You are on page 1of 16

PELAN

KEUNTUNGAN
MonaVie

Berkesan February 16, 2010 (Malaysia)


Di MonaVie, pengedar bebas
kami merupakan aset kami yang
terpenting, dan kami memberi
imbuhan kepada mereka dengan
pelan keuntungan yang san-
gat luarbiasa. Di sini terdapat 7
cara untuk mendapat keuntun-
gan dengan MonaVie.*

07
01 Jualan Terus dan Bonus Pelanggan Utama
02 Bonus Pesanan Pertama
03 Bonus Pencipta Bintang (Star Maker Bonus)
04 Bonus Berkumpulan
05 Bonus Cek Sepadan Eksekutif (Executive Check
Match Bonus)
06 Bonus Kepimpinan
07 Pusat Jualan Pelbagai

*Untuk melihat pelan keuntungan MonaVie yang terkini, sila layari www.monavie.com. 1
Kunci kejayaan di MonaVie
adalah mudah. Jadilah seorang
bintang dan bantu yang lain
untuk menjadi bintang di dalam
organisasi MonaVie anda.
01 02
Jualan Terus dan Bonus Pelanggan Bonus Pesanan Pertama (FOB)
Utama Pengedar aktif dengan 200PV akan menerima
Menjual terus produk kepada pelanggan utama hanya sekali FOB sebanyak 20% daripada jumlah
merupakan tonggak utama dalam asas perniagaan PV (dengan maksimum 40 GBU), dan pengedar
anda. Penjualan runcit secara terus membenarkan yang aktif dengan 100-199PV akan menerima
anda untuk menjana pendapatan dengan mem- hanya sekali FOB sebanyak 10% (jumlah maksimum
beli produk MonaVie pada harga borong dan 20 GBU) apabila pengedar yang ditaja membuat
menjualkannya pada harga runcit pilihan anda. pesanan kali pertama untuk produk MonaVie.
Sebagai tambahan kepada jualan runcit, anda Anda mestilah aktif semasa pesanan itu dibuat
boleh mendaftarkan pelanggan§ utama anda dan untuk mendapatkan FOB.
mendapatkan Bonus Pelanggan Utama pada se-
tiap belian yang mereka lakukan. Bonus Pelanggan 03
Utama telah diberikan sebanyak 50% dari Preferred BONUS PENCIPTA BINTANG
Customer Personal Volume (PCPV)* **. Sebagai Asas kedua dalam membentuk peniagaan yang
contoh, satu kotak jus yang dipesan oleh pelang- berjaya adalah dengan membantu pengedar
gan utama (dengan 50 PCPV), anda akan yang anda taja untuk mendapat pangkat Bintang.
mendapat 25 Global Bonus Unit (GBU)†† Bonus Pengedar yang aktif dan berkelayakan dengan
Pelanggan Utama dan 50 PCPV akan pergi sekurang-kurangya 100PV layak mendapat
kepada anda dan upline anda. Dalam erti kata Bonus Star Maker. Setiap kali pengedar tajaan
lain, Personal Volume (PV) dari jualan anda kepada anda mencapai tahap Star (Bintang), anda akan
pelanggan utama akan dikira sebagai mata mendapat Bonus Star Maker berjumlah 20 GBU
kelayakan. Mana-mana PV yang melebihi 200 daripada jualan mereka. Sekiranya anda aktif
mata akan dimasukkan di kaki pengedar anda. dan berkelayakan dengan 200PV, anda akan
Anda tidak perlu ‘aktif’† atau ‘berkelayakan’‡ untuk mendapat 40 GBU Bonus Star Maker daripada
mendapatkan keuntungan dari jualan yang dibuat jualan mereka. Sekiranya anda tidak berkelayakan
secara runcit atau pelanggan utama. dalam minggu yang pengedar anda berjaya
mendapat tahap Star, anda masih mempunyai baki
tiga minggu untuk menjadi layak bagi mendapatkan
Bonus Star Maker.
Terminologi
* Volum: Merujuk kepada mata pada setiap produk. PV ialah jumlah jualan peribadi daripada produk yang dipesan kepada
pelanggan biasa anda dan juga daripada pelanggan-pelanggan utama anda. GV ialah jumlah jualan kumpulan daripada
produk yang dipesan oleh downline untuk dijualkan kepada pelanggan biasa mereka dan ini termasuklah produk yang dipe-
san oleh pelanggan utama mereka.

Aktif: Harus menjana sekurang-kurangnya 100PV setiap empat minggu.

Berkelayakan: Harus mempunyai seorang pengedar tajaan sendiri yang aktif dikedua kaki kiri dan kanan atau menpunyai volum
1,000 dari rangkaian pemasangan persendirian.
§
Pelanggan Utama: Merupakan salah seorang pelanggan yang berdaftar dalam database Monavie dan boleh membuat pesanan
tanpa penglibatan anda secara langsung. Autoship tidah diperlukan untuk menjadi pelanggan utama.
**
Volum Peribadi Pelanggan Utama (PCPV): Jumlah yang berkaitan dengan belian yang dibuat oleh pelanggan utama, di mana ia
adalah separuh daripada jumlah yang berkaitan dengan seorang pengedar.
††
Global Bonus Unit: GBU digunakan untuk menentukan bonus bonus yang dibayar kepada pengedar pengedar. Satu GBU = US$1.
Satu GBU dikira, mengunakan pertukaran mata wang kepada ke mata wang tempatan yang telah di tetapkan pada tarikh pendapa-
tan bonus dikeluarkan.
2
04
BONUS KUMPULAN Sebaik sahaja anda mencapai 500GV di kaki
Bonus kumpulan adalah salah satu lagi asas dalam yang lemah, bonus kumpulan akan dibayar 10%
Pelan Keuntungan MonaVie. Sebagai pengedar dari volum* kaki tersebut dan termasuk juga jumlah
yang baru, focus anda adalah untuk membina yang sama pada kaki yang kuat. Mana-mana GV
tapak untuk pelanggan runcit dan juga pelanggan yang masih tidak berbayar, tidak akan dilupuskan
utama. Anda harus juga tumpukan untuk membantu tetapi akan dibawa pada minggu yang berikutnya,
para pengedar anda untuk menjana jumlah mata selama anda kekal aktif.
melalui jualan. Bonus kumpulan merupakan aspek
jualan yang dikira dari perletakan rangkaian anda. Pada minggu di mana jumlah jualan personal anda
Anda akan mendapat keuntungan daripada jumlah melebihi 200, lebihan itu akan diletakkan pada
jualan yang dibina dengan jayanya di dalam kaki yang lemah. Bonus kumpulan adalah terhad
rangkaian anda. Penaja anda (atau sesiapa sahaja kepada 10,000 GBU setiap minggu untuk setiap
dalam rangkaian anda) turut boleh meletakkan ses- pusat perniagaan. Walaupun bonus kumpulan
iapa sahaja di rangkaian anda. Apabila kumpulan boleh didapati apabila kita kekal aktif dengan
anda berkembang, anda akan mendapat bonus 100PV, anda boleh memaksimakan pendapatan
kumpulan daripada jumlah jualan yang dijanakan dari FOB, BOB dan Bonus Star Maker dengan
dari kaki yang lemah. kekal aktif 200PV.

Mengira bonus kumpulan: Anda harus aktif dan .


mempunyai sekurang-kurangnya seorang tajaan
persendirian yang aktif di kaki kaki anda untuk
melayakkan diri bagi mendapat bonus kumpu-
lan. Seterusnya, anda harus mempunyai jumlah
minimum sebanyak 500GV dalam setiap kaki untuk
melayakan anda menerima bonus mingguan.

3
PERLETAKAN KAKI PERSENDIRIAN
DAN BONUS CEK SEPADAN
EKSEKUTIF

05
Bonus Cek Sepadan Eksekutif CONTOH ILUSTRASI
Untuk menambah ganjaran kepada pemimpin
tahap eksekutif kita bagi jualan mereka, dan juga Ilustrasi di sebelah kanan direka untuk membantu
jualan organisasi pengedar mereka, kami telah anda supaya lebih memahami tentang bonus
mencipta satu bonus Executive Check Match ECM. Sebagai contoh, anda telah melayakkan diri
(ECM)*, yang akan melayakan anda untuk sebagai Ruby Executive, di mana ia membolehkan
mendapat bonus 2,500 GBU yang pertama dari anda untuk mendapat bonus ECM daripada empat
bonus kumpulan yang dibayar kepada pengedar- generasi pengedar-pengedar anda atau lebih tinggi
pengedar dalam rangkaian persendirian anda. Ini daripada setiap tiga kaki tajaan persendirian.
termasuklah pengedar-pengedar yang anda taja, Apabila seseorang yang berkelayakan “dibayar
pengedar-pengedar yang mereka taja dan seterus- sebagai” pengedar atau ke pangkat yang lebih
nya. Bonus ECM akan dikira sehingga ke eksekutif tinggi ditemui di mana-mana kaki, ia akan meleng-
generasi ketujuh dalam rangkaian persendirian kapkan satu generasi pengedar-pengedar pada
anda. Apabila tahap eksekutif anda bertambah, bi- kaki berkenaan.
langan nombor generasi turut bertambah di mana
anda akan dibayar untuk bonus ECM. Cuba kita lihat kaki yang bermula daripada Mary.
Dalam kaki berkenaan anda boleh mendapatkan
Bonus ECM dikira melalui generasi. Satu generasi bonus ECM melalui Kelly kerana beliau merupakan
adalah termasuk eksekutif yang terdapat dalam se- pengedar generasi keempat. Untuk dibayar dengan
tiap kaki tajaan persendirian anda dan pengedar- lebih mendalam dalam kaki ini (membolehkan anda
pengedar dari pangkat Star. Satu generasi akan mendapatkan bonus ECM pada bonus kumpulan
berakhir, apabila seorang eksekutif yang layak David), anda perlu melayakkan diri ke pangkat
ditemui, tidak kira tahap kedalamannya. Bonus Emerald Executive, ini akan membolehkan anda
ECM akan dikira tanpa mengira keluasan. Oleh dibayar melalui pengedar generasi kelima.
itu, bagi memaksimakan pendapatan anda, anda
Cuba kita lihat contoh terakhir. Dalam kaki tajaan
perlu cuba untuk terus menaikkan tahap eksekutif
persendirian yang bermula dengan Shelly, tidak
anda ke tahap lebih tinggi dan menaja lebih ramai
ada satu pun eksekutif yang wujud dalam barisan
pengedar, membolihkan anda membina lebih
ini, oleh itu, kesemua mereka yang berada di dalam
banyak kaki rangkaian persendirian dimana anda
garisan ini dianggap sebagai generasi pertama.
boleh mendapat bonus ECM.

*Bonus EXM dijanakan dari jumlah jualan dari pengedar- Bagi memaksimakan pendapatan bonus ECM
pengedar di rangkaian persendirian anda. Ianya dibayar MonaVie anda, anda perlu melonjakkan diri ke
secara mingguan dan berdasarkan peratusan apungan. peringkat tertinggi dalam tahap eksekutif.
MonaVie memberi jaminan pembayaran 50% untuk jumlah
bonus keseluruhan. Selepas pengiraan beberapa bonus
kelayakan MonaVie, mana-mana bonus yang masih ada
akan diserahkan kepada bonus ECM dan kemudian dibayar, Sila ambil perhatian: Tiada had atas bilangan kaki
bersama dengan pendapatan bonus-bonus yang lain untuk
dalam rangkaian tajaan persendirian anda. Anda
minggu tersebut. Bronze Executive dan ke atas hendaklah
kekal aktif dengan mempunyai sekurang-kurangnya 200PV bolih memperohi bonus ECM melalui volum dari
bagi mendapatkan bonus ECM. Bonus ECM mingguan tidak semua kaki kaki di rangkaian anda.
boleh melebihi jumlah volum dari kaki yang lemah.

4
ANDA
RUBY EXECUTIVE

CARLOS SHELLY MARY


Silver Star 1000 Silver

MARTA AMAN MADGE KEIKO KIM HARRY VINCE


Bronze Star 500 Star 500

MIKA BEN MIGUEL


SHEILA MIA FILIPE JULIAN LARRY
Star 1000 Star 500 Silver

AIKO ANNA RAFAEL LISA ALEXA GARY KAT YUAN ABEL


Star 1000

TALIB ALAN MARIA NIGEL PAWEL


Bronze

DOROTHY KELLY SHARIF OLLIE


Bronze

DAVID
YANA PEARL
Star 500

JULIA

PENGEDAR TAJAAN SENDIRI PENGEDAR GENERASI KEDUA PENGEDAR GENERASI KEEMPAT

PENGEDAR GENERASI PERTAMA PENGEDAR GENERASI KETIGA PENGEDAR GENERASI KELIMA

PANGKAT EKSEKUTIF BRONZE SILVER GOLD RUBY EMERALD DIAMOND BLUE DIAMOND

GENERASI DI BAYAR 1 2 3 4 5 6 7

5
06 Triple Crowne Black Diamond, tahap tertinggi
dalam MonaVie, dengan memfokuskan pada
BONUS KEPIMPINAN pusat perniagaan anda yang pertama. Untuk
Kami telah menyediakan 2.5% dari jumlah GV melayakkan diri bagi menjana pendapatan
syarikat untuk kumpulan Blue Diamond Executive dari pusat perniagaan pelbagai, anda haruslah
dan ke atas. Dalam kumpulan ini, anda boleh mengekalkan keperluan perniagaan dengan me-
mendapatkan saham dalam MonaVie Leadership layakkan diri sebagai Blue Diamond berkelayakan
Pool berdasarkan pangkat anda ‘dibayar sebagai’ dan kekal aktif dengan 200 PV.
dari jumlah jualan yang dijanakan melalui kaki-
kaki rangkaian persendirian anda. Dengan setiap
peningkatan tahap, anda akan menerima saham Seterusnya anda harus mengekalkan tujuh kaki
tambahan. Bonus ini dibayar secara mingguan. Star 500 dibawah pusat perniagaan pertama.
Tambahan pusat pusat perniagaan membolihkan
anda memperolihi pendapatan tanpa had jika
07 pusat perniagaan pertama anda dikira layak dan
PUSAT PERNIAGAAN PELBAGAI dibayar sebagai Black Diamond. Jika sekiranya
Apabila perniagaan MonaVie anda berkembang, pangkat ‘dibayar sebagai’ dari pusat perniagaan
anda akan mempunyai pilihan untuk membuka se- yang pertama jatuh dibawah Black Diamond
jumlah empat pusat perniagaan (pusat perniagaan untuk mana mana tempoh pembayaran bonus, ke-
anda sekarang dengan tambahan tiga lagi pusat semua tambahan pusat perniagaan akan dibayar
perniagaan), di mana ianya berpotensi men- pada tahap ‘dibayar sebagai’ pangkat pangkat
datangkan keuntungan sebanyak 10,000 GBU tersebut.
setiap minggu bagi setiap bonus kumpulan.
Sebagai tambahan, semua rangkaian GV dari
Anda akan dianugerahkan dengan pusat perni- pusat pusat tambahan akan dikira untuk kelayakan
agaan kedua pada tahap Hawaiian Blue Dia- dan kenaikan pangkat untuk pusat perniagaan per-
mond dan dua lagi pada tahap Black Diamond. tama, jika pusat perniagaan pertama kekal berke-
Manakala pusat perniagaan membenarkan anda layakan dan dibayar sebagai Black Diamond.
untuk memaksimakan potensi pendapatan anda,
mereka tiadk perlu untuk terus maju dalam Pelan
Keuntungan MonaVie. Anda boleh mencapai

6
ANUGERAH BLACK DIAMOND*
MELETAKKAN ANDA DI
KEDUDUKAN UTAMA.

*Anda tertakluk kepada syarat syarat pengedar untuk kelayakan anugerah Black Diamond.
7
GANJARAN DAN
KEUNTUNGAN
§§

Black Diamond Presidential Black Diamond


• Memperohi dua lagi pusat perniagaan (tiga dan empat) • 300,000 GBU bonus tunai
• Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Layak menyertai MonaVie Leadership Pool

• Elaun kereta Mercedes Black Diamond sebanyak • Penginapan


 di Zermatt Resort (Midway, Utah)
2,500 GBU* beserta tiga bilik tidur di MonaVie Chateau Villa†
• Cincin Black Diamond (lelaki) dan loket (perempuan) • Penginapan untuk lima malam di Atlantis Resort

• Dokumentari peribadi Black Diamond pilihan sendiri (Bahamas) di MonaVie Reef Tower Penthouse§
penerbangan kelas pertama untuk dua orang disediakan
Royal Black Diamond • Layak menyertai program MonaVie Jet Credit‡

• 100,000 GBU bonus tunai


• Layak menyertai MonaVie Leadership Pool IMPERIAL Black Diamond
• Penginapan di Zermatt Resort (Midway, Utah) beserta • 600,000 GBU bonus tunai
tiga bilik tidur di MonaVie Chateau Villa† • Layak menyertai MonaVie Leadership Pool
•H  ari MonaVie: Kami akan memberi laluan permaidani • Penginapan
 di Zermatt Resort (Midway, Utah) beserta
merah kepada anda – mendapat penerbangan kelas tiga bilik tidur di MonaVie Chateau Villa†
pertama ke U.S. dan menaiki jet MonaVie untuk • Pengembaraan yang hebat di laut Mediterranean
terbang ke Salt Lake City, Utah, untuk hari rasmi anda dengan pelayaran di atas bot yang mewah**
di ibu pejabat MonaVie • Layak menyertai program MonaVie Jet Credit‡

• Layak menyertai program MonaVie Jet Credit

* Apabila anda pertama kali mendapat tahap Black Diamond, anda akan mendapat 2,500 GBU daripada MonaVie sebagai salah satu
bahagian untuk program Mercedes MonaVie. Selepas anda memberikan bukti bahawa anda telah pun membuat pinjaman atau membeli se-
buah kereta Mercedes (SL550 atau S550), MonaVie akan memberikan anda 2,500 GBU sebulan sebagai elaun untuk kereta anda. Selepas
setahun, MonaVie akan menilai kembali pendapatan anda selaku seorang pengedar. Anda akan terus kekal menerima elaun bulanan untuk
tahun berikutnya, dan tahun-tahun seterusnya, berdasarkan berapa banyak minggu dalam tahun sebelumnya yang telah anda kekalkan untuk
kelayakkan dan kekal aktif di tahap Black Diamond: 40 minggu ditambah = 2,500 GBU; 30-39 minggu = 1,650 GBU, 20-29 minggu =
1,250 GBU; 15-19 minggu = 850 GBU. Anda harus kekal aktif dengan mata sekurang-kurangnya 200PV untuk mendapatkan elaun kereta
Black Diamond.

Ketentuan Tahunan

Sebagai seorang Royal Black Diamond Executive yang berkelayakan atau lebih tinggi, anda akan mendapat MonaVie Jet Credit berdasarkan
pada ‘bayaran pada’ tahap tertinggi pusat perniagaan anda. MonaVie jet credit boleh diperolihi setiap minggu pada ketetapan berikut:
Royal Black Diamond = 0.5, Presidential Black Diamond = 0.75, Imperial Black Diamond = 1, Crowne Black Diamond = 1.5, Double
Crowne Black Diamond = 2, dan Triple Crowne Black Diamond = 2.5. Jet credit tidak akan luput dan hanya boleh digunakan di sekitar
kawasan U.S.
§
Ini adalah percutian sekali seumur hidup buat Presidential Black Diamond yang berkelayakan buat kali pertama sahaja.
** Perjalanan sekali seumur hidup, dianjurkan oleh ahli kumpulan Eksekutif Pengurusan MonaVie.
§§
Semua ganjaran tidak bolih di pindah milik dan tidak bolih ditukar dengan wang tunai.
8
CROWNE Black Diamond TRIPLE CROWNE Black Diamond
• 1,000,000 GBU bonus tunai • 3,000,000 GBU bonus tunai
• Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Layak menyertai MonaVie Leadership Pool
• Penginapan di Zermatt Resort (Midway, Utah) dengan • Penginapan di Zermatt Resort (Midway, Utah) dengan

tiga bilik tidur di MonaVie Chateau Villa† tiga bilik tidur di MonaVie Chateau Villa†
• Dokumentari Black Diamond pilihan sendiri yang kedua • Layak menyertai program MonaVie Jet Credit‡
• Program Kereta Eksotik MonaVie dengan kerjasama
• Pengembaraan angkasaraya- MonaVie membawa
DuPont Registary – pilih kereta idaman anda (Lambo- anda keluar dari bumi ini!††
rghini, Ferrarim Maserati, Rolls-Royce, atau Bentley)
• Layak menyertai program MonaVie Jet Credit‡ GANJARAN TAHUNAN
Penerbangan Ruby†
DOUBLE CROWNE Black Diamond Sebgai seorang MonaVie Ruby yang baru, anda akan diterbang-
• 2,000,000 GBU bonus tunai kan ke Midway, Utah untuk latihan, jaringan dan juga keserono-
• Layak menyertai MonaVie Leadership Pool kan di Zermatt Resort yang tersohor.
• Penginapan di Zermatt Resort (Midway, Utah) dengan

tiga bilik tidur di MonaVie Chateau Villa† Destinasi Diamond‡‡


MonaVie Diamond yang berkelayakan akan menikmati keinda-
• Perjalanan lima bintang ke mana mana satu dari lima
han pantai, ombak dan terikan suria dalam perjalanan yang
tempat eksotik (South Africa, Sungai Rhine, Switzerland, dibayar sepenuhnya untuk dua orang ke Grand Wailea Resort,
China atau Scotland)†† di Maui, Hawaii.
• Layak menyertai program MonaVie Jet Credit

Meraikan Black Diamond§§


Menikmati keindahan di tempat-tempat yang paling menarik
dan eksotik sebagai seorang ahli MonaVie Black Diamond
yang baru.


Kelayakan tahunan.
‡ 
Sebagai seorang Royal Black Diamond yang berkelayakan atau peringkat yang seterusnya, anda akan mendpat MonaVie jet credit
berdasarkan pada ‘bayaran pada’ tahap tertinggi pusat perniagaan anda. MonaVie jet credit didapati setiap minggu pada keteta-
pan berikut Royal Black Diamond = 0.5, Presidential Black Diamond = 0.75, Imperial Black Diamond = 1, Crowne Black Diamond
= 1.5, Double Crowne Black Diamond = 2, dan Triple Crowne Black Diamond = 2.5. Jet credit tidak akan luput dan hanya boleh
digunakan di sekitar kawasan U.S.
††
Percutian sekali seumur hidup.
‡‡
Untuk menyertai Destinasi Diamond Kedua, anda harus melangkah ke tahap Hawaiian Blue Diamond sebelum berakhirnya tempoh
kelayakan. Untuk menyertai acara-acara tambahan Destinasi Diamond, anda harus kekal kelayakan sebagai Hawaiian Blue
Diamond untuk 60% jangka waktu kelayakan.
§§
Untuk mengambil bahagian dalam Meraikan Black Diamond, anda harus kekal sebagai Black Diamond berkelayakan selama 60%
jangka waktu kelayakan. 9
MonaVie
PANGKAT KELAYAKAN

PANGKAT KELAYAKAN

PANGKAT STAR WEEKLY EARNING POTENTIAL

Mestilah aktif secara individu dan mempunyai dua orang pengedar


STAR
yang ditaja sendiri yang juga aktif, tidak kira dari posisi mana pun.
Potensi Pendapatan
STAR 500* 500 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu. mingguan 1,000 GBU

Potensi Pendapatan
STAR 1000 1000 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu. mingguan 1,000 GBU

PANGKAT EKSEKUTIF
2,000 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu dengan mini-
Potensi Pendapatan
BRONZE mum satu kaki tajaan persendirian termasuk satu STAR 500 atau ke mingguan 1,000 GBU
atas di rangkaian tersebut.
3,000 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu dengan mini-
Potensi Pendapatan
SILVER mum dua kaki tajaan persendirian termasuk satu STAR 500 atau ke mingguan 1,500 GBU
atas di setiap rangkaian tersebut.
5,000 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu dengan
Potensi Pendapatan
GOLD minimum tiga kaki tajaan persendirian dimana terdapat satu STAR mingguan 2,500 GBU
500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut.

PANGKAT EKSEKUTIF ELITE


10,000 GV untuk dua minggu berturut-turut di kaki yang lemah
Potensi Pendapatan
RUBY dengan minimum empat kaki tajaan persendirian dimana terdapt mingguan 5,000 GBU
STAR 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut.
15,000 GV untuk dua minggu berturut-turut di kaki yang lemah
Potensi Pendapatan
EMERALD dengan minimum lima kaki tajaan persendirian dimana terdapat mingguan 7,500 GBU
STAR 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut.
20,000 GV untuk tiga minggu berturut-turut di kaki yang lemah
Potensi Pendapatan
DIAMOND dengan minimum enam kaki tajaan persendirian termasuk yang mingguan 10,000 GBU
mencapai STAR 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut.
25,000 GV untuk empat minggu berturut-turut di kaki yang lemah
BLUE Potensi Pendapatan
dengan minimum tujuh kaki tajaan persendirian termasuk yang mingguan 20,000 GBU
DIAMOND mencapai STAR 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut.
HAWAIIAN 75,000 GV untuk empat minggu berturut-turut dari jumlah volum
Potensi Pendapatan
BLUE kaki kaki tajaan‡ yang tidak melebihi 25,000 GV datang dari mingguan 25,000 GBU
DIAMOND† setiap satu kaki.

* Pengedar mestilah kekal aktif dan berkelayakan untuk maju ke mana-mana tahap, STAR 500 dan ke atas.

Pengedar Hawaiian Blue Diamond dan Executive Premier Rank mestilah mengekalkan kelayakan sebagai Blue Diamond yang berkelayakan.

Jumlah volum kaki kaki tajaan bermaksud hasil volum dari jualan organasasi tajaan persendirian.

10
PANGKAT KELAYAKAN

PANGKAT EKSEKUTIF PREMIER † WEEKLY EARNING POTENTIAL

150,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 50,000 GV Potensi Pendapatan mingguan
BLACK
datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk empat minggu tanpa had
DIAMOND berturut-turut.
ROYAL 300,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 75,000 GV
Potensi Pendapatan mingguan
BLACK datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk empat minggu tanpa had
DIAMOND berturut-turut.
PRESIDENTIAL 500,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 100,000 GV
Potensi Pendapatan mingguan
BLACK datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk empat minggu tanpa had
DIAMOND berturut-turut.
IMPERIAL 750,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 125,000 GV
Potensi Pendapatan mingguan
BLACK datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk empat minggu tanpa had
DIAMOND berturut-turut.
CROWNE 1,050,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 150,000 GV
Potensi Pendapatan mingguan
BLACK datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk enam dari lapan tanpa had
DIAMOND minggu berturut-turut.
DOUBLE
1,400,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 175,000 GV
CROWNE Potensi Pendapatan mingguan
datang dari mana mana satu rangkaian untuk enam dari lapan minggu tanpa had
BLACK berturut-turut.
DIAMOND
TRIPLE
1,800,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 200,000 GV
CROWNE Potensi Pendapatan mingguan
datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk enam dari lapan tanpa had
BLACK minggu berturut-turut.
DIAMOND


Pengedar Hawaiian Blue Diamond dan Executive Premier Rank hendaklah mengekalkan kelayakan sebagai Blue Diamond yang berkelayakan.

Kesemua rujukan untuk pendapatan, yang terlibat atau dinyatakan, melalui Pelan Keuntungan MonaVie adalah untuk tujuan
ilustrasi sahaja. MonaVie TIDAK MENJAMIN mana-mana tahap pendapatan pada mana-mana pengedar. Pendapatan dari-
pada MonaVie adalah bergantung kepada hanya jualan dan juga kemahiran setiap pengedar, keupayaan dan juga aplikasi
persendirian.

11
PELAN KEUNTUNGAN
SOALAN & JAWAPAN

01 03
Mengapakah saya dikira aktif untuk empat Sebaik sahaja saya mendapat bonus, bilakah
minggu dan tidak untuk sebulan? saya akan dibayar?
Kerana kami membayar bonus secara ming- Minggu bayaran bonus berakhir Jumaat tepat
guan dan bukannya bulanan. Definisi aktif ialah jam 12.00 a.m. Pendapatan dari binus bonus
putaran empat minggu yang sentiasa berjalan akan dibayar 7-10 hari kemudian.
dan bukan satu bulan penuh (setiap minggu ber-
jalan dalam hari Sabtu bermula jam 12.01 a.m. 04
(MST) sehingga tengah malam Jumaat*). Apabila bonus kumpulan dibayar, volum yang
manakah ditolak dari pusat perniagaan saya?
02 Semua volum dari jualan kumpulan yang telah
Sekiranya saya menjadi tidak aktif, apa akan diguna akan ditolak. Volum yang belum dibayar
terjadi kepada volum dan organisasi saya? akan di kumpulkan selagi anda kekal aktif.
Kesemua jumlah volum terkumpul dibawah
pemasangan rangkaian akan kembali sifar. 05
Walau bagaimana pun, anda akan diaktifkan Bagaimanakah cara untuk saya menjana PV?
semula sebaik sahaja anda menjana 100 PV, Anda boleh menjana jumlah keuntungan
dan anda akan sekali lagi dapat mengumpulkan persendirianl anda melalui dua cara – melalui
jualan kumpulan apabila produk dijual dalam jualan produk yang dibuat oleh pelanggan
rangkaian organasasi anda. utama anda dan melalui pembelian produk
pada harga borong untuk membina
perniagaan anda.

12
Penyata Pendedahan
Pendapatan
GLOBAL (Pertengahan-Tahun) 2009
Penyata Pendedahan Pendapatan mencerminkan peluang ganjaran MonaVie. Carta berikut mewakili perolehan global purata
bagi pangkat Para Pengedar MonaVie di seluruh dunia dan menyediakan maklumat pendapatan mingguan purata, di samping
purata tahunan.

Bilangan Pendapatan Mingguan (Dolar AS)


Mingguan % Purata
Purata bagi Pengedar Cek Purata Jam Kerja
Pangkat Pengedar Aktif
Pengedar Mingguan Cek Tahunan dalam
Dibayar pada Purata Tinggi Rendah Seminggu*
Purata
Pangkat Ini
Pengedar 46,766 50% $699 $0 $23 $1,214 4
Star 32,172 35% $880 $0 $35 $1,817 6
Star 500 7,933 8% $815 $50 $76 $3,947 6
Star 1000 3,267 4% $1,000 $100 $172 $8,963 6
Bronze Executive 1,168 1% $1,000 $200 $357 $18,572 7
Silver Executive 639 1% $1,500 $300 $564 $29,310 8
Gold Executive 386 <1% $2,500 $500 $1,027 $53,413 9
Ruby Executive 145 <1% $5,000 $1,000 $2,015 $104,759 12
Emerald Executive 66 <1% $7,500 $1,500 $3,090 $160,656 13
Diamond Executive 32 <1% $10,000 $2,000 $3,884 $201,987 16
Blue Diamond Executive 76 <1% $20,000 $2,500 $7,481 $388,986 20
Hawaiian Blue Diamond
24 <1% $25,000 $4,544 $12,711 $660,995 20
Executive
Black Diamond Executive 27 <1% $101,761 $6,505 $28,584 $1,486,366 27
Royal Black
Diamond Executive dan 7 <1% $134,517 $28,483 $65,548 $3,408,500 >40
Lebih Tinggi

Statistik pendapatan yang ditunjukkan di atas adalah untuk semua Pengedar MonaVie yang telah dibayar bonus dalam tempoh dari 4
Julai 2008 hingga 26 Jun 2009, pada pangkat di atas, tidak termasuk bonus kenaikan pangkat. “Pengedar” ditakrif sebagai mana-
mana individu yang: (1) menyempurnakan Permohonan dan Perjanjian MonaVie; (2) telah menaja sekurang-kurangnya satu orang; (3)
telah menerima sekurang-kurangnya satu bonus runcit; dan (4) telah aktif dalam mana-mana lapan minggu sebelum tempoh minggu
(untuk mengetahui keperluan untuk disifatkan sebagai pengedar “aktif” dalam pasaran anda, rujuk dokumen Pelan Pampasan MonaVie
yang khusus bagi pasaran anda). Ambil perhatian bahawa ini tidak termasuk pelanggan runcit, pelanggan yang diutamakan, peruncit
(mereka yang telah menerima bon runcit sahaja), pra-pendaftar, pengedar yang tidak memperbaharui, dan pelanggan, peruncit atau
pengedar yang perhubungan dengan MonaVie yang telah dibatalkan. Seorang individu yang telah menyempurnakan Permohonan
dan Perjanjian Pengedar Babas MonaVie, tetapi belum menyempurnakan empat ciri yang yang dihuraikan di atas, bukan Pengedar
MonaVie. Orang tersebut hanyalah pelanggan borong. Jika, dan hanya apabila, kesemua empat ciri-ciri dipenuhi, barulah individu
tersebut dipanggil Pengedar. Selaras dengan itu, status seseorang individu boleh, dan kadang-kadang sememangnya, bertukar
sepanjang tahun tersebut. Misalnya, Mary mendaftar sebagai pelanggan pada bulan Februari. Pada bulan April, dia layak untuk
menjadi Pengedar dan mengekalkan kelayakannya sepanjang bulan Mei. Pada bulan Jun, dia tidak aktif, dan dengan itu, statusnya
adalah sebagai pelanggan. Pada bulan Julai, dia mula meruncit produk kepada beberapa pelanggan, dan dengan itu, menjadi
peruncit (tetapi bukan Pengedar). Pada bulan Ogos, sekali lagi dia layak sebagai Pengedar tetapi gagal untuk kekal layak pada baki
tahun tersebut. Untuk tujuan Penyata Pendedahan Pendapatan, Mary akan hanya disifatkan sebagai Pengedar dalam bulan April, Mei,
dan Ogos. Purata pendapatan tahunan bagi semua Pengedar sepanjang tempoh ini ialah $2,918.22. Dari bulan Julai 2008
hingga Jun 2009, lebih kurang 87% individu yang menyempurnakan Permohonan dan Perjanjian Pengedar MonaVie, dan
membuat sekurang-kurangnya satu pembelian dalam tempoh 12 bulan, disifatkan sebagai pelanggan borong.

Pendapatan Pengedar dalam carta ini tidak semestinya mewakili pendapatan, jika ada, Pengedar MonaVie boleh atau akan
memperoleh pendapatan melalui penyertaannya dalam Pelan Pampasan MonaVie. Kejayaan anda bergantung pada kemahiran,
usaha kerja dan keadaan pasaran anda. MonaVie tidak menjamin sebarang paras pendaptan atau kejayaan bagi anda.

* Angka ini diterbitkan daripada tinjaun sekitar 18,000 pengedar yang dilaksanakan oleh MonaVie melalui sistem pesanan dalam talian kami.
13
Drink it. Feel it. Share it.™

The Gardens South Tower, Mid Valley City


Lingkaran Syed Putra
59200 Kuala Lumpur
www.monavie.com
©2010 MonaVie LLC 0210_MY_MY