You are on page 1of 1

PRIJEMNICI KOD

TRANSPORTNIH OBJEKATA
Prva grupa prijemnika od
posebne vanosti kojima se
moe obezbediti neprekidnost
napajanja el. Broda. Grupa
prijemnika koja se moe
iskljuiti naroito kada doe do
nekog preoptereenja.
Posebni uslovi kojima su
izloene instalacije i prijemnici
na transportnim vozilima.
Veliki opseg temperatura u
okolnoj atmosferi, vie vlage,
zapaljivih i eksplozivnih
materija, izraena mehanika
naprezanja kao posledica
vibracijai udara.
ELEKTRINE INSTALACIJE NA
PUTNIKIM VOZILIMA
Zvior elektrine energije :
trofazni samopobudni sinhroni
generator (alternator) Un=14V.
Snaga alternatora:

Pjm=Psi+Kij Pi
Psi snaga prijemnika koji su
stalno prikljueni
Pi snaga svakog od n
prijemnika koji se ukljuuje
povremeno
Kij Koeficijent
jednovremenosti za svaki od n
prijemnika
Baterije akomulatora : od
olovnih elija posebnih
karakteristika pogodnih za
startovanje.
Broj obrtaja alternatora je
promenljiv u irokom opsegu
brzine.
Regulacija izlaznog napona se
vri pomou mehanikog ili
elektronskog regulatora za
opsege brzina i do 1:15
Nazivmna vrednost napona
alternatora je 14V i alternatori
se izrauju za razne vrste i
jaine struja odnosno snaga.
ELEKTRINE INSTALACIJE
- razvodna kutija sa
osiguraima
- strujno kolo
Dvopolna ema elektrinih
instalacija kod automobila:
1-alternator sa ispravljaem
2-baterije, akomulator
3-motor pokreta
4-prekida sa kljuem
5-transformator(bobina)
6-potezni mnagnet startnog
prekidaa
7-platinski prekida i (PR)
prijemnici

ELEKTRINI PROVODNICI

Finoini sa pojaanom
izolacijom od PVC-a.
- Strujna kola signalizacije: AP/F
0,75 mm2
- Strujno kolo za pokretaki
motor : AP/F 10(16) mm2
- Ostala strujna kola: AP/F
1,5mm2
PRIJEMNICI ELEKTRINE
ENERGIJE KOD PUTNIKIH
AUTOMOBILA
Prva grupa prijemnika:
elektrini pokreta pogonskog
motora (alnaser) motor za
jednosmernu struju sa rednom
pobudom i velikim polaznim
momentom.
Povlai veliku struju ukljuuje
se kratkotrajno i povremenoi
znaajno utie na
dimenzionisanje
akomulatora(baterija) odnosno
njenog kapaciteta.
Druga grupa prijemnika:
Spadaju sve signalizacije stanja
(pritisak cevi, nivo goriva,
temperatura); Elektrini sistem
paljenja (bombina);
Trea grupa prijemnika:
Obuhvata sve ostale prijemnike
kao to su: sva osvetljenja,
aspoljnja svetlosna
signalizacija, motor brisaa...
Elektrine instalacije ini:
-razvodne kutije i strujnih kola
gde su u nekim nalaze i
prekidai obino na instrument
tabli automobila
Strujna kola u koja se ne
postavlja zatita (osigurai) su:
- Strujno kolo alnasera
- strujna kola signalizacije
stanja
Nazivne struje osiguraa su:
6,8,16,25A