You are on page 1of 14

NACRT

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA


UGOVORA IZMEU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE

HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA


koju zastupa Glavni ravnatelj
GORAN RADMAN

VLADA REPUBLIKE HRVATKE


koju zastupa Ministarstvo kulture RH
______________________________

____________ 2015.g.

Na temelju lanka 13. stavka 1., 3. i 7. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine,
br. 137/10. i 76/12) Hrvatska radiotelevizija (dalje u tekstu: HRT) zastupana po Glavnom
ravnatelju Goranu Radmanu i Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VLADA RH)
zastupana po Ministarstvu kulture RH, a koje zastupa -------------------- sklopili su slijedeu

IZMJENU I DOPUNU UGOVORA od 13.05.2013.g.

Uvodne odredbe
lanak 1.
Dana 13.05.2013.g. Ugovorne strane su sklopile Ugovor radi utvrivanja javne misije i
programskih obveza te iznosa i izvora sredstava za njihovo financiranje za razdoblje od 01.
sijenja 2013.g. do 31. prosinca 2017.g. (dalje u tekstu: Ugovor)i to na temelju Zakona o
Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, br. 137/10. i 76/12, dalje u tekstu: Zakon o HRTu).
Odredbom lanka 107. Ugovora odreeno je kako se u skladu sa lankom 13. stavak 7.
Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (dalje u tekstu: Zakon o HRT), Ugovor od 13.05.2013.g.
moe izmijeniti na temelju prijedloga HRT-a ili VLADE RH te je odreeno da je ukoliko se
Ugovor mijenja u pogledu programskih obveza HRT-a potrebno provesti postupak u skladu sa
lankom 13. stavkom 3. Zakona o HRT-u.
HRT je postupio u skladu sa odredbom lanka 13. stavak 3. Zakona o HRT-u i izradio je
prijedlog programskih obveza HRT-a iz lanka 9., 10., 11. i 12. Zakona o HRT-u te je o
istome proveo zakonski odreenu javnu raspravu.
lanak 2.
Uvodna reenica u lanku 14., stavku 1. mijenja se i glasi:
HRT e emitirati slijedee programske kanale na upanijskoj ili regionalnoj razini.
Dopunjuje se lanak 14., stavak 1. tako da se iza tabele 1. naziva Radio Osijek dodaje nova
tabela 2. naziva Radio Sjever:
Naziv
Razina
Opi/specijalizirani
Dostupnost
Platforme emitiranja
Standard emitiranja
Karakter programa
Opis programa

Radio Sjever
regionalni
opi
upanije Meimurska, Varadinska, dio Koprivnikokrievake i Bjelovarsko-bilogorske
zemaljsko i internetsko
FM/AAC min 64kbps
informativni i zabavni program na regionalnoj razini
Govorno-glazbeni regionalni program. Okosnicu govornog
programa ine vijesti i kontaktne i mozaike emisije koje se
bave pitanjima kako dravne tako i lokalne politike i
samouprave te temama iz kulture, obrazovanja, znanosti,

zdravstva, gospodarstva i sporta. Zabavna komponenta


programa zastupljena je u kontaktnim i mozaikim emisijama i
u glazbenom programu. Poseban e naglasak biti na temama iz
civilnog drutva te ivota nacionalnih manjina. Glazbeni dio
programa sastoji se od autorskih glazbenih emisija i glazbenih
lista; glazba koja se svira u programu je suvremena pop i rock
glazba te klasici pop, rock glazbe i jazza, poseban naglasak
stavlja se na lokalnu glazbenu batinu.
75%
Udio vlastith djela
Cjelokupna populacija u podruju dostupnosti
Ciljana publika
24 sata
Dnevno sati emitiranja
Poetak/zavretak em.
9 min po satu
Maks. opseg oglaavanja
svi vaniji sadraji iz programa objavljuju se i na web stranici
Ostali vani podaci
www.hrt.hr/sjever
Udjeli programskih vrsta u ukupnom vremenu emitiranja kanala
vijesti
10%
znanost
0,2%
drugi informativni sadraji
25%
sport
2%
zabava
15%
religija
0,5%
glazba
46,5%
umjetnost i kultura
1%
promocija
0,2%
obrazovanje
0,5%
Komercijalni programi
0,5%
Napomena: Programske vrste definirane su prema dominantnoj orijentaciji, a HRT se
obvezuje dodatno promicati sve javne sadraje u svim programskim vrstama koje su za to
prikladne.
Dosadanje tabele od 2.-8. postaju tabele 3.-9.
U lanku 14. stavku 1., tabeli 6. naziva: '' Radio Zadar'', rubrici 15. naziva: ''Udjeli
programskih vrsta u ukupnom vremenu emitiranja kanala'' mijenja se udio sporta na nain da
umjesto 9% udio ini 2,3% te udio glazbe na nain da umjesto 41,5% udio glazbe ini 48,2%.
U lanku 14., stavku 1. tabeli 7., rubrici 1. rijei Radio Knin zamjenjuju se rijeima:
ibensko- kninski radio.
U lanku 14., stavku 1., tabeli 7. naziva: '' ibensko- kninski radio '', rubrici 8. naziva: ''Opis
programa na kraju reenice Govorno-glazbeni regionalni program dodaje se reenica koja
glasi: koji se emitira iz studija u Kninu i ibeniku.
U lanku 14., stavku 1., tabeli 7. naziva: '' ibensko- kninski radio ', rubrici 14. naziva: ''Ostali
vani podaci iza rijei www.hrt.hr/ umjesto rijei knin stavljaju se rijei sibenik-knin.

lanak 3.
U lanku 15. stavku 1., tabeli 1. naziva: '' Meunarodni radijski programski kanal Glas
Hrvatske'', rubrici 4. naziva: ''Dostupnost'' iza rijei ''Internetom'' dodaje se interpunkcijski
znak '' . '' i dodaje se nova reenica koja glasi:

''Satelitska distribucija izvan Europe nadomjestit e se za vrijeme vaenja Ugovora


internetskom distribucijom.''
lanak 4.
U lanku 17., stavku 1., tabeli 2. naziva: ''Drugi program (HTV2), rubrika 8. naziva: Opis
programa na nain da se rijei svi vaniji sportski dogaaji i nedjeljne
mise zamjenjuju rijeima vaniji sportski dogaaji.
lanak 5.
U lanku 20. stavku 1., tabeli 1, naziva: ''Meunarodni televizijski program'', rubrici 4. naziva:
''Dostupnost'' brie se cijela reenica te zamjenjuje sa reenicom koja glasi:
''Europa satelitski FTA, Sjeverna i Juna Amerika te Australija i Novi Zeland satelit/globalno
Internetom. Zamjenom Meunarodnog programa HTV sa programom HTV4 satelitska
distribucija izvan Europe nadomjestit e se internetskom distribucijom viih prijenosnih
brzina i standarda emitiranja.
lanak 6.
Iza postojeeg lanka 20. dodaje se novi lanak 20. a koji glasi:
Promjena odnosno dopuna programske osnove pojedinih programskih kanala iz lanaka 13.17. i 18.-20. ovog Ugovora koja se odnosi na do 10% njezinog sadraja, ne smatra se
promjenom programskih obveza u smislu lanka 107. ovog Ugovora.
lanak 7.
Na kraju lanka 25. dodaje se stavak 3 koji glasi:
HRT e za pojedine dogaaje, uz praenje i obradu na radijskim i televizijskim kanalima,
proizvoditi posebne/dodatne programe te ih u audio ili audiovizualnom toku uivo uiniti
dostupnim na svojim internetskim portalima odnosno putem otvorene elektronike mree
(Interneta). Takvi programi e biti dostupni za vrijeme trajanja odreenog dogaaja tj.
ogranieno vrijeme i predstavljati e dodatni sadraj povezan sa linearnim radijskim i
televizijskim kanalima, a kojeg nije mogue uklopiti u programsku shemu i raspored
emitiranja odreenog kanala.
lanak 8.
Mijenja se lanak 104. stavak 1., tako da isti sada glasi:
Kao pretpostavku za izvrenje u ovom ugovoru utvrenih zakonskih i drugih programskih
obveza, stratekih projekata i drugih ulaganja, HRT planira sljedei raun dobiti i gubitka po
godinama:

Red.br.

ELEMENTI

PRIHODI
Prihodi od
mjesene
pristojbe
Prihodi od
oglaavanja
Ostali poslovni
prihodi
RASHODI
DOBIT/GUBITAK

1.1.
1.2.
1.3.
II
III

OSTVARENJE
2013.

OSTVARENJE
2014.

1.413.199.932

1.397.000,496 1.417.166.874

1.406.237.124 1.407.992.178

1.189.058.772

1.194.618.322

1.215.000.000

1.208.000.000

1.209.000.000

106.364.303

106.784.365

120.000.000

123.755.250

126.710.304

117.776.857
1.371.511.450
41.688.482

PLAN 2015.

95.597.809
82.166.874
1.362.294.130 1.403.126.704
34.706.366
14.040.170

PLAN 2016.

PLAN 2017.

74.481.874
72.281.874
1.396.988.671 1.340.908.715
9.248.453
67.083.463

Prijelazne i zavrne odredbe


lanak 9.
Ugovorne strane suglasno utvruju da u svojim ostalim odredbama Ugovor ostaje
neizmijenjen.
lanak 10.
Ove izmjene i dopune Ugovora sastavljene su u pet (5) istovjetnih primjerka, od kojih HRT i
VLADA RH zadravaju po dva (2) potpisana primjerka, a Ministarstvo kulture RH zadrava
jedan (1) potpisani primjerak.
U znak pristanka na prava i obveze iz ovih izmjena i dopuna Ugovora, ugovorne strane isti
vlastoruno potpisuju.
Ove izmjene i dopune Ugovora stupaju na snagu danom potpisa te vrijede do 31. prosinca
2017.g.

U Zagrebu, _________________

ZA HRVATSKU RADIOTELEVIZIJU
Glavni ravnatelj HRT

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE


Ministar kulture RH temeljem Zakljuka
Vlade Republike Hrvatske, Klasa::::::::::::
URbroj::::::::::::::::::::: od --------- 2015.g.

GORAN RADMAN

prof. BERISLAV IPU

________________________________

_________________________________

OBRAZLOENJE
I. Razlozi za izmjene i dopune Ugovora s Vladom RH
Potreba za izmjenama i dopunama Ugovora radi utvrivanja javne misije i programskih
obveza te iznosa i izvora sredstava za njihovo financiranje za razdoblje od 01. sijenja 2013.g.
do 31. prosinca 2017.g. proizlazi iz Programskog usmjerenja Hrvatske radiotelevizije kojim
se eli proiriti ukupnost ponude programskih kanala i javnih usluga te potrebe za
usklaivanjem Ugovora sa Planom restrukturiranja HRT-a iz 2013. i tehnolokim razvojem.
II. Osnovna pitanja koja se rjeavaju izmjenama i dopunama izmjenama i dopunama
Ugovora s Vladom RH
Europski medijski trendovi ukazuju na porast znaaja regionalnih tema u programima
elektronikih medija te na potrebu korisnika usluga za lokalnim vijestima. Hrvatska
radiotelevizija svoju djelatnost na regionalnoj razini u zemaljskoj radiodifuziji ostvaruje
emitiranjem osam radijskih programskih kanala (Radio Sljeme, Radio Osijek, Radio Rijeka,
Radio Pula, Radio Zadar, Radio Split, Radio Knin i Radio Dubrovnik). Veina ovih
programskih kanala emitira se sa velikim uspjehom u pogledu sluanosti ve vie desetaka
godina, Radio Rijeka je zapoela sa emitiranjem davne 1945. dok je najmlai radijski
programski kanal Radio Knin zapoeo sa emitiranjem 1995. godine. Postojeim regionalnim
radijskim programima pokrivena su sva upanijska sredita izuzev onih u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj zbog ega je zastupljenost regionalnih tema od znaaja za tu regiju, bitno slabija
nego to je to u ostatku Hrvatske.
Provedbom Programa restrukturiranja HRT-a kojeg je 2013. usvojila Vlada RH i formiranjem
novog HRT centra Varadin-akovec koji je preuzeo sve HRT radijske, televizijske i
internetske programske funkcije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj stvoreni su preduvjeti za
pokretanje novog programskog kanala po uzoru na ostale regionalne programe HRT-a.
Pokretanje novog programskog kanala u skladu je i s programskim usmjerenjem Hrvatske
radiotelevizije kojim se eli proiriti ukupnost ponude programskih kanala i javnih usluga te
opim smjernicama za javne medijske servise u Europi, a HRT u svojoj strategiji eli ostvariti
iru uslugu i ostvariti ulogu javnog servisa u neposrednom kontaktu s graanima u sredinama
u kojima ive.
Analiza koju je Hrvatska radiotelevizija provela za potrebe pokretanja novog radijskog
programa na promatranom podruju utvrdila je da postoji znaajan interes za lokalni
(regionalni) javni radijski servis. Izmjerena je velika podrka ideji pokretanja nove radio
postaje HRT-a (60%), a programski uspjeh odnosno realizaciju adekvatne razine sluanosti
ispitanici vide u sinergijskom uinku HRT-ovog profesionalizma i lokalno/regionalnog
sadraja. Unato gustoj radijskoj mrei u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske graani na ovom
podruju zakinuti su za ozbiljne sadraje iz podruja kulture, obrazovanja, religije,
gospodarstva i dr. s obzirom na to da se komercijalne radio postaje bez obzira bile nacionalne
ili lokalne vie baziraju na zabavnim sadrajima.
Iako se radi o novom radijskom programskom kanalu, njegovo programsko usmjerenje i
skupina korisnika kojima je namijenjen je istovjetna postojeim programskim kanalima na
regionalnoj razini HRT-a uz istu dostupnost (zemaljsko odailjanje i Internet), a trokovno je

znatno ispod 2% godinjeg prorauna namijenjenog pruanju javnih usluga te ne predstavlja


novu ili znaajno izmijenjenu postojeu uslugu.
Sukladno navedenome predlae se pokretanje novog regionalnog radijskog programskog
kanala Radio Sjever koji bi bio dostupan u Varadinskoj, Meimurskoj te dijelovima
Bjelovarsko-bilogorske i Koprivniko-krievake upanije. Okosnicu govornog programa
inile bi vijesti i kontaktne i mozaike emisije koje se bave pitanjima kako dravne tako i
lokalne politike i samouprave te temama iz kulture, obrazovanja, znanosti, zdravstva,
gospodarstva i sporta. Zabavna komponenta programa zastupljena bi bila u kontaktnim i
mozaikim emisijama i u glazbenom programu. Poseban e naglasak biti na temama iz
civilnog drutva te ivota nacionalnih manjina. Glazbeni dio programa e se sastojati od
autorskih glazbenih emisija i glazbenih lista; glazba koja se svira u programu je suvremena
pop i rock glazba te klasici pop, rock glazbe i jazza, poseban naglasak stavlja se na lokalnu
glazbenu batinu. Frekvencije za emitiranje programa e se dominantno osigurati
optimizacijom postojeeg sustava HRT-a.
Predloenim smanjenjem udjela sportskog programa sa 9% na 2,3% i proporcionalnim
poveanjem udjela glazbenog programa sa 41,4% na 48,2% u Radio Zadru e se ispravit
tehnika greka u planiranju oekivanih udjela te e se oni izjednaiti sa udjelima na ostalim
regionalnim radijskim programskim kanalima na kojima se udio sportskog programa kree u
rasponu od 0,5-3%.
Formiranjem HRT centra Knin i ibenik stvorene su formalne pretpostavke za izgradnju
studija i proizvodnju dijela radijskog programa u ibeniku. Time e se poveati programski
doseg, javna vrijednost i relevantnost radijskog programa na podruju emitiranja tj. ibenskokninske upanije. U skladu s navedenim predlae se izmjena naziva programskog kanala i
dopuna opisa programa.
Promjenom opisa Drugog programa HTV-a koji se predlae, omoguit e se prijenos vanijih
sportskih dogaaja i na drugim televizijskim programima s obzirom da sport predstavlja
vaan element u ulozi javnih televizija kao dio raznolike i uravnoteene ponude javnog
medija te kao takav ne bi trebao biti ogranien iskljuivo na jedan programski kanal. Takoer,
omoguit e se prijenos nedjeljnih misa na Prvom programu HTV-a gdje se program formira
dominantno za gledatelje koji prije i poslije prijenosa nedjeljne mise prate taj program.
Uvoenjem novih tehnolokih rjeenja u distribuciju televizijskih programa putem Interneta
omoguena je optimizacija cijelog procesa i prilagodba kvalitete svakom pojedinom korisniku
te se za gledatelje i sluatelje izvan Europe predlae zamjena satelitske distribucije
Meunarodnog televizijskog programa i radijskog programa Glasa Hrvatske sa
internetskom distribucijom viih prijenosnih brzina i standarda emitiranja.
Programska osnova po pojedinim programskim kanalima definirana je u Ugovoru opisno i
kvantitativno kroz udjele programskih vrsta u ukupnom vremenu emitiranja kanala. Predlae
se da se promjena odnosno dopuna programske osnove pojedinih programskih kanala iz
lanaka 13.-17. i 18.-20. ovog Ugovora koja se odnosi na do 10% njezinog sadraja, ne
smatra promjenom programskih obveza u smislu lanka 107. ovog Ugovora. Navedeni princip
u skladu je sa stavkom 5 lanka 23 Zakona o elektronikim medijima koji ista pravila
propisuje i za nakladnike s koncesijom.

Proirenjem usluge distribucije HRT-ovih programa na internetske platforme nastoji se


poveati doseg javnog medijskog servisa te prilagoditi distribucija sadraja mlaoj populaciji
koja ima drugaije navike konzumiranja sadraja, a to je u skladu s programskim
usmjerenjem i obvezama iz Ugovora. Cilj je omoguiti gledanje i sluanje HRT-ovih
programa bilo kada i na bilo kojem ureaju sukladno pravima za koritenje pojedinog
sadraja. Predloenom dopunom lanka 25. omoguit e se da HRT za vrijeme trajanja
odreenih dogaaja proizvodi i distribuira putem Interneta dodatne programe koje nije
mogue uklopiti u programsku shemu i raspored emitiranja odreenog kanala, a koji mogu
biti dopuna ili proirenje linearnom emitiranju na radijskim i/ili televizijskim kanalima ili
poseban sadraj koji je urednikom odlukom predvien za distribuciju putem otvorene
elektronike mree. Navedeni programski sadraji tretirat e se kao projekti s odreenim,
ogranienim trajanjem kojima se poveava dostupnost i vidljivost radijskih i televizijskih
kanala, te poveava ponuda usluga u dinaminom medijskom okruenju.
Kao oekivani rezultat provedbe Plana restrukturiranja HRT-a iz 2013. u svim segmentima,
predlau se promjene planiranih financijskih pokazatelja za razdoblje 2015.-2017. Planovi od
2015. 2017. godine smanjeni su na prihodovnoj i rashodovnoj strani prema najnovijim
procjenama koje se temelje na trenutanim socioekonomskim pokazateljima, nastavku
provedbe programa restrukturiranja u svim segmentima, daljnjim investicijskim ulaganjima u
tehnoloku modernizaciju, te optimiziranju trokova rada.
Projekcija poslovnog rezultata za razdoblje od 4 godine bazira se na umjerenom rastu prihoda
od pristojbe u ugovornom razdoblju koji je utemeljen na aktivnostima vezanim uz poveanje
baze obveznika plaanja pristojbe, te stagnaciji prihoda od oglaavanja, iji se rast od 2015.
godine temelji na laganom gospodarskom oporavku i rezultatima strukturalnog
restrukturiranja i otvaranju alternativnih modela komercijalizacije.
Ostali poslovni prihodi najveim se dijelom odnose na naplatu otpisane a utuene mjesene
pristojbe, sredstva za emitiranje Glasa Hrvatske i najam satelita, te prodaju licencnih prava i
kabel operatera.
U strukturi rashoda predviena je inflacija, ali i redukcija operativnih trokova vezanih uz
odravanje i usluge kao i umjereno smanjenje trokova osoblja. Rast rashoda uglavnom se
temelji na poveanom ulaganju u program kako bi se poveao obim i kvaliteta proizvodnje, te
poveala efikasnost u produkcijskom segmentu.
III. Obrazloenje izmjena i dopuna Ugovora s Vladom RH
Uz lanak 1.
Ovim lankom utvruju se datum i vrijeme na koje je potpisan postojei Ugovor kao i pravna
osnova i postupak pod kojim se mijenja.
Uz lanak 2.
Predlae se izmjena i dopuna lanka 14. Ugovora kako bi se omoguilo pokretanje novog
regionalnog radijskog programa Radio Sjever. Takoer se predlae izmjena udjela
programskih vrsta u ukupnom vremenu emitiranja radijskog programskog kanala Radio
Zadar radi usuglaavanja planiranih termina namijenjenih sportskom programu sa
realizacijom te promjena naziva i dopuna opisa za radijski programski kanal Radio Knin
kako bi se poveala relevantnost i doseg na podruju emitiranja.

Uz lanak 3.
Predlae se dopuna lanka 15. Ugovora kako bi se za radijski program Glas Hrvatske
omoguila zamjena satelitske distribucija izvan Europe uinkovitijom internetskom
distribucijom.
Uz lanak 4.
Predlae se promjena opisa Drugog programa HTV-a u lanku 17. Zakona kako bi se
omoguio prijenos vanijih sportskih dogaaja i na drugim televizijskim programima s
obzirom da sport predstavlja vaan element u ulozi javnih televizija kao dio raznolike i
uravnoteene ponude javnog medija te kao takav ne bi trebao biti ogranien iskljuivo na
jedan programski kanal. Takoer, predloenom promjenom bi se omoguio prijenos
nedjeljnih misa na Prvom programu HTV-a gdje se program formira dominantno za gledatelje
koji prije i poslije prijenosa nedjeljne mise prate taj program.
Uz lanak 5.
Predlae se izmjena lanka 20. Zakona kako bi se satelitska distribucija Meunarodnog
televizijskog programa izvan Europe nadomjestila uinkovitijom internetskom distribucijom
viih prijenosnih brzina i standarda emitiranja.
Uz lanak 6.
Iza lanka 20. Ugovora predlae se dodavanje novog lanka 20.a. kojim se preciznije
definiraju uvjetima pod kojima se odstupanje udjela programskih vrsta u ukupnom vremenu
emitiranja pojedinog programskog kanala smatra programskom promjenom te je za istu
potrebno provesti postupak sukladno l. 107 Ugovora.
Uz lanak 7.
Predlae se dopuna lanka 25. Ugovora kako bi se omoguilo da HRT da vrijeme trajanja
odreenih dogaaja proizvodi i distribuira putem otvorene elektronike mree dodatne
programe koje nije mogue uklopiti u programsku shemu i raspored emitiranja odreenog
kanala.
Uz lanak 8.
Predlae se promjena planskih iznosa u lanku 104. radi usklaivanja sa provedbom Plana
restrukturiranja HRT-a iz 2013. u svim segmentima.
Uz lanak 9.
Odredbom ovog lanka propisano je da Ugovor u ostalim odredbama ostaje neizmijenjen.
Uz lanak 10.
Odredbom ovog lanka propisan je broj primjeraka Ugovora i njegova distribucija
potpisnicima.

IV. Sredstva potrebna za provedbu izmjena i dopuna Ugovora s Vladom RH


Za provedbu ovog Ugovora nije potrebno osigurati dodatna sredstva niti izmijeniti iznos
mjesene pristojbe.

V. Tekst odredbi vaeeg Ugovora s Vladom RH koje se mijenjaju odnosno


dopunjuju
lanak 14.
HRT je obvezan emitirati osam radijskih programskih kanala na upanijskoj ili regionalnoj
razini
lanak 14. stavak 1., tabela 5. naziva: '' Radio Zadar'', rubrika 15. naziva: ''Udjeli programskih
vrsta u ukupnom vremenu emitiranja kanala'' udio sporta ini 9% te udio glazbe ini 41,5%.
lanak 14., stavak 1. tabela 6., rubrika 1 glasi Radio Knin.
lanak 14., stavak 1., tabela 6 naziva: ''Radio Knin', rubrika 8. naziva: ''Opis programa
glasi: Govorno-glazbeni regionalni program. Okosnicu programa ine vijesti i kontaktne i
mozaine emisije koje se bave pitanjima kako dravne tako i lokalne politike i samouprave te
temama iz kulture, obrazovanja, znanosti, zdravstva, gospodarstva i sporta. Zabavna
komponenta programa zastupljena je u kontaktnim i mozainim emisijama i u glazbenom
programu. Poseban e naglasak biti na temama iz civilnog drutva te ivota nacionalnih
manjina. Glazbeni dio programa sastoji se od autorskih glazbenih emisija i glazbenih lista;
glazba koja se svira u programu je suvremena popi i rock glazba te klasici pop, rock glazbe i
jazza, poseban naglasak stavlja se na lokalnu glazbenu batinu.
lanak 14., stavak 1., tabela 6. naziva: '' Radio Knin, rubrika 14. naziva: ''Ostali vani
podaci glasi: Pripadnicima srpske pravoslavne crkve namijenjena je jednotjedna vjerska
emisija. Specijalizirana emisija za srpsku nacionalnu manjinu MOST i vjerska emisija SPC za
pravoslavne vjernike. Svi vaniji sadraji iz programa objavljuju se i na web stranici
www.hrt.hr/knin.
lanak 15.
lanak 15. stavak 1., tabela 1. naziva: '' Meunarodni radijski programski kanal Glas
Hrvatske'', rubrika 4. naziva: ''Dostupnost'' glasi: ''Europa, Sjeverna i Juna Amerika,
Australija i Novi Zeland FTA/globalno Internetom.
lanak 17.
lanak 17. stavak 1., tabela 2. naziva: ''Drugi program (HTV2), rubrika 8. naziva: Opis
programa glasi: Drugi program u svojoj cjelini namijenjen je opoj populaciji, no ciljano
terminski podijeljen. U redovitoj programskoj shemi rani jutarnji termini namijenjeni su djeci
predkolske dobi (crtani filmovi i emisije). Slijedi kolski program koji e nizom emisija
afirmirati obrazovne sadraje i otvarati aktualne teme vezane za ivot osnovnokolaca i
srednjokolaca. Poticat e se slobodno iskazivanje miljenja mladih o razliitim drutvenim
problemima te njihova kreativnost. Predstavljat e se uspjesi mladih na razliitim podrujima
te raspravljati o relevantnim temama vezanima uz njih. Ranopopodnevni termini svojim bi
mozainim sadrajima, koji obuhvaaju sve programske vrste i formate (obrazovni, zabavni,
igrani sadraji, studijske emisije, reportae, javljanja itd.), okupljali cijelu obitelj te stvarali
pozitivno ozraje u drutvu i obitelji. U veernji program uvodit e nas emisije regionalnog i
informativnog programa, uz koje se veu najkvalitetniji igrani i glazbeni sadraji, od ozbiljne

do suvremene glazbe. Na Drugom programu prenosit e se svi vaniji sportski dogaaji i


nedjeljne mise te vani drutveni dogaaji i humanitarne priredbe.
lanak 20.
lanak 20. stavak 1., tabela 1, naziva: ''Meunarodni televizijski program'', rubrika 4. naziva
Dostupnost glasi: Europa satelitski FTA, Sjeverna i Juna Amerika te Australija i Novi
Zeland satelitski FTA/globalno Internetom.
lanak 25.
lanak 25. glasi:
HRT e tijekom ugovornog razdoblja zasebno dizajnirati i objavljivati sljedee portale.
Naziv
Adresa
Opi/specijalizirani
Karakter
Opis

Ciljana publika
Naziv
Adresa
Opi/specijalizirani
Karakter
Opis

Ciljana publika

HRTweb
www.hrt.hr
opi
predstavljanje HRT-a
Glavni portal HRT-a namijenjen predstavljanju HRT-a kao
javnog medijskog servisa, prezentaciji programa, usluga i
drugih aktivnosti, uz poveznice prema ostalim portalima.
Paljivom kategorizacijom i praenjem interesa posjetitelja
izdvajat e se, radi lake dostupnosti, vrste istovrsnih sadraja i
na tome temeljiti podstranice, odnosno ustroj i dizajn portala.
Na tom e portalu biti istaknuta misija, ciljevi, vrijednosti i
naela djelovanja HRT-a te e se, koritenjem internetskih
elektronikih komunikacija, ostvarivati izravna povezanost
odgovornih ljudi HRT-a i javnosti. Odreeni kljuni sadraji,
koji govore o statutu, djelovanju, pravnom okruenju i
organizaciji HRT-a bit e predstavljeni na barem jednom
stranom jeziku.
opa populacija u Hrvatskoj i svijetu
HRTvijesti
www.hrt.hr+news.hrt.hr
specijalizirani
Vijesti i drugi informativni sadraji
Portal HRT-a namijenjen informiranju. Vijesti e pokrivati sva
podruja koje pokriva i informiranje u radijskim i televizijskim
programima, ukljuivo unutarnje i vanjsko-politike,
gospodarske kulturne, znanstvene te servisne informacije i
zanimljivosti. Uz vijesti, portal e ponuditi komentare i analize
te druge oblike informiranja. Sadraji e, kada god to bude
mogue, biti multimedijski obraeni, s audio i audiovizualnim
prilozima i isjecima, fotografijama i sl. Portal e ponuditi i
poveznice na audio i audiovizualne usluge na zahtjev s
informativnim sadrajima.
opa populacija u Hrvatskoj i svijetu

Naziv
Adresa
Opi/specijalizirani
Karakter
Opis

Ciljana publika

Naziv
Adresa
Opi/specijalizirani
Karakter
Opis
Ciljana publika

Naziv
Adresa
Opi/specijalizirani
Karakter
Opis

HRTsport
sport.hrt.hr
specijalizirani
sportske vijesti i drugi sportski sadraji
Specijalizirani portal HRT-a namijenjen informiranju iz
podruja sporta u skladu s dosada izraenim visokim javnim
interesom. Uz informiranje i najave sportskih dogaaja, portal
e ponuditi komentare o sportu, sportski kalendar, tablice
sportskih rezultata. Sadraji e, kada god to bude mogue, biti
multimedijski obraeni, s audio i audiovizualnim prilozima i
isjecima, fotografijama i sl. Portal e ponuditi i poveznice na
audio i audiovizualne usluge na zahtjev sa sportskim
sadrajima. Kada to bude mogue u odnosu na prava i tehniku
realizaciju, vani e se dogaaji prenositi uivo u audio ili
audiovizualnom toku.
opa populacija u Hrvatskoj i svijetu

HRTraspored
raspored.hrt.hr+schedule.hrt.hr
specijalizirani
Raspored i prezentacija programa
Specijalizirani portal HRT-a koji pregledno prezentira raspored
emitiranja programskih kanala i programske sadraje.
opa populacija u Hrvatskoj i svijetu

Ciljana publika

HRTradio
radio.hrt.hr
opi
prezentacija programa i ponuda sadraja Hrvatskog radija
Portal koji detaljnije prezentira programske kanale i sadraje
Hrvatskog radija, prua njegove sadraje u audio uslugama na
zahtjev na pristupaan, te tematske multimedijski predstavljane
programske sadraje. U sklopu ovoga portala nalazit e se i
podstranice regionalnih radijskih postaja, koje pruaju sadraje
regionalnog, upanijskog i lokalnog znaenja. U audio usluzi
na zahtjev Radio na zahtjev nude se najvrjednije emisije.
opa populacija u Hrvatskoj i svijetu

Naziv
Adresa
Opi/specijalizirani
Karakter
Opis

HRTglazba
glazba.hrt.hr+music.hrt.hr
specijalizirani
najava prezentacija programa Glazbene proizvodnje
Specijalizirani portal namijenjen najavljivanju i predstavljanju

Ciljana publika

programa Glazbene proizvodnje HRT-a, a osobito izvoenja u


javnim nastupima i u programima Hrvatskog radija i Hrvatske
televizije, te snimljenim glazbenim programskim sadrajima
dostupnim u drugim oblicima distribucije.
opa populacija u Hrvatskoj i svijetu

Naziv
Adresa
Opi/specijalizirani

HRTmladi
mladi.hrt.hr+djeca.hrt.hr+children.hrt.hr
opi

Karakter
Opis

Ciljana publika

sadraji namijenjeni djeci i mladima


Opi portal HRT-a namijenjen djeci i mladima, prilagoen
dizajnom, nainima komunikacije i temama specifinoj publici.
Portal e se baviti svim podrujima i temama te e ukljuivati
zabavne sadraje koji e ujedno imati informativnu i
edukativnu svrhu.
djeca i mladi u Hrvatskoj i svijetu

Naziv
Adresa
Opi/specijalizirani

HRTkultura
kultura.hrt.hr
specijalizirani

Karakter

Kulturni, umjetniki i znanstveni sadraji u informativnim,


obrazovnim i dokumentarnim formama
Specijalizirani portal objavljivat e kratke i opirnije,
multimedijski pripremljene vijesti iz podruja umjetnosti,
kulture i znanosti. Ponudit e posebno multimedijski
pripremljene obrazovne sadraje koji, u funkciji cjeloivotnog
obrazovanja, upuuju u kulturno naslijee i suvremena kulturna
kretanja. Upuivat e na sadraje i programe drugih medija te
davati uvid u kulturnu i umjetniku ponudu na nacionalnoj i
regionalnoj razini, te kulturnu ponudu Hrvatske u svijetu.
opa populacija u Hrvatskoj i svijetu

Opis

Ciljana publika

HRT e u ugovornom razdoblju otvarati i druge internetske portale, pri emu e potovati
odgovarajue odredbe Zakona o HRT-u i provoditi ocjenu javne vrijednosti prema
utvrenom postupku.
lanak 104.
lanak 104. stavak 1., glasi:
Kao pretpostavku za izvrenje u ovom ugovoru utvrenih zakonskih i drugih programskih
obveza, stratekih projekata i drugih ulaganja, HRT planira sljedei raun dobiti i gubitka po
godinama:

Red.br.

ELEMENTI

PRIHODI
Prihodi od
pristojbe
Prihodi od
promidbe
Ostali poslovni
prihodi
RASHODI
DOBIT/GUBITAK

1.1.
1.2.
1.3.
II
III

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

1.392.000.000

1.407.000.000 1.421.000.000

1.431.000.000 1.441.000.000

1.190.000.000

1.205.000.000

1.215.000.000

1.225.000.000

1.235.000.000

111.000.000

111.000.000

115.000.000

115.000.000

115.000.000

91.000.000
1.401.275.344
-12.275.344

91.000.000
91.000.000
1.406.386.634 1.418.366.552
613.366
2.633.448

91.000.000
91.000.000
1.427.841.680 1.437.941.110
3.158.320
3.058.890