
- To mi mt d n.
- Tm hiu v iu hng trong ca s d n.
- Xem v ty chnh thng tin d n trong phn chi tit d n.
Ch 5: To mt cu trc phn vic WBS
- nh ngha cu trc phn vic (WBS).
- To nhiu cp ca mt phn cp cu trc phn vic.
Ch 6: To mi cng vic
- M t cng vic v cc thnh phn ca n.
- M t cc loi cng vic.
- To mi (thm) mt cng vic.
- Thm mt ch cho mt cng vic.
- Thm cc bc thc hin cho mt cng vic.
- Gn nhng loi gi tr m cng vic n mt cng vic
Thc hnh phn I: Qu trnh to mt d n
Phn II: Chy tin d n v qun l d liu
Ch 7: Gn lch lm vic

Hc vin nm c..

Xc nh thi gian lm vic v thi gian khng lm vic.


Gii thch s khc nhau gia lch lm vic cho tng th doanh nghip, cho ring d n

v ca ngun lc.
- To mi lch lm vic cho d n.
Ch 8: To mi quan h gia cc cng vic
- Xem s mng.
- M t bn loi mi quan h.
- To mi quan h trong ca s s mng.
- To mi quan h trong phn ca s chi tit cng vic
Ch 9: Lp tin
- M t phng php ng Gng (Critical Path Method).
- Thc hin phng php tnh ti v tnh li.
- M t gi tr Floast v tc ng ca n trn ng bng tin .
- Xc nh vng lp v cng vic u cui.
- Tnh ton tin .
Ch 10: Gn rng buc
- M t cc kiu rng buc c sn.
- Cch gn ngy hon thnh Must Finish by vo d n .
- Gn mt rng buc Start On or After n cng vic.
- Thm mt ghi ch n mt cng vic khi gn rng buc.
Ch 11: To giao din s dng
- Nhm cng vic theo mt tiu ch c th.
- Sp xp cng vic.
- p dng mt b lc.
- To mt b lc.
Ch 12: Qun l th vin ti liu d n
- M t s khc bit gia sn phm cng vic v ti liu tham kho.
- To mt bn ghi ti liu.
- Lin kt h s ti liu n ti liu d n hoc sn phm cng vic.
- Gn ti liu d n n mt cng vic hoc WBS.
Thc hnh phn II: Chy tin d n
Phn III: Gn ngun lc v ng c s
Ch 13: Tm hiu vi tr v ngun lc

M t vai tr.
Xem th vin vai tr.
M t ngun lc.
Xc nh s khc nhau gia nhn cng, my mc v nguyn vt liu.
- Xem th vin ngun lc.
Ch 14: Gn vi tr v ngun lc
- Gn vai tr n mt cng vic.
- Gn gi trong vai tr.
- Gn ngun lc n mt cng vic thng qua vai tr v gn trc tip t th vin ngun
lc.
- iu chnh Budgeted Units/Time cho mt ngun lc.
- Gn ph tn n mt cng vic.
Ch 15: Ti u ha k hoch d n
- Phn tch ngy ca tin .
- Rt ngn tin .
- Phn tch ngun lc sn c.
- Gii quyt s qu ti ca ngun lc.
- Phn tch chi ph d n.

Ch 16: ng c s ca d n
- To ng c s.
- Hin th ng c s trn Gantt chart.
- Ty chnh cc thanh trn Gantt chart.
Ch 17: Nhp v xut d liu
- M t qu trnh nhp xut d liu.
- Xut ra mt d n.
- Nhp vo mt d n
Thc hnh phn III: Ti u v ng c s d n.
Phn IV: Thc hin v kim sot d n
Ch 18: Phng php ng dng quy trnh

- M t cc phng php p dng quy trnh n mt d n.


Ch 19: Thc thi v cp nht tin d n
- S dng chc nng Progress Spotlight.
- Cp nht tnh trng cng vic hon thnh v ang thc hin.
- Chy li tin d n.
Ch 20: D n nh x
- To mt d n nh x
- Nhp nhng thay i t d n nh x vo d n gc.

Ch 21: Phn tch v cp nht d n


- Phn tch ngy ca tin , ngun lc sn c, phn b ngun lc, chi ph d n.
- Xc nh khu vc m d n ang b chm tr hoc vt mc chi ph theo k hoch.
- Thc hin nhng thay i cn thit n nhng ch bt ng.
- Hiu c tm quan trng ca vic phn tch mt d n sau mi ln cp nht trng thi.
Ch 22: Bo co hiu sut
- M t phng php bo co.
- Chy mt bo co v tin .
- To bo co v ngun lc vi trnh hng dn to bo co.
- To mt bo co v phn b thi gian.
- To bo co khi s dng giao din lm vic.
Thc hnh phn IV: Thc thi v kim sot d n
PHN NNG CAO ( 1 ngy )
Ni dung trnh by (c cc v d thc hnh sau mi bui hc)
Phn V: Phn tch d n nng cao
Ch 23: Cc loi thi lng cng vic

Kt qu t c sau mi ch

Xc nh loi thi lng cng vic s hot ng tt nht trong mt tnh hung nht nh.
Gn loi thi lng cng vic n mt cng vic.
Hc vin nm c..

Ch 24: Tnh ton phn trm hon thnh


- M t ba loi phn trm hon thnh.
- Xc nh loi phn trm hon thnh s dng da vo cch m t chc ca bn mun
-

bo co.
Gii thch phn trm cng vic c tnh ton da trn loi phn trm hon thnh

chn.
- S dng cc bc t trng tnh phn trm hon thnh.
Ch 25: Gi tr thu c
- Xc nh gi tr thu c.
- Xc nh phn trm hon thnh hiu sut.
- Kim tra kt qu cc gi tr thu c khc nhau.
- Nhn thc c li ch ca vic s dng phn tch gi tr thu c.
Ch 26: Qun l nhiu d n
- Lc v p dng quy trnh n nhiu d n.
- Thit lp d n mc nh cho nhiu d n.
- Gii thch cc yu t d n c x l theo ch inmulti-project.
Ch 27: Chy tin nng cao
- Tnh ton nhiu ng Float khi chy tin .
- Gii thch s khc bit gia cc ty chn trong chy tin .
- M t nh hng ca lch lm vic trn tr.
Thc hnh phn V: Chia s kinh nghim, gii p thc mc