You are on page 1of 4

JABATAN KESIHATAN DAN PELESENAN

MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG


PERSIARAN 3, BANDAR BARU SELAYANG,
68100 BATU CAVES, SELANGOR TEL : 03-6131 1659 / 6131 1427

Bil( )dlm.MPS
Tarikh :
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA : MELETAK IVlEJAlKERUSllGERAl Dl
TEMPAT AWAM.

1. Nama Pemohon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. No.kad pengenalan: ................... .


.
. .. . ............................

3. Alamat surat menyurat: ...........................................................................................

5. Alamat lengkap tempat perniagaan (termasuk lot premis )


(Sila lampirkan salinan lesen perniagaan & salinan insuran 'public liability I
berkelompok)

6. Bilangan meja Ikerusi Igerai yang hendak diletak :-


....................................................

7. Keluasan ruang yang akan digunakan untuk meletak meja Ikerusi I gerai

........................................ a (panjang) X ................................. .kaki (lebar )

( Sertakan gambar & pelan lakaran yang menunjukkan ruang yang akan
digunakan. Ukuran kawasan hendaklah dinyatakan dengan tepat, dan kawasan
awam seperti kaki lima atau bahu jalan hendaklah ditunjukkan dengan jelas dan
tepat dalam pelan lakar. ( Lakaran dengan pensil tidak diterima )

8. Waktu kawasan akan digunakan setiap hari :Dari Jam .......... hingga Jam ...........

9. Tempoh yang dipohon ........................ hingga ......................... ( ...................)

10. Perakuan :-
Saya mengesahkan butir - butir tersebut di atas adalah benar, dan saya
bersetuju untuk mematuhi segala syarat yang dikenakan oleh Majlis
Perbandaran Selayang.

Tandatangan : ........................... .
....... Tarikh : ...................................

Nama Pemohon : ..........................................................


UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

ULASAN PEMBANTU TADBIR

Saya sahkan permohonan adalah lengkap dan mematuhi syarat

...................................... .............................................................................
( Tandatangan ) ( IVama ) (Tarikh )

ULASAN JAB.PENGUATKUASA & KESELAMATAN

......................................................
Jab. Penguatkuasa & Keselamatan
Majlis Perbandaran Selayang

ULASAN PEN. PEG. KESIHATAN PERSEKITARAN

............................................................
Bahagian Pelesenan
Majlis Perbandaran Selayang

ULASAN I SYOR KETUA BAHAGIAN LESEN

.......................................................
Bahagian Pelesenan
Majlis Perbandaran Selayang

KEPUTUSAN TUAN YANG DIPERTUA

Lulus
I .........................................................................

Tolak

Tangguh
..............................................................................

........................................................
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Selayang
SYARAT SYARAT MEMOHON PERMIT SEMENTARA MELETAK MEJAl
KERUSI IDAN GERAl Dl TEMPAT AWAM

1. Waktu yang dibenarkan hanya pada waktu malam sahaja, dari jam
6.00 petang hingga 12.00 malam sahaja.

2. .lika terdapat aduan-aduan yang berasas, Majlis boleh membatalkan


permit dengan serta merta.

3. Ternpoh maksimum permit yang dibenarkan adalah untuk enam (6)


bulan setiap permohonan , dan perlu diperbaharui sebelum tamat
tempoh tersebut.

4. Tiada struktur kekal dibenarkan di kawasan berkenaan

5. Para peniaga harus memastikan kebersihan di kawasan tempat


meletak mejalkerusi Igerai sebaik sahaja tamat waktu perniagaan.

6. Para pengedali makanan perlu menghadiri Kursus Asas Pengendalian


Makanan dan telah mendapat suntikan ( jika ada pekerja tambahan
pada sebelah malam)

7. Meja dan kerusi yang digunakan pada sebelah malam hendaklah


dialihkan dan disimpan secara tersusun dan tidak mengganggu laluan
di tempat awam.

8. Pemeriksaan mengejut akan dijalankan dari masa ke semasa untuk


memastikan segala arahan dan peraturan dipatuhi.

9. Mematuhi had bilangan meja yang telah diluluskan

10. Mewajibkan pelan lakar kawasan premis, dan keluasan ruang yang
dimohon termasuk ukuran tepat kaki lima atau bahu jalan yang
digunakan.

11. Pemohon hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap


pelanggan mereka dengan mengan-~bil insuran 'liability' dan
memgemukakan salinan bersama borang permohonan.
Lampiran

SENARAI DOKUMEN YANG Dl PERLUKAN BAG1 PERMOHONAN PERMIT


SEMENTARA MELETAK MEJA / KERUSI / DAN GERAl Dl TEMPAT AWAM

1 Salinan lesen perniagaan


2) Salinan kad pengenalan pemohon
3) Salinan insuran ( public liability )
4) Pelan lantai
5) Gambar ruang yang akan di g'unakan

BAYARAN PERMIT ADALAH MENGIKUT BILANGAN MEJA / KERUSI /


GERAl YANG DILETAKKAN

1) RM 300.00 sebulan bagi 1 hingga 10 meja


2) RM500.00 sebulan bagi 1 hingga 30 meja
3) RM 30.00 setiap tambahan 1 meja selepas 30 meja
( Bergantung kepada kesesuaian dan keluasan tempat )
4) Bayaran cagaran mengikut jumlah yang sama dengan bayaran permit
yang hendak dikenakan
5) Bayaran pelekat mengikut jumlah meja yang diluluskan. 1 pelekat
RM2.00