You are on page 1of 4

Puna ng Tagapayo

A. Magandang Simula
Maganda ang ipinakitang simula. Ipagpatuloy ito.
May kakayahang lalo pang mapataas ang mga marka.
Malaki ang pagkakataong mapaunlad at mapataas pa ang mga marka.
May kakayahan sa paggawa. Ginagampanan ang mga tungkuling nakaatang sa kanya.
Kinakitaan ng sigla sa mga gawain
Nagpakita ng mahusay at kasiya-siyang panimula. Ipagpatuloy ito.
Kinakitaan ng pagsisikap sa pag-aaral.
May natatagong talino. Gamitin ito ng husto.
Panatilihin ang magandang gawi sa pag-aaral.
Ipagpatuloy ang mabuting pag-aaral at panatilihin ang magandang pag-uugali.
Laging nagpupunyaging paunlarin ang kakayahan. Panatilihin ito.
Nagpakita ng kasipagan sa kanyang pag-aaral. Ipagpatuloy ito.
B. Pag-aaral/Akademiks
Napapanatili ang kasipagan sa pag-aaral.
Nagpamalas ng kawilihan sa pag-aaral.
May tiyaga sa mga gawain. / Kinakitaan ng tiyaga sa mga gawain.
May mabuting gawi sa pag-aaral.
Madaling makasunod at masidhi ang hangaring matuto.
Kanais-nais ang magandang gawi sa pag-aaral.
Kalugod-lugod ang ugali at gawi sa pag-aaral.
May angking kakayahan at laging pinagbubuti ang mga gawain.
Nagsisikap mapabuti ang pag-aaral/ maunawaan ang mga aralin
May kusang palo sa pag-aaral.
May tiwala sa sariling kakayanan.
Aktibo sa klase.
Nagpapakita ng interes at kasiglahan sa mga gawaing pang-akademiko.
Madaling makaunawa/makasunod sa mga aralin.
Madaling nakakasunod sa mga panuto.
May wastong saloobin sa kanyang pag-aaral. Aktibo sa klase.
Madaling matuto sa mga aralin

Madaling makaunawa ng mga aralin at laging handa sa mga gawaing pansilid-aralan.


May wastong pamamaraan sa pag-aaral.
May pagsisikap at kasiglahan sa pag-aaral.
Masigasig sa pag-aaral.
Kinakitaan ng pagpupunyaging paunlarin ang sariling kakayahan.
Masiglang nakikibahagi at nakikilahok sa pagtatalakayan sa klase.
C. Pag-uugali
Matulungin at matapat sa kanyang mga kaklase.
May kusang palo sa mga gawaing pansilid aralan.
Mahusay makisama sa mga guro pati na sa kanynag mga kamag-aral.
Hindi kinakailangang palaging utusan. May sariling kusa.
Marunong makibagay sa nakakarami / makisama sa mga kapwa kamag-aral.
Marunong makibahagi sa kapwa bata sa loob at labas ng paaralan.
Mapagkakatiwalaan sa mga gawain.
Magalang at masunurin sa mga guro.
Masipag gumawa ng mga itinakdang gawain.
May kooperasyon sa mga kaklase.
Nagpapakita ng pakikiisa sa mga kamag-aral sa pagsasagawa ng mga gawaing pangklase.
Marunong magpahalaga sa oras.
Malinis sa katawan at gamit.
Laging maayos at handa sa klase.
Pumapasok sa klase ng laging handa.
Kinakitaan ng liksi sa mga gawain.
Pamalagiin ang mabuting pag-uugali.
Masiglang nakikilahok sa mga pangkatang gawain.
Matulungin at matapat sa kanyang kamag-aral.
Magalang at malumanay magusap.
Responsable at mapagkakatiwalaang mag-aaral.
Responsable at mahusay na lider.
Kinakitaan ng angking kakayahan sa pamumuno.
Tinatanggap ang mga responsibilidad ng taos sa puso at gumagawa ng maayos.
Tahimik at palaging nakikinig.
Nagpapakita ng tibay ng loob at paninindigang matuto sa bawat aralin.
May masayahing kalooban.

Nagpakitang ang kahirapan ay hindi hadlang sa may talino at gustong malinang para sa
magandang kinabukasan.
Ipinapakita sa salita at gawa ang pagkatuto.
D. Extra-Curricular Activities
Matalino at maaasahan sa mga gawaing pampaaralan.
Nagpapakita ng kawilihan sa mga gawaing iniatang sa kanya.
Sumusunod sa mga alituntunin ng paaralan.
Maayos sa kilos at pananamit.
Masigasig sa paggawa at pagtulong sa mga gawain sa silid-aralan at paaralan.
Isinasagawa ang mga gawaing iniatang sa kanya sa abot ng makakaya.
E. Positive + Negative = Neutral
Malaki ang pagkakataong mapaunlad pa ang pagkatuto kung ____________.
Matataas ang mga marka subalit nangangailangan ng ibayong pagsisikap sa __________.

Nagpamalas ng maganda at kasiya-siyang panimula. Ipagpatuloy kung hindi man mapaunlad pa ito.
Masiglang nakikibahagi at nakikilahok sa mga pagtatalakayan sa klase.
Kasiya-siya ang ipinakitang pag-unlad sa pag-aaral.
Kapuri-puri ang ipinamalas na kahusayan/ kakayahan sa Asignatura.
Nagpamalas ng pagpupunyagi upang mapaunlad ang kakayahan.
Kainaman ang pag-unlad niya sa mga aralin.
Masigasig sa paggawa at pagtulong sa mga gawain sa silid aralan at paaralan.
Ipagpatuloy ang pagiging laging handa sa mga takdang-aralin sa araw-araw.
May magandang gawi sa pag-aaral kung kayat laging handa sa mga pagtatalakayan sa klase.
Laging nagpupunyaging paunlarin ang kakayahan. Panatilihin ito.
Kalugud-lugod ang ipinamalas na ugali at disiplina sa paaralan.
Mahusay at marunong makibagay sa kapwa-bata sa loob at labas ng paaralan.
Higit na mapauunlad/mapatataas ang mga marka kung iiwasan ang mga di-makabuluhang
pakikipag-usap sa katabi sa oras ng klase.
Sikaping bigyan ng higit na pagpapahalaga ang pag-aaral.
Magkaroon ng higit na pagnanais na mapaunlad ang mga marka.

Bigyan ng higit na pansin at pag-aaral ang mga araling nauukol sa mga asignaturang may
mabababang marka.
Iwasan ang mga bagay na makahahadlang sa mabuting pag-aaral/ pagkatuto.
Sikaping makibahagi sa mga talakayan sa klase tuwi-tuwina.
Ugaliing makinig sa guro habang nagtuturo sa klase.
Pag-ukulan ng higit na pansin ang mga gawaing pagbabasa at pagsusulat.
Pagtuunan ng higit na pag-aaral ang mga araling nauukol sa mga bilang Matematika.
Magkaroon ng wastong paraan/pamamaraan sa pag-aaral upang umunlad.
Iwasan ang mga bagay na nakahahadlang/sagabal sa ika-uunawa ng mga aralin.
Sikaping mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa lalo na sa Wikang Ingles.
Ugaliing laging maging handa sa mga takdang-aralin sa araw-araw.
Pag-ukulan ng matamang pansin ang mga araling kinahihirapan.
Sikaping higitna mapaunlad at mapataas ang mga marka.
Dagdagan ng higit na interes at pagpapahalaga ang mga gawaing nauukol sa asignaturang
kinahihirapan.
Sikaping higit na maihanda ang sarili sa laong mabigat na gawain/ pag-aaral sa susunod na
baitang/taon/pag-aaral.
Sikaping maihanda ang mga gawaing-bahay o takdang aralin sa pagsisimula ng klase.
Iwasan ang pagiging malilibangin sa oras ng klase.
Magkaroon ng kanais-nais na gawi sa pag-aaral upang umunlad ang mga marka.
Sikaping makilahok sa mga gawaing pampaaralan.
Ipagpatuloy ang pagsasanay sa mga aralin/sa pagbasa/ sa pagsulat/ kahit na nasa bahay
lamang.
Pag-ibayuhin ang pagpupunyagi sa pag-aaral sa susunod na baitang/taon.
Ipagpatuloy ang ipinamalas na kasiglahan sa pag-aaral.
May sariling kusa sa paggawa ng mga gawain sa paaralan.
Kinapansinan ng angking kakayahan sa pamumuno.
Mapagkakatiwalaan sa iniaatas na gawaing pampaaralan.
Isang malugod na pagbati sa magandang ugaling ipinamalas sa buong taon ng pag-aaral.
Bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga gawain sa pag-aaral.
May angking interes at tiyaga sa pag-aaral. Ipagpatuloy ito.
Kinapansinan ng angking talino sa larangan ng _________.
Nangangailangan ng higit na pagsubaybay sa pag-aaral.
Ang pagpupunyagi ang iyong puhunan. Ipagpatuloy ang pagsusumikap.
Maligayang bati sa iyong pagtatapos!