You are on page 1of 18

Otvaranje povrinskog kopa zapoinje

pripremnim rudarskim radovima koji


omoguavaju usijecanje i razvoj etaa, kao i
transportnu vezu izmeu radnih etaa i
deponija na povrini terena.

Osnovni kriteriji za odabir naina otvaranja su:


- to krai rudarskih radova na otvaranju
- minimalna investicijska otkrivka
- to krai transportni putovi
- to krai rok izgradnje.

Pri odabiru mjesta otvaranja mora se voditi rauna o


slijedem:
- konfiguraciji terena (brdovito, breuljkasto,
ravniarsko)
- dimenzijama povrinskog kopa i leitu mineralne
sirovine
- geomehanikim i geotehnikim parametrima
otkrivke i mineralne sirovine
- investicijskoj otkrivci
- zavrnoj konturi povrinskog kopa

NAINI OTVARANJA POVRINSKIH KOPOVA


Obzirom na poziciju i oblik, povrinski kop moe se
otvoriti:
izradom usjeka (Otvaranje usjekom primjenjuje se
kod leita gdje se mineralna sirovina nalazi na veoj
dubini od 10m)
direktnim otvaranjem (Plitka leita do 10m dubine)
podzemnim prostorijama (Vrlo duboka leita)

Otvaranje povrinskog kopa usjecima


Najei nain otvaranja povrinskih kopova je
pomou usjeka.
Prema lokaciji, usjeci otvaranja mogu biti:
centralni usjeci,
periferni usjeci i
dijagonalni usjeci

Takoe, prema lokaciji, usjeci otvaranja se mogu


podjeliti na dvije osnovne grupe:
unutranji usjeci i
vanjski usjeci

Unutranji usjek

Vanjski usjek

Prema vijeku trajanja usjeci otvaranja mogu biti:


trajni usjeci i
privremeni usjeci

Ako se svaka etaa povrinskog kopa otvara


usjekom koji je nezavisan od usjeka druge etae,
takve usjeke nazivamo etanim usjecima.
Ako se vie etaa otvara iz jednog zajednikog
usjeka, tada se takav usjek naziva grupni usjek.

Za otvaranje plitkih povrinskih kopova najee se


koriste etani usjeci.

Otvaranje plitkih povrinskih kopova etanim usjecima


KP-jedan usjek K1P1- drugi usjek.

Za otvaranje dubokih povrinskih kopova najee


se koriste grupni usjeci. Kod tih povrinskih kopova
esto se koriste dva grupna usjeka od kojih jedan
slui za otvaranje etaa na otkrivci a drugi za etae
na mineralnoj sirovini.

Unutranji
grupni usjeci

Otvaranje povrinskog kopa sa nepravilnim oblikom


sloja, mineralne sirovine vri se zajednikim
usjekom. Kod ovih usjeka, transport svih masa
otkrivke i mineralne sirovine vri se zajednikom
trasom.

Otvaranje povrinskog kopa konbinovanim unutranjim i


vanjskim zajednikim usjekom

Tehnoloke eme izrade usjeka


Izbor tehnolokih ema i izbor naina i vrste rudarske
opreme za izradu usjeka otvaranja zavisi od:
dimenzija usjeka,
vrste stijena,
hidrogeolokih karakteristika stijena,
tehniko-tehnolokih karakteristika raspoloive
rudarske opreme.
Zavisno od navedenih uticajnih faktora, a naroito od
vrsta stijena izrada usjeka se vri:
u mekim stijenama bez koritenja buenja i
miniranja
u srednje vrstim i vrstim stijenama sa koritenjem buenja i
miniranja

Izrada usjeka na povrinskim kopovima moe se


vriti na dva naina:
bez transporta otkrivke, odnosno samo sa
izbacivanjem otkrivke i
sa transportom otkrivke na odlagalite
Izrada usjeka bez transporta otkrivke
Izrada usjeka bez transporta otkrivke primjenjuje se u
sluaju kada se otkopana otkrivka moe odloiti na
teren pored samog usjeka. Rudarski radovi na
otkopavanju i prebacivanju otkrivke izvode se
pomou:

bagera kaikara,
bagera dreglajna,
buldozera i utovaraa i dr.

Najei nain izrade usjeka otvaranja je pomou


bagera dreglajna.

Za izradu zasjeka na kosim terenima u praksi se


esto koristi i bager kaikar.

Tehnoloka ema izrade usjeka otvaranja bagerom kaikarom

Izrada usjeka sa transportovanjem otkrivke


Najrasprostranjenije tehnoloke eme izrade usjeka
sa transportom otkrivke su sa koritenjem otkopno
utovarnih rudarskih maina ciklinog dejstva (bager
kaikar, bager dreglajn, utovaara, hidraulini bager i
dr.) koji vre utovar otkrivke u kamione koji
transportuju otkrivku na odlagalite.

Tehnoloka ema izrade usjeka otvaranja sa utovarno


transportnim mainama (bager kamion)

Odvodnjavanje povrinskih kopova


podrazumeva kompleks mera vezanih za
borbu sa podzemnim i povrinskim vodama u
svim fazama eksploatacije leita.
Sistem odvodnjavanja mora biti tako
projektovan i izveden da prua potpunu zatitu
i omoguava nesmetan tehnoloki proces
dobijanja mineralne sirovine u
povrinskom kopu, a da u isto vreme prua
racionalno i ekonomino reenje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pumpa
motor
prekida
usisni cjevovod
potisni cjevovod
ususna korpa
prijemni ventil
ventil za zatvaranje
protivpovratni ventil

10. protivpovratni ventil


11. ventil
12. lijevak
13. cijev za isputanje vode
14. ventil
15. vakuummetar
16. manometar
17. ventil

Izgled pumpnog postrojenja