You are on page 1of 6

TLA"OVÁ SPRÁVA

Medziro#n! pokles v!davkov do online reklamy za rok 2009

(Bratislava, 2.3.2010) – Objem v!davkov do internetovej reklamy na


"lensk!ch serveroch Asociácie internetov!ch médií (AIM) dosiahol v roku
2009 23,3 mil. #, "o predstavuje oproti roku 2008 medziro"n! pokles o 5,4%.
Ide o prv! pokles od roku 2004, z ktorého pochádzajú prvé údaje v!davkov do
reklamy v internete. Na poklese sa podpísal najmä posledn! kvartál
uplynulého roka, v ktorom boli v!davky ni$%ie a$ o 20%.

Spomedzi typov internetovej reklamy si nadpolovi"n! podiel stále udr$iava


bannerová reklama s 52% (12,1 mil. #), na druhom mieste s 22% nasleduje
riadková inzercia (5,7 mil. #) a na tre&om vyh'adávanie s 16% (3,8 mil. #).
V medziro"nom porovnaní zaznamenali v!razn! nárast rich media (+155%).
Narástli tie$ lead generation, riadková inzercia a slotting fees, ostatné typy
online reklamy zaznamenali pokles.

V roku 2009 za"ala AIM zverej(ova& percentuálne rozdelenie sú"tu príjmov


z bannerovej reklamy a rich médií pod'a jednotliv!ch odvetví. V minulom roku
tak najviac do online reklamy investovalo telekomunika"né (23%), finan"né
(16%) a motoristické odvetvie (15%). )tvrté miesto patrí potravinárskemu
tovaru s 8,5% a na piatom mieste sú iné rôzne slu$by s 8,3%, ktoré zah*(ajú
napríklad reklamu na realitné slu$by alebo reklamu na vzdelávanie.

AIM funguje od mája 2005 ako asociácia slovensk!ch médií na internete, ktorého
hlavn!m cie'om je zabezpe"i& informovanos& o internete a mo$nostiach jeho vyu$itia
ako reklamného média. V sú"asnosti má AIM 29 riadnych "lenov. Objemy za %tvrt!
kvartál roka 2008 nahlásilo 25 "lenov. Objemy za %tvrt! kvartál roka 2009 nahlásilo
30 "lenov.

AIM nahlasuje objemy internetovej reklamy svojich "lenov od svojho zalo$enia,


pri"om prvé "ísla sú za rok 2004. Zdru$enie je aj zadávate'om reprezentatívneho
merania slovenského internetu AIMmonitor, ktor! sa realizuje od januára 2007. Tohto
merania sa mô$u zú"astni& aj ne"lenovia asociácie.

Uvedené objemy internetovej reklamy vyjadrujú media-net hodnotu reklamy na


"lensk!ch internetov!ch serveroch AIM. Znamená to, $e ide o vyfaktúrovanú hodnotu
vrátane agentúrnych provízií mediálnych a reklamn!ch agentúr. V prípade, ak by sa
mala ur"i& gross hodnota, musela by sa k uveden!m hodnotám pripo"íta& poskytnutá
z'ava internetov!ch médií ako aj hodnota nepredaného a bartrovaného reklamného
priestoru.

Prílohy TS: Graf 1: V!voj v!davkov do internetovej reklamy v rokoch 2004 – 2009
Graf 2: Internetová reklama v roku 2009
Graf 3: Reklamné typy v rokoch 2008 a 2009
Graf 4: Podiel odvetví v bannerovej reklame a rich media v roku 2009

Asociácia internetov!ch médií, V!stavisko Incheba Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava


www.aimsr.sk
TLA"OVÁ SPRÁVA

Pre +al%ie informácie kontaktuje:

Mgr. Veronika Pizano – v!konná mana$érka AIM


e-mail : veronika.pizano@aimsr.sk tel.: +421 948 112 100

Mgr. Milan Csaplár – predseda Správnej rady AIM


e-mail : milan.csaplar@aimsr.sk

Asociácia internetov!ch médií, V!stavisko Incheba Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava


www.aimsr.sk
!"!#$%!"&'!(#!%&#%)*+,-*,+#!,$%-,(.'/0%!%-#(#12%3445%63447%
+51.1%
25000000 -5.4%

20000000
+60.1%

15000000

+33.3%

10000000 +48.4%

5000000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
INTERNETOVÁ REKLAMA V ROKU 2009

bannerová
reklama
12.1 mil. !
52%
slotting fees
150 tis. !
0.65%

lead generation
59.8 tis. ! sponzoring
0.26% 445 tis. !
1.91%

riadková inzercia search email


rich media 5.17 mil. ! 3.76 mil. ! 608 tis. !
990 tis. ! 22.18% 16.13% 2.61%
4.25%
REKLAMNÉ TYPY V ROKOCH 2008 A 2009
2009 2008

14 000 000 !

12 000 000 !

10 000 000 !

8 000 000 !

6 000 000 !

4 000 000 !

2 000 000 !

0!
bannerová

sponzoring

email

search

riadková inzercia

rich media

lead generation

slotting fees
PODIEL ODVETVÍ V BANNEROVEJ REKLAME A RICH MEDIA
V ROKU 2009

Iné rôzne slu!by


8%
Potravinársky
tovar
9% Drogistick" tovar
a parfuméria
8%
Motorizmus
15%

Vybavenie domácností
a kancelárií
6%

Financie
16%
Zdravie
4%

Cestovn" ruch a doprava


Telekomunikácie 4%
23%
In" rôzny tovar
3%

Slu!by pre vo#n" $as,


zábava
Médiá 3%
1%