You are on page 1of 5

UGOVOR O KORIENJU WEB HOSTING

SERVISA
Zakljuen u Podgorici, dana _____.2015.godine, izmeu:
1. Drutva ______ d.o.o. Podgorica, PIB: ________; sa sjeditem u
ulici ________ br.___ Podgorica, koga zastupa izvrni direktor ______ (u
daljem tekstu Korisnik usluga)
i
2. Drutva Bild Studio d.o.o. Podgorica, PIB:02783061; sa
sjeditem u ulici Vlaha Bukovca br.__ Podgorica, koga zastupa izvrni
direktor Tarik Zaimovi (u daljem tekstu Prualac usluga).
I PREDMET UGOVORA I OSNOVNI POJMOVI
lan 1.
Ovim Ugovorom se reguliu meusobna prava i obaveza ugovornih strana
a povodom pruanja usluga web hosting servisa Korisniku usluga od
strane Pruaoca usluga.
Predmet ovog Ugovora je pruanja usluga web hosting servisa Kosrisniku
usluga od strane Pruaoca usluga kojima se omoguava Korisniku da svoju
internet prezentaciju (web sajt) www._______.me, kao i svoje e-mail naloga
postavi na severe Pruaoca usluga, kao i da se omogui 24 asnovna
dostupnost servera putem Interneta, a za koje usluge je Korisnik
uslugaduan da Pruaicu usluga plati ugovorenu naknadu.
Internet prezentacija je skup HTML stranica, programskih skripti,
multimedijalnih sadraja i drugih dokumenata kojima posjetilac pristupa
prilikom posjete internet prezentaciji (web sajtu) Korisnika usluga.
Server je raunar, odnosno prostor na hard disku memoriji raunara
Pruaoca usluga sa konstantnom konekcijom ka Internetu.
E mail je internet servis koji omoguava prenos, odnosno razmjenu
poruka i podataka imeu dva ili vie korisnika na proivoljnim serverima.
URL predstavlja identifikator - adresu servera na Internetu.
FTP nalog je posebna adresa Korisnika na serveru Pruaoca usluga do
koje Korisnik usluga moe doi preko interneta i preko koje Korisnik moe
mjenjati sadrinu svoje internet prezentacije.

HTML fajl je fajl koji sadri tekst i posebne kodove za formatiranje WWW
prezentacija.

II OBAVEZE PRUAOCA USLUGA


lan 2.
Prualac usluga se obvezuje:
1. Da omogui Korisniku usluga da na server Pruaoca usluga postavi
svoju internet prezentaciju (web sajt), kao i svoje e-mail naloge;
2. Da omogui neprekidnu povezanost servera na kojoj se nalazi
internet prezentacija (web sajt) Korisnika, kao i e-mail naloga sa
internetom, a u okviru ugovorenih limita i svojih tehnikih
mogunosti;
3. Da na zahtjev Korisnika omogui, neprekidno za vrijeme trajanja
Ugovora, komunikaciju Korisnika usluga sa treim licima preko
njegove internet prezentacije (web sajta);
4. Da na zahtjev Korisnika usluga izvri uslugu registracije domena, uz
naknadu a u skladu sa cjenovnikom pruaoca Usluga;
5. Da sa otvaranjem hosting paketa Korisniku usluga definie FTP
parametre;
6. Da Korisniku usluga dodjeli korisniko ime i lozinku za pristupanje
korisnikom nalogu na serveru Pruaoca usluga;
7. Da svojim ponaanjem ne vri povredu prava na zatitu tajnosti
podataka Korisnika usluga, kao i njegove internet prezentacije,
izuzev u sluajevima izriito odreenim zakonom ili ovim Ugovorom.
8. Da e sve podatke koji se odnose na Korisnika usluga i na njegovo
poslovanje, a o kojima je stekao sazanja tokom realizcije ovog
Ugovora, uvati kao poslovnu tajnu za vrijeme trajanja Ugovora, kao
i nakon njegovog prestanka.
Prualac usluga e poeti sa ispunjenjem svojih obaveza tek kada od
Korisnika usluga primi naknadu za inicijalno ukljuivanje i uplatu novanog
iznosa za korienje usluga koje su predmet ovog Ugovora, a u skladu s
cjenovnikom koji se nalazi u prilogu Ugovora I predstavlja sastvni dio.

III OBAVEZE KORISNIKA USLUGA


lan 3.
Korisnik usluga se obavezuje:
1. Da Pruaocu usluga plati naknadu za usluge hostinga. Naknada se
sastoji od naknade za odabrani hosting paket i naknade za dodatni
protok u sluajevima kada Korisnik usluga prekorai definisanu koja
je ukljuena u odabrani hosting paket. Visina novane naknade, kao

nain i rokovi njenog plaanja su odreeni cjenovnikom/ponudom


Pruaoca usluga koja je sastavni dio ovog Ugovora;
2. Da iskljuivo snosi odgovornost za registraciju svog domena, kao i
upotrebu naziva i imena zatienih zakonom (ig);
3. Da obezbjedi izradu svoje internet prezentacije (web sajta) koja e
biti postavljena na serveru Pruaoca usluga, u obliku i formatu koji je
tehniki podoban za postavljanje na severu pruaoca usluga, bez
dodadtnih intervencija i prilagoavanja od strane Pruaoca usluga;
4. Da e sve podatke koji se odnose na Pruaoca usluga i na njegovo
poslovanje, a o kojima je stekao sazanja tokom realizcije ovog
Ugovora, uvati kao poslovnu tajnu za vrijeme trajanja Ugovora, kao
i nakon njegovog prestanka.
Ukoliko Korisnik usluga propusti rok za plaanje, Prualac usluga ima pravo
da obustavi pruanje usluga dok Korisnik usluga ne izvri plaanje.

IV SADRAJ INTERNET PREZENTACIJE


lan 4.
Sadraj, izgled, namjenu i funkcinisanje internet prezentacije (web sajta)
odreuje sam Korisnik usluga, potujui pritom ogranienja definisana
meunarodnoim pravom i pozitivnim propisima Crne Gore.
Korisnik usluga iskljuivo je odgovoran za nedozvoljeni sadraj svoje
internet prezentacije.
Ukoliko internet prezentacija (web sajt) Korisnika usluga ugrozi
bezbjednost, integritet i povjerljivost podataka koji se nalaze na serveru
Pruaoca usluga ili sam server, Prualac usluga zadrava pravo da
trenutno obustavi pruanje usluga Korisniku usluga.

V OGRANIENJE ODGOVORNOSTI PRUAOCA USLUGA


lan 5.
Prualac usluga nije odgovoran za eventualna zaguenja, greke ili
kanjenja u funkcionisanju interneta na koje objektivno ne moe da utie.
Prualac usluga ni na koji nain ne odgovara za sadrinu, izgled, namjenu i
funkcionisanje internet prezentacije Korisnika usluga, za poslovne
rezulatate i posledice proistekle iz korienja internet prezentacije, kao ni
za tanost informacija i drugih podataka koji se nalaze na internet
prezentaciji Korisnika usluga.

Prualac usluga ne odgovoara za sigurnost internet prezentacije Korisnika


usluga u smislu njene nepovredivosti od strane treih lica na internetu,
kao i za eventualnu tetu koja iz toga moe da proistekne.
VI TRAJANJE I RASKID UGOVORA
lan 6.
Ovaj Ugovor se zakljuuje na odreeno vrijeme i to za period od ________.
Stranke su dune da obavjetavaju jedna drugu o svim okolnostima koje
mogu biti od uticaja na blagovremeno i kvalitetno izvrenje ovog Ugovora.
Ovaj Ugovor se moe raskinuti u svako doba pisanim sporazumom
ugovornih strana.
Ugovor se moe raskinuti jednostrano samo ukoliko se druga ugovorna
strana ne pridrava obaveza preuzetih ovim Ugovorom.
U sluaju jednostranog raskida, savjesna ugovorna strana e pismenim
putem pozvati drugu ugovornu stranu da otkloni uoene nepravilnosti,
odnosno ispuni svoje ugovorne obaveze i za to joj ostaviti naknadni rok.
Ukoliko strana ugovornica ne otkloni ove nepravilnosti, odnosno ne ispuni
svoje ugovorne obaveze u ostavljenom roku, druga ugovorna strana ima
pravo jednostranog raskida Ugovora dostavljanjem pisanog obavjetenja
drugoj ugovornoj strani.
VII ZAVRNE ODREDBE
lan 7.
Ugovorne strane su saglasne da sve nastale razlike u miljenjima i
sporove, koji mogu nastati u toku izvrenja odredaba ovog ugovora
rjeavaju sporazumno, a ukoliko to nije mogue spor e se rjeavati kod
nadlenog suda u Podgorici.
Izmjene i dopune teksta ovog ugovora mogue su samo uz pristanak, dat
u pismenom obliku, obiju ugovornih strana tj. putem aneksa.
Sva obavetenja namenjena drugoj ugovornoj strani moraju biti u
pismenoj formi dostavljena lino, elektronskom potom ili poslata potom
preporueno sa povratnicom.
Na sva pitanja koja nisu
pozitivni propisi Crne Gore

regulisana ovim Ugovorom, primjenjuju se

Ovaj ugovor je sainjen u 4 (etiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od


ugovornih strana dobija po 2 (dva) primjerka.

UGOVORNE STRANE
Za ________ doo _______
Studio doo Podgorica
_____________________
______________________
_____________, izv.direktor
Zaimovi, izv.direktor

Za Bild

Tarik