You are on page 1of 24

INfO

Číslo 2 Ročník XII


TRENČÍN
informačný mesačník
Mesta Trenčín

3. marec 2010

Trenčín ožil fašiangovými


Z obsahu

Miest na

tradíciami
pochovávanie je
zatiaľ dostatok
 str. 2

V Trenčíne by mali
vyrásť dve nové
zariadenia pre
seniorov
 str. 6

Virtuálne divadlo
Trenčín vás pozýva
 str. 11

Mapa komunikácií na
území Trenčína podľa
správcov
 str. 12 – 13

Mesto pripravuje
revitalizáciu Parku
Tradícia fašiangových osláv sa po niekoľkoročnej prestávke opäť vrátila aj do centra Trenčína. M. R. Štefánika
V duchu fašiangovej zábavy pripravilo mesto Trenčín pred obdobím 40-dňového pôstu pre všet- str. 18 – 19
kých obyvateľov a návštevníkov druhý februárový víkend pestrý program. Fašiangové oslavy od-
štartoval v piatok 12. februára sprievod masiek, ktorý za doprovodu dychovej hudby Skalanka Miro Šmajda
rozdával na Mierovom námestí nielen tradičné zabíjačkové špeciality, ale i dobrú náladu. O tú
zaspieval na
Valentína
sa počas osláv postarali aj trenčianske folklórne a divadelné súbory, ktoré vystúpili na hlav-
trenčianskym
nom pódiu v centre mesta. S fašiangami sa Trenčania rozlúčili v utorok 16. februára tradičným fanúšikom
pochovaním basy na Mierovom námestí. (Viac na str. 10) foto: (rs) str. 22 

Nový správca cintorínov zdraženie neprinesie


O trenčianske cintoríny sa od 1. februára stará nový správca poh- musí byť navrhovaný prevádzko- nou výškou cien. Podľa primá-
rebísk, ktorý vzišiel z  verejnej súťaže, spoločnosť Pohrebníctvo vý poriadok spolu s  cenníkom tora Branislava Cellera mesto
Dvonč, s. r. o. Poplatky za služby spojené s pohrebným obradom služieb odsúhlasený Mestským dnes nemôže zvyšovať poplatky
sa však zvyšovať nebudú. Na odporúčanie mestskej rady schvá- zastupiteľstvom v  Trenčíne. s  ohľadom na vývoj nezamest-
lili poslanci na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva V  súlade s  týmto zákonom bol nanosti a  dopady hospodárskej
nový prevádzkový poriadok s pôvodným cenníkom služieb. 11. februára 2010 predložený krízy na občanov. Nový prevádz-
na posúdenie Mestskej rade kový poriadok schválilo mestské
Nový správca cintorínov pred- položka vzrásť na 75 až 95 eur v  Trenčíne, ktorá odporučila zastupiteľstvo spolu s pôvodným
ložil v  súlade s  podmienkami (v  závislosti od lokality, kde sa poslancom mestského zastupi- cenníkom služieb.
verejnej súťa- dom smútku teľstva schváliť cenník s  pôvod- (r)
že nový návrh Mesto Trenčín nebude nachádza).
prevádzkového Pohrebníc- Aktuálny cenník schválený 25. februára 2010 Mestským
poriadku poh- zvyšovať poplatky tvo Dvonč zastupiteľstvom v Trenčíne, ktorý je rovnaký ako pôvodný cenník
rebísk spolu za služby spojené odôvodnilo (vybrané položky):
s  cenníkom toto navýše- Využívanie obradnej miestnos-
služieb, v  kto-
s pohrebným obradom nie tým, že ti v dome smútku za 1 pohreb
16,59 eur

rom zvýšil poplatok za prenájom doterajšia cena bola neprimera- Využívanie rozlúčkovej miestnosti 4,97 eur
obradnej miestnosti v  dome ne nízka a  nezodpovedala reál-
Príprava smútočného štítu s menom zomretého 2,15 eur
smútku. Z pôvodných 22 eur (za nym nákladom na správu domov
prenájom obradnej aj rozlúčko- smútku. Reprodukovaný hudobný dopro-
1,99 eur
vej miestnosti spolu) mala táto Podľa zákona o pohrebníctve vod v obradnej miestnosti

2 / INfO aktuality Číslo 2/ročník XII

Miest na pochovávanie je Poplatky za hrobové miesta


a/ Hrobové miesto –
b/ Hrobové miesto –
predlžovací poplatok

zatiaľ dostatok
základný poplatok Cintorín Trenčín – Juh, časť I, II, VI,
VII, VIII, IX, X
Cintorín Trenčín – Juh, časť I, II, VI,
VII, VIII, IX, X Hrob, hrobka 33,19 €/10 rokov
Na dvanástich trenčianskych cintorínoch je v súčasnosti 2 600
miest na pochovávanie. Časť z týchto miest však už má svojho Hrob, hrobka 33,19 €/10 rokov Detský hrob 6,63 €/10 rokov
nájomcu a miest bez konkrétneho nájomcu zostáva 320. Táto Detský hrob 6,63 €/10 rokov Hrob pre urnu 13,27 €/10 rokov
kapacita hrobových miest by však mala mestu vystačiť ešte na Hrob pre urnu 41,49 €/25 rokov Krypta 99,58 €/10 rokov
tri až štyri roky. Cintorín Trenčín – Juh, časť III, IV, V Cintorín Trenčín – Juh, časť III, IV, V
Hrob, hrobka 26,55 €/10 rokov Hrob, hrobka 29,87 €/10 rokov
V  Trenčíne sa
koná ročne 400 poh- Detský hrob 6,63 €/10 rokov Detský hrob 6,63 €/10 rokov
rebov, z nich sa však Hrob pre urnu 41,49 €/25 rokov Hrob pre urnu 13,27 €/10 rokov
až v tristo prípadoch Cintoríny ostatných mestských častí Cintoríny ostatných mestských častí
pochováva do zais- Hrob, hrobka 19,91 €/10 rokov Hrob, hrobka 26,55 €/10 rokov
tených či jestvujú-
Detský hrob 6,63 €/10 rokov Detský hrob 6,63 €/10 rokov
cich hrobov. Ročne
Hrob pre urnu 41,49 €/25 rokov Hrob pre urnu 13,27 €/10 rokov
sa teda požiadavka
na nové hrobové renie cintorína v  časti Kubra, Mestského úradu v  Trenčíne
miesto pohybuje na úrovni ne- pre zosnulých. „Situácia, že by pripravujeme už výkup pozem- František Orolín. Poplatok za
celej stovky. Z  tohto dôvodu sme nemali kde pochovávať,- kov pre nový mestský cintorín hrobové miesto nebol menený
mesto neprenajíma miesta, ale nemôže nastať. Už dnes máme s parkovou úpravou pod sídlis- už niekoľko rokov.
poskytuje ich v prípade potreby vykúpené pozemky pre rozší- kom Juh,“ uisťuje prednosta (r), il. foto: (jč)

Mesto pripravuje výkup pozemkov pre nový parkový cintorín


Situáciu s ubúdajúcimi hrobovými miestami v Trenčíne by malo z možností však zostáva aj od- sa datuje od druhej polovice
zlepšiť rozšírenie cintorína v Kubre, ale hlavne výstavba nového delenie živým plotom. 19. storočia, kedy bol v  Ohls-
centrálneho cintorína v lokalite pod sídliskom JUH na Východnej S  výstavbou cintorína za dorfe v Hamburgu pod vplyvom
ulici. Nový trenčiansky cintorín, ktorý bude mať formu parku, sa takmer 9 miliónov eur plánu- romantizmu anglického prírod-
bude rozprestierať na ploche 30 hektárov. je mesto začať na budúci rok. ného parku založený prvý par-
V súčasnosti prebieha posudzo- kový cintorín, ktorý je najväčší
Až 60 percent z  celkovej lesného pásu od záhradiek je vanie lokality z hľadiska vplyvov v  Európe. Súčasťou takýchto
plochy cintorína, ktorý bude šesťdesiat metrov. Oddelený na životné prostredie a  pripra- parkových cintorínov sú rôzne
vyzerať ako park, zaberie lesík by mal byť zo strany polí ka- vuje sa výkup pozemkov pre odpočívadlá, zákutia na medi-
a  lúka so skupinami stromov. menným múrikom s  výškou nový cintorín. Pochovávať by sa táciu, vodné prvky či výtvarné
Súčasťou parkového cintorína okolo jeden a pol metra so za- na ňom malo v roku 2012. diela.
je aj vyvýšená vyhliadka s  krí- trávneným násypom. Jednou Vznik parkových cintorínov (r, sita), nákres: (ar)
žom na rozptylovej lúčke. Po-
číta sa aj s vybudovaním troch
vstupov a rovnakého počtu par-
kovísk pre návštevníkov. V cen-
trálnej časti je naplánovaná vý-
stavba domu smútku s  alejou
stromov.
Miesto posledného odpočin-
ku sa bude budovať etapovito
a  umožní rôzne druhy pocho-
vávania. Kompromisom medzi
trávnatými a  betónovými hrob-
mi by mala byť betónová obruba
hrobov v rovine so zemou. Sa-
mozrejmosťou bude urnový háj
a stena s výklenkami pre ulože-
nie urien, tzv. kolumbárium.
Cintorín nebude zasaho-
vať do existujúcich záhradiek.
V  ich susedstve zostane za-
chovaný les ako prirodzená
bariéra medzi nimi a  najbliž-
ším miestom na pochováva-
nie. Vzdialenosť najužšieho
3. 3. 2010 inzercia INfO / 3

Kvalitnejšia dopravná
sieť pre Slovensko
Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných
príležitostí, ideme za lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným
ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Naša cesta k cieľu

Operačný program Doprava je spolufinancovaný


z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Info Trencin_180x270_OPD_reg_new.indd 1 18.1.2010 12:43


4 / INfO aktuality Číslo 2/ročník XII

Výstavba infraštruktúry
v priemyselnom parku začne
v marci
Taiwanský výrobca LCD monitorov, spoločnosť AU Optronics už
vlastní všetky pozemky potrebné pre výstavbu závodu v trenčian-
skom priemyselnom parku. Predajom 21 hektárov mestských
pozemkov na Bratislavskej ulici pribudlo na účte trenčianskej
samosprávy 3,34 milióna eur. Najneskôr do 10. marca by sa mali
na pozemkoch rozbehnúť stavebné práce súvisiace s budovaním
inžinierskych sietí a infraštruktúry pre závod AU Optronics.

V  decembri 2009 schválilo pohľadom tých, ktorí nedôvero-


trenčianske mestského zastupi- vali predstaviteľom mesta pri
teľstvo predaj pozemkov v prie- príprave priemyselného parku
myselnom parku s rozlohou 21 sa ukázalo, že naše smero-
hektárov pre štátny MH Invest. vanie bolo správne a  príprava >> Prezident taiwanskej spoločnosti Au Optrinics Kuen-Yao
Spoločnosť založená Minister- parku znamená jeden z  naj- Lee pri nákrese novej priemyselnej zóny.
stvom hospodárstva SR (MH SR) významnejších rozvojových im-
následne zabezpečila ich predaj pulzov pre Trenčín za posledné Slovenská strana zabezpečuje a  je najväčšou investíciou na
spoločnosti AU Optronics. desaťročia.“ v  rámci štátnej pomoci výstav- Slovensku od vypuknutia krízy
bu externej infraštruktúry. Vý- v  roku 2008. Okrem samotnej
ƒƒ Pozemky už patria ƒƒ S výstavbou stavbu samotného závodu si výšky investície prinesie výroba
novému investorovi infraštruktúry sa zabezpečuje AU Optronics vo zavedenie nových technológií
„Taiwanský investor už od- začne podľa plánu svojej réžii. Naše termíny po- a  s  tým spojený transfer tech-
kúpil všetky pozemky, ktoré „Časť stavebných povole- žadované investorom v  inves- nológií ako aj know-how s dôra-
potreboval pre výstavbu svojho ní je už vydaná a  právoplatná. tičnej zmluve priebežne plníme zom na priaznivý vplyv na život-
závodu. Tieto pozemky už má za- Spoločnosť Váhostav SK Žilina, a garantujeme aj dodržanie ter- né prostredie a  hospodárnosť.
písané aj na liste vlastníctva,“ ktorá sa stala víťazom tendra mínu ukončenia výstavby našej „Zámerom mesta je podporo-
potvrdil Vladimír Olšakovský zo na zhotoviteľa stavby, začne časti,“ dodal Olšakovský. vať investície s tzv. vyššou pri-
spoločnosti MH Invest, ktorá do 10. marca stavebné práce,“ danou hodnotou – t. j. prioritne
od podpisu investičnej zmluvy zdôraznil Olšakovský. ƒƒ Závod prinesie nové presadzovať prílev investícií za-
medzi AU Optronics a  MH SR Termín spustenia výroby pracovné príležitosti meraných na inovácie, výskum
realizačne zabezpečuje prípra- v  závode naplánovaný v  roku Závod bude zameraný na vý- a  vysoké technológie. Príchod
vu výstavby externej infraštruk- 2011 bude závisieť od dokon- robu TFT LCD modulu, jednotiek AU Optronics je pre nás vy-
túry. Mesto zabezpečovalo čenia výstavby samotného zá- podsvitu a súvisiach dielov pre vrcholením takmer rok a  pol
časť pozemkov pre investora vodu, ktorú chce tretí najväčší TFT LCD, ale aj na výrobu tele- ročného úsilia a som skutočne
a  podľa primátora Branislava svetový výrobca LCD monitorov vízorov v oblasti hi-tech. Investí- rád, že sa vložená energia vráti
Cellera sú už prostriedky z pre- začať v  prvom kvartáli tohto cia taiwanskej spoločnosti za nám všetkým,“ dodal primátor
daja na účte mesta. „Som rád, roka. „Realizácia celého pro- 191 miliónov eur prinesie viac Trenčína Branislav Celler.
že napriek rôznym negatívnym jektu je rozdelená na dve časti. ako tritisíc pracovných miest (r), foto: (rs)

Činnosti KS Dlhé Hony sa vracajú


do pôvodných priestorov
Februárové mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie z  roku
2008 o  predaji Kultúrneho strediska Dlhé Hony spoločnosti
ADOZ, s. r. o., ktorá tu plánovala výstavbu polyfunkčného domu
s bytmi a novým kultúrnym strediskom.

Dôvodom je odstúpenie in- veň schválilo na dobu neurčitú


vestora od svojho zámeru. Ten vypožičanie objektu pre občian-
zároveň pristal na refundáciu ske združenie Kultúrne cen-
nákladov spojených s  dočas- trum Stred. Pôvodné činnosti
ným umiestnením činností KS Dlhé Hony, s výnimkou kniž-
kultúrneho strediska v prenaja- nice, sa teda opäť vracajú do
tých priestorov nákupného stre- priestorov na Ul. 28. októbra.
>> Činnosti KS Dé Hony boli v júli minulého roka presťahova- diska Družba.
né do prenajatých priestorov obchodného centra Družba. Mestské zastupiteľstvo záro- (r), foto: (mr)
3. 3. 2010 aktuality INfO / 5

Seniori už cestujú v trenčianskej MHD bezplatne


Od 1. marca cestujú dôchodcovia nad 70 rokov v trenčianskej
MHD zdarma. Úľava sa netýka len Trenčanov, ale aj všetkých
seniorov, ktorí prekročili túto vekovú hranicu.
Cestovanie na linkách MHD ži,“ povedal primátor Branislav
Trenčín zdarma pre seniorov Celler. V  trenčianskej MHD sa
nad 70 rokov odsúhlasilo tren- môžu naďalej bezplatne prepra-
čianske mestské zastupiteľ- vovať aj deti do 6 rokov, detský
stvo ešte v  decembri minulé- kočík s  dieťaťom, batožina pri
ho roka. Vzhľadom k  tomu, že dodržaní predpísaných rozme-
mnohí dôchodcovia si v  tom rov, sprievodcovia držiteľov pre-
čase ešte zakúpili 90-dňové ukazu ŤZP – S, invalidný vozík
časové lístky, začalo bezplatné a vodiaci pes cestujúcich s pre-
cestovanie v  MHD platiť až od ukazom ŤZP alebo ŤZP – S.
1. marca tohto roka. „Aj vďaka Pri cestovaní nočným spo-
úspornému hospodáreniu mes- jom sa bezplatná zľava nebude
ta môžeme zvýhodniť skupinu poskytovať.
ľudí, ktorá si to určite zaslú- (r), il. foto: (jč)

Študentské fórum mesta volilo nového predsedu


>> Študentské fórum mesta Trenčín oslá-
o zrod fóra. Novozvolená pred-
vilo už druhý rok svojej existencie.
sedníčka má pred sebou ťažkú
úlohu – udržať tempo rozvoja,
ktoré nastavila jej predchod-
kyňa. „Budem sa naozaj veľmi
snažiť, aby som nesklamala
jednak členov, ale ani Maťu,
ktorá organizáciu založila. Dú-
fam, že mi bude stále poruke,
keď budem niečo potrebovať.
Chcem, aby za mňa hovorili
hlavne činy,“ dodala Rebeka
Vaňová.
V Trenčíne pôsobí študentská organizácia, ktorej meno ďaleko presiahlo hranice mesta. Študent- (mr), foto: (jč)
ské fórum, ktoré združuje aktívnych stredoškolákov, je považované za jedno z najlepších svojho
druhu na Slovensku.

Februárové zasadnutie štu-


dentského fóra, tretie v  aktu-
najväčšie pýchy patrí organi-
zácia osláv 17. novembra ako
Na zimnej údržbe mesto ušetrilo
Napriek tuhej zime mesto minulo necelých 60 %, zostatok
álnom školskom roku, bolo dňa študentstva, ktorá sa ko-
neminulo všetky prostriedky ur- investuje do opravy ciest, pre-
zároveň volebným. Keďže pô- nala v  roku 2008. Ale najviac
čené na zimnú údržbu. V piatok dovšetkým výtlkov po období
vodná predsedníčka Martina hrdá som na to, že sme zvládli
19. februára bola dočasne po- mrazu. Celkovo cestári vyšli do
Križanová navštevuje maturit- zorganizovať trojdňový festival
zastavená zimná údržba z  dô- ulíc 1260-krát počas 30 dní,
ný ročník, nastal čas určiť jej africkej hudby One world one
vodu priaznivo sa vyvíjajúceho pričom priemerný počet výjaz-
nasledovníka. Z  trojice kandi- life, ktorý sa konal v  Parku
počasia. Z pôvodne rozpočtova- dov za 12-hodinovú zmenu bol
dátov na post predsedu štu- kultúry v  Zámostí koncom mi-
nej čiastky 200 tisíc eur mesto 42. (mak), il. foto: (jč)
denti vybrali Rebeku Vaňovú nulého leta,“ zhodnotila pô-
zo Strednej umeleckej školy v sobenie v  študentskom fóre
Trenčíne. Podpredsedom štu- jeho bývalá predsedníčka. Jej
dentského fóra sa stal Andrej práca sa však ani zďaleka ne-
Barborka, prvák na Strednej končí. „S Martininou pomocou
zdravotníckej škole v Trenčíne. by sme chceli do júna tohto
Miesto tajomníčky prebrala po roku vytvoriť Koncepciu práce
Monike Siekelovej študentka s mládežou pre mesto Trenčín.
Obchodnej akadémie v Trenčí- Ide o veľmi dôležitý dokument,
ne Kristína Madajová. Funkcia avšak v  našom meste ešte
ústrednej sekretárky pripadla stále chýba,“ povedal trenčian-
Luize Sellovej. „Je to také moje sky viceprimátor Tomáš Vaňo,
dieťa, ktorému som sa snažila ktorý sa pred viac než dvoma
dať úplne všetko. Medzi naše rokmi nemalou mierou pričinil
6 / INfO ZO života mestských častí Číslo 2/ročník XII

V Trenčíne by mali vyrásť dve


nové zariadenia pre seniorov
Vybudovanie dvoch nových sociálnych zariadení určených pre se-
niorov chce Mesto Trenčín financovať prostredníctvom eurofon-
dov. Februárové mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predloženie
žiadosti o  nenávratný finančný príspevok (ďalej len príspevok)
ako aj päťpercentné spolufinancovanie na realizáciu projektov
Výstavba nového Zariadenia pre seniorov na Sihoti a Výstavba
nového Zariadenia opatrovateľskej služby v Záblatí.

Predkladané projekty patria ná pre výkon funkcie, Janka


k  zámerom samosprávy, ktorá Fabová zároveň dodáva, že
ich ešte v  roku 2006 zaradila v  súvislosti so zákonom o  so-
do zásobníka prioritných pro- ciálnej starostlivosti mestu pri-
jektov mesta Trenčín s  výhľa- budli nové povinnosti a uvede-
dom na obdobie 2007 – 2013. né projekty ich pomôžu mestu
Náklady na ich realizáciu cel- naplniť.
kovo prevyšujú 5,3 milióna
eur (Zariadenie pre seniorov ƒƒ Nové zariadenia
v Trenčíne 1 992 452 eur, Za- ponúknu 150 miest
riadenie opatrovateľskej služby Prvý projekt počíta s výstav-
3  319  342,46 eur). V  prípade bou Zariadenia pre seniorov vateľskú starostlivosť, ubytova- 139 osôb. Tvorí ho oddelenie
schválenia žiadosti by samo- v areáli Centra seniorov na síd- nie, stravovanie, upratovanie, s  týždenným, s  celoročným
správa financovala päť percent lisku Sihoť. V  štvorpodlažnom pranie, žehlenie a  pod. V  za- pobytom a  oddelenie s  nepre-
z celkových oprávnených výdav- objekte je naplánovaných 28 riadení bude pre klientov za- tržitou prevádzkou. Druhým je
kov každého z projektov, čo je jednolôžkových a 16 dvojlôžko- bezpečovaná pracovná terapia Domov penzión pre dôchodcov
dohromady približne 265-tisíc vých apartmánov. a záujmová činnosť. (DPD) na Lavičkovej ulici na
eur. Projekt nového Zariadenia V  súčasnosti sú v  Trenčíne Juhu s kapacitou 66 miest.
Podľa primátora Branislava opatrovateľskej služby v  Zá- len dve zariadenia určené na V novom Zariadení pre seni-
Cellera je potrebné sa postup- blatí bude zameraný na posky- pobyt dôchodcov, ktoré sú sú- orov na Sihoti by malo vzniknúť
ne pripravovať na demografický tovanie celoročnej pobytovej časťou mestskej rozpočtovej 60 voľných miest, Zariadenie
vývoj obyvateľov, ktorý predpo- sociálnej služby. Ide o  pomoc organizácie Sociálne služby opatrovateľskej služby v  Zá-
kladá v budúcnosti vyšší pomer pri odkázanosti na pomoc inej Mesta Trenčín. Prvým je Zaria- mostí bude môcť využívať ďal-
občanov v  seniorskom veku. osoby, sociálne poradenstvo, denie opatrovateľskej služby ších 90 ľudí.
Poslankyňa, dlhodobo uvoľne- sociálnu rehabilitáciu, ošetro- na Piaristickej ulici s kapacitou (r), il. foto: (rs)

Sídlisko Noviny spája


s mestom nová linka
Obyvatelia mestskej časti Noviny sa začiatkom februára dočkali
priameho autobusového spojenia s centrom mesta, so železnič-
nou stanicou a sídliskom Sihoť. Po niekoľkoročnej odmlke bola
na skúšobnú dobu troch mesiacov zavedená nová linka MHD
číslo 10.
Skúšobné zriadenie autobu- iných zastávkach v  meste. Či
sovej linky spájajúcej v pracov- nová linka zostane zachovaná
ných dňoch sídlisko Noviny so aj po uplynutí štvrťročnej skú-
Sihoťou iniciovala samospráva šobnej doby, posúdia odborné
na základe množiacich sa pod- útvary mestského úradu na
netov od občanov. základe jej vyťaženosti. Podľa
Nová polokružná linka je vy- hovorkyne SAD Trenčín Ivany
tvorená z niektorých spojov lin- Strelcovej by v  najbližšom ob-
ky č. 2, ktoré boli pre tento účel dobí mali v  cestovnom poriad-
zrušené. V období od 1. do 19. ku pribudnúť autobusové spoje
februára sa „desinkou“ z troch k  obchodným centrám v  Belej,
nástupných miest na Novinách ako aj obsluha budúceho prie-
odviezli takmer dve stovky myselného parku.
>> Nová zastávka pribudla aj na Ul. J. Zemana.
cestujúcich, ďalší pristúpili na Text a foto: (mr)
3. 3. 2010 ZO života mestských častí INfO / 7

Park pod Juhom bude po rekonštrukcii bezpečnejší


Už začiatkom mája plánuje mesto začať s prvou etapou rekonštrukcie Parku pod Juhom, do ktorej investuje viac ako 200 tisíc eur.
Po úpravách pribudnú aleje stromov, chodník, lavičky, osvetlenie aj kamerový systém. Park bude po rekonštrukcii nielen krajší,
ale aj bezpečnejší.

ANKETA
ƒƒ Daniel:
Je tu neporia-
>> V parku pribudnú po rekon-
dok, pomohlo by
štrukcii aj lavičky a odpadkové
viac smetných
koše.
košov. Vedel by
som si v parku
„Naším zámerom je upraviť park tak, nový chodník. Počas prechádzky parkom
predstaviť aj viac
aby bol bezpečný cez deň aj v noci a mohli si budú môcť návštevníci oddýchnuť na
stromov.
ho s  radosťou navštevovať všetky vekové nových lavičkách, pribudnú aj odpadkové
kategórie,“ povedal primátor Branislav koše. Z pohľadu bezpečnosti pribudne 17
ƒƒ Róbert:
Celler. nových stĺpov verejného osvetlenia, nové
Chýbajú tu smet-
Okrem jestvujúceho chodníka vedúceho bezpečnostné kamery a pre zimné detské
né koše a viac
popri oplotení mestského cintorína pôjde radovánky bude priestor pre sánkovanie
lavičiek na sede-
cez park až ku schodisku pred podcho- osvetlený reflektormi.
nie. Bude treba
dom pod Saratovskou ulicou nový chodník Rekonštrukcia tiež zahŕňa opravu jestvu-
zlepšiť bezpeč-
s dlažbou. Zachované zostanú aj niektoré júcich schodov s  bezbariérovým priecho-
nosť, najmä po
súčasné chodníky, približne 900 štvorco- dom na chodníku pod cintorínom.
zotmení sa tu pohybuje dosť opilcov.
vých metrov asfaltu však nahradí trávnik. V  rámci revitalizácie zelene parku sa
Prevýšenie nového chodníka dlhého pri- vymenia niektoré prestarnuté, poškodené
ƒƒ Katarína:
bližne 220 metrov a širokého tri metre bude a napadnuté stromy. Nanovo bude vysade-
Chodievam
v niektorých úsekoch riešené menším poč- ných 30 platanov javorolistých, ktoré vytvo-
tadiaľto od
tom schodov. Mamičky s deťmi či ľudia na ria aleje pozdĺž nového chodníka, chodníka
malička. Chýba
invalidných vozíkoch budú môcť tento úsek pod cintorínom a chodníka pod zastávkou.
mi však celko-
obísť po vedľajšom spodnom chodníku,
vá organizácia
ktorý sa pred podchodom opäť napojí na (r), vizualizácie: (ar)
parku, viem si tu
predstaviť ihriská pre deti. Aj celkový
vzhľad parku by sa mal upraviť. Uví-
tala by som lepšie osvetlenie a nové
chodníčky. Takisto treba dohliadnuť
na to, aby sa psy pohybovali po parku
na obojku.

Vaše pripomienky, návrhy a  postrehy


k rekonštrukcii Parku pod Juhom mô-
žete zasielať na Mestský úrad v Tren-
číne, útvar architektúry a  územného
plánovania.
Kontakt: Ing. Ingrid Kuľhová, e-mailová
adresa: ingrid.kulhova@trencin.sk
8 / INfO otázky a odpovede, hľadajú domov Číslo 2/ročník XII

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta Trenčín alebo mestskej hľadnej dobe sa očakáva začatie zastavenie alebo státie môže
samosprávy? Neviete, ako a kde treba vybaviť konkrétnu zále- jej realizácie. Napriek tomu, že ohroziť bezpečnosť a  plynulosť
žitosť? Na oficiálnej webovej stránke mesta Trenčín odpovede križovatka pri čerpacej stanici cestnej premávky alebo obme-
na svoje otázky určite nájdete. Stačí, keď do formulára v rubrike Agip je križovatkou ciest II. a III. dziť jazdu vozidiel; osobitne na
Otázky a odpovede napíšete svoju otázku. V krátkom čase na triedy, ktorých Mesto Trenčín nie miestach vjazdov alebo výjazdov
ňu dostanete od mestského odborníka v danej oblasti odpoveď. je vlastníkom a  ani správcom z  pozemkov, vjazdov a  výjazdov
Z rubriky Otázky a odpovede vyberáme: (tým je Trenčiansky samospráv- z  objektov určených na zásobo-
ny kraj), zadali sme investorovi vanie alebo parkovacích miest.
Vymieňajú sa preukazy ZŤP? Ak Agip a  kedy? Stačí postaviť stavby požiadavku na prioritnú V  prípade, že vodič poruší toto
áno, kde si ho môžem vymeniť? do stredu jeden kvetináč a dať realizáciu križovatky pri Agipe, ustanovenie, príslušník obecnej
Ďakujem. Marta Kianičková značku, že je to kruhový ob- ktorú investor akceptoval. polície je oprávnený v  zmysle
Andrea Vojtechová, útvar jazd, žiadne veľké investície... zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej
sociálnych vecí: Lena Žáčiková Môže MsP založiť tzv. papuču polícii použiť technický prostrie-
Preukazy zdravotne ťažko Jarmila Maslová, útvar alebo riešiť iným zákonným dok na zabránenie odjazdu mo-
postihnutých sa vymieňajú na architektúry a územného spôsobom vodiča, ktorý par- torového vozidla, ak motorové
Úrade práce, sociálnych vecí plánovania: kuje vozidlo pred vstupom do vozidlo stojí na mieste, kde je
a  rodiny, odbor sociálnych vecí Okružná križovatka je projekč- garáže rodinného domu nachá- to zakázané dopravnou značkou
a rodiny, oddelenie posudkových ne vyriešená ako súčasť stavby dzajúceho sa pri ceste 1. triedy alebo všeobecnou úpravou cest-
činností, Ul. gen.  M. R. Štefá- „I/61 Trenčín – most“, ktorej a  týmto spôsobom znemožňuje nej premávky a vodič vozidla sa
nika 20, Trenčín, č. telefónu investorom je štát prostredníc- prístup do garáže? Ďakujem za v blízkosti nezdržiava a následne
032/244 01 11. tvom Slovenskej správy ciest odpoveď. Beáta Profantová vec riešiť ako priestupok proti
IVSC Žilina. Na uvedenú stavbu Mestská polícia Trenčín: bezpečnosti a plynulosti cestnej
Chcem sa spýtať či sa bude druhého cestného mosta je vyda- V  zmysle zákona o  cestnej premávky v blokovom konaní po-
riešiť kruhovým objazdom kri- né právoplatné stavebné povole- premávke vodič nesmie zastaviť kutou do výšky 60 €.
žovatka pri benz. čerpadle nie, bol vyhlásený tender a v do- a  stáť na iných miestach, kde (r)

Jogi a Cosmo možno čakajú


práve na vás
Poskytnutím 2% z vašich daní o nič
neprídete a psíkom pomôžete 2%
Obraciame sa na vás s prosbou o poskytnutie 2 % z dane
V  Karanténnej stanici v  Trenčíne čakajú na adopciu opustené opusteným psíkom. Vás to nič nestojí a štvornohému
zvieratká. Patria k nim aj dvojročný kríženec poľovníckeho psa tuláčikovi to môže zachrániť život a dať mu druhú šancu!
Jogi a ročný psík Cosmo. Hraví a prítulní štvornohí miláčikovia Každý môže o svojich 2 % z dane slobodne rozhodnúť, tak
hľadajú nové domovy u  starostlivých majiteľov. Dajte Jogimu prečo ich nechať prepadnúť, ak môžu zachraňovať životy?
a Cosmovi šancu! Neoľutujete! Počet opustených psíkov neustále pribúda. Nezatvárajte,
prosím, pred nimi oči! Ukážme im, že život má aj tú kraj-
ƒƒ JOGI starostlivosť. Rodina nemala šiu stránku a že nám na nich záleží. Ďakujeme za nich.
na Jogiho dostatok času, v zá-
hrade sa sám nudil a niekoľko-
krát utiekol. Mestská polícia ho ƒƒ COSMO 1 rok a  je veľmi milý, prítulný
po odchytení dvakrát doviezla a živý. Dokáže sa skamarátiť aj
späť do karantény a  v  októbri s  inými psíkmi, je veľmi hravý
2008 sa rodina rozhodla Jogi- a určite by bol dobrým kamará-
ho vrátiť späť do karanténnej tom aj pre deti. Je však potreb-
stanice nastálo. Jogi odvtedy né, aby sa mu noví majitelia
čaká na milú rodinu, najlepšie venovali a vycvičili ho.
so staršími deťmi a  domom
Jogi má približne dva roky so záhradkou, kde by strážil. Pokiaľ máte chuť a  pod-
a do karantény prišiel v januári Chodí veľmi rád na prechádzky mienky na to, aby sa Jogi
2008 so zlomenou nôžkou. Asi a  neprekáža mu ani keď je pri či Cosmo stali neoddeliteľ-
dva mesiace musel nosiť sad- tom na obojku. Iných psíkov nou súčasťou vašej rodiny,
ru. Dnes je však z neho zdravý zatiaľ neznesie, ale možno sa Cosmo sa dostal karantén- kontaktujte nás, prosím, na
psík, ktorému nerobí problém to zmení, keď už nebude mať nej stanice ako trojmesačné tel. č.: 0902  335  669 alebo
preskočiť aj vyššie prekážky. stres zo zatvoreného koterca šteniatko a  už po dvoch týž- 0907 506 502.
Už po prvých troch mesiacoch v  útulku. Má všetky potrebné dňoch išiel na adopciu. Čakal Nezabudnite! Jogi, Cosmo
v  karanténe si Jogiho adopto- očkovania a  odčervenie. Jogi ho však podobný osud ako Jo- a  ďalší psíkovia na vás stále
vala rodina s  veľkým domom ešte potrebuje malý výcvik, ale giho. Jeho majiteľka ho začiat- čakajú v  karanténnej stanici
a  záhradou. Noví majitelia si potrebuje sa aj hrať a byť plno- kom tohto roka opäť vrátila do Trenčín – www.kstn.sk.
však neuvedomili, že Jogi po- hodnotným a  rozmaznávaným útulku, pretože na neho nema-
trebuje výcvik a  pravidelnú členom rodiny. la dosť času. Cosmo má teraz Karanténna stanica Trenčín
3. 3. 2010 školstvo INfO / 9

Prvákov by malo byť


v novom školskom roku viac
časnému roku klesnúť pre od- Všetkých žiakov by tak v  no-
chádzajúcich deviatakov. Tento vom školskom roku malo byť
rok odchádza zo základných 4092, kým v minulom roku ich
škôl 484 deviatakov. Najväčší nastúpilo celkovo 4100. „Nie
nárast žiakov nastane v ZŠ na je to definitívny počet žiakov,
Veľkomoravskej ulici (odíde 47 v konečnom dôsledku ho môže
deviatakov a príde 89 prvákov, ešte ovplyvniť migrácia rodičov,
čo je nárast o  42 žiakov). Na- odchod žiakov na osemročné
opak, najväčší úbytok žiakov gymnáziá a  podobne,“ dodala
nastane v ZŠ Na dolinách (odí- Ľubica Kršáková z útvaru škol-
de 54 deviatakov, príde 21 pr- stva pri MsÚ.
vákov, čo je rozdiel 33 žiakov). (r), il. foto (rs)

Zápis detí do 1. ročníka pre šk. rok 2010/2011, stav k 15. 2. 2010
Do prvého ročníka v  deviatich základných školách v  zriaďova- počet z toho rozdiel medzi odchádza-
počet počet
teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín by v  novom školskom roku Základná škola prijatých počet júcimi a prichádzajúcimi
zapísaných tried
prvákov odkladov žiakmi
malo nastúpiť o 37 detí viac ako v tomto roku. Podľa výsledkov
Bezručova 66 69 61 8 3 9
zápisov, ktoré sa konali od 18. januára do 5. februára, by malo
2. septembra 2011 zasadnúť do školských lavíc 476 prvákov. Dlhé Hony 1 87 74 13 3 -1
Tento počet však nemusí byť konečný. Hodžova 37 91 79 12 4 -22
Kubranská 80 27 20 7 1 -6
Počet detí, ktoré prišli na zá- prvákov, resp. ich zákonných
Kubranská – ERIN 16 16 0 1
pis do prvého ročníka v  mest- zástupcov, v  tomto roku ich
ských základných školách, bolo až 70. Do 23 prváckych Na dolinách 27 22 21 1 1 -33
oproti minulému roku stúpol tried v  mestských základných Ul. L. Novomeského 11 93 83 10 4 15
z 508 na 546 detí. Stúpol však školách by teda malo v novom Potočná 86 12 12 0 1 -2
aj počet žiadostí o odklad škol- školskom roku nastúpiť 476 Veľkomoravská 12 99 89 10 4 42
skej dochádzky. Kým v  minu- detí.
Východná 9 30 21 9 1 -24
lom roku požiadalo o  odklad Konečný počet všetkých
Spolu 546 476 70 23 -22
povinnej školskej dochádzky 59 žiakov by však mal oproti sú-

Trenčianskym školákom
sa otvára Európa
V  obradnej sieni mestského úradu to vo štvrtok 18. februára
vyzeralo ako na stavbe babylonskej veže. Miestnosťou sa okrem
slovenčiny nieslo ďalších osem jazykov. Pozvanie viceprimátora
Tomáša Vaňa na spoločné stretnutie totiž prijali žiaci základ-
ných škôl zo zahraničia, ktorí sa zapojili do medzinárodného
projektu Comenius. Všetkých však spojila angličtina.

Žiaci zo Základnej školy na Nebus, učiteľ angličtiny zo ZŠ na


Veľkomoravskej ulici v  Trenčíne Veľkomoravskej ulici. >> V obradnej sieni sa stretli žiaci z deviatich európskych krajín.
sa pred časom rozhodli nadvia- Už viac než rok pracujú mladí
zať spoluprácu so svojimi roves- Trenčania na spoločnom projekte ril jeden učiteľ s  dvomi žiakmi. nej s  unikátnym vyrezávaným
níkmi z  Európy prostredníctvom s kamarátmi zo Španielska, Ho- Tí boli ubytovaní v  slovenských betlehemom.
projektu Comenius. Od smelej landska, Fínska, Rumunska, Slo- rodinách a  počas svojho pobytu Už onedlho – v  máji, bude
myšlienky nebolo ďaleko ku vinska, Talianska, Turecka a Por- u nás sa nenudili. Ešte vo štvrtok hostiteľom spoločného stret-
skutku. „Cieľom dva roky trva- tugalska. Projekt spolufinancuje absolvovali spoločnú prehliad- nutia všetkých výprav slnečné
júcej medzinárodnej spolupráce Európska únia a  počas dvoch ku mesta, hradu a  vystúpenie Španielsko. Po Pyrenejskom
by malo byť lepšie spoznanie sa rokov jeho trvania sa všetci po- folklórneho súboru Kornička. polostrove preberie štafetu Kra-
navzájom medzi národmi. Hma- stupne stretnú vo vybraných pia- O  deň na to ich okrem návšte- jina tisícich jazier – Fínsko. Po-
tateľným výsledkom budú blo- tich krajinách. Česť usporiadať vy Trenčianskych Teplíc čakal aj slednýkrát sa účastníci projektu
gové stránky jednotlivých škôl, spoločné stretnutie vo februári workshop na tému veľkonočných stretnú v Taliansku na slávnost-
prezentácie, multimediálny slov- pripadla Trenčanom. tradícií. Sobota patrila návšteve nom vyhodnotení.
ník a  dotazník,“ vysvetlil Tomáš Výpravu z  každého štátu tvo- Bojníc, Čičmian a  Rajeckej Les- Text a foto: M. Mistrík
10 / INfO fašiangy Číslo 2/ročník XII

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide...
Počas februára ožili fašiangové tradície v celom Trenčíne. V du-
chu fašiangovej zábavy pripravilo mesto Trenčín druhý februáro-
vý víkend pred obdobím 40-dňového pôstu pre všetkých obyva-
teľov a  návštevníkov pestrý program. Nechýbali ani zabíjačky
a karnevaly.

Fašiangové oslavy vyvrcholili v utorok 16. februára tradičným


pochovaním basy na Mierovom námestí. O rozlúčku s obdobím
zábav a karnevalov sa postarala dychová hudba Drotári a členo-
via dolnosúčanského folklórneho súboru Latovec.

V piatok 12. februára odštartoval fašiangové oslavy sprievod


masiek, ktorý za doprovodu dychovej hudby Skalanka rozdával
na Mierovom námestí nielen tradičné zabíjačkové špeciality
a  dobrú náladu. Na pódiu hlavného trenčianskeho námestia
zabávalo a rozveseľovalo divákov Trenčianske hradné divadlo,
Divadlo Normálka a skupina historického šermu Wagus. Oslavy
pokračovali v  sobotu, ktorá patrila predovšetkým deťom. Ne- Karnevalová nálada zavládla počas fašiangov aj vo viacerých
chýbal sprievod detských masiek s rodičmi, detská diskotéka trenčianskych materských a základných školách. Masky od vý-
či tvorivé dielničky. myslu sveta, pekná hudba a radosť z dobrej nálady sprevádzali
aj maškarný bál žiakov 1. stupňa Základnej školy na Východnej
ulici. V sprievode masiek, ktorý sa prešiel po škole a zavítal aj
do tried materskej školy, nechýbali princezné, šašovia, spider-
mani či víly.

Tradičné fašiangové masky z okolia Trenčína si mali možnosť


od 15. do 26. februára pozrieť aj návštevníci, ktorí zavítali na
Mestskú vežu. Práve tu totiž Kultúrne – informačné centrum K fašiangovej atmosfére neodmysliteľne patria aj zabíjačkové
v  Trenčíne v  spolupráci s  Trenčianskym múzeom, Strednou špeciality. Pravú zabíjačku zažili 13. februára aj obyvatelia Opa-
umeleckou školou v  Trenčíne a  Mestom Trenčín pripravilo tovej. Tí si po trojhodinovom čakaní mohli vychutnať zabíjačko-
výstavu pätnástich fašiangových masiek, ktoré vyrobil známy vé dobroty ako klobásky, oškvarky, pečené rebrá či jaternice,
trenčiansky folklorista Jozef Ďuráči. Ako spomienku na zaují- ktoré pre nich pripravili domáci majstri z viac ako 200 kilogra-
mavú výstavu si mnohí návštevníci odniesli aj fotografiu s mas- movej ošípanej. K dobrej nálade prispela aj hudobná skupina
kou „tustého chlapa“, ježibabou, kominárom či smrťkou. Domino z Opatovej. (r), foto: (rs, jč, dl, ar)
3. 3. 2010 virtuálne divadlo INfO / 11

Virtuálne divadlo Trenčín


vás pozýva
Ambiciózny projekt, prinášať do Trenčína pravidelne rôznorodé
divadelné predstavenia, od alternatívnych po klasické, nadobú-
da reálne kontúry. V  spolupráci so Slovenským národným di-
vadlom, Štúdiom L plus S  či Divadlom Astorka Korzo 90 nás
čaká rok plný divadelných prekvapení.

Prvé, úvodné predstave- ktorí spolu ponúknu barokové


nie projektu Virtuálneho di- hudobné lahôdky. Milovníkov
vadla (VDT) si diváci pozreli hudby určite poteší Talianska
v  Posádkovom klube koncom kantáta G. F. Handela, Diverti-
februára. Alternatívne divadel- mento F-Dur KV 318 od W. A. >> Prvým predstavením bola inscenácia Divadla Skrat pod
né predstavenie Divadla Skrat Mozarta či Vivaldiho Štyri roč- názvom Narodeniny.
s  názvom Narodeniny nadchlo né obdobia v  podaní súboru
trenčianske publikum. Inscená- I musici del teatro, ktorý tvoria Typy na marcové predstavenia Virtuálneho divadla
cia, ktorá získala cenu Grand poprední hráči orchestra prvej Netradičné predstavenie, zaručene sľubuje aj Bílé divadlo z  Ostravy s  ti-
prix za najlepšiu inscenáciu slovenskej opernej scény a kto- Tip 1 tulom Ty, který lyžuješ. Predstavenie plné „hanbatých lyžiarov“ bolo po
súčasnej slovenskej hry na fes- rých spája záľuba v komornom prvýkrát uvedené na Festivale Příští vlna/Next Wawe v Prahe a na základe vte-
tivale Nová dráma/New Dráma muzicírovaní a  obľuba hudob- dajšieho ohlasu patrí k najpopulárnejším hrám tohto ostravského súboru. VDT ho uvedie
2008, si získala divákov najmä nej literatúry predromantických 6.marca v kultúrnom centre Hviezda a upozorňuje, že netradičný zážitok je určený pre
netradičnosťou predstavenia. štýlových období. Po úspešnom vekovú hranicu od 15 rokov.
Oficiálne, netradičné otvo- pôsobení na multižánrovom Vďaka spolupráci so Štúdiom L+S bude 24. marca uvedený v Trenčíne krásne
renie projektu Virtuálneho di- festivale Pohoda je to prvé
Tip 2 ľudský príbeh dvoch mužov pod názvom Mínus dvaja, ktorí dobrodružne ujdú
vadla čaká Trenčanov v sobotu predstavenie súboru opery z nemocnice, aby poznali život, aký nepoznali. Herecky atraktívne obsadenie s B.
13. marca. A to koncert súboru SND v Trenčíne. Polívkom a M. Lasicom pod režisérskou taktovkou Juraja Nvotu sľubuje objavenie posolstva
opery SND so sólistkou He- autora hry S. Benchetrita – až keď strácame, nachádzame lásku, vieru, nádej a radosť...
lenou Becse Szabo (sopran), (r), foto: Matej Kukučka
12 / INfO diskusia Číslo 2/ročník XII

Ku š
tvrtia
m

Ku š
tvrtia
m
3. 3. 2010 kultúrne centrá INfO / 13

Mapa komunikácií na území Trenčína podľa správcov


Mesto Trenčín zabezpečuje prostredníctvom zmluvnej spoločnosti Marius Pedersen, a. s., zimnú údržbu, čistenie a opra-
vu výtlkov len na komunikáciách, ktoré sú v jeho vlastníctve. Správcom niektorých komunikácií, ktoré sa nachádzajú na
území, Trenčína je Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – Stredisko údržby Trenčín alebo Slovenská správa
ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina. Na týchto cestách Mesto Trenčín NEZODPOVEDÁ za správu a údržbu.

Správu a údržbu na týchto komunikáciách zabezpečuje


Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina:
Bratislavská ulica, cestný most, obojstranné chodníky na mosta a scho-
dište (prístup na most), zjazd z mosta, časť Rozmarínovej ulice, cesta za
OD Prior, Ul. kniežaťa Pribinu, Hasičská ulica, Námestie SNP, Ul. gen. M.
R. Štefánika, prieťah cesty I/61 cez Opatovú.

Správu a údržbu na týchto komunikáciách zabezpeču-


je Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – Stredisko
údržby Trenčín: Električná ulica, Vlárska cesta, Biskupická ulica (až do
Nozdrkoviec – autobusový otoč), Istebnícka ulica, Legionárska ulica (od
žel. priecestia Trenčianske Biskupice po Trenčiansku Turnú), Záblatská
ulica (až po autobusový otoč – Rybáre), časť Hlavnej ulice, Hanzlíkov-
ská ulica, časť ulice Dolné pažite (po jednosmerku), časť Kubranskej
ulice, Pod hájikom, Kubrická ulica až po autobusový otoč, Ul. J. Derku,
Ku štvrtiam a Soblahovská ulica (od okružnej križovatky pod Juhom
smerom na Soblahov)

Správcom všetkých ostatných komunikácií je Mesto Trenčín. (r)


14 / INfO kultúrne pozvánky Číslo 2/ročník XII

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO rodičovstva


Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, Témy: Boj o moc – ja som tu pánom a Moje
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk dieťa hryzie a bije iné deti.
3., 4. 3. (19.00)  Keď sa 11. 12. 2009 – 14. 3. 2010   Zbierky 27.3. (9.00)  Rodičovský kurz
muž vracia domov Galérie Miloša Alexandra Bazovského Pre budúcich rodičov, ktorí hľadajú odbor-
Je leto a spevák Karl K. né odpovede týkajúce sa starostlivosti
pri príležitosti 40. výročia založenia
Schmidt sa vracia domov. o bábätko.
Najhodnotnejšie diela z  depozitára – maľ-
Mestečko náhle ožíva a všetci
jeho obyvatelia sa chystajú by, sochy, grafiky, kresby i fotografie.
navštíviť vystúpenie... 19. 3. – 2. 5.   Alojz Drahoš: Hľadanie VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
5. – 7. 3. (19.00)  Kawasakiho ruže tvaru Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1
Filmografia autorskej dvojice Hřebejk Komorná bronzová plastika a medailérska 15. 3. (10.00)  Hľadáme stratenú
– Jarchovský je u nás synonymom tra- tvorba. rozprávku
gikomického „čecháčkovstva“. 19. 3. – 2. 5.   Monika Pavlechová – Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú vo Ve-
7. 3. (16.00)  Planeta 51 Matej Lacko: Otázky a odpovede rejnej knižnici M. Rešetku v jej pobočkách
Astronaut pristane s vesmírnou loďou
Prezentácia tvorby najmladšej generácie vý- na Hasičskej ulici, na Juhu (v KC Aktivity) 
na neznámom mieste. Myslí si, že ob-
tvarných umelcov z trenčianskeho regiónu. a Dlhých Honoch (v OS Družba).
javil neosídlenú planétu. No zistí, že tu
rozhodne nie je prvý a určite nie sám. 16. 3. (10.00)  Hľadáme stratenú
10., 11. 3. (19.00)  Ricky MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO rozprávku
Stretnutie dvoch obyčajných ľudí spô- Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, Deti a rodičia z MC Srdiečko čítajú vo Ve-
sobí, že sa zrodí magický cit – láska. Z www.mcsrdiecko.sk rejnej knižnici M. Rešetku v jej pobočkách
tej sa narodí neobyčajné dieťa Ricky. 4., 11., 18., 25. 3. (10.00)  Pohybovo- Kubra (KC)  a Opatová (v budove materskej
12., 26. 3. (16.30)  Anime play/ tvorivé predpoludnie s Maťkou školy).
Filmový klub mladých Pre deti od 2 rokov a ich rodičov. 3., 10., 17., 24., 31. 3. (8.00)  Babi,
12. – 14. 3. (19.00)  Líštičky pošli mi to mejlom
5., 12., 19., 26. 3. (10.00)  Mami
Líštičky sú filmom o závisti, žiarlivosti,
spricht Deutsch Inštruktáž na zvládnutie základov PC a ko-
zrade a  závislosti, ale hlavne o  vzá-
Mamičky sa rozprávajú po nemecky. munikácie prostredníctvom e-mailu pre
jomnej sesterskej láske a odpúšťaní.
17., 18. 3. (19.00)  Bronson 2., 9., 23., 30. 3. (10.30)  Mommie´s seniorov. Námestie SNP 2.
V roku 1974 sa 19-ročný M. Peterson English Club 3. 3. (14.30)  Vansovej Lomnička
rozhodne presláviť, a tak sa s po do- Mamičky sa rozprávajú po anglicky. 43. ročník umeleckého prednesu poézie
mácky vyrobenou brokovnicou a  hla- 16. 3. (10.00)  Podporná skupina a prózy – obvodné kolo. Hasičská 1.
vou plnou snov vyberie vylúpiť poštu. mamičiek v dojčení 4. 3. (16.00)  Spomienky
19. 3. (16.30)  Filmový klub Téma: Bavlnené plienkové systémy. Cyklus Poznávame Trenčanov – prezentá-
mladých: Zlatý kompas cia básnickej zbierky Oľgy Nemcovej – Ko-
Psychologické poradenstvo
Malá Lyra musí podniknúť namáhavú
Bližšie informácie a  rezervácia v  MC šeckej. Hasičská 1.
dobrodružnú cestu na ďaleký sever –
Srdiečko. 9. 3. (14.00)  Klub D
tam, kde žije jej otec a kde sa raz za
čas otvára okno do iného sveta... Právne poradenstvo Posedenie pri čaji a  obľúbených knihách
19. – 21. 3. (19.00)  Hlad Telefonicky sa rezervujte v MC Srdiečko. pre dievčatá.
Hladovka väzňov z radov IRA ako odpo- Poradňa prirodzeného plánovaného 10. 3. (13.30)  Jaroslava Pechová –
veď na brutálne praktiky dozorcov sa rodičovstva Rozprávky z machového lesa
zapísala do krvavých dejín britsko-ír- Vedie Barbora Karellová. Literárno – výtvarný kvíz pre žiakov ZŠ. Po-
skych vzťahov a rozdelila spoločnosť. 10., 24. 3. (9.30)  Galerkovo bočka Dlhé Hony (OC Družba, 1. posch.).
21. 3. (16.00)  Sissi a Yeti Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 10. 3. (16.30)  Litera Tour
Sissi a Franz si žijú šťastne, až kým sa
6 rokov a  ich rodičov. V Galérii M. A. Komorný jazzovo šansónový koncert Kata-
jedného dňa nestane niečo nečakané:
Bazovského. ríny Koščovej.
Yeti božskú Sissi unesie!
24., 25. 3. (19.00)  T.M.A. 3., 10., 17., 24., 31. 3. (17.00)  Cvičenie 15. 3. (14.00)  Vieš, čo sa viaže
Film sa odohráva v  odľahlom dome pre tehotné k marcu?
na samote, kam sa Marek nasťahu- Od marca opäť v pôvodných priestoroch KC Spoločné lúštenie krížovky pre seniorov.
je, aby unikol hektike a  povrchnosti Dlhé Hony. Pobočka Dlhé Hony.
veľkomesta. 3., 10., 17., 24., 31. 3. (17.00)  Cvičenie 16. 3. (16.00)  Depresie. Neváhaj
26. – 28. 3. (19.00)  Antikrist detí s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou vyhľadať pomoc!
Film plný nečakaných zvratov, dusnej V Sokolovni v Trenčíne. Depresie a prevencia samovrážd, symptó-
atmosféry a  explicitných záberov. Prí-
2., 9., 16., 23., 30. 3. (17.00)  Cvičenie my a liečba. Hasičská 1.
beh manželského páru, ktorý odchá-
detí s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou 16. 3. (9.00 – 18.00)  Truhlica Pavla
dza vyrovnať sa so stratou malého
syna na opustenú chatu v  hlbokých V ZŠ na Novomeského ulici. Dobšinského
lesoch. 18. 3. (17.00)  EKO klub Srdiečko Otvorenie truhlice plnej rozprávkových po-
31. 3. – 1. 4. (19.00)  Galimatiáš Separácia odpadu. Skúsenosti z triedenia kladov. Hasičská 1.
Najprv vybuchla mína v marockej púš- odpadu v praxi. 18. 3. (16.00)  Keď sa strácajú hranice
ti, ktorá zabila jeho otca. Potom ho 11. 3. (17.00)  Idem do práce – skončila skutočnosti
po rokoch trafila do hlavy stratená mi materská Čo je schizofrénia. Hasičská 1.
strela... Bazil so svojím „jedinečným“ Seminár o tom, ako sa pripraviť na poho- 22. 3. (10.15)  Kostol ako kultúrna
tímom zúfalcov sa rozhodne pomstiť
vor s budúcim zamestnávateľom. a sakrálna stavba v regióne stredné
celému zbrojnému priemyslu. Akčná
25. 3. (17.00)  Akadémia praktického Považie
kriminálna komédia.
3. 3. 2010 kultúrne pozvánky INfO / 15

Prednáška historika Mareka Ďurča v rám- 2., 9., 16., 23., 30. 3. (18.00)  Joga POSÁDKOVÝ KLUB (BÝV. ODA)
ci Roku kresťanskej kultúry. Hasičská 1. 1., 8., 15., 22., 29. 3. (18.30)  Aerobic Hviezdoslavova 16
23. 3. (14.30)  Vansovej Lomnička 3., 10., 17., 24., 31. 3. (18.00)  Prednášky, besedy
43. ročník umeleckého prednesu poézie Aerobic 4. 3. (16.00)  Špeciálne sily OS SR
a prózy – krajské kolo. Hasičská 1. 2., 9., 16., 23., 30. 3. (16.45)  Pilates a špeciálne operácie
26. 3. (17.00)  Noc s Andersenom –mierne pokročilí (skupina 1)  11. 3. (16.00)  Rogalové
Zábavné prežitie noci hier v  prostredí 2., 9., 16., 23., 30. 3. (18.00)  Pilates a paraglidingové lietanie na Slovensku
kníh. Hasičská 1 a pobočka Opatová. –mierne pokročilí (skupina 2)  a v Česku
22. – 28. 3.   Týždeň otvorených dverí 2., 9., 16., 23., 30. 3. (19.00)  Pilates 18. 3. (16.00)  Rády, medaily
v knižnici –mierne pokročilí (skupina 1 a 2)  a vyznamenania SR
Bezplatný zápis nových čitateľov, vrátenie 4., 11., 18., 25. 3. (18.00)  Pilates 25. 3. (16.00)  Aerodynamika vysokých
premeškaných výpožičiek bez sankčných –mierne pokročilí (skupina 1 a 2)  rýchlostí
poplatkov, bezplatné používanie interne- 4., 11., 18., 25. 3. (19.00)  Pilates – 27. 3. (7.00)  Celoslovenská burza
tu a bohatý program pre deti a dospelých začiatočníci zberateľov pivných kuriozít
na všetkých pracoviskách a pobočkách. Kurz správneho dýchania a  posilňovania 22. 2. – 22. 3.   Krajina a experiment
svalov. Výstava fotografií Jaroslava Matejče-
KULTÚRNE CENTRUM STRED 1., 8., 15., 22., 29. 3. (18.00)  Tanec ka (okná knižnice).
28. októbra 2, tel.: 652 21 36 pre budúce mamičky 12. – 30. 3.   85. výročie Klubu
Od 1. 3. je činnosť KC Stred (s výnimkou Špeciálne cvičenie pre tehotné ženy. filatelistov v Trenčíne
pobočky knižnice)  presťahovaná do pô- 3., 10., 17., 24., 31. 3. (17.15)  Propagačná filatelistická výstava.
vodných priestorov na Ul. 28. októbra. Flamenco
Kurz španielskeho tanca. KULTÚRNE CENTRUM KUBRA
Každý pondelok (17.00)  Tai-chi pre 3., 10., 17., 24., 31. 3. (10.00)  Kubranská 94, 032/743 24 71,
začiatočníkov a pokročilých Tancujúce tigríky 0907 516 720
Každý utorok (10.00)  Cvičenie pre Cvičenie pre deti od 1,5 do 4 rokov.
Každý pondelok a streda (18.00) 
seniorov 4., 11., 18., 25. 3. (16.30)  Tancujúce
Aerobik
 (19.00)  Aerodance – tanečný aerobik tigríky
Pondelok (18.00)  a nedeľa (17.00) 
s Mirkou pre mierne pokročilých 5, 12., 19., 26. 3. (18.30)  Zumba
Aikido – dospelí
Každá streda (19.00)  Pilates s Ankou Fitness
Nedeľa (16.00)  Aikido – deti
Každý štvrtok (17.30)  Joga Dynamické latinsko-americké tance.
11., 18., 25. 3. (18.30)  Kalanetika
 (19.00)  Aerobik s Mirkou pre 6. 3. (15.00)  Rozhovory o živote
9. 3. (16.30)  Repete – Návraty
začiatočníkov s Jankom Pevným
Koncert Lýdie Volejníčkovej, Dušana
Každú nedeľu (9.00)  Stretnutie 9. 3. (17.30)  Cesta k harmónii v živote
Grúňa a  Petra Jakubca. V  Posádkovom
filatelistov človeka a spoločnosti
klube (býv. ODA).
Pondelok – štvrtok (14.00)  Mestský Prednáška o  morálnych hodnotách
22. – 28. 3.   Veľkonočná výstava
klub dôchodcov v osobnom a spoločenskom živote.
Predajná prezentácia vajíčok, medovní-
5. 3. (8.00 – 16.00)  Konzultácie 16. 3. (18.00)  Dedičské konanie
kov, výšiviek a rôznych drobností. (Po – pi
s prírodným liečiteľom p. Dedíkom a náhradné dedičské konanie
10.00 – 18.00, so – ne 14.00 – 18.00).
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej.
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY 23. 3. (17.00)  Anjelské stretnutie
TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO
Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183, tel.: s Jozefom Frtúsom
8. – 26. 3.   Vesmír očami detí
658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549 Prednáška spojená s  meditačným
Výstava pri príležitosti XXV. ročníka celo-
stretnutím.
1., 8., 15., 22., 29. 3. (19.45)  slovenskej výtvarnej súťaže v priestoroch
23. 3. (17.00)  Bunková medicína
Cvičenie pre ženy s Vladom obvodného úradu.
Prednáška v  spolupráci s  detoxikačným
Ondrovičom 30. 3. (17.00)  Bienále amatérskej
centrom.
Posilňovacie intervalové cvičene s fázami keramiky v Trenčíne
5., 12., 19., 26. 3. (15.00)  Aj my
odpočinku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov druhého
máme šikovné pršteky
1., 8., 15., 22., 29. 3. (15.00)  Klub ročníka a otvorenie výstavy. Trenčianske
Rozvíjanie zručností pre deti a mládež ZŤP.
keramikárov múzeum.
Keramické dielne pre priaznivcov
CENTRUM SENIOROV
keramiky. MESTSKÁ GALÉRIA TRENČÍN
Osvienčimská ul. 3, 032/743 37 63,
4., 11., 18., 25. 3. (15.00)  Klub Mierové námestie 22
0948 807 18, otvorené denne 9.00 – 18.00
keramikárov 2. – 21. 3.   Výber zo zbierkového
Keramické dielne pre priaznivcov 8. 3. (15.00)  Oslava Medzinárodného
fondu Galérie Petra Matejku
keramiky. dňa žien
26. 3. – 11. 4.   Výtvarníci zo Skalice
2., 9., 16., 23., 30. 3. (15.00)  Klub Zábava, kultúrny program a pohostenie.
Prezentácia umeleckej tvorby skalických
mladých keramikárov 22. 3. (16.00)  Beseda s Rudolfom
výtvarníkov, keramikárov a fotografov.
Lektorované keramické dielne pre deti od Dobiašom
6 – 14 rokov. 26. 3. (19.00)  Vernisáž výstavy Petra Aktivity pre deti sú zeleným písmom
3., 10., 17., 24., 31. 3. (20.00)  Horňáka KIC – Kultúrno-informačné centrum
Cvičenie pre ženy Trenčín, n. o., Sládkovičova ulica,
tel.: 032/16 186.
16 / INfO veľtrh, výstavy Číslo 2/ročník XII

Trenčín zaujal aj na veľtrhu


cestovného ruchu v Prahe
Začiatkom februára sa v Prahe uskutočnil v poradí 19. ročník
stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu. Medzi vystavova-
teľmi bolo aj mesto Trenčín.
Spoločná expozícia Tren- poslankyňa, dlhodobo uvoľne-
čianskeho samosprávneho kra- ná na výkon funkcie, Janka Fa-
ja a Mesta Trenčín bola jednou bová po návrate z Prahy.
z  najnavštevovanejších. Perla Počas štyroch februárových
Považia predstavila svoje je- dní sa na prezentačnej ploche
dinečné kultúrne a  historické takmer 2 a pol hektára predsta-
dedičstvo s  ponukou vzácnych vilo so svojou expozíciou 837
kultúrnych pamiatok, krásnej vystavovateľov zo 47 krajín. >> Spoločná expozícia Mesta Trenčín a Trenčianskeho
prírody a dobrej gastronómie. Bránami holešovického výsta- samosprávneho kraja pútala pozornosť návštevníkov
V hlavnej sezóne chce Tren- viska prešlo 31 tisíc návštevní-
čín svojim návštevníkom ponúk- kov. Stánok prezentujúci región
nuť overené aj nové produkty.
„Snažíme sa oživiť ľudové re-
a mesto Trenčín navštívil aj slo-
venský veľvyslanec v  ČR Peter Putovná výstava výtvarných
meslá, zvyky a  tradície našich
predkov. Postupne rozširujeme
Brňo, predseda ČSSD Jiří Pa-
roubek či minister pre miestny diel žiakov končí v Trenčíne
ponuku kultúrnych a  športo- rozvoj ČR Rostislav Vondruška, V  piatok 19. februára bol v  Novom Meste nad Váhom
vých akcií pre všetky vekové pod ktorého záštitou sa veľtrh v Centre rozvoja mesta v Tren- a nakoniec derniéru v Trenčíne.
skupiny návštevníkov, pretože uskutočnil. číne na Farskej ulici č. 10 otvo- Na slávnostnej vernisáži boli
o tento druh cestovného ruchu rený 34. ročník medzinárodnej odmenení žiaci z Trenčína, kto-
je najväčší záujem,“ povedala (r), foto, (ar) putovnej výstavy pod názvom rí sa úspešne zúčastnili súťaží
„Týka sa to tiež teba“. Výsta- v Uherskom Brode a  poľskej

Svetoznámy spisovateľ
va prezentuje výtvarné práce Torune. Výtvarné diela si mô-
žiakov Trenčína a Uherského žete prísť pozrieť v  pondelok

Erich von Däniken


Brodu a je výsledkom spoluprá- až štvrtok od 8. do 16.30 hod.
ce základných umeleckých škôl a v piatok od 8. do 14. hodiny.
spomínaných miest. Výstava Výstava potrvá do 19. marca.

bude prednášať v Trenčíne


mala svoju premiéru v Uher-
skom Brode, neskôr reprízu (r), foto: (jč)

Svetoznámy švajčiarsky spisovateľ a záhadológ Erich von Däni-


ken, autor Spomienok na budúcnost a množstva ďalších best-
sellerov, navštívi 9. apríla Trenčín s unikátnou prednáškou.

Počas svojej prednášky


„Nevyriešené záhady minu-
losti“, ktorá sa začne o 19.
hodine v Posádkovom klube
Trenčín (bývalý Dom armá-
dy) nás Erich von Däniken
prevedie po najväčších zá-
hadách našej planéty. Jeho
prechádzka začína v  staro- prednáške sa uskutoční
vekej Indii a  pokračuje cez autogramiáda.
peruánsku plošinu Nazca, Däniken je i  vo svojich

Pozvánka do školy ľudového tanca


egyptské pyramídy, buddhis- 75 rokoch výborný rozprávač
tické stupy a  mnohé ďalšie a pri jeho vystúpení sa divá-
tajuplné miesta. kom doslova tají dych. Vstup- Trenčiansky Piano klub Pod Sokolicami sa v  sobotu 6.
Prednáška je sprevádza- né je 15 €. Vstupenky sú už marca o  19.00 hod. zmení na tanečný dom. Folklórny súbor
ná veľkoplošnou projekciou v predaji v KIC Trenčín. Nadšenci v spolupráci s Trenčianskou nadáciou pripravili pre
s  videosekvenciami, foto- Tel.: 032/16  186. všetkých záujemcov z radov širokej verejnosti celovečerné pod-
grafiami a  počítačovými Bližšie informácie aj na ujatie – školu ľudového tanca. Tanečný dom je určený nielen
animáciami. Dvojhodinová www.daniken.cz pre folkloristov, ale pre všetkých, čo majú chuť zatancovať si
prednáška bude tlmočená a zabaviť sa. Na svoje si prídu mladí aj tí skôr narodení. Školou
z  nemčiny do češtiny. Po (r), foto: (ar) tanca vás povedú Vladimír Michalko a Jozef Ďuráči.
3. 3. 2010 zaujímavosti, dotácie INfO / 17

Web stránka mesta spĺňa štandardy


Erb Trenčína poletí do vesmíru
aj pre zrakovo postihnutých
Mestská webová stránka www.trencin.sk spĺňa náročné krité-
riá prístupnosti webových stránok podľa Výnosu Ministerstva
financií Slovenskej republiky o  štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy a je dostupná aj pre občanov so zra-
kovým hendikepom.

Vďaka spolupráci Kultúrneho centra Aktivity (KcA) a  Kresťan-


ského zboru v  Trenčíne (KZ TN) sa erb nášho mesta dostane
na palubu raketoplánu Discovery, ktorý 18. marca vzlietne do
vesmíru.
Od roku 2007 v rámci projek- STS-131 aj erb Trenčína.
tu KcA a KZ TN Tábory bez hraníc Austronaut James Dutton sa
prichádzajú do Trenčína texaskí osobne pozná s animátormi z tá-
animátori, bez ktorých si letné tá- borov „Angličtina hrou“ vďaka
bory „Angličtina hrou“ v KCA na spoločenstvu Trinity Fellowship
Juhu nevieme už ani predstaviť. vo Friendswoode v Texase, ktoré
Za ich nadšením i prácou, ktorú spoločne navštevujú.
Cieľom uplatnenia týchto dosiahla mestská stránka medzi nami robia ako dobrovoľ- Priebeh plánoveného letu
štandardov je zabezpečenie potrebný počet bodov, a  tak níci, stoja ľudia s otvoreným srd- Discovery môžete sledovať aj na
prístupnosti web stránok pre aktívne napomáha integrácii com. Medzi nich patrí aj astro- www.sts131.info a  www.nasa.
čo najväčší počet ľudí, naj- osôb s  postihnutím v  spoloč- naut James P .Dutton, pracovník gov, kde sa môžete viac dozve-
mä používateľov s  funkčný- nosti. Hodnotenie prístupnosti NASA v  americkom Houstone. dieť aj o našom priaznivcovi a pi-
mi zníženiami, starších ľudí webových stránok Minister- Ten sa na znak svojej priazne lotovi 131. letu raketoplánu do
a všetkých, ktorí môžu zaostať stvom financií SR vychádza voči našej práci i  voči nášmu vesmíru Jamesovi Duttonovi.
v  rýchlom pokroku technoló- z medzinárodných štandardov. mestu rozhodol zobrať so sebou
gií. Po procese vyhodnotenia (mak) na palubu raketoplánu Discovery (J. Abrman. S. Rajnincová)

oznamy

ƒƒ Dotácie na aktivity v oblasti ƒƒ Dotácie na aktivity v oblasti


sociálnych vecí a zdravotníctva životného prostredia

Mesto Trenčín v súlade so všeobecne záväz- Mesto Trenčín v súlade so všeobecne záväz-
ným nariadením č. 3/2009 o poskytovaní do- ným nariadením č. 3/2009 o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlasuje tácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlasuje

dotačné kolo na aktivity v oblasti dotačné kolo na aktivity v oblasti


sociálnych vecí a zdravotníctva v roku 2010. životného prostredia v roku 2010.

Dotácie môžu byť poskytované oprávneným subjektom len Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive spolu na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári
s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vyspo- spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má
riadané záväzky voči mestu. vysporiadané záväzky voči mestu.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tla- Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tla-
čivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, čivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách,
možnosťami ich použitia a  zúčtovania ako aj presné znenie možnostiach ich použitia a  zúčtovania ako aj presné znenie
VZN č. 3/2010 nájdete na www.trencin.sk/dotacie_socialne VZN č. 3/2009 nájdete na www.trencin.sk/dotacie_zivotne
alebo na Útvare sociálnych vecí MsÚ v  Trenčíne, tel. č. alebo na Útvare životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčí-
032/6504 221. ne, tel. č. 032/6504 424.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Tren- Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Tren-
čín, Mierové námestie č. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 čín, Mierové námestie č. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00
– 16.30 hod., v piatok od 8.00 – 14.00 hod.) alebo poštou, do 16.30 h, v  piatok – od 8.00 do 13.00 h) alebo poštou,
pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky. pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca 2010. Uzávierka prijímania žiadostí je 26. marec 2010.
18 / INfO park m. r. štefánika Číslo 2/ročník XII

Mesto pripravuje revitalizáciu Parku M. R. Štefánika


Park Milana Rastislava Štefánika, ktorý spája autobusovú a že-
lezničnú stanicu s centrom mesta, patril v minulosti k pýcham
Trenčína. Dnes je však nelichotivou vizitkou krajského mesta
nielen v očiach Trenčanov, ale aj prichádzajúcich návštevníkov.
Samospráva sa preto rozhodla pre jeho rozsiahlu revitalizáciu,
ktorá by viac ako storočnému parku opäť prinavrátila zašlú
slávu.
Park M. R. Štefánika sa na- ské slúžky v  ňom zvykli prať
chádza na niekdajšom zvyšku bielizeň. Popri potoku viedla
lužného lesa na nive Váhu cesta na starú železničnú sta-
pod hradnou skalou, častokrát nicu. Dva drevené mostíky boli
zaplavovanom divočiacim Vá- na južnej strane pod hradnou
hom, ktorý patril pôvodne skalou a  končili pri dnešnej
Iléšháziovcom. Keď sa mesto Štefánikovej ulici. Štvrtý most
stalo vlastníkom pozemku, roz- sa nachádzal za parkovým >> Park sa v medzivojnovom označoval ako Mestský park.
hodlo sa tu založiť park. Stalo kioskom smerom na bývalé
sa tak okolo roku 1863 na ná- Schlesingerove lúky. V  zime vou prešli chodníky aj trávniky. župa i  mesto park na rôzne
vrh miestneho farára – opáta slúžil zamrznutý Kubranský po- Prirodzený topoľový porast po- oslavy a  zhromaždenia. Prvá
Ľudovíta Stárka, ktorý našiel tok na severe parku na korčuľo- stupne nahradili ušľachtilejšie veľká parková slávnosť sa ko-
pochopenie u  predstaviteľov vanie. Novú plochu na klzisko druhy stromov a  cudzokrajné nala 10. júla 1880. Od roku
župy Ladislava Vietorisa, Jú- vybudovali v parku v roku 1892 dreviny, pribúdali lavičky. Kve- 1888 až do vypuknutia prvej
liusa Nozdrovického a  Imricha z  bývalého skladišťa na drevo tinovú výzdobu mal na starosti svetovej hudby sa v  tu pravi-
Baltazára Buriana. Hoci sa pra- a  vedľa postavili menší dreve- hlavný záhradník z  Trenčian- delne konali koncerty vojenskej
mene rozchádzajú v  presnom ný pavilónik na prezliekanie. skych Teplíc. Polievanie parku hudby pešieho pluku s  kapel-
roku založenia parku, o tom, že Ten bol vykurovaný a  vyberalo zabezpečovali štyri studne. níkom K. G. Richterom. 10.
existoval už v roku 1865, vypo- sa aj vstupné. Od roku 1912 Niektoré vzácne druhy stromov júla 1888 sa v  parku konali
vedá olejomaľba P. G. Bergera sa klzisko využívalo v  letných boli označené tabuľkami s  la- dokonca tanečné preteky. Od
uložená v  Trenčianskom mú- mesiacoch ako tenisové ih- tinským a maďarským názvom. roku 1903 sa konali v  parku
zeu. Park bol oficiálne otvorený risko najskôr pre dôstojníkov To mali v roku 1886 na starosti aj zábavy, každý štvrtok popo-
až 13. mája 1880 za bohatej miestnej posádky. Nájdete ho členovia Prírodovedného spolku ludní bývali koncerty vojenskej
účasti trenčianskej honorácie, i  na vzácnych historických po- župy Trenčianskej, ktorí chceli hudby. Po večeroch zase vyhrá-
predstaviteľov župy, dôstojní- hľadniciach parku z neskorších takto vzbudiť záujem o mestský vala v  kiosku cigánska hudba.
park. Ich namáhavú prácu však 17. júla 1904 bol celý Trenčín
za jeden rok zničili nedisciplino- dejiskom zaujímavej, dobre
vaní návštevníci. propagovanej parkovej slávnos-
Tri roky po otvorení železnič- ti, ktorej výťažok bol venovaný
nej stanice, v  roku 1886, vy- na dobročinné účely. Poriadali
budoval na vlastné náklady na ju na počesť arcivojvodkyne Iza-
východnej strane parku krčmár bely a jej manžela Fridricha, po
Samuel Stern prízemný stanič- ktorom boli pomenované kasár-
ný hostinec tzv. kiosk s  men- ne 71. pešieho pluku. V parku
šou drevenou verandou. V roku postavili provizórne drevené
1908 verandu rozšíril, aby po- stánky, vyčistili koryto Kubran-
jal asi 300 hostí. V roku 1912 ského potoka, aby sa podľa
plánovali dokonca na tomto vzoru benátskej noci na ňom
mieste postaviť poštu. Kiosk mohli plaviť loďky pripomínajú-
>> Od roku 1912 sa klzisko využívalo v letných mesiacoch v  parku často menil majiteľov, ce gondoly, ktoré obsluhovali
ako tenisové ihrisko. v  30-tych rokoch 20. storočia prítomné panstvo vojaci miest-
ho prevádzkoval hotel Tatra. nej posádky. Ohňostroj a rake-
kov a  vojakov pešieho pluku. rokov. V  roku 1930 postavilo V  tom čase sa tam stretávali tomety tvorili slávnostný rámec
V  septembri toho istého roku mesto na tomto mieste budovu robotníci, členovia RTJ i ľavico- popoludňajšej zábavy, avšak
sa už v  parku konali strelecké finančných úradov (dnešná Ve- ví politici. Niekoľkokrát tu reč- len dovtedy, kým sa suchá trá-
preteky. rejná knižnica M. Rešetku). nil aj Dr.  Vladimír Clementis. va a kríky okolo potoka nevznie-
Mestským parkom pretekal Po výstavbe novej železničnej tili. Oheň ohrozoval i  niekoľko
Kubranský potok v  koryte bý- ƒƒ Rozkvet nastal stanice hostinec v  roku 1947 domov v podhradí ako i blízky,
valého ramena Váhu, cez kto- koncom 19. storočia zbúrali. slávnostne vyzdobený hotel
rý viedli štyri drevené mostíky. Park tvoril uzavretý celok do „Alžbeta“. Narýchlo privolaní
Najdlhší a  najväčší z  nich vie- roku 1883, kedy nastal jeho ƒƒ Oslava skončila miestni hasiči našťastie po-
dol od centra mesta smerom prudký rozvoj a začalo sa s jeho požiarom žiar uhasili a parkovú slávnosť
na dnešnú Hornú Sihoť a mest- rozsiahlejšími úpravami. Úpra- Už od založenia využívala predčasne ukončili.
3. 3. 2010 park m. r. štefánika INfO / 19

ƒƒ Ničivé povodne ré údajne doviezli až z  Erfurtu.


spôsobovali škody Na pohľadniciach sa zachovala
Park viackrát postihli povod- socha Venuše, ktorá predsta-
ne. Tak tomu bolo aj v  marci vovala lásku, krásu a  hojnosť.
1870 a o dva roky neskôr 18. Busta slovenského bibliografa
augusta 1872. Veľká, ničivá Ľudovíta Riznera bola umiestne-
povodeň postihla park aj v roku ná v roku 1935 do parku pri veľ-
1894. Stúpajúci Váh pri Hornej kom moste. Až neskôr, v  roku
Sihoti pretrhol hrádze a  voda, 1938, keď na začiatku parku
ktorá miestami dosahovala pribudlo monumentálne súso-
výšku až 3 metre, odplavila šie M. R. Štefánika ju premiest-
všetky mostíky. V  parku sa nili na miesto, kde je dnes.
dalo pohybovať len na člnoch, Počas veľkých horúčav v au-
tak ako aj na susednej ulici. guste 1917 popraskali v  par-
V dôsledku veľkých škôd, ktoré ku chodníky a  na mnohých
spôsobila povodeň v júli 1903, miestach a  trávnikoch sa vy-
žiadala dôrazne mestská rada tvorili veľké trhliny. Muselo sa
riaditeľstvo železníc, aby koryto vypíliť mnoho gaštanov a iných
Kubranského potoka preložili stromov. Kľukaté cesty v parku
na iné vhodnejšie miesto. Stalo nahradil široký chodník, vybu-
sa tak v rokoch 1908 až 1911, dovaný aj napriek námietkam
>> Z pôvodnej sochy M. R. Štefánika z roku 1938 od J.
kedy potok od Kubry odviedli za prírodovedcov, že park stratí
Pospíšila sa podarilo zachovať len bustu. V súčastnosti je v
násyp železničnej trate. Neskôr pôvodný anglický štýl.
parku nainštalovaný pamätník z roku 1998 v tvare zlomené-
jeho koryto zasypali a vysušili.
ho krídla podľa návrhu akad. maliara Juraja Oravca.
Vtedy začalo mesto uvažovať ƒƒ Zanikla aj
o  rozšírení parku. Na zasypa- ornitologická záhrada osvetlením určený na koncerty. V 50-tych rokoch to bol Sad V.
nom koryte potoka plánovalo Namiesto zaniknutej bota- V  roku 1951 neďaleko neho I. Lenina. Od roku 1991 sa na-
postaviť budovy aj kultúrny dom nickej záhrady navrhli predstavi- zriadili aj detské ihrisko. zýva Park M. R. Štefánika.
s  divadlom. Plány sa napokon telia mesta v roku 1918 zriadiť Medzi prvou a druhou sveto- (jk), foto: Ján Hajduch
neuskutočnili, čo pomohlo roz- v  parku ornitologickú záhradu. vou vojnou sa park najčastejšie (www.tnantik.sk, zapožičal
voju parku. Pozdĺž bývalého po- Na stromoch viseli klietky, označoval ako Mestský park. pre tieto účely)
toka, vedľa dnešnej Štefániko- v ktorých boli od obyvateľov od-
vej ulice, vysadili v parku alej. kúpené alebo zapožičané pávy,
bažanty, drozdy, papagáje, ANKETA
ƒƒ Botanickú záhradu sovy, kukučky a iné druhy vtác-
O budúcej podobe Parku M. R. Štefánika môžete rozhodnúť
zničili vandali tva. Občas ich však správca aj vy. Stačí ak sa zapojíte do našej ankety a vyplnenú ju zašlete
Z iniciatívy župného lekára Ka- pustil z  klietok, aby si preleto- na adresu redakcie mesačníka Info najneskôr do 31. marca
rola Brančíka bola v  máji 1906 vali parkom. To bolo i  príčinou 2010. Výsledky ankety budú zohľadnené pri príprave revitali-
odovzdaná verejnosti botanická zániku vtáčej zoologickej záhra- zácie parku. Z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, vyžrebujeme
záhrada v parku, ktorá zaberala dy, ktorú navrhol zriadiť vtedajší v apríli troch výhercov a odmeníme ich darčekovými predmet-
asi 150 m2. Celá plocha záhra- mešťanosta Jozef Laco. mi Mesta Trenčín.
dy bola rozdelená na 23 malých Keď bol v  roku 1941 do-
parceliek. Na takto členenom končený železničný podjazd Čo považujete za najdôležitejšiu
teréne zasadil Dr.  Brančík oko- na Sihoť, železničná správa
lo 300 druhov rastlín, ktoré boli prepustila mestu veľkú časť zmenu v zrevitalizovanom parku?
označené tabuľkami s  menami. svojho bývalého pozemku na
1. Zlepšiť bezpečnosť (inštalovať kamery, častejšie hliadky MsP,
Záhrada sa spočiatku tešila veľ- rozšírenie parku. Tento nový
lepšie verejné osvetlenie).
kému záujmu občanov i turistov, slnečný priestor bol nazvaný 2. Vybudovať viac atrakcií pre deti (detské ihrisko).
častokrát však dochádzalo k jej „Nový park“. Vedie ním druhá 3. Obnoviť altánok za účelom využitia pre kultúrne podujatia.
ničeniu, až napokon po roku asfaltová magistrála s  počet- 4. Opraviť chodníky a doplniť nové trasy.
1910 úplne zanikla. nými lavičkami, končiaca až pri 5. Doplniť mobiliár – lavičky, smetné koše.
V  máji 1907 bola do parku železničnej stanici. Po dokon- 6. Vytvoriť novú oddychovú zónu s možnosťou umelo vytvore-
zavedená elektrina. Nové osvet- čení budovy novej železničnej ného jazierka.
lenie nahradilo petrolejové lam- stanice v máji 1944 bola aj sta- 7. Obnoviť botanickú/ornitologickú záhradu, ktorá bola v mi-
nulosti súčasťou parku.
py na drevených stojanoch ved- rá pôvodná cesta predĺžená až
8. Váš návrh/pripomienka:
ľa hlavných chodníkov. V  roku k  stanici. V  januári 1945 mali
1912 pribudol v parku vodovod, Nemci pri starej železničnej sta-
ktorý sa používal na zavlažova- nici rozostavané vojenské poľné
nie trávnatých plôch a polieva- kuchyne a  v  parku boli počas
nie kvetinových záhonov. druhej svetovej vojny vykopa-
V roku 1910 osadili do kveti- né aj úkryty. Po skončení vojny
nových záhonov tri sochy antic- bol v  parku postavený okrúhly Do ankety sa môžete zapojiť aj na webovej stránke mesta
kých bohýň z pálenej hliny, kto- hudobný pavilón s  elektrickým Trenčín. (r)
20 / INfO Pekný Trenčín Číslo 2/ročník XII

Harmonogram jarného upratovania 2010


Mesto Trenčín prostred- biologicky rozložiteľného od- KÁZANÉ! Preto prosíme ob-
níctvom spoločnosti Marius padu na skládku, zber odpadu čanov, aby boli disciplinovaní
Pedersen, a. s., (MP, a. s.), sa bude uskutočňovať do 2 a  dodržiavali označenie a  účel
v  spolupráci s  Mestskou polí- rôznych veľkoobjemových kon- kontajnerov. PRÍSNE SA ZA-
ciou Trenčín a  občanmi mesta tajnerov (VOK). Jeden z  nich KAZUJE vykladať odpad po od-
vykoná v  mesiaci marec, apríl bude slúžiť výhradne na odkla- vezení kontajnera. Pri porušení
2010 jarné upratovanie na danie biologicky rozložiteľného hrozí pokuta 166 €.
území mesta. Obraciame sa odpadu (t. j. konáre, odpad zo VOK-y budú umiestnené na
s prosbou na občanov o pomoc záhrad, trávnikov a  pod.). Há- uliciach v pracovných dňoch od
pri skrášľovaní nášho životné- dzať akýkoľvek iný odpad ako 10.00 – 18.00 hod. podľa na-
ho prostredia. Nakoľko podľa biologicky rozložiteľný je do sledovného harmonogramu:
zákona platí zákaz ukladania tohto kontajnera PRÍSNE ZA-

29. 3. 2010 • Kyjevská ul. • Hodžova ul. – Ul. • Záhumenská ul.


• Majerská ul. • Ul. Šmidkeho kpt. Nálepku • Karpatská ul. – Stromová ul.
• Kasárenská ul. • Západná ul. 19.4. 2010 • Karpatská ul. – Rybárska ul.
• Orechové – kaplnka • Saratovská ul. • Holubyho nám.
• Horné Orechové • Kukučínova – horná časť 28.4.2010
• Súhrady – Široká ul. 9.4. 2010 pod Brezinou • Kubrica – námestie
• Ul. L. Novomeského • Kukučínova – okolo č.9 • Kubranská ul.
30. 3. 2010 • Šafáriková ul. • Železničná ul. – okolo • Kubra – Pažítky
• Ul. M. Kišša • Liptovská ul. č. 2 – 4 • Kubra – pri kríži
• Ul. Vl. Roya – Ul. Ľ. Stárka • Ul. Bazovského – okolo
• Ul. Ľ. Stárka – Piešťanská č. 14 20.4.2010 29.4.2010
ul. • Ul. J. Halašu 2-12 • za OD Centrum – parkovisko • Kubra – námestie
• Veľkomoravská ul. pri kotolni • Pred poľom – okolo
12. 4. 2010 • Električná ul. – Horný Šianec č. 10 – 16
31.1.2010 • Mlynská ul. • Ul. Jilemnického • Kubranská okolo č. 1 – 6
• Školská ul. • Opatovská ul. – okolo – Súvoz
• Zlatovská ul. – Továrenská č. 90 – 95 21.4.2010 • K výstavisku
ul. • Armádna ul. • Nad tehelňou • Pod Sokolice
• Kvetná ul. • Sibírska ul. • Nad tehelňou – Pod Brezinou
• Bavlnárska ul. – Obchodná • Partizánska ul. – pri Do VOK-u nie je možné ukla-
ul. 13.4. 2010 cintoríne dať elektroodpad, vyradené
• Kožušnícka ul. • Niva • Partizánska ul. okolo č. 73 batérie a  akumulátory, žiariv-
• Potočná ul. – okolo č. 139 ky, železný šrot a  pneumatiky.
1.4. 2010 • Potočná ul. – okolo 22.4.2010 Tento odpad je možné vyložiť
• Hlavná ul. – pri kaplnke č. 50 – 58 • Dolný Šianec – Krátka ku kontajnerom, odkiaľ odvoz
• Hanzlíkovská ul. – Ul. J. • Horeblatie • Ul. 28. októbra zabezpečí MP, a. s.
Psotného • Beckovská ul. Zberný dvor na Zlatovskej
• Okružná ul. 14.4. 2010 • Osloboditeľov ulici je otvorený aj počas upra-
• Detské mestečko • Clementisova ul. tovania. Tu je možné doviezť
• Žilinská ul. 23.4. 2010 druhy odpadu v  zmysle plat-
6.4.2010 • Odbojárov • Ul. Sama Chalupku ného všeobecne záväzného
• Zablatská ul. – Poľnohospo- • Jasná ul. • Soblahovská ul. – Inovecká nariadenia.
dárska ul. • Ul. Pádivého ul.
• Dolné pažite – ul. Rybáre Ešte raz prosíme občanov,
• Ul. P. Bezruča
• Pri parku aby dodržiavali označenie kon-
15.4. 2010 • Soblahovská ul. – Cintorín-
tajnerov a ukladali do nich len
• Považská ul. ska ul.
7.4. 2010 • Hodžova ul. – bezbariér. určené odpady. Na disciplino-
• Ul. gen. Svobodu bytovka vanosť pri ukladaní odpadu
26.4.2010
• Halalovka – okolo č. 32 • Hurbanova ul. • Pod Juhom bude dohliadať mestská polícia
• Halalovka – okolo č. 66 • Ul. M. Turkovej • Soblahovská ul. – bytovky a pracovníci MP, a. s.
• Východná ul. – za č. 25 pri Leoni
• Východná ul. – pri ZŠ 16.4. 2010 • Belá (harmonogram jarného upra-
• Ul. gen. Goliana – Ul. • Nozdrkovce tovania v záhradkárskych
8.4. 2010 kpt. Nálepku osadách prinesieme v budú-
• Ul. M. Bela • Nábrežná ul. – Jiráskova ul. 27.4.2010 com čísle).
• Lavičková ul. • Nábrežná ul. – Študentská ul. • Ul. J. Zemana (ÚŽPaD)
3. 3. 2010 oznamy INfO / 21

Reklamné stojany strpčujú


život chodcom
Na Mestský úrad v Trenčíne prišlo viacero podnetov na umiest-
nenie reklamných stojanov typu „A“ pred obchodmi či rešta-
uráciami. Niektorí majitelia prevádzok ich totiž umiestňujú na
chodník bez ohľadu na chodcov, prípadne ich rôznym spôsobom
viažu na stĺpy verejného osvetlenia alebo stromy. V niektorých
prípadoch dokonca bránia bezpečnej cestnej premávke.

V  meste Trenčín upravuje nie sú pevne spojené s pozem-


povolenia na reklamné zaria- kom ani stavbou, ale sú len
denia typu „A“ VZN č. 6/2008 fixované, prípadne voľne polo-
o povoľovaní reklamných, pro- žené na pozemnej komunikácii,
pagačných a  informačných t. j. na chodníku či inej spevne- stránke www.trencin.sk v  sek- neho poplatku a  odsúhlasení
zariadení na území mesta nej ploche zaradenej do siete cii Občan, Tlačivá. Jej súčasťou Okresným dopravným inšpek-
Trenčín. Toto nariadenie vyme- miestnych komunikácií, ktorých je výpis z  obchodného, resp. torátom ORPZ v  Trenčíne po-
dzuje podmienky pre povoľo- správcom je Mesto Trenčín. živnostenského registra, náčrt súdi žiadosť a  vydá povolenie
vanie, umiestnenie, odstraňo- Reklamné zariadenie sa (fotografie) zariadenia vrátane na zvláštne užívanie miestnej
vanie a  prevádzkovanie týchto povoľuje na základe „Žiadosti jeho celkových rozmerov, jeho komunikácie.
zariadení. o  vydanie povolenia na zvlášt- technický popis (materiál, grafi- Reklamné stojany je mož-
Za reklamné zariadenia typu ne užívanie pozemných komuni- ka) a situácia umiestnenia (uli- né umiestniť na miestnu ko-
„A“ sa považujú mobilné, infor- kácií na území mesta Trenčín“, ca, objekt, pred ktorým bude munikáciu len na základe
mačno-reklamné stojany, ktoré ktorá je dostupná na útvare umiestnené zariadenie). uvedeného povolenia, a  to
sprostredkúvajú ponuku najmä životného prostredia a  dopra- Mesto prostredníctvom pred prevádzkami v  blízkosti
tovarov a služieb. Tieto nosiče vy (ŽPaD), Farská 10 alebo na útvaru ŽPaD po zaplatení správ- vstupov, aby ostala priechod-
ná šírka chodníka min. 1,5 m.

Odpadu sa môžete bezplatne zbaviť v zbernom dvore Nesmú sa upevňovať o stromy


a o stĺpy verejného osvetlenia.
V  zbernom dvore, ktorý prevádzkuje Marius Pedersen, a. s., Každé povolené zariadenie
(MP, a. s.) na Zlatovskej ulici, sa môžu Trenčania počas celé- osobu musí byť na viditeľnom mieste
ho roka zbavovať komunálneho odpadu (KO), drobného staveb- 4. následne dostane pôvodca označené samolepkou, ktorú
ného odpadu a triedených zložiek KO. Súčasťou zberného dvora odpadu inštrukcie o mieste, mu pridelí Mesto Trenčín.
je aj sklad nebezpečných odpadov (NO) a mobilný EKO – sklad na ktorom má odpad zložiť V prípade, ak nie sú dodrža-
s viacúčelovým využitím. (obsluha mu ukáže príslušný né podmienky povolenia alebo
kontajner alebo ho odpreva- uplynula doba povolenia rekla-
Zberný dvor sa nachádza dvore. Preberanie odpadov od dí do skladu NO), my, resp. osadenie ohrozuje
v  oplotenom areáli strediska obyvateľov mesta sa uskutoč- 5. v prípade, že sa jedná o ne- bezpečnosť a plynulosť cestnej
vývozu odpadu spoločnosti MP, ňuje v  zmysle prevádzkového bezpečný odpad (odpadové premávky alebo zdravie osôb,
a  s., na Zlatovskej ulici 2200 poriadku podľa nasledujúceho batérie a  akumulátory), vá- alebo je reklamné zariadenie
v  Trenčíne (oproti SAD). V  are- postupu: ženie sa vykoná v sklade NO osadené bez povolenia, je
áli sú umiestnené veľkoobje- 1. pri vstupe do zberného dvo- a následne bude tento odpad mesto oprávnené uložiť poku-
mové kontajnery, do ktorých ra sa musí pôvodca odpa- umiestnený tak, aby nedošlo tu a reklamný nosič odstrániť.
môžu obyvatelia priviezť trie- du (obyvateľ mesta) ohlásiť k jeho pádu či poškodeniu,
dené zložky KO neznečistené na vrátnici u  obsluhujúceho 6. váženie sa zaznamená do (r), il. foto: (jč)
škodlivinami. pracovníka, prípadne v  kan- evidencie,
Zberný dvor slúži obyvate- celárii vedúceho strediska 7. odovzdanie odpadov v  zber-
ľom Trenčína s trvalým pobytom vývozu, nom dvore potvrdí pôvodca
v  meste a  jeho využívanie je 2. poverený pracovník overí podpisom na príslušnom
ƒƒ Zmena vývozu
bezplatné. Náklady na dopravu druh odpadu (pokiaľ nie je tlačive.
komunálneho odpadu
odpadu do zberného dvora si tento druh v  zozname pre- Vývoz komunálneho odpadu
však každý obyvateľ hradí sám. vádzkového poriadku, ne- Zberný dvor je otvorený cez veľkonočné sviatky sa
Zber odpadov sa neuskutočňuje môže byť umiestnený do v pondelok až piatok od 6.00 do uskutoční s jednou zmenou.
od podnikateľských subjektov. kontajnera ani do skladu ne- 18.00 hod. a v sobotu od 7.00 V piatok 2. 4. 2010 (Veľko-
bezpečných odpadov), do 18.00 hod. V prípade nárazo- nočný piatok) sa uskutoční
ƒƒ Preberanie 3. pracovník si overí totožnosť vých akcií (napríklad v čase jar- vývoz podľa platného harmo-
a evidovanie odpadu a bydlisko občana (údaje sa ného a jesenného upratovania) nogramu.Vývoz v pondelok
Pri vstupe do zberného dvo- zaznamenajú do evidencie), môže byť prevádzková doba so 5. 4. 2010 (Veľkonočný
ra je umiestnená informačná ako aj skutočnosť, či nebol súhlasom prevádzkovateľa pre- pondelok) sa presunie na uto-
tabuľa, na ktorej sú uvedené prekročený povolený množ- dĺžená, avšak najviac do 19.00 rok 6. 4. 2010 a uskotční sa
všetky druhové čísla odpadov, stevný limit stanovený pre hod.), tel./fax: 032/6401 340, podľa platného harmonogramu
s ktorými sa nakladá v zbernom daný druh odpadu na jednu 6520 615. (r) do soboty 10. 4. 2010. (r)
22 / INfO koncert, valentínsky odkazovač Číslo 2/ročník XII

Miro Šmajda zaspieval na Valentína


trenčianskym fanúšikom
Deň sv. Valentína patril v nedeľu
14. februára nielen zaľúbencom,
ale aj fanúšikom superstaris-
tu Mira Šmajdu. Tí mali mož-
nosť naživo vidieť a  počuť svoj
spevácky idol v  trenčianskom
Piano Klube. Hoci steny klubu
nepraskali vo švíkoch, mladý
spevák svojimi rokovými pies-
ňami a  energickým vystúpením
aj tentokrát nadchol publikum.
to klub, pretože je tu perfektná preplnené haly? Nie som zamilovaný a  asi by
Po koncerte poskytol Miro iba
akustika. Som veľmi rád, že Keď robíme koncert, tak po- som to ani teraz nestíhal. Ja
pre náš mesačník Info krátky
som si tu mohol zaspievať. Pri- väčšine tam nie je menej ako keď som zaľúbený, tak je to so
rozhovor:
pravujem sa teraz na turné po 2000 ľudí. Mám radšej tú at- mnou ťažké. Všetko ide bokom
Od skončenia Superstar si Čechách a ako som už dnes nie- mosféru od veľkého publika, ale a  v  mojej situácii, keďže som
v Trenčíne koncertoval už po koľkokrát hovoril, je to pre nás dnes to bol zámer a  myslím si, naozaj pracovne vyťažený, by to
druhýkrát. Ako sa ti páči naše vlastne taká generálka. Trenčín, že aj takéto koncertíky sú určite bolo komplikované. Raz som bol
mesto a trenčianske publikum? ako taký, si veľmi nepamätám, dôležité, pretože máme bližší takto zaľúbený, škoda, že to bola
Trenčín sa mi páči veľmi, no pretože som tu bol naposledy kontakt s publikom. len platonická láska.
najmä ten- ako malý chalan.
Dnes je deň svätého Valentína. Už si sa viackrát vyjadril, že
Neprekážalo ti to, že klub dnes Tento sviatok rozdeľuje ľudí Superstar ti zmenila život.
nebol zaplnený do posledného na dve skupiny. Jedna ho Ako prežívaš toto prelomové
miesta? uznáva ako deň pre všetkých obdobie ?
Určite nie. Bol to náš zámer. zamilovaných a pre druhú Superstar mi neskutočne
Táto akcia nemala žiadne promo. je to len komerčný sviatok, všetko zmenila. Neustále sa pre-
Nikomu som o  tom nedával ve- na ktorom najviac zarobia súvam z  miesta na miesto. Môj
dieť ani v  médiách, ani nebola obchodníci. Do akej skupiny najväčší relax je šoférovanie.
koncertu robená veľká reklama. patríš ty? S rodinou som veľmi málo a chý-
Chceli sme si dať pred turné ve- Ja patrím do skupiny tých, ba mi môj domov aj môj „šmaj-
rejnú skúšku, pretože je to iné, ktorí by už konečne chceli mať na dovský“ bordel v izbe. Na druhej
keď skúšaš v  dobre ozvučenej Valentína niekoho pri sebe a za- strane som šťastný, že môžem
miestnosti pred ľuďmi. žiť tú „zaláskovanú“ atmosféru. robiť to, čo ma najviac baví. A to
je spev...
Máš radšej komornejšie Tvoje fanúšičky určite zaujíma 
vystúpenia alebo poriadne aj to, či si práve zamilovaný? Z. Vanková, foto: (rs)

Desiatky zaľúbených si vyznali lásku cez Valentínsky odkazovač


Valentínsky odkazovač, ktorý bol od 12. do 15. februára umiest-
všecičko na svete. Nikdy si Ťa
nený na Mierovom námestí, zaplnili aj tento rok ľúbostné vy-
nedám a nikdy sa Ťa za nič na
znania. Z  odkazov, ktoré pre svoje lásky zanechali zaľúbenci,
svete nevzdám. Si moja lásoč-
vyberáme:
ka, si môj život, si moja hviez-
• Lenka a Jožko 4ever. • Milujeme Trpa. dička, moja slzička, ktorá mi
• Simonka, Mirka, Monička – • Monika, milujem Ťa. Aďo. steká, keď odchádzaš z domo-
ľúbim vás! • Kocúr, ľúbim Ťa ako Fero ša- va, naopak, keď Ťa opäť vidím.
• Milujem Ťa, Macko. Cmuq! lát :-) • Milujem Ťa, láska, a  pamä-
• Gabika + Jojo • Tomáško, potrebujem Ťa ako taj, že navždy. Tvoja Lencula
• Ľúbim Danušku! kvet potrebuje slnko, ako mrav- • Milujem šeckých, hehe...
• Ľúbim Julku a Kvetku! čeky potrebujú robiť mravenis- • Ľúbim svoju maminku.
• Stanko, si pre mňa zmyslom ká. Milujem Ťa viac, ako si vieš • Peťko, ľúbim Ťa.
života a  nedokážem už bez predstaviť. Tvoja Bambuľka • Milujem Ťa! Bubko.
Teba žiť. Milujem Ťa. Janka. • Bambuľka, ľúbim Ťa. Tvoj • Milujem môjho Danuška.
• Stanko, ľúbim Ťa. Tvoja Tomáš • Cucka + Maťko forever
Janka • Ľúbim Ťa, Kaja. Jerry Trubka • Milujem Božku. J.
• Láska, moc Ťa milujem. Tvoj • Pre moje bábätko Lukina (ja • Milujem Marču!
Lubeno + ty = my). Babatenko, si moje (r), foto: (mr)
3. 3. 2010 osemsmerovka, OZNAMY INfO / 23

Chodníky a cesty budú opäť čisté Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov


Posledný februárový týždeň začalo mesto prostredníctvom Západoslovenská energetika, a. s., (ZES, a. s.) ako správ-
zmluvnej organizácie Marius Pedersen, a. s., zabezpečovať vy-
ca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade
čistenie mestských chodníkov a ciest od posypového materiálu
so zákonom č. 656/2004 Zb. z. § 10 odst. 1 o energetike
používaného pri zimnej údržbe.
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Z  dôvodu priaznivého po- znečistenie ošatenia okoloidú- vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo
časia boli prioritne čistené cich chodcov. Údržba začala na správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností,
dažďové vpuste, aby topiaci cestách, po ktorých je vedená
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické
sa sneh bolo možné odviezť doprava MHD, v  centre mesta
vedenia v správe ZES, a. s.,
mimo vozovky, aby nedochá- a postupne prídu na rad aj jed-
dzalo k  tvoreniu veľkých mlák notlivé mestské časti. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných po-
vody, ktoré môžu spôsobovať rastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahli-
nielen kolízie vozidiel, ale aj (mak), foto: (jč) vosť prevádzky vedení distribučnej sústavy,
a to v rozsahu podľa §36 zák. č. 656/2004 Zb.z. v platnom
znení.
Požadovaný konečný termín vykonania práce
je 30. 4. 2010.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s., vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle opráv-
nenia vyplývajúceho z §10 zák. 656/2004 Zb.z. v platnom
znení.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je
v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov
pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote
min. 35 dní pred plánovanou realizáciou prác ZSE, a. s., tel.:
032/653 33 65 – p. Capák. (ZES)

Nahlasovanie porúch osvetlenia


Nefunguje vo vašom okolí
verejné osvetlenie? Využite
internetovú službu nahlaso-
vania porúch verejného osvet-
>> Po zimnom období zostali na krajoch ciest zvyšky posy- lenia spoločnosti Siemens, ktorú nájdete pod bannerom na
pu, ktoré sa začínajú v týchto dňoch odstraňovať. www.trencin.sk.

Osemsmerovk a
Milí čitatelia!
T U S T O P Y K Í L A B I R Y T Š Za správne riešenie krížovky z č. 1 „Škoda tej duše v tom mi-
zernom tele“ bol vyžrebovaný Ivan Fraňo, Opatovská 677/49,
A A P T T O I K O C E L I B Á T P
Trenčín, ktorého v  našej redakcii čaká hodnotná publikácia.
K O L E N S T B I N U Á I B D R E K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky
T A E Á Č T S V Y V Ú I O N Í N C z Infa č. 2/2010 zasielajte na adresu našej redakcie do 20. mar-
ca 2010.
S S L K R E O L K A C R P R E O I
I E A D U Ľ N E S P I E A B Č A A „Náš sused je veľký čudák. Hodil kameň a rozbil okno, keď som
Z U V Č U D N Ý Ú S U S E D L O L cvičil na husliach.“
„Ozaj čudák. Teraz... (tajnička – 19 písmen).“
R Ť A H Ý A I S K Ú T R E R O I I
A É R K Í N Č O R O H E I A S P S ALINEA, AMATÉR, CELIBÁT, CVIKY, ČINNOSTI, DRATVA,
P A T O R I S Š K É H P O T R A T KOMPARZISTKA, KREOLKA, KÚSKY, LISTER, MARHUĽOVICA,
METRO, MILENEC, NÁLEZ, OTRAVA, PODARÚNOK, POSTEĽ
M T O A C E N E L I M Ú E V Á E K DANIELA, POTRAT, PRESNÝ ČAS, PRÍRASTOK, PURITÁNI,
O R T E M L V Z R I A R T A C N A ROČNÍK, SALTO, SEDLO, SEN ĽUDA, SERIÁL, SIROTA,
SKÚTRE, SKVELÉ POTRAVINY, STOPY, ŠPECIALISTKA,
K Y N I V A R T O P É L E V K S I ŠTYRI BALÍKY, TALÁR, TÁBORISKO, UPEČENÝ KOHÚT, ZLÉ
HREBENE. (pál)
24 / INfO šport Číslo 2/ročník XII

V Trenčíne máme bedmintonistu európskeho formátu


Dôvodom, prečo sa Michal Matejka rozhodol vo veku 14 rokov
venovať bedmintonu, bola pekná dievčina navštevujúca trénin-
gy v Kubre. Láska k tomuto športu uňho pretrvala až doposiaľ
a onedlho 30-ročný mladý muž sa vypracoval na úspešného re-
prezentanta. Jeho veľkým snom je zahrať si na olympijských
hrách.
Mišo sa pre bedminton roz- otec a  tréner v  jednej osobe.
hodol relatívne neskoro. Pred- Prvorodený syn podriadil športu
tým hrával dlhé roky hokej, zo všetko. Na mládežníckom tur-
zdravotných dôvodov však mu- naji v  Nitre odohral za deň 18
sel skončiť. „Mal som začať zápasov a  nastúpil v  šiestich
chodiť do tanečného súboru. finále. Od únavy však nevyhral
Vtedy však zakročil otec, vraj ani v jednom...
tancovanie je pre baby,“ smeje Pozvánky na reprezentačné
sa pri spomienke na svoje za- akcie nenechali na seba dlho
čiatky dlhodobo najúspešnejší čakať. S bedmintonom preces-
slovenský bedmintonista. Popri toval Michal aj veľkú časť sveta.
tréningoch v Kubre „pinkali“ Ako z rukáva vysype štáty, v kto-
s otcom v jeho sklade na inšta- rých hral: „Európu mám preces-
>> Olympijskú atmosféru v pozícii trénera okúsil Michal
lačný materiál. „Boli časy, keď tovanú naskrz, tú ani nerátam.
Matejka (v strede) pred dvoma rokmi v Pekingu. Slávnostný
som nad synom vyhrával s  te- Z exotických krajín to boli Nový
ceremoniál si vychutnal s neskoršími zlatými medailistami,
nisovou raketou v  ruke. Mišo Zéland, Austrália, Čína, Južná
vodnými slalomármi bratmi Hochschornerovcami.
však neustále drel, zlepšoval Kórea, Thajsko, Mongolsko,
sa a  zákonite prišli prvé úspe- Irán, Bahrajn, Jordánsko, Sýria,
chy,“ hovorí Dušan Matejka, Izrael, Keňa, Maurícius, Porto- riko, Dominikánska republika ke o rok v máji, existuje reálna
či USA,“ znie menoslov štátov, šanca kvalifikovať sa na OH
za ktorý by sa nemusel hanbiť do Londýna. Uvidíme, ako to
Trenčianske krasokorčuliarky uspeli ani skúsený cestovateľ. Jeho celé dopadne,“ zaprognózoval

na majstrovstvách Slovenska
(zatiaľ) nesplneným snom je za- Michal, ktorému v  aktuálnom
hrať si na olympiáde. V Pekingu svetovom rebríčku vo dvojhre
pred dvoma rokmi síce nechý- patrí 87. priečka. V tomto roku
Chvályhodný úspech dosiahli medailové stupne vo svojej ka-
bal, no pôsobil tu nie ako hráč, má už za sebou turnaj v Iráne aj
mladé krasokorčuliarske nádej tegórii. Majsterkou Slovenska
ale ako tréner historicky prvej februárové ME tímov vo Varša-
z  TJ Dukla Trenčín na nedáv- sa stala Bronislava Dobiášová
slovenskej bedmintonistky pod ve. Onedlho ho čaká európsky
nych mládežníckych Majstrov- (na fotografii uprostred) pred
piatimi kruhmi – Trenčianky Evy šampionát v Manchestri, turnaj
stvách Slovenska. V  polovici striebornou Katarínou Brosko-
Sládekovej. Atmosféru olym- v Keni a  augustové majstrov-
februára na národnom šampi- vou (vľavo) a  bronzovou Sabi-
pijských zápasov v Londýne stvá sveta v  Paríži. A  v  roku
onáte v  Banskej Bystrici obsa- nou Drábovou (stojaca vpravo).
v roku 2012 by chcel Michal za- 2012, dúfajme, aj olympijská
dilo trio mladších žiačok všetky (ro), foto: (ar)
žiť na vlastnej koži: „Keď sa mi premiéra.
podarí byť v prvej svetovej stov- M. Mistrík, foto: (sa)

Škôlkari z Legionárskej ulice


darovali hokejistom výkresy
Predstavenstvo DUKLY Trenčín s jej manažérom Eduardom
Hartmanom pozvalo po prvýkrát deti z Materskej školy na Legi-
onárskej ulici na prehliadku priestorov zimného štadióna spo-
jenú s rozhovorom s trenčianskymi hokejistami. Zvedavým det-
ským očkám neušlo nič zo zákulisia zimného štadióna. Či už to
boli hráčske šatne, posilňovňa alebo i miestnosť na rehabilitá-
ciu. Riaditeľka materskej školy Mária Kamencová odovzdala pri
tejto príležitosti hráčom aj výkresy, ktoré pre nich namaľovali
deti. Okrem pekných zážitkov odchádzali deti aj s plným prie-
hrštím sladkých dobrôt.
 (mk), foto: (mš)

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 15. v mesiaci. Ročník XII. Náklad 23 250 ks. Adresa redakcie: INFO, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín. Tel./fax: 032/650 42 17,
0902 911 404, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Mgr. Martina Dušová, redaktor: Mgr. Martin Mistrík, grafik: R. Jánoš, jazyková korektúra: Mgr. Soňa Marunová. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia a nehonoruje. Tlač: MERKANTIL.
Distribúcia: Arriva Servis. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.