1.

Kos berubah Kos yang berubah apabila tahap aktivitinya berubah. Contohnya; bahan mentah. Kos yang berubah secara total/jumlah kos yang berubah apabila tahap aktiviti berubah, tetapi kos berubah adalah tetap bagi asas seunit/tetap bagi seunit.

Kos tetap Jumlah kos yang tetap walaupun tahap aktiviti berubah. Contohnya; sewa rumah. Tetapi bagi kos seunit akan menjadi lebih kecil/besar apabila aktiviti berubah.

Kos campuran (mixed cost) Termasuk kos berubah dan kos tetap. Dikenali sebagai `semivariable cost’.

2.

Unit kos tetap = meningkat apabila purata kos tetap/ unit berkembang tahap aktiviti juga meningkat. Unit kos berubah = kos berubah akan meningkat apabila tahap aktiviti untuk pengeluaran meningkat atau berkurang.

3. Gelagat kos = terdiri daripada kos berubah dan kos tetap di mana keduadua kos ini digunakan untuk meramal kos. Relevant range = julat kegiatan perhubungan yang membuat andaian kira-kira dalam gelagat kos yang sah

4.

Kos akan berubah apabila dipengaruhi oleh sesuatu yang dipanggil `aktivity base’ atau berdasarkan aktiviti. `Aktivity base’ ini kadangkala merujuk kepada`cost driver’. Contoh ‘aktivity base’(cost drivers) termasuk jumlah perjalanan yang dilalui oleh jurujual.

Kos berubah Kos yang berubah apabila tahap aktivitinya berubah. Contohnya; bahan mentah.

Kos campuran (mixed cost) Termasuk kos berubah dan kos tetap. Dikenali sebagai `semivariable cost’.

Step-variable cost Kos yang mana sumbernya yang diperolehi dimana jumlah yang besar dan berlaku peningkatan dan pengurangan apabila ditindakbalas untuk perubahan yang agak luas dalam aktiviti.

5.

6.

Perhubungan kos dengan jumlah dimana ekonomi merupakan perkara utama yang banyak kos dalam akuan diklasifikasikan sebagai kos berubah adalah berkelakuan dalam keluk.

Committed fixed cost Untuk jangka panjang Contoh; susutnilai bangunan dan peralatan,cukai, belanja insurans...

Discretionary fixed cost Untuk jangka pendek Contoh; pengiklanan, penyelidikkan, perhubungan awam,bantuan kewangan untuk pelajar.

7.

8.

A) committed fixed cost B) Discretionary fixed cost C) Discretionary fixed cost D) committed fixed cost E) committed fixed cost F) Discretionary fixed cost

9. Ya.sebab relevant range penting untuk memahami kos tetap khususnya dalam membuat pertimbangan dalam kos tetap. tahap pertimbangan kos tetap merupakan cirri-ciri atau keadaan untuk membuat keputusan pada awal tahun dan bergantung kepada keperluan perancangan program seperti periklanan dan latihan.

10. Keburukan- Nilai akhir tidak tepat – Kadangkala, tahap aktiviti akan menurun dan meningkat dan tidak bertepatan dengan jumlah kos.

1.

Mixed cost ; y = a + bx Variable cost = change in cost change in activity Fixed cost = total cost - variable cost element

2.

The Least-Squares Regression Method tidak sama seperti high-low method yang mana ianya menggunakan semua data untuk mengasingkan kos tambahan dalam kos komponen tetap dan berubah.

Ordinary least-squares regression analysis Menggunakan semua data untuk mengasingkan ke dalam komponen tetap dengan komponen berubah.

Multiple regression analysis Digunakan apabila kos berubah tertahan disebabkan oleh lebih daripada satu faktor.

3.

The contribution approach income statement Memberikan maklumat yang lengkap dalam penyata pendapatan dengan jelas untuk membezakan kos tetap dan kos berubah serta perancangan kemudahan,kawalan dan pembuatan keputusan.

Traditional approach income statement Melibatkan pengeluaran pentadbiran dan jualan. tiada cubaan yang dibuat untuk membezakan antara kos tetap dan kos berubah.

4.

15. Margin sumbangan ialah jumlah baki dari hasil selepas ditolak daripada belanja berubah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.