You are on page 1of 19

Cng ngh dp ngui

Chng Ii

Sa tinh

ChngIi.Satinh

2.1.satinhtheovngngoi.
2.1.1. Qu trnh ct hnh sa
tinh.
Qutrnhcthnhsatinhbao
gm:Ctphi,nnphi,t
phivokhun,ctgtsatinh.

ChngIi.Satinh

ChngIi.Satinh

2.1.2. Lng d sa tinh.


- Lngdsatinh(y)cly
ngugiakchthcnh
nhtcaphivkchthclnnht
casnphmsaukhisatinh.
- Lngdsatinhphthucvo
sailchvhnhdngca
phi,trngthimtctvphng
phptphivokhunsa
tinh.(ctratrongstaydp
ngui).
4

ChngIi.Satinh

ChngIi.Satinh
Cctrs

Khuncthnh
Satinh1ln

-Kchthc
ci
-Kchthc
chy
-Lngdsa
tinh
-Lngd
tngcng

Satinh
nhiuln

Khun
satinh

Dc=D+y+ Dc=D+n.y Dc=


Zmin
+Zmin
Dmin
Dch=D+y

y(trabng) y(trabng)
= Zmin+y = Zmin+y

(D l kch thc ln nht ca sn phm


sau khi sa tinh)

ChngIi.Satinh

2.1.3. Lc sa tinh.
-Lcsatinhnhhnsovilcct
khong(3040)%,ctnhtheo
cngthc.
Ps = . L. c.(1 + c)
(kg)
- ivikhundpcicvtmp.
Ps = . L. c. k

(kg)

Trong: - llngdtngcng1pha
L-lchuvisnphm
c,klhsphthucvo
vtliucaphi.
7

ChngIi.Satinh

2.1.4.Khunsatinhvngngoi.

ChngIi.Satinh

2.1.5.Satinhmtngoibngph
ngphpp.
-Sdngiviccsnphmnh,
phng,hnhdngphctp,c
chiudyt37mm

ChngIi.Satinh

- Lcpctnhtheocngthc
P=q.F(kg)
Trong:
-qlpsutp
ivithpmm,ngq=35
45kg/mm2
ivithpcngq=5060
kg/mm2
-Fldintchcaphip,mm 2.
10

ChngIi.Satinh

- Lngdtrnminguyncngkhngvt
qu0.2mmv1pha,mtctvung
gcvimtu,khngcvtnt,ba
via.
- Kchthcphictnhtheocngthc:
Dp = D 0.8 + Z + k (mm)
Trong:
Dlkchthcdanhnghacasnphm
-Dungsaitheokchthccasnphm
ZKhehgiachyvci.
klngdp.K=0,20,4mm
11

ChngIi.Satinh

2.2.satinhtheol.
Dngchtolchnhxckhi
chiudyvtliun3,5mm.
chnhxct0.010.03mm,
nhmtcp78.

12

ChngIi.Satinh

2.2.1. Qu trnh sa tinh l.

13

ChngIi.Satinh

2.2.2. Lng d sa tinh l.


Lngdsatinhlcxcnh
theocngthc.
y1 = a + b (mm)
y1llngdsatinhl
ahsknnhhngcaph
ngphpgiacnglsb.
blhskncchchn
chunkhisatinh.
14

ChngIi.Satinh

2.2.3. Lc sa tinh l.
Lcsatinhlcxcnhtheo
cngthc.

Zy
Ps
.L. c .(1 c)
2

(kg)

c-lhsphthucvovtliu
15

ChngIi.Satinh

2.2.4. Kch thc chy sa tinh l.


Kchthccachysatinhlcxc
nhtheocngthc;
dch = (d + ) + i
mm
dlkchthcnhnhtcalsaukhi
satinh.
-Dungsaichtol(dungsaitrn)
illngcocal,mm
ivingthaui=0.0050.01mm
thpmmi=0.0080.015
mm
16

ChngIi.Satinh

2.2.5. Sa tinh l khng phoi.

17

ChngIi.Satinh

18

ChngIi.Satinh

19