You are on page 1of 4

JU Osnovna kola Skender Kulenovi

.....................................................................
(Naziv kole)

kolska:

2015/2016. godina
......................

Zenica
.....................................................................
(Mjesto)

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

Obrazac O3

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA ZA KOLSKU 2015/2016. GODINU


KOLA: Skender Kulenovi Zenica
NASTAVNIK: Selmir ikui
PREDMET: Informatika

RAZRED: VI

PRVO POLUGODITE

NASTAVNI SADRAJI PO MJESECIMA

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.Izlazne jedinice raunara


12. Ulazno-izlazne jedinice i centralna jedinica raunara
13. Ureaji za uvanje podataka
14. Provjera usvojenih znanja - hardware
15. Software definicija, vrste i podjela prema nainu koritenja
16. Operativni sistem Windows: windows objekti
17. Organizacija podataka na raunaru
18. Rad sa folderima: kreiranje, promjena imena, brisanje i vraanje obrisanog foldera

NOVEMBAR

OKTOBAR

SEPTEMBAR

MJESEC

BROJ
ASOVA

DECEMBAR

10

Uvod u informatiku
Potreba za informatikom tehnologijom
Predstavljanje podataka u raunaru: dekadni i binarni brojni sistem
Predstavljanje podataka u raunaru i kako podaci putuju u raunaru
Pretvaranje dekadnog broja u binarni i obrnuto
Binarna aritmetika
Provjera znanja: brojni sistemi
Arhitektura raunara: vrste raunara, raunarski sistem
Historijski razvoj raunarske tehnologije
Ulazne jedinice raunara

19. Rad sa folderima: kopiranje i premjetanje foldera


20. Provjera usvojenih znanja rad sa folderima
21. Odravanje raunara
22.Pokretanje programa za obradu teksta: Notepad, WordPad Vjeba: unoenje teksta u
WordPad-u, memorisanje dokumenta
23. WordPad: oznaavanje teksta, formatiranje teksta
24.WordPad - samostalna izrada dokumenta
25.Word - program za obradu teksta: pokretanje i upoznavanje sa osnovnim prozorom , alatne
trake/kartice, unos teksta u dokument
26. Word - oblikovanje teksta: odreivanje margina, stil fonta, vrsta fonta, veliina fonta
27. Word - oblikovanje teksta: kopiranje i premjetanje teksta
28.Word oblikovanje teksta: numerisanje teksta, spaavanje fajla
29.Word: Find ans Replace, zaglavlje i podnoije, broj stranice i pisanje teksta u vie kolona
30.Word umetanje ukrasnog teksta-WordArt, slika-ClipArt, oblika-AutoShapes
31.Word umetanje tabela i ureenje podataka u tabeli
32.Word formatiranje tabela i tampanje dokumenta
33.Word utvrivanje
34. Raunarska grafika: bitmapirana i vektorska grafika
35.Paint - program za crtanje: upoznavanje sa osnovnim prozorom, podeavanje veliine crtea
36. Sistematizacija sadraja obraenih u I polugoditu

DRUGO POLUGODITE

MJESEC

BROJ
ASOVA

NASTAVNI SADRAJI PO MJESECIMA

JANUAR

MART

FEBRUAR

37. Paint - crtanje geometrijskih likova, bojenje, dodavanje teksta

APRIL

38. Paint - oznaavanje, kopiranje, premjetanje i rotiranje dijelova slike


39.Paint samostalna izrada crtea
40.Raunarska grafika utvrivanje
41. Raunarske mree: vrste, naini povezivanja raunara u mreu
42.Mreza svih mreza Internet, najpopularniji servisi Interneta, pretraivanje Interneta
43. Mali trikovi pronalaejnja podaataka na web-u, vrste datoteka na web-u
44.Elektronska pota, otvaranje e-mail adrese
45. Provjera usvojenih znanja raunarske mree
46.Osnovni pojmovi u programiranju
47.Osnovne algoritamske strukture. Linearna struktura vjeba
48. Razgranata struktura vjeba
49. Linearna i razgranata struktura - utvrivanje
50. Ciklina struktura vjeba
51. Provjera usvojenih znanja - programiranje
52.MS Excel osnovni dijelovi prozora, pozicioniranje na stranicu u radnoj knjizi, dodavanje
radnog lista i promjena imena radnog lista
53.MS Excel unoenje podataka, promjena irine kolone i visine reda, funkcija SUM
54.MS Excel kopiranje i premijetanje podataka, brisanje unijetih podataka, dodavanje reda i
kolone
55.MS Excel osnovne funkcije u MS Excelu
56. Vjeba: MS Excel izrada zadataka u Excelu
57.MS Excel ureivanje tabele: crtanje linija tabele i bojenje elija
58. MS Excel razvrstavanje podataka

MAJ

59. MS Excel zadatak za samostalnu izradu

60.MS Excel utvrivanje


61.MS Power Point upoznavanje sa osnovnim prozorom, umetanje novog slide, odabir
postavki slajda-SlideLayout, dizajn slajda-SlideDesign
62.MS Power Point umetanje: prelaza izmeu slajdova i animacija u prezentaciju
63. Vjeba: MS Power Point - izrada prezentacije po zadatku
64. MS Power Point samostalna izrada prezentacije
65.MS Power Point utvrivanje
66. Multimedija
67. Sigurnost pri radu sa raunarom, tetni softver, naini prenoenja

JUNI

68. Zatita od virusa, zatita i odravanje raunarske opreme


2

69. Provjera usvojenih znanja


70.Sistematizacija sadraja obraenih tokom II polugodita, zakljuivanje ocjena

POTPIS NASTAVNIKA: _________________________

Datum: ______________