You are on page 1of 2

Fm< p&$P an[ aijni> Fm< p\cirkn) B[dr[Ki

{stp>Y}
stp>Ya[ mi#i a[k Fm<-s>p\diy j nY) t[ a[k (vcirsrN) C[,JvnS]l)
C[.a[Tl[ j a[ ki[e myi>(dt jnsm&diy p*rt) myi<(dt nY).sd`g&$ tYi s[>kDi[
Fm<p&$Pi[ni (vcirm>Yni[n&> p\(t(b>b a[Tl[ stp>Y Fm< {sRy miT[n) frj} a[
jD nY) Jv>t C[.pi[tini siVt m*9yi[n[ sicv) smy[ smy[ anivÆyk m*9yi[
d*r Yiy C[,ti[ nvi m*9yi[ Jliy C[.aipNi Fm<p&$Pi[ a9p(S(xt,mh[nt& tYi
d*r d*r gimDiai[mi> rh[ti hi[vi Cti> t[mn&> (c>tn minvsmijni (htmi> ht&>.ai
(c>tki[n&> JvndS<n smg\ p\iN)mi#ini k9yiN miT[ ht&> a[mn[ mn ki[e B[dBiv
n hti.viDiviD) n hti.simiºy r)t[ d&(nyini mi[Ti Bigni mhip&$Pi[ aij r)t[
(vcirti hi[y C[.”Fm<”n&> l[bl piCLY) lgivit&> hi[y C[.pi[tin[ liB Yiy an[
aºy Fm<n&> Bl& n Yiy t[v&> ki[epN mhip&$Pi[ (vcirti j n hi[y.pr>t& t[mini
pC) Fm< p\cirki[ sk\)y Yti hi[y C[.t[mn[ mn Fm<n) mhinti mit[ (vSiL
jnsm&diyn) p&rAkZ(t j$r) C[.Fm<n) mhinti Fm<ni (s¹Fi>ti[n[ bdl[ t[mi>
ji[Dinirn) s>²yi Wiri j n±k) Yt) hi[y C[.aiv) g[rsmji[n[ kirN[ j p\Ym
viDiviD) an[ Ryirbid s>GPi[< Yti hi[y C[.aivi s>ji[gi[mi> Fm<ni m*9yi[ tYi
mhip&$Pi[ni vcni[ kyi>y dbie jti hi[y C[.
vt<min smymi> Fm<p\cirki[ pi[tin) vitni smY<nmi> miek s)ATmi[ hi[vi
Cti> uÆk[riy[l) m&Wiai[ s(ht Fi>Ti piDti> ji[vi mL[ C[ jyir[ mhip&$Pi[ni S¾di[
j[ t[ vKt[ miek n hi[vi Cti> kri[Di[ni h]yimi> z)liy C[ an[ aij[ pN m>#i
bn) li[kh]y[ scviy[li ji[vi mL[ C[.t[ S¾di[n) tikit ht).aijni k[tlik
Fm<p\cirki[ asrkirk an[ j&Asidir BiPN kyi<ni k]fmi> p\[mni[ s>d[Si[
aipnir Fm<p&$Pi[n&> vN<n krvimi> vimNi ligti hi[y C[.t[mn) ai S]l)mi>
sfLti ji[nir hiJ hi krnir an&yiy)ai[ a[Tl) hd[ Fm<p\cirki[n) K&Simt
kr[ C[ k[ Fm<s>AYi k[ m*L p&$Pi[ j B*liy jti hi[y C[.Fm<p&$Pi[n& AYin
Fm<p\cirki[ le l[ti> hi[y C[.smijn[ (nB<ytini[ s>d[Si[ aipnirni nim[
an&yiy)ai[n[ ByB)t bnivviY) a[ mhin aiRmin[ k[Tli[ r>j Yti[ hS[ t[
(vcirvin) aivi Fm<p\cirki[n[ f&rsd j hi[t) nY).t[ai[ pi[t[ j sdg&$-m*L
p&$Pi[ni m*L S¾di[ni[ sici[ aY<,mh)mi j smjti nY) hi[ti t[ai[ ti[ fkt
viDiviD)ni p\cirk j bn) rh[ C[.m*L Fm< siY[ t[mn[ ai[Ci[ s>bF hi[y C[.p\cir
a[ k]iSl C[.k[Lviy[l) S(kt C[ t[mi> fkt Äy(ktgt (vkis an[ viN)
(vlisn&> j mhRv hi[y C[.j[n) asr minvm[dn) upr Yt) hi[y C[.j[niY)
Fm<,piCL rh) jiy C[ an[ k]iSl aigL n)kL) jiy C[.p\cirki[ni[ m(hmi
vFti[ jiy an[ Fm< p\cirki[ Fm<p&$Pi[n) j³yi l[vi lig[ C[ an[ jit[ p*jivi
lig[ C[.t[mn) viN)n) asrkirkti t[mn[ ai AYin[ phi[>ciD[ C[.m*Lp&$P tYi
m*LviN) (vsriy jiy C[.
Fm< p&$Pi[n&> m>tÄy ht&> k[ pi[t[ B*liy jiy ti[ cilS[ pr>t& sici S¾di[
jgtmi>Y) B&sivi n ji[ea[.aivi Fm<p&$Pi[ni vcni[ WÖi>t p\(tkiRmk tYi j[ t[
smyni s>dB[< kh[viy[li p\(tk$p hti an[ ai p\(tkmi> S(kt hi[y C[ j[ t[n[
(crkiL s&F) Tkiv) riKt) hi[y C[.jyir[ aijni Fm<p\cirki[ ai p\(tkn[
smjvin&> TiLti hi[y C[.an[ mi#i S¾di[n[ pkD) riK[ C[. “pipi[ krnirni
aiRmia[ m&Ry& pC) p)Di Bi[gvv) pDS[” t[ bnivvi piCLni[ aiSy Jvn
s&ci$ r)t[ Jvvini[ s>d[S C[,smjN C[ JvnW(OT C[.ai (vciri[n[ Byivh
vN<ni[ Wiri simiºy mn&Oyn[ ByB)t krvin) j³yia[ k&SL p\cirk[ sicv)n[
aiF&(nk s>dBi[<mi> t[n&> aY<FTn krv&> ji[ea[ t[n) j³yia[ di[ri-Figin&> mhRv
vFt&> jiy C[.
(vXin an[ v]Xi(nk (vcirsrN) Fm< (vri[F) nY).a[ smg\ p\iN)mi#ini
k9yiN miT[ C[.(vXin a[ Fm< C[. an[ v]Xi(nki[ vt<min smyni Fm<p&$Pi[ C[.
pr>t& vt<min smymi> j[v&> mhip&$Pni S¾di[n&> Yy&> C[ t[v&> v]Xi(nk s>Si[Fni[n&>
Yy&> C[.aN&> s>Si[Fnmi>Y) (vjL) uRpÒ Yvin) j³yia[ aN&bi[>b bn[ C[.aim
p\cirki[n&> zn*n j simiºy p\jijni[n[ m*Lp&$Pi[n) Fm<viN)n[ bdl[ pi[tini[
p\cir Yiy t[vi BivY) sm*h mi¹ymi[ Wiri (vSiL p\[xki[n[ mi[(ht krti hi[y
C[.vL) ai bF&> Fm<p\cirni nim[ Yt&> hi[y C[.Fm< s>AYipki[a[ kd)y Fm<ni[ p\cir
kyi[< n hti[ t[mN[ fkt (vcir vh[ti[ kyi[< hti[ an[ aml kr[ t[ j aicir.
“mir&> Jvn a[ j miri[ s>d[Si[” a[ j t[mni[ p\cir hti[.jyir[ vt<min smymi>
p\cirni[ ai[(SyiLi[ n hi[y t[vi[ Fm< t[ni[ mm< n smjniri,aYvi ti[ smJn[
t[v&> krniri p\cirki[ni hiY[ j ri[Lie rHi[ C[.
vt<min smymi> Fm<p\cirki[ Wiri BivB>(gmi tYi aik\i[SBr)
viN),Srt) mi[xn) viti[,a[mi> d[KiDiti ByAYini[,j[ t[ Fm<n[ smjyi vgr
t[ni> m(hmiginni[ a(tr[k tYi aºy s>p\diyi[ p\Ry[ni[ B[dBiv Wiri m*L p&$P
tYi t[n) m(hmi tYi sim¸y<n[ (s(mt krti hi[y C[.Kr[Kr ti[ m*L mhip&$Pi[
Wiri vh[ti[ Yy[li[ p\Ry[k (vcir p\d[Sn) (vS[Pti myi<dini b>Fnmi>j p\gTyi[
hi[y C[ t[ sv<ki(ln sv<#i sRy C[.m*L p&$Pi[ni ai (vcirn[ smjvin&> sim¸y<
k[Tliy an&yiy)ai[ Frivti hi[y C[.pr>t& t[ai[ pi[tin&> sim¸y< Äykt krti
hi[ti nY).mi]n rh[ C[.pr>t& m*Lp&$Pi[n&> p\cirki[ Wiri Yt&> avmiºy jiN) d&:K)
j$r Yti hi[y C[.pr>t& p\cirki[ pi[tini ki]SlY) bhi[Li jnsm*diyn[ vS krti
hi[y C[ an[ Fm<p&$Pi[ni m*L s>d[Sn[ nvi an&yiy)ai[ s&F) phi[>cvi j d[ti nY)
hi[ti.pr>t& ji[ vt<min Fm<p\cirki[ tYi an&yiy)ai[ Fm<ni m*Lm>#in[ j
aiRmsit kr) aicrNmi> m&k) an&srvini[ s>d[S si] s&F) phi[>ciD[ a[ j
stp>Y.j[ni Yk) aipi[aip si] p\cirki[ p\(t tYi aºy Fmi[< p\(t si]
an&yiy)ai[ni[ aidr vFvi pimS[ a[ (n(v<vid sRy C[.

-k[S&Bie a[m.pT[l – d&FiYl