You are on page 1of 1

กองทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

ลำาดับ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ


1 คณะนักศึกษาบริหารธุรกิจ รุ่นที่3 80,985.00 80,985.00
2 ดอกเบี้ยเงินฝาก 49.37 81,034.37
3 นายสนอง วิเศษสิงห์ นายก อบต บ่อพลอย 10,000.00 91,034.34
4 นายศรันย์ จันทร์ นายอำาเภอบ่อพลอย 10,000.00 101,034.37
5 นายนิ ยม หวังทรัพย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 10,000.00 111,034.37
6 นายธวัชชัย พิกุลแก้ว ผอ.สพท.กาญจนบุรี เขต 4 10,000.00 121,034.37
7 นายกิตติวุฒิ ปิ ตตะวงค์ 10,000.00 131,034.37
8 นายชัยพร จันทร์เพ็ญ ประธานบริษท ั เหมืองพลอยกาญจน์ 10,000.00 141,034.37
9 คณะ จนท.สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี 13,000.00 154,034.37
10 นายประชากร พัฒนะกุล หน.สนง.วก.กจ 10,000.00 164,034.37
11 นางสาวมุจลินทร์ ผลกล้า 11,999.00 167,033.37
12 รายได้จากานสุพรรณิการ์ราตรี 2 16,000.00 192,033.37
13 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 4 21,000.00 213,033.37
14 รายได้จากงานสุพรรณิการ์ราตรี 2 9,100.00 222,133.37
15 เบิกจ่ายค่ามัดจำาหล่อองค์พ่อขุนฯ 30,000.00 192,133.37
16 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 5 10,000.00 292,133.37
17 นางสาวโสพิน กลิ่นสมบุญ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่4 3,000.00 295,133.37
18 นางสาวเกตุแก้ว เกียรติคีรัตน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่4 5,000.00 300,133.37
19 นายสุรชัยและนางสิริกาญจน์ ทองโท 10,000.00 310,133.37
20 ดอกเบี้ยเงินฝาก 235.47 310,369.11
21 นางสาวศศินันท์ สะสมทรัพย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่4 4,000.00 314,369.11
22 นางสาวนฤมล ชัยธัชวาณิย์ คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่6 10,000.00 324,369.11
23 กศน.อำาเภอบ่อพลอย 1,500.00 325,869.11
24 เบิกจ่ายค่าพิมพ์ซองผ้าป่ า 3000 ชุด 7,500.00 318,369.11
25 อาจารย์ศิริลักษณ์ มาศวิริยะกุล 10,000.00 328,369.11
26 นายปรีชา อ่อนจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่6 10,000.00 338,378.11

รวม 375,878.11 37,500.00 388,378.11


ค้างรับ รายได้จากงานสุพรรณิการ์ราตรี2 29,800.00
นายคมสัน ไชยนุราช นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่4 1,000.00