You are on page 1of 1

DAAHFIIKII AIIMOKPATIA

TOONONIKOfl ANEN|ITHMIO AgT{NON


TENIKH A/NDHAIOIKHTIKAN YIIHPEEINN
A/NEHAIOIKHTIKOY
TMHMA T'NANEITIXTHMIAKON APXON& OPTANfIN A0rlvo,2.3,2Ql0
lspdO6t\(75.A0tlvn I | 8 55
Ta1.A/vcr1:
TnL: 529a802
FA-X;3460885
E-moil:g1@qg44g

IIpoq
Tov llp6a6potoD fEfiTEE
Ktrpro@.Mapx6noul,o

Kupmflp6e6pe,

I-l Eiryrcl,rltoqrou l-econovrrcot


l'lcveznotrlpi,ouA0qv(ov,orq Ewe6pio rqq
17'(.2.2010,ozrogd,orqe rI )CopliTno1rnororrolTlrlxotroonpfaq rou flrufou trov
onoqoirov toD p€ ro Eupo?toir6Master.Kot6rnv ourou or iurqfoolot feroa6votzou
em0oploriv vo ?ou626opt1p0ei to fhoronoulnx6 pnopolivvo olrmO1)vovror mo Tpflpo
A' Enou8drv Mrllovopldvoloqqrou f .ll.A.